Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej
0114-KDIP2-2.4010.360.2018.2.AG
z 18 września 2018 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA


Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 6 lipca 2018 r. (data wpływu 9 lipca 2018 r.), uzupełnionym pismem z dnia 6 września 2018 r. (data nadania 6 września 2018 r., data wpływu 10 września 2018 r.) na wezwanie z dnia 30 sierpnia 2018 r. Nr 0114-KDIP2-2.4010.360.2018.1.AG (data nadania 30 września 2018 r., data odbioru 30 sierpnia 2018 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie:

 • braku zastosowania ograniczenia wynikającego z art. 15e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w odniesieniu do kosztów Usług koordynacji logistyki – jest nieprawidłowe;
 • kwalifikacji kosztów Usług koordynacji logistyki do kosztów bezpośrednio związanych z wytworzeniem towaru – jest nieprawidłowe.


UZASADNIENIE


W dniu 9 lipca 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie braku zastosowania ograniczenia wynikającego z art. 15e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w odniesieniu do kosztów Usług koordynacji logistyki oraz kwalifikacji tych kosztów do kosztów bezpośrednio związanych z wytworzeniem towaru.


We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.


Wnioskodawca jest polskim rezydentem podatkowym – podatnikiem CIT, funkcjonującym w międzynarodowej strukturze podmiotów powiązanych prowadzących działalność w zakresie produkcji i dystrybucji produktów kosmetycznych (dalej: „Grupa”). Głównym przedmiotem działalności Spółki jest produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych (PKD 20.42.Z). Zasadniczym źródłem przychodów Wnioskodawcy jest produkcja i pakowanie produktów kosmetycznych (dalej: „produkty”) dla spółek należących do Grupy, na podstawie wyznaczonych wzorów, metod i procedur.


Celem Grupy jest dążenie do zapewnienia funkcjonowania wszystkich podmiotów wchodzących w jej skład w sposób sprawny i efektywny przy ponoszeniu minimalnych kosztów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. W związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, Spółka zawarła z podmiotem powiązanym w rozumieniu z art. 11 ustawy o CIT (dalej: „Podmiot powiązany”) umowę o koordynację logistyki (dalej: „Umowa”) w celu zapewnienia koordynacji procesu logistycznego (dalej: „Usługi koordynacji logistyki”). Usługi te obejmują m.in.:

 1. analizę i harmonizację popytu na gotowe produkty,
 2. kodyfikację i zarządzanie bazą danych,
 3. zarządzanie zapasem,
 4. organizację przepływu produktów,
 5. wsparcie usług administracyjnych.

Podmiot powiązany angażuje profesjonalny personel odpowiedzialny za zajmowanie się magazynem Spółki i procesami logistycznymi. Zakup Usług koordynacji logistyki zapewnia Spółce optymalizację zapasu i sprawny przepływ produktów pomiędzy fabrykami Grupy w Europie.

Dodatkowo, należy zaznaczyć, że Spółka dokonuje płatności za Usługi koordynacji logistyki rozumiane jako całość (świadczenie kompleksowe), a nie za poszczególne (mniejsze) świadczenia wchodzące w jej skład, będące jedynie środkiem do jej wykonania. Wynagrodzenie Podmiotu powiązanego za świadczone Usługi koordynacji logistyki jest obliczane jako łączna suma kosztów ponoszonych przez Podmiot powiązany w trakcie świadczenia analizowanych usług w danym okresie rozliczeniowym, powiększona o odpowiednią marżę w zależności od tego czy usługi są świadczone przez Podmiot powiązany czy przez podmiot trzeci i jedynie są refakturowane przez Podmiot powiązany na Spółkę.


Spółka pragnie podkreślić, że wydatki na Usługi koordynacji logistyki spełniają warunki uznania ich za koszty uzyskania przychodu w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o CIT.


Na skutek dokonanej z dniem 1 stycznia 2018 r. nowelizacji ustawy o CIT, wprowadzono istotne zmiany w zakresie uznawania za koszty uzyskania przychodów wydatków związanych m.in. z kosztami usług o tzw. charakterze niematerialnym. W szczególności, wprowadzono art. 15e ust. 1 ustawy o CIT, na podstawie którego ograniczona została możliwość zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków ponoszonych na m.in. usługi doradcze, badania rynku oraz świadczenia o podobnym charakterze, bezpośrednio lub pośrednio na rzecz podmiotów powiązanych, w części w jakiej koszty te łącznie w roku podatkowym przekraczają 5% kwoty stanowiącej sumę dochodu uwzględnionego w podstawie opodatkowania, wysokości odpisów amortyzacyjnych zaliczonych w danym roku podatkowym do kosztów uzyskania przychodów oraz różnicy między przychodami i kosztami finansowania zewnętrznego (tzw. EBITDA dla celów podatkowych).

W związku z tym, że ustawa o CIT nie precyzuje, co należy rozumieć pod pojęciem „usług doradczych”, „badania rynku”, „usług zarządzania i kontroli”, „usług przetwarzania danych”, czy „świadczeń o podobnym charakterze”, o których mowa w art. 15e ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT, Wnioskodawca wnosi o potwierdzenie tego, że koszty nabywanych przez niego Usług koordynacji logistyki nie podlegają ograniczeniu w zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 15e ust. 1 ustawy o CIT.

Dodatkowo, mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny, w związku z tym, że ustawa o CIT dla celów zastosowania zwolnienia z zastosowania ograniczenia, przewidzianego w art. 15e ust. 11 pkt 1 posługuje się terminem kosztów uzyskania przychodów bezpośrednio związanych z wytworzeniem lub nabyciem towaru (produktu) lub świadczeniem usługi, Wnioskodawca powziął także istotne z punktu widzenia podatkowego wątpliwości w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów ponoszonych na rzecz Podmiotu powiązanego kosztów Usług koordynacji logistyki.


Ponadto, pismem z dnia 6 września 2018 r. Wnioskodawca uzupełnił przedmiotowy wniosek o następujące informacje:


Zgodnie z najlepszą wiedzą Spółki, każda z Usług koordynacji logistyki powinna być zaklasyfikowana do następujących grupowań:

 • analiza i harmonizacja popytu na gotowe produkty – Usługi doradcze związane z zarządzaniem łańcuchem dostaw i pozostałe usługi doradztwa związane z zarządzaniem (PKWiU 70.22.16.0);
 • kodyfikacja i zarządzanie bazą danych – Usługi przetwarzania danych (PKWiU 63.11.11.0);
 • zarządzanie zapasem – Usługi doradztwa związane z zarządzaniem łańcuchem dostaw i pozostałe usługi doradztwa związane z zarządzaniem (PKWiU 70.22.16.0);
 • organizacja przepływu produktów – Usługi doradztwa związane z zarządzaniem łańcuchem dostaw i pozostałe usługi doradztwa związane z zarządzaniem (PKWiU 70.22.16.0);
 • wsparcie usług administracyjnych – Usługi przygotowania dokumentów i pozostałe specjalistyczne usługi wspomagające prowadzenie biura (PKWiU 82.19.13.0).


Umowa określająca zakres prac wykonywanych na rzecz Spółki ma charakter kompleksowy. Według najlepszej wiedzy Spółki, Podmiot powiązany zapewnia wsparcie obejmujące wszystkie przedmiotowe usługi, które zatem co do zasady mają charakter równorzędny. W związku z tym, wszystkie czynności podejmowane w ramach świadczenia Usług koordynacji logistyki powinny być kwalifikowane wspólnie, tj. jako jedno świadczenie kompleksowe koordynacji logistyki. Nie można w sposób odrębny traktować poszczególnych czynności wykonywanych w celu realizacji usługi zasadniczej, bowiem takie rozdzielenie miałoby charakter sztuczny, mając na uwadze przedmiot i cel przedmiotowej umowy.

Spółka informuje, że umowa zawarta przez Spółkę z Podmiotem powiązanym na świadczenie Usług koordynacji logistyki nie wskazuje wprost warunków uznania, że świadczenie kompleksowe zostało w całości wykonane. Usługi te mają charakter ciągły i w związku z tym Spółka otrzymuje comiesięczne faktury dotyczące kosztów poniesionych w związku ze świadczeniem tych usług. Ponadto, zgodnie z umową, Spółka ma prawo raz w roku wystąpić do Podmiotu powiązanego o szczegółową ewidencję kosztów wszystkich usług świadczonych w ramach umowy. Dodatkowo Spółce są udostępniane różnego rodzaju raporty i prezentacje przedstawiające rezultaty świadczonych Usług koordynacji logistyki.


Wynagrodzenie dla Podmiotu powiązanego jest skalkulowane dla całej umowy.


Zgodnie z posiadanymi informacjami, kalkulacja cen na fakturach wystawianych przez Spółkę klientom dokonywana jest na podstawie następującego schematu:


Koszty produkcji („PRI”)

+ Koszty pozaprodukcyjne

+ Wynagrodzenie

= Cena sprzedaży transferowej

+ Należności licencyjne (wyjątkowo w przypadkach w których mogą być pobierane przez Spółkę dla/na rzecz Podmiotu powiązanego)

= Cena fakturowa


Koszty Usług koordynacji logistyki świadczone przez Podmiot powiązany wliczane są w Koszty pozaprodukcyjne, a zatem wysokość wynagrodzenia ma wpływ na cenę sprzedawanych przez Wnioskodawcę produktów.


Zgodnie z najlepszą wiedzą Spółki na moment składania niniejszej odpowiedzi, Spółka w ramach opisanych we wniosku usług nie ponosi ani nie będzie ponosić bezpośrednio lub pośrednio na rzecz Podmiotów powiązanych kosztów, wszelkiego rodzaju opłat i należności za:

 • autorskie lub pokrewne prawa majątkowe,
 • prawa określone w ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej,
 • wartość stanowiącą równowartość uzyskanych informacji związanych z wiedzą w dziedzinie przemysłowej, handlowej, naukowej lub organizacyjnej (know-how)

- o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane przez niego do używania na podstawie umowy licencyjnej (sublicencji), umowy najmu, dzierżawy lub umowy leasingu, zwane wartościami niematerialnymi i prawnymi.

W zakresie licencji, Spółka wskazuje, że nabywa licencje na programy komputerowe od podmiotów niepowiązanych, np. licencje do programu SAP lub Compas, niezbędne pracownikom Podmiotu powiązanego do wykonywania Usług koordynacji logistyki.


Koszty Usługi koordynacji logistyki mają bezpośredni związek z wytworzeniem przez Spółkę Produktów, ponieważ gdyby Wnioskodawca nie ponosił kosztów ww. usług to nie mógłby dokonywać produkcji na obecnym poziomie wydajności – przede wszystkim organizacja przepływu produktów byłaby znacznie ograniczona – utrudniona byłaby wymiana produktów pomiędzy fabrykami Grupy w Europie, a także dostarczanie gotowych produktów do sprzedaży spółkom z Grupy do tego przeznaczonym.

Ponadto należy podkreślić, że gdyby Spółka nie zawarła umowy o świadczenie Usług koordynacji logistyki, nie miałaby możliwości optymalizacji zapasów poprzez sprawny przepływ produktów pomiędzy spółkami w Grupie, a tym samym musiałaby ponosić znacznie wyższe koszty magazynowania Produktów, co spowodowałoby podniesienie cen Produktów. Ponadto, jako że w ramach Usług koordynacji logistyki świadczone są również usługi analizy popytu na gotowe produkty, sprzedaż Produktów mogłaby ulec obniżeniu.

Jednocześnie Spółka pragnie zaznaczyć, że schemat zamieszczony powyżej, zgodnie z którym dokonywana jest kalkulacja cen na fakturach wystawianych przez Spółkę klientom, również wskazuje na bezpośredni związek kosztów ponoszonych w ramach Usług koordynacji logistyki z wytwarzanymi przez Spółkę produktami.


W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.


 1. Czy koszty Usług koordynacji logistyki, o których mowa w opisanym stanie faktycznym podlegają ograniczeniu w zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 15e ust. 1 ustawy o CIT?
 2. Czy, niezależnie od odpowiedzi na pytanie nr 1, prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym koszty Usług koordynacji logistyki nabywane przez Wnioskodawcę od Podmiotu powiązanego nie podlegałyby wyłączeniu z kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 15e ust. 1 ustawy o CIT, ponieważ są one kosztem bezpośrednio związanym z wytworzeniem przez Wnioskodawcę towarów (Produktów), o których mowa w art. 15e ust. 11 pkt 1 ustawy o CIT?

Stanowisko Wnioskodawcy.


Ad. 1


W ocenie Wnioskodawcy, koszty nabycia Usług koordynacji logistyki nie podlegają ograniczeniu w zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 15e ust. 1 ustawy o CIT.


Z dniem 1 stycznia 2018 r. na mocy art. 2 pkt 18 w zw. z art. 15 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. (Dz. U. poz. 2175 – dalej: „Nowelizacja”) do ustawy o CIT został dodany nowy art. 15e.


Zgodnie z art. 15e ust. 1, podatnicy są obowiązani wyłączyć z kosztów uzyskania przychodów koszty:

 1. usług doradczych, badania rynku, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, ubezpieczeń, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze,
 2. wszelkiego rodzaju opłat i należności za korzystanie lub prawo do korzystania z praw lub wartości, o których mowa w art. 16b ust. 1 pkt 4-7,
 3. przeniesienia ryzyka niewypłacalności dłużnika z tytułu pożyczek, innych niż udzielonych przez banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, w tym w ramach zobowiązań wynikających z pochodnych instrumentów finansowych oraz świadczeń o podobnym charakterze

- poniesione bezpośrednio lub pośrednio na rzecz podmiotów powiązanych, o których mowa w art. 11, lub podmiotów mających miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju wymienionym w przepisach wydanych na podstawie art. 9a ust. 6, w części, w jakiej koszty te łącznie w roku podatkowym przekraczają 5% kwoty odpowiadającej nadwyżce sumy przychodów ze wszystkich źródeł przychodów pomniejszonych o przychody z tytułu odsetek nad sumą kosztów uzyskania przychodów pomniejszonych o wartość zaliczonych w roku podatkowym do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 16a-16m, i odsetek.

Usługi koordynacji logistyki a katalog usług wskazanych w art. 15e ust. 1 ustawy o CIT


Spółka pragnie w tym miejscu zauważyć, że Usługi koordynacji logistyki nie zostały wskazane w art. 15e ust. 1 pkt 1 jako usługi podlegające ograniczeniu w zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów.


Zakres regulacji art. 15e ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT obejmuje usługi doradcze, badania rynku, usługi reklamowe, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, ubezpieczeń, gwarancji i poręczeń oraz usługi o podobnym do nich charakterze. Usługi koordynacji logistyki nie stanowią i nie mają podobnego charakteru do żadnej z tych usług.

Z uwagi na fakt, że przepisy podatkowe nie definiują pojęć „usług doradczych”, „badania rynku”, „usług zarządzania i kontroli”, czy „usług przetwarzania danych”, o których mowa w art. 15e ust. 1 pkt 1, to ich znaczenia należy szukać w definicjach słownikowych, a także – jak wskazano w wyjaśnieniach Ministerstwa Finansów do omawianego przepisu (,,Kategorie usług objętych art. 15e ust. 1 ustawy o CIT”), dostępnego na stronie www.mf.gov.pl (dalej: „Wyjaśnienia MF”) – odnosząc się do klasyfikacji statystycznych (np. PKWiU).


 1. Usługi doradcze

Zgodnie ze Słownikiem Języka Polskiego PWN (www.sjp.pwn.pl) pojęcie „doradztwo” oznacza „udzielanie fachowych porad”.


W Wyjaśnieniach MF wskazano zaś, że czynności „doradcze” mogą obejmować usługi z różnych działów (grup, klas, kategorii) klasyfikacji PWKiU. Przykładem usług doradczych objętych omawianą regulacją są „Usługi doradztwa związane z zarządzaniem” wskazane w kategorii 70.22.1 PKWiU 2015. Uszczegółowienie zakresu tych usług zawierają natomiast, publikowane przez GUS, wyjaśnienia do PKWiU z 2015 r. Zgodnie z nimi, wskazany dział obejmuje usługi doradztwa i bezpośredniej pomocy dla podmiotów gospodarczych i innych jednostek w zakresie planowania strategicznego i organizacyjnego, prowadzenia rachunkowości i kontroli wydatków, planowania, organizacji pracy, efektywności zarządzania oraz strategii i działalności marketingowej, a także usługi firm centralnych zajmujących się kontrolowaniem i zarządzaniem innymi jednostkami spółki lub przedsiębiorstwa.

Natomiast poprzez pojęcie „koordynacji”, zgodnie z definicją zawartą w internetowym słowniku języka polskiego PWN (www.sjp.pwn.pl), rozumie się: „harmonijny przebieg lub funkcjonowanie czegoś”. Z kolei, „logistyka” jest rozumiana jako: „planowanie i organizacja skomplikowanego przedsięwzięcia”. W takim rozumieniu, celem „koordynacji logistyki” będzie niewątpliwie szeroko rozumiane dążenie do sprawnego zorganizowania danego przedsięwzięcia – w przedmiotowym przypadku optymalizacji zapasu i sprawnego przepływu produktów pomiędzy spółkami w Grupie.

Odnosząc się do powyższych definicji należy zauważyć, że w ramach świadczenia Usług koordynacji logistyki Podmiot powiązany nie skupia się na udzielaniu fachowych porad Spółce, tylko koncentruje się na podejmowaniu określonych materialnych działań mających na celu realizację procesu logistycznego. Wiedza fachowa wykorzystywana przez Podmiot powiązany nie stanowi samoistnego produktu nabywanego przez Spółkę. W związku z tym, w ocenie Wnioskodawcy, Usługi koordynacji logistyki świadczone przez Podmiot powiązany nie będą kwalifikować się jako „usługi doradcze” w rozumieniu art. 15e ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT.


 1. Badanie rynku

Badanie rynku to zespół czynności zmierzających do jak najlepszego poznania zjawisk i procesów rynkowych. Pojęcie to oznacza naukowe gromadzenie, przetwarzanie, analizę i interpretację informacji oraz ich wykorzystywanie do rozwiązywania problemów rynkowych (por. A. Hodoly „Wstęp do badań rynku” Warszawa 1961, s. 163).

Jak wskazywał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej wydanej w dniu 25 maja 2018 r., znak 0111-KDIB1-1.4010.98.2018.2.MG: „(...) przez usługi badania rynku należy rozumieć zespół czynności polegających na gromadzeniu informacji o zjawiskach i procesach na rynku, ich przyczynach, stanie aktualnym i tendencjach rozwojowych. Celem badań rynku jest zdobycie informacji o kształtowaniu się mechanizmów rynkowych takich, jak popyt, podaż, ceny, potencjału, zachowania, zwyczaje i preferencje konsumentów, działania konkurencji, funkcjonowanie systemu dystrybucji, sprzedaży itp. Usługi te mają przyczynić się m.in. do zwiększenia sprzedaży”.

W celu dokładnego wyjaśnienia pojęcia można również posłużyć się również rozumieniem pojęcia „badania rynku” z Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) zamieszczonej w załączniku do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. (Dz.U. z 2007r., Nr 251, poz. 1885 ze zm.). W klasyfikacji PKD-73.20.Z (Badanie rynku i opinii publicznej) usługi te obejmują m.in.: „badanie potencjału rynkowego, popytu i zwyczajów konsumentów w celu zwiększenia sprzedaży i wprowadzania nowych produktów, włączając analizę statystyczną uzyskanych wyników”. Podobnie wskazano w kategorii 73.20.1 (Usługi badania rynku i usługi podobne) w klasyfikacji PKWiU, do której odnoszą się Wyjaśnienia MF.

W świetle przedstawionego powyżej rozumienia zasadne jest stwierdzenie, że Usługi koordynacji logistyki, obejmujące m.in. analizę i harmonizację popytu na gotowe produkty Spółki nie mogą kwalifikować się jako badania rynku z art. 15e ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT. Przede wszystkim należy wskazać, że wyżej opisane usługi „badania rynku” nie realizują głównego celu Usług koordynacji logistyki, tj. organizacji sprawnego przepływu produktów pomiędzy spółkami z Grupy i ekonomicznego zarządzania zapasami. Jak wskazują zaś powyższe definicje, celem badań rynkowych jest przede wszystkim zdobycie informacji o preferencjach konsumentach czy zwiększenie sprzedaży.


 1. Usługi przetwarzania danych oraz usługi zarządzania i kontroli

Istotą usług przetwarzania danych jest pozyskanie przez zlecającego określonych informacji mających zastosowanie w procesie zarządzania przedsiębiorstwem. Przetwarzanie danych stanowi przekształcanie treści i postaci danych wejściowych metodą wykonywania systematycznych operacji w celu uzyskania wyników w postaci z góry określonej. Przez przetwarzanie danych zwyczajowo rozumie się bieżącą działalność informatyczną związaną z poddawaniem danych procesom przekształcenia w celu np. zasilania bazy danych, tworzenia raportów, tabel, formularzy np. umów itp. (por.: Greg Wilson „Przetwarzanie danych dla programistów”, Wydawnictwo Helion 2006 r.).

Zgodnie z internetowym słownikiem PWN (www.sjp.pwn.pl) pojęcie „przetwarzać” rozumiane jest jako „przekształcenie czegoś twórczo”, „zmiana czegoś, nadając inny kształt, wygląd”, „opracowanie zebranych danych, informacji itp., wykorzystując technikę komputerową”.

Ponadto, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 8 marca 2018 r., znak 0111-KDIB1-2.4010.441.2017.1.AW, pod pojęciem „przetwarzania danych” rozumie czynności mające charakter odtwórczy i obejmujące elementy takie jak porządkowanie, archiwizowanie, zabezpieczenie oraz udostępnianie zbiorów danych.

Odnosząc się zaś do usług zarządzania i kontroli należy wskazać, że zgodnie ze Słownikiem Języka Polskiego PWN (sjp.pwn.pl) „zarządzać” to „wydać polecenie”, „sprawować nad czymś zarząd”. Z kolei „kontrola” to „sprawdzanie czegoś, zestawianie stanu faktycznego ze stanem wymaganym”, „nadzór nad kimś lub nad czymś”, „instytucja lub osoba sprawująca nad czymś nadzór”.

W tym miejscu należy również odnieść się do pojęcia „koordynacji logistyki”, o którym była już mowa powyżej. Pojęcie to rozumiane będzie przede wszystkim jako dążenie do sprawnego zorganizowania danego przedsięwzięcia, jakim jest optymalizacja wytworzonych zapasów oraz wydajny i oszczędny przepływ produktów pomiędzy spółkami w Grupie.

Spółka pragnie wskazać, że Podmiot powiązany świadcząc Usługi koordynacji logistyki będzie musiał pomocniczo świadczyć również usługi zarządzania bazą danych oraz kodyfikacji i zarządzania zapasami produktów. Takie usługi, świadczone oddzielnie mogłyby kwalifikować się do zakresu pojęć wskazanych powyżej. Jednakże, nabywane przez Spółkę Usługi koordynacji logistyki mają charakter kompleksowy, a ich zasadniczym celem jest zapewnienie wydajnego i oszczędnego przepływu produktów pomiędzy spółkami w Grupie. Świadczone na rzecz Spółki poszczególne usługi wchodzące w skład Usług koordynacji logistyki nie stanowią dla Spółki odrębnych świadczeń, a nieodłączne czynności pomocnicze w stosunku do usługi zasadniczej, jaką jest skoordynowanie procesów logistycznych pomiędzy fabrykami Grupy w Europie.


Dodatkowo, należy zaznaczyć, że Spółka dokonuje płatności za Usługi koordynacji logistyki rozumiane jako całość (świadczenie kompleksowe), a nie za mniejsze świadczenia wchodzące w jej skład, będące jedynie środkiem do jej wykonania.


Mając na uwadze powyższe, w ocenie Wnioskodawcy, wszystkie czynności podejmowane w ramach świadczenia Usługi koordynacji logistyki powinny być kwalifikowane wspólnie, tj. jako jedno świadczenie. Nie można w sposób odrębny traktować poszczególnych czynności wykonywanych w celu realizacji usługi zasadniczej, bowiem takie rozdzielenie miałoby charakter sztuczny. Przede wszystkim należy zauważyć, że sam fakt zarządzania zapasami Spółki, bądź też korzystania z bazy danych nie powinien przesądzać o kwalifikacji do „usług zarządzania i kontroli”, czy też „usług przetwarzania danych”. Świadczenia te należy bowiem uznawać jako świadczenia pomocnicze do kompleksowych usług wsparcia logistyki. Powyższe argumenty świadczą w ocenie Spółki o konieczności odmiennego traktowania tych rodzajów usług.

W tym miejscu Wnioskodawca podkreśla, że za takim rozumieniem przemawia również zasada eiusdem generis, zgodnie z którą jeśli normodawca dla sprecyzowania zakresu danego wyrażenia wymienia przykładowy katalog obiektów zaliczanych do tego wyrażenia, to należy w interpretacji pomijać te obiekty, które nie wykazują istotnego podobieństwa do tych wymienionych. Skoro zatem Usługi koordynacji logistyki posiadają odmienne znaczenie od „usług doradztwa”, „badania rynku”, „usług zarządzania i kontroli”, czy „usług przetwarzania danych”, to nie jest uzasadnione utożsamianie tych pojęć dla potrzeb zastosowania ograniczeń wskazanych w art. 15e ust. 1 ustawy o CIT.


Katalog usług z art. 15e ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT a usługi wskazane w art. 21 ust. 1 ustawy o CIT


W ocenie Wnioskodawcy, choć regulacja art. 21 ustawy o CIT dotyczy obowiązków związanych z poborem zryczałtowanego podatku dochodowego, to jednak podobieństwo pomiędzy pojęciami użytymi w treści art. 15e ust. 1 pkt 1 a art. 21 ust. 1 pkt 2a ustawy o CIT uzasadnia posłużenie się przy interpretacji znaczenia terminów z komentowanego art. 15e dorobkiem doktryny i orzecznictwa, jaki został wypracowany na gruncie regulacji art. 21 ust. 1 pkt 2a. Wniosek taki wynika z zastosowania dyrektyw wykładni prawa podatkowego, takich jak (i) domniemanie racjonalności językowej ustawodawcy, czy też (ii) domniemanie równoznaczności równokształtnych wyrażeń tekstu prawnego, co znajduje potwierdzenie zarówno w doktrynie jak i wydanych interpretacjach indywidualnych.


Przykładowo należy zwrócić uwagę na następujące wyroki:

 • wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 15 marca 2013 r. sygn. II FSK 1518/10, w którym Sąd zaakceptował stanowisko wyrażone przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w wyroku z 3 marca 2010 r. sygn. I SA/Kr 1497/09: „(...) istnieje grupa usług o charakterze złożonym, w skład których wchodzić może szereg innych, odrębnych usług. Pojedyncze świadczenie ma miejsce zwłaszcza wtedy, gdy jedną lub więcej części składowych uznaje się za usługę zasadniczą, podczas gdy inny lub inne elementy traktuje się jako usługi pomocnicze, do których stosuje się te same zasady opodatkowania, co do usługi zasadniczej. Usługę należy uznać za usługę pomocniczą w stosunku do usługi zasadniczej, jeśli nie stanowi ona dla podatnika celu samego w sobie, lecz jest środkiem do lepszego wykorzystania usługi zasadniczej. Celem usługi pomocniczej tworzącej razem z usługą dominującą usługę złożoną jest lepsze wykorzystanie przez nabywcę usługi zasadniczej – dominującej. Usługa pomocnicza, ażeby mogła zostać uznana za część usługi złożonej, musi realizować jeden ściśle określony cel, tj. musi ona przyczyniać się do lepszego wykorzystania przez nabywcę usługi złożonej wchodzącej w jej zakres usługi zasadniczej. (...) element doradczy kompleksowej usługi wdrożenia programu informatycznego nie determinuje jej głównego i zasadniczego charakteru, jakim jest instalacja, obsługa i kontrola funkcjonowania wdrażanego oprogramowania. Zatem nieuprawnione jest stanowisko organu dokonującego interpretacji, że całość opisywanej przez Spółkę usługi należy kwalifikować jako usługę o charakterze podobnym do doradczej w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 2a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. (...) Nie ma zatem powodu, by dokonywać sztucznego podziału usługi kompleksowej, której podstawowy charakter nie nosi cech odpowiadających usługom doradczym, a co za tym idzie opisanej we wniosku usługi wdrożenia systemu informatycznego nie należy kwalifikować jako jednej z usług wymienionych w art. 21 ust. 1 pkt 2a cyt. ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych’’;
 • wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 5 lipca 2016 r., sygn. akt II FSK 2369/15: „dla uznania, że świadczenie nie wymienione wprost w art. 21 ust. 1 pkt 2a jest objęte jego zakresem decydujące jest, aby elementy charakterystyczne dla świadczeń wprost wymienionych w omawianym przepisie przeważały nad cechami charakterystycznymi dla świadczeń w nim niewymienionych”.


Mając na uwadze wyżej powołane orzeczenia należy wskazać, że kompleksowa obsługa logistyczna jest powszechnym, niejako standardowym, funkcjonującym na rynku rozwiązaniem. Oczekiwania rynkowe oraz intensywna działalność podejmowana przez konkurencję wymagają, aby obsługa logistyczna miała charakter kompleksowy. Wskazane jest, aby została zapewniona kompleksowa obsługa obejmująca całościowe skoordynowanie logistyki. Z drugiej strony, aby zapewnić bezpieczeństwo organizacji przepływu produktów Spółka musi posiadać odpowiednie informacje w tym zakresie przez co niezbędne jest, aby przykładowo analizowała popyt na gotowe produkty czy też korzystała z bazy danych produktów. Tego rodzaju działania w normalnym toku czynności musiałaby wykonywać Spółka, gdyby to ona koordynowała logistykę wytworzonych produktów bez udziału Podmiotu powiązanego.

Mając na uwadze przedstawioną powyżej argumentację, w przypadku Usług koordynacji logistyki, świadczenia wchodzące w skład kompleksowej Usługi koordynacji logistyki są jedynie usługami pomocniczymi, a tym samym elementy charakterystyczne dla świadczeń wprost wymienionych w art. 15e ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT nie przeważają nad cechami charakterystycznymi dla świadczeń w nim niewymienionych.


Świadczenia o podobnym charakterze


W tym miejscu Wnioskodawca chciałby także odnieść się do niejako otwartego katalogu usług objętych regulacją art. 15e ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT . W treści tego przepisu ustawodawca zawarł bowiem sfomułowanie „świadczenia o podobnym charakterze”, które mylnie mogą sugerować, że jakiekolwiek usługi o charakterze niematerialnym są objęte zakresem komentowanego przepisu.

Na wstępie należy wskazać, że Ustawodawca uzasadnił użycie tego sformułowania tym, że zamknięcie katalogu usług podlegających ograniczeniu z art. 15e ust. 1 umożliwiłoby obchodzenie regulacji przez nowe nazewnictwo umów zawieranych między podmiotami o cechach tożsamych z usługami wskazanymi w katalogu z art. 15e ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT. Jednak jak już zostało opisane powyżej, zakres znaczeniowy pojęcia „Usługi koordynacji logistyki” jest odmienny od zakresu znaczeniowego pojęć „badania rynku”, „usług doradczych”, „usług zarządzania i kontroli”, czy „usług przetwarzania danych”.

Jednocześnie, przy ocenie, czy dane usługi podlegają ograniczeniu z art. 15e ust. 1 pkt 1, zdaniem Wnioskodawcy, należy brać pod uwagę zarówno postanowienia umowne jak i rzeczywisty charakter usługi. Odnosząc powyższe do analizowanego stanu faktycznego, Wnioskodawca zauważa, że skoro Podmiot powiązany podejmuje działania o innym charakterze niż usługi zarządzania i kontroli, usługi przetwarzania danych, usługi doradcze czy badania rynku, to w świetle powyższego uzasadnienia Usługi koordynacji logistyki świadczone przez Podmiot powiązany nie powinny być objęte zakresem art. 15e ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT.

W tym zakresie pomocne w ustaleniu znaczenia pojęcie „świadczenia o podobnym charakterze” jest również orzecznictwo i interpretacje wydane na gruncie art. 21 ust. 1 ustawy o CIT (ten przepis posługuje się bowiem takim samym pojęciem). Stąd też tożsamość użytych pojęć uzasadnia odwołanie się w procesie wykładni znaczenia terminów z art. 15e ustawy o CIT do dotychczasowego dorobku doktryny i orzecznictwa, jaki został wypracowany na gruncie art. 21 ust. 1 pkt 2a ustawy o CIT.


Zgodnie z wypracowanym w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego stanowiskiem:

 • pojęcie „świadczeń o podobnym charakterze” użyte w przepisie należy odnosić do świadczeń w nim wymienionych, a więc będą to świadczenia podobne, a nie wszelkie świadczenia o charakterze niematerialnym”:
 • za świadczenia o podobnym charakterze należy uznać świadczenia równorzędne pod względem prawnym do wymienionych w ustawie. Oznacza to, że aby dane świadczenie można było zakwalifikować do katalogu wskazanego powyżej, należy spełnić takie same przesłanki, aby daną usługę uzyskać, albo wynikają z niej takie same prawa i obowiązki dla stron;
 • świadczenia o podobnym charakterze to „świadczenia posiadające cechy charakterystyczne dla świadczeń wprost wymienionych w art. 21 ust. 1 pkt 2a ustawy o CIT, ale posiadające również elementy charakterystyczne dla świadczeń innych od skonkretyzowanych w tym przepisie. Dla uznania, że świadczenie niewymienione wprost w art. 21 ust. 1 pkt 2a ustawy o CIT jest objęte jego zakresem, decydujące jest, aby elementy charakterystyczne dla świadczeń wprost wymienionych w omawianym przepisie przeważały nad cechami charakterystycznymi dla świadczeń w nim niewymienionych;
 • decydujące znaczenie ma treść postanowień umowy zawartej z kontrahentem, a przede wszystkim charakter rzeczywiście wykonywanych świadczeń, zaś sama nazwa umowy o świadczenie usługi nie może być wyłącznym czynnikiem determinującym dana usługę jako należąca do katalogu wskazanego w art. 21 ustawy o CIT.


Odnosząc powyższe do analizowanego stanu faktycznego należy zauważyć, że rozumiane kompleksowo Usługi koordynacji logistyki nie wykazują istotnych elementów żadnej z usług wymienionych w art. 15e ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT. Jak już zostało to wykazane powyżej, w ramach Usługi koordynacji logistyki Podmiot powiązany podejmuje szereg działań składających się na cały proces logistyczny, a działania te nie mogą być rozpatrywane jako oddzielne świadczenia. Tym samym, zdaniem Wnioskodawcy, nieuzasadnione jest utożsamianie Usługi koordynacji logistyki z usługami, o których mowa w art. 15e ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT.

Wnioskodawca zauważa również, że intencją Ustawodawcy, stojącą za wprowadzeniem do ustawy o CIT art. 15e, było ograniczenie nieuzasadnionego ekonomicznie, generowania kosztów uzyskania przychodów poprzez nabywanie usług niematerialnych o charakterze ogólnym od podmiotów zagranicznych. Tymczasem koszty ponoszone przez Spółkę w swej głównej ekonomicznej istocie odnoszą się do zapewnienia jej wsparcia logistycznego. Z uwagi na model biznesowy Spółki, bez nabycia Usług koordynacji logistyki, proces produkcji kosmetyków przeprowadzany przez Spółkę byłby gospodarczo niemożliwy. Jest to zatem sytuacja zbliżona do przykładu wskazanego w uzasadnieniu do Nowelizacji (kosztów usług świadczonych przez spółki projektowe dla spółek meblarskich). W efekcie, istnieje silne uzasadnienie ekonomiczne dla ponoszenia tych kosztów.

Spółka zauważa przy tym, że za uwzględnieniem aspektu intencjonalnego Ustawodawcy przy dokonywaniu wykładni językowej opowiadają się zarówno przedstawiciele polskiej doktryny prawa podatkowego jak i orzecznictwo. Jak pisze Ryszard Mastalski: „wykładnia językowa powinna przede wszystkim szukać sensu poszczególnych zdań prawnych, co wiąże się z jej zespoleniem z analizą celu regulacji prawnej, innym słowy: intencji ustawodawcy”. Podobnie WSA w Olsztynie w wyroku z dnia 25 września 2014 r., sygn. akt I SA/Ol 580/14: „sąd nie jest zwolniony z powinności weryfikacji, czy efekt wykładni językowej jest zgodny z innymi wskazanymi metodami wykładni. Może się bowiem okazać, że sens przepisu, który wydaje się językowo jasny, okaże się wątpliwy w wyniku jego konfrontacji z innymi przepisami lub z celem regulacji prawnej”.

Zatem, mając powyższe na uwadze, objęcie zakresem przedmiotowym art. 15e ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT sytuacji takich, jak w analizowanym stanie faktycznym, nie było intencją Ustawodawcy, a koszty usług świadczonych przez Podmiot powiązany nie powinny podlegać ograniczeniu na podstawie tego przepisu.

Spółka podkreśla iż jest świadoma, że przywołane przez nią interpretacje oraz wyroki dotyczą konkretnej, indywidualnej sprawy danego podatnika osądzonej w określonym stanie faktycznym i w tej sprawie rozstrzygnięcie w niej zawarte jest wiążące nie mniej Spółka podkreśla, iż zgodnie z ugruntowaną linią orzeczniczą sądów administracyjnych „pomimo, że orzeczenia sądowe rzeczywiście wiążą organ podatkowy tylko w sprawie, w której zostały wydane, to jednak powołanie ich w innej sprawie powoduje, że argumentacja sądu na temat wykładni konkretnego przepisu staje się argumentacją podatnika właśnie w sprawie rozpatrywanej” (B. Gruszczyński [w:] S. Babiarz, B. Dauter, B. Gruszczyński, R. Hauser, A. Kabat, M. Niezgódka-Medek, Ordynacja podatkowa. Komentarz, wyd. 5, Warszawa 2009 r.). Podobnie powinny być potraktowane przytoczone przez Spółkę interpretacje indywidualne. Powyższe jest konsekwencją jednej z zasad prawa podatkowego wyrażonej w art. 121 Ordynacji podatkowej, tj. zasady prowadzenia postępowania w sposób budzący zaufanie do organów podatkowych.

Podsumowując, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że Usługi koordynacji logistyki powinny być rozumiane jako usługi, które nie zostały wymienione w art. 15e ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT. W szczególności nie powinny być one kwalifikowane jako: usługi doradcze, badania rynku, usługi reklamowe, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, ubezpieczeń, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze. W konsekwencji, nie powinny być one objęte zakresem zastosowania/ograniczeniami przepisu art. 15e ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT.


Ad. 2


W ocenie Wnioskodawcy, nawet gdyby jego stanowisko wyrażone w zakresie pytania nr 1 powyżej zostało uznane za nieprawidłowe, koszty nabycia przez Wnioskodawcę Usług koordynacji logistyki od Podmiotu powiązanego nie podlegałyby wyłączeniu z kosztów uzyskania przychodów na gruncie art. 15e ust. 1 ustawy o CIT, ponieważ stanowią koszty bezpośrednio związane z wytworzeniem przez Wnioskodawcę towarów (Produktów), o których mowa w art. 15e ust. 11 pkt 1 ustawy o CIT.

Zgodnie z art. 15e ust. 11 pkt 1 ustawy o CIT, ograniczenie, o którym mowa w ust. 1, nie ma zastosowania do kosztów usług, opłat i należności, o których mowa w ust. 1, zaliczanych do kosztów uzyskania przychodów bezpośrednio związanych z wytworzeniem lub nabyciem przez podatnika towaru (Produktu) lub świadczeniem usługi.

Należy wskazać, że w tym zakresie Ustawodawca wyjaśnił w treści uzasadnienia do Nowelizacji, że „omawiane ograniczenie z ust. 1 nie znajdzie zastosowania w przypadku tych kategorii kosztów, które mają charakter kosztów bezpośrednio wpływających na koszt wytworzenia danego towaru lub świadczonej usługi, jak również do kosztów refakturowanych przez podatnika (ust. 9 (finalnie w art. 15e ust. 11 pkt 1 ustawy o CIT – przyp. Wnioskodawcy)). Celem tego wyłączenia – w zakresie kosztów bezpośrednio związanych z przychodami ze sprzedaży towaru lub usługi – jest uwzględnienie sytuacji, gdy cena danego towaru lub usługi w istotnym zakresie determinowana jest wysokością kosztu nabycia wartości niematerialnej i prawnej. W takich przypadkach koszt nabycia określonego prawa może być (jest) zupełnie nieadekwatny do dochodu (marży) uzyskiwanego na danej działalności. Jako przykłady kosztów bezpośrednio związanych ze świadczeniem przez podatnika usługi można wskazać koszty nabywanych od spółek powiązanych usług projektowych, które są wykorzystywane przy produkcji polskiej spółki meblarskiej czy koszty usług reasekuracji, które są związane ze świadczeniem usług ubezpieczenia”.

Co istotne, w toku prac legislacyjnych nad Nowelizacją Minister Rozwoju i Finansów w odpowiedzi na uwagi zgłoszone w ramach konsultacji publicznych wskazał, że „kwestia bezpośredniego związku kosztu z przychodem jest w dużej mierze zindywidualizowana. Wprowadzenie precyzyjnej definicji nie wydaje się możliwe” (zob. odpowiedź Ministra Rozwoju i Finansów na uwagę nr 254 przedstawiona w tabeli z odniesieniem się do uwag).

Mając na uwadze powyższe, w szczególności wyżej przytoczone uzasadnienie do Nowelizacji, należy stwierdzić, że zwolnienie, o którym mowa w art. 15e ust. 11 pkt 1 ustawy o CIT znajduje zastosowanie w sytuacjach, w których występuje związek pomiędzy ceną danego towaru (Produktu) a wysokością kosztów nabycia prawa do korzystania z wartości niematerialnych przez podatnika. W takiej sytuacji, jeżeli koszt nabywanych usług (Usług koordynacji logistyki) ma charakter cenotwórczy w stosunku do zbywanych przez podatników towarów (Produktów) to należy uznać, że zachodzą przesłanki uprawniające do zastosowania zwolnienia z ograniczenia w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów wydatków ponoszonych na rzecz Podmiotu powiązanego w związku z nabyciem usług takich jak Usługi koordynacji logistyki.


Usługi koordynacji logistyki a art. 15e ust. 11 pkt 1 ustawy o CIT


Przedkładając powyższe rozważania na grunt analizowanego stanu faktycznego należy podkreślić, że Usługi koordynacji logistyki wpływają bezpośrednio na kształtowanie cen Produktów wytwarzanych przez Wnioskodawcę. Gdyby Spółka nie zawarła Umowy o świadczenie Usług koordynacji logistyki, nie miałaby możliwości optymalizacji zapasów poprzez sprawny przepływ produktów pomiędzy spółkami w Grupie, a tym samym musiałaby ponosić znacznie wyższe koszty magazynowania Produktów, co spowodowałoby podniesienie cen Produktów. Ponadto, jako że w ramach Usług koordynacji logistyki świadczone są również usługi analizy popytu na gotowe produkty, sprzedaż Produktów mogłaby ulec obniżeniu.

Co więcej, mając na uwadze literalne brzmienie analizowanego zwolnienia, należy uznać, że koszty Usługi koordynacji logistyki mają bezpośredni związek z wytworzeniem przez Spółkę Produktów, ponieważ, gdyby Wnioskodawca nie ponosił kosztów ww. usług to nie mógłby dokonywać produkcji na obecnym poziomie wydajności – przede wszystkim organizacja przepływu produktów byłaby znacznie ograniczona – utrudniona byłaby wymiana produktów pomiędzy fabrykami Grupy w Europie, a także dostarczanie gotowych produktów do sprzedaży spółkom z Grupy do tego przeznaczonym.

Podsumowując, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że nawet w przypadku uznania stanowiska Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 1 za nieprawidłowe, koszty Usługi koordynacji logistyki, mają charakter kosztów uzyskania przychodów bezpośrednio związanych z wytworzeniem przez Wnioskodawcę Produktów, o których (to kosztach) mowa w art. 15e ust. 11 pkt 1 ustawy o CIT. W konsekwencji, koszty Usługi koordynacji logistyki nie podlegają wyłączeniu z kosztów uzyskania przychodów, o którym mowa w art. 15e ust. 1 ustawy o CIT i mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów Wnioskodawcy w pełnej wysokości (przy założeniu spełnienia warunków wymienionych w art. 15 ust. 1 ustawy o CIT).


W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego w zakresie:

 • braku zastosowania ograniczenia wynikającego z art. 15e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w odniesieniu do kosztów Usług koordynacji logistyki – jest nieprawidłowe;
 • kwalifikacji kosztów Usług koordynacji logistyki do kosztów bezpośrednio związanych z wytworzeniem towaru – jest nieprawidłowe.


Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1036, z późn. zm., dalej: „updop”), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów ze źródła przychodów lub w celu zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1.

Definicja sformułowana przez ustawodawcę ma charakter ogólny. Z tego względu każdorazowy wydatek poniesiony przez podatnika powinien podlegać indywidualnej analizie w celu dokonania jego kwalifikacji prawnej. Wyjątkiem jest jedynie sytuacja, gdy ustawa wyraźnie wskazuje jego przynależność do kategorii kosztów uzyskania przychodów lub wyłącza możliwość zaliczenia go do tego rodzaju kosztów.

Rozpatrując nabywane przez Spółkę Usługi koordynacji logistyki organ podatkowy ograniczył się w niniejszej interpretacji do przeprowadzenia analizy wydatków ponoszonych przez Spółkę pod kątem możliwości zastosowania postanowień art. 15e updop, a nie do kwestii spełnienia warunków ogólnych uznania danego wydatku za koszt uzyskania przychodu.

Na mocy przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. z 2017 r., poz. 2175, dalej jako: „ustawa nowelizująca”) nastąpiła nowelizacja przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.


Zgodnie z art. 2 pkt 18 ustawy nowelizującej od 1 stycznia 2018 r. wszedł w życie art. 15e ust. 1 ustawy o pdop, zgodnie z którym podatnicy są obowiązani wyłączyć z kosztów uzyskania przychodów koszty:

 1. usług doradczych, badania rynku, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, ubezpieczeń, gwarancji i poręczeń, oraz świadczeń o podobnym charakterze;
 2. wszelkiego rodzaju opłat i należności za korzystanie lub prawo do korzystania z praw lub wartości, o których mowa w art. 16b ust. 1 pkt 4-7,
 3. przeniesienia ryzyka niewypłacalności dłużnika z tytułu pożyczek, innych niż udzielonych przez banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, w tym w ramach zobowiązań wynikających z pochodnych instrumentów finansowych oraz świadczeń o podobnym charakterze

– poniesione bezpośrednio lub pośrednio na rzecz podmiotów powiązanych, o których mowa w art. 11, lub podmiotów mających miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju wymienionym w rozporządzeniu, o którym mowa w art. 9a ust. 6, w części, w jakiej koszty te łącznie w roku podatkowym przekraczają 5% kwoty odpowiadającej nadwyżce sumy przychodów ze wszystkich źródeł przychodów pomniejszonych o przychody z tytułu odsetek nad sumą kosztów uzyskania przychodów pomniejszonych o wartość zaliczonych w danym roku podatkowym do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 16a-16m, i odsetek.


Dyspozycją powyższego przepisu objęte są te podmioty, które są podmiotami powiązanymi oraz świadczą usługi wymienione w tym przepisie. Podkreślenia wymaga, że oba te warunki muszą być spełnione łącznie.


W myśl art. 11 ust. 1 updop, jeżeli:

 1. osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, mająca miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwana dalej „podmiotem krajowym”, bierze udział bezpośrednio lub pośrednio w zarządzaniu przedsiębiorstwem położonym poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w jego kontroli albo posiada udział w kapitale tego przedsiębiorstwa, albo
 2. osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, mająca miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwana dalej „podmiotem zagranicznym”, bierze udział bezpośrednio lub pośrednio w zarządzaniu podmiotem krajowym lub w jego kontroli albo posiada udział w kapitale tego podmiotu krajowego, albo
 3. ta sama osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej równocześnie bezpośrednio lub pośrednio bierze udział w zarządzaniu podmiotem krajowym i podmiotem zagranicznym lub w ich kontroli albo posiada udział w kapitale tych podmiotów

- i jeżeli w wyniku takich powiązań zostaną ustalone lub narzucone warunki różniące się od warunków, które ustaliłyby między sobą niezależne podmioty, i w wyniku tego podatnik nie wykazuje dochodów albo wykazuje dochody niższe od tych, jakich należałoby oczekiwać, gdyby wymienione powiązania nie istniały – dochody danego podatnika oraz należny podatek określa się bez uwzględnienia warunków wynikających z tych powiązań.

Zawarty w przepisie art. 15e ust. 1 pkt 1 updop katalog świadczeń skutkujących ograniczeniem zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów można podzielić na dwie grupy. Pierwszą stanowią świadczenia wyraźnie nazwane, drugą tworzą świadczenia mające podobny charakter do świadczeń nazwanych. W tej drugiej grupie mieszczą się świadczenia posiadające cechy charakterystyczne dla świadczeń wprost wymienionych w art. 15e ust. 1 pkt 1 updop, ale posiadające również elementy charakterystyczne dla świadczeń innych od skonkretyzowanych w tym przepisie. Dla uznania, że świadczenie niewymienione wprost w art. 15e ust. 1 pkt 1 updop jest objęte jego zakresem, decydujące jest, aby elementy charakterystyczne dla świadczeń wprost wymienionych w omawianym przepisie przeważały nad cechami charakterystycznymi dla świadczeń w nim niewymienionych (stanowi to kryterium podstawowe).

Należy pamiętać, że podatnik zawsze ma obowiązek prawidłowego klasyfikowania dokonywanych czynności. Na gruncie prawa podatkowego zasadą jest, że o rodzaju czynności decyduje nie nazwa nadana przez strony, lecz rzeczywisty charakter czynności. W rezultacie o zakwalifikowaniu do konkretnego rodzaju usług decyduje treść czynności.

Jak wynika z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego, Spółka zawarła z podmiotem powiązanym w rozumieniu art. 11 updop („Podmiot powiązany”) umowę o koordynację logistyki („Umowa”) w celu zapewnienia koordynacji procesu logistycznego („Usługi koordynacji logistyki”), obejmujących m.in. następujące usługi, zaklasyfikowane do odpowiednich, zdaniem Spółki, grupowań:

 1. analiza i harmonizacja popytu na gotowe produkty – Usługi doradcze związane z zarządzaniem łańcuchem dostaw i pozostałe usługi doradztwa związane z zarządzaniem (PKWiU 70.22.16.0);
 2. kodyfikacja i zarządzanie bazą danych – Usługi przetwarzania danych (PKWiU 63.11.11.0);
 3. zarządzanie zapasem – Usługi doradztwa związane z zarządzaniem łańcuchem dostaw i pozostałe usługi doradztwa związane z zarządzaniem (PKWiU 70.22.16.0);
 4. organizacja przepływu produktów – Usługi doradztwa związane z zarządzaniem łańcuchem dostaw i pozostałe usługi doradztwa związane z zarządzaniem (PKWiU 70.22.16.0);
 5. wsparcie usług administracyjnych – Usługi przygotowania dokumentów i pozostałe specjalistyczne usługi wspomagające prowadzenie biura (PKWiU 82.19.13.0).

Umowa określająca zakres prac wykonywanych na rzecz Spółki ma charakter kompleksowy. Podmiot powiązany zapewnia wsparcie obejmujące wszystkie przedmiotowe usługi, które co do zasady mają charakter równorzędny.


Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą ustalenia, czy koszty Usług koordynacji logistyki podlegają ograniczeniu w zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 15e ust. 1 updop.


W odniesieniu do powyższego należy w pierwszej kolejności wyjaśnić znaczenia pojęć: „usług doradczych”, „usług zarządzania” oraz „usług przetwarzania danych”, zawartych w treści art. 15e ust. 1 pkt 1 updop. Przepisy updop nie definiują powyższych pojęć.


Wobec braku w ustawie definicji doradztwa należy, zdaniem organu podatkowego, posiłkowo odwołać się do wykładni językowej tego pojęcia. Zgodnie ze Słownikiem Języka Polskiego PWN „doradztwo” oznacza udzielanie fachowych porad, natomiast termin „doradzać” znaczy udzielić porady, wskazać sposób postępowania w jakiejś sprawie. Użyty w updop termin „usługi doradztwa” należy rozumieć w związku z tym szeroko.


W doktrynie przedmiotu przyjmuje się szerokie ujęcie terminu usługi doradcze. Według przedstawicieli nauki doradztwo, w bardzo ogólnym znaczeniu, jest usługą świadczoną przez jedną osobę/instytucje na rzecz drugiej osoby/instytucji, która zleca wykonanie tej usługi. W literaturze przedmiotu bardzo różnorodnie formułowane są zadania stojące przed usługami doradczymi, np. doradztwo określane jest jako:

 • przejęcie zadań,
 • pośrednictwo w zakresie przekazywania wiedzy,
 • pośrednictwo w przekazywaniu specjalnych informacji,
 • pomoc w rozwiązywaniu problemów,
 • pomoc w podejmowaniu decyzji,
 • przekazywanie informacji zmniejszających ryzyko,
 • przygotowanie i przekazywanie informacji służących rozwiązaniu kompleksowych problemów,
 • przekazywanie specyficznej wiedzy, celem usprawnienia działań,
 • identyfikacja i rozwiązywanie problemów,
 • przekazywanie zaleceń dotyczących usprawniania działań oraz pomoc w ich wdrożeniu,
 • dawanie wskazówek dotyczących postępowania.


Według Słownika języka polskiego PWN „zarządzać”, oznacza natomiast kierować, administrować czymś” (E. Sobol, Słownik Języka Polskiego PWN, Warszawa 1996). W tym kontekście, za zarządzanie należy uznać władcze uprawnienie w stosunku do realizowanego projektu lub działalności gospodarczej. Zgodnie ze Słownikiem Języka Polskiego PWN, „kierować” oznacza „stać na czele czegoś, wskazywać sposób postępowania”.

Według organu podatkowego pojęcie „zarządzania”, musi być rozumiane szeroko jako zbiór różnorodnych czynności i działań zmierzających do osiągnięcia określonego celu związanego z interesem (potrzebą) danego przedmiotu zarządzania. Jest to zestaw metod i technik opartych na akceptowanych zasadach zarządzania (administrowania) używanych do planowania, oceny i kontrolowania pożądanych rezultatów.

Należy zaznaczyć, że w doktrynie prawa przyjęło się uważać, że zarządzanie w szerokim ujęciu oznacza „zrobienie czegoś za pomocą wysiłków innych osób” (B. Kudrycka, B.G. Peters, P.J. Suwaj, Nauka administracji, Warszawa 2009); organizowanie działań dla osiągnięcia określonych celów przy zachowaniu zasad skuteczności i sprawności organizacyjnej z uwzględnieniem realnej odpowiedzialności za osiągnięte rezultaty.

Pojęcie „przetwarzania danych” dotyczy natomiast czynności mających charakter odtwórczy i obejmuje elementy takie jak porządkowanie, archiwizowanie, zabezpieczenie oraz udostępnianie zbiorów danych. Powołując się na definicję słownikową (internetowy Słownik języka polskiego PWN – https://sjp.pwn.pl) należy wskazać, że jednym ze znaczeń pojęcia „przetwarzać” jest „opracować zebrane dane”.


W ocenie organu, świadczone na rzecz Spółki w ramach Usług koordynacji logistyki następujące usługi:

 • analiza i harmonizacja popytu na gotowe produkty – sklasyfikowane jako Usługi doradcze związane z zarządzaniem łańcuchem dostaw i pozostałe usługi doradztwa związane z zarządzaniem (PKWiU 70.22.16.0);
 • kodyfikacja i zarządzanie bazą danych – sklasyfikowane jako Usługi przetwarzania danych (PKWiU 63.11.11.0);
 • zarządzanie zapasem – sklasyfikowane jako Usługi doradztwa związane z zarządzaniem łańcuchem dostaw i pozostałe usługi doradztwa związane z zarządzaniem (PKWiU 70.22.16.0);
 • organizacja przepływu produktów – sklasyfikowane jako Usługi doradztwa związane z zarządzaniem łańcuchem dostaw i pozostałe usługi doradztwa związane z zarządzaniem (PKWiU 70.22.16.0)

- stanowią – jak wynika wprost z ich klasyfikacji – usługi doradcze, usługi zarządzania oraz usługi przetwarzania danych.

Będące przedmiotem interpretacji powyższe usługi (wymienione w pkt 1-4 opisu stanu faktycznego), podobnie jak wskazane wprost w treści art. 15e ust. 1 updop, stanowią usługi niematerialne polegającą na zarządzaniu, doradztwie oraz przetwarzaniu danych. Podkreślić przy tym należy, jak już wcześniej zauważono, że o rodzaju usługi decyduje nie jej nazwa nadana przez podatnika, lecz jej rzeczywisty charakter. W rezultacie, powyższe usługi (sklasyfikowane jako usługi doradztwa/zarządzania i przetwarzania danych) podlegają limitowaniu w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów na mocy art. 15e ust. 1 updop.

Jednocześnie podkreślić należy, że powyższe usługi stanowią główną część Usług koordynacji logistyki, jako Usług mających – jak wskazał Wnioskodawca – charakter kompleksowy. Wszystkie czynności podejmowane w ramach kompleksowych Usług koordynacji logistyki powinny więc być kwalifikowane wspólnie, jako jedno świadczenie. Nie można w sposób odrębny traktować poszczególnych czynności wykonywanych w celu realizacji usługi zasadniczej, bowiem takie rozdzielenie miałoby charakter sztuczny. Nie ma zatem powodu, aby dokonywać sztucznego podziału usługi kompleksowej, której podstawowy charakter nosi w tym przypadku cechy odpowiadające usługom doradczym, zarządczym, bądź przetwarzania danych, tj. usługom objętym dyspozycją art. 15e ust. 1 pkt 1 updop.

W związku z powyższym, Usługi koordynacji logistyki, jako usługi o charakterze kompleksowym, posiadające w przeważającej części elementy doradcze, zarządcze bądź dotyczące przetwarzania danych, podlegać będą w całości limitowaniu na podstawie art. 15e ust. 1 updop.


Ad. 2


Wątpliwości Spółki zgłoszone w niniejszej sprawie dotyczą również ustalenia, czy koszty Usług koordynacji logistyki nabywanych przez Wnioskodawcę od Podmiotu powiązanego nie podlegają wyłączeniu z kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 15e ust. 1 w zw. z art. 15e ust. 11 pkt 1 updop, ponieważ są kosztem bezpośrednio związanym z wytworzeniem przez Wnioskodawcę towarów (Produktów).

Zgodnie z art. 15e ust. 11 pkt 1 updop, ograniczenie o którym mowa w art. 15e ust. 1, nie ma bowiem zastosowania do kosztów usług, opłat i należności, o których mowa w ust. 1, zaliczanych do kosztów uzyskania przychodów bezpośrednio związanych z wytworzeniem lub nabyciem przez podatnika towaru lub świadczeniem usługi.

Językowa analiza wyrażenia „kosztów uzyskania przychodów bezpośrednio związanych z wytworzeniem lub nabyciem przez podatnika towaru lub świadczeniem usługi” prowadzi do wniosku, że chodzi o związek kosztu z czynnością „wytwarzania” lub „nabywania” towaru albo „świadczenia” usługi.

Bardziej funkcjonalna wykładnia tych pojęć sprowadza się do poszukiwania tego związku z samym przedmiotem (efektem) tego wytwarzania (nabywania) albo świadczenia usługi, tj. określonym dobrem lub określoną usługą. Z tego względu należy uznać, że koszt o którym mowa w omawianym przepisie to koszt usługi lub prawa w jakimkolwiek stopniu „inkorporowanych” w produkcie, towarze lub usłudze. Jest to zatem koszt, który wpływa na finalną cenę danego towaru lub usługi, jako (zazwyczaj) jeden z wielu wydatków niezbędnych do poniesienia w procesie produkcji, dystrybucji danego dobra lub świadczenia określonej usługi. Koszt ten powinien przy tym być możliwy do zidentyfikowania jako czynnik obiektywnie kształtujący cenę danego dobra lub usługi. Konieczność doszukiwania się związku kosztu z produktem, towarem i usługą wyklucza (podobnie jak w przypadku kosztów bezpośrednio związanych z przychodami) z zakresu omawianego wyłączenia koszty ogólnie służące działalności podatnika, ponoszone bez związku z konkretnych towarem lub usługą. Dotyczy to również wszelkich kosztów służących zabezpieczeniu albo zachowaniu źródła przychodów.

Zakres powyższego przepisu art. 15e ust. 11 oraz art. 15 ust. 4 updop (dot. kosztów bezpośrednio związanych z przychodami) nie jest tożsamy i pojęcia zawarte w tych przepisach nie mogą być traktowane jako równoważne. Pierwszy z tych przepisów odnosi się bowiem do kosztów usług i praw bezpośrednio związanych z wytworzeniem lub nabyciem przez podatnika towaru lub świadczeniem usługi, natomiast drugi dotyczy kosztów bezpośrednio związanych z przychodami. Porównanie obu tych regulacji wskazuje na różnice pojęciowe tych przepisów. Uwzględniając powyższe, przy interpretowaniu art. 15e ust. 11 updop użyte w tym przepisie pojęcie koszty bezpośrednio związanie z wytworzeniem (nabyciem) towaru nie powinno być utożsamiane ze zwrotem wynikającym z art. 15 ust. 4 updop dotyczącym kosztów bezpośrednio związanych z przychodami.

Rozpatrując kwestię czy koszty opisanych we wniosku Usług koordynacji logistyki podlegają wyłączeniu z zakresu działania art. 15e ust. 1 updop z uwagi na fakt, że są bezpośrednio związane z wytworzeniem przez podatnika towarów (Produktów) należy ustalić, co w przedmiotowej sprawie jest towarem (Produktem).

Zgodnie z opisem stanu faktycznego, Wnioskodawca funkcjonuje w międzynarodowej strukturze podmiotów powiązanych prowadzących działalność w zakresie produkcji i dystrybucji produktów kosmetycznych. Głównym przedmiotem działalności Spółki jest produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych.

Mając na uwadze powyższe zauważyć należy, że Usługom koordynacji logistyki (które obejmują czynności doradztwa związanego z zarządzaniem łańcuchem dostaw, przetwarzania danych, przygotowania dokumentów i pozostałe specjalistyczne usługi wspomagające prowadzenie biura), w opinii organu, chociaż niewątpliwie związanym w jakimś stopniu z wytworzeniem towaru, nie można przypisać bezpośredniego wpływu na jego wytworzenie. Jednocześnie, jak wskazano w opisie sprawy, koszty Usług koordynacji logistyki nie zostały wkalkulowane w Koszty produkcji („PRI”), lecz wliczone zostały w Koszty pozaprodukcyjne. Zdaniem organu, związek poniesionych wydatków z wytworzeniem towaru ma charakter pośredni, gdyż ich ponoszenie jest niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania prowadzonej działalności gospodarczej, jednakże nie ma możliwości wskazania bezpośredniego wpływu tych wydatków na wytworzenie wyrobów kosmetycznych/toaletowych. Nie można bowiem uznać, że bez poniesienia przedmiotowych wydatków niemożliwe byłoby wytworzenie towaru.

Ponadto, jak wskazał Wnioskodawca w uzasadnieniu do własnego stanowiska w sprawie, „Gdyby Spółka nie zawarła Umowy o świadczenie Usług koordynacji logistyki, nie miałaby możliwości optymalizacji zapasów poprzez sprawny przepływ produktów pomiędzy spółkami w Grupie, a tym samym musiałaby ponosić znacznie wyższe koszty magazynowania Produktów, co spowodowałoby podniesienie cen Produktów”. Z opisanego powyżej procesu nie wynika zatem, aby świadczenie Usług koordynacji logistyki miało bezpośredni wpływ na wytworzenie przez Spółkę towarów. Związek świadczonych ww. usług z wytworzeniem towarów jest, zdaniem organu, jedynie pośredni. Zatem, Usługi koordynacji logistyki, aczkolwiek mające związek z prowadzoną działalnością gospodarczą polegającą m.in. na wytwarzaniu Produktów kosmetycznych i toaletowych, nie mają jednak bezpośredniego wpływu na wytworzenie tych Produktów. W związku z powyższym, w odniesieniu do ww. Usług koordynacji logistyki nie znajdzie zastosowania art. 15e ust. 11 pkt 1 updop, gdyż usługi te nie są bezpośrednio związane z wytworzeniem lub nabyciem przez podatnika towaru lub świadczeniem usługi.

Przykłady kosztów bezpośrednio związanych z wytwarzaniem towarów/usług zostały wskazane w projekcie ustawy nowelizującej. Są to koszty nabywanych od spółek powiązanych usług projektowych, które są wykorzystywane przy produkcji polskiej spółki meblarskiej czy koszty usług reasekuracji, które są związane ze świadczeniem usług ubezpieczenia. Wskazane przez autora projektu koszty są częściami składowymi towarów bądź usług wytwarzanych przez podatnika. Takie koszty, przypisane do konkretnej usługi bądź towaru, są niezbędne dla wytworzenia oraz bezpośrednio wpływają na cenę. W przedmiotowej sprawie mamy natomiast do czynienia z nabywanymi Usługami koordynacji logistyki, które mają jedynie charakter pomocniczy. Bez wspomnianych Usług Spółka byłaby w stanie wytwarzać Produkty a cena nabywanych Usług nie wpływa bezpośrednio na cenę sprzedaży Produktu tak jak jest to w przypadku ceny projektu nabywanego przez spółkę meblarską.

Podsumowując, Usługi koordynacji logistyki, będące usługami o charakterze kompleksowym, jako posiadające w przeważającej części elementy doradcze, zarządcze bądź przetwarzania danych, podlegać będą w całości limitowaniu na podstawie art. 15e ust. 1 updop. Jednocześnie, ww. Usługi nie są bezpośrednio związane z wytworzeniem przez Spółkę towarów, zatem w sprawie nie będzie miało zastosowania wyłączenie wynikające z art. 15 ust. 11 pkt 1 updop.


W świetle powyższego, stanowisko Wnioskodawcy w zakresie:

 • braku zastosowania ograniczenia wynikającego z art. 15e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w odniesieniu do kosztów Usług koordynacji logistyki – jest nieprawidłowe;
 • kwalifikacji kosztów Usług koordynacji logistyki do kosztów bezpośrednio związanych z wytworzeniem towaru – jest nieprawidłowe.


Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.


Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.


Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2018 r., poz. 1302) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.


doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj wygodnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj