Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej
0114-KDIP3-2.4011.169.2017.2.AK
z 25 października 2017 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA


Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1, art. 14r ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 4 lipca 2017 r. (data wpływu 12 lipca 2017 r.), oraz piśmie z dnia 19 października 2017 r. stanowiącym odpowiedź na wezwanie organu z dnia 4 października 2017 r. znak. 0114-KDIP3-2.4011.169.2017.1.AK o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie określenia płatnika oraz jego obowiązków z tytułu zlecenia przez Wnioskodawcę organizacji konkursu, loterii Agencji oraz przekazania swoich produktów jako nagród w konkursach organizowanych przez inny podmiot – jest:

 • prawidłowe – odnośnie pytania oznaczonego we wniosku Nr 2 i 3 oraz pytania Nr 1 w części dotyczącej opodatkowania nagród przyznanych osobom fizycznym prowadzącym działalności gospodarczą,
 • nieprawidłowe - odnośnie pytania oznaczonego we wniosku Nr 1 w części dotyczącej opodatkowania nagród przyznanych osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej.


UZASADNIENIE


W dniu 12 lipca 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie określenia płatnika oraz jego obowiązków z tytułu zlecenia przez Wnioskodawcę organizacji konkursu, loterii Agencji oraz przekazania swoich produktów jako nagród w konkursach organizowanych przez inny podmiot.


We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe.


Sp. z o.o. (dalej: "Spółka", "L.") jest podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą obejmującą produkcję oraz sprzedaż słodyczy (dalej: "Produkty"). Spółka dokonuje sprzedaży Produktów m. in. do podmiotów, które prowadzą działalność polegającą na ich dalszej odsprzedaży hurtowej (np. autoryzowani dystrybutorzy, hurtownie) bądź detalicznej (sieci handlowe) na podstawie podpisanych z tymi Kontrahentami umów.

Spółka posiada dział marketingu i promocji, który prowadzi różne działania promocyjne, reklamowe i marketingowe skierowane do różnych grup firm i osób (konsumentów, bezpośrednich i pośrednich kontrahentów Spółki lub ich pracowników/współpracowników), a mające na celu zwiększenie popularności produktów Spółki, zachęcenie do ich zwiększonego nabywania przez konsumentów oraz kontrahentów i punkty sprzedaży detalicznej nabywające produkty L. od kontrahentów (zwiększona sprzedaż do kontrahentów przekłada się na lepszą dostępność produktów, a finalnie na ich zwiększone zakupy przez konsumentów).

Pierwszym z rodzajów podejmowanych przez Spółkę działań jest zlecanie organizacji i przeprowadzania konkursów ("Konkursy") agencjom świadczącym usługi marketingowe w tym zakresie (dalej: "Agencje"). Agencje organizują Konkursy w imieniu i na rzecz Spółki, wykonując wszystkie związane z tym czynności techniczne oraz prawne, włączając w to wręczanie nagród.

Nagrodami w Konkursach mogą być:

 • produkty L., które Spółka Agencjom sprzedaje lub przekazuje na własność Agencji nieodpłatnie oraz
 • przedmioty niebędące produktami L. bądź usługi pochodzące od osób trzecich, które Agencje kupują na własny rachunek.


L. wypłaca agencjom wynagrodzenie za organizację Konkursów. Wynagrodzenie pokrywa także koszt nagród zakupionych przez Agencje i wydanych w ramach Konkursu, o ile nagrodami nie są przekazane przez L. na własność Agencji produkty Spółki.

Konkursy mogą być skierowane są do:

 • osób fizycznych będących konsumentami Produktów L. ("Konsumenci");
 • osób fizycznych będących pracownikami podmiotów współpracujących ze Spółką w zakresie dystrybucji lub sprzedaży Produktów L. (tj. bezpośrednich kontrahentów Spółki albo podmiotów prowadzących dalszą sprzedaż Produktów L., które kupują od hurtowników) ("Handlowcy");
 • osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, które współpracują ze Spółką w zakresie dystrybucji lub sprzedaży Produktów L. we własnym imieniu (ewentualnie kupują Produkty L. od hurtowników będących bezpośrednimi kontrahentami Spółki) ("Właściciele Sklepów");

- osoby te (Konsumenci, Handlowcy, Właściciele Sklepów) są w dalszej części wniosku łącznie określane mianem „Uczestników”.

Organizowane Konkursy przybierają różną formę, w zależności od danego celu marketingowego oraz grona Uczestników, do którego są kierowane. Zazwyczaj warunkiem przystąpienia do Konkursu jest nabycie określonej ilości produktów L. (np. z promowanego aktualnie asortymentu). Uczestnicy konkursów w ramach rywalizacji mogą być proszeni o wykonanie określonego zadania, np. opracowanie tekstu dotyczącego produktów lub marki L., ewentualnie pracy plastycznej itp.

W przypadku konkursów kierowanych do Handlowców i Właścicieli Sklepów podstawowym elementem rywalizacji pomiędzy Uczestnikami, warunkującym przyznanie nagród, jest wielkość albo dynamika przyrostu (przekroczenie miesięcznych celów) zakupów albo sprzedaży określonych produktów z asortymentu L. (przy czym z reguły o przyznaniu głównych nagród w danym Konkursie decyduje dodatkowo inne kryterium rywalizacji oprócz kryterium zakupowego/sprzedażowego, np. wykonanie określonego zadania, udzielenie odpowiedzi na zadane pytania, przygotowanie najlepszej ekspozycji z asortymentu L., itp.).

Zasady Konkursu każdorazowo określa regulamin, który zawiera warunki uczestnictwa, zasady rywalizacji, sposób wyłaniania zwycięzców i wręczania nagród, czas trwania konkursu, a także wskazuje Agencję przeprowadzającą Konkurs. Agencje organizujące Konkursy, jeżeli regulamin Konkursu tego wymaga, prowadzą rejestrację Uczestników dla potrzeb Konkursu. Organizują także wybór i przekazanie nagród Uczestnikom, prowadzą działania reklamowe, zapewniają obsługę techniczno-informatyczną Konkursu. Jeżeli jest to konieczne dla prowadzenia Konkursu, L. przekazuje agencji dane transakcyjne dotyczące transakcji dokonanych przez Uczestników.

Pomimo przekazania organizacji Konkursu Agencji, administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych każdorazowo jest L., stosownie do stanowiska zajętego przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w decyzji wydanej na gruncie podobnego stanu faktycznego. L. powierza Agencji, na podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania danych, przetwarzanie danych osobowych uczestników, podawanych w związku z udziałem w Konkursie.

Jeżeli udział w Konkursie wiąże się z wykonaniem określonego w regulaminie konkursowym zadania lub udzielenia odpowiedzi, Uczestnik zobowiązuje się do przeniesienia na Agencję praw autorskich do efektu wykonanego zadania lub udzielonej przez siebie odpowiedzi. Prawa autorskie są następnie przenoszone przez Agencję na Spółkę zgodnie z zawartą umową o organizację Konkursu.

Drugim sposobem realizacji celów marketingowych Spółki jest zlecanie organizacji i przeprowadzenia przez wyspecjalizowany podmiot loterii promocyjnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych [dalej: "ustawa o grach hazardowych", "Loterie"], w których uczestniczy się poprzez nabycie Produktów L., z szansą na uzyskanie wygranej pieniężnej lub rzeczowej. Organizatorem Loterii jest Agencja działająca na zlecenie L.. Spółka pokrywa koszty związane z organizacją Loterii, m. in. koszt zezwolenia wydawanego przez Ministra Finansów oraz koszt wynagrodzenia dla Agencji będącej podmiotem wyspecjalizowanym w organizacji Loterii, zatrudniającym pracowników, którzy odbyli wymagane ustawą o grach hazardowych szkolenia.

Trzecią formą działań marketingowych podejmowanych przez L. jest udział w charakterze sponsora nagród w Konkursach organizowanych przez inne, odrębne od Spółki podmioty, na przykład sieci sklepów lub kin itp. Spółka nie uczestniczy w organizacji takiego Konkursu, nie ma wpływu na postanowienia regulaminu, przekazując jedynie organizatorowi swoje Produkty jako nagrody dla laureatów Konkursu. Produkty Spółki wręczane są laureatom przez organizatora Konkursu (którym może być Agencja działająca na zlecenie osoby trzeciej albo zainteresowany podmiot gospodarczy). Poza przekazaniem organizatorowi Produktów L., Spółka nie ponosi żadnych kosztów organizacji takich Konkursów, nie wydaje nagród i nie wykonuje innych czynności związanych z realizacją Konkursów. Organizator Konkursu prowadząc związane z nim działania reklamowe informuje o sponsorze nagród zamieszczając tę informację w materiałach promocyjnych.

Pismem z dnia 4 października 2017 r., znak: 0114-KDIP3-2.4011.169.2017.1.AK wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od daty doręczenia wezwania poprzez wskazanie:

 • czy Agencja której Wnioskodawca zleca przeprowadzenie konkursu działa i przekazuje nagrody (w postaci produktów L., bądź przedmiotów niebędących produktami L., lub usług pochodzących od osób trzecich) we własnym imieniu, czy też działa w imieniu i na rzecz Wnioskodawcy przekazując nagrody w imieniu Wnioskodawcy, a rola Agencji sprowadza się jedynie do pośredniczenia w wydawaniu nagród?
 • czy Agencja której Wnioskodawca zleca przeprowadzenie loterii działa i przekazuje nagrody (w postaci rzeczowej i finansowej) we własnym imieniu, czy też działa w imieniu i na rzecz Wnioskodawcy przekazując nagrody w imieniu Wnioskodawcy, a rola Agencji sprowadza się jedynie do pośredniczenia w wydawaniu nagród?
 • Kto finansuje nagrody rzeczowe wydawane w loterii oraz ponosi koszty nagród finansowych Agencja czy Wnioskodawca?
 • Do kogo (do Wnioskodawcy czy Agencji) uczestnicy konkursu i loterii mogą kierować roszczenia o wydanie nagrody oraz który podmiot uprawniony jest do rozpatrywania ewentualnych reklamacji?
 • Czy w sytuacji w której Wnioskodawca występuje w charakterze sponsora nagród w konkursach organizowanych przez inny podmiot, przekazując swoje produkty jako nagrody, nagrody te są wręczane laureatom w imieniu organizatora danej akcji czy też w imieniu sponsora (Wnioskodawcy)?


Wnioskodawca uzupełnił wniosek w wyznaczonym terminie data nadania 13 października 2017 r. (data wpływu 19 października 2017 r.). W nadesłanym uzupełnieniu wskazał, że:


Wnioskodawca pragnie wyjaśnić, że konkursy są organizowane przez agencje jako organizatorów, działających na zlecenie Wnioskodawcy.


Oznacza to, że agencie organizując konkursy działają we własnym imieniu. W szczególności, to agencje są podmiotami składającymi przyrzeczenie publiczne, czyli są podmiotami przyrzekającym nagrody w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.


Agencje działają na rzecz Wnioskodawcy, czyli organizują konkursy na zlecenie Wnioskodawcy (na podstawie umowy zawartej z Wnioskodawcą) i w celu wspierania interesów handlowych Wnioskodawcy.


Nie można zatem powiedzieć, aby „rola agencji sprowadzała się jedynie do pośredniczenia w wydawaniu nagród”. W sensie prawnym agencja, jako organizator, występuje bowiem wobec osób nagrodzonych we własnym imieniu, a nie jako pośrednik, czy pełnomocnik Wnioskodawcy.


Loterie są organizowane przez agencje jako organizatorów, działających na zlecenie Wnioskodawcy.


Oznacza to, że agencie organizując loterie działają we własnym imieniu. W szczególności, to agencje jako organizatorzy występują do właściwych organów państwowych z wnioskami o wydanie zezwolenia na urządzenie loterii i to agencje takie zezwolenia otrzymują.


Działanie na rzecz Wnioskodawcy oznacza, że agencja organizuje loterię na zlecenie Wnioskodawcy (na podstawie umowy zawartej z Wnioskodawcą) i w celu wspierania interesów handlowych Wnioskodawcy.


Nie można zatem powiedzieć, aby „rola agencji sprowadzała się jedynie do pośredniczenia w wydawaniu nagród”. W sensie prawnym agencja, jako organizator, występuje bowiem wobec osób nagrodzonych we własnym imieniu, a nie jako pośrednik, czy pełnomocnik Wnioskodawcy.

Należy podkreślić, że organizacja loterii - w przeciwieństwie do organizacji konkursów - jest w dużo większym stopniu regulowana prawnie (ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych), w związku z czym także prawna rola agencji, jako organizatora działającego we własnym imieniu, jest osadzona we wspomnianych przepisach.

Koszty nagród rzeczowych lub finansowych w ostatecznym rozrachunku ponosi zawsze Wnioskodawca. Jeśli nagrody kupuje agencja, koszt nabycia tych nagród jest następnie przenoszony na Wnioskodawcę jako część wynagrodzenia należnego agencji. Natomiast nagrody niewydane osobom nagrodzonym pozostają w dyspozycji agencji jako organizatora.


Uczestnicy mogą kierować ewentualne roszczenia wyłącznie do organizatora konkursu lub loterii, czyli do agencji. Wnioskodawca nie jest stroną ewentualnych postępowań reklamacyjnych.


Nagrody, które Wnioskodawca przekazuje organizatorom konkursów organizowanych przez osoby trzecie są wydawane laureatom przez te osoby trzecie (lub współpracujące z nimi agencje - Wnioskodawca nie zna szczegółów takich ewentualnych porozumień pomiędzy osobami trzecimi a agencjami) w imieniu organizatorów takich konkursów, a nie w imieniu Wnioskodawcy.


W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.


Który z podmiotów, tj. Spółka czy podmiot organizujący oraz przeprowadzający Konkurs lub Loterię, będzie zobowiązany jako płatnik do obliczenia, pobrania i wpłaty zryczałtowanego 10% podatku dochodowego od osób fizycznych od nagród przekazywanych uczestnikom Konkursu lub Loterii albo do sporządzenia informacji podatkowej PIT-8C, w sytuacji gdy:

 1. Konkurs na zlecenie Spółki zorganizuje i przeprowadzi, łącznie z wydaniem nagród, Agencja;
 2. Loterię na zlecenie Spółki zorganizuje i przeprowadzi, łącznie z wydaniem nagród, Agencja;
 3. Spółka przekaże swoje Produkty jako nagrody w konkursie organizowanym przez inny podmiot?

Zdaniem Wnioskodawcy w żadnej ze wskazanych sytuacji Spółka nie będzie zobowiązana jako płatnik do obliczenia, pobrania i wpłaty zryczałtowanego 10% podatku dochodowego od osób fizycznych od nagród przekazywanych uczestnikom Konkursu lub Loterii, ani do wystawienia informacji podatkowej PIT-8C (o ile powstanie taki obowiązek). Uszczegóławiając, Spółka nie będzie zobowiązana do działania w charakterze płatnika, a nie do wystawienia informacji podatkowej PIT-8C w następujących sytuacjach:

 1. gdy na zlecenie Spółki Konkurs jest organizowany i przeprowadzany, łącznie z wydaniem nagród, przez Agencję - w tym przypadku płatnikiem lub podmiotem zobowiązanym do sporządzenia informacji PIT-8C jest Agencja;
 2. gdy na zlecenie Spółki Loteria jest organizowana i przeprowadzana, łącznie z wydaniem nagród, przez Agencję - w tym przypadku płatnikiem jest Agencja;
 3. gdy Spółka przekazuje swoje Produkty jako nagrody w konkursie organizowanym przez inny podmiot gospodarczy lub na jego zlecenie przez Agencję - w tym przypadku płatnikiem lub podmiotem zobowiązanym do sporządzenia informacji PIT-8C jest inny podmiot gospodarczy lub działająca na jego rzecz Agencja (w zależności od sposobu organizacji Konkursu).

UZASADNIENIE


Stosownie do treści art. 30 ust. 1 pkt 2 updof, od dochodów (przychodów) pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy: z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 6, 6a i 68 - w wysokości 10% wygranej lub nagrody.

Pojęcie "konkursu" nie zostało w przepisach prawa podatkowego zdefiniowane, wobec czego konieczne jest odwołanie się do definicji słownikowej. Przez Domowy Popularny Słownik Języka Polskiego (wyd. Cykada, str. 202), "konkurs" definiowany jest jako zorganizowana impreza o określonym regulaminie, której celem jest wyłonienie w drodze eliminacji kogoś lub czegoś najlepszego w danej dziedzinie, zwykle połączona z przyznaniem nagród. Konkurs jest zatem przedsięwzięciem połączonym z rywalizacją prowadzoną w ramach ustalonych wcześniej i ujętych w regulaminie zasad. Regulamin informuje uczestników o organizatorze, warunkach uczestnictwa, nagrodach, zasadach wyboru zwycięzców, osobach odpowiedzialnych za prawidłowy, zgodny z regulaminem przebieg konkursu oraz drodze wydania nagród zwycięzcom. Konkursy organizowane przez Spółkę polegające na wzajemnej rywalizacji, tj. współzawodnictwie Uczestników, całkowicie wpisują się w tę definicję.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68 updof, wolna od podatku dochodowego jest wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową - jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 760 zł; zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności.

Zgodnie z art. 41 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, płatnicy, o których mowa w art. 41 ust. 1, są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4-5a, 13-16 oraz art. 30a ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 4d, 5 oraz 10 updof.

Należy zaznaczyć, że dodatkowy efekt motywacyjny, jaki przynoszą Konkursy kierowane do dystrybutorów Produktów L., pozostaje bez wpływu na zakwalifikowanie organizowanych akcji promocyjnych do kategorii Konkursu. Zachęcenie do podjęcia działań służących zwiększeniu sprzedaży produktów jest elementem towarzyszącym rywalizacji, która przesądza o konkursowej naturze akcji.

Zatem w sytuacji, gdy zdobywca nagrody nie skorzysta ze zwolnienia z opodatkowania, a tym samym wystąpi obowiązek poboru 10% zryczałtowanego podatku dochodowego, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 updof - zarówno w przypadku nagrody wydawanej bądź wypłacanej na rzecz osoby fizycznej nieprowadzącej, jak i prowadzącej działalność gospodarczą. Takie stanowisko zajął Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 21 września 2016 r. (sygn. akt: III SA/Wa 2151/15). Tożsame stanowisko zaprezentował inny skład sędziowski Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w wyroku z dnia 27 stycznia 2016 r. (sygn.. akt: III SA/Wa 523/15).


Jak wynika z analizy art. 41 ust. 4, w związku z art. 41 ust. 1 updof oraz art. 42a updof, w każdym przypadku podstawową przesłanką działania w charakterze płatnika albo podmiotu sporządzającego PIT-8C jest:

 • dokonanie wypłat (świadczeń) lub postawienie do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych przez dany podmiot (płatnika), czyli dokonanie świadczenia albo
 • dokonanie wypłaty należności lub świadczenia przez dany podmiot.


Zdaniem Spółki, przepisy regulujące instytucję płatnika uzasadniają stanowisko, zgodnie z którym podmiotem zobowiązanym do pobrania podatku od wygranej każdorazowo będzie podmiot organizujący i przeprowadzający Konkurs lub Loterię, w tym także gdy działa na zlecenie Spółki jako podmiotu zainteresowanego przeprowadzeniem danej akcji promocyjnej. Płatnikiem będzie zatem Agencja lub - w przypadku Konkursów, w których L. nie zleca ich organizacji, lecz jedynie zgadza się sponsorować część nagród - odrębny od L. podmiot organizujący konkurs.

W przypadku organizacji konkursu przez Agencję, Spółka nabywa bowiem wyłącznie usługę kompleksowej organizacji konkursu i przekazuje agencji wynagrodzenie za wykonanie tej usługi. Wykonanie wszystkich elementów usługi spoczywa na Agencji, a jednym z nich jest przekazanie zwycięzcom nagród i spełnienie związanych z tym faktem obowiązków. Świadczona przez Agencję usługa stanowi ekonomiczną całość i nie sposób byłoby separować z niej na przykład czynność wydania laureatom nagród, przenosząc ciężar ekonomiczny tej czynności na Spółkę. Literalna wykładnia przytoczonych wyżej przepisów ustawy wskazuje, że to Agencja, jako organizator Konkursów, podmiot nabywający i wydający nagrody zwycięzcom, jest adresatem norm wynikających z brzmienia wskazanych przepisów.

Trudno byłoby zatem "przenieść" obowiązki podatkowe związane z zapłatą 10% podatku na klienta Agencji, a więc na Spółkę. Wymóg utrzymywania pewności obrotu gospodarczego sprzeciwia się nienaturalnemu rozbijaniu przedmiotów obrotu, w tym przypadku usług, gdyż stanowiłoby to zanegowanie ich ekonomicznej spójności. Nie wydaje się zatem stosowne wyodrębnienie z kompleksowej usługi organizacji Konkursu lub Loterii elementu wydania nagrody, tj. dokonania świadczenia lub postawienia do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych i przeniesienia związanego z tym elementem obowiązku płatnika na Spółkę, jako nabywcę usługi świadczonej przez Agencję.

Tym bardziej nie jest uzasadnione przypisywanie Spółce, jako podmiotowi zainteresowanemu przeprowadzeniem danej akcji promocyjnej, który jednak nie wykonuje czynności powodujących powstanie obowiązków płatnika (lub wystawcy PIT-8C), tj. nie wydaje ani nie wypłaca nagród, obowiązków publicznoprawnych związanych z tymi czynnościami. Bowiem fakt, że Spółka jest podmiotem podmiotu zainteresowanym gospodarczo przeprowadzeniem danej akcji promocyjnej i ponosi jej ciężar ekonomiczny nie oznacza automatycznie, że ciążą na niej obowiązki płatnika w zakresie PIT-8C. Obowiązki te zostaną wykonane, o ile powstaną, jednak istotne jest aby były one wykonywane przez podmiot, który dokonuje wypłat (świadczeń) lub stawia do dyspozycji podatnika pieniądze lub wartości pieniężne z tytułów określonych np. w art. 30 updof (ewentualnie, podmiot, który dokonuje wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1 updof).

W odkodowaniu znaczenia przywoływanych wyżej przepisów pomocna jest także wykładnia celowościowa. Praktyczny sens norm instytucji płatnika sprowadza się między innymi do tego, że skutecznie pobrać i odprowadzić podatek od wydawanej nagrody może jedynie podmiot, który tę nagrodę wydaje oraz posiada wszystkie informacje i narzędzia potrzebne do wykonania obowiązku. W sytuacjach opisanych w niniejszym wniosku podmiotami takimi są Agencje. Tylko Agencje mają dokładne informacje o tym, komu wydały nagrodę, jaką nagrodę, o jakiej wartości.

Autonomiczną rolę Agencji w organizowaniu i przeprowadzaniu konkursu, które to czynności łącznie z wręczeniem nagród stanowią ekonomicznie spójną i niepodzielną usługę, podkreśla też fakt przenoszenia przez Uczestników praw autorskich do wykonanych przez nich prac konkursowych bezpośrednio na Agencję, która dopiero w dalszej kolejności, na podstawie zawartej ze Spółką umowy, przenosi je na Spółkę. W trakcie trwania konkursu to Agencja nadzoruje jego przebieg i podejmuje konieczne decyzje, łącznie z organizacją prac komisji decydujących o wyborze laureatów zgodnie z podanym wcześniej do publicznej wiadomości regulaminem. Jedynie w ramach późniejszych rozliczeń ze Spółką Agencja przekazuje jej efekty wykonanej usługi, w tym prawa autorskie do nadesłanych prac konkursowych.

Co ważne, Agencja jest obciążona odpowiedzialnością za postanowienia regulaminu. Spółka zna także sytuacje, w których w przypadku uznania przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów za niezgodne z obowiązującym prawem pewnych postanowień regulaminu konkursu organizowanego przez agencję na zlecenie przedsiębiorcy, karę ponosiła agencja, a nie zlecający organizację konkursu przedsiębiorca. Fakt, że z perspektywy gospodarczej i ekonomicznej podmiotem zainteresowanym konkursem jest dany przedsiębiorca, np. Spółka, nie przenosi bowiem na tego przedsiębiorcę (np. Spółkę) obowiązków publicznoprawnych, które dane przepisy wiążą albo z określonym statusem formalnym (organizatora) albo z wykonywanymi czynnościami faktycznymi.

Zaprezentowane wyżej stanowisko znajduje potwierdzenie w orzecznictwie. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie dnia 19 stycznia 2016 r. wydał wyrok (sygn. akt: III SA/Wa 480/15) na gruncie podobnego zdarzenia. Skarżąca zajmująca się na zlecenie innych podmiotów organizacją akcji promocyjnych w postaci loterii oraz konkursów zadała pytanie dotyczące kwalifikacji przeprowadzanych przez nią akcji jako konkursów oraz powstania u niej obowiązku pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego od wypłacanych laureatom nagród. Sąd stwierdził, że:

,,nagrody z tytułu przedsięwzięć o charakterze konkursu, zawierajqce elementy motywacyjne, adresowane do określonej grupy osób - pracowników odrębnego od organizatora konkursu podmiotu gospodarczego powinny być opodatkowane zryczałtowanym 10% podatkiem dochodowym na podstawie przepisu art. 30 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 20 ust. 1 u.p.d.o.f W tym zakresie na Skarżącej spółce będzie ciążył obowiązek jako płatnika pobrania i odprowadzenia na konto właściwego urzędu skarbowego podatku od wygranych w wysokości 10% wartości nagrody."


Pogląd taki pojawiał się również w indywidualnych interpretacjach przepisów prawa podatkowego, na przykład wydanej dnia 14 maja 2012 r. przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie (sygn. IPPB2/415-210/12-2/AS).


„W sytuacji, kiedy Agencja zobowiązała się, jako podwykonawca innej spółki z tej branży do przeprowadzenia konkursu i dokonała wypłaty uzyskanej w nim nagrody, miała obowiązek w ramach wykonywania obowiązków płatnika pobrać należny podatek. [...] Reasumując, należy stwierdzić, iż Agencja postąpiła prawidłowo pobierając podatek od wypłacanej przez nią nagrody pieniężnej w konkursie. Wykonując usługę przeprowadzenia konkursu w momencie wypłaty nagrody Agencja winna wykonać obowiązek płatnika z tego tytułu działając na rzecz kontrahenta - Zleceniodawcy."

Natomiast w odniesieniu do organizowanych przez Agencje na zlecenie Spółki Loterii, należy zwrócić uwagę na szczególne obostrzenia nakładane przez ustawę o grach hazardowych. Zgodnie z art. 32 ustawy o grach hazardowych, prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie organizacji loterii audiotekstowych i promocyjnych jest uzależnione od uzyskania zezwolenia od dyrektora izby administracji skarbowej, na którego obszarze właściwości miejscowej są urządzane i prowadzone takie gry. Zatem nie każdy podmiot może prowadzić działalność gospodarczą w tym zakresie, a dostęp do niej jest ograniczony.

Przepisy ustawy o grach hazardowych dokładnie określają wymaganą treść wniosku przedsiębiorcy o udzielenie zgody na urządzanie Loterii audiotekstowej oraz promocyjnej (art. 39 oraz art. 39a ustawy o grach hazardowych). Zgodnie z tymi przepisami, podmiot zainteresowany uzyskaniem takiego zezwolenia, zobligowany jest aby przedłożyć m.in. bankowe gwarancje wypłat nagród oraz projekt regulaminu loterii.

Najistotniejsze wydaje się jednak to, że zgodnie z unormowaniem zawartym w art. 28 ustawy o grach hazardowych: „podmiot prowadzący działalność w zakresie gier hazardowych nie może powierzyć innemu podmiotowi wykonywania czynności związanych z urządzaniem tych gier” z zastrzeżeniem wyjątków, które nie znajdują jednak zastosowania w przedmiotowym stanie faktycznym.

Jeśli więc przeprowadzenie Loterii uzależnione jest od zezwolenia wydawanego przez organ administracji publicznej na rzecz konkretnego podmiotu (którym jest Agencja) i tylko ona może prowadzić taką grę. będąc jednocześnie zobligowaną do posiadania gwarancji bankowej wypłaty nagród w grach (przy jednoczesnym zakazie zlecenia innemu podmiotowi wykonywania czynności związanych z urządzaniem tych gier), to w konsekwencji należy uznać, że to Agencja jest podmiotem, który dokonuje wydania nagród w loterii, ponosi pełną odpowiedzialność za jej przebieg, podejmuje na bieżąco decyzje związane z prawidłowym tokiem Loterii świadcząc na rzecz Spółki kompleksową usługę. Rola Spółki ogranicza się jedynie do wypłaty Agencji wynagrodzenia za świadczoną usługę, które obejmuje wszystkie poniesione przez Agencję koszty.

Nie ma zatem żadnych podstaw do przeniesienia na Spółkę obowiązków płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych w związku z otrzymanymi przez laureatów nagrodami. Mogłoby to być wręcz uznane za sprzeczne z ustawą o grach hazardowych, gdyż z jednej strony wydanie nagród jest nieodłącznym elementem Loterii, a z drugiej strony ustawa zakazuje podmiotowi prowadzącemu działalność w zakresie gier hazardowych powierzania innemu podmiotowi wykonywania czynności związanych z urządzaniem tych gier.

Organizacja Konkursów nie jest reglamentowana prawnie w tym stopniu, co organizacja Loterii i dlatego powyższy argument nie ma bezpośredniego zastosowania w stosunku do Konkursów. Jednak nie jest to powód dla zróżnicowania rozstrzygnięć w zakresie kwestii ustalenia tożsamości płatnika / wystawcy PIT-8C, gdyż zarówno w przypadku Loterii, jak i Konkursów, stan faktyczny (podmiot wydający nagrody / wypłacający wygrane) jest taki sam, tzn. jest nim Agencja, a nie Spółka.

Odnosząc się natomiast do sytuacji, w której L. przekazuje swoje Produkty jako nagrody w konkursach organizowanych przez inny, całkowicie odrębny od L. podmiot, np. sieć sklepów lub kin, należy zauważyć, że rola Spółki w przebiegu takiego konkursu jest żadna. L. nie ma wpływu na warunki konkursu, w tym na jego regulamin. Korzyścią, której upatruje w przekazaniu organizatorom konkursu swoich Produktów z przeznaczeniem na nagrody dla laureatów jest promocja tych Produktów, jak również samej Spółki. Przekazania nagród laureatom dokonuje organizator, wobec czego do Spółki nie musi nawet dotrzeć informacja o osobach laureatów. Dlatego również w tej sytuacji nałożenie na Spółkę obowiązku płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych nie wydaje się możliwe, ani celowe.

Reasumując, przepisy ustawy uzasadniają twierdzenia, jakoby podmiotem zobowiązanym do pobrania podatku / wystawienia informacji PIT-8C miałby być inny podmiot, niż przedsiębiorca organizujący konkurs (decydujący o jego szczegółowym przebiegu, ponoszący z tego tytułu pełną odpowiedzialność, a także przekazujący na rzecz laureatów nagrody), czyli Agencja. Wobec tego na gruncie niniejszego zdarzenia płatnikiem w myśl updof albo (jeśli nagroda nie podlega opodatkowaniu podatkiem zryczałtowanym) wystawienia informacji PIT-8C jest Agencja albo odrębny od L. pomiot organizujący konkurs, w którym L. sponsoruje nagrody, a nie Spółka.


W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe odnośnie pytania oznaczonego we wniosku Nr 2 i 3 oraz pytania Nr 1 w części dotyczącej opodatkowania nagród przyznanych osobom fizycznym prowadzącym działalności gospodarczą, nieprawidłowe - odnośnie pytania oznaczonego we wniosku Nr 1 w części dotyczącej opodatkowania nagród przyznanych osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej.


Odnośnie pytania Nr 2 mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.


Odnośnie pytania Nr 3 mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.


Odnośnie pytania Nr 1 stanowisko organu zostało przedstawione poniżej.


Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2032 z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów ustawy Ordynacja podatkowa zaniechano poboru podatku.


Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych zawiera w art. 10 ust. 1 katalog źródeł przychodów, wśród których wymienia w pkt 3 pozarolniczą działalność gospodarczą.


Zgodnie z art. 5a pkt 6 ustawy, za pozarolniczą działalność gospodarczą uznaje się działalność zarobkową:

 1. wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
 2. polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
 3. polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

– prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.


Na podstawie art. 9a ust. 1 i 2 ustawy, dochody osiągnięte przez podatników ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy, są opodatkowane na ogólnych zasadach określonych w art. 27 ustawy, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3. Podatnicy mogą wybrać sposób opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej według 19% stawki podatku, zgodnie z art. 30c ustawy albo według form opodatkowania określonych w ustawie z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. z 2016 r., poz. 2080).

Za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług (art. 14 ust. 1 ustawy).


Stosownie do treści art. 14 ust. 2 pkt 8 ww. ustawy, przychodem z działalności gospodarczej jest również wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń, obliczonych zgodnie z art. 11 ust. 2-2b, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 125.

W treści art. 10 ust. 1 pkt 9 ww. ustawy, ustawodawca jako źródła przychodów wskazał inne źródła.


Stosownie do treści art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6 i 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 25b i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychody o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nie należące do przychodów określonych w art. 12 – 14 i 17.

Zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.), płatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, obowiązana na podstawie przepisów prawa podatkowego do obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu.

Z uwagi na powyższą definicję, na płatniku ciążą trzy podstawowe obowiązki podatkowe, tj.:

 1. obliczenie,
 2. pobranie,
 3. wpłacenie

– podatku, zaliczki lub raty.


Z kolei płatnik, który nie wykonał obowiązków określonych w art. 8 Ordynacji podatkowej, odpowiada za podatek niepobrany lub podatek pobrany a niewpłacony, o czym stanowi art. 30 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa.


Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – od dochodów (przychodów) pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy, z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 6, 6a i 68 – w wysokości 10% wygranej lub nagrody.

Zgodnie z art. 41 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, płatnicy, o których mowa w ust. 1 (tj. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej), są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości lub wartości pieniężnych z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4-5a, 13-16 oraz art. 30a ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 4d, 5 oraz 10.

Natomiast w myśl art. 41 ust. 7 pkt 1 cytowanej ustawy, jeżeli przedmiotem wygranych (nagród), o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 – nie są pieniądze, podatnik jest obowiązany wpłacić płatnikowi kwotę zaliczki lub należnego zryczałtowanego podatku przed udostępnieniem wygranej (nagrody) lub świadczenia.

Na podstawie art. 42 ust. 1 ww. ustawy, płatnicy, o których mowa w art. 41, przekazują kwoty pobranych zaliczek na podatek oraz kwoty zryczałtowanego podatku w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki (podatek) – na rachunek urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby.

Na podstawie art. 42 ust. 1a ustawy, w terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym płatnicy, o których mowa w art. 41, są obowiązani przesłać do urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika wykonuje swoje zadania, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby, roczne deklaracje, według ustalonego wzoru.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego oraz jego uzupełnienia wynika, iż Spółka zleci organizację i przeprowadzania konkursów agencjom świadczącym usługi marketingowe w tym zakresie. Agencje organizują Konkursy w imieniu i na rzecz Spółki, wykonując wszystkie związane z tym czynności techniczne oraz prawne, włączając w to wręczanie nagród.

Nagrodami w Konkursach mogą być:

 • produkty Spółki, które Spółka Agencjom sprzedaje lub przekazuje na własność Agencji nieodpłatnie oraz
 • przedmioty niebędące produktami Spółki bądź usługi pochodzące od osób trzecich, które Agencje kupują na własny rachunek.


Spółka wypłaca agencjom wynagrodzenie za organizację konkursów. Wynagrodzenie pokrywa także koszt nagród zakupionych przez Agencje i wydanych w ramach Konkursu, o ile nagrodami nie są przekazane przez Spółkę na własność Agencji produkty Spółki.

Konkursy mogą być skierowane są do:

 • osób fizycznych będących konsumentami Produktów Spółki ("Konsumenci");
 • osób fizycznych będących pracownikami podmiotów współpracujących ze Spółką w zakresie dystrybucji lub sprzedaży Produktów Spółki (tj. bezpośrednich kontrahentów Spółki albo podmiotów prowadzących dalszą sprzedaż Produktów L., które kupują od hurtowników) ("Handlowcy");
 • osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, które współpracują ze Spółką w zakresie dystrybucji lub sprzedaży Produktów L. we własnym imieniu (ewentualnie kupują Produkty Spółki od hurtowników będących bezpośrednimi kontrahentami Spółki) ("Właściciele Sklepów");

- osoby te (Konsumenci, Handlowcy, Właściciele Sklepów) są w dalszej części wniosku łącznie określane mianem „Uczestników”.

Agencje organizując konkursy działają we własnym imieniu. W szczególności, to agencje są podmiotami składającymi przyrzeczenie publiczne, czyli są podmiotami przyrzekającym nagrody w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.


Agencje działają na rzecz Wnioskodawcy, czyli organizują konkursy na zlecenie Wnioskodawcy (na podstawie umowy zawartej z Wnioskodawcą) i w celu wspierania interesów handlowych Wnioskodawcy. W uzupełnieniu Wnioskodawca wskazał, że nie można powiedzieć, aby „rola agencji sprowadzała się jedynie do pośredniczenia w wydawaniu nagród”. W sensie prawnym agencja, jako organizator, występuje bowiem wobec osób nagrodzonych we własnym imieniu, a nie jako pośrednik, czy pełnomocnik Wnioskodawcy.

Biorąc pod uwagę stan faktyczny i zdarzenie przyszłe, należy stwierdzić, że podmiotem dokonującym wypłat (świadczeń) osobom fizycznym jest Spółka. Na Spółce będzie ciąży obowiązek płatnika określony w powyższej regulacji, a nie na Agencji (której Spółka zleci przeprowadzenie konkursu). Podmiotem, który ponosi ekonomiczny (finansowy) ciężar nagród jest Spółka (Wnioskodawca). Agencja zajmuje się jedynie organizacją Konkursu w imieniu i na rzecz Spółki (Wnioskodawcy) i wydawaniem nagród. Podmiotem finansującym całe przedsięwzięcie łącznie z nagrodami jest podmiot zlecający (Wnioskodawca). Agencja, która na zlecenie Spółki organizuje Konkursy, poprzez zawarcie umowy nie wchodzi w prawa i obowiązki podmiotu zlecającego. Podkreślenia wymaga, że obowiązku płatnika wynikającego z przepisu ustawy, nie można przenieść na inny podmiot w drodze umowy cywilnoprawnej.

W konsekwencji, na Wnioskodawcy będą ciążyły obowiązki płatnika, o których mowa w powołanym powyżej art. 30 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 41 ust. 4 i art. 42 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, bowiem Wnioskodawca będzie działał jako podmiot zlecający, ponoszący ekonomiczny (finansowy) ciężar organizacji Konkursu oraz wypłaty nagród w stosunku do osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej.


Zatem w tej części stanowisko Wnioskodawcy odnośnie opodatkowania nagród przyznanych osobom fizycznym nie prowadzącym działalności gospodarczej uznano za nieprawidłowe.


Natomiast nagrody uzyskane przez osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, z tytułu organizowanego przez Agencję w imieniu i na rzecz Wnioskodawcy konkursu – jeżeli osoby te uczestniczą w konkursie w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą – stanowią przychód ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy, tj. z pozarolniczej działalności gospodarczej, a nie z innych źródeł (art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy). Oznacza to, że w takim przypadku dochód (przychód) z tytułu wygranej przez podatnika nagrody podlega opodatkowaniu według tych samych zasad jak dochód podatnika z prowadzonej przez niego działalności gospodarczej.

Brak jest bowiem uzasadnienia do wyłączenia ze źródła przychodów jaką stanowi pozarolnicza działalność gospodarcza gratyfikacji w postaci nagrody konkursowej za najlepsze osiągnięcia w danej dziedzinie, w sytuacji gdy dane czynności wykonywane są w ramach działalności zarobkowej prowadzonej we własnym imieniu i na własny rachunek, a ponadto działalność ta ma charakter zorganizowany i ciągły (powtarzalny i stały), a więc zostaną spełnione przesłanki z art. 5a pkt 6 ustawy. Jednocześnie zauważyć należy, że art. 9a ust. 1 i 2 ustawy, określający zasady opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej, nie zawiera odesłania do art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy.

W konsekwencji na Spółce (Wnioskodawcy) w stosunku do osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą nie będzie ciążył obowiązek pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy, z tytułu wygranych w konkursach.


Stanowisko Wnioskodawcy odnośnie opodatkowania nagród przyznanych osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą uznano za prawidłowe.


Odnośnie powołanej przez Wnioskodawcę interpretacji organu podatkowego oraz wyroków Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego - wskazać należy, że interpretacja ta dotyczy tylko konkretnej, indywidualnej sprawy, jak również powołane wyroki dotyczą konkretnej sprawy podatnika osądzonej w określonym stanie faktycznym i w tych sprawach rozstrzygnięcia w nich zawarte są wiążące. Natomiast organy podatkowe mimo, że w ocenie indywidualnych spraw podatników posiłkują się wydanymi rozstrzygnięciami sądów i innych organów podatkowych, to nie mają możliwości zastosowania ich wprost, z tego powodu, że nie stanowią materialnego prawa podatkowego.


Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.


Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym, natomiast w przypadku interpretacji dotyczącej zdarzenia przyszłego stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.


Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.


doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj