Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej
0114-KDIP3-2.4011.277.2017.1.MK
z 15 grudnia 2017 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA


Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 18 października 2017 r. (data wpływu 18 października 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych związanych z wypłatą przez Spółkę na rzecz Uczestników Premii inwestycyjnej za zarządzenie portfelem i Premii dystrybucyjnej dla niektórych nabywców jednostek uczestnictwa oraz ciążących na Spółce obowiązkach płatnika – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE


W dniu 18 października 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych związanych z wypłatą przez Spółkę na rzecz Uczestników Premii inwestycyjnej za zarządzenie portfelem i Premii dystrybucyjnej dla niektórych nabywców jednostek uczestnictwa oraz ciążących na Spółce obowiązkach płatnika.


We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny/ następujące zdarzenie przyszłe.


Wnioskodawca jest spółką akcyjną świadczącą usługi maklerskie. Wnioskodawca świadczy, działając na podstawie zezwolenia wydanego przez Komisję Nadzoru Finansowego, usługi w zakresie zarządzania portfelem klienta (dalej „Zarządzanie portfelem”). Usługi zarządzania portfelem świadczone są m.in. na rzecz osób fizycznych, osób prawnych (w tym spółek z o.o., spółek akcyjnych, fundacji, związków zawodowych) oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej (w tym spółek jawnych, spółek komandytowych oraz spółek komandytowo-akcyjnych - dalej „Spółki osobowe”).

Zarządzanie portfelem odbywa się na podstawie umowy (dalej „Umowa”) zawartej między Wnioskodawcą a usługobiorcą (dalej „Usługobiorca”). Na mocy Umowy Klient zleca zarządzanie swoim Portfelem a Wnioskodawca zobowiązuje się do świadczenia usługi zarządzania Portfelem Klienta.

Zarządzanie Portfelem polega na podejmowaniu i realizacji decyzji inwestycyjnych w imieniu i na rachunek Usługobiorcy, w ramach pozostawionych przez Usługobiorcę do dyspozycji Wnioskodawcy Aktywów. Wnioskodawca zarządza Portfelem na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Usługobiorcę. Zarządzanie odbywa się w ramach strategii inwestycyjnej uzgodnionej między Wnioskodawcą a Usługobiorcą, z uwzględnieniem akceptowalnego przez Usługobiorcę ryzyka. W trakcie trwania Umowy Usługobiorca nie może wpływać na skład Portfela. Od zawarcia Umowy wszelkie decyzje inwestycyjne dotyczące lokowania aktywów podejmowane są bowiem przez Wnioskodawcę.


Zakres działalności Wnioskodawcy w zakresie Zarządzania portfelem uzależniony jest od liczby Usługobiorców oraz wielkości zaangażowanych przez nich aktywów.


Wnioskodawca zamierza wypłacać niektórym Usługobiorcom świadczenie (dalej „Premia inwestycyjna”). Będzie to świadczenie pieniężne dla Usługobiorców, którzy spełnią określone w Umowie warunki dotyczące m.in. wartości zaangażowanych aktywów. Premia inwestycyjna będzie wypłacana cyklicznie:

 1. raz na miesiąc, albo
 2. raz na kwartał, albo
 3. raz w roku.

Premia inwestycyjna będzie finansowana ze środków Wnioskodawcy.


Ponadto Wnioskodawca świadczy usługi pośrednictwa w dystrybucji jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych niektórych Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych oraz Spółek Zarządzających. Niektórym nabywcom tych jednostek (dalej „Nabywca jednostek”) - tym którzy spełnią warunki określone w umowie zawartej między Wnioskodawcą a Nabywcą jednostek - Wnioskodawca również będzie wypłacał świadczenie pieniężne (dalej „Premia dystrybucyjna”). Premia dystrybucyjna będzie wypłacana cyklicznie:

 1. raz na miesiąc, albo
 2. raz na kwartał, albo
 3. raz w roku.

Warunkiem otrzymania przez Nabywcę jednostek Premii dystrybucyjnej jest osiągnięcie określonej, minimalnej wartości nabytych za pośrednictwem Wnioskodawcy jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych. Im dłuższy okres trwania inwestycji tym wyższa jest Premia dystrybucyjna.

W związku z planowaną wypłatą Premii inwestycyjnej oraz Premii dystrybucyjnej u Wnioskodawcy pojawiły się wątpliwości co do zasad ich opodatkowania i obowiązków Wnioskodawcy jako płatnika. W dalszej części niniejszego wniosku Premia inwestycyjna oraz Premia dystrybucyjna będą określane wspólną nazwą „Premia”.


W dalszej części niniejszego wniosku Usługobiorca oraz Nabywca jednostek będą określani wspólną nazwą „Klient”.


Pytania dotyczą zarówno stanu faktycznego jak i zdarzeń przyszłych.


W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.


 1. Czy w przypadku wypłaty Premii Klientowi, który jest:
  1. osobą prawną; albo
  2. spółką komandytowo-akcyjną mającą siedzibę lub zarząd na terytorium Polski; albo
  3. spółką niemającą osobowości prawnej mającą siedzibę lub zarząd w innym państwie, jeżeli zgodnie z przepisami prawa podatkowego tego innego państwa jest ona traktowana jak osoby prawne i podlega w tym państwie opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania; albo
  4. jednostką organizacyjną niemającą osobowości prawnej, z wyjątkiem spółek niemających osobowości prawnej (z wyjątkiem spółek wskazanych powyżej w pkt 2 i 3) Wnioskodawca zobowiązany jest do pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego?
 2. Czy Premię wypłaconą Klientowi, który jest osobą fizyczną należy uznać za nagrodę związaną ze sprzedażą premiową w rozumieniu art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2016, poz. 2032 ze zm. - dalej „Ustawa PIT”) i w konsekwencji Wnioskodawca powinien pobrać zryczałtowany podatek dochodowy obliczony przy zastosowaniu 10 proc. stawki, z wyjątkiem sytuacji, kiedy wartość nagrody nie przekracza 760 zł i w konsekwencji jest ona zwolniona z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 Ustawy PIT?

Niniejsza interpretacja stanowi odpowiedź na pytanie Nr 2 wniosku w przedmiocie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Odpowiedź na pytanie Nr 1 w przedmiocie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, będzie przedmiotem odrębnego rozstrzygnięcia.


Zdaniem Wnioskodawcy,


Ad. 2


Wypłatę Premii Klientowi, który jest osobą fizyczną należy uznać za nagrodę związaną ze sprzedażą premiową w rozumieniu Ustawy PIT. W konsekwencji, jeśli jednorazowa (dokonywana za miesiąc, za kwartał albo za rok - w zależności od przyjętego rozwiązania) wartość Premii nie przekracza 760 zł, to podlega ona zwolnieniu z opodatkowania PIT na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 Ustawy PIT. Gdy natomiast jednorazowa wartość Premii jest wyższa niż 760 zł, to Wnioskodawca, jako płatnik, zobowiązany jest do pobrania 10 proc. zryczałtowanego podatku dochodowego na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 Ustawy PIT.


Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy.


Zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 Ustawy PIT: „od dochodów (przychodów) pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy (...) z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 6, 6a i 68 - w wysokości 10% wygranej lub nagrody”.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68 Ustawy PIT: „wolne od podatku dochodowego są (...) wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług - jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 760 zł; zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności”.

Co istotne, z brzmienia art. 21 ust. 1 pkt 68 Ustawy PIT, które obowiązuje od 1 stycznia 2015 r. wyraźnie wynika, że pojęcie sprzedaż premiowa dotyczy również świadczenia usług (do końca 2014 r. przepisy jasno tego nie wskazywały - wynikało to z orzecznictwa sądów administracyjnych, ale było przedmiotem sporów podatników z organami podatkowymi).

Zgodnie z art. 41 ust. 4 Ustawy PIT: „płatnicy, o których mowa w ust. 1, są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4-5a, 13-16 oraz art. 30a ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 4d, 5 oraz 10”.

Z kolei art. 42 ust. 1 Ustawy PIT stanowi, że: „płatnicy, o których mowa w art. 41, przekazują kwoty pobranych zaliczek na podatek oraz kwoty zryczałtowanego podatku w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki (podatek) - na rachunek urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika wykonuje swoje zadania, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby. Jednakże w przypadku gdy podatek został pobrany zgodnie z art. 30a ust. 2a, płatnicy, o których mowa w art. 41 ust. 10, przekazują kwotę tego podatku na rachunek urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania”.

Z powyższych przepisów wynika, że podmiot wypłacający nagrodę związaną ze sprzedażą premiową, której jednorazowa wartość nie przekracza 760 zł nie ma obowiązku poboru podatku. Natomiast gdy jednorazowa wartość nagrody premiowej jest wyższa, to podmiot ją wypłacający pobiera podatek obliczony według 10 proc. stawki i wpłaca go do urzędu skarbowego właściwego według miejsca zamieszkania płatnika do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano podatek. Przepisy podatkowe nie definiują pojęcia sprzedaży premiowej. Do końca 2014 r. spory dotyczyły przede wszystkim tego, czy pojęcie to obejmuje również świadczenie usług. Obecnie zagadnienie to nie budzi już wątpliwości, ponieważ przepisy w tym zakresie zostały doprecyzowane. W konsekwencji pojęcie „sprzedaży premiowej” nie powinno już budzić wątpliwości.

Przyjmuje się, że jest to umowa zawarta między sprzedawcą a nabywcą dotycząca sprzedaży towarów lub świadczenia usług, która przewiduje przyznanie nabywcy świadczenia uzależnionego od określonego zachowania tego nabywcy (zwykle celem jest zwiększenie wartości zakupów dokonywanych przez nabywcę). Taka definicja znajduje potwierdzenie zarówno w interpretacjach indywidualnych wydawanych na wnioski innych podatników, jak i orzecznictwie sądów administracyjnych.

W interpretacji indywidualnej z dnia 13 listopada 2014 r. (IPPB1/415-1066/14-2/EC) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie wskazał, że: „sprzedaż premiowa” jest umową sprzedaży, zawartą między sprzedawcą a kupującym, połączoną jednak z przyznaniem przez sprzedającego premii kupującemu. Na skutek zawarcia tej umowy po stronie sprzedawcy powstaje obowiązek przeniesienia na kupującego własności rzeczy i wydania mu rzeczy, jak również wydania (przekazania) kupującemu premii, w związku z dokonanym przez niego zakupem, której wartość nie jest objęta ceną kupowanego towaru. Otrzymanie premii jest gwarantowane, albowiem przyznawane jest przez sprzedawcę kupującemu w zamian za to, że ten dokonał zakupu określonego towaru, na warunkach wskazanych przez sprzedającego (np. w określonej ilości, o określonej wartości, czy też określonego rodzaju towarów). Po stronie kupującego powstaje obowiązek zapłaty ceny sprzedaży oraz uprawnienie do otrzymania premii. Z nagrodą związaną ze sprzedażą premiową mamy do czynienia wówczas, gdy dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży, czyli przeniesienia własności rzeczy”.

W interpretacji indywidualnej z dnia 5 września 2014 r. (ITPB2/415 -579/14/MM) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy wskazał, że: „w przypadku sprzedaży premiowej towarów wartość premii jest zazwyczaj uzależniona od ilości lub (i) wartości zakupionych towarów. Najistotniejszą rolą sprzedaży premiowej jest na ogół motywowanie kontrahenta do dokonywania zwiększonych zakupów, intensywniejszego korzystania z określonej rodzajowo oferty przedsiębiorcy, wyrobienie określonych, korzystnych z punktu widzenia sprzedawcy przyzwyczajeń klienta, zwiększenie jego lojalności i zainteresowania oferowanymi produktami. Te cele pozostają natomiast zbieżne z wskazanymi we wniosku celami organizowanej przez Wnioskodawcę akcji promocyjnej związanej z wypłatą nagród (premii)”.

W interpretacji indywidualnej z dnia 22 sierpnia 2014 r. (IBPBII/1/415-442/14/ASz) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach wskazał, że: „„sprzedaż premiowa” jest umową sprzedaży, zawartą między sprzedawcą a kupującym, połączoną jednak z przyznaniem przez sprzedającego premii kupującemu. Na skutek zawarcia tej umowy po stronie sprzedawcy powstaje obowiązek przeniesienia na kupującego własności rzeczy i wydania mu rzeczy, jak również wydania (przekazania) kupującemu premii, w związku z dokonanym przez niego zakupem, której wartość nie jest objęta ceną kupowanego towaru. Otrzymanie premii jest gwarantowane, albowiem przyznawane jest przez sprzedawcę kupującemu w zamian za to, że ten dokonał zakupu określonego towaru, na warunkach wskazanych przez sprzedającego (np. w określonej ilości, o określonej wartości, czy też określonego rodzaju towarów). Po stronie kupującego powstaje obowiązek zapłaty ceny sprzedaży oraz uprawnienie do otrzymania premii”.

W wyroku z dnia 16 lipca 2014 r. (III SAAA/a 86/14, orzeczenie prawomocne) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wskazał, że: „Jak zasadnie wskazał Skarżący, w znaczeniu słownikowym, oddającym potoczne rozumienie słów, „premia” to nagroda za coś, często mająca zachęcić do czegoś osobę nagradzaną. Premiowy charakter sprzedaży wyraża się więc w przekazywaniu klientom dodatkowego wynagrodzenia w zamian za określone zachowanie. Pogląd ten znajduje potwierdzenie w orzecznictwie sądowym i podziela go także Sąd rozpoznający niniejszą sprawę. W przypadku działań Skarżącego, opisanych we wniosku o wydanie interpretacji, nagroda jest przyznawana w związku z takimi zachowaniami klienta, które wiążą się z odpłatnym korzystaniem z usług Skarżącego. Najistotniejszą rolą sprzedaży premiowej jest na ogół motywowanie kontrahenta do dokonywania zwiększonych zakupów, intensywniejszego korzystania z określonej rodzajowo oferty przedsiębiorcy, wyrobienie określonych, korzystnych z punktu widzenia sprzedawcy przyzwyczajeń klienta, zwiększenie jego lojalności i zainteresowania oferowanymi produktami. Cele te pozostają zatem zbieżne z celami wskazanymi przez Skarżącego w odniesieniu do organizowanych akcji promocyjnych, w ramach których dokonywany jest tzw. cashback. Tym samym ocena zachowań handlowych usługodawcy oraz sprzedawcy towarów z punktu widzenia celu gospodarczego nie prowadzi do ujawnienia istotnych różnic pomiędzy premiową sprzedażą towarów oraz premiową sprzedażą (świadczeniem) usług. Opisane we wniosku nagrody mają być, jak wynika z treści wniosku, wypłacane w ramach promocji mającej na celu uatrakcyjnienie oferty Skarżącego, mają zwiększać lojalność i satysfakcję klientów, a przyznawane są w związku z określonym zachowaniem, polegającym na korzystaniu z określonego produktu”.

W wyroku z dnia 7 lipca 2014 r. (III SA/a 368/14; orzeczenie prawomocne) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wskazał, że: „w rozpoznanej sprawie sporny nie jest sposób, w jaki należy rozumieć pojęcie „premiowa”, więc temu zagadnieniu nie ma potrzeby poświęcać szczególnej uwagi. Wystarczy stwierdzić, iż zgodnie ze stanowiskiem stron sporu premiowy charakter sprzedaży wyraża się w przekazywaniu klientom dodatkowego wynagrodzenia w zamian za określone zachowanie. Pogląd ten znajduje potwierdzenie w orzecznictwie sądowym i podziela go także Sąd w składzie rozpoznającym niniejszą sprawę”.

W ocenie Wnioskodawcy, po nowelizacji art. 21 ust. 1 pkt 68 Ustawy PIT nie powinno budzić wątpliwości, że wypłacana na podstawie Umowy przez Wnioskodawcę Premia spełnia kryteria nagrody związanej ze sprzedażą premiową w rozumieniu art. 30 ust. 1 pkt 2 Ustawy PIT oraz art. 21 ust. 1 pkt 68 Ustawy PIT. Zasady wypłaty Premii zostały bowiem skonstruowane w ten sposób, aby była ona wypłacana Klientom inwestującym znaczne kwoty na długi okres. Premiowane jest zatem dokonywanie inwestycji długoterminowych (najkorzystniejszych zarówno z punktu widzenia Klienta, jak i Wnioskodawcy), a nie transakcji spekulacyjnych. Celem wypłaty Premii jest zatem przede wszystkim skłonienie Klientów do inwestowania długoterminowego. Zgodnie z wiedzą ekonomiczną takie inwestycje są bowiem najkorzystniejsze dla Klientów i jednocześnie umożliwiają Wnioskodawcy stabilne funkcjonowanie. Podsumowując, w ocenie Wnioskodawcy od Premii Klienci powinni płacić zryczałtowany 10 proc. podatek dochodowy na zasadach określonych w art. 30 ust. 1 pkt 2 Ustawy PIT z uwzględnieniem zwolnienia przewidzianego dla sprzedaży premiowej, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 Ustawy PIT. W związku z powyższym na Wnioskodawcy ciążą obowiązki płatnika, które wynikają z art. 41 ust. 4 Ustawy PIT oraz art. 42 ust. 1 Ustawy PIT.

Wnioskodawca podkreśla, że w jego ocenie w analizowanej sytuacji nie znajdzie zastosowania art. 30 ust. 1 pkt 4b Ustawy o PIT, który stanowi, że: „Od dochodów (przychodów) pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy (...) z tytułu świadczeń otrzymanych od banków, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych lub instytucji finansowych w rozumieniu odrębnych przepisów, w związku z promocjami oferowanymi przez te podmioty - w wysokości 19% świadczenia”. Wskazuje na to prawomocny wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z 27 stycznia 2016 r. (SA/Gd 1195/15), który w podobnej do analizowanej sytuacji (sprzedaż premiowa organizowana przez Kasę Oszczędnościowo-Kredytową) uznał, że zastosowanie powinna znaleźć 10 proc. stawka podatku. Argumentował to w następujący sposób: „(...) słusznie wywodzi Skarżąca w skardze, że wprowadzenie normy art. 30 ust. 1 pkt 4b ustawy o PIT, nie ma wpływu na zakres opodatkowania przychodów z tytułu nagród związanych ze sprzedażą premiową. Wprowadzony przepis nie zastąpił żadnej innej dotychczasowej normy, lecz wprowadził dodatkową regulację w zakresie swojej hipotezy, mianowicie, że pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu świadczeń otrzymanych od banków, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych lub instytucji finansowych w rozumieniu odrębnych przepisów, w związku z promocjami oferowanymi przez te podmioty - w wysokości 19% świadczenia. Organ wywodzi, że o ile z punktu widzenia zwolnienia z opodatkowania nagród wydawanych w ramach sprzedaży premiowej nie ma znaczenia czy zostały one przekazane osobom fizycznym przez bank, spółdzielczą kasę oszczędnościowo -kredytową lub instytucję finansową w rozumieniu odrębnych przepisów oraz w związku z promocjami oferowanymi przez te podmioty, o tyle z punktu widzenia ich opodatkowania uznać należy, że jest to kryterium przesądzające o opodatkowaniu tych świadczeń zryczałtowanym podatkiem dochodowym według stawki 19%. Ten wywód należy uznać za słuszny, ale w odniesieniu do świadczeń otrzymanych od tych podmiotów w związku z promocjami przez nich oferowanymi, z wyjątkiem nagród związanych ze sprzedażą premiową, bo te zostały odrębnie uregulowane w ust. 1 pkt 2 art. 30. Niewątpliwie sprzedaż premiowa jest jedną z form promocji, o których mowa w pkt 4b niemniej została przez ustawodawcę opodatkowana według zasad określonych w pkt 2 tej regulacji.

Przepis art. 30 ust. 1 pkt 4b ustawy o PIT odnosi się do ogółu promocji organizowanych m.in. przez Kasę. Nie odnosi się zaś do nagród (świadczeń) związanych ze sprzedażą premiową, bo tę materię ustawodawca uregulował odrębnie. Przepis art. 30 ust. 1 pkt 2, mimo wprowadzenia pkt 4b od 1 stycznia 2015 r., pozostał nie zmieniony. Oznacza to więc, że wolą ustawodawcy jest, aby nadal był stosowany do świadczeń otrzymywanych w ramach sprzedaży premiowej, jak było to dotychczas.


Zatem stanowisko Ministra Finansów co do obowiązku pobierania 19% zryczałtowanego podatku dochodowego należało uznać - z przyczyn powyżej wskazanych - za nie odpowiadające prawu”.


W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego/ zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.


Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2032, z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Art. 11 ust. 1 ww. ustawy stanowi, że przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 25b i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.


W świetle powyższego, za przychody należy uznać każdą formę przysporzenia majątkowego, zarówno formę pieniężną jak i niepieniężną, w tym nieodpłatne świadczenia otrzymane przez podatnika.


Dla celów podatkowych uznaje się natomiast, że nieodpłatne świadczenie obejmuje działanie lub zaniechanie na rzecz innej osoby oraz wszystkie zjawiska gospodarcze i zdarzenia prawne, których następstwem jest uzyskanie korzyści kosztem innego podmiotu, lub te wszystkie zdarzenia prawne i zdarzenia gospodarcze w działalności osób prawnych, których skutkiem jest nieodpłatne, to jest nie związane z kosztami lub inną formą ekwiwalentu, przysporzenie majątku innej osobie, mające konkretny wymiar finansowy.


W art. 10 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych określono katalog źródeł przychodów, wyszczególniając m.in. inne źródła (pkt 9).


W myśl art. 20 ust. 1 cytowanej ustawy, za przychody z innych źródeł, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 4b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wprowadzonego z dniem 1 stycznia 2015 r. ustawą z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2014 r. poz. 1328) od dochodów z tytułu świadczeń otrzymanych od banków, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych lub instytucji finansowych w rozumieniu odrębnych przepisów, w związku z promocjami oferowanymi przez te podmioty pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 19% świadczenia.


Z powyższego wynika, że ww. przepis dotyczy wszelkich działań mających charakter promocyjny, których nie dotyczą inne przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.


Natomiast w myśl art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 6, 6a i 68 – w wysokości 10% wygranej lub nagrody.

Stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług – jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 760 zł; zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności.

Na podstawie art. 41 ust. 4 ww. ustawy, płatnicy, o których mowa w ust. 1 (tj. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej), są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4-5a, 13 i 14 oraz art. 30a ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 4d, 5 oraz 10.

W myśl art. 41 ust. 7 pkt 2 ustawy, jeżeli przedmiotem świadczeń, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 4 i 4b, nie są pieniądze, podatnik jest obowiązany wpłacić płatnikowi kwotę zaliczki lub należnego zryczałtowanego podatku przed udostępnieniem wygranej (nagrody) lub świadczenia.

W myśl art. 42 ust. 1 ww. ustawy, płatnicy, o których mowa w art. 41, przekazują m.in. kwoty zryczałtowanego podatku w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki (podatek) – na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby.

Na mocy art. 42 ust. 1a ww. ustawy, w terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym płatnicy, o których mowa w art. 41, są obowiązani przesłać do urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby, roczne deklaracje, według ustalonego wzoru (PIT-8AR).


Mając na uwadze powyższe organ podatkowy stwierdza co następuje.


Pojęcie umowy sprzedaży zostało zdefiniowane i uregulowane w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r., poz. 459 ze zm.). Stosownie do art. 535 Kodeksu cywilnego, przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę.

Sprzedaż jest zatem umową dwustronnie zobowiązującą, a skutkiem jej zawarcia jest zobowiązanie się sprzedawcy do przeniesienia własności rzeczy lub prawa na kupującego oraz zobowiązanie się kupującego do zapłacenia sprzedawcy umówionej ceny. Świadczenie jednej strony jest więc odpowiednikiem świadczenia drugiej strony. W takim ujęciu umowa sprzedaży ma charakter umowy wzajemnej. Świadczenia stron mają charakter ekwiwalentny, jednakże w znaczeniu subiektywnym. Z istoty swej umowa ma charakter odpłatny. Odpowiednikiem świadczenia sprzedawcy jest umówiona cena, a więc ustalona przez strony i wyrażona w pieniądzu wartość rzeczy lub prawa.

Termin „premia”, „premiowa” nie został zdefiniowany w przepisach podatkowych, ani też cywilnoprawnych. Z uwagi na powyższe koniecznym jest dokonanie wykładni językowej przedmiotowego pojęcia. Za premię uznać należy nagrodę za coś, dodatkowe wynagrodzenie za wykonanie czegoś (Nowy Słownik Języka Polskiego, PWN, Warszawa, 2003). Innymi słowy pojęcie to służy dla określenia świadczenia, które otrzymuje ktoś, kto zachował się w sposób określony przez przyznającego premię. Przymiotnik „premiowy” należy zatem rozumieć jako odnoszący się do powyżej zdefiniowanej premii.

Należy także zwrócić uwagę na przepis art. 353 § 1 ustawy Kodeks cywilny, który stanowi, że zobowiązanie polega na tym, że wierzyciel może żądać od dłużnika świadczenia, a dłużnik powinien świadczenie spełnić. Natomiast zgodnie z § 2 art. 353 Kodeksu cywilnego, świadczenie może polegać na działaniu albo na zaniechaniu. Zatem strony umowy sprzedaży mogą wzbogacić treść łączącego je stosunku w granicach swobody kontraktowania, tzn. mogą wprowadzić do niego określone postanowienia, których treść lub cel nie sprzeciwiają się właściwości (naturze) sprzedaży, ustawie lub zasadom współżycia społecznego. Do tego rodzaju postanowień należy zobowiązanie sprzedawcy do spełnienia dodatkowego świadczenia (nagrody) w przypadku określonego zakupu. Postanowienia takie stanowią elementy dodatkowe, zastrzeżone w treści umowy przez strony.


Zatem stwierdzić należy, że z nagrodą związaną ze sprzedażą premiową mamy do czynienia wówczas, gdy dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży, czyli przeniesienia własności rzeczy.


Opisane w stanie faktycznym/ zdarzeniu przyszłym zamierzenia dotyczące wypłacania świadczeń pieniężnych w postaci Premii inwestycyjnej dla niektórych Usługobiorców oraz premii dystrybucyjnej dla niektórych nabywców jednostek uczestnictwa, będą stanowić rodzaj promocji oferowanej przez Spółkę. Ponadto Premia inwestycyjna oraz Premia dystrybucyjna będą wypłacane cyklicznie tylko dla niektórych klientów, którzy spełnią określone warunki zawarte w Umowie.

Bowiem jak wskazał Wnioskodawca zasady wypłaty Premii zostały skonstruowane w ten sposób, aby była ona wypłacana tylko niektórym Klientom inwestującym znaczne kwoty na długi okres. Premiowane jest zatem dokonywanie inwestycji długoterminowych (najkorzystniejszych zarówno z punktu widzenia Klienta, jak i Wnioskodawcy). Celem wypłaty Premii jest zatem przede wszystkim skłonienie wybranych Klientów do inwestowania długoterminowego bowiem takie inwestycje są najkorzystniejsze dla Klientów i jednocześnie umożliwiają Wnioskodawcy stabilne funkcjonowanie.

Zatem oferowanie Premii inwestycyjnej oraz Premii dystrybucyjnej wobec wybranych klientów stanowić będzie rodzaj promocji oferowanej przez Spółkę, która ma być dodatkową zachętą do korzystania z usług długoterminowego zarządzania portfelem oraz do wydłużenia czasu inwestycji zakupionych jednostek uczestnictwa. Po spełnieniu warunków określonych przez Spółkę wybrany uczestnik będzie mógł bowiem otrzymać od Spółki Premię inwestycyjną lub premię dystrybucyjną.

Z powyższego wynika, że przyznana premia inwestycyjna oraz premia dystrybucyjna nie będą stanowić nagród związanych ze sprzedażą premiową, ale będą stanowić promocje w postaci dodatkowej zachęty do dalszego korzystania z usług zarządzania portfelem oraz do dłuższego inwestowania w wykupione jednostki uczestnictwa oferowane przez Spółkę.

Ponieważ wprowadzana promocja będzie miała charakter indywidualny, stąd też będzie to równoznaczne z otrzymaniem przez klientów przychodu z tytułu nieodpłatnych świadczeń ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 w zawiązku z art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zasadnym jest więc uznanie wypłaty, tj. opisanej w stanie faktycznym/ zdarzeniu przyszłym Premii inwestycyjnej oraz Premii dystrybucyjnej, jako świadczenia opodatkowanego zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 4b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z treścią art. 30b ust. 1 pkt 4b ww. ustawy od dochodów (przychodów) z tytułu świadczeń otrzymanych od banków, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych lub instytucji finansowych w rozumieniu odrębnych przepisów, w związku z promocjami oferowanymi przez te podmioty, pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy - w wysokości 19% świadczenia.

W przypadku art. 30 ust. 1 pkt 4b u.p.d.o.f. kryterium różnicowania jest wydzielenie z ogółu podmiotów organizujących promocje tych, które zajmują się szeroko pojętą działalnością finansową (banków, spółdzielczych kas oszczędnościowo kredytowych, instytucji finansowych w rozumieniu odrębnych przepisów) i opodatkowanie świadczeń dokonywanych przez te podmioty 19% zryczałtowanym podatkiem dochodowym.


Opodatkowaniu podlegają wszelkie świadczenia otrzymywane przez klientów instytucji, które zostały wymienione w art. 30 ust. 1 pkt 4b u.p.d.o.f., o ile świadczenia te pozostają w związku z promocjami organizowanymi przez te podmioty.


W przedmiotowej sprawie opodatkowanie 19% zryczałtowanym podatkiem dochodowym wypłaty w postaci Premii inwestycyjnej oraz Premii dystrybucyjnej, przez Wnioskodawcę niektórym usługobiorcom - wynika z istnienia istotnych cech (i stosownych unormowań ustawowych w tym zakresie) różnicujących sytuację podatkową tej kategorii usługobiorców w porównaniu z inną kategorią podmiotów. Przy tym, w niniejszej sprawie przepis art. 30 ust. 1 pkt 4b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych niewątpliwie jest przepisem szczególnym, tj. przepisem o większym stopniu szczegółowości niż art. 30 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy. W swej dyspozycji odwołuje się bowiem zarówno do kryteriów przedmiotowych (tj. świadczeń otrzymanych w związku z promocjami), jak i podmiotowych (tj. otrzymania tych świadczeń od określonych podmiotów oraz w związku z promocjami organizowanymi przez te podmioty).

W wyniku powyższego, w takiej sytuacji, na Spółce, jako płatniku ciążyć będzie obowiązek wynikający z art. 41 ust. 4 ww. ustawy, zgodnie z którym Spółka jest obowiązana pobrać zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 19% świadczenia, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 4b ustawy, w odniesieniu do przyznanych klientom indywidualnych świadczeń w postaci premii inwestycyjnej oraz premii dystrybucyjnej. Ponadto stosownie do art. 42 ust. 1a ww. ustawy, Spółka zobowiązana jest do sporządzenia deklaracji rocznej PIT-8AR.


Zatem stanowisko Wnioskodawcy jest nieprawidłowe.


Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym / opisem zdarzenia przyszłego podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.


Zgodnie z art. 14 na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia/Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.


Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4 , 00-013 Warszawa w dwóch egzemplarzach – (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy)

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.


doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj