Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej
0114-KDIP2-2.4010.124.2017.1.AG
z 14 września 2017 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA


Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 5 lipca 2017 r. (data wpływu 17 lipca 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie braku obowiązku składania informacji CIT-ST wraz załącznikiem CIT-ST/A – jest prawidłowe.


UZASADNIENIE


W dniu 17 lipca 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie braku obowiązku składania informacji CIT-ST wraz załącznikiem CIT-ST/A.


We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.


G. Sp. z o.o. (dalej: „Spółka” lub „Wnioskodawca”) jest częścią globalnej grupy G. (dalej: „G. ”), będącej jednym z największych światowych producentów i inwestorów w branży farmaceutycznej. W ramach G., Wnioskodawca prowadzi działalność na polskim rynku farmaceutycznym w zakresie sprzedaży środków ochrony zdrowia i leków bez recepty oraz kosmetyków (branża consumer healthcare). Wnioskodawca prowadzi działalność w oparciu o rozbudowaną sieć sprzedaży na terenie całej Polski zatrudniając przedstawicieli handlowych i innych pracowników terenowych, których zadaniem jest sprzedaż oferowanych produktów, jak również prowadzenie działań promocyjnych w celu zwiększenia wolumenu sprzedaży Spółki.

Powyżej wskazani pracownicy terenowi są zatrudnieni w oparciu o umowę o pracę, przy czym miejsce wykonywania pracy tych zatrudnionych jest określone w umowie zgodnie z terenem na jakim wykonują swoje czynności – jako teren miasta, miejscowości, województwa na jakim pracują, czyli poza miejscem siedziby Spółki.


W skład przedsiębiorstwa Wnioskodawcy nie wchodzą zakłady/oddziały wyodrębnione wprost w jego strukturze organizacyjnej.


Zgodnie z art. 28 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. 2016, poz. 1888, z późn. zm.; dalej: „ustawa o CIT”) oraz w związku z art. 10 ust. 1 i 3 ustawy z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. 2016 r., poz. 198, z późn. zm.; dalej: „ustawa o dochodach JST”), osoby prawne są zobowiązane składać Informację podatnika CIT-ST do ustalenia należnych Jednostkom Samorządu Terytorialnego dochodów z tytułu udziału we wpływach JST z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych.

Spółka składała do tej pory zarówno Informację CIT-ST jak i załącznik do tej informacji CIT-ST/A. Tak jak obowiązek składania Informacji podatkowej CIT-ST nie budzi wątpliwości Spółki, gdyż wynika z przytoczonych przepisów prawa, tak składanie załącznika do informacji jakim jest informacja o zakładach CIT-ST/A z uwagi na funkcję jaką ma on pełnić i zakres danych, jakie są niezbędne do właściwego jego wypełnienia budzi kontrowersje i poddaje w wątpliwość jego zasadność.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.


Czy Spółka G. , składając Informację podatnika CIT-ST, ma obowiązek jej składania wraz z załącznikiem CIT-ST/A, skoro nie posiada zakładów/oddziałów na terenie Polski w postaci organizacyjnie wyodrębnionych jednostek posiadających odrębną nazwę, identyfikator regon, numery identyfikacji podatkowej, czy datę rozpoczęcia działalności, niezbędnych do pełnego wypełnienia załącznika CIT-ST/A?


Stanowisko Wnioskodawcy.


Artykuł 28 ust. 1 Ustawy o CIT traktuje o tym, że podatnicy posiadający zakłady (oddziały) położone na obszarze jednostki samorządu terytorialnego innej niż właściwa dla ich siedziby są obowiązani składać do urzędu skarbowego w terminie wpłat zaliczek miesięcznych lub kwartalnych oraz załączać do zeznania o wysokości dochodu (straty) informację, sporządzoną zgodnie z odrębnymi przepisami, w celu ustalenia dochodów z tytułu udziału w dochodach jednostek samorządu terytorialnego wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych.

Ponadto zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o dochodach JST, jeżeli podatnik podatku dochodowego od osób prawnych posiada zakład (oddział) położony na obszarze jednostki samorządu terytorialnego innej niż właściwa dla jego siedziby, to część dochodu z tytułu udziału we wpływach z tego podatku jest przekazywana do budżetu jednostki samorządu terytorialnego, na której obszarze znajduje się ten zakład (oddział), proporcjonalnie do liczby zatrudnionych w nim osób na podstawie umowy o pracę.

Ustawa o dochodach JST w art. 10 ust. 3 mówi również o tym, że zakładem (oddziałem) w rozumieniu ustawy jest określone w umowie o pracę miejsce wykonywania pracy, położone na obszarze jednostki samorządu terytorialnego innej niż jednostka samorządu terytorialnego właściwa dla siedziby podatnika.

Mając na uwadze wskazane przepisy ustawy o CIT oraz ustawy o dochodach JST, można stwierdzić, iż Spółka w związku z zatrudnianiem osób pracujących w terenie, które w umowie o pracę jako miejsce wykonywania pracy mają wpisany obszar miasta/miejscowości spełnia definicję zakładu w myśl art. 10 ust. 3 ustawy o JST. Zakład zgodnie z przytoczonym artykułem, jest określonym w umowie miejscem wykonywania pracy położonym na obszarze innej jednostki samorządu terytorialnego niż jednostka samorządu terytorialnego właściwa dla siedziby podatnika. W związku z tym Wnioskodawca składa w zależności od zaistniałych zmian i zgodnie ze stanem faktycznym informację podatnika CIT-ST.

Wnioskodawca składa również wraz z informacją podatnika CIT-ST, informację o zakładach (oddziałach) CIT-ST/A, pomimo iż określone w umowie o pracę miejsce wykonywania pracy nie jest wyodrębnionym w strukturze wnioskodawcy organizacyjnie zakładem (oddziałem).

Zdaniem Wnioskodawcy, składanie informacji o zakładach CIT-ST/A jest przejawem nadzwyczajnej rzetelności i skrupulatności podatnika, który pomimo braku wyodrębnionych w strukturze organizacyjnej zakładów (oddziałów) składa załącznik. W opinii Wnioskodawcy treść Informacji CIT-ST/A winna dotyczyć właśnie zakładów (oddziałów) wyodrębnionych w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa. Spółka uważa, iż składając informację podatnika CIT-ST, nie ma ona obowiązku składania informacji o zakładach (oddziałach) CIT-ST/A.


Brak wskazanego powyżej obowiązku po stronie Podatnika, wynika z samej struktury formularza CIT-ST/A, w który należy wpisać:

 1. Nazwę pełną zakładu;
 2. Nazwę skróconą zakładu;
 3. Identyfikator regon zakładu;
 4. Numer identyfikacji podatkowej zakładu;
 5. Data rozpoczęcia działalności zakładu;
 6. Adres zakładu.

Powyższa struktura formularza CIT-ST/A, w swojej konstrukcji odnosi się jednoznacznie do zakładu (oddziału), jako „jednostki organizacyjnej” wyodrębnionej w strukturze przedsiębiorstwa, przy czym odniesienie wymaganych elementów formularza do zakładu, jako zatrudnionej na danym obszarze osoby jest trudne, bądź też niemożliwe. Powyższy problem wynika z faktu, iż osobie fizycznej zatrudnionej na danym obszarze nie można przypisać: nazwy zakładu, nazwy skróconej zakładu, identyfikatora regon, gdyż nie dotyczą one osób zatrudnionych, tylko osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą. Ponadto osobie fizycznej zatrudnionej na danym obszarze, nie można przyporządkować numeru identyfikacji podatkowej w formie wskazanej w formularzu. Numerem właściwym dla osób fizycznych nieprowadzących pozarolniczej działalności gospodarczej do celów identyfikacji podatkowej jest numer PESEL – 11 cyfr, zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2016 r., poz. 476, z późn. zm.), przy czym formularze CIT-ST/A przewiduje tylko możliwość użycia numeru NIP – 10 cyfr (właściwego dla działalności gospodarczej). Brak jest również w sytuacji osoby zatrudnionej na terenie danego miasta/miejscowości daty rozpoczęcia działalności zakładu, tę cechę również należy odnosić do zakładu (oddziału) wyodrębnionego w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa.

Wpisanie miejsca wykonywania pracy w umowie o pracę, nie jest organizacyjnie wyodrębnionym zakładem (oddziałem), przedsiębiorstwem, ani ich zorganizowaną częścią, która zgodnie z art. 4a ust. 4 ustawy o CIT jest organizacyjnie i finansowo wyodrębnionym w istniejącym przedsiębiorstwie zespołem składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Mając na uwadze powyższe, w związku z faktem, iż Podatnik nie ma w swojej strukturze organizacyjnej wyodrębnionych zakładów (oddziałów) należy stwierdzić, że nie powstaje po jego stronie obowiązek przesyłania do Urzędu Skarbowego informacja o zakładach CIT-ST/A. Jednocześnie należy wskazać, że zaprezentowane powyżej stanowisko zostało potwierdzone przez Ministra Finansów w Interpretacji Indywidualnej z dnia 2 kwietnia 2015 r. wydanej w jego imieniu przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu: „W odniesieniu natomiast do zasadności składania formularza CIT-ST/A, gdy określone w umowie o pracę miejsce wykonywania pracy nie jest wyodrębnionym organizacyjnie zakładem nie powstaje po stronie Spółki obowiązek składania tego formularza. Informacja ta dotyczy bowiem wyodrębnionych organizacyjnie zakładów” (ILPB4/4510-1-4/15-2/ŁM).


Wobec powyższego Spółka wnosi o potwierdzenie prawidłowości stanowiska zaprezentowanego we wniosku.


W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.


Zgodnie z przepisem art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1888, z późn zm.), podatnicy posiadający zakłady (oddziały) położone na obszarze jednostki samorządu terytorialnego innej niż właściwa dla ich siedziby są obowiązani składać do urzędu skarbowego w terminie wpłat zaliczek miesięcznych lub kwartalnych oraz załączać do zeznania o wysokości dochodu (straty) informacje, sporządzone zgodnie z odrębnymi przepisami, w celu ustalenia dochodów z tytułu udziału jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych.

Stosownie do art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1453), jeżeli podatnik podatku dochodowego od osób prawnych posiada zakład (oddział) położony na obszarze jednostki samorządu terytorialnego innej niż właściwa dla jego siedziby, to część dochodu z tytułu udziału we wpływach z tego podatku jest przekazywana do budżetu jednostki samorządu terytorialnego, na której obszarze znajduje się ten zakład (oddział), proporcjonalnie do liczby zatrudnionych w nim osób na podstawie umowy o pracę, z zastrzeżeniem ust. 2 i 2a.

Cytowana ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych nie zawiera definicji zakładu (oddziału). Taką definicję znajdziemy natomiast w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Zakładem (oddziałem) jest – w rozumieniu art. 10 ust. 3 tej ustawy – określone w umowie o pracę miejsce wykonywania pracy, położone na obszarze jednostki samorządu terytorialnego innej niż jednostka samorządu terytorialnego właściwa dla siedziby podatnika.

Określenie zatem w umowie o pracę miejsca świadczenia pracy konkretnego pracownika, przesądza o tym, która jednostka samorządu terytorialnego (gmina, powiat, województwo) uzyska odpowiednio, procentowo określony udział w całości podatku dochodowego od osób prawnych, zapłaconego przez tego pracodawcę.

Podobnie – na podstawie § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 grudnia 2007 r. w sprawie rozliczeń dochodów z tytułu udziału jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 230, poz. 1693) – fakt zatrudnienia pracownika w zakładzie (oddziale) ustala się biorąc pod uwagę miejsce świadczenia pracy, wynikające z umowy o pracę.

Również ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (przepis art. 10 ust. 4) nakłada na podatników podatku dochodowego od osób prawnych obowiązek sporządzania i przekazywania informacji składanych do urzędów skarbowych, zawierających wykaz zakładów (oddziałów) oraz liczbę osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, świadczących pracę w poszczególnych zakładach (oddziałach) ze wskazaniem jednostek samorządu terytorialnego, na których obszarze są położone.

Wzór i terminy składania ww. informacji o zakładach (oddziałach) oraz liczbie osób świadczących pracę w poszczególnych zakładach (oddziałach) określa powołane wcześniej rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 grudnia 2007 r. w sprawie rozliczeń dochodów z tytułu udziału jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych.

W myśl § 4 ust. 1 ww. rozporządzenia, informacja podatnika zawiera:

 1. wykaz zakładów, ze wskazaniem jednostek samorządu terytorialnego, na których obszarze te zakłady są położone;
 2. liczbę osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, świadczących pracę w poszczególnych zakładach, ustaloną według stanu:
  1. na ostatni dzień miesiąca, za który przypada zaliczka na podatek - dla rozliczenia dochodów, o których mowa w § 2 ust. 1, w trakcie roku podatkowego,
  2. na ostatni dzień roku podatkowego, za który składane jest zeznanie o wysokości dochodu (straty), osiągniętego w roku podatkowym – dla ostatecznego rozliczenia dochodów, o których mowa w § 2 ust. 1, za ostatni miesiąc roku podatkowego.


W myśl § 5 rozporządzenia, liczbę osób zatrudnionych w zakładzie ustala się, biorąc pod uwagę miejsce świadczenia pracy wynikające z umowy o pracę, zgodnie z zasadami metodycznymi statystyki określonymi w odrębnych przepisach.


Obowiązującymi w niniejszym zakresie są deklaracje:

 • CIT-ST – „Informacja podatnika do ustalenia należnych jednostkom samorządu terytorialnego dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych” oraz
 • CIT-ST/A – „Informacja o zakładach (oddziałach)”, składana jako załącznik do formularza CIT-ST.


Zatem o istnieniu zakładu (oddziału) w rozumieniu art. 28 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych − a w konsekwencji o konieczności składania informacji CIT-ST − decyduje określone w umowie o pracę miejsce świadczenia pracy pracownika.


Jak wynika z powyższego stwierdzenia, przyjęta konstrukcja prawna zakłada, że − dla potrzeb ustalenia dochodów z tytułu udziału jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych − wyodrębnionym organizacyjnie zakładem jest określone w umowie o pracę, z konkretnym pracownikiem, miejsce świadczenia pracy. Nie ma więc znaczenia, czy w danym miejscu świadczenia pracy znajduje się biuro oddziału (zakładu). Istotnym jest natomiast, aby miejsce świadczenia pracy określone było w umowie o pracę i aby położone było na obszarze jednostki samorządu terytorialnego innej, niż jednostka samorządu terytorialnego właściwa dla siedziby podatnika.

Odnośnie do miejsca położenia zakładu (oddziału) – w przypadku, kiedy praca jest wykonywana w więcej niż jednym miejscu pracy, np. gdy w umowie o pracę wskazany jest obszar dwóch województw – rozstrzygające jest, w jakim miejscu pracownik najczęściej wykonuje pracę.

Dopiero jeżeli konkretne wskazanie miejsca pracy nie jest możliwe, pracownicy powinni być zaliczeni do gminy, na terenie której mieści się siedziba pracodawcy. Zatem, jeśli miejsce pracy pracownika zostanie zakwalifikowane jako siedziba pracodawcy – wówczas nie istnieje obowiązek sporządzania informacji CIT-ST.

Zgodnie z opisanym we wniosku stanem faktycznym, Wnioskodawca prowadzi działalność w oparciu o rozbudowaną sieć sprzedaży na terenie całej Polski zatrudniając przedstawicieli handlowych i innych pracowników terenowych, których zadaniem jest sprzedaż oferowanych produktów, jak również prowadzenie działań promocyjnych w celu zwiększenia wolumenu sprzedaży Spółki. Pracownicy terenowi są zatrudnieni w oparciu o umowę o pracę, przy czym miejsce wykonywania pracy zatrudnionych pracowników jest określone w umowie zgodnie z terenem na jakim wykonują swoje czynności – jako teren miasta, miejscowości, województwa na jakim pracują, czyli poza miejscem siedziby Spółki. W skład przedsiębiorstwa Wnioskodawcy nie wchodzą zakłady/oddziały wyodrębnione wprost w jego strukturze organizacyjnej.

W oparciu o przywołane przepisy prawa należy zatem stwierdzić, że – w przedstawionym opisie sprawy – wykonywanie pracy w określonych miejscach poza siedzibą Wnioskodawcy przez pracowników Spółki na podstawie umowy, oznacza posiadanie przez Wnioskodawcę w tych miejscach zakładów (oddziałów) w rozumieniu art. 28 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Jest to równoznaczne z występującym po stronie Spółki obowiązkiem sporządzania informacji CIT-ST.

W odniesieniu natomiast do zasadności składania formularza CIT-ST/A − gdy określone w umowie o pracę miejsce wykonywania pracy nie jest wyodrębnionym organizacyjnie zakładem − nie powstaje po stronie Spółki obowiązek składania tego formularza. Informacja ta dotyczy bowiem wyodrębnionych organizacyjnie zakładów.


Wynika to m.in. z konstrukcji formularza informacji CIT-ST/A, w którym należy podać:

 • datę rozpoczęcia działalności, a nie zatrudnienia pracownika;
 • adres zakładu, zawierający m.in. nazwę ulicy, nr domu, nr lokalu, kod pocztowy;
 • nazwę pełną i skróconą oddziału, co w wypadku określenia miejsca pracy, jako obszaru danego województwa, nie jest możliwe.


Określenie miejsca pracy, jako dany obszar (w niniejszej sprawie: obszar innej jednostki samorządu terytorialnego niż właściwa dla siedziby Wnioskodawcy) nie jest organizacyjnie wyodrębnionym zakładem ani jego zorganizowaną częścią, to znaczy nie jest to organizacyjnie i finansowo wyodrębniony zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, które zarazem mogłyby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania zgodnie z art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Również działalność prowadzona na tym obszarze nie spełnia wymogów definicji oddziału, wynikającej z art. 5 pkt 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1829, z późn. zm.), z której wynika, że „oddział” to wyodrębniona i samodzielna organizacyjnie część działalności gospodarczej, wykonywana przez przedsiębiorcę poza siedzibą przedsiębiorcy lub głównym miejscem wykonywania działalności.


Zatem należy wskazać, że formularz CIT-ST/A dotyczy tylko wyodrębnionych organizacyjnie zakładów i oddziałów.


Mając na uwadze powyższe uwagi należy stwierdzić, że w niniejszej sprawie – ze względu na fakt, że Spółka nie posiada żadnych wyodrębnionych organizacyjnie zakładów (oddziałów) − nie powstaje obowiązek wykazania tych miejsc zamieszkania na formularzu CIT-ST/A.

Podsumowując, w odpowiedzi na zadane we wniosku pytanie należy zatem stwierdzić, że Wnioskodawca składając informację CIT-ST, nie ma obowiązku jej składania wraz z załącznikiem CIT-ST/A, skoro nie posiada zakładów/oddziałów na terenie Polski w postaci organizacyjnie wyodrębnionych jednostek posiadających odrębną nazwę, identyfikator regon, numery identyfikacji podatkowej, czy datę rozpoczęcia działalności, niezbędnych do pełnego wypełnienia załącznika CIT-ST/A.


Zatem, stanowisko Wnioskodawcy w zakresie braku obowiązku składania informacji CIT-ST wraz załącznikiem CIT-ST/A, jest prawidłowe.


Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.


Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.


Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017, poz. 1369) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.


doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj