Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej
0111-KDIB1-3.4010.403.2018.1.APO
z 14 września 2018 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 9 sierpnia 2018 r. (data wpływu 14 sierpnia 2018 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie ustalenia, czy prace B+R wykonywane przez Wnioskodawcę spełniają definicję działalności badawczo-rozwojowej, która uprawnia do zastosowania ulgi opisanej w art. 18d ustawy CIT, oraz czy rozliczenie na zasadzie koszt plus marża należnego Spółce wynagrodzenia z tytułu świadczenia na rzecz innych podmiotów usług, które obejmuje wykonywanie prac B+R, będzie nadal uprawniało do zastosowania ulgi opisanej w art. 18d ustawy CIT – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 sierpnia 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie ustalenia, czy prace B+R wykonywane przez Wnioskodawcę spełniają definicję działalności badawczo-rozwojowej, która uprawnia do zastosowania ulgi opisanej w art. 18d ustawy CIT, oraz czy rozliczenie na zasadzie koszt plus marża należnego Spółce wynagrodzenia z tytułu świadczenia na rzecz innych podmiotów usług, które obejmuje wykonywanie prac B+R, będzie nadal uprawniało do zastosowania ulgi opisanej w art. 18d ustawy CIT.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny/zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca (dale również: „Spółka”) jest polską spółką z ograniczoną odpowiedzialnością świadczącą innowacyjne usługi i realizującą kompleksowe projekty o unikatowym charakterze na styku informatyki, elektroniki i automatyki. Wnioskodawca nie prowadzi działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej.

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej występują w Spółce trzy typy projektów, które poniżej uszeregowano według częstotliwości występowania :

 1. Prowadzenie prac badawczych i rozwojowych na zlecenie zewnętrznych podmiotów np. budowa prototypu układów/podzespołów elektronicznych/sterowników, itp. - w oparciu o zdefiniowane przez klienta oczekiwania końcowe, ale bez wskazania technologii czy metody osiągnięcia zadanych funkcji. Efektem końcowym tych prac jest wypracowanie technologii, metody, budowa prototypu danego układu.
 2. Prowadzenie prac badawczych i rozwojowych na potrzeby własne Spółki np. budowa prototypu układów/podzespołów elektronicznych/sterowników, itp. - w oparciu o zaobserwowane w elektronice, automatyce i informatyce trendy w celu wypracowania własnych rozwiązań, jakie będą mogły znaleźć zastosowanie w wielu końcowych produktach/technologiach.
 3. Realizacja zleceń/zamówień zewnętrznych podmiotów dotyczących wytworzenia urządzenia/podzespołu o określonych z góry cechach czy realizujących zdefiniowane zadania. Efektem takiego zlecenia może być opracowanie technologii/projekt urządzenia/podzespołu/układu/prototyp urządzenia fizycznego czy nawet produkcja określonej ilości sztuk opracowanego elementu.

Wszystkie ww. działalności wymagają od Wnioskodawcy przeprowadzenia prac badawczych bądź rozwojowych bądź jednych i drugich (dalej: „prace B+R”) nakierowanych w szczególności na:

 1. Badanie oraz opracowanie możliwości wykorzystania założonych koncepcji jako pierwszy etap większości projektów B+R.
 2. Działalność w zakresie rozwijania posiadanych przez klienta systemów/technologii - poprzez wprowadzanie nowych metod, modułów i podzespołów oferujących nowe/lepsze funkcjonalności, poszukiwanie alternatywnych technologii. Przykładem takiego działania jest stworzenie nowego modułu jednostki centralnej w sterowniku przemysłowym służącym do pakowania żywności w specjalnej atmosferze gazowej lub napisanie nowego oprogramowania sterującego i przetwarzającego sygnały pomiarowe w urządzeniu służącym do rejestracji ruchów narciarza analizowanych pod kątem doskonalenia techniki. W obu przypadkach została wygenerowana istotna przewaga konkurencyjna po stronie klienta.
 3. Poszukiwanie, wypracowanie zaawansowanych, innowacyjnych rozwiązań opartych na systemach technologii informacyjnej zapewniających optymalizację procesów biznesowych na poziomie operacyjnym jak i strategicznym. Przykładem takiego działania jest tworzona dla klienta baza sprzętowo-programistyczna, która umożliwi przetwarzanie obrazów hiperpsektralnych z wykorzystaniem sieci neuronowej w warunkach kosmicznych z zapewnieniem redundancji sprzętowej i programowej. Kolejnym przykładem jest tworzenie systemu ratunkowego dla osób przebywających na statkach wykorzystującego dedykowaną sieć radiową w celu zlokalizowania członków załogi i pasażerów w sytuacjach alarmowych.

Prace B+R są realizowane przez dedykowany wysoko wykwalifikowany personel, posiadający odpowiednie kompetencje, doświadczenie i wykształcenie (informatycy, elektronicy, automatycy). Kierownik działu B+R, jak i kilku najważniejszych członków zespołu prowadzącego prace B+R, posiadają tytuły doktorów nauk technicznych w dziedzinie automatyki i informatyki. Doświadczenie zdobyte przez te osoby w trakcie prowadzenia prac B+R na uczelni wyższej jest istotnym wyróżnikiem Wnioskodawcy. Wnioskodawca dysponuje również odpowiednią bazą zasobów w postaci środków trwałych, którą systematycznie rozbudowuje w celu uzyskiwania coraz lepszych efektów swoich prac B+R.

Z tytułu realizowanych prac B+R, o których mowa w puntach 1 i 3 powyżej, Wnioskodawca otrzymuje wynagrodzenie na zasadach określonych umową/zleceniem. Najczęściej jest to wynagrodzenie stałe (umowne), czasami jednak oparte jest o kalkulację (według roboczogodzin bądź na zasadzie koszt + marża). Kalkulacja wynagrodzenia (baza kosztowa) obejmuje poza kosztami bezpośrednio związanymi z pracami B+R również inne koszty - ponoszone równolegle do tych prac, tj. związane ze świadczeniem pozostałych usług i prac objętych umową czy też koszty o charakterze pośrednim czy ogólnym.

Z tytułu realizowanych prac B+R, o których mowa w punkcie 2 powyżej, Wnioskodawca nie otrzymuje wynagrodzenia, zaś celem biznesowym tych działań jest budowanie wiedzy i rozwiązań, jakie będą mogły być wykorzystane prze realizacji zleceń/potrzeb rynku. Wiedza ta wzmacnia potencjał, innowacyjność i konkurencyjność Spółki, podnosi jej wartość i pozycję na rynku, zatem w tym przypadku planowany zwrot z inwestycji wystąpi w przyszłości - o ile badania te zakończą się oczywiście sukcesem (wynikiem pozytywnym).

Realizowane prace B+R:

 • nie stanowią badań podstawowych, Spółka prowadzi - nawet we własnych projektach B+R - prace B+R ukierunkowane na konkretne, zdefiniowane potrzeby rynku, zawsze rozpoczyna prace po określeniu koncepcji technologii i jej przyszłych zastosowań, znany jest konkretny cel prowadzonych badań;
 • mają charakter twórczy, kreatywny, a rezultaty mają indywidualny i oryginalny charakter nakierowany na wynalezienie, opracowanie nowych rozwiązań dla procesów biznesowych w różnych dziedzinach działalności klientów; prace, które mają wymiar fizyczny kończą się najczęściej opracowaniem prototypu i jego testami w zadanych warunkach;
 • prowadzone są w sposób systematyczny; są realizowane w formie projektów koordynowanych przez kierownika działu B +R, który prowadzi wszystkie kolejne fazy projektu, począwszy od zebrania informacji o wymaganiach stawianych przez klientów, poprzez fazę koncepcyjną możliwości rozwoju, badanie aspektów technicznych projektów, stopnia ich użyteczności, możliwego poziomu osiągnięcia założonych efektów, opracowanie rozwiązania oraz przekazania go wraz z rekomendacjami do wdrożenia;
 • nie mają charakteru rutynowych i okresowych zmian wprowadzanych do produktów, linii produkcyjnych, procesów wytwórczych, istniejących usług oraz innych operacji w toku.

Spółka dotychczas nie korzystała z prawa do preferencyjnego rozliczania kosztów działalności badawczo-rozwojowej. Wnioskodawca zamierza skorzystać z ulgi na działalność badawczo-rozwojową, zgodnie z zasadami określonymi w art. 18d ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1036, z późn. zm., dalej: „ustawa CIT”), w rozliczeniu za rok 2018 oraz w kolejnych latach podatkowych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:

 1. Czy w świetle przedstawionego zdarzenia przyszłego (winno być: oraz stanu faktycznego), prace B+R wykonywane przez Wnioskodawcę spełniają definicję działalności badawczo-rozwojowej, która uprawnia do zastosowania ulgi opisanej w art. 18d ustawy CIT? (pytanie oznaczone we wniosku nr 1)
 2. Czy rozliczenie na zasadzie koszt plus marża należnego Spółce wynagrodzenia z tytułu świadczenia na rzecz innych podmiotów usług, które obejmuje wykonywanie prac B+R, będzie nadal uprawniało do zastosowania ulgi opisanej w art. 18d ustawy CIT ? (pytanie oznaczone we wniosku nr 2)

Zdaniem Spółki:

Ad. 1)

Wykonywane prace B+R, zgodnie z przedstawionym opisem, stanowią działalność badawczo-rozwojową w rozumieniu art. 4a pkt 26 w zw. z art. 4a pkt 27 i 28 ustawy CIT.

Zgodnie z art. 4a pkt 26 ustawy CIT, ilekroć w ustawie jest mowa o działalności badawczo-rozwojowej oznacza to działalność twórczą obejmującą badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowaną w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań.

W przypadku powyższej definicji dwa warunki wydają się szczególnie istotne, a mianowicie twórczość oraz systematyczność.

W ocenie Spółki, realizowane prace B+R mają charakter twórczy. „Twórczy” to za słownikiem języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego „tworzący lub mający zdolność tworzenia, mający na celu tworzenie, odkrywczy”. Wnioskodawca w ramach realizacji prac B+R zajmuje się szeroko pojętymi innowacjami, obejmującymi zarówno opracowywania rozwiązań w celu optymalizacji już funkcjonujących procesów, jak i tworzenie zupełnie nowych modeli działania.

Projekty są realizowane w sposób systematyczny. „Systematyczny” według słownika języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego to „uporządkowany według pewnego systemu, regularny”, a także „odznaczający się skrupulatnością w wykonywaniu czegoś; dokładny”. Według internetowego Słownika Języka Polskiego PWN, „systematyczny proces” to proces „zachodzący stale, od dłuższego czasu”, natomiast „systematyczne działanie” to działanie „prowadzone w sposób uporządkowany, według pewnego systemu”, których efekty są „planowe i metodyczne”. Projekty badawczo-rozwojowe są realizowane przez Spółkę w sposób planowy, uporządkowany i metodyczny. Każda faza projektu począwszy od zebrania informacji o wymaganiach, oczekiwaniach, przez opracowanie koncepcji, aż po przekazanie rozwiązania z rekomendacjami do wdrożenia wymaga dokładności i skrupulatności. Realizację prac B+R należy również uznać za proces zachodzący w działalności Spółki stale, zarówno obecnie jak i w przyszłości.

Definicja badań naukowych i prac rozwojowych została doprecyzowana w kolejnych punktach art. 4a ustawy CIT.

Zgodnie z art. 4a pkt 27 ustawy CIT, poprzez badania naukowe należy rozumieć:

 1. badania podstawowe - oryginalne prace badawcze, eksperymentalne lub teoretyczne podejmowane przede wszystkim w celu zdobywania nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie zastosowanie komercyjne,
 2. badania stosowane - prace badawcze podejmowane w celu zdobycia nowej wiedzy, zorientowane przede wszystkim na zastosowanie w praktyce,
 3. badania przemysłowe - badania mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności w celu opracowywania nowych produktów, procesów i usług lub wprowadzania znaczących ulepszeń do istniejących produktów, procesów i usług; badania te uwzględniają tworzenie elementów składowych systemów złożonych, budowę prototypów w środowisku laboratoryjnym lub w środowisku symulującym istniejące systemy, szczególnie do oceny przydatności danych rodzajów technologii, a także budowę niezbędnych w tych badaniach linii pilotażowych, w tym do uzyskania dowodu w przypadku technologii generycznych.

Natomiast, poprzez prace rozwojowe (art. 4a pkt 28 ustawy CIT) rozumie się nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności z dziedziny nauki, technologii i działalności gospodarczej oraz innej wiedzy i umiejętności do planowania produkcji oraz tworzenia i projektowania nowych, zmienionych lub ulepszonych produktów, procesów i usług, z wyłączeniem prac obejmujących rutynowe i okresowe zmiany wprowadzane do produktów, linii produkcyjnych, procesów wytwórczych, istniejących usług oraz innych operacji w toku, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń, w szczególności:

 1. opracowywanie prototypów i projektów pilotażowych oraz demonstracje, testowanie i walidację nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług w otoczeniu stanowiącym model warunków rzeczywistego funkcjonowania, których głównym celem jest dalsze udoskonalenie techniczne produktów, procesów lub usług, których ostateczny kształt nie został określony,
 2. opracowywanie prototypów i projektów pilotażowych, które można wykorzystać do celów komercyjnych, w przypadku gdy prototyp lub projekt pilotażowy stanowi produkt końcowy gotowy do wykorzystania komercyjnego, a jego produkcja wyłącznie do celów demonstracyjnych i walidacyjnych jest zbyt kosztowna.

Mając na uwadze powyższe regulacje należy wskazać, że prace rozwojowe są przez ustawodawcę rozumiane bardzo szeroko oraz wiążą się one zarówno z nabywaniem, jak i przetwarzaniem wiedzy w celu kreowania m.in. ulepszonych procesów. Jedynie rutynowe i okresowe zmiany istniejących m.in. procesów lub usług nie stanowią prac rozwojowych.

Zgodnie zaś z definicją stosowaną dla celów statystyki publicznej, „prace rozwojowe” to prace konstrukcyjne, technologiczno-projektowe oraz doświadczalne polegające na zastosowaniu istniejącej już wiedzy, uzyskanej dzięki pracom badawczym lub jako wynik doświadczenia praktycznego, do opracowania nowych lub istotnego ulepszenia istniejących materiałów, urządzeń, wyrobów, procesów, systemów czy usług, łącznie z przygotowaniem prototypów doświadczalnych oraz instalacji pilotowych. Prac tych nie należy mylić z pracami wdrożeniowymi, wykraczającymi poza zakres działalności badawczo-rozwojowej, związanymi w szczególności z wykonaniem dokumentacji technicznej, oprzyrządowania, próbnych instalacji, próbnej serii nowego wyrobu, przeprowadzeniem poprawek po próbach, itp. Tak też wskazywał Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z 17 lipca 2012 r. znak: ITPB3/423-199/12/PS.

Prace B+R są realizowane przez Spółkę w celu wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych rozwiązań, zastosowań. Specyfika działalności Spółki wymaga nie tylko poszerzania, wykorzystania wiedzy odnośnie trendów z zakresu elektroniki, automatyki, robotyki i informatyki, badania możliwości ich zastosowania, ale również głębokiej, praktycznej znajomości procesów zachodzących w podmiotach, w których rozwiązania stworzone przez Wnioskodawcę mają znaleźć zastosowanie. Ponieważ realizowane prace B+R mają na celu opracowanie całkowicie nowych modeli działania w oparciu o systemy elektroniki, automatyki, robotyki i informatyki albo opracowanie nowych funkcjonalności tych systemów, w każdym realizowanym projekcie badawczo-rozwojowym wiedza wykorzystywana jest do nowych zastosowań, które wraz z potrzebami rynku oraz wymogami klientów stale ulegają zmianie i ewolucji.

Spółka nie uznaje przy tym, że wykonywane prace B+R mają na celu wprowadzenie jedynie rutynowych czy okresowych zmian wprowadzanych do procesów i usług. Ponadto, z uwagi na charakter swojej działalności badawczo-rozwojowej, która jest nakierowana na praktyczne wykorzystanie i komercjalizację, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że nie prowadzi badań podstawowych.

Podsumowując, prace B+R realizowane przez Spółkę stanowią działalność twórczą, podejmowaną w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy i wykorzystania ich do tworzenia nowych rozwiązań. Działalność tą można scharakteryzować jako nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy z wielu dziedzin do tworzenia i projektowania nowych, zmienionych lub ulepszonych procesów i usług. Tym samym, prace B+R należy uznać za działalność badawczo-rozwojową, w tym w szczególności za prace rozwojowe w rozumieniu przepisów art. 4a pkt 26 i 28 ustawy CIT.

W związku z powyższym, Spółka wnosi o uznanie jej stanowiska w zakresie pytania oznaczonego we wniosku nr 1 za prawidłowe.

Ad. 2)

Zdaniem Wnioskodawcy, w świetle przedstawionego zdarzenia przyszłego (winno być: oraz stanu faktycznego), rozliczenie wykonania zleconych prac w zakresie działalności badawczo-rozwojowej na zasadzie ceny umownej, kalkulacji opartej o stawkę roboczogodziny (dalej: „rh”) czy też kosztów plus marża, uprawnia Spółkę do zastosowania ulgi opisanej w art. 18d ustawy CIT.

Zgodnie z art. 18d ust. 5 ustawy CIT, koszty kwalifikowane (w stosunku do których można zastosować ulgę na działalność badawczo-rozwojową, o której mowa w art. 18d ustawy CIT) podlegają odliczeniu, jeżeli nie zostały podatnikowi zwrócone w jakiejkolwiek formie lub nie zostały odliczone od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym.

Jednocześnie, zgodnie z przedstawionym opisem, Spółka kalkuluje należne wynagrodzenie kilkoma metodami:

 1. W oparciu o cenę stałą, umowną ustaloną między stronami,
 2. W oparciu o stawkę rh oraz faktyczną liczbę godzin przepracowanych nad danym projektem/zleceniem, raportowaną klientowi wraz z fakturą rozliczeniową.
 3. W oparciu o poniesione koszty prowadzonych prac B+R (w tym poniesione koszty pośrednie i ogólne) powiększone o umówioną marżę (najczęściej procentową).

Powyższe metody kalkulacji wynagrodzenia stosowane przez Spółkę są jedynie metodami obliczania wynagrodzenia za świadczone usługi, prowadzone prace B+R, stosowanymi w obrocie gospodarczym.

Celem działalności podmiotów gospodarczych jest generowanie dochodu, rozumianego jako różnica miedzy przychodem a kosztami jego uzyskania.

W modelu stosowanym przez Spółkę nie dochodzi zatem do zwrotu kosztów (kosztów kwalifikowanych zgodnie z art. 18d ustawy CIT), a jedynie do zapłaty należnego Spółce wynagrodzenia za prowadzenie prac B+R, które jest - w niektórych umowach - skalkulowane na bazie ww. kosztów jako elementu kalkulacyjnego/składowego ceny. Spółka podkreśla, że w przedmiotowym stanie faktycznym i przyszłym nie dochodzi również do refakturowania ponoszonych kosztów na rzecz klienta.

Zdaniem Wnioskodawcy, interpretacja inna niż przedstawiona powyżej prowadzi do sytuacji, że ulga opisana w art. 18d ustawy CIT, promowałaby projekty zakończone niepowodzeniem i takie, które prowadzone są jedynie w celach własnych podmiotów gospodarczych, a ich wyników nie sprzedaje się na zewnątrz.

Przyjęcie odwrotnej interpretacji prowadziłoby do sytuacji, że w przypadku każdych zakończonych sukcesem prac badawczo-rozwojowych, których wyniki są sprzedawane, nie ma możliwości skorzystania z ulgi wskazanej w art. 18d ustawy CIT.

Oznaczałoby też, de facto, brak możliwości stosowania ulgi przez centra badawczo-rozwojowe (dalej: „CBR”), których sensem istnienia jest prowadzenie prac B+R na zlecenie innych podmiotów za wynagrodzeniem (sprzedaż wyników prac B+R), gdy tymczasem CBR-y są w tych przepisach podmiotami szczególnie preferowanymi.

Powyższe stanowisko Spółki znajduje potwierdzenie w aktualnej praktyce organów podatkowych, m.in. w:

 • interpretacji indywidualnej o sygn. 0111-KDIB1-3.4010.106.2018.1.MBD wydanej 12 kwietnia 2018 r. za pośrednictwem Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej,
 • interpretacji indywidualnej o sygn. 3063-ILPB2.4510.226.2016.3.AO wydanej 21 marca 2017 r. za pośrednictwem Dyrektora Krajowej informacji Skarbowej,
 • interpretacji indywidualnej o sygn. IBPB-1-2/4510-281/16/KP wydanej 22 czerwca 2016 r. za pośrednictwem Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach.

Reasumując, zdaniem Spółki, fakt, że koszty prac B+R stanowią składową kalkulacji należnego wynagrodzenia na zasadzie koszt plus marża, nie powinien powodować braku możliwości zastosowania w stosunku do tych wydatków ulgi badawczo-rozwojowej, o której mowa w art. 18d ustawy CIT, z uwagi na fakt, że:

 • Przepisy ustawy CIT nie wskazują, co należy rozumieć przez „zwrot w jakiejkolwiek formie”. Zdaniem Spółki, w przypadku ustalenia wynagrodzenia na bazie koszt plus marża, nie dochodzi do zwrotu kosztów. Baza kosztowa stanowi podstawę kalkulacji wynagrodzenia, tj. wynagrodzenie uzależnione jest od wysokości poniesionych wydatków, w tym na prace B+R. Tym samym, Spółka otrzymuje w takim przypadku wynagrodzenie, a nie zwrot kosztów.
 • Przyjęcie odmiennego stanowiska mogłoby prowadzić do interpretacji, która powodowałaby, że przepis dotyczący ulgi nie mógłby zostać zastosowany w przypadku każdych prac zakończonych wynikiem pozytywnym. W przypadku prac zakończonych wynikiem pozytywnym, podmioty gospodarcze dążą do zmaterializowania wyników, poprzez uzyskanie przychodów ze sprzedaży. Tym samym twierdzenie, że uzyskanie przychodów związanych z uprzednio poniesionymi kosztami prac B+R stanowi zwrot kosztów tych prac prowadziłoby do konkluzji, zgodnie z którą koszy prac B+R zakończonych wynikiem pozytywnym nie uprawniają do skorzystania z ulgi.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym, a w przypadku interpretacji dotyczącej zdarzenia przyszłego stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1302) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.


doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj