Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej
0113-KDIPT2-1.4011.185.2017.2.MM
z 19 października 2017 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 21 czerwca 2017 r. (data wpływu 4 lipca 2017 r.), uzupełnionym pismem z dnia 25 września 2017 r. (data wpływu 2 października 2017 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania wynagrodzenia wypłaconego Członkowi Zarządu – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 lipca 2017 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku od towarów i usług.

Wniosek ten nie spełniał wymogów, o których mowa w art. 14b § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.), w związku z czym pismem z dnia 12 września 2017 r., Nr 0113-KDIPT1-2.4012.372.2017.1.MC, Nr 0113-KDIPT2-1.4011.185.2017.1.MM, na podstawie art. 13 § 2a, art. 169 § 1 i § 2 w związku z art. 14h wymienionej ustawy, wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie do uzupełnienia ww. wniosku wysłano w dniu 12 września 2017 r. (data doręczenia 18 września 2017 r.). Wnioskodawca uzupełnił ww. wniosek pismem z dnia 25 września 2017 r. (data wpływu 2 października 2017 r.), nadanym za pośrednictwem …. w dniu 25 września 2017 r.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca planuje zarejestrowanie jednoosobowej działalności gospodarczej, w ramach której wykonywać będzie wolny zawód architekta. Znaczna część dochodów, jakie będą uzyskiwane przez Wnioskodawcę, stanowić będzie wynagrodzenie z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych do projektu architektonicznego (w rozumieniu przepisów prawa autorskiego).

Wnioskodawca jest obecnie wspólnikiem Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: „Spółka”), której przedmiotem działalności pozostaje działalność projektowa. Uchwałą zgromadzenia wspólników Wnioskodawca powołany został do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki. Pełnienie funkcji Prezesa Zarządu Spółki odbywa się na podstawie powołania uchwałą zgromadzenia wspólników, bez konieczności zawierania z Wnioskodawcą - Prezesem Zarządu - umowy o pracę, kontraktu menedżerskiego, ani bez nawiązywania żadnego innego stosunku cywilnoprawnego, ani stosunku pracy. Zakres obowiązków wykonywanych w ramach wykonywania funkcji Prezesa Zarządu nie powiela się z zakresem planowanej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej. W ramach wykonywania funkcji Prezesa Zarządu, Wnioskodawca podejmuje czynności z zakresu zarządzania Spółką, zajmowania się jej rozwojem - wyszukiwanie zleceń, przetargów i konkursów, w jakich uczestniczyć może Spółka, przygotowywaniem dokumentacji przetargowych/konkursowych, nadzorem nad sprawami finansowymi Spółki, zatrudnianiem pracowników, dbałością o wizerunek firmy, nawiązywaniem kontaktów biznesowych - co podlega kwalifikacji, jako usługi z zakresu zarządzania wykonywane przez Wnioskodawcę osobiście na rzecz Spółki. Wnioskodawca nie pobiera wynagrodzenia z tytułu pełnionej funkcji, jednakże zgromadzenie wspólników planuje w najbliższym czasie przyznać Mu wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji Prezesa Zarządu. Wynagrodzenie ma zostać przyznane na podstawie uchwały zgromadzenia wspólników, bez konieczności zawierania jakiejkolwiek umowy ze Spółką.

Wnioskodawca po zarejestrowaniu jednoosobowej działalności gospodarczej chciałby skorzystać z opodatkowania dochodów uzyskiwanych z działalności gospodarczej podatkiem liniowym.

Obecnie w przypadku dużej ilości zleceń otrzymywanych przez Spółkę, Wnioskodawca częściowo wykonuje na jej zlecenie projekty, na podstawie odrębnych umów o dzieło, jako działalność wykonywana osobiście. Negocjacjami, ustalaniem warunków umów oraz ich zawieraniem zajmuje się wyłącznie Spółka. Z uwagi na fakt, że Spółka pozostaje osobą prawną, to również wyłącznie Spółka ponosi odpowiedzialność względem kontrahentów z tytułu należytego wykonania projektów architektonicznych jej zleconych. W treści umów o dzieło Wnioskodawcy przekazywane są wytyczne, jakimi ma się kierować przy sporządzaniu projektu, otrzymane od zleceniodawcy Spółki. Ustalane jest również wynagrodzenie, które w przeważającej mierze stanowi wynagrodzenie z tytułu przeniesienia praw autorskich do projektu architektonicznego. Niezależnie od działalności gospodarczej, Wnioskodawca planuje nadal wykonywanie projektów na rzecz Spółki na podstawie umów o dzieło.

W piśmie z dnia 20 września 2017 r., stanowiącym uzupełnienie wniosku w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, Wnioskodawca wskazał, że pełni On funkcję Prezesa Zarządu Spółki - …. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w …, …. ul. …., wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla …. - …. …., XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ….. Regon: …., NIP: ….. W Spółce jest dwoje wspólników. Przychody uzyskiwane ze Spółki są przez wspólników (w tym Wnioskodawcę) opodatkowane jako przychód z kapitałów pieniężnych, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wnioskodawca będzie prowadził działalność gospodarczą od dnia 1 stycznia 2018 r. W ramach planowanej działalności gospodarczej będzie wykonywał czynności z zakresu projektowania budowlanego, projektowania urbanistycznego i architektonicznego. Wnioskodawca nie wyklucza również wykonywania innych czynności.

Wnioskodawca złoży stosowne oświadczenie właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie, o którym mowa w art. 9a ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wynagrodzenie, które Wnioskodawca będzie otrzymywał od Spółki z tytułu pełnienia funkcji Prezesa Zarządu, będzie zaliczane do przychodów, o których mowa w art. 13 ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych:

Czy w sytuacji korzystania przez Wnioskodawcę z opodatkowania Jego dochodów uzyskiwanych z działalności gospodarczej podatkiem liniowym, o którym mowa w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w momencie rozpoczęcia uzyskiwania dochodów z tytułu pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, będzie On uprawniony do opodatkowania tych dochodów również podatkiem liniowym?

Zdaniem Wnioskodawcy (sformułowanym ostatecznie w uzupełnieniu wniosku), w momencie rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej będzie On uprawniony do skorzystania z opodatkowania dochodów z tytułu pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością podatkiem liniowym. Wnioskodawca wskazuje, że w momencie rozpoczęcia wykonywania jednoosobowej działalności gospodarczej uprawniony będzie do skorzystania z opodatkowania dochodów uzyskiwanych z tego tytułu podatkiem liniowym, o którym mowa w at. 30c ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Również wynagrodzenie otrzymywane przez Niego z tytułu pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki, podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem liniowym, o którym mowa w art. 30c ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jako że podstawę ustalenia wynagrodzenia Wnioskodawcy jako Prezesa Zarządu, stanowić będzie uchwała zgromadzenia wspólników Spółki.

Art. 30c ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych pozwala na opodatkowanie dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej podatkiem liniowym w wysokości 19%, o ile dochody te nie stanowią dochodów, o których mowa w art. 29, 30 i 30d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przywołane przepisy nie wprowadzają wyłączenia możliwości opodatkowania przychodów uzyskiwanych z tytułu pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki bez umowy, a jedynie na podstawie powołania - podatkiem liniowym.

Wnioskodawca podkreśla, że przychody otrzymywane z tytułu pełnienia funkcji Prezesa Zarządu uzyskiwane będą przez Niego bez zawierania w tym przedmiocie żadnej umowy, jedynie na podstawie uchwały zgromadzenia wspólników. W doktrynie przyjmuje się, że nie podlegają opodatkowaniu podatkiem liniowym dochody uzyskiwane na podstawie kontaktów menedżerskich oraz innych umów o zarządzanie przedsiębiorstwem. Brak jest jednak wprost wyłączeń dotyczących wykonywania funkcji Prezesa Zarządu oraz pobierania z tego tytułu wynagrodzenia w sytuacji wykonywania tej działalności na podstawie powołania i stosownej uchwały. Z tej przyczyny, w ocenie Wnioskodawcy, dozwolone jest skorzystanie z opodatkowania podatkiem liniowym, o którym mowa w art. 30c ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dochodów uzyskiwanych z tytułu pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki kapitałowej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2032, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych wyraźnie rozróżnia źródła przychodów oraz sposób opodatkowania dochodów z poszczególnych źródeł. Stosownie do przepisów tej ustawy, odrębnymi źródłami przychodów są określone w art. 10 ust. 1:

  • działalność wykonywana osobiście (art. 10 ust. 1 pkt 2),
  • pozarolnicza działalność gospodarcza (art. 10 ust. 1 pkt 3).

Uzyskany przez podatnika dochód może być opodatkowany tylko raz i może być, zgodnie z zasadą wyrażoną w art. 10 ust. 1 ww. ustawy przyporządkowany tylko do jednego źródła przychodów. Działalność wykonywana osobiście oraz działalność gospodarcza stanowią dwa odrębne źródła przychodów, a dochody uzyskiwane przez podatników z tych źródeł podlegają odmiennym zasadom opodatkowania.

W myśl art. 13 pkt 7 ww. ustawy, za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, uważa się przychody otrzymywane przez osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych.

Natomiast w przypadku źródła przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - działalność gospodarcza - przyjęto regułę, że do tego źródła zaliczane są przychody podatnika, jeżeli prowadzi on działalność gospodarczą w warunkach określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. zgodnie z definicją działalności gospodarczej obowiązującą dla celów podatku dochodowego.

W myśl art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej – oznacza to działalność zarobkową:

  1. wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
  2. polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
  3. polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych,

- prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Przy czym, w myśl art. 5b ust. 1 ww. ustawy, za pozarolniczą działalność gospodarczą nie uznaje się czynności, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

  1. odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat tych czynności oraz ich wykonywanie, z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych, ponosi zlecający wykonanie tych czynności,
  2. są one wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonych przez zlecającego te czynności,
  3. wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością.

Wyłączenie, o którym mowa w art. 5a pkt 6 ww. ustawy, obejmuje więc m.in. przychody uzyskane z działalności wykonywanej osobiście, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 cytowanej powyżej ustawy.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca planuje zarejestrowanie jednoosobowej działalności gospodarczej, w ramach której wykonywać będzie wolny zawód architekta. Wnioskodawca jest obecnie wspólnikiem Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, której przedmiotem działalności pozostaje działalność projektowa. Uchwałą zgromadzenia wspólników Wnioskodawca powołany został do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki. Pełnienie funkcji Prezesa Zarządu Spółki odbywa się na podstawie powołania uchwałą zgromadzenia wspólników, bez konieczności zawierania z Wnioskodawcą - Prezesem Zarządu - umowy o pracę, kontraktu menedżerskiego, ani bez nawiązywania żadnego innego stosunku cywilnoprawnego, ani stosunku pracy. Zakres obowiązków wykonywanych w ramach wykonywania funkcji Prezesa Zarządu nie powiela się z zakresem planowanej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej. W ramach wykonywania funkcji Prezesa Zarządu Wnioskodawca podejmuje czynności z zakresu zarządzania Spółką, zajmowania się jej rozwojem, co podlega kwalifikacji, jako usługi z zakresu zarządzania wykonywane przez Wnioskodawcę osobiście na rzecz Spółki. Wynagrodzenie, które Wnioskodawca będzie otrzymywał od Spółki z tytułu pełnienia funkcji Prezesa Zarządu, będzie zaliczane do przychodów, o których mowa w art. 13 ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Dochody podatnika osiągającego przychody z osobiście wykonywanej działalności, o której mowa w art. 13 pkt 7 ustawy, podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych przy zastosowaniu skali podatkowej, określonej w art. 27 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wyodrębnienie dla celów podatku dochodowego działalności wykonywanej osobiście, jako odrębnego od pozarolniczej działalności gospodarczej źródła przychodów, znajduje uzasadnienie również w postanowieniach art. 41 ust. 1 ustawy, zgodnie z którymi podmioty dokonujące wypłaty należności z tytułów określonych w art. 13 pkt 7 ustawy są obowiązane jako płatnicy pobierać zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Natomiast z treści art. 30c ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, że podatek dochodowy od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej uzyskanych przez podatników, o których mowa w art. 9a ust. 2 lub 7, z zastrzeżeniem art. 29, 30 i 30d, wynosi 19% podstawy obliczenia podatku.

Niewymienienie przez ustawodawcę w ww. przepisie przychodów z działalności wykonywanej osobiście jest jednoznaczne z wyłączeniem możliwości ich opodatkowania podatkiem liniowym.

Mając na uwadze powyższe uregulowania prawne oraz opis zdarzenia przyszłego przedstawiony we wniosku, należy stwierdzić, że skoro przychody uzyskane przez Wnioskodawcę z tytułu świadczenia usług zarządzania Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, zaliczane będą przez Niego do źródła przychodów, o którym mowa w art. 13 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (co stanowi element opisu zdarzenia przyszłego) – traktowane będą jako przychody z działalności wykonywanej osobiście i winny być opodatkowane według zasad przewidzianych dla tego źródła przychodu, tj. na zasadach ogólnych przy zastosowaniu skali podatkowej określonej w art. 27 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Z wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej jednoznacznie wynika, że Wnioskodawca oprócz planowanej działalności gospodarczej, którą zamierza opodatkować podatkiem liniowym, będzie uzyskiwał przychody z tytułu pełnienia funkcji Prezesa Zarządu, które będzie zaliczał do źródła przychodów, o którym mowa w art. 13 ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zatem uzyskiwane przychody z tytułu pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki będą stanowić odrębne od działalności gospodarczej źródło przychodów, tj. przychody z działalności wykonywanej osobiście, które winny zostać opodatkowane na zasadach ogólnych według skali podatkowej.

Zatem, za nieprawidłowe należało uznać stanowisko Wnioskodawcy, że wynagrodzenie otrzymywane przez Niego z tytułu pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki, podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem liniowym, zgodnie z art. 30c ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Jednocześnie podkreślić należy, że z uwagi na postawione pytanie i zajęte względem niego stanowisko, kwestia dotycząca możliwości opodatkowania przychodów z planowanej przez Wnioskodawcę pozarolniczej działalności gospodarczej podatkiem liniowym nie została poddana ocenie w ramach niniejszej interpretacji indywidualnej.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Końcowo, tutejszy Organ wskazuje, że wniosek w zakresie podatku od towarów i usług zostanie rozpatrzone odrębnym rozstrzygnięciem.

Zgodnie z art. 14na ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.), przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

  1. z zastosowaniem art. 119a;
  2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego …., w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.


doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj