Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach
IBPP1/4512-84/16/DK
z 28 kwietnia 2016 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.) oraz § 2 i § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 1 lutego 2016 r. (data wpływu 3 lutego 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług:

 1. w zakresie zastosowania właściwej stawki podatku VAT dla:
  • kompleksowych usług prowadzenia oraz utrzymania toalet miejskich, sklasyfikowanych pod symbolem PKWiU 96.09.19.0;
  • usług udrażniania i oczyszczania ręcznego krat wlotowych na kolektorach i rurociągach, sklasyfikowanych pod symbolem PKWiU 37.00.1 w zakresie w jakim są to usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków;
  • usług oczyszczania odwodnienia liniowego w przejściach podziemnych i placach miejskich, zapewnienia pełnej drożności wraz z unieszkodliwianiem lub zagospodarowaniem odpadów lub osadu, sklasyfikowanych pod symbolem PKWiU 37.00.11.0;
  • usług koszenia skarp i rowów przydrożnych, melioracyjnych oraz potoków na terenach miejskich, sklasyfikowanych pod symbolem PKWiU 81.30.12.0;
  • usług usuwania zatorów z rowu wraz z wywozem i zagospodarowaniem odpadów, sklasyfikowanych pod symbolem PKWiU 42.21.23.0;
  • usług usuwania śmieci i innych przedmiotów ze zbiorników wodnych i ich skarp (PKWiU 81.29.1), polegających na zamiataniu śmieci i usuwaniu śniegu, klasyfikowanych w PKWiU w grupowaniu 81.29.12.0, a także pozostałych usług sanitarnych klasyfikowanych w PKWiU w grupowaniu 81.29.13.0.,
  -jest prawidłowe,
 2. w zakresie zastosowania właściwej stawki podatku VAT dla:
  • usług usuwania śmieci i innych przedmiotów ze zbiorników wodnych i ich skarp, sklasyfikowanych pod symbolem PKWiU 81.29.1, które nie są wymienione w poz. 174 i 175 załącznika nr 3 do ustawy o VAT;
  • usług udrażniania i oczyszczania ręcznego krat wlotowych na kolektorach i rurociągach, sklasyfikowanych pod symbolem PKWiU 37.00.1, w zakresie w jakim nie są to usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków,
  -jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 lutego 2016 r. do tut. organu wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania właściwej stawki podatku VAT dla:

 1. kompleksowych usług prowadzenia oraz utrzymania toalet miejskich, sklasyfikowanych pod symbolem PKWiU 96.09.19.0;
 2. usług udrażniania i oczyszczania ręcznego krat wlotowych na kolektorach i rurociągach, sklasyfikowanych pod symbolem PKWiU 37.00.1;
 3. usług usuwania śmieci i innych przedmiotów ze zbiorników wodnych i ich skarp, sklasyfikowanych pod symbolem PKWiU 81.29.1;
 4. usług oczyszczania odwodnienia liniowego w przejściach podziemnych i placach miejskich, zapewnienia pełnej drożności wraz z unieszkodliwianiem lub zagospodarowaniem odpadów lub osadu, sklasyfikowanych pod symbolem PKWiU 37.00.11.0;
 5. usług koszenia skarp i rowów przydrożnych, melioracyjnych oraz potoków na terenach miejskich, sklasyfikowanych pod symbolem PKWiU 81.30.12.0;
 6. usług usuwania zatorów z rowu wraz z wywozem i zagospodarowaniem odpadów, sklasyfikowanych pod symbolem PKWiU 42.21.23.0.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujący stan faktyczny (zdarzenie przyszłe):

Wnioskodawca jest spółką cywilną dwóch osób fizycznych, od dnia 1 kwietnia 1999 r. spółka jest czynnym podatnikiem podatku VAT, deklaracje rozliczane są miesięcznie.


1) Zdarzenie przyszłe:

W związku z ubieganiem się o uzyskanie zamówienia publicznego na realizację usługi polegającej na „kompleksowych usługach prowadzenia oraz utrzymania toalet miejskich”, spółka zwróciła się do Urzędu Statystycznego w Łodzi, Ośrodek Klasyfikacji i Nomenklatur, celem prawidłowego zaliczenia do grupowania Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU).

Kompleksowe usługi prowadzenia oraz utrzymania toalet miejskich, obejmujące: bieżącą eksploatację i obsługę szaletów, w tym utrzymanie czystości pomieszczeń i ich otoczenia, należytego stanu higieniczno-sanitarnego, uzupełnianie środków czystości, zapewnienie obsady personalnej do obsługi szaletów, pobieranie opłat i wpłacanie na rachunek zamawiającego, obsługę platform dla osób niepełnosprawnych, zawarcie umów z dostawcami mediów i regulowanie należności za zużyte media oraz zapewnienie właściwego stanu technicznego szaletów, mieszczą się w grupowaniu: PKWiU 96.09.19.0 „Pozostałe różnorodne usługi, gdzie indziej niesklasyfikowane”.

2) Zaistniały stan faktyczny:

W związku z zawartą umową na realizację usługi polegającej na oczyszczaniu na bieżąco krat wlotowych z zapewnieniem pełnej ich drożności, wraz z unieszkodliwieniem lub zagospodarowaniem odpadów lub osadu, spółka zwróciła się do Urzędu Statystycznego w Łodzi, Ośrodek klasyfikacji i Nomenklatur, celem prawidłowego zaliczenia do grupowania Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU).

Usługi udrażniania i oczyszczanie ręczne krat wlotowych na kolektorach i rurociągach, mieszczą się w grupowaniu: PKWiU 37.00.1.

3) Zaistniały stan faktyczny:

W związku z zawartą umową na realizację usługi polegającej na usuwaniu śmieci i innych przedmiotów ze zbiorników wodnych i ich skarp na terenie Miasta, spółka zwróciła się do Urzędu Statystycznego w Łodzi, Ośrodek Klasyfikacji i Nomenklatur, celem prawidłowego zaliczenia do grupowania Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU).

Ww. usługi mieszczą się w grupowaniu: PKWiU 81.29.1.

4) Zaistniały stan faktyczny:

W związku z zawartą umową na realizację usługi polegającej na oczyszczaniu odwodnienia liniowego w przejściach podziemnych i placach miejskich, zapewnieniu pełnej drożności wraz z unieszkodliwianiem lub zagospodarowaniem odpadów lub osadu, spółka zwróciła się do Urzędu Statystycznego w Łodzi, Ośrodek Klasyfikacji i Nomenklatur, celem prawidłowego zaliczenia do grupowania Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU). Ww. usługi mieszczą się w grupowaniu: 37.00.11.0.

5) Zaistniały stan faktyczny:

W związku z zawartą umową na realizację usługi polegającej na koszeniu skarp rowów przydrożnych, melioracyjnych oraz potoków na terenach miejskich wraz z wygrabieniem i zagospodarowaniem skoszonej trawy, spółka zwróciła się do Urzędu Statystycznego w Łodzi, Ośrodek Klasyfikacji i Nomenklatur, celem prawidłowego zaliczenia do grupowanie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU). Ww. usługi mieszczą się w grupowaniu 81.30.12.0.

6) Zaistniały stan faktyczny:

W związku z zawartą umową na realizację usługi polegającej na usuwaniu zatorów z rowu wraz z wywozem i zagospodarowaniem odpadów (gałęzi, śmieci, liści itp), spółka zwróciła się do Urzędu Statystycznego w Łodzi, Ośrodek Klasyfikacji i Nomenklatur, celem prawidłowego zaliczenia do grupowania Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU). Ww. usługi mieszczą się w grupowaniu: 42.21.23.0.


W związku z powyższym zadano następujące pytania:

 1. Czy Wnioskodawca powinien zastosować stawkę podatku 23% za kompleksowe usługi prowadzenia oraz utrzymania toalet miejskich?
 2. Czy Wnioskodawca ma prawo zastosować stawkę podatku 8% za usługi udrażniania i oczyszczania ręcznego krat wlotowych na kolektorach i rurociągach?
 3. Czy Wnioskodawca powinien zastosować stawkę podatku 23% za usuwanie śmieci i innych przedmiotów ze zbiorników wodnych i ich skarp?
 4. Czy Wnioskodawca ma prawo zastosować stawkę podatku 8% za usługi oczyszczania odwodnienia liniowego w przejściach podziemnych i placach miejskich, zapewnienie pełnej drożności wraz z unieszkodliwianiem lub zagospodarowaniem odpadów lub osadu?
 5. Czy Wnioskodawca powinien zastosować stawkę podatku 23% za usługi koszenia skarp i rowów przydrożnych, melioracyjnych oraz potoków na terenach miejskich?
 6. Czy Wnioskodawca powinien zastosować stawkę podatku 23% za usługi usuwania zatorów z rowu wraz z wywozem i zagospodarowaniem odpadów?

Zdaniem Wnioskodawcy:

 1. Należy zastosować stawkę podatku VAT w wysokości 23 %.
  PKWiU 96.09.19.0 „Pozostałe różnorodne usługi, gdzie indziej niesklasyfikowane” nie zostały wymienione w załączniku nr 3 ustawy o podatku od towarowi usług, dla których należy zastosować stawkę podatku VAT w wysokości 8%.
 2. Należy zastosować stawkę podatku VAT w wysokości 8%.
  PKWiU 37.00.1 „Usługi związane ze ściekami”, zostały wymienione w załączniku nr 2 w pozycji 142 ustawy o podatku i usług VAT, dla których zgodnie z art. 41 ust. 2 należy zastosować stawkę podatku VAT w wysokości 8%.
 3. Należy zastosować stawkę VAT w wysokości 23%.
  PKWiU 81.29.1 „Usługi pozostałego sprzątania i czyszczenia” nie zostały wymienione w załączniku nr 3 ustawy o podatku od towarów i usług, dla których należy zastosować stawkę VAT w wysokości 8%.
 4. Należy zastosować stawkę podatku VAT w wysokości 8%.
  PKWiU 37.00.11.0 „Usługi związane w odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków”, zostały wymienione w załączniku nr 3 w pozycji 142 ustawy o podatku od towarów i usług VAT, dla których zgodnie z art. 41 ust. 2 należy zastosować stawkę podatku VAT w wysokości 8%.
 5. Należy zastosować stawkę podatku VAT w wysokości 23%.
  PKWiU 81.30.12.0 „Usługi związane z zagospodarowaniem pozostałych terenów zieleni” nie zostały wymienione w załączniku nr 3 ustawy o podatku od towarów i usług, dla których należy zastosować stawkę podatku VAT w wysokości 8%.
 6. Należy zastosować stawkę podatku VAT w wysokości 23%.
  PKWiU 42.21.23.0 „Roboty ogólnobudowlane związane z budową systemów irygacyjnych (kanałów), magistrali i linii wodociągowych, obiektów do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków oraz stacji pomp” nie zostały wymienione w załączniku nr 3 ustawy o podatku od towarów i usług, dla których należy zastosować stawkę podatku VAT w wysokości 8%.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego) uznaje się za:

 1. prawidłowe – w zakresie zastosowania właściwej stawki podatku VAT dla:
  • kompleksowych usług prowadzenia oraz utrzymania toalet miejskich, sklasyfikowanych pod symbolem PKWiU 96.09.19.0;
  • usług udrażniania i oczyszczania ręcznego krat wlotowych na kolektorach i rurociągach, sklasyfikowanych pod symbolem PKWiU 37.00.1 w zakresie w jakim są to usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków;
  • usług oczyszczania odwodnienia liniowego w przejściach podziemnych i placach miejskich, zapewnienia pełnej drożności wraz z unieszkodliwianiem lub zagospodarowaniem odpadów lub osadu, sklasyfikowanych pod symbolem PKWiU 37.00.11.0;
  • usług koszenia skarp i rowów przydrożnych, melioracyjnych oraz potoków na terenach miejskich, sklasyfikowanych pod symbolem PKWiU 81.30.12.0;
  • usług usuwania zatorów z rowu wraz z wywozem i zagospodarowaniem odpadów, sklasyfikowanych pod symbolem PKWiU 42.21.23.0,
  • usług usuwania śmieci i innych przedmiotów ze zbiorników wodnych i ich skarp (PKWiU 81.29.1), polegających na zamiataniu śmieci i usuwaniu śniegu, klasyfikowanych w PKWiU w grupowaniu 81.29.12.0, a także pozostałych usług sanitarnych klasyfikowanych w PKWiU w grupowaniu 81.29.13.0.

 2. nieprawidłowe – w zakresie zastosowania właściwej stawki podatku VAT dla:
  • usług usuwania śmieci i innych przedmiotów ze zbiorników wodnych i ich skarp, sklasyfikowanych pod symbolem PKWiU 81.29.1, które nie są wymienione w poz. 174 i 175 załącznika nr 3 do ustawy o VAT;
  • usług udrażniania i oczyszczania ręcznego krat wlotowych na kolektorach i rurociągach, sklasyfikowanych pod symbolem PKWiU 37.00.1, w zakresie w jakim nie są to usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków.Na wstępie należy zaznaczyć, że z uwagi na fakt ścisłego powiązania z sobą zagadnień będących przedmiotem zapytania Wnioskodawcy, tut. organ udzielił na nie odpowiedzi w jednej interpretacji indywidualnej zarówno w zakresie stanów faktycznych jak i zdarzenia przyszłego.

Zgodnie z treścią art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT lub ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (…).

W myśl art. 8 ust. 1 ustawy przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

Wedle art. 5a ustawy o VAT, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Dla określenia wysokości stawki podatku od towarów i usług do czynności, których przedmiotem są poszczególne towary i usługi, ustawodawca częstokroć odsyła do klasyfikacji statystycznych wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej powołując w przepisach dotyczących obniżonych stawek podatku oraz w załącznikach do ustawy symbole PKWiU.

Klasyfikacją statystyczną dotyczącą towarów i usług, która ma zastosowanie dla celów opodatkowania podatkiem od towarów i usług, do dnia 31 grudnia 2017 r. jest Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU), co wynika z § 3 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. z 2015 r., poz. 1676).

Należy przy tym wskazać, że to podatnik jest zobowiązany do prawidłowego określenia przedmiotu opodatkowania, co wiąże się z prawidłowym zdefiniowaniem i zaklasyfikowaniem wykonywanych czynności. Według zapisu pkt 1 Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS Nr 1, poz. 11), zgodnie z zasadami metodycznymi klasyfikacji zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby, usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniem Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej. Wynika to z faktu, że właśnie producent bądź usługodawca posiada wszystkie informacje niezbędne do właściwego przypisania produktu czy usługi do odpowiedniego grupowania PKWiU.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o VAT stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Jednak, zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewiduje dla niektórych czynności obniżone stawki podatku.

I tak, w myśl art. 41 ust. 2 wskazanej ustawy, dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Na mocy art. 146a pkt 1 i 2 ww. ustawy o VAT, w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

 • stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%,
 • stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy wynosi 8%.

Zastosowanie preferencyjnych stawek podatku lub zwolnienie od podatku możliwe jest tylko wówczas, gdy wynika to wprost z ustawy lub przepisów wykonawczych do ustawy.

W załączniku nr 3 do ustawy, zawierającym wykaz towarów i usług podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT według stawki 7% (w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. - 8%), wymieniono m.in.:

 • w poz. 142 wymieniono sklasyfikowane pod symbolem PKWiU ex 37 – „Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków”;
 • w poz. 174 wymieniono sklasyfikowane pod symbolem PKWiU 81.29.12.0 – „Usługi zamiatania śmieci i usuwania śniegu”;
 • w poz. 175 wymieniono sklasyfikowane pod symbolem PKWiU 81.29.13.0 – „Pozostałe usługi sanitarne”.

Należy w tym miejscu wskazać, że z treści art. 2 pkt 30 ww. ustawy o VAT wynika, że przez zapis „PKWiU ex” rozumie się zakres wyrobów lub usług węższy niż określony w danym grupowaniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług. Umieszczenie tego dopisku przy konkretnym symbolu statystycznym ma na celu zawężenie stosowania zwolnienia, obniżonej stawki podatku albo wyłączenia tylko do towarów lub usług należących do wymienionego grupowania statystycznego, spełniających określone warunki sprecyzowane przez ustawodawcę w rubryce - nazwa towaru lub usługi (grupy towarów lub usług). Tak więc wynikająca z konkretnego załącznika stawka VAT lub zwolnienie dotyczy wyłącznie danego towaru lub danej usługi z danego grupowania.

Zatem zapis ex 37 oznacza, że z grupy PKWiU 37 pod nazwą „Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków; osady ze ścieków kanalizacyjnych” opodatkowaniu wg stawki 8% podlegają wyłącznie usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków.

W tym grupowaniu zgodnie z rozporządzeniem mieszczą się:

 • 37.00 „Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków; osady ze ścieków kanalizacyjnych”,
 • 37.00.1 ”Usługi związane ze ściekami”,
 • 37.00.11 „Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków”,
 • 37.00.11.0 „Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków”,
 • 37.00.12 „Usługi związane z opróżnianiem szamb i dołów gnilnych”,
 • 37.00.12.0 „Usługi związane z opróżnianiem szamb i dołów gnilnych”,
 • 37.00.2 „Osady ze ścieków kanalizacyjnych”,
 • 37.00.20 „Osady ze ścieków kanalizacyjnych”,
 • 37.00.20.0 „Osady ze ścieków kanalizacyjnych”.

Z opisu stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, że Wnioskodawca świadczy usługi polegające na:

 • oczyszczaniu na bieżąco krat wlotowych z zapewnieniem pełnej ich drożności, wraz z unieszkodliwieniem lub zagospodarowaniem odpadów lub osadu.
 • Usługi udrażniania i oczyszczanie ręczne krat wlotowych na kolektorach i rurociągach, mieszczą się w grupowaniu: PKWiU 37.00.1;
 • oczyszczaniu odwodnienia liniowego w przejściach podziemnych i placach miejskich, zapewnieniu pełnej drożności wraz z unieszkodliwianiem lub zagospodarowaniem odpadów lub osadu. Ww. usługi mieszczą się w grupowaniu: 37.00.11.0.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą zastosowania właściwej stawki podatku VAT dla przedmiotowych usług.

Mając na uwadze wyżej przywołane przepisy oraz przedstawiony opis sprawy należy stwierdzić, że świadczenie przedmiotowych usług, sklasyfikowanych, jak wskazał Wnioskodawca, w Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług jako:

 • 37.00.1 „Usługi związane ze ściekami”, oraz
 • 37.00.11.0 „Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków”,

podlega opodatkowaniu preferencyjną stawką podatku VAT w wysokości 8%, zgodnie z art. 41 ust. 2 w związku z art. 146a pkt 2 jako wymienione w poz. 142 załącznika nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług, jednakże wyłącznie w zakresie w jakim stanowią one usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków.

Odnosząc się natomiast do świadczonych przez Wnioskodawcę usług polegających na usuwaniu śmieci i innych przedmiotów ze zbiorników wodnych i ich skarp na terenie Miasta, które mieszczą się w grupowaniu PKWiU 81.29.1, należy zauważyć, że w dziale 81 Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r., wymienione zostały usługi związane z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni.

W grupie 81.2 obejmującej usługi sprzątania obiektów, mieści się klasa 81.29 obejmująca usługi w zakresie pozostałego sprzątania i czyszczenia.

W klasie 81.29, mieści się natomiast wskazana przez Wnioskodawcę kategoria usług w zakresie pozostałego sprzątania i czyszczenia 81.29.1 do której zalicza się:

81.29.11 – Usługi dezynfekcji i tępienia szkodników;

81.29.11.0 – Usługi dezynfekcji i tępienia szkodników;

81.29.12 –Usługi zamiatania śmieci i usuwania śniegu;

81.29.12.0 – Usługi zamiatania śmieci i usuwania śniegu;

81.29.13 – Pozostałe usługi sanitarne;

81.29.13.0 – Pozostałe usługi sanitarne;

81.29.19 – Pozostałe usługi sprzątania i czyszczenia, gdzie indziej niesklasyfikowane;

81.29.19.0 – Pozostałe usługi sprzątania i czyszczenia, gdzie indziej niesklasyfikowane.

Należy zauważyć, że w załączniku nr 3 do ustawy o VAT, który enumeratywnie wymienia towary i usługi podlegające opodatkowaniu 8% stawką podatku VAT, wymieniono dwa rodzaje usług mieszczących się we wskazanej przez Wnioskodawcę kategorii usług w zakresie pozostałego sprzątania i czyszczenia (81.29.1), tj.:

 • w poz. 174 „Usługi zamiatania śmieci i usuwania śniegu” klasyfikowane w PKWiU w grupowaniu 81.29.12.0,
 • w poz. 175 „Pozostałe usługi sanitarne” klasyfikowane w PKWiU w grupowaniu PKWiU 81.29.13.0.

W związku z powyższym tylko te usługi które zostały wymienione w poz. 174 i 175 załącznika nr 3 do ustawy o VAT należące do wskazanej przez Wnioskodawcę kategorii usług w zakresie pozostałego sprzątania i czyszczenia (PKWiU 81.29.1) podlegają opodatkowaniu stawką podatku VAT w wysokości 8% na podstawie art. 41 ust. 2 i art. 146a pkt 2 w związku z poz. 174 i poz. 175 załącznika nr 3 do ustawy o VAT.

Natomiast ewentualne inne świadczone przez Wnioskodawcę usługi sklasyfikowane w PKWiU 81.29.1 „Usługi w zakresie pozostałego sprzątania i czyszczenia”, które nie zostały wymienione w poz. 174 i 175 załącznika nr 3 do ustawy o VAT, podlegają opodatkowaniu 23% stawką podatku VAT na podstawie art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1 ustawy o VAT, ponieważ ustawodawca nie przewidział dla nich obniżonych stawek podatku VAT.

Z opisu zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku wynika, że Wnioskodawca będzie wykonywał kompleksowe usługi prowadzenia oraz utrzymania toalet miejskich, obejmujące: bieżącą eksploatację i obsługę szaletów, w tym utrzymanie czystości pomieszczeń i ich otoczenia, należytego stanu higieniczno-sanitarnego, uzupełnianie środków czystości, zapewnienie obsady personalnej do obsługi szaletów, pobieranie opłat i wpłacanie na rachunek zamawiającego, obsługę platform dla osób niepełnosprawnych, zawarcie umów z dostawcami mediów i regulowanie należności za zużyte media oraz zapewnienie właściwego stanu technicznego szaletów, które mieszczą się w grupowaniu: PKWiU 96.09.19.0 „Pozostałe różnorodne usługi, gdzie indziej niesklasyfikowane”.

Ponadto Wnioskodawca będzie wykonywał usługi, sklasyfikowane jako:

 • koszenie skarp i rowów przydrożnych, melioracyjnych oraz potoków na terenach miejskich – 81.30.12.0. W klasyfikacji PKWiU z 2008 r. symbol ten nie występuje, jest jedynie grupa 81.30.10 – obejmująca usługi związane z zagospodarowaniem terenów zieleni, natomiast według PKWiU z 2015 r. (nieobowiązującego do VAT) symbol ten obejmuje „Usługi związane z zagospodarowaniem pozostałych terenów zieleni”,
 • usuwanie zatorów z rowu wraz z wywozem i zagospodarowaniem odpadów – 42.21.23.0 „Roboty ogólnobudowlane związane z budową systemów irygacyjnych (kanałów), magistrali i linii wodociągowych, obiektów do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków oraz stacji pomp”.

Powyższe usługi nie zostały wymienione ani w ustawie o podatku od towarów i usług, ani w rozporządzeniu wykonawczym do ustawy jako czynności zwolnione z podatku lub korzystające z preferencyjnego opodatkowania, będą zatem podlegały opodatkowaniu na podstawie art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146a pkt 1 – stawką 23%.

Tym samym za prawidłowe należało uznać stanowisko Wnioskodawcy w zakresie zastosowania właściwej stawki podatku VAT dla:

 • kompleksowych usług prowadzenia oraz utrzymania toalet miejskich, sklasyfikowanych pod symbolem PKWiU 96.09.19.0;
 • usług udrażniania i oczyszczania ręcznego krat wlotowych na kolektorach i rurociągach, sklasyfikowanych pod symbolem PKWiU 37.00.1 – jednakże wyłącznie w zakresie w jakim są to usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków;
 • usług oczyszczania odwodnienia liniowego w przejściach podziemnych i placach miejskich, zapewnienia pełnej drożności wraz z unieszkodliwianiem lub zagospodarowaniem odpadów lub osadu, sklasyfikowanych pod symbolem PKWiU 37.00.11.0;
 • usług koszenia skarp i rowów przydrożnych, melioracyjnych oraz potoków na terenach miejskich, sklasyfikowanych pod symbolem PKWiU 81.30.12.0;
 • usług usuwania zatorów z rowu wraz z wywozem i zagospodarowaniem odpadów, sklasyfikowanych pod symbolem PKWiU 42.21.23.0;
 • usług usuwania śmieci i innych przedmiotów ze zbiorników wodnych i ich skarp (PKWiU 81.29.1), polegających na zamiataniu śmieci i usuwaniu śniegu, klasyfikowanych w PKWiU w grupowaniu 81.29.12.0, a także pozostałych usług sanitarnych klasyfikowanych w PKWiU w grupowaniu 81.29.13.0.

Nieprawidłowe jest natomiast stanowisko Wnioskodawcy w zakresie zastosowania właściwej stawki podatku VAT dla usług usuwania śmieci i innych przedmiotów ze zbiorników wodnych i ich skarp, sklasyfikowanych pod symbolem PKWiU 81.29.1, które nie są wymienione w poz. 174 i 175 załącznika nr 3 do ustawy o VAT.

Za nieprawidłowe należało uznać również stanowisko Wnioskodawcy w zakresie zastosowania właściwej stawki podatku VAT dla usług udrażniania i oczyszczania ręcznego krat wlotowych na kolektorach i rurociągach, sklasyfikowanych pod symbolem PKWiU 37.00.1, w zakresie w jakim nie są to usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym, a w części dotyczącej zdarzenia przyszłego – stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Należy jednocześnie podkreślić, iż niniejsza interpretacja nie rozstrzyga kwestii poprawności dokonanego przez Wnioskodawcę zaklasyfikowania świadczonych przez niego usług według PKWiU. Tut. organ nie jest bowiem właściwy do weryfikacji poprawności dokonanej przez Wnioskodawcę klasyfikacji usług według PKWiU, gdyż jak to już wcześniej wskazano, zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz.Urz. GUS Nr 1, poz. 11) zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje m.in. swoje usługi według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach wprowadzonych rozporządzeniami Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej. W przypadku trudności w ustaleniu właściwego grupowania Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług lub Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych zainteresowany podmiot może zwrócić się o udzielenie informacji w tym zakresie do Urzędu Statystycznego. Tak więc to Wnioskodawcę obciąża obowiązek i ryzyko prawidłowego sklasyfikowania świadczonych usług.

Zatem zmiana któregokolwiek z elementów przedstawionego stanu faktycznego czy zdarzenia przyszłego (w szczególności zmiana PKWiU dla opisywanych we wniosku usług) lub zmiana stanu prawnego powodują, że interpretacja traci ważność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.


doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj