Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej
0114-KDIP2-1.4010.260.2018.2.JF
z 12 września 2018 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA


Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 22 czerwca 2018 r. (data wpływu 22 czerwca 2018 r.) uzupełnione pismem z dnia 20 sierpnia 2018 r. (data nadania 21 sierpnia 2018 r., data wpływu 27 sierpnia 2018 r.) na wezwanie dnia 10 sierpnia 2018 r. nr 0114-KDIP2-1.4010.260.2018.1.JF (data nadania 10 sierpnia 2018 r., data odbioru 20 sierpnia 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych połączenia Spółki Przejmującej ze Spółką Przejętą poprzez przejęcie całości majątku Spółki Przejętej, po stronie Spółki Przejmującej, jak również po stronie G. (jedynego udziałowca łączonych spółek) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE


W dniu 22 czerwca 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych połączenia Spółki Przejmującej ze Spółką Przejętą poprzez przejęcie całości majątku Spółki Przejętej, po stronie Spółki Przejmującej, jak również po stronie G. (jedynego udziałowca łączonych spółek).


We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.


G. S.A. (dalej zwana: G. lub Wspólnik) jest spółką dominującą i reprezentującą w P. (dalej: P. lub Wnioskodawca). W skład P. wchodzi obecnie G. oraz 29 spółek zależnych.

Z uwagi na pojawiające się potrzeby ekonomiczno-biznesowe przeprowadzono restrukturyzację, w ramach, której połączyły się dwie spółki zależne wchodzące w skład P. W ramach restrukturyzacji doszło do połączenia E. sp. z o.o. (dalej zwana: Spółką Przejmującą) oraz T. Sp. z o.o. (zwaną dalej: Spółką Przejętą), obie spółki z siedzibą w Polsce. Do Krajowego Rejestru Sądowego Połączenie zostało wpisane 12.04.2018 r.


Przed połączeniem, G. było jedynym udziałowcem Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejętej, od dnia połączenia jest jedynym udziałowcem Spółki Przejmującej. Sporządzony plan połączenia przewidywał połączenie w trybie art. 492 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeksu spółek handlowych (Dz.U.2017.1577; dalej: k.s.h.), tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejętej na Spółkę Przejmującą za udziały, które Spółka Przejmująca wydała G. (tj. Wspólnikowi Spółki Przejętej). W wyniku połączenia nie przyznano dopłat w gotówce na rzecz Wspólnika.


Na skutek połączenia kapitał zakładowy Spółki Przejmującej z kwoty 34.824.500,00 zł został podwyższony o kwotę wynikającą z przyjętego parytetu wymiany udziałów zgodnie ze stanem udziałów Spółki Przejętej na dzień podjęcia uchwały o połączeniu, tj. o kwotę 50.000,00 zł do łącznej kwoty 34.874.500,00 zł w drodze ustanowienia nowych udziałów (dalej: Udziały Połączeniowe). Parytet wymiany udziałów wynosił 1:1, czyli za jeden udział Spółki Przejętej, G. objęła jeden udział Spółki Przejmującej. W rezultacie, kapitał zakładowy Spółki Przejmującej został podwyższony o kapitał zakładowy Spółki Przejętej.


Zgodnie z wymogami k.s.h. (art. 492 § 2 pkt 3) do planu połączenia należy dołączyć ustalenie wartości majątku spółki przejmowanej, na określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie planu połączenia.


W związku z powyższym w planie połączenia ustalono wartość majątku Spółki Przejętej metodą księgową na kwotę 1.061.806,41 zł. Zatem w wyniku połączenia Udziały Połączeniowe o wartości nominalnej 50.000,00 zł przyznane G. zostały objęte za wartość księgową majątku w kwocie 1.061.806,41 zł, ponieważ o takiej wartości majątek został przejęty przez Spółkę Przejmującą. Tym samym wartość udziałów, jakie posiadała G. nie uległa zmianie po połączeniu, ponieważ za przeniesiony majątek G. nabyła udziały o tej samej wartości nominalnej, zachowując 100% udziałów w spółce przejętej i przejmującej.

Niezależnie od powyższego Spółka Przejmująca zleciła wycenę udziałów Spółki Przejętej. Wycena została przeprowadzona w oparciu o metodę zdyskontowanych przepływów pieniężnych, według której wartość udziałów Spółki przejętej oszacowano na poziomie 2.564.000,00 zł. Na podstawie powyżej przedstawionych danych, wartość rynkowa Spółki Przejętej odpowiada wartości udziałów i wynosi 2.564.000,00 zł, zatem jest wyższa od wartości księgowej wskazanej w planie połączenia (1.061.806,41 zł).


Konsekwencją połączenia spółek jest tzw. sukcesja generalna, czyli wstąpienie przez Spółkę Przejmującą w ogół praw i obowiązków Spółki Przejętej na mocy art. 494 § 1 k.s.h. Celem połączenia spółek była optymalizacja procesów gospodarczych, a także konieczność zwiększenia i uporządkowania potencjału organizacyjnego i technologicznego, w szczególności do wykonania zadań inwestycyjnych.


Przed dniem połączenia spółki działały w tej samej lokalizacji, miały tożsamy profil i obszar działania, były powiązane, majątkowo i handlowo oraz ich udziały należały w całości do G.


Decyzja o połączeniu podjęta została z uwagi na konieczność usprawnienia funkcjonowania zarówno od strony ekonomicznej, organizacyjnej, jak i prawnej, przy założeniu zmniejszenia kosztów ponoszonych w procesie zarządzania oraz w procesie sprawozdawczości.


W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:


  1. Czy w związku z połączeniem Spółki Przejmującej ze Spółką Przejętą poprzez przejęcie całości majątku Spółki Przejętej, po stronie Spółki Przejmującej powstał przychód podatkowy w rozumieniu przepisów ustawy o CIT?
  2. Czy po stronie G. (czyli jedynego udziałowca łączonych spółek) powstał przychód do opodatkowania w rozumieniu przepisów ustawy o CIT?

Zdaniem Wnioskodawcy:


Stanowisko Wnioskodawcy Ad. pytania nr 1


Zdaniem Wnioskodawcy, w związku z połączeniem Spółki Przejmującej ze Spółką Przejętą poprzez przejęcie całości majątku Spółki Przejętej, po stronie Spółki Przejmującej nie powstał przychód podatkowy w rozumieniu przepisów ustawy o CIT.


Stanowisko Wnioskodawcy Ad. pytania nr 2


Zdaniem Wnioskodawcy, po stronie G., (czyli jedynego udziałowca połączonych spółek) nie powstał przychód do opodatkowania w rozumieniu przepisów ustawy o CIT.


Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy


Reprezentowanie podatkowej grupy kapitałowej przez spółkę dominującą.


Stosownie do art. 1a ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1036 z późn. zm., dalej: CIT), podatnikami mogą być również grupy, co najmniej dwóch spółek prawa handlowego mających osobowość prawną, które pozostają w związkach kapitałowych, zwane dalej „podatkowymi grupami kapitałowymi”. W takich sytuacjach podatnikiem w podatku dochodowym od osób prawnych nie są poszczególne spółki tworzące podatkową grupę kapitałową a cała grupa, reprezentowana przez spółkę dominującą.


Natomiast zgodnie z art. 1a ust. 3a ustawy o CIT, spółka dominująca reprezentuje podatkową grupę kapitałową w zakresie obowiązków wynikających z ustawy oraz przepisów Ordynacji podatkowej.


Zatem do reprezentowania w zakresie wszelkich uprawnień i obowiązków wynikających z ustawy o CIT oraz Ordynacji podatkowej została delegowana spółka dominująca.


Biorąc pod uwagę, że uprawnienie do złożenia wniosku o indywidualną interpretację prawa podatkowego wynika z przepisów Ordynacji podatkowej, złożenie wniosku przez G. S.A. (Spółkę dominującą w P.) w imieniu P. w omawianym zdarzeniu przyszłym (winno być stanie faktycznym) jest uzasadnione.


Przejęcie spółki tworzącej podatkową grupę kapitałową przez inną spółkę z tej podatkowej grupy kapitałowej.


Stosownie do art. 1a ust. 6 ustawy o CIT, po rejestracji podatkowa grupa kapitałowa nie może być rozszerzona o inne spółki ani pomniejszona o którąkolwiek ze spółek tworzących tę grupę, z wyjątkiem przejęcia spółki tworzącej podatkową grupę kapitałową przez inną spółkę z tej podatkowej grupy kapitałowej, chyba że połączenie spółek tworzących podatkową grupę kapitałową prowadzi do zmniejszenia ich liczby poniżej dwóch.


Podkreślić należy, iż w opisanym zdarzeniu doszło do połączenia przez przejęcie dwóch spółek tworzących podatkową grupę kapitałową, przy czym nie doprowadziło to do zmniejszenia liczby spółek podatkowej grupy kapitałowej poniżej dwóch. Powyższe wskazuje, że omawiane zdarzenie pozostaje bez wpływu na istnienie P.


Przychody powstałe w wyniku łączenia spółek kapitałowych, jako przychody z zysków kapitałowych


Połączenie Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną nastąpiło w trybie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. Zgodnie z tym przepisem, połączenie może być dokonane przez przeniesienie całego majątku spółki (przejmowanej) na inną spółkę (przejmującą) za udziały lub akcje, które spółka przejmująca wydaje wspólnikom spółki przejmowanej (łączenie się przez przejęcie).

Do końca 2017 r. konsekwencje w podatku dochodowym od osób prawnych połączenia spółek regulowały przepisy ustawy o CIT w art. 10 ust. 1 pkt 1 oraz art. 10 ust. 2 pkt 1 ustawy o CIT.


Zgodnie z art. 10 ust. 2 pkt 1 ustawy o CIT w przypadku połączenia spółek kapitałowych dla spółki przejmującej nie stanowiła dochodu z tytułu udziału w zyskach osoby prawnej nadwyżka wartości otrzymanego przez spółkę przejmującą majątku spółki przejmowanej ponad nominalną wartość udziałów (akcji) przyznanych udziałowcom (akcjonariuszom) spółki przejmowanej.

Połączenie, na podstawie uchylonych przepisów, nie powodowało żadnych konsekwencji podatkowych dla spółki przejmującej, jeżeli było dokonane z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych.


Stanowiska organów podatkowych w indywidualnych interpretacjach oraz orzecznictwo było w tym zakresie jednolite, przykładowo interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 28 listopada 2013 r., nr IPPB3/423-704/13-2/AG, interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 3 września 2014 r. nr ILPB4/423-289/14-2/ŁM, interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 16 grudnia 2016 r. nr 1462-IPPB5.4510.1014.2016.1.AK., jak również interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 13 kwietnia 2017 r. znak 1462-IPPB5.4510.50.2017.1.JC.


Z dniem 1 stycznia 2018 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. 2017.2175 z dnia 27 listopada 2017r.).

Powyższą ustawą wprowadzono do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych art. 7b, który w ramach przychodów z zysków kapitałowych definiuje m.in. przychody z zysków osób prawnych i jednocześnie uchylono art. 10 ustawy o CIT, dotychczas regulujący zasady opodatkowania dochodów (przychodów) z udziału w zyskach osób prawnych.

Stosownie do art. 7b ust. 1 pkt 1 litera m) ustawy o CIT w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2018 r., za przychody z zysków kapitałowych uważa się przychody uzyskane w następstwie przekształceń, łączenia lub podziału podmiotów, w tym przychody osoby prawnej przejmującej w następstwie łączenia, majątek lub część majątku innej osoby prawnej lub spółki.

Zatem analogicznie jak w poprzednim stanie prawnym, przychody powstałe w wyniku łączenia są kwalifikowane, jako przychody z zysków kapitałowych.


Ad. 1


Stosownie do art. 12 ust. 1 pkt 8c ustawy o CIT w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2018 r. przychodem jest ustalona na dzień łączenia lub podziału wartość majątku spółki przejmowanej lub dzielonej otrzymanego przez spółkę przejmującą lub nowo zawiązaną.


Zatem jako przychód w świetle powyższego przepisu uznać należy ustaloną na dzień łączenia wartość majątku spółki przejmowanej. Powyższy przepis należy rozpatrywać w powiązaniu z również obowiązującym od 1 stycznia 2018 r. art. 12 ust. 4 pkt 3e ustawy o CIT, zgodnie z którym do przychodów nie zalicza się wartości majątku spółki przejmowanej lub dzielonej otrzymanego przez spółkę przejmującą odpowiadającej wartości emisyjnej udziałów przydzielonych udziałowcom spółek łączonych lub dzielonych.

Powyższy przepis zastąpił uchylony z dniem 1 stycznia 2018 r. art. 10 ust. 2 pkt 1 ustawy o CIT, zgodnie z którym przy połączeniu lub podziale spółek dla spółki przejmującej lub nowo zawiązanej nie stanowiła dochodu nadwyżka wartości otrzymanego przez spółkę przejmującą lub nowo zawiązaną majątku spółki przejmowanej lub dzielonej ponad nominalną wartość udziałów przyznanych udziałowcom spółki przejmowanej lub dzielonej. Niemniej jednak w uzasadnieniu do projektu ustawy zmieniającej powyższe przepisy stwierdzono, wprost, że „dodawane w ust. 4 art. 12 punkty 3e i 3f stanowią odpowiednik regulacji zawartej obecnie w art. 10 ust. 2”.


Zatem przed zmianą ustawy o CIT, tj. przed dniem 1 stycznia 2018 r., dochodu nie stanowiła wartość majątku otrzymanego przez spółkę przejmującą stanowiąca nadwyżkę ponad wartość nominalną udziałów przyznanych wspólnikowi spółki przejmowanej. Natomiast w obecnym brzmieniu przepisu, tj. od dnia 1 stycznia 2018 r., przychodu nie stanowi wartość otrzymanego przez Spółkę Przejmowaną majątku odpowiadająca wartości emisyjnej udziałów.


Ustawodawca usunął przepis posługujący się nieadekwatną do wartości emisyjnej nominalną wartością udziałów. Jednocześnie wprowadzono do ustawy o CIT definicję wartości emisyjnej udziałów (akcji).


Stosownie do art. 4a pkt 16a ustawy o CIT (obowiązującej od 1 stycznia 2018) za wartość emisyjną udziałów (akcji) uważa się cenę, po jakiej obejmowane są udziały, określoną w statucie lub umowie spółki, a w razie ich braku - w innym dokumencie o podobnym charakterze, nie niższą od wartości rynkowej tych udziałów.


Mając na uwadze, że definicja „wartość emisyjna udziałów” ma zastosowanie tylko do ustalenia wartości w przypadku restrukturyzacji spółek polegających na połączeniach lub podziałach, musi odnosić się ona do wartości majątku łączonego lub wydzielanego. Połączenie przez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej na spółkę przejmującą odbywa się w zamian za udziały. Tym samym wartość przeniesionego majątku będzie ceną, po jakiej obejmowane są udziały.


W ocenie Wnioskodawcy w przypadku połączenia spółek pojęcia „ceny objęcia” nie można rozumieć w taki sposób, jak czyni się to w przypadku zwykłej sprzedaży udziałów. W przypadku przejęcia dochodzi do swego rodzaju „wymiany” w efekcie, której majątek posiadany przez Spółkę Przejętą został przeniesiony w zamian za udziały dla wspólników tej Spółki. Wobec czego „ceną objęcia” udziałów jest równowartość majątku Spółki przejętej przekazanego Spółce Przejmującej. W taki sposób należy rozumieć definicję wartości emisyjnej udziałów.

Obejmując udziały w spółce wspólnik zobowiązany jest do wniesienia wkładu (pieniężnego lub niepieniężnego), co stanowi ekwiwalent za nabywane udziały. Zatem pojęcie ceny w omawianym przepisie zostało sprowadzone do roli ekwiwalentu otrzymanego przez drugą stronę czynności za określone dobro. Co do zasady objęcie udziału oznacza pierwotne nabycie udziału, które jest związane z powstawaniem spółki, podwyższaniem kapitału zakładowego, czy też jak w omawianym zdarzeniu przyszłym (winno być stanie faktycznym) objęciem Udziałów Połączeniowych.


W konsekwencji tego powstają nowe udziały, które są obejmowane przez G. Taki udział nie istniał wcześniej i jest dopiero wykreowany przez rejestrację podwyższenia kapitału zakładowego w Spółce Przejmującej.


Mając na względzie powyższe, należy uznać, iż zgodnie z art. 4a pkt 16a ustawy o CIT za wartość emisyjną udziałów uważa się „cenę, po jakiej obejmowane są udziały”, jednak „nie niższą od wartości rynkowej tych udziałów”.


Uznać, zatem należy, że jeżeli wartość przyjęta na potrzeby planu połączenia jest niższa od wyceny rynkowej to w takim przypadku wartością emisyjna udziałów będzie wartość rynkowa, która w omawianym stanie faktycznym wynika ze sporządzonej wyceny.


W konsekwencji, po stronie Spółki Przejmującej nie powstanie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem CIT.


Mając powyższe na uwadze, wycena majątku Spółki Przejętej, ustalona w planie połączenia metodą księgową, była niższa od sporządzonej wyceny wartości rynkowej, a zatem uznać należy, że wartością emisyjną udziałów jest wartość rynkowa wynikająca z wyceny.


Jednocześnie, w myśl art. 12 ust. 13 ustawy o CIT, przepisów art. 12 ust. 4 pkt 3e, pkt 3f, pkt 12 i pkt 25 lit. b) oraz ust. 4d nie stosuje się w przypadkach, gdy głównym lub jedynym z głównych celów połączenia spółek, podziału spółek, wymiany udziałów lub wniesienia wkładu niepieniężnego jest uniknięcie lub uchylenie się od opodatkowania.


Jak zostało wskazane w opisie zdarzenia, podstawowym celem połączenia spółek było ograniczenie kosztów związanych z utrzymaniem dwóch odrębnych spółek kapitałowych oraz dokapitalizowanie Spółki Przejmującej poprzez konsolidację majątku obu spółek w jednym podmiocie.


W konsekwencji, połączenie poprawi sytuację finansową Spółki Przejmującej oraz spowoduje ograniczenie kosztów poprzez przejęcie Spółki Przejętej.


W ocenie Wnioskodawcy, w omawianym zdarzeniu brak jest uzasadnienia ekonomicznego utrzymywania dwóch odrębnych spółek zajmujących się analogicznymi usługami.


Połączenie jest zatem uzasadnione przyczynami ekonomicznymi. Z tego względu nie znajdzie zastosowania art. 12 ust. 13 ustawy o CIT.


Mając na względzie powyższe przepisy, w ocenie Wnioskodawcy, w wyniku połączenia, po stronie Spółki Przejmującej nie powstał przychód do opodatkowania w rozumieniu przepisów ustawy o CIT.


Na potwierdzenie powyższego stanowiska przytoczyć należy Pismo Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 21 maja 2018 r. znak 0114-KDIP2-3.4010.82.2018.1.JBB oraz Pismo Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 17 kwietnia 2018 r. znak 0114-KDIP2-3.4010.58.2018.1.KK.


Ad. 2


Uzasadniając stanowisko Wnioskodawca wskazuje na art. 12 ust. 4 pkt 12 ustawy o CIT, zgodnie z którym, do przychodów nie zalicza się, w przypadku połączenia spółek, przychodu wspólnika spółki przejmowanej stanowiącego wartość emisyjną udziałów (akcji) przydzielonych przez spółkę przejmującą lub nowo zawiązaną.


Zarówno przed połączeniem jak i po połączeniu G. była 100% wspólnikiem Spółki przejętej jak i przejmującej. Obecnie po procesie połączenia pozostaje również 100 % wspólnikiem w spółce Przejmującej.


W ocenie Wnioskodawcy Spółka Przejmująca, wskutek połączenia, przyjęła majątek według wartości rynkowej i wydała G. udziały według wartości emisyjnej (wartości rynkowej, zgodnie z analizą w Ad. 1.


Mając na względzie powyższe przepisy, w ocenie Wnioskodawcy, w wyniku połączenia, po stronie Wspólnika nie powstał przychód do opodatkowania w rozumieniu przepisów ustawy o CIT.


W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego w zakresie skutków podatkowych połączenia Spółki Przejmującej ze Spółką Przejętą poprzez przejęcie całości majątku Spółki Przejętej, po stronie Spółki Przejmującej, jak również po stronie G. (jedynego udziałowca łączonych spółek) – jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej w tym zakresie oceny stanowiska Wnioskodawcy.


Jednocześnie organ interpretacyjny zauważa, że okoliczność, iż połączenie dokonywane jest z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych, związanych z synergią kosztową spółek wchodzących w skład jednej grupy kapitałowej została przyjęta jako element stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę. Jednakże zbadanie przesłanek i celów dokonywanego połączenia spółek jest w pełni możliwe dopiero w ramach ewentualnego postępowania kontrolnego lub podatkowego. Tym samym stwierdzenie, że przedstawione przez Wnioskodawcę w stanie faktycznym połączenie, zostanie przeprowadzone z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych, a jego głównym bądź jednym z głównych celów nie jest uniknięcie lub uchylenie się od opodatkowania, nie może podlegać ocenie tut. organu interpretacyjnego, w trybie i na zasadach przewidzianych dla instytucji interpretacji indywidualnej.


Zauważyć przy tym należy, że uregulowane w art. 14b-14h Ordynacji podatkowej, postępowanie w sprawie wydawania interpretacji indywidualnych jest postępowaniem odrębnym od postępowania podatkowego czy kontrolnego, w ramach których prowadzone jest postępowanie dowodowe. Regulacje ww. ustawy nie przewidują prowadzenia postępowania dowodowego w sprawach o interpretację przepisów prawa podatkowego.


Należy jednocześnie wskazać, że to podatnik stosując przepis art. 12 ust. 4 pkt 3e updop, będzie zobowiązany do wskazania dowodów, że połączenie spółek zostało przeprowadzone z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych, nie zaś w celu uniknięcia lub uchylenia się od opodatkowania.


Niniejsza interpretacja została wydana w oparciu o przedstawiony we wniosku opis stanu faktycznego, co oznacza, że w przypadku, gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź celno-skarbowej zostanie ustalony odmienny stan faktyczny, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.


Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisanym zdarzeniem przyszłym) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.


Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

  1. z zastosowaniem art. 119a;
  2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.


Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2018 r., poz. 1302 j.t.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.


doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj