Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej
0111-KDIB4.4014.214.2017.2.BJ
z 30 sierpnia 2017 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2017 r., poz. 201, ze zm.) – Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 14 lipca 2017 r. (data wpływu – 24 lipca 2017 r.), uzupełnionym 16 sierpnia 2017 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 8 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 lipca 2017 r. wpłynął do Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 8 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Z uwagi na fakt, iż wniosek nie spełniał wymogów formalnych, w piśmie z 31 lipca 2017 r. znak: 0111-KDIB4.4014.214.2017.1.BJ wezwano Wnioskodawcę o jego uzupełnienie.

Wniosek uzupełniono 16 sierpnia 2017 r.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny oraz zdarzenie przyszłe:

Muzeum jest samorządową instytucją kultury, posiadającą osobowość prawną. Wpisane jest do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Burmistrza Miasta. Organizatorem Muzeum jest Miasto L.

Muzeum działa na podstawie:

  • ustawy z dnia 21 listopada 1996r. o muzeach (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 987, ze zm.);
  • ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 862, ze zm.);
  • ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2014 r., poz. 1446, ze zm.);
  • ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r., poz. 446, ze. zm.);
  • statutu Muzeum.

Muzeum gromadzi, przechowuje, udostępnia, opracowuje i upowszechnia zbiory w zakresie historii, archeologii, etnografii, sztuki regionu. Muzeum prowadzi działalność naukową, informacyjną i edukacyjną w tym zakresie.

Muzeum w dniu 11 maja 2017 r. zawarło umowę kupna-sprzedaży dóbr kultury z osobą fizyczną, w wyniku której nabyto muzealia. Eksponaty zakupiono w ramach mikroprojektu. Projekt finansowany jest ze środków własnych Muzeum, dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa. Muzealia stanowić będą element stałej wystawy.

W przyszłości Muzeum zamierza poprzez zawieranie umów kupna-sprzedaży nabywać kolejne muzealia, które powiększać będą zasób muzealny.

Zakupy będą dokonywane zarówno ze środków własnych, jak i z różnego rodzaju dotacji i dofinansowań.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy muzeum, jako jednostka organizacyjna jednostki samorządu terytorialnego, korzysta ze zwolnień dla jednostek samorządu terytorialnego zawartych w art. 8 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych?

Zdaniem Wnioskodawcy, jako jednostka organizacyjna Miasta (jednostka samorządu terytorialnego) może korzystać ze zwolnienia od podatku od czynności cywilnoprawnych przy zawieraniu umów kupna-sprzedaży.

W katalogu zwolnień w ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych nie ma mowy o samorządowych instytucjach kultury. Jednak, powołując się na interpretację indywidualną z 10 stycznia 2013 r. wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi znak: IPTPB2/436-158/12-4/AK, Muzeum uważa, iż jest zwolnione z podatku od czynności cywilnoprawnych zarówno w przypadku zawartej umowy kupna-sprzedaży z 11 maja 2017 jak i przyszłych umów, jakie będą zawierane w związku z zakupem eksponatów od osób fizycznych. Nie ma bowiem znaczenia źródło finansowania dokonywanych zakupów. Istotne jest, iż stroną umowy jest Muzeum Regionalne – jednostka organizacyjna Miasta L.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2016 r., poz. 223, ze zm. oraz Dz.U. z 2017 r., poz. 1150) podatkowi temu podlegają m.in. umowy sprzedaży rzeczy i praw majątkowych.

Przez pojęcie rzeczy należy rozumieć zgodnie z art. 45 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2017 r., poz. 459, ze zm.) tylko przedmioty materialne.

Na podstawie art. 4 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, obowiązek podatkowy przy umowie sprzedaży ciąży na kupującym.

W myśl art. 3 ust. 1 pkt 1 powołanej ustawy, obowiązek podatkowy, z zastrzeżeniem ust. 2, powstaje z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej. Podstawę opodatkowania stanowi, przy umowie sprzedaży, wartość rynkowa rzeczy lub prawa majątkowego. Wartość rynkową przedmiotu czynności cywilnoprawnych określa się na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich miejsca położenia, stanu i stopnia zużycia, oraz w obrocie prawami majątkowymi tego samego rodzaju, z dnia dokonania tej czynności, bez odliczania długów i ciężarów (art. 6 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2).

Stosownie do treści art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, stawki podatku od umowy sprzedaży m.in. rzeczy ruchomych, wynoszą 2%.

W tym miejscu należy wyjaśnić, że niepodleganie podatkowi, czy też zwolnienie z obowiązku zapłaty podatku od czynności sprzedaży jest możliwe tylko o ile ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych przewiduje takie możliwości. W przepisach ww. ustawy jednoznacznie wskazano jakie czynności cywilnoprawne nie podlegają temu podatkowi (art. 2) oraz jakie podmioty i umowy są zwolnione z podatku (art. 8 i art. 9).

Zgodnie z art. 8 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych zwalnia się od podatku od czynności cywilnoprawnych jednostki samorządu terytorialnego.

Z treści wniosku wynika, że Muzeum jest samorządową instytucją kultury, posiadającą osobowość prawną. Wpisane jest do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Burmistrza Miasta. Muzeum w dniu 11 maja 2017 r. zawarło umowę kupna-sprzedaży dóbr kultury z osobą fizyczną, w wyniku której nabyto muzealia. W przyszłości Muzeum zamierza poprzez zawieranie umów kupna-sprzedaży nabywać kolejne muzealia, które powiększać będą zasób muzealny.

Wnioskodawca uważa, że jako jednostka organizacyjna Miasta może korzystać ze zwolnienia od podatku od czynności cywilnoprawnych przy zawieraniu umów kupna sprzedaży.

Odnosząc się do możliwości zwolnienia od podatku od czynności cywilnoprawnych umów zakupu muzealiów przez Wnioskodawcę (Muzeum) należy wskazać, że zwolnienie podmiotowe określone w art. 8 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych dotyczy tylko i wyłącznie czynności cywilnoprawnych dokonanych przez jednostki samorządu terytorialnego, a tym samym nie obejmuje czynności dokonanych przez inne podmioty.

Należy wskazać, że Gmina jest jednostką samorządu terytorialnego. Zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r., poz. 446, ze zm.) gmina posiada osobowość prawną. Jeżeli gmina jest podatnikiem z tytułu dokonania czynności cywilnoprawnej to na mocy wskazanego wyżej przepisu art. 8 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych korzysta ze zwolnienia z podatku od czynności cywilnoprawnych.

Stosownie do art. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2017 r., poz. 972, ze zm.) muzeum jest jednostką organizacyjną nienastawioną na osiąganie zysku, której celem jest gromadzenie i trwała ochrona dóbr naturalnego i kulturalnego dziedzictwa ludzkości o charakterze materialnym i niematerialnym, informowanie o wartościach i treściach gromadzonych zbiorów, upowszechnianie podstawowych wartości historii, nauki i kultury polskiej oraz światowej, kształtowanie wrażliwości poznawczej i estetycznej oraz umożliwianie korzystania ze zgromadzonych zbiorów.

W myśl art. 5 ust. 1 ww. ustawy muzea mogą być tworzone przez ministrów i kierowników urzędów centralnych, jednostki samorządu terytorialnego, osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

W świetle powyższych przepisów, brak jest podstaw do utożsamiania jednostki organizacyjnej jaką jest muzeum z osobami prawnymi jakimi są jednostki samorządu terytorialnego lub Skarb Państwa, tylko z tego względu, że są one utworzone przez te osoby prawne.

Nie ma więc racji Wnioskodawca, że jako jednostka organizacyjna Miasta może korzystać ze zwolnienia od podatku od czynności cywilnoprawnych przy zawieraniu umów kupna-sprzedaży.

Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych nie wiąże zwolnienia z tego podatku z faktem, że stroną umowy sprzedaży rzeczy i praw majątkowych jest jednostka organizacyjna miasta.

Wskazane we wniosku umowy sprzedaży podlegają opodatkowaniu na ogólnych zasadach. Stosownie do art. 4 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych obowiązek podatkowy ciąży na kupującym, tj. Muzeum.

Mając na uwadze powyższe należy zatem stwierdzić, iż zarówno w przypadku zawartej umowy kupna sprzedaży z 11 maja 2017 jak i przyszłych umów, jakie będą zawierane w związku z zakupem eksponatów od osób fizycznych Wnioskodawca jest (będzie) zobowiązany do zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych wg stawki 2% podstawy opodatkowania, którą stanowi wartość rynkowa nabytych rzeczy.

Wnioskodawca nie korzysta bowiem ze zwolnienia, o którym mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Na podstawie tego przepisu zwalnia się od podatku od czynności cywilnoprawnych jednostki samorządu terytorialnego a nie jednostki organizacyjne tych jednostek.

Wobec powyższego, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia oraz zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

W odniesieniu do powołanej przez Wnioskodawcę interpretacji indywidualnej należy stwierdzić, że została ona wydana w indywidualnej sprawie, zatem nie może przesądzać o niniejszym rozstrzygnięciu. Nadto interpretacja ta, pismem z 8 sierpnia 2014 r. znak: PL/LM/830/79/KPV/14/72828 została zmieniona przez Ministra Finansów z uwagi na jej nieprawidłowość.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej, przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

  1. z zastosowaniem art. 119a;
  2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2017 r., poz. 1369, ze zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.


doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj