Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej
0111-KDIB1-3.4010.261.2018.2.BM
z 29 sierpnia 2018 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a i art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 800 z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 15 maja 2018 r. (data wpływu 29 maja 2018 r.), uzupełnionym 22 czerwca 2018 r., o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy:

 • działalność Wnioskodawcy w zakresie realizacji Projektów spełnia definicję działalności badawczo-rozwojowej w rozumieniu w art. 4a pkt 26-28 updop, która uprawnia do skorzystania z ulgi, o której mowa w art. 18d updop:
  • w części dotyczącej wdrożenia nowej formy płatności (PayPal) - jest nieprawidłowe,
  • w pozostałej części - -jest prawidłowe.
  (pytanie oznaczone we wniosku nr 1)
 • do podstawy kalkulacji kosztów kwalifikowanych, opisanych w art. 18d updop, Wnioskodawca może włączyć należności, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz składki z tytułu tych należności określone w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w części finansowanej przez płatnika składek, przysługujące pracownikom zatrudnionym na umowy o pracę realizującym Projekty:
  • w części dotyczącej pracowników zatrudnionych przy wdrożeniu nowej formy płatności (PayPal) - -jest nieprawidłowe,
  • w pozostałej części -- jest prawidłowe.
  (pytanie oznaczone we wniosku nr 2)
 • Wnioskodawca ma prawo do rozpoznania kosztów kwalifikowanych z tytułu ulgi na prace badawczo-rozwojowe w rozliczeniu podatkowym za 2017 r. w zakresie zaliczonych w tym roku podatkowym w koszty uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od powstałych z tytułu pozytywnie zakończonych prac rozwojowych wartości niematerialnych i prawnych w proporcji w jakiej wartość kosztów kwalifikowanych ujętych w tej wartości niematerialnej i prawnej pozostaje do wartości początkowej WNiP (pytanie oznaczone we wniosku nr 3) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 maja 2018 r. wpłynął do tut. organu wniosek, przekazany do załatwienia zgodnie z właściwością za pismem Naczelnika Małopolskiego Urzędu Skarbowego w Krakowie z 23 maja 2018 r. znak: 1271-SOB1-1.40000.4684.2018.38795, o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ulgi badawczo-rozwojowej.

Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z 18 czerwca 2018 r. Znak 0111-KDIB1-3.4010.261.2018.1.BM wezwano do ich uzupełnienia. Uzupełnienia wniosku dokonano 22 czerwca 2018 r.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca (dalej: „Spółka”) oferuje hosting (czyli udostępnienie miejsca na serwerze w celu założenia strony internetowej), pocztę elektroniczną oraz rejestrację domen internetowych jak również możliwość założenia sklepu internetowego czy zamówienia certyfikatu SSL.

W ramach prowadzonej działalności Spółka wykorzystuje aktualnie dostępną wiedzę, aby realizować obecnie i również w przyszłości prace związane z opracowaniem nowych usług, jak i ulepszaniem już istniejących. Działania te mają na celu świadczenie usług spełniających wszelkie wymagania klientów, jak również równolegle opracowywanie nowych technologii w zakresie świadczonych usług. Prace realizowane przez Spółkę rozpoczynają się od pracy koncepcyjnej (opracowanie koncepcji nowej usługi lub udoskonalenia usługi już świadczonej), a finalizowane są wraz z zakończeniem prac związanych z wdrożeniem ulepszenia albo uruchomieniem nowego produktu dla klientów. Proces badawczo-rozwojowy prowadzony przez Spółkę jest procesem ciągłym, tj. zakończenie prac nad wybraną funkcjonalnością stanowi zazwyczaj wstęp do prac związanych z kolejnymi funkcjonalnościami lub technologiami stanowiącymi rozwinięcie lub uzupełnienie odpowiedzi Spółki na potrzeby klientów.

Prace badawczo-rozwojowe są każdorazowo realizowane w formie projektu. Projekty są realizowane w przypadku zidentyfikowania nowych potrzeb klientów lub zidentyfikowania możliwości zwiększenia efektywności dostarczanych rozwiązań. Wnioskodawca w sposób systematyczny rozpoczyna nowe projekty celem oferowania konkurencyjnych rozwiązań na rynku, cechującym się bardzo wysokim stopniem innowacji, stanowiącym o przewadze konkurencyjnej podmiotów w branży. Mając na uwadze powyższe, źródła innowacyjnych pomysłów Spółki można podzielić na:

 • wewnętrzne, tj. identyfikowane i inicjowane przez pracowników Wnioskodawcy, oraz
 • zewnętrzne, będące reakcją na zapotrzebowanie zgłaszane przez klientów oraz identyfikowane jako potrzeba rynkowa. Wszystkie projekty są ewidencjonowane i nadzorowane w ramach prowadzonego planu projektowego.

Spółka nie prowadzi działalności na terenie strefy ekonomicznej oraz nie uzyskała zwrotu wydatków poniesionych na projekty rozwojowe.

W przypadku pozytywnego zakończenia projektu prac rozwojowych, wydatki na zewidencjonowane roboczogodziny pracowników i współpracowników zaangażowanych przy takich projektach rozpoznawane są jako wyniki prac rozwojowych, które są następnie amortyzowane dla celów podatkowych oraz bilansowych. Pracownicy zatrudnieni są na podstawie umowy o pracę, zaś współpracownicy wykonują swe obowiązki na podstawie umów zlecenia/umów o dzieło/umów o współpracy (rozliczanych w oparciu o wystawiane Spółce przez prowadzących działalność gospodarczą faktury).

Prace rozwojowe od których odpisy amortyzacyjne Spółka zaliczała do k.u.p. w 2017 r. obejmowały następujące projekty obejmujące unowocześnienie oraz wprowadzenie nowych funkcjonalności do istniejących usług oraz stworzenie nowych technologii pozwalających na świadczenie usług dotychczas nie oferowanych przez Wnioskodawcę (zwane dalej łącznie „Projekty”).

Osoby zaangażowane w Prace B+R w Projekcie wykonywały m.in. następujące zadania:

 • analiza możliwości technologicznych i rekomendacje, co do możliwych do zastosowania technologii i rozwiązań w czasie dalszych etapów prac badawczych,
 • twórcze opracowanie wstępnych wymagań oraz koncepcji unowocześnienia oraz rozwinięcia świadczonej usługi albo stworzenie nowej usługi,
 • projektowanie założeń wdrożenia usług opartych o nową technologię,
 • zaprojektowanie testów ukierunkowane na ocenę projektowanego rozwiązania,
 • modyfikację formy projektowanego rozwiązania,
 • programowanie,
 • wdrożenie oprogramowania.

W ramach realizowanych projektów PR zaangażowani są pracownicy (również zatrudnieni na podstawie umowy o pracę), którzy realizują działalność badawczo-rozwojową Wnioskodawcy przy okazji swoich podstawowych obowiązków związanych z regularną działalnością Wnioskodawcy (w umowach o prace brak jest informacji „działalności badawczo-rozwojowej” w ramach zakresu obowiązków danego pracownika). Wzmiankowani pracownicy wykonują działania badawczo-rozwojowe przy jednoczesnym ewidencjonowaniu czasu pracy przeznaczonego na realizację działalności badawczo-rozwojowej, realizując oprócz tego także czynności innego rodzaju związane z regularną działalnością Wnioskodawcy.

W odniesieniu do ww. zadań w ramach Prac B+R pracownicy zaangażowani wykonywali również czynności administracyjne związane z uczestnictwem w projektach, bez których prowadzenie projektów nie byłoby możliwe.

Poniżej Wnioskodawca prezentuje opis poszczególnych Projektów.

 1. Nowa wersja chmury infrastrukturalnej - rozwiązania umożliwiające uruchomienie nowej instalacji kompletnej infrastruktury połączonej z wysokowydajnym systemem przechowywania danych;
 2. Prace rozwojowe:
  • Wprowadzenie nowych narzędzi umożliwiających automatyzację procesów sprzedaży przez zespół handlowy;
  • Rozbudowanie świadczonych usług o nowe funkcjonalności oraz przygotowanie i wdrożenie nowych wersji oprogramowania;
  • Rozbudowa pakietów hostingowych o ofertę certyfikatów SSL;
  • Wdrożenie nowej formy płatności (PayPal);

 3. Wizytówka firmowa - nowatorska usługa, pozwalająca na szybkie i proste założenie i opublikowanie strony www w Internecie w oparciu o funkcjonalności obejmujące responsywne szablony graficznych do wyboru oraz automatyczną konfigurację domen oraz pobranie danych z panelu klienta;
 4. Nowa linia produktowa dotycząca serwerów. Wdrożenie nowatorskich rozwiązań obejmujących tworzenie indywidualnie skonfigurowanych środowisk na serwerach dedykowanych, tworzenie indywidualnie skonfigurowanych i szybko przeskalowywanych środowisk na chmurze obliczeniowej, automatyczną konfigurację domen specjalnych etc.;
 5. Nowe rozwiązanie hostingu WWW - wdrożenie wydajniejszego w stosunku do obecnie używanego oprogramowania serwera WWW oraz zwiększenie skalowalności usług klientów (możliwość obsługi większego ruchu WWW) przy zachowanym poziomie użycia zasobów przez zastosowanie nowego modelu pracy jak również możliwość wdrożenia dodatkowych funkcjonalności udostępnianych w ramach środowiska uruchamianego dla klienta na żądanie;
 6. Hosting Dedykowany - wdrożenie innowacyjnych funkcjonalności w ramach oferty hostingu Active jak również udostępnienie klientom nowych usług w zakresie hostingu;
 7. Lifting Techniczny 2016 Dostarczenie nowej, wydajniej i odpornej na awarie infrastruktury dla aplikacji System CRM oraz wprowadzenie automatyzacji konfiguracji środowiska jak również ujednolicenie architektury środowisk produkcyjnych, testowych i developerskich;
 8. Nowa architektura sieci dla serwerów dedykowanych. Wprowadzenie nowej architektury routera dla serwerów dedykowanych;
 9. Nowa wersja systemu 2016. Wprowadzenie roli common w systemie zarządzania konfiguracją Ansible:
  • Monitoring czasów działania aplikacji Apachevisor w celu ułatwienia profilowania;
  • Aktualizacja środowiska działania aplikacji kolekcji danych o użyciu usług StatsBunny;
  • Uruchomienie środowiska serwera aplikacji WildFly na potrzeby przeprowadzania testów Funkcjonalność bramki SMS klient/serwer na potrzeby wdrożenia nowych mechanizmów bezpieczeństwa;
  • Weryfikacji uprawnień użytkowników baz danych dla usług hostingu współdzielonego (metoda DST);
  • Stworzenie nowego sposobu obsługi systemów plików oraz wolumenami dyskowymi w systemie zarządzania konfiguracją Ansible;
  • Stworzenie funkcjonalności ograniczania przepustowości transmisji sieciowej dla usług hostingu współdzielonego;
  • Przygotowanie nowej wersji systemu poczty elektronicznej w oparciu o Postfix 3.0;
  • Stworzenie funkcjonalności opóźnionego przeładowywania konfiguracji certyfikatów SSL w systemie load balancingu w chmurze hostingu współdzielonego;
  • Nowa wersja systemu load balancingu optymalizująca obciążenie systemu przechowywania informacji o stanie chmury hostingu współdzielonego Couchbase;
  • Stworzenie nowego oprogramowania monitoringu węzłów chmury hostingu współdzielonego Nodemon;
  • Stworzenie nowej wersji systemu bazowego dla chmury hostingu współdzielonego na podstawie Ubuntu 14.04 LTS;
  • Stworzenie nowej architektury klastra RabbitMO oraz zmiany w systemach z niego korzystających;
  • Stworzenie oraz wdrożenie systemu Cl/LCD dla aplikacji DST;
  • Stworzenie źródła danych statystycznych z chmury hostingu współdzielonego oraz serwerów dedykowanych na potrzeby eksportu do hurtowni danych;
  • Stworzenie rozwiązania zabezpieczającego chmurę hostingu współdzielonego przed atakami zgodnie z wytycznymi OWASP;
 10. Prace rozwojowe. Wdrożenie nowych cykli obsługi komunikacji z klientem w ramach kanałów kontaktu (maile, SMS, inne) oraz nowej funkcjonalności w obszarze pomiaru oraz oceny efektywności sprzedaży usług (internet) jak również automatyzacji procesu odnawiania usług SSL (DV);
 11. Rozwój aplikacji system CRM. Wprowadzenie monitoringu SMS dla kluczowych parametrów nowego backendu aplikacji System CRM (Wildfly):
  • Automatyzacja konfiguracji środowisk dla aplikacji Activo.Admin (Ansible);
  • Dostarczenie nowego środowiska uruchomionego do automatyzacji procesów rozwoju oprogramowania (Continuous Delivery);
  • Rozbudowanie Silnika Wyszukiwarki Domen o dodatkową strategię wyszukiwania (komunikacja z NASK EPP);
  • Rozbudowa Monitoringu Wyszukiwarki domen SWD o mechanizm powiadomienia SMS w sytuacji przekroczenia parametrów krytycznych;
  • Dostarczenie nowych środowisk uruchomieniowych, zapewniających bezprzerwowo wdrażania, dla Silnika Wyszukiwarki Domen;
  • Wprowadzenie mechanizmów tolerancji na błędy w narzędziach zasilających ExpertSender;
  • System Analityczno-Raportowy - rozwój platformy (przygotowanie nowych struktur danych i ETL);
  • Cache wybranych regionów mapowania za pomocą Hibernate;
  • Rozbudowa mechanizmu wywołania skryptów Groovy w aplikacji. Możliwość wywoływania skryptów przez drugą linię obsługi;
 12. Wdrożenie nowego Webmaila. Nowa wersja aplikacji do obsługi poczty elektronicznej:
  • Zgodność ze współczesnymi standardami projektowania aplikacji webowych;
  • Bardziej intuicyjny a przez to łatwiejszy w użyciu intorfejs użytkownika;
  • Udostępnienie możliwości przechowywania plików „w chmurze” bezpośrednio w aplikacji webmail;
 13. Nowe narzędzia sprzedaży w DOK. Wdrożenie funkcjonalności chatu on-line z konsultantem DOK po zalogowaniu się do Panelu Klienta. Usunięcie chata dla użytkowników niezalogowanych:
  • Wdrożenie funkcjonalności przekazywania danych Klienta pomiędzy Panelem Administracyjnym a narzędziem MOL na potrzeby dospizedaży w DOK.
  • Wdrożenie funkcjonalności pozwalającej w czasie rzeczywistym zbierać informacje na temat kontaktów klienta z firmą (e-mail, telefon, czat) i wykorzystania tej wiedzy do prowadzenia sprzedaży kierowanej;
  • Wdrożenie funkcjonalności pozwalającej na automatyczną segmentację baz klientów dla celów poprawienia efektywności sprzedaży;
  • Wdrożenie funkcjonalności związanej z lepszym opomiarowaniem kampanii reklamowych prowadzonych online w celu eliminacji nieefektywnego ruchu, a dzięki temu oszczędności kosztów;
  • Wdrożenie nowego narzędzia (o funkcjonalnościach systemu CRM) pozwalającego usprawnić procesy sprzedażowe zarówno w DOK, jak i sprzedaż w kanałach online i offline;
 14. Wysoka dostępność baz danych. Wprowadzenie mechanizmów zwiększających dostępność usług baz danych przez usunięcie pojedynczych punktów awarii (SPoF):
  • Wprowadzenie redundancji dla wszystkich kluczowych elementów systemu;
  • Zniwelowanie wpływu efektu „złego sąsiada” na działanie baz dla hostingu współdzielonego;
  • Zmniejszenie nakładów na zarządzanie systemem w stosunku po poprzednio eksploatowanego rozwiązania;
 15. System filtrowania poczty wychodzącej. Wdrożenie dedykowanego oprogramowania analizującego treści wiadomości wysyłanych z serwerów:
  • Wdrożenie mechanizmu kwarantanny wiadomości zakwalifikowanych przez filtr treści jako niechciane;
  • Wdrożenie rozwiązań wspomagających proces obsługi wiadomości w kwarantannie przez zespół Abuse;
  • Wdrożenie opomiarowania procesu obsługi kwarantanny w celu strojenia parametrów oraz jego dalszego doskonalenia;

 16. Nowa wersja systemu - Wdrożenie mechanizmu automatycznej instalacji i konfiguracji serwerów systemu webmail opartych o Open-Xchange:
  • Wdrożenie oprogramowania dla rozwoju usługi Sklepicom;
  • Rozwój usług w chmurze hostingu współdzielonego;
  • Automatyczne dodawanie certyfikatów wyższego poziomu w rozwiązaniu konfiguracji certyfikatów dla hostingu współdzielonego;
  • Obsługa mechanizmu rekonfiguracji (sygnał SIGHUP) w rozwiązaniu PyNARPC;
  • Mechanizm monitoringu środowisk serwerów dedykowanych;
  • Funkcjonalność listowania instancji w systemie zarządzającym serwerami dedykowanymi;
  • Archiwizacja logów z systemu zarządzania serwerami dedykowanymi;
  • Listowanie instancji dla których nie został jeszcze przydzielony sprzęt w systemie zarządzającym serwerami dedykowanymi;
  • Mechanizm automatycznego usuwania archiwalnych kopii zmian systemu ST;
  • Obsługa przełączników sieciowych Dell PC N2048 w narzędziu monitorowania zmian konfiguracji fetchconfig;
  • Logowanie usunięcia całych folderów w serwerze IMAP dla hostingu współdzielonego (KW);
  • Narzędzie do sprawdzania spójności bazy nadbrouto z LDAP;
  • Logowanie operacji wykonywanych przy użyciu SFTP na hostingu współdzielonym;
  • Monitorowanie grup usług na load balancerach w chmurze hostingu współdzielonego;
  • Funkcjonalność czytania konfiguracji rozbitej na wiele plików w narzędziu PyNARPC;
  • Dodanie informacji o adresie MAC modułu IPMI do systemu zarządzania serwerami dedykowanymi;
  • Narzędzie do zarządzania limitami dyskowymi na serwerach NB zgodne z interfejsem NoxentaStor;
  • Mechanizm SystemTool do zapisywania kopii modyfikowanych elementów bazy LDAP na potrzeby rollbacków;
  • Stworzenie nowego sposobu instalacji serwerów node-ms;
  • Nowy algorytm dla load balancerów w chmurze hostingu współdzielonego;
  • Funkcjonalność wyświetlania opisu przy procesach narzędzia PyNARPC ułatwiająca obsługę błędów;
  • Funkcjonalność czytania wag serwerów backendowych w narzędziu zarządzania load balancerami w chmurze hostingu współdzielonego (SS);
  • Nowe funkcjonalności raportowania stanu serwerów w narzędziu cloudeli w chmurze hostingu współdzielonego (MS);
  • Nowa architektura load balancerów ufinikująca wersję serwera proxy dla WWW i poczty w chmurze hostingu współdzielonego (TL);
  • Automatyczne testy środowiska chmury serwery.pl;
  • Mechanizm automatycznego szyfrowania haseł zapisanych w systemie zarządzającym konfiguracjami serwerów;
  • Nowa architektura dla usługi autentykacji OXAuth na potrzeby środowiska webmail Open-Xchange;
  • Funkcjonalność listowania usług obsługiwanych na wskazanym serwerze w narzędziu KV w chmurze hostingu współdzielonego;
  • Mechanizm zamykający kontenery z działającymi usługami FTP przy wyłączaniu usług klientów w chmurze hostingu współdzielonego;
  • Nowy system do budowania pakietów instalacyjnych oprogramowania dla systemu Ubuntu;
  • Nowe narzędzie mapd w systemie pocztowym hostingu współdzielonego o znacząco mniejszym obciążeniu procesora;
  • Stworzenie automatycznych testów logowania po kluczu protokołem ssh;
 17. Nowa wersja systemu chmura - Wdrożenie nowej wersji systemu operacyjnego dla usług działających w chmurze hostingu współdzielonego opartego o aktualną wersję dystrybucji Ubuntu Linux.


W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.

 1. Czy opisana w stanie faktycznym działalność Wnioskodawcy w zakresie realizacji Projektów spełnia definicję działalności badawczo-rozwojowej zawartą w art. 4a pkt 26-28 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: „updop”), która uprawnia do skorzystania z ulgi, o której mowa w art. 18d updop?
 2. Czy do podstawy kalkulacji kosztów kwalifikowanych opisanych w art. 18d updop, Wnioskodawca może włączyć należności, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz składki z tytułu tych należności określone w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w części finansowanej przez płatnika składek, przysługujące pracownikom zatrudnionym na umowy o pracę realizującym Projekty?
 3. Czy Wnioskodawca będzie miał prawo do rozpoznania kosztów kwalifikowanych z tytułu ulgi na prace badawczo-rozwojowe w rozliczeniu podatkowym za 2017 r. w zakresie zaliczonych w tym roku podatkowym w koszty uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od powstałych z tytułu pozytywnie zakończonych prac rozwojowych wartości niematerialnych i prawnych w proporcji w jakiej wartość kosztów kwalifikowanych ujętych w tej wartości niematerialnej i prawnej pozostaje do wartości początkowej WNiP?

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad.1.

Opisana w stanie faktycznym działalność Wnioskodawcy w zakresie realizacji Projektów spełnia definicję działalności badawczo-rozwojowej zawartą w art. 4a pkt 26-28 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, która uprawnia do skorzystania z ulgi, o której mowa w art. 18d updop.

Na warunkach i zasadach określonych w art. 18d ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1036 z późn. zm.) podatnicy mogą korzystać z ulgi na działalność badawczo-rozwojową. Należy zauważyć, że w założeniach, ulga ta ma za zadanie wzmocnić rozwój polskiej gospodarki poprzez zwiększenie jej innowacyjności. Wskazana ulga pozwala podatnikom na odliczenie od podstawy opodatkowania (na określonych warunkach) kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność badawczo-rozwojową w rozumieniu art. 4a pkt 26 updop, zwanych „kosztami kwalifikowanymi”.

Zgodnie z art. 4a pkt 26 updop, przez działalność badawczo-rozwojowa rozumie się działalność twórczą obejmującą badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowaną w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań.

Stosownie do art. 4a pkt 27 updop, działalność naukowa to:

 • badania podstawowe - oryginalne prace badawcze, eksperymentalne lub teoretyczne podejmowane przede wszystkim w celu zdobywania nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie zastosowanie komercyjne,
 • badania stosowane - prace badawcze podejmowane w celu zdobycia nowej wiedzy, zorientowane przede wszystkim na zastosowanie w praktyce,
 • badania przemysłowe - badania mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności w celu opracowywania nowych produktów, procesów i usług lub wprowadzania znaczących ulepszeń do istniejących produktów, procesów i usług; badania te uwzględniają tworzenie elementów składowych systemów złożonych, budowę prototypów w środowisku laboratoryjnym lub w środowisku symulującym istniejące systemy, szczególnie do oceny przydatności danych rodzajów technologii, a także budowę niezbędnych w tych badaniach linii pilotażowych, w tym do uzyskania dowodu w przypadku technologii generycznych.

Działalność rozwojowa definiowana jest natomiast w art. 4a pkt 28 updop, jako nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności z dziedziny nauki, technologii i działalności gospodarczej oraz innej wiedzy i umiejętności do planowania produkcji oraz tworzenia i projektowania nowych, zmienionych lub ulepszonych produktów, procesów i usług, z wyłączeniem prac obejmujących rutynowe i okresowe zmiany wprowadzane do produktów, linii produkcyjnych, procesów wytwórczych, istniejących usług oraz innych operacji w toku, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń, w szczególności:

 • opracowywanie prototypów i projektów pilotażowych oraz demonstracje, testowanie i walidację nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług w otoczeniu stanowiącym model warunków rzeczywistego funkcjonowania, których głównym celem jest dalsze udoskonalenie techniczne produktów, procesów lub usług, których ostateczny kształt nie został określony,
 • opracowywanie prototypów i projektów pilotażowych, które można wykorzystać do celów komercyjnych, w przypadku gdy prototyp lub projekt pilotażowy stanowi produkt końcowy gotowy do wykorzystania komercyjnego, a jego produkcja wyłącznie do celów demonstracyjnych i walidacyjnych jest zbyt kosztowna.

Stosownie do stanowiska prezentowanego w interpretacjach organów podatkowych działalność podatnika stanowi działalność badawczo-rozwojową jeśli spełnia trzy przesłanki:

 • „działalność musi mieć charakter twórczy; posłużenie się tym sformułowaniem wskazuje, że działalność badawczo-rozwojowa to taka aktywność, która nastawiona jest na tworzenie nowych i oryginalnych rozwiązań, często o charakterze unikatowym, które nie mają odtwórczego charakteru”.
 • „musi być podejmowana w systematyczny sposób. Przesłankę tę należy rozumieć jako zakaz obejmowania ulgą incydentalnych działań podatnika”.
 • taka działalność musi mieć określony cel, tj. powinna być nakierowana na zwiększenie zasobów wiedzy oraz ich wykorzystanie do tworzenia nowych zastosowań (interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 24 stycznia 2018 r., sygn. 0115-KDIT2-3.4010.340.2017.1.MK)

Z drugiej strony, w interpretacjach organów podatkowych wskazuje się, że „przejawy aktywności podatnika, które pomimo ulepszenia istniejących usług oraz innych operacji w toku z uwagi na swoją cykliczność (okresowość) oraz brak innowacyjnego charakteru (rutynowość), nie mogą stanowić prac rozwojowych” (interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 24 stycznia 2018 r., sygn. 0115-KDIT2-3.4010.340.2017.1.MK).

Mając na uwadze opisane w stanie faktycznym projekty należy uznać, że spełniają one przesłanki wynikające z ww. przepisów updop, pozwalające na skorzystanie z wynikającej z art. 18d updop, ulgi na badania i rozwój. W szczególności, należy podkreślić, że podejmowana przez Spółkę przy realizacji tych projektów działalność ma charakter twórczy, podejmowana jest w sposób systematyczny oraz nakierowana jest na zwiększanie zasobów wiedzy oraz wykorzystania ich do tworzenia nowych zastosowań. Jednocześnie należy wskazać, że działalność Wnioskodawcy przez realizacji ww. projektów nie ma charakteru okresowego oraz rutynowego, lecz zawsze nadrzędnym celem jest wprowadzanie innowacji do świadczonych już usług lub tworzenie nowych innowacyjnych usług dla klientów Spółki.

Ad. 2.

Do podstawy kalkulacji kosztów kwalifikowanych opisanych w art. 18d updop, Wnioskodawca może włączyć należności, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz składki z tytułu tych należności określone w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w części finansowanej przez płatnika składek, przysługujące pracownikom zatrudnionym na umowy o pracę realizującym Projekty. W myśl art. 18d ust. 1 updop, od podstawy opodatkowania, ustalonej zgodnie z art. 18, odlicza się koszty uzyskania przychodów poniesione przez podatnika na działalność badawczo-rozwojową, zwane dalej „kosztami kwalifikowanymi”.

Ustawodawca w art. 18d ust. 2 updop, doprecyzował, że kosztami kwalifikowanymi są należności z tytułów, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, oraz składki z tytułu tych należności określone w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w części finansowanej przez płatnika składek, jeżeli te należności i składki dotyczą pracowników zatrudnionych w celu realizacji działalności badawczo-rozwojowej.

Do kosztów kwalifikowanych zalicza się finansowane (w części lub w całości) przez pracodawcę składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe oraz wypadkowe. Natomiast, odliczeniu w ramach ulgi B+R nie podlegają składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

W interpretacji Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 20 marca 2017 r., sygn. 2461-IBPB-1-3.4510.1086.2016.2.TS potwierdzono stanowisko wnioskodawcy i wskazano, iż: „należy stwierdzić, że za pracowników zatrudnionych „(...) w celu” realizacji działalności B+R należy uznać takich pracowników, którzy obiektywnie mogą przyczynić się do prowadzenia prac B+R, nie jest natomiast konieczne powstanie faktycznego efektu wyników pracy tych osób. Stąd, jeśli zatrudnione osoby mają wystarczające kompetencje do uczestniczenia w projektach B+R lub wspierania tych projektów, a zatem obiektywnie mogą mieć wkład w realizację działalności B+R, a dodatkowo w zakresie ich obowiązków pozostaje praca w obszarze B+R, osoby takie mogą zostać uznane za zatrudnione w celu realizacji działalności badawczo-rozwojowej Spółki. Ponadto zdaniem Spółki, istotne jest też, aby pracownik faktycznie wykonywał zadania będące realizacją prac B+R. Nie wystarczy zatem, że umowa o pracę jako zakres kompetencji wskazuje czynności stanowiące realizację czynności kwalifikujących się do działalności B+R. Pracownik, aby jego wynagrodzenie stanowiło koszt kwalifikowany, musi faktycznie w takich pracach uczestniczyć.”

Jak wskazuje Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z 14 grudnia 2017 r. (sygn. 0115-KDIT2-3.4010.347.2017.2.PS):

 • przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie precyzują i nie wprowadzają ograniczeń w zakresie dotyczącym tego, z czego powinno wynikać zatrudnienie pracownika w celu realizacji działalności badawczo-rozwojowej,
 • najważniejszym kryterium decydującym o zaliczeniu kosztów kwalifikowanych, o którym mowa w art. 18d ust. 2 pkt 1 ustawy do ulgi B+R, jest faktyczne wykonywanie przez pracownika działalności badawczo-rozwojowej,
 • przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie regulują wprost obowiązku wskazywania w umowie o pracę celu zatrudnienia, czy też obowiązku ewidencjonowania czasu pracy pracowników zatrudnionych w celu realizacji działalności badawczo-rozwojowej, a ustawodawca nie narzucił przedsiębiorcom formy podziału/wyodrębnienia tych kosztów, w konsekwencji wybór sposobu udokumentowania tych wydatków pozostawiony został podatnikom, którzy prowadzą działalność badawczo-rozwojową.

Reasumując, biorąc pod uwagę treść przepisów updop, użycie lub nieużycie w umowach o pracę sformułowania „działalność badawczo-rozwojowa” nie powinno mieć żadnego wpływu na ocenę działalności Spółki jako działalności badawczo-rozwojowej czy też uznanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników jako kosztów kwalifikowanych. Zdaniem Wnioskodawcy, dla celów oceny prawnej zadań realizowanych przez pracowników Spółki, jako aktywności wykonywanej w ramach działalności badawczo-rozwojowej, nie jest konieczne ujęcie w umowie o pracę zapisów precyzyjnie stwierdzających, że konkretny pracownik wykonuje działalność badawczo-rozwojową. W szczególności, taki wymóg formalny nie został wskazany w żadnych przepisach updop, w tym w przepisach updop regulujących zasady kwalifikacji wydatków na działalność badawczo-rozwojową. W świetle powyższego, w celu ustalenia czy pracownicy Spółki wykonują działalność badawczo-rozwojową, decydujący powinien być zakres działań faktycznie przez nich realizowanych czyli uczestnictwo w realizacji opisanych w stanie faktycznym Projektów. Należy podkreślić, że czas pracy pracowników związanych z realizacją Projektów jest ewidencjonowany, co gwarantuje uwzględnienie jedynie wartości roboczogodzin faktycznie przeznaczonych na realizację Projektów.

Ad. 3.

Wnioskodawca będzie miał prawo do rozpoznania kosztów kwalifikowanych z tytułu ulgi na prace badawczo-rozwojowe w rozliczeniu podatkowym za 2017 r., w zakresie zaliczonych w tym roku podatkowym w koszty uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od powstałych z tytułu pozytywnie zakończonych prac rozwojowych wartości niematerialnych i prawnych, w proporcji w jakiej wartość kosztów kwalifikowanych ujętych w tej wartości niematerialnej i prawnej pozostaje do wartości początkowej WNiP.

Korzystanie z ulgi na prace badawczo-rozwojowe opisanej w art. 18d updop, nie jest uzależnione od sposobu, w jaki koszty kwalifikowane są odnoszone w koszty uzyskania przychodu, a kluczowym jest moment w którym koszty te będą stanowiły koszt uzyskania przychodów. W konsekwencji, Wnioskodawca będzie mógł odliczyć od podstawy opodatkowania koszty kwalifikowane w roku, w którym zostały one rozpoznane jako koszty uzyskania przychodów (tj. poniesione). W przypadku odpisów amortyzacyjnych, poniesienie będzie proporcjonalne do wartości kosztów kwalifikowanych w wartości początkowej wartości niematerialnej i prawnej ujętych w kosztach uzyskania przychodów w postaci odpisów amortyzacyjnych w danym roku podatkowym. Przy czym odliczenie nie może przekroczyć limitów określonych w art. 18d ust. 7 updop.

Art. 18d ust. 1 updop wskazuje, że od podstawy opodatkowania, ustalonej zgodnie z art. 18, odlicza się koszty uzyskania przychodów poniesione przez podatnika na działalność badawczo- rozwojową, zwane dalej „kosztami kwalifikowanymi”. W dalszej części przepisu ustawodawca doprecyzowuje, jakiego rodzaju koszty uzyskania przychodów poniesione przez podatnika stanowią „koszty kwalifikowane” oraz pod jakiego rodzaju innymi warunkami mogą podlegać odliczeniu.

Jednym z kluczowych warunków, jakie muszą spełniać koszty kwalifikowane jest ich zaliczenie w poczet kosztów uzyskania przychodów przez podatnika. Art. 15 ust. 4a updop, daje możliwość podatnikowi zaliczenia wydatków ponoszonych na prace rozwojowe do kosztów uzyskania przychodów na jeden z trzech sposobów, tj.:

 • w miesiącu, w którym zostały poniesione albo począwszy od tego miesiąca w równych częściach w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy, albo
 • jednorazowo w roku podatkowym, w którym zostały zakończone, albo
 • poprzez odpisy amortyzacyjne dokonywane zgodnie z art. 16m ust. 1 pkt 3 od wartości niematerialnych i prawnych, o których mowa w art. 16b ust. 2 pkt 3.

Jednocześnie, podatnik może skorzystać ze sposobu trzeciego jedynie w sytuacji spełnienia przesłanek określonych w art. 16b ust. 2 pkt 3 updop.

Art. 16b ust. 2 pkt 3 updop stanowi, że amortyzacji podlegają również, z zastrzeżeniem art. 16c updop, koszty prac rozwojowych zakończonych wynikiem pozytywnym, jeżeli:

 • produkt lub technologia wytwarzania są ściśle ustalone, a dotyczące ich koszty prac rozwojowych wiarygodnie określone, oraz
 • techniczna przydatność produktu lub technologii została przez podatnika odpowiednio udokumentowana i na tej podstawie podatnik podjął decyzję o wytwarzaniu tych produktów lub stosowaniu technologii, oraz
 • z dokumentacji dotyczącej prac rozwojowych wynika, że koszty prac rozwojowych zostaną pokryte spodziewanymi przychodami ze sprzedaży tych produktów lub zastosowania technologii.

Zakładając spełnienie powyższych przesłanek powstanie wartość niematerialna i prawna podlegająca amortyzacji zgodnie z art. 16m ust. 1 pkt 3 updop. Tym samym, koszty uzyskania przychodów będą ujmowane w kalkulacji zobowiązania podatkowego w postaci odpisów amortyzacyjnych w okresie nie krótszym niż 12 miesięcy. W związku z powyższym istnieje możliwość, że koszty prac rozwojowych w postaci odpisów amortyzacyjnych rozpoznawane będą dla celów podatkowych w okresie dłuższym niż jeden rok podatkowy. Np. w sytuacji jeśli podatnik posiada kalendarzowy rok podatkowy, a wartość niematerialna i prawna zostanie oddana do używania np. w lipcu danego roku podatkowego, to odpisy amortyzacyjne (naliczane przez 24 miesięcy) ujmowane będą w kosztach uzyskania przychodów w okresie roku, w którym ta wartość niematerialna i prawna została wprowadzona do ewidencji i rozpoczęto amortyzację, jak również w kolejnych latach podatkowych.

W świetle powyższego, koszty kwalifikowane ujęte w wartości początkowej wartości niematerialnej i prawnej, poprzez odpisy amortyzacyjne, stanowić będą koszty uzyskania przychodów w trzech kolejnych latach podatkowych, tj. koszty uzyskania przychodów zostaną poniesione w trzech latach podatkowych. Odwołując się ponownie do art. 18d ust. 1 updop, który warunkuje możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania kosztów kwalifikowanych, odliczenie powinno nastąpić w tych latach podatkowych, w których amortyzacji podlega wartość niematerialna i prawna utworzona na podstawie art. 15 ust. 4a pkt 3 updop i w których dany odpis amortyzacyjny został zaliczony do kosztów uzyskania przychodów Wnioskodawcy. Jednocześnie, mając na uwadze, że w wartości początkowej WNiP uwzględnione zostały wydatki stanowiące koszty kwalifikowane oraz wydatki nie stanowiące takich kosztów to zasadnym jest obliczenie proporcji kosztów kwalifikowanych w wartości początkowej WNiP i rozpoznawanie kosztu kwalifikowanego jako odpowiedniej proporcji każdego odpisu amortyzacyjnego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest w części prawidłowe a w części nieprawidłowe.

Ad. 1.

Ustawą z dnia 25 września 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem innowacyjności (Dz.U. z 2015 r., poz. 1767) do ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1036 z późn. zm., dalej: „updop”), zostały wprowadzone zmiany, które odnoszą się do tzw. ulgi badawczo-rozwojowej.

Zgodnie z art. 18d ust. 1 updop, w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2017 r., od podstawy opodatkowania, ustalonej zgodnie z art. 18, odlicza się koszty uzyskania przychodów poniesione przez podatnika na działalność badawczo-rozwojową, zwane dalej: „kosztami kwalifikowanymi”.

Rodzaje działalności, które uprawniają podatników do odliczenia kosztów kwalifikowanych w zeznaniu podatkowym zostały zdefiniowane w art. 4a uCIT, zgodnie z którym, ilekroć w ustawie jest mowa o:

-działalności badawczo-rozwojowej oznacza to działalność twórczą obejmującą badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowaną w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań (pkt 26);

-badaniach naukowych – oznacza to:

 1. badania podstawowe – oryginalne prace badawcze, eksperymentalne lub teoretyczne podejmowane przede wszystkim w celu zdobywania nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie zastosowanie komercyjne,
 2. badania stosowane - prace badawcze podejmowane w celu zdobycia nowej wiedzy, zorientowane przede wszystkim na zastosowanie w praktyce,
 3. badania przemysłowe – badania mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności w celu opracowywania nowych produktów, procesów i usług lub wprowadzania znaczących ulepszeń do istniejących produktów, procesów i usług; badania te uwzględniają tworzenie elementów składowych systemów złożonych, budowę prototypów w środowisku laboratoryjnym lub w środowisku symulującym istniejące systemy, szczególnie do oceny przydatności danych rodzajów technologii, a także budowę niezbędnych w tych badaniach linii pilotażowych, w tym do uzyskania dowodu w przypadku technologii generycznych (pkt 27);

-pracach rozwojowych – oznacza to nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności z dziedziny nauki, technologii i działalności gospodarczej oraz innej wiedzy i umiejętności do planowania produkcji oraz tworzenia i projektowania nowych, zmienionych lub ulepszonych produktów, procesów i usług, z wyłączeniem prac obejmujących rutynowe i okresowe zmiany wprowadzane do produktów, linii produkcyjnych, procesów wytwórczych, istniejących usług oraz innych operacji w toku, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń, w szczególności:

 1. opracowywanie prototypów i projektów pilotażowych oraz demonstracje, testowanie i walidację nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług w otoczeniu stanowiącym model warunków rzeczywistego funkcjonowania, których głównym celem jest dalsze udoskonalenie techniczne produktów, procesów lub usług, których ostateczny kształt nie został określony,
 2. opracowywanie prototypów i projektów pilotażowych, które można wykorzystać do celów komercyjnych, w przypadku gdy prototyp lub projekt pilotażowy stanowi produkt końcowy gotowy do wykorzystania komercyjnego, a jego produkcja wyłącznie do celów demonstracyjnych i walidacyjnych jest zbyt kosztowna (pkt 28).

W tym miejscu należy wskazać, że zgodnie z zasadą, przyjętą w orzecznictwie jak i w doktrynie prawa podatkowego, ulgi podatkowe, w tym ulga badawczo-rozwojowa, są wyjątkiem od zasady równości i powszechności opodatkowania, tak więc przepisy regulujące prawo do ulgi winny być interpretowane ściśle.

Z definicji zawartych w ww. przepisach wynika, że działalnością badawczo-rozwojową jest działalność twórcza obejmująca badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowana w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań.

Analizując przedstawione we wniosku prace wykonywane w ramach działań badawczo -rozwojowych wskazać należy, że nie wszystkie działania Wnioskodawcy mieszczą się w działalności badawczo-rozwojowej, o której mowa w art. 4a pkt 26-28 uCIT. Z definicji zawartej w tym przepisie wynika, że działalnością badawczo-rozwojową jest działalność twórcza obejmująca badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowana w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań.

Pamiętać trzeba, że w ramach prac rozwojowych następuje połączenie wyników prac badawczych z wiedzą techniczną w celu wprowadzenia do produkcji nowego lub zmodernizowanego wyrobu, nowej technologii czy nowego systemu organizacji. Innymi słowy, prowadzone systematyczne prace opierają na istniejącej wiedzy, uzyskanej w wyniku działalności badawczej oraz/lub doświadczeń praktycznych i mają na celu wytworzenie nowych materiałów, produktów lub urządzeń, inicjowanie nowych i znaczące udoskonalenie już istniejących procesów, systemów i usług. Podmioty gospodarcze zajmujące się działalnością badawczo-rozwojową realizują ją obok swojej działalności podstawowej (np. przedsiębiorstwa przemysłowe dysponujące własnym zapleczem badawczo-rozwojowym, laboratoria, zakłady i ośrodki badawczo-rozwojowe, działy badawczo-technologiczne, biura konstrukcyjne i technologiczne, zakłady rozwoju technik, biura studiów i projektów itp.). Prace rozwojowe mogą obejmować opracowanie prototypów i projektów pilotażowych oraz demonstracje, testowanie i walidację nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług w otoczeniu stanowiącym model warunków rzeczywistego funkcjonowania, których głównym celem jest dalsze udoskonalenie techniczne produktów, procesów lub usług, których ostateczny kształt nie został określony. Prace rozwojowe mogą obejmować również opracowywanie prototypów i projektów pilotażowych, które można wykorzystać do celów komercyjnych, w przypadku gdy prototyp lub projekt pilotażowy stanowi produkt końcowy gotowy do wykorzystania komercyjnego, a jego produkcja wyłącznie do celów demonstracyjnych i walidacyjnych jest zbyt kosztowna. Prace rozwojowe nie obejmują rutynowych i okresowych zmian wprowadzanych do istniejących produktów, linii produkcyjnych, procesów wytwórczych, usług nawet jeśli takie zmiany mają charakter ulepszeń.

W związku z powyższym, prowadzonych przez Wnioskodawcę prac dotyczących wdrożenia nowej formy płatności (PayPal) - w ocenie tut. Organu, nie można uznać za prace badawczo-rozwojowe w rozumieniu art. 4a pkt 26-28 ww. ustawy. Prace te nie mają bowiem charakteru twórczego, mającego na celu tworzenie i projektowanie nowej lub ulepszonej usługi, lecz udostępnienie nowej formy płatności za usługę.

W kontekście powyższego, na gruncie przedmiotowej sprawy nie sposób uznać za działalność badawczo-rozwojową czynności wykonywanych przez Wnioskodawcę polegających na wdrożeniu nowej formy płatności (PayPal).

Natomiast, w ocenie tut. Organu, pozostała część czynności wskazanych we wniosku w przedstawionym stanie faktycznym, stanowi działalność badawczo-rozwojową, o której mowa w art. 4a pkt 26-28 updop.

Ad. 2 i 3.

W myśl art. 18d ust. 2 updop, w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2017 r., za koszty kwalifikowane uznaje się:

 1. należności z tytułów, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, oraz składki z tytułu tych należności określone w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w części finansowanej przez płatnika składek, jeżeli te należności i składki dotyczą pracowników zatrudnionych w celu realizacji działalności badawczo-rozwojowej,
 2. nabycie materiałów i surowców bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością badawczo-rozwojową,
 3. ekspertyzy, opinie, usługi doradcze i usługi równorzędne, a także nabycie wyników badań naukowych, świadczonych lub wykonywanych na podstawie umowy przez jednostkę naukową w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r., poz. 1620 oraz z 2015 r. poz. 249 i 1268) na potrzeby prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej,
 4. odpłatne korzystanie z aparatury naukowo-badawczej wykorzystywanej wyłącznie w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej, jeżeli to korzystanie nie wynika z umowy zawartej z podmiotem powiązanym z podatnikiem w rozumieniu art. 11 ust. 1 i 4,
 5. koszty uzyskania i utrzymania patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego, poniesione przez podatnika będącego mikroprzedsiębiorcą, małym lub średnim przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, na:
  1. przygotowanie dokumentacji zgłoszeniowej i dokonanie zgłoszenia do Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej lub odpowiedniego zagranicznego organu, łącznie z kosztami wymaganych tłumaczeń na język obcy,
  2. prowadzenie postępowania przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej lub odpowiedni zagraniczny organ, poniesione od momentu zgłoszenia do tych organów, w szczególności opłaty urzędowe i koszty zastępstwa prawnego i procesowego,
  3. odparcie zarzutów niespełnienia warunków wymaganych do uzyskania patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy lub prawa z rejestracji wzoru przemysłowego zarówno w postępowaniu zgłoszeniowym, jak i po jego zakończeniu, w szczególności koszty zastępstwa prawnego i procesowego, zarówno w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej, jak i w odpowiednim zagranicznym organie,
  4. opłaty okresowe, opłaty za odnowienie, tłumaczenia oraz dokonywanie innych czynności koniecznych dla nadania lub utrzymania ważności patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy oraz prawa z rejestracji wzoru przemysłowego, w szczególności koszty walidacji patentu europejskiego.


W myśl art. 18d ust. 3 updop, za koszty kwalifikowane uznaje się także dokonywane w danym roku podatkowym, zaliczane do kosztów uzyskania przychodów, odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wykorzystywanych w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej, z wyłączeniem samochodów osobowych oraz budowli, budynków i lokali będących odrębną własnością. Do kosztów, o których mowa w zdaniu pierwszym, przepisu art. 16 ust. 1 pkt 48 nie stosuje się.

Ponadto, koszty kwalifikowane podlegają odliczeniu, jeżeli nie zostały podatnikowi zwrócone w jakiejkolwiek formie (art. 18d ust. 5 updop).

W myśl art. 18d ust. 6 updop, prawo do odliczenia nie przysługuje podatnikowi, jeżeli w roku podatkowym prowadził działalność na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia.

Jak stanowi art. 18d ust. 7 updop, kwota kosztów kwalifikowanych nie może przekroczyć:

 1. w przypadku, gdy podatnik jest mikroprzedsiębiorcą, małym lub średnim przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej – 50% kosztów, o których mowa w ust. 2 i 3;
 2. w przypadku pozostałych podatników:
  1. 50% kosztów, o których mowa w ust. 2 pkt 1,
  2. 30% kosztów, o których mowa w ust. 2 pkt 2-4 i ust. 3.


Odliczenia dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono koszty kwalifikowane. W przypadku gdy podatnik poniósł za rok podatkowy stratę albo wielkość dochodu podatnika jest niższa od kwoty przysługujących mu odliczeń, odliczenia - odpowiednio w całej kwocie lub w pozostałej części - dokonuje się w zeznaniach za kolejno następujące po sobie sześć lat podatkowych następujących bezpośrednio po roku, w którym podatnik skorzystał lub miał prawo skorzystać z odliczenia. (art. 18d ust. 8 updop).

Zgodnie z art. 18e updop, podatnicy korzystający z odliczenia, o którym mowa w art. 18d, oraz podatnicy, którym przysługuje kwota określona w art. 18da, są obowiązani wykazać w zeznaniu poniesione koszty kwalifikowane podlegające odliczeniu lub stanowiące podstawę do wyliczenia przysługującej podatnikowi kwoty.

W myśl art. 9 ust. 1b updop, podatnicy prowadzący działalność badawczo-rozwojową, którzy zamierzają skorzystać z odliczenia, o którym mowa w art. 18d, są obowiązani w ewidencji, o której mowa w ust. 1, wyodrębnić koszty działalności badawczo-rozwojowej.

W świetle powołanych regulacji prawnych należy stwierdzić, że aby podatnikowi podatku dochodowego od osób prawnych przysługiwało prawo odliczenia w zeznaniu podatkowym kosztów kwalifikowanych poniesionych w danym roku podatkowym powinny być łącznie spełnione następujące warunki:

 1. podatnik poniósł koszty na działalność badawczo-rozwojową,

 2. koszty na działalność badawczo-rozwojową stanowiły dla podatnika koszty uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,

 3. koszty na działalność badawczo-rozwojową mieszczą się w zamkniętym katalogu kosztów kwalifikowanych określonym przepisami art. 18d ust. 2 - 3 updop,

 4. ww. koszty uzyskania przychodów stanowiły koszty kwalifikowane w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przy czym jeżeli koszty kwalifikowane zostały poniesione w ramach badań podstawowych, badania te były prowadzone na podstawie umowy lub porozumienia z jednostką naukową w rozumieniu odrębnych przepisów,

 5. w ewidencji, o której mowa w art. 9 ust. 1b updop, podatnik wyodrębnił koszty działalności badawczo-rozwojowej,

 6. podatnik wykazał w zeznaniu podatkowym koszty kwalifikowane podlegające odliczeniu,

 7. kwota odliczonych kosztów kwalifikowanych nie przekroczyła limitów określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych,

 8. koszty kwalifikowane nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiekolwiek formie.
 9. podatnik nie prowadził w roku podatkowym działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia.


Przedmiotem wątpliwości Wnioskodawcy, objętych zakresem pytania oznaczonego we wniosku nr 2, jest kwestia ustalenia, czy do podstawy kalkulacji kosztów kwalifikowanych opisanych w art. 18d updop, Wnioskodawca może włączyć należności, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz składki z tytułu tych należności określone w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w części finansowanej przez płatnika składek, przysługujące pracownikom zatrudnionym na umowy o pracę realizującym Projekty.

Stosownie do art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 200 z późn. zm., dalej: „updof”), za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Przywołany art. 12 ust. 1 updof, odnosi się do tzw. „wynagrodzeń pracowniczych”, tj. należności wypłacanych (wydawanych) osobom fizycznym z tytułu stosunku służbowego, stosunku pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy.

Z okoliczności przedstawionych we wniosku wynika, że w ramach realizowanych projektów PR zaangażowani są pracownicy (również zatrudnieni na podstawie umowy o pracę), którzy realizują działalność badawczo-rozwojową Wnioskodawcy przy okazji swoich podstawowych obowiązków związanych z regularną działalnością Wnioskodawcy. Pracownicy wykonują działania badawczo-rozwojowe przy jednoczesnym ewidencjonowaniu czasu pracy przeznaczonego na realizację działalności badawczo-rozwojowej, realizując oprócz tego także czynności innego rodzaju związane z regularną działalnością Wnioskodawcy. W odniesieniu do ww. zadań, w ramach Prac B+R pracownicy zaangażowani wykonywali również czynności administracyjne związane z uczestnictwem w projektach, bez których prowadzenie projektów nie byłoby możliwe. Czas pracy pracowników związanych z realizacją Projektów jest ewidencjonowany, co gwarantuje uwzględnienie jedynie wartości roboczogodzin faktycznie przeznaczonych na realizację Projektów.

Przechodząc na grunt analizowanej sprawy w zakresie pytania oznaczonego we wniosku nr 2 stwierdzić należy, że przepisy podatkowe dają możliwość uznania za koszty kwalifikowane należności z tytułu wynagrodzeń pracownika, który realizuje wskazany cel, tj. wykonuje prace badawczo-rozwojowe.

Zatem, w przypadku, gdy pracownik w ramach świadczonej pracy wykonuje obowiązki nie tylko związane z działalnością badawczo-rozwojową, zasadnym jest wyodrębnienie (wyłączenie z ulgi badawczo-rozwojowej) tej części wynagrodzenia oraz świadczeń wypłaconych pracownikom zajmującym się działalnością badawczo-rozwojową a także składek od tych przychodów, określonych w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, która nie jest związana z realizacją działalności B+R.

Natomiast, użyty w art. 12 ust. 1 updof, zwrot „w szczególności” oznacza, że poszczególne kategorie przychodów zostały wymienione jedynie przykładowo. Zatem, ww. katalog jest katalogiem otwartym. Przychodem ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych są więc wszelkiego rodzaju wypłaty i świadczenia skutkujące u podatnika powstaniem przysporzenia majątkowego, mające swoje źródło w łączącym pracownika z pracodawcą stosunku pracy lub stosunku pokrewnym.

Mając na uwadze, że przepisy podatkowe dają możliwość uznania za koszty kwalifikowane należności z tytułu wynagrodzeń pracowników, którzy realizują wskazany cel (tj. działalność badawczo-rozwojową), należy przyjąć, że to faktyczne wykonywanie określonych czynności w zakresie działalności badawczo-rozwojowej przesądza o tym, czy to wynagrodzenie (w całości lub w części) stanowi koszt kwalifikowany. Powyższy przepis odnosi się więc do czasu faktycznie poświęconego działalności badawczo-rozwojowej.

W tym miejscu należy zauważyć, jak słusznie wskazuje Wnioskodawca, że nie stanowią kosztów kwalifikowanych składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych bowiem, jak wynika z treści art. 18d ust. 2 pkt 1 updop, odliczenie w ramach ulgi na działalność badawczo-rozwojową nie obejmuje odliczenia tych składek.

Jak wskazano w odpowiedzi na pytanie oznaczone we wniosku nr 1, działalności Wnioskodawcy w zakresie realizacji Projektów w części dotyczącej wdrożenia nowej formy płatności (PayPal) nie można zaliczyć do działalności badawczo-rozwojowej w rozumieniu art. 4a pkt 26 updop.

W świetle powyższego, stanowisko Wnioskodawcy w zakresie ustalenia, czy do podstawy kalkulacji kosztów kwalifikowanych, opisanych w art. 18d updop, Wnioskodawca może włączyć należności, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz składki z tytułu tych należności określone w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w części finansowanej przez płatnika składek, przysługujące pracownikom zatrudnionym na umowy o pracę realizującym Projekty:

 • w części dotyczącej pracowników zatrudnionych przy wdrożeniu nowej formy płatności (PayPal) - jest nieprawidłowe,
 • w pozostałej części - jest prawidłowe.

Przedmiotem wątpliwości Wnioskodawcy jest również odpowiedź na pytanie nr 3, czy będzie miał prawo do rozpoznania kosztów kwalifikowanych z tytułu ulgi na prace badawczo-rozwojowe w rozliczeniu podatkowym za 2017 r. w zakresie zaliczonych w tym roku podatkowym w koszty uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od powstałych z tytułu pozytywnie zakończonych prac rozwojowych wartości niematerialnych i prawnych w proporcji w jakiej wartość kosztów kwalifikowanych ujętych w tej wartości niematerialnej i prawnej pozostaje do wartości początkowej WNiP.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 updop, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 ww. ustawy.

Zatem, warunkiem uznania wydatku poniesionego przez podatnika za koszt uzyskania przychodów, jest łączne spełnienie następujących przesłanek:

 • wydatek musi zostać poniesiony przez podatnika,
 • musi być definitywny, a więc bezzwrotny,
 • musi pozostawać w związku z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą,
 • musi zostać poniesiony w celu uzyskania przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów,
 • musi zostać właściwie udokumentowany,
 • nie może być kosztem wymienionym w art. 16 ust. 1 updop.

Definicja sformułowana przez ustawodawcę ma charakter ogólny. Z tego względu, każdorazowy wydatek poniesiony przez podatnika powinien podlegać indywidualnej analizie w celu dokonania jego kwalifikacji prawnej. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy ustawa wyraźnie wskazuje jego przynależność do kategorii kosztów uzyskania przychodów lub wyłącza możliwość zaliczenia go do tego rodzaju kosztów. W pozostałych przypadkach należy zbadać istnienie związku przyczynowego pomiędzy poniesieniem kosztu a powstaniem przychodu lub realną szansą powstania przychodów podatkowych, bądź też zachowaniem albo zabezpieczeniem źródła ich uzyskiwania.

Ww. ustawa, zawiera szczególny przepis dotyczący sposobu rozliczania kosztów prac rozwojowych dla celów podatku dochodowego od osób prawnych. I tak, w myśl art. 15 ust. 4a updop, koszty prac rozwojowych mogą być zaliczane do kosztów uzyskania przychodów:

 1. w miesiącu, w którym zostały poniesione albo począwszy od tego miesiąca w równych częściach w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy, albo
 2. jednorazowo w roku podatkowym, w którym zostały zakończone, albo
 3. poprzez odpisy amortyzacyjne dokonywane zgodnie z art. 16m ust. 1 pkt 3 od wartości niematerialnych i prawnych, o których mowa w art. 16b ust. 2 pkt 3.

Należy zauważyć, że przepisy updop nie zawierają dodatkowych warunków, jakie podatnik powinien spełnić w przypadku, gdy postanowi on ujmować koszty prac rozwojowych dla celów podatkowych, zgodnie z art. 15 ust. 4a pkt 1, pkt 2 albo 3 updop. W rezultacie, zgodnie z wyborem podatnika, w przypadku prowadzenia prac rozwojowych ich koszty mogą być przez podatnika rozpoznawane jako koszty podatkowe w trakcie trwania tych prac bądź jednorazowo na moment ich zakończenia, albo też podatnik może rozpoznawać koszty tych prac poprzez odpisy amortyzacyjne od wartości niematerialnych i prawnych, o których mowa w art. 16b ust. 2 pkt 3.

W myśl tego artykułu, amortyzacji podlegają również, z zastrzeżeniem art. 16c, niezależnie od przewidywanego okresu używania koszty prac rozwojowych zakończonych wynikiem pozytywnym, który może być wykorzystany na potrzeby działalności gospodarczej podatnika, jeżeli:

 1. produkt lub technologia wytwarzania są ściśle ustalone, a dotyczące ich koszty prac rozwojowych wiarygodnie określone, oraz
 2. techniczna przydatność produktu lub technologii została przez podatnika odpowiednio udokumentowana i na tej podstawie podatnik podjął decyzję o wytwarzaniu tych produktów lub stosowaniu technologii, oraz
 3. z dokumentacji dotyczącej prac rozwojowych wynika, że koszty prac rozwojowych zostaną pokryte spodziewanymi przychodami ze sprzedaży tych produktów lub zastosowania technologii,

-zwane także wartościami niematerialnymi i prawnymi.

Jak wynika z art. 16b ust. 2 pkt 3 updop, zaliczenie kosztów prac rozwojowych do podlegających amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych, jest uzależnione od spełnienia następujących warunków:

 • prace zostały zakończone,
 • ich wynik jest pozytywny, tzn. osiągnięto zamierzony rezultat tych prac,
 • efektem prac jest ściśle ustalony produkt lub technologia wytwarzania, które mogą być wykorzystane na potrzeby działalności gospodarczej podatnika,
 • techniczna przydatność tego produktu lub technologii została odpowiednio udokumentowana przez podatnika,
 • podatnik podjął decyzję o wytwarzaniu tych produktów lub stosowaniu technologii,
 • koszty prac zostały wiarygodnie określone, tzn. określono je w sposób zasługujący na wiarę, zaufanie, nieulegający wątpliwości, autentyczny,
 • z dokumentacji wynika, że koszty prac zostaną pokryte spodziewanymi przychodami ze sprzedaży produktów lub zastosowania technologii.

W konsekwencji, jeśli prace rozwojowe zostaną zakończone wynikiem pozytywnym i pozostałe warunki określone w art. 16b ust. 2 pkt 3 updop, będą spełnione, koszty prac rozwojowych stanowić będą podlegające amortyzacji wartości niematerialne i prawne.

Należy zauważyć, że ustawodawca uzależnił w pierwszej kolejności możliwość dokonania odliczenia kosztów kwalifikowanych w ramach ulgi badawczo-rozwojowej od faktu, czy koszty te wypełniają definicję kosztów uzyskania przychodów.

Ponadto wskazać należy, że ustawodawca nie przewidział dla celów ulgi badawczo-rozwojowej szczególnej definicji poniesienia kosztów uzyskania przychodów jak również momentu ich poniesienia. Tym samym, w celu prawidłowego określenia momentu, w którym Wnioskodawca powinien dane koszty kwalifikowane wykazać w zeznaniu podatkowym zasadne jest odwołanie się w tym zakresie do regulacji normujących kwestię poniesienia kosztów uzyskania przychodów przewidzianą w art. 15 ust. 4a updop, zgodnie z którym od decyzji podatnika zależy forma rozliczania wydatków ponoszonych z tytułu prac rozwojowych.

Odnosząc cytowane powyżej przepisy do przedstawionego we wniosku stanu faktycznego, stwierdzić należy, że odpisy amortyzacyjne zaliczane do kosztów uzyskania przychodów w 2017 r. od wytworzonych we własnym zakresie wartości niematerialnych i prawnych w postaci kosztów prac rozwojowych zakończonych wynikiem pozytywnym, mogą zostać uznane za koszty kwalifikowane, proporcjonalnie w części, w jakiej koszty określone w art. 18d ust. 2 pkt 1-4 updop, poniesione przez Wnioskodawcę składają się na podlegającą amortyzacji wartość wartości niematerialnej i prawnej.

Zatem, stanowisko Wnioskodawcy w zakresie objętym pyt. nr 3 należy uznać za prawidłowe.

Reasumując, stanowisko Wnioskodawcy w zakresie ustalenia, czy:

-działalność Wnioskodawcy w zakresie realizacji Projektów spełnia definicję działalności badawczo-rozwojowej w rozumieniu w art. 4a pkt 26-28 updop, która uprawnia do skorzystania z ulgi, o której mowa w art. 18d updop:

 • w części dotyczącej wdrożenia nowej formy płatności (PayPal) - jest nieprawidłowe,
 • w pozostałej części - jest prawidłowe.

(pytanie oznaczone we wniosku nr 1)

-do podstawy kalkulacji kosztów kwalifikowanych, opisanych w art. 18d updop, Wnioskodawca może włączyć należności, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz składki z tytułu tych należności określone w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w części finansowanej przez płatnika składek, przysługujące pracownikom zatrudnionym na umowy o pracę realizującym Projekty:

 • w części dotyczącej pracowników zatrudnionych przy wdrożeniu nowej formy płatności (PayPal) - jest nieprawidłowe,
 • w pozostałej części - jest prawidłowe.

(pytanie oznaczone we wniosku nr 2)

-Wnioskodawca ma prawo do rozpoznania kosztów kwalifikowanych z tytułu ulgi na prace badawczo-rozwojowe w rozliczeniu podatkowym za 2017 r. w zakresie zaliczonych w tym roku podatkowym w koszty uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od powstałych z tytułu pozytywnie zakończonych prac rozwojowych wartości niematerialnych i prawnych w proporcji w jakiej wartość kosztów kwalifikowanych ujętych w tej wartości niematerialnej i prawnej pozostaje do wartości początkowej WNiP (pytanie oznaczone we wniosku nr 3) – jest prawidłowe.

Należy jednocześnie zaznaczyć, że niniejsza interpretacja indywidualna dotyczy tylko problematyki będącej ściśle przedmiotem zapytania Wnioskodawcy. Treść pytania wyznacza bowiem granice tematyczne wydawanej interpretacji. Tut. organ w niniejszej interpretacji nie dokonał zatem oceny, czy wszystkie opisane we wniosku wydatki mogą stanowić koszty kwalifikowane podlegające odliczeniu w ramach ulgi B+R, traktując je jako element opisu stanu faktycznego.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2018 r., poz. 1302) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.


doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj