Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej
0114-KDIP2-1.4010.203.2017.1.JF
z 2 sierpnia 2017 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 14 czerwca 2017 r. (data wpływu 19 czerwca 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych podziału przez wydzielenie (pytanie nr 3) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE


W dniu 19 czerwca 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych podziału przez wydzielenie.


We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.


Spółka została powołana do realizacji inwestycji polegającej na budowie kompleksu biurowego (dalej: Inwestycja). Docelowo kompleks ma składać się z kilkunastu budynków o nadrzędnym przeznaczeniu biurowym. Budynki te oferują powierzchnie biurowe z funkcjami uzupełniającymi. Realizacja Inwestycji przebiega etapami. Obecnie Spółka sfinalizowała trzecią fazę Inwestycji polegającą na wybudowaniu dwóch kolejnych budynków (tj. piątego oraz szóstego) o podstawowym przeznaczeniu biurowym, jak również budynku garażu wielopoziomowego, w ramach wyżej wymienionego kompleksu biurowego. Na dzień złożenia niniejszego wniosku wyżej wymienione budynki (piąty i szósty z kolei) biurowe, o nazwach komercyjnych „L...”, „M...”, jak również budynek garażu wielopoziomowego (dalej: Budynek) zostały już ukończone.

Działalność dotycząca zarządzania budynkami


Zgodnie z przyjętą strategią gospodarczą, każdy budynek w ramach Inwestycji po jego ukończeniu jest wydzielany do odrębnego podmiotu (spółki z o.o.), który następnie prowadzi działalność gospodarczą polegającą na zarządzaniu tym budynkiem. Poszczególne budynki w ramach Inwestycji mogą bowiem funkcjonować niezależnie od siebie i stanowią w istocie odrębne od siebie przedmioty działalności. Takie rozwiązanie pozwala na oddzielenie działalności polegającej na zarządzaniu nieruchomościami od działalności deweloperskiej zapewniające efektywne funkcjonowanie obu niezależnych działalności, ale również zapewnia większą elastyczność właścicielom odnośnie swobodnego dysponowania wynajętymi budynkami w przyszłości. Każdy bowiem wynajęty budynek może stanowić niezależne przedsiębiorstwo zdolne do samodzielnego funkcjonowania. Dotychczas wybudowane w ramach I i II fazy realizacji Inwestycji cztery budynki biurowe funkcjonują obecnie w ramach odrębnych spółek z o.o., tj. A. Sp. z o.o. (budynek A.), V. Sp. z o.o. (budynek V.), B. Sp. z o.o. (budynek B.), W. Sp. z o.o. (budynek W.). Natomiast wybudowane w ramach trzeciej fazy budynki biurowe L... i M... oraz budynek garażu wielopoziomowego Spółka zamierza wkrótce przenieść do nowo utworzonych spółek: odpowiednio L. Sp. z o.o., M. Sp. z o.o. oraz H. Sp. z o.o.

Zakończenie budowy Budynku oraz uzyskanie pozwolenia na jego użytkowanie nastąpiło w 2016 r. Na dzień złożenia niniejszego wniosku większość miejsc parkingowych Budynku została już wynajęta (najemcami są zasadniczo spółki będące właścicielami budynków biurowych, które z kolei podnajmują miejsca postojowe swoim najemcom), jednocześnie trwają też negocjacje w celu zawarcia kolejnych umów najmu na pozostałe miejsca parkingowe w Budynku. Budynek generuje już przychody z najmu.

Obecnie Spółka planuje wydzielenie funkcjonującego Budynku wraz z innymi składnikami majątkowymi przypisanymi do działalności zarządzania Budynkiem poprzez podział Spółki przez wydzielenie, o którym mowa w art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu Spółek Handlowych z dnia 15 września 2000 r. (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1578 ze zm., dalej: KSH).

Podobnie jak w przypadku innych ukończonych już budynków, w praktyce Budynek stanowi już wyodrębnioną organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie jednostkę organizacyjną w ramach Spółki (dalej: jednostka H.). Jednakże, formalne wyodrębnienie jednostki organizacyjnej nastąpi w formie uchwały zarządu (dalej: Uchwała) Spółki (uchwała zostanie podjęta przed podziałem Spółki zgodnie z art. 529 § 1 pkt 4 KSH), która będzie uwzględniała następujące aspekty wyodrębnienia jednostki zajmującej się zarządzaniem Budynkiem (tj. jednostki H.):


Wyodrębnienie organizacyjne

Uchwała będzie zawierała oświadczenie zarządu Spółki o wyodrębnieniu jednostki organizacyjnej o nazwie „H.” oraz wskazanie osób kierujących jednostką, przy czym do jej zadań gospodarczych należy zarządzanie przypisanymi jednostce składnikami majątkowymi, w tym wynajem na własny rachunek powierzchni w Budynku. Do jednostki H. oprócz Budynku (w tym ewentualne ulepszenia Budynku będące w toku na moment wyodrębnienia) i elementów infrastruktury towarzyszącej (np. chodniki i podjazdy) oraz działki gruntu, na której Budynek jest posadowiony, zostaną przyporządkowane w szczególności:

 • umowy najmu wraz ze wszelkimi wynikającymi z nich rozliczeniami;
 • pozostałe umowy gospodarcze przypisane do jednostki H., wraz ze wszelkimi wynikającymi z nich rozliczeniami (np. kaucje udzielone przez kontrahentów - o ile wystąpią, polisy ubezpieczeniowe, wierzytelności i roszczenia, przenaszalne majątkowe prawa do projektów architektonicznych dotyczących Budynku oraz jego infrastruktury towarzyszącej (w zakresie w jakim zostały uprzednio nabyte przez Spółkę); kwoty zaliczek wpłacone przez kontrahentów - o ile wystąpią) - umowy te oraz dotyczące ich rozliczenia zostaną następnie przeniesione w ramach podziału przez wydzielenie w zakresie w jakim ich przeniesienie będzie możliwe na podstawie przepisów prawa oraz przepisów przedmiotowych umów (w tym wyrażenia dodatkowej zgody przez kontrahentów, jeśli jest ona konieczna),
 • środki pieniężne na rachunkach bankowych dedykowanych jednostce H. (jednostka będzie posiadać wyodrębnione rachunki bankowe na realizowanie inwestycji oraz na czynsz i koszty eksploatacyjne);
 • należności dotyczące funkcjonowania Budynku;
 • zobowiązania dotyczące pożyczek grupowych w części wykorzystanej na budowę Budynku;
 • ruchomości stanowiące wyposażenie Budynku.


Wyodrębniona jednostka będzie posiadać własną nazwę, tj. H.

Wyodrębnienie finansowe

Uchwała będzie zawierała zestawienie kont, na których prowadzona jest ewidencja przychodów, kosztów, aktywów i zobowiązań dotyczących jednostki. Spółka już obecnie prowadzi ewidencję księgową umożliwiającą bezpośrednie przypisanie przychodów, kosztów, aktywów i zobowiązań Spółki, a dotyczące jednostki H.

Przykładowo, Spółka będzie w stanie w swojej ewidencji wyodrębnić przychody z wynajmu Budynku oraz koszty jego eksploatacji / zarządzania, które będą oznaczone w ewidencji jako dotyczące Budynku, od przychodów i kosztów dotyczących budowy (przygotowania do budowy) pozostałych nieistniejących jeszcze budynków i infrastruktury towarzyszącej w przyszłości funkcjonowaniu całego parku biurowego. Spółka będzie również identyfikowała w prowadzonej ewidencji należności od najemców Budynku czy zobowiązania wobec dostawców mediów czy dostawców innych usług związanych z funkcjonowaniem Budynku (tj. usług zarządzania, sprzątania czy ochrony Budynku).


Odrębna ewidencja księgowa Budynku (Budynek zarówno na etapie budowy jak i po oddaniu do użytkowania jest księgowany na osobnych MPK) wynika z zasad prowadzenia ksiąg i ewidencji w Grupie.


Jednostka organizacyjna dotycząca zarządzania Budynkiem (jednostka H.) będzie posiadać również osobne rachunki bankowe.


Wyodrębnienie funkcjonalne

Uchwała o wyodrębnieniu będzie zawierała opis działalności, jaką będzie prowadziła wyodrębniona jednostka, tj. działalność polegająca na zarządzaniu przypisanymi jej składnikami majątkowymi, w tym wynajem na własny rachunek powierzchni w Budynku. Ponadto do jednostki przypisane zostaną umowy najmu, co oznacza, że jednostka posiadać będzie niezależne źródło przychodów.

Należy podkreślić, że po wyodrębnieniu, dysponując własnymi składnikami majątkowymi, w tym nieruchomością, umowami, własnymi należnościami i zobowiązaniami, etc. jednostka będzie mogła samodzielnie realizować swe zadania. Nie będzie ona bowiem sumą składników, przy pomocy których prowadzona będzie działalność, lecz zorganizowanym zespołem tych składników przeznaczonym do realizacji określonych zadań.


Działalność deweloperska oraz zarządzanie infrastrukturą


Po dokonaniu wyodrębnienia jednostki H., w samej Spółce pozostanie również zespół składników przeznaczonych do realizacji dalszych zadań inwestycyjnych, tj. kolejnych faz budowy Inwestycji P.

W ramach inwestycji polegającej na budowie parku biurowego, Spółka realizuje również budowę infrastruktury umożliwiającej funkcjonowanie zespołu budynków biurowych. W skład infrastruktury wchodzą m.in.: chodniki, infrastruktura drogowa, tereny zielone, zbiornik retencyjny wody deszczowej, instalacja hydrantowa, instalacja szlabanów, sieci energetyczne, cieplne, wodno-kanalizacyjne i teletechniczne. Przedmiotowa infrastruktura jest przez Spółkę budowana równolegle z budynkami biurowymi i ma ona być wspólna dla wszystkich budynków parku biurowego. Po zakończeniu budowy kompleksu biurowego, właściciele budynków biurowych będą korzystali z przedmiotowej infrastruktury odpłatnie na podstawie odpłatnej służebności ustanowionej przez Spółkę na rzecz każdego z nich. Z tego też względu, zasadniczo, elementy wspólnej infrastruktury nie są i nie będą wydzielane do podmiotów będących w przyszłości właścicielami budynków biurowych, natomiast Spółka zdecydowała się wyodrębnić w ramach swojej struktury budynek garażowy ze względu jego samodzielny charakter, który pozwala na jego wykorzystywanie zarówno jako uzupełnienie zapotrzebowania na miejsca postojowe ze strony właścicieli budynków biurowych (a pośrednio ich najemców), ale również na wynajmowanie miejsc innym podmiotom.


Wyodrębnienie organizacyjne

W skład jednostki organizacyjnej Spółki zajmującej się działalnością deweloperską oraz zarządzaniem infrastrukturą parku biurowego wchodzą w szczególności:

 • nieruchomości (niezabudowany grunt przeznaczony do realizacji kolejnych faz Inwestycji oraz wybudowana już infrastruktura wspólna dla parku biurowego, jak również elementy kolejnych etapów Inwestycji w toku);
 • umowy dotyczące budowy kolejnych budynków (np. umowa z generalnym wykonawcą), o ile zostaną zawarte;
 • umowa dotycząca koordynacji prac ulepszeń budynków P. oraz rozliczenia z niej wynikające;
 • umowy związane z marketingiem P.;
 • umowy dotyczące zarządzania infrastrukturą wspólną dla całego parku biurowego oraz pobierania opłat;
 • środki pieniężne na rachunku bankowym dedykowanym działalności deweloperskiej;
 • należności i zobowiązania związane z kolejnymi fazami realizacji Inwestycji;
 • zobowiązania dotyczące kredytu zaciągniętego na zakup niezabudowanego gruntu;
 • zobowiązania dotyczące pożyczek grupowych w części niewykorzystanej na budowę budynków;
 • pozwolenie na budowę Inwestycji.


Spółka jest bowiem właścicielem lub użytkownikiem wieczystym niezabudowanego gruntu, na którym będą realizowane kolejne fazy Inwestycji. Spółka będzie stroną umów z generalnym wykonawcą dotyczących budowy kolejnych budynków biurowych.


Wyodrębnienie finansowe

Ewidencja księgowa Spółki umożliwia bezpośrednie przypisanie przychodów, kosztów, aktywów i zobowiązań Spółki, a dotyczące działalności deweloperskiej oraz zarządzania infrastrukturą parku biurowego.


Jak wskazano powyżej, Spółka jest w stanie w swojej ewidencji wyodrębnić przychody i koszty dotyczące budowy (przygotowania do budowy) nieistniejących jeszcze budynków biurowych i infrastruktury towarzyszącej w przyszłości funkcjonowaniu całego parku biurowego.


Wyodrębnienie funkcjonalne

Jak wskazano powyżej, po wyodrębnieniu ze Spółki jednostki H., Spółka dysponując własnymi składnikami majątkowymi, w tym nieruchomością, umowami, własnymi należnościami i zobowiązaniami, etc., będzie mogła samodzielnie realizować swe zadania składające się na działalność deweloperską oraz zarządzanie infrastrukturą parku biurowego. Nie będzie ona bowiem sumą składników, przy pomocy których prowadzona będzie działalność, lecz zorganizowanym zespołem tych składników przeznaczonym do realizacji określonych zadań.

W kolejnym etapie reorganizacji, na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki nastąpi podział przez wydzielenie. W tym celu została utworzona nowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością H. sp. z o.o. (na dzień sporządzenia niniejszego wniosku spółka z o.o. w organizacji), do której w ramach podziału zostanie przeniesiona wyodrębniona jednostka H., której wydzielenie będzie uprzednio potwierdzone i udokumentowane uchwałą zarządu.


W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.


 1. Czy wyodrębniona jednostka H., do której przypisane zostaną składniki majątkowe wskazane w opisie zdarzenia przyszłego, będzie stanowić zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o CIT?
 2. Czy składniki majątku, które po wyodrębnieniu jednostki H. zostaną w Spółce, wskazane w opisie zdarzenia przyszłego, będą stanowić zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o CIT?
 3. Czy wartość rynkowa składników majątkowych przeniesionych na spółkę nowo zawiązaną, ustalona na dzień wydzielenia, nie będzie stanowiła dla Spółki przychodu podatkowego w momencie dokonania podziału przez wydzielenie na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 9 ustawy o CIT?

Niniejsza interpretacja dotyczy pytania oznaczonego numerem 3. W zakresie pytań oznaczonych numerami 1 i 2 zostaną wydane odrębne rozstrzygnięcia.


Zdaniem Wnioskodawcy


Ad. 1


Zdaniem Spółki, wyodrębniona jednostka H., do której alokowane zostaną składniki majątkowe opisane w stanie faktycznym, będzie stanowiła zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U.2016.1888 z późn. zm.; dalej „Ustawa o CIT”).

Zgodnie z art. 4a pkt 4 ustawy o CIT, pod pojęciem zorganizowanej części przedsiębiorstwa rozumie się „organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.”

Z powyższej definicji wynika, iż aby zespół składników majątkowych (wraz z zobowiązaniami) mógł zostać uznany za zorganizowaną część przedsiębiorstwa, muszą zostać spełnione łącznie następujące przesłanki:

 • istnieje zespół składników materialnych i niematerialnych;
 • zespół ten jest organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie;
 • składniki te przeznaczone są do realizacji określonych zadań gospodarczych;
 • zespół tych składników może stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze.


W związku z powyższym, dla uznania wyodrębnionej jednostki H. za zorganizowaną część przedsiębiorstwa konieczne jest wyodrębnienie składników majątkowych zarówno na płaszczyznach organizacyjnej, finansowej, jak i funkcjonalnej.


Wyodrębnienie organizacyjne

Ustawa o CIT nie wskazuje, co należy rozumieć przez wyodrębnienie organizacyjne. Jednakże zgodnie z dominującą praktyką organów podatkowych, o wyodrębnieniu organizacyjnym zorganizowanej części ze struktur przedsiębiorstwa powinny świadczyć odpowiednie zapisy statutu, regulaminu, zarządzenia lub innego aktu o podobnym charakterze (por. interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 17 października 2008 r., sygn. ILPB3/423-496/08-2/HS).

Jak wskazano w przedstawionym zdarzeniu przyszłym, wyodrębnienie jednostki H. nastąpi na podstawie uchwały zarządu. Uchwała będzie zawierać ponadto zestawienie materialnych i niematerialnych składników (w tym zobowiązań) przyporządkowanych do jednostki. Dodatkowo, jednostka będzie posiadać własną nazwę H. Na czele jednostki będzie stał Zarząd Spółki jako organ odpowiedzialny za zarządzanie tą jednostką. W konsekwencji, jednostka H. zostanie formalnie wyodrębniona w strukturze Spółki. Ponadto, o organizacyjnym wyodrębnieniu w strukturze Spółki jednostki, która zostanie przeniesiona do spółki celowej w wyniku podziału przez wydzielenie przemawia fakt, że wyodrębniona jednostka prowadzić będzie w ramach Spółki ściśle określony rodzaj działalności polegający na zarządzaniu i administrowaniu powierzchnią Budynku. Ponadto, od momentu dokonania wyodrębnienia, sama Spółka będzie koncentrować się na prowadzeniu kolejnych etapów Inwestycji. W konsekwencji dojdzie do wyraźnego oddzielenia wewnątrz struktury Spółki działalności związanej z zarządzaniem wynajmowanymi powierzchniami od działalności deweloperskiej. Każdy budynek będzie zarządzany przez odrębną jednostkę. Działalność polegająca na zarządzaniu powierzchniami w Budynku będzie prowadzona w sposób samodzielny przez wyodrębnioną jednostkę H., choć w ramach struktury prawnej Spółki. Jednostka H. posiadać będzie majątek (tj. aktywa i pasywa) niezbędny do samodzielnego prowadzenia działalności. Do jednostki tej przypisane zostaną przede wszystkim Budynek oraz związane z nim umowy najmu oraz umowy gospodarcze, a także wynikające z tych umów należności i zobowiązania oraz przychody i koszty. W związku z tym, jednostka H. będzie mogła realizować swoją działalność jako samodzielny podmiot gospodarczy.


W związku z powyższym, zdaniem Spółki, należy uznać, iż jednostka H. będzie spełniać wszelkie wymogi związane z wyodrębnieniem organizacyjnym w ramach Spółki dla uznania jej za zorganizowaną część przedsiębiorstwa na gruncie ustawy o CIT.


Wyodrębnienie finansowe

Zdaniem Spółki, jednostka H. stanowić będzie także zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązania) wyodrębniony finansowo. Działający w Spółce sposób ewidencji zapewnia bowiem możliwość natychmiastowej identyfikacji przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań przypisanych do jednostki H., w szczególności poprzez księgowanie na osobnych MPK.

Dodatkowo jednostka H. będzie posiadać własne rachunki bankowe oraz środki pieniężne pozwalające na finansowanie bieżącej działalności. Ponadto, przychody uzyskiwane z najmu powierzchni (miejsc parkingowych) umożliwią regulowanie swoich zobowiązań.


Należy podkreślić, iż ustawa o CIT nie wskazuje, co należy rozumieć przez wyodrębnienie finansowe w rozumieniu definicji zorganizowanej części przedsiębiorstwa, w szczególności, czy konieczne jest prowadzenie odrębnych ksiąg rachunkowych czy sporządzanie bilansów. W orzecznictwie i doktrynie przyjmuje się, iż „wyodrębnienie finansowe nie oznacza samodzielności finansowej, ale sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa” (J. Marciniuk „Podatek dochodowy od osób prawnych. Rok 2008” Komentarz; Wydawnictwo C.H. Beck; Warszawa 2008; por. także interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 10 września 2009 roku, sygn. IPPB5/423-436/09-2/MB). Ponadto, jak wskazał Dyrektor Izby Skarbowej w interpretacji z dnia 9 czerwca 2009 roku, sygn. IPPP2/443-312/09-2/AS, „wyodrębnienie finansowe oznacza sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów, oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa. W sytuacji wyodrębnienia finansowego możliwe jest oddzielenie finansów przedsiębiorstwa od finansów jego zorganizowanej części. Zorganizowana część przedsiębiorstwa jest w stanie samodzielnie prowadzić działalność i istnieć niezależnie od przedsiębiorstwa głównego. Nie musi to być postać oddziału samodzielnie rozliczającego się. Ważne natomiast jest aby przenoszone należności i zobowiązania były wyodrębnione i dały się przyporządkować organizacyjnie i finansowo do wyodrębnionego majątku (tak aby można było przejąć funkcje gospodarcze)”.


Mając na uwadze opisane powyżej okoliczności, zdaniem Spółki, wyodrębniona ze Spółki jednostka H. będzie spełniać warunek wyodrębnienia finansowego, o którym mowa w definicji zorganizowanej części przedsiębiorstwa.


Wyodrębnienie funkcjonalne

Zgodnie z definicją zorganizowanej części przedsiębiorstwa w ustawie o CIT, wyodrębnienie funkcjonalne zespołu składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań) oznacza przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych (także por. interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 1 grudnia 2008 r., sygn. ITPB3/423-519b/08/AW).

Jak wynika z przedstawionego zdarzenia przyszłego, jednostka H. zostanie wydzielona w celu zarządzania powierzchniami (w szczególności miejscami parkingowymi) w Budynku. W tym celu do jednostki H. zostaną alokowane składniki majątkowe konieczne do kontynuacji działalności związanej z zarządzaniem tymi powierzchniami w zakresie prowadzonym wcześniej przez Spółkę, w szczególności Budynek, prawa i obowiązki wynikające z zawartych umów z najemcami i dostawcami oraz pozostałych umów gospodarczych związanych z działalnością jednostki, jak również wierzytelności i zobowiązania (które zostaną następnie przeniesione w ramach podziału przez wydzielenie w zakresie, w jakim przeniesienia będzie możliwe na podstawie przepisów prawa oraz przedmiotowych umów, w tym w zależności od ewentualnych dodatkowych zgód kontrahentów).


Jednostka H. będzie także posiadać niezależne źródło przychodów z tytułu umów najmu. A zatem, zdaniem Spółki, należy uznać, że jednostka H. została wyodrębniona także pod względem funkcjonalnym ze struktury Spółki, co zostanie formalnie potwierdzone uchwałą zarządu.


Potwierdzeniem należytego funkcjonalnego wyodrębnienia jednostki ze struktury Spółki jest również fakt, iż kontynuowanie działalności przez jednostkę H. nie będzie wymagało od niej żadnych dodatkowych nakładów finansowych czy też przeprowadzenia restrukturyzacji organizacyjnej przejętych składników.

Ponadto, w opinii Spółki, jednostka H. będzie mogła również funkcjonować jako niezależny podmiot. Składniki przypisane do jednostki H. będą bowiem stanowiły odpowiednio powiązaną całość i będą przyczyniały się do osiągania przez nią przychodów niezależnie od pozostałej części Spółki. Dodatkowo, jednostka H. będzie w stanie sama prowadzić na bieżąco działalność w zakresie zarządzania powierzchniami Budynku (miejscami parkingowymi).

Podsumowując, zdaniem Spółki, organizacyjne, finansowe i funkcjonalne wyodrębnienie jednostki H. pozwala na uznanie jej za zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o CIT. W związku z powyższym, stanowisko Spółki, iż jednostka H. będzie stanowić samodzielnie zorganizowaną części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o CIT należy uznać za prawidłowe.


Ad 2.


Zdaniem Spółki, majątek pozostający w Spółce po dokonaniu podziału przez wydzielenie, opisany w stanie faktycznym, będzie stanowić zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U.2016.1888 z późn. zm.; dalej „Ustawa o CIT”).

Biorąc pod uwagę uzasadnienie przedstawione w punkcie pierwszym oraz fakt, iż sama Spółka po dokonaniu podziału przez wydzielenie, będzie kontynuować swoją działalność związaną z kolejnymi fazami projektu deweloperskiego, jak również będzie uzyskiwać przychody z tytułu utrzymania infrastruktury wspólnej dla całego parku biurowego, nie ulega wątpliwości, iż będzie ona organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie wyodrębniona, co pozwala na uznanie jej za zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o CIT.

W ramach organizacyjnego wyodrębnienia. Spółka będzie nadal, pod dotychczasową nazwą, prowadzić projekt deweloperski (tj. Inwestycję P.). Spółka posiadać będzie własny zespół składników przeznaczonych do realizacji dalszych zadań inwestycyjnych, tj. nieruchomości, umowy, należności i zobowiązania związane z kolejną fazą inwestycji. W związku z tym, Spółka nadal będzie mogła realizować swoją działalność jako samodzielny podmiot gospodarczy.

Spółka będzie stanowić zespół składników niematerialnych i prawnych (w tym także zobowiązań) wyodrębniony finansowo. Działający w Spółce sposób ewidencji zapewnia możliwość natychmiastowej identyfikacji przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań związanych z jej działalnością deweloperską. Ponadto, Spółka będzie posiadać odrębny rachunek bankowy dedykowany działalności deweloperskiej oraz środki pieniężne pozwalające na finansowanie jej bieżącej działalności (np. z opłat za zarządzanie infrastrukturą obsługującą park biurowy).

Potwierdzeniem należytego funkcjonalnego wyodrębnienia działalności deweloperskiej Spółki jest natomiast fakt, że Spółka będzie nadal prowadzić działalność deweloperską i kontynuować rozpoczęty projekt inwestycyjny. Ponadto, Spółka będzie odpowiedzialna za zarządzanie infrastrukturą na terenie całej Inwestycji. Spółka będzie zatem posiadać niezależne źródło przychodów pozwalające jej na dalsze prowadzenie swojej działalności gospodarczej.

Stanowisko Wnioskodawcy znajduje również potwierdzenie w interpretacjach prawa podatkowego, w których wskazuje się, że określony zespół składników majątkowych funkcjonalnie ze sobą powiązanych i przeznaczony do prowadzenia działalności deweloperskiej może być uznany za zorganizowaną część przedsiębiorstwa. Tytułem przykładu można wskazać na interpretację prawa podatkowego Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 28 listopada 2013 r., sygn. IPPP3/443-803/13-2/KB, czy na interpretację prawa podatkowego Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 6 września 2010 r., sygn. ITPB3/423-343/10/AM.

Również sądy administracyjne (wyrok WSA w Warszawie z 4 grudnia 2013 r., sygn. III Sa/Wa 2514/13) potwierdzają, że określony zespół składników majątkowych funkcjonalnie ze sobą powiązanych i przeznaczony do prowadzenia działalności deweloperskiej może być uznany za zorganizowaną część przedsiębiorstwa.


W związku z powyższym, stanowisko Spółki, iż po dokonaniu podziału przez wydzielenie majątek pozostający w Spółce będzie stanowić zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o CIT należy uznać za prawidłowe.


Spółka jednocześnie zaznacza, iż Minister Finansów potwierdził w przeszłości dla spółki P. Sp. z o.o. (tj. spółki realizującej I i II fazę Inwestycji), że jej działalność deweloperska polegająca na realizacji kolejnych faz Inwestycji po wyodrębnieniu w niej jednostek organizacyjnych A. oraz V. (tj. po wybudowaniu budynków A. i V. oraz wydzieleniu ich do odrębnych spółek celowych w drodze podziału przez wydzielenie zgodnie z art. 529 § 1 pkt 4 KSH) stanowiła zorganizowaną część przedsiębiorstwa spółki P. Sp. z o.o. w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o CIT (interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 14 lipca 2011 r., sygn. IPPB5/423-392/11-2/DG).

Ad 3.


Zdaniem Spółki, w przypadku podziału przez wydzielenie zgodnie z art. 529 § 1 pkt 4 KSH w ramach, którego zarówno majątek wydzielany, jak również majątek pozostający w Spółce stanowią zorganizowane części przedsiębiorstwa, nie powstanie po stronie Spółki, jako spółce podlegającej podziałowi, przychód do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U.2016.1888 z późn. zm.; dalej „Ustawa o CIT”).

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 9 ustawy o CIT, przychodem w spółce podlegającej podziałowi jest wartość rynkowa składników majątkowych przeniesionych na spółki przejmujące lub nowo zawiązane ustalona na dzień podziału lub wydzielenia, w przypadku, gdy majątek przejmowany na skutek podziału, a przy podziale przez wydzielenie majątek przejmowany na skutek podziału lub majątek pozostający w spółce nie stanowią zorganizowanej części przedsiębiorstwa.


A contrario, na podstawie tego przepisu należy uznać, że w przypadku podziału przez wydzielenie przychód nie powstaje, gdy majątek przejmowany na skutek podziału oraz majątek pozostający w spółce stanowią zorganizowane części przedsiębiorstwa.


W związku z powyższym, w opinii Spółki, ponieważ zarówno jednostka H., jak również zespół składników, który pozostanie w Spółce po wydzieleniu będą stanowić zorganizowane części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a ust. 4 ustawy o CIT (zgodnie z uzasadnieniem przedstawionym w punkcie 1 i 2 niniejszego wniosku), to w konsekwencji wartość rynkowa składników majątkowych wchodzących w skład jednostki H. przeniesionych na nowo zawiązaną spółkę H. Sp. z o.o., ustalona na dzień wydzielenia, nie będzie stanowić dla Spółki przychodu do opodatkowania.

Podobne stanowisko w sprawie zajął m.in. Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji z dnia 11 lutego 2010 r. (sygn. ITPB3/423-759/09/DK), który uznał, że „Biorąc zatem pod uwagę literalną treść art. 12 ust. 1 pkt 9 ww. ustawy należy stwierdzić, iż ww. przepis odnosi się do dwóch sytuacji, tj. podziału spółki oraz podziału przez wydzielenie. W pierwszym przypadku ustawodawca wskazuje, iż przychód występuje w sytuacji gdy majątek przejmowany nie stanowi zorganizowanej części przedsiębiorstwa, natomiast w drugim przypadku prawodawca uznał, iż przychód wystąpi w sytuacji gdy majątek przejmowany lub majątek pozostający w Spółce nie stanowi zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Zatem ażeby skorzystać z wyłączenia z przychodów obydwie części majątku muszą stanowić zorganizowaną część przedsiębiorstwa.”

Natomiast w interpretacji wydanej w dniu 18 sierpnia 2010 r. przez Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach (sygn. IBPBI/2/423-718/10/PK), czytamy, że „W przedmiotowej sprawie mamy do czynienia z podziałem Spółki przez wydzielenie. Zarówno majątek pozostający w spółce dzielonej, jak i majątek przenoszony na spółkę nowo powstałą stanowią zorganizowaną część przedsiębiorstwa. Wobec powyższego, na skutek podziału Spółki przez wydzielenie, u Wnioskodawcy nie powstanie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych”.

W konsekwencji, stanowisko Spółki, zgodnie z którym wartość składników majątkowych przeniesionych na nowo zawiązaną spółkę, ustalona na dzień wydzielenia, nie będzie stanowić dla Spółki przychodu do opodatkowania w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 9 ustawy o CIT, należy uznać za prawidłowe.


W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w zakresie skutków podatkowych podziału przez wydzielenie (pytanie nr 3) – jest prawidłowe.


Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy w zakresie pytania numer 3.


Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem zdarzenia przyszłego podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.


Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

W odniesieniu do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji należy stwierdzić, iż zostały wydane w indywidualnych sprawach, w określonych stanach faktycznych nie są wiążące dla organu wydającego przedmiotową interpretację.


Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.


Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.


doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj