Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej
0114-KDIP3-3.4011.255.2017.1.JK3
z 24 sierpnia 2017 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA


Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 29 czerwca 2017 r. (data wpływu 4 lipca 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika z tytułu przekazanych nagród – jest:

  • prawidłowe - w odniesieniu do sytuacji, gdy bezpośrednim organizatorem akcji promocyjnej (konkursu) jest Wnioskodawca (pyt. Nr 1),
  • nieprawidłowe - w odniesieniu do sytuacji, gdy organizatorem akcji promocyjnej (konkursu) na zlecenie Wnioskodawcy jest agencja reklamowa (pyt. Nr 2 i 3).

UZASADNIENIE


W dniu 4 lipca 2017 r. do tutejszego organu wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika z tytułu przekazanych nagród.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe.


Spółka z o.o. (dalej: Spółka) prowadzi na terytorium Polski działalność gospodarczą w zakresie kompleksowego zarządzania centrami handlowymi obejmującą między innymi wynajem powierzchni handlowej w centrach ....
Centra ... skupiają zarówno duże jednostki handlowe ..., jak i galerie handlowe z 50-70 sklepami detalicznymi, punktami usługowymi i gastronomicznymi, obejmującymi szeroką gamę produktów.

W ramach usług świadczonych na podstawie umów najmu Spółka podejmuje również na rzecz Najemców różnego rodzaju kompleksowe działania reklamowe i promocyjne, mające na celu wzrost wolumenu sprzedaży ogółu jednostek handlowych zlokalizowanych na terenie poszczególnych Centrów....

W większości przypadków działania promocyjne podejmowane przez Spółkę ukierunkowane są na promocję oferty handlowej i zwiększenie sprzedaży ogółu Najemców, jedynie w określonych sytuacjach akcje reklamowe są skoncentrowane na promocji wybranych produktów, w sprzedaży których specjalizują się wybrane jednostki handlowe (np.: produkty komputerowe, produkty ogrodnicze). Omawiane działania promocyjne i marketingowe, podejmowane są w interesie Najemców, polegają między innymi na organizowaniu, sezonowych akcji promocyjnych, imprez sportowych oraz konkursów i loterii promocyjnych.

Zgodnie z zapisami poszczególnych umów z Najemcami, Spółka prowadzi działania promocyjno-reklamowe służące działalności oraz dalszemu rozwojowi Centrum Handlowego. Środki finansowe dla realizacji działań promocyjno - reklamowych ponoszą wszyscy Najemcy, wpłacając Spółce opłatę promocyjną w ramach czynszu dodatkowego, w zależności od wielkości użytkowanej powierzchni najmu. Opłata promocyjna nie podlega rozliczeniu. Sposób jej przeznaczenia na różne formy reklamy centrum Handlowego oraz efektowność działań marketingowych nie mogą stanowić podstawy do zmniejszenia lub zawieszenia płatności opłaty promocyjnej. Najemcy nie przysługuje żadne roszczenie wobec Spółki w tym zakresie. Najemca jest uprawniony do żądania informacji o ogólnych zasadach strategii prowadzonej polityki marketingowej przez Spółkę w zakresie działań już podjętych. Innymi słowy Najemcy nie ingerują w akcje promocyjno - reklamowe, to Spółka decyduje o charakterze, czasie i koszcie danej akcji promocyjno - reklamowej.

W ramach akcji promocyjno - reklamowych Spóła organizuje konkursy, w których nagroda jest wydawana zgodnie z regulaminem laureatowi konkursu. Wartość nagrody niejednokrotnie przekracza 760 PLN. Przy czym Spółka może realizować dany konkurs we własnym zakresie lub też zlecić przygotowanie konkursu zewnętrznej agencji reklamowej.

Stan faktyczny 1 /zdarzenie przyszłe 1


Spółka przeprowadza/będzie przeprowadzać konkurs we własnym zakresie. Spółka staje się Organizatorem konkursu, przygotowuje regulamin, w którym Spółka jest wskazana jako Organizator. Spółka kupuje we własnym zakresie nagrody, następnie przeprowadza procedurę wyboru laureatów konkursu zgodnie z regulaminem i ostatecznie pracownik Spółki wręcza nagrody laureatom konkursu.

Stan faktyczny 2 /zdarzenie przyszłe 2


Spółka zleca/będzie zlecać przeprowadzenie konkursu zewnętrznej agencji reklamowej, nabywając kompleksową usługę marketingowo - reklamową. Agencja reklamowa przygotowuje regulamin konkursu (który jest akceptowany przez Spółkę), wskazując jednocześnie Organizatora konkursu i Administratora Danych Osobowych - którym jest agencja reklamowa. Agencja reklamowa nabywa nagrody, na zakup których Spółka przekazała wcześniej Agencji reklamowej środki pieniężne w ramach wynagrodzenia za przeprowadzenie całej akcji promocyjnej. Agencja reklamowa przeprowadza procedurę wyboru laureatów konkursu (zgodnie z regulaminem), następnie pracownik agencji reklamowej wręcza nagrody laureatom konkursu (przy czym Spółka nie wyklucza obecności pracownika Spółki przy wręczaniu nagród).


Stan faktyczny 3 / zdarzenie przyszłe 3


Spółka zleca/będzie zlecać przeprowadzenie konkursu zewnętrznej agencji reklamowej, nabywając kompleksową usługę marketingowo - reklamową. Agencja reklamowa przygotowuje regulamin konkursu (który jest akceptowany przez Spółkę), wskazując jednocześnie organizatora konkursu i Administratora Danych Osobowych- którym jest agencja reklamowa. Spółka nabywa nagrody we własnym zakresie następnie przekazuje nabyte nagrody agencji reklamowej w formie rzeczowej. Agencja reklamowa przeprowadza procedurę wyboru laureatów konkursu (zgodnie z regulaminem), następnie pracownik agencji reklamowej wręcza nagrody laureatom konkursu (przy czym Spółka nie wyklucza obecności pracownika Spółki przy wręczaniu nagród).


W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.


  1. Czy Spółka w przedstawionym stanie faktycznym 1 oraz zdarzeniu przyszłym 1 będąca organizatorem akcji promocyjnej w formie Konkursu, będzie zobowiązana do wypełnienia obowiązków płatnika w zakresie naliczenia, pobrania oraz odprowadzenia należnego podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu wydania nagród?
  2. Czy Spółka w przedstawionym stanie faktycznym 2 oraz zdarzeniu przyszłym 2 nie będąca organizatorem akcji promocyjnej w formie Konkursu, ale która przekaże organizatorowi środki pieniężne na zakup nagród, będzie zobowiązana do wypełnienia obowiązków płatnika w zakresie naliczenia, pobrania oraz odprowadzenia należnego podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu wydania nagród?
  3. Czy Spółka w przedstawionym stanie faktycznym 3 oraz zdarzeniu przyszłym 3 nie będąca organizatorem akcji promocyjnej w formie Konkursu, ale która nabędzie nagrody we własnym zakresie i przekaże nagrody rzeczowe organizatorowi konkursu, będzie zobowiązana do wypełnienia obowiązków płatnika w zakresie naliczenia, pobrania oraz odprowadzenia należnego podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu wydania nagród?

Zdaniem Wnioskodawcy, zasady opodatkowania przychodów z tytułu udziału w konkursach reguluje art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy PIT. Zgodnie ze wskazanym artykułem od uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dochodów (przychodów) z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 6, 6a i 68, pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy - w wysokości 10% wygranej lub nagrody.


Jak stanowi art. 30 ust. 3 ustawy PIT, zryczałtowany podatek, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, 4-5a, 13 i 14 pobiera się bez pomniejszania przychodu o koszty jego uzyskania.


Z kolei zgodnie z art. 41 ust. 4 ustawy PIT, płatnicy, o których mowa w ust. 1 (tj. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej), są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4-5a, 13 i 14 oraz art. 30 ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 4d, 5 oraz 10.

Natomiast w myśl art. 41 ust. 7 pkt 1 ustawy PIT, jeżeli przedmiotem wygranych (nagród), o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 - nie są pieniądze, podatnik jest obowiązany wpłacić płatnikowi kwotę zaliczki lub należnego zryczałtowanego podatku przed udostępnieniem wygranej (nagrody) lub świadczenia.

Na podstawie art. 42 ust. 1 ww. ustawy, płatnicy, o których mowa w art. 41, przekazują kwoty pobranych zaliczek na podatek oraz kwoty zryczałtowanego podatku, w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki (podatek) - na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby. Jednocześnie, zgodnie z art. 42 ust. la ustawy PIT, w terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym są oni obowiązani przesłać do urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby, roczne deklaracje, według ustalonego wzoru (PIT-8AR).

W opisanej sytuacji należy zatem rozważyć, który podmiot powinien spełniać obowiązki płatnika, w zakresie poboru 10% zryczałtowanego podatku dochodowego od nagród, jego przekazania na rachunek właściwego urzędu skarbowego oraz przygotowania rocznej deklaracji PIT-8AR.


Stan faktyczny 1 / zdarzenie przyszłe 1 - Spółka jako organizator konkursu


Spółka przeprowadza konkurs we własnym zakresie. Spółka staje się Organizatorem konkursu, przygotowuje regulamin, w którym jest wskazana jako Organizator, kupuje we własnym zakresie nagrody, następnie przeprowadza procedurę wyboru laureatów konkursu zgodnie z regulaminem, następnie pracownik Spółki wręcza nagrody laureatom konkursu. Tym samym Spółka będąc Organizatorem konkursu jest również płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych i to na Spółce ciąży obowiązek obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu.


Stan faktyczny 2 i 3 / zdarzenie przyszłe 2 i 3 - Spółka jako nabywca usługi marketingowo-promocyjnej


Spółka uważa, że obowiązki wynikające z art. 41 ust. 4 oraz art. 42 ust. 1 oraz ust. la w związku z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy PIT nie obciążają Spółki, lecz ciążą na Agencji reklamowej (dalej: „Agencja”) i że to Agencja, jako Organizator Konkursów, podmiot wydający nagrody zwycięzcom, jest adresatem norm wynikających z brzmienia wskazanych przepisów. W konsekwencji Spółka stoi na stanowisku, że to Agencja, jako płatnik, w przypadku przekazania nagród których wartość zgodnie z ustawą PIT podlega opodatkowaniu na podstawie art. 41 ust. 4 ustawy PDOF jest zobowiązana pobrać 10% zryczałtowany podatek dochodowy, a następnie na podstawie art. 42 ust. 1 ustawy PDOF odprowadzić kwotę zryczałtowanego podatku do właściwego Urzędu oraz na podstawie art. 42 ust. la ustawy PDOF w terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym sporządzić oraz przekazać naczelnikowi Urzędu Skarbowego właściwemu według siedziby Agencji roczną deklarację o zryczałtowanym podatku dochodowym PIT-8AR.

Wyżej zaprezentowane stanowisko Spółki w przedmiotowej sprawie wynika przede wszystkim z literalnego brzmienia przepisu art. 41 ust. 4 ustawy PIT wskazującego, że płatnicy są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4-5a, 13 i 14 oraz art. 30 ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 4d, 5 oraz 10.

Należy zauważyć, że Spółka w stanie faktycznym i zdarzeniu przyszłym 2 i 3 nie dokonuje bezpośrednio w żaden sposób wypłaty należności/świadczeń związanych z Konkursami organizowanymi na zlecenie Spółki przez Agencję. Czynić to będzie bezpośrednio Agencja działając we własnym imieniu, jako podmiot zobowiązany do zakupu (z własnych środków) - stan faktyczny 2 lub też otrzymujący nagrody od Spółki - stan faktyczny 3, a następnie wydania nagród laureatom Konkursów w oparciu o postanowienia umowy zawartej w tym zakresie z Spółką (oraz regulaminy poszczególnych Konkursów, które będą stworzone przez Agencję i tylko przekazywane do uzgodnienia/akceptacji ze Spółką), niezależnie od tego czy pracownik Spółki jest obecny, czy też nie w chwili wręczania nagrody. Zatem w świetle wyraźnego i niebudzącego wątpliwości brzmienia przepisu art. 41 ust. 4 ustawy PIT to nie Spółka jest adresatem obowiązku wynikającego z przedmiotowej normy prawnej, gdyż nie jest ona podmiotem określonym w dyspozycji tego przepisu. Wynika to z zasad współpracy pomiędzy Spółką a Agencją, zgodnie z którymi to Agencja od początku do końca organizuje Konkursy i będzie ponosić wyłączną odpowiedzialność za należyty przebieg każdego z Konkursów w zakresie wskazanym w danym regulaminie, tj. powoływanie i zapewnianie warunków do pracy komisji konkursowych, ewidencję zwycięskich prac, zakup nagród stan faktyczny/zdarzenie przyszłe 2 lub też otrzymanie nagród od Spółki - stan faktyczny/zdarzenie przyszłe 3, wydanie nagród oraz rozpatrzenie ewentualnych reklamacji, jak również za zbieranie oświadczeń i deklaracji potrzebnych dla celów podatkowych oraz wymaganych przez przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Spółka jest wyłącznie klientem Agencji, której zleca organizację i prowadzenie akcji marketingowych w postaci Konkursów. Agencja będzie dokonywała nabycia towarów lub voucherów będących nagrodami w swoim imieniu z własnych środków i jako właściciel nagród lub też będzie je odbierała od Spółki i następnie będzie je przekazywała laureatom. Tym samym, to Agencja, jako Organizator Konkursu, będzie nabywać nagrody w swoim imieniu, dysponować nimi, a następne dokonywać ich wydania, wyłonionym przez powołaną przez siebie komisję Konkursową, zwycięzcom.

Zgodnie z art. 41 ust. 4 ustawy PDOF, to fakt przekazania dochodu - nagrody determinuje podmiot, na którym ciążą obowiązki wynikające z prawa podatkowego związane z tym zdarzeniem. Zadaniem Agencji jest zrealizowanie Konkursu, w tym przekazanie nagród uprawnionym uczestnikom. Skoro Agencja przekazuje nagrody będące jej własnością, czy będące we władaniu po otrzymaniu ich od Spółki, to nie ma podstaw do twierdzenia, że nagrody są przekazywane przez Spółkę.

Dodatkowo należy, zauważyć że od strony podatnika (laureata konkursu), to właśnie Agencja będzie podmiotem z którym podatnik się kontaktuje, od którego otrzymuje nagrody oraz do którego zgłasza wszelkie/ewentualne zastrzeżenia i reklamacje. Laureat konkursu (podatnik) wszelkie sprawy związane z konkursem będzie rozwiązywał z pracownikiem Agencji.

Zgodnie z art. 8 Ordynacji podatkowej, płatnikiem jest m. in. osoba (fizyczna lub prawna), obowiązana na podstawie przepisów prawa podatkowego do obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu Takim podmiotem może być wyłącznie przekazujący nagrody, co jest w pełni zrozumiałe, gdyż tylko podmiot dokonujący faktycznie wypłaty / przekazania nagrody zna dokładnie datę przekazania, wartość, etc. - a zatem tylko ten podmiot (poza podatnikiem) jest w stanie określić, czy i kiedy powstał dochód u podatnika (oraz w jakiej wysokości).

Takie stanowisko znajduje potwierdzenie m.in. w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 18 grudnia 2008 r., sygn. II FSK 1467/07 „Płatnikami w ustawach podatkowych ustanawia się takie podmioty, które w momencie powstania zobowiązania podatkowego dysponują środkami finansowymi podatnika lub dokonują czynności związanych z operacjami na jego majątku (Małgorzata Niezgódka -Medek i inni Ordynacja podatkowa Komentarz, LexisNexis, W-wa 2007, str. 70)” oraz w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 6 grudnia 2010 r. sygn. III SA/WA 730/10, w którym wskazano m.in. „Zdaniem Sądu „dokonywanie wypłat”, o którym mowa w art. 41 ust. 4 u.p.d.o.f należy rozumieć dosłownie, a mianowicie jako właśnie faktyczną realizację wypłaty („faktyczne wypłacenie”). Uprawniony jest przy tym pogląd, że analogicznie jak podmiot, który faktycznie dokonuje wypłat (świadczeń) należy rozumieć podmiot, który stawia do dyspozycji podatnika pieniądze lub wartości pieniężnych. Przez „faktyczne wypłacenie” Sąd rozumie wypłatę środków finansowych rzeczywiście dokonaną przez określony podmiot, niezależnie od źródła pochodzenia tych środków. Innymi słowy, podmiotem faktycznie wypłacającym jest podmiot przekazujący środki pieniężne osobie uprawnionej do ich otrzymania, czyniąc to czy to w gotówce, czy też na np. rachunek bankowy”.

Podobnie uznał Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie wskazując w interpretacji z dnia 20 sierpnia 2010 r. (sygn. IPPB4/415-414/10-4/SP) „W konsekwencji tylko Agencja może być płatnikiem w odniesieniu do tych dochodów i na niej spoczywać będzie obowiązek pobrania i zapłaty podatku oraz złożenia stosownej deklaracji podatkowej Spółka nie pełni roli organizatora konkursu, nie dokonuje wypłat jest wyłącznie klientem Agencji - organizującej akcję promocyjną nie może być zatem uznana za wypłacającego nagrody i płatnika. W świetle powyższego, Spółka oczywiście nie będzie płatnikiem w odniesieniu do nagród wypłacanych uczestnikom akcji promocyjnej - konkursu. W konsekwencji Spółka nie będzie również zobowiązana do złożenia jakiejkolwiek deklaracji, czy zeznania podatkowego związanego z analizowanymi nagrodami. Płatnikiem w odniesieniu do dokonywanych wypłat lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy z tytułu określonego w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT (a więc m.in. z tytułu nagród w konkursach) są osoby dokonujące tych wypłat (wypłacający). Identyczna sytuacja występuje w przypadku wszystkich innych przypadków określonych w ustawie o PIT, w których występuje płatnik. Zawsze jest to podmiot dokonujący wypłaty środków pieniężnych, lub stawiający je do dyspozycji podatnika. Zatem, jeżeli do nagród wypłacanych w analizowanej akcji zastosowanie znalazłby art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT i art. 41 ust. 4 ustawy o PIT - albo jakakolwiek inna regulacja przewidująca instytucję płatnika, to płatnikiem takim byłaby wyłącznie Agencja - jako przelewająca środki pieniężne nagrodzonym osobom, stawiająca je do dyspozycji podatników a nie Spółka.”

Takie samo stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach (interpretacja z dnia 4 stycznia 2010 r. IBPBII/415-631/10/BD) „na Wnioskodawcy (Agencji) spoczywać będzie obowiązek wystawienia PIT-u odpowiedniego do sposobu opodatkowania, gdyż to on jest organizatorem przedsięwzięcia i on będzie dokonywał zakupu nagród rzeczowych oraz w jego gestii będzie wręczanie ich zwycięzcom”.


Podsumowując stan faktyczny 2 i 3 zdarzenie przyszłe 2 i 3, mając na uwadze przytoczone przepisy, stwierdzić należy, że:

  • skoro to Agencja będzie wydawała we własnym imieniu nagrody laureatom Konkursów, będąc do takiego działania prawnie zobowiązaną na podstawie zawartej z Spółką umowy (obejmującej zakup od agencji kompleksowej usługi marketingowej)
  • nagrody wydawane będą na podstawie regulaminów oraz umowy zawartej ze Spółką przez Agencję, a ewentualne roszczenia o wydanie nagrody będą kierowane przez laureatów Konkursów bezpośrednio do Agencji

to zasadne jest twierdzenie, że to nie na Spółce, ale na Agencji spoczywać będą obowiązki płatnika w zakresie naliczenia, pobrania oraz odprowadzenia należnego zryczałtowanego podatku od nagród oraz przygotowania i złożenia we własnym imieniu rocznej deklaracji PIT-8AR. W przedstawionym stanie faktycznym Agencja będzie bowiem nie tylko podmiotem dokonującym faktycznego przekazania nagrody, ale także podmiotem prawnie do takiego działania zobowiązanym, do którego mogą być kierowane ewentualne roszczenia o wydanie narody (tym samym przekazując nagrodę Agencja będzie działała we własnym imieniu).


W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego (w odniesieniu do sytuacji, gdy bezpośrednim organizatorem akcji promocyjnej jest Wnioskodawca - pyt. Nr 1) jest prawidłowe, natomiast w odniesieniu do sytuacji, gdy organizatorem akcji promocyjnej (konkursu) na zlecenie Wnioskodawcy jest agencja reklamowa (pyt. Nr 2 i 3) jest nieprawidłowe.


Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2032, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów ustawy Ordynacja podatkowa zaniechano poboru podatku.

Stosownie do treści art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6 i 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 25b i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.


W treści art. 10 ust. 1 pkt 9 ww. ustawy, ustawodawca jako źródła przychodów wskazał pozarolniczą działalność gospodarczą oraz inne źródła.


Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nie należące do przychodów określonych w art. 12 – 14 i 17 oraz przychody nie znajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Z wniosku wynika, że Spółka prowadzi na terytorium Polski działalność gospodarczą w zakresie kompleksowego zarządzania centrami handlowymi obejmującą między innymi wynajem powierzchni handlowej w centrach .... W ramach usług świadczonych na podstawie umów najmu Spółka podejmuje również na rzecz Najemców różnego rodzaju kompleksowe działania reklamowe i promocyjne, mające na celu wzrost wolumenu sprzedaży ogółu jednostek handlowych zlokalizowanych na terenie poszczególnych Centrów ....

W większości przypadków działania promocyjne podejmowane przez Spółkę ukierunkowane są na promocję oferty handlowej i zwiększenie sprzedaży ogółu Najemców, jedynie w określonych sytuacjach akcje reklamowe są skoncentrowane na promocji wybranych produktów, w sprzedaży których specjalizują się wybrane jednostki handlowe (np.: produkty komputerowe, produkty ogrodnicze). Omawiane działania promocyjne i marketingowe, podejmowane są w interesie Najemców, polegają między innymi na organizowaniu, sezonowych akcji promocyjnych, imprez sportowych oraz konkursów i loterii promocyjnych.

W ramach akcji promocyjno - reklamowych Spóła organizuje konkursy, w których nagroda jest wydawana zgodnie z regulaminem laureatowi konkursu. Wartość nagrody niejednokrotnie przekracza 760 PLN. Przy czym Spółka może realizować dany konkurs we własnym zakresie lub też zlecić przygotowanie konkursu zewnętrznej agencji reklamowej.

Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – od dochodów (przychodów) pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy, z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 6, 6a i 68 – w wysokości 10% wygranej lub nagrody.

Zgodnie z art. 41 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, płatnicy, o których mowa w ust. 1 (tj. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej), są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości lub wartości pieniężnych z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4-5a, 13 i 14 oraz art. 30 ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 4d, 5 oraz 10.

Natomiast w myśl art. 41 ust. 7 pkt 1 cytowanej ustawy, jeżeli przedmiotem wygranych (nagród), o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 – nie są pieniądze, podatnik jest obowiązany wpłacić płatnikowi kwotę zaliczki lub należnego zryczałtowanego podatku przed udostępnieniem wygranej (nagrody) lub świadczenia.

Na podstawie art. 42 ust. 1 ww. ustawy, płatnicy, o których mowa w art. 41, przekazują kwoty pobranych zaliczek na podatek oraz kwoty zryczałtowanego podatku w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki (podatek) – na rachunek urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby, przesyłając równocześnie roczną deklarację według ustalonego wzoru (PIT-8AR).

Na podstawie art. 42 ust. 1a ustawy, w terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym płatnicy, o których mowa w art. 41, są obowiązani przesłać do urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika wykonuje swoje zadania, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby, roczne deklaracje, według ustalonego wzoru.

Jak wynika ze stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego (1), organizatorem akcji Promocyjnej w formie konkursu jest Spółka, która kupuje we własnym zakresie nagrody. Następnie Spółka przeprowadza procedurę wyboru laureatów konkursu zgodnie z regulaminem i ostatecznie pracownik Spółki wręcza nagrody laureatom konkursu.

Zatem należy stwierdzić, że w sytuacji opisanej powyżej bez wątpienia płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych jest Spółka i to na Spółce ciąży obowiązek obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu.


W tej części stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.


Jak wynika ze stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego (2) Spółka zleca/będzie zlecać przeprowadzenie konkursu zewnętrznej agencji reklamowej, nabywając kompleksową usługę marketingowo - reklamową. Agencja reklamowa przygotowuje regulamin konkursu (który jest akceptowany przez Spółkę), wskazując jednocześnie Organizatora konkursu i Administratora Danych Osobowych - którym jest agencja reklamowa. Agencja reklamowa nabywa nagrody, na zakup których Spółka przekazała wcześniej Agencji reklamowej środki pieniężne w ramach wynagrodzenia za przeprowadzenie całej akcji promocyjnej. Agencja reklamowa przeprowadza procedurę wyboru laureatów konkursu (zgodnie z regulaminem), następnie pracownik agencji reklamowej wręcza nagrody laureatom konkursu (przy czym Spółka nie wyklucza obecności pracownika Spółki przy wręczaniu nagród).

Jak wynika ze stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego (3) Spółka zleca/będzie zlecać przeprowadzenie konkursu zewnętrznej agencji reklamowej, nabywając kompleksową usługę marketingowo - reklamową. Agencja reklamowa przygotowuje regulamin konkursu (który jest akceptowany przez Spółkę), wskazując jednocześnie organizatora konkursu i Administratora Danych Osobowych- którym jest agencja reklamowa. Spółka nabywa nagrody we własnym zakresie następnie przekazuje nabyte nagrody agencji reklamowej w formie rzeczowej. Agencja reklamowa przeprowadza procedurę wyboru laureatów konkursu (zgodnie z regulaminem), następnie pracownik agencji reklamowej wręcza nagrody laureatom konkursu (przy czym Spółka nie wyklucza obecności pracownika Spółki przy wręczaniu nagród).

Zatem biorąc pod uwagę stan faktyczny i zdarzenie przyszłe (2 i 3), należy stwierdzić, że podmiotem dokonującym wypłat (świadczeń) osobom fizycznym jest Spółka. Na Spółce będzie ciążył obowiązek płatnika określony w powyższej regulacji, a nie na zewnętrznej agencji reklamowej (której Spółka zleci przeprowadzenie konkursu). Podmiotem, który ponosi ekonomiczny (finansowy) ciężar nagród jest Spółka (Wnioskodawca). Agencja reklamowa zajmuje się jedynie organizacją Akcji Promocyjnych i wydawaniem nagród. Podmiotem finansującym całe przedsięwzięcie łącznie z nagrodami jest podmiot zlecający (Wnioskodawca). Agencja reklamowa, który na zlecenie Spółki organizuje Akcje Promocyjne, poprzez zawarcie umowy nie wchodzi w prawa i obowiązki podmiotu zlecającego. Podkreślenia wymaga, że obowiązku płatnika wynikającego z przepisu ustawy, nie można przenieść na inny podmiot w drodze umowy cywilnoprawnej.

W konsekwencji, na Wnioskodawcy będą ciążyły obowiązki płatnika, o których mowa w powołanym powyżej art. 30 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 41 ust. 4 i art. 42 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, bowiem Wnioskodawca będzie działał jako podmiot zlecający, ponoszący ekonomiczny (finansowy) ciężar organizacji Akcji Promocyjnych oraz wypłaty nagród.

Zatem w tej części stanowisko Wnioskodawcy jest nieprawidłowe.


Odnosząc się do powołanych przez Wnioskodawcę orzeczeń Sądu, wskazać należy, że rozstrzygnięcia w nim zawarte nie są wiążące dla tutejszego organu. Wydane rozstrzygnięcia dotyczą tylko konkretnych, indywidualnych spraw podatników, osądzonych w określonych stanach faktycznych lub zdarzeniach przyszłych i tylko w tych sprawach rozstrzygnięcia w nich zawarte są wiążące. Nie wywołują one zatem żadnych skutków prawnych w odniesieniu do innych podatników.


Końcowo, wskazać należy, że funkcjonowanie w obrocie prawnym interpretacji indywidualnych, w których odmiennie oceniono takie same albo zbliżone stany faktyczne lub zdarzenia przyszłe, jest niewątpliwie niepożądane z punktu widzenia zasady prowadzenia postępowania, w sposób budzący zaufanie do organów, wyrażonej w art. 121 § 1 Ordynacji podatkowej. Niemniej jednak, w praktyce sytuacje takie mogą mieć miejsce, choćby z uwagi na przewidzianą przez ustawodawcę możliwość zmiany interpretacji indywidualnej w trybie art. 14e § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej. Zgodnie z tym przepisem, Szef Krajowej Administracji Skarbowej może, z urzędu, zmienić wydaną interpretację ogólną, indywidualną lub objaśnienie podatkowe jeżeli stwierdzi ich nieprawidłowość, uwzględniając w szczególności orzecznictwo sądów, Trybunału Konstytucyjnego lub Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Jak wynika z powołanego unormowania, przesłanką dla rozważenia zmiany interpretacji indywidualnej (tj. w istocie zmiany stanowiska w zakresie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego) jest w szczególności ugruntowanie się linii orzeczniczej sądów, w której prezentowany jest odrębny niż zawarty w tym rozstrzygnięciu pogląd dotyczący interpretacji określonego przepisu lub przepisów prawa podatkowego.


Wskazać również należy na generalną zasadę, że nawet gdyby w odniesieniu do innych podatków lub innych okresów rozliczeniowych, organy podatkowe wydały odmienne rozstrzygnięcia, to nigdy nie może to stanowić podstawy do żądania analogicznego rozstrzygnięcia sprawy podatnika, jeśli stoi temu na przeszkodzie treść przepisów prawa.


W przypadku takiej rozbieżności, na organie podatkowym ciąży obowiązek podjęcia z urzędu prawem przewidzianych środków do skorygowania wadliwych decyzji, adresowanych do innych podatników. Organ nie może bowiem powielać ewentualnego błędu popełnionego w innej sprawie (wyrok WSA w Gliwicach z dnia 14 kwietnia 2008 r., sygn. akt I SA/GL 848/07). Podobnie stwierdził WSA w Łodzi w orzeczeniu z dnia 18 listopada 2008 r. (sygn, akt I SA/Łd 907/08).


Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym oraz zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.


Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.


Jeżeli przedstawiony we wniosku stan faktyczny będzie różnił się od stanu faktycznego występującego w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawcy w zakresie dotyczącym rzeczywiście zaistniałego stanu faktycznego.


Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.


doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj