Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej
0114-KDIP1-1.4012.374.2018.1.IZ
z 23 sierpnia 2018 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA


Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r. poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 14 czerwca 2018 r. (data wpływu 26 czerwca 2018 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie skutków podatkowych powstałych w związku z organizowaniem i prowadzeniem akcji marketingowych – jest prawidłowe.


UZASADNIENIE


W dniu 26 czerwca 2018 r. wpłynął do tutejszego Organu ww. wniosek, o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie skutków podatkowych powstałych w związku z organizowaniem i prowadzeniem akcji marketingowych.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:


Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie kompleksowego organizowania i prowadzenia akcji marketingowych na zlecenie klientów będących podmiotami gospodarczymi (zwani dalej „Kontrahentami”). W efekcie negocjowanych z Kontrahentami umów o współpracy Wnioskodawca zobowiązany jest przygotowywać kompleksowe pod względem organizacyjnym akcje marketingowe, których elementem mogą być różnego rodzaju konkursy, loterie promocyjne, sprzedaż premiowa oraz inne nienazwane w przepisach prawa podatkowego akcje marketingowe, wraz ze stosownymi regulaminami (zwane dalej: „Akcjami” lub „Usługami marketingowymi”). Zatwierdzony przez Kontrahenta regulamin Akcji określa zasady wydawania Nagród Laureatom (zwany dalej „Regulaminem”.

Zarówno Wnioskodawca jak też Kontrahenci są czynnymi podatnikami VAT.


W ramach kompleksowego opracowania całości Akcji, Wnioskodawca w szczególności:

 1. opracowuje strategię i mechanizm przebiegu Akcji,
 2. organizuje i obsługuje Akcję,
 3. tworzy i obsługuje stronę internetową Akcji,
 4. tworzy materiały promocyjne,
 5. opracowuje regulamin i dokumentacje Akcji,
 6. zajmuje się obsługą magazynową Akcji w imieniu i na rzecz Kontrahenta,
 7. na podstawie Regulaminu wydaje nagrody laureatom w imieniu Kontrahenta.

Schemat prowadzonej Akcji składa się z następujących elementów:


Wnioskodawca przedstawia Kontrahentowi kosztorys, w którym wskazane są w szczególności: wartość samej Usługi marketingowej netto ze wskazaniem podatku od towarów i usług, rodzaj, liczbę oraz wartość proponowanych nagród (zwane dalej „Nagrodami”). Warunkiem rozpoczęcia współpracy przez Wnioskodawcę jest zaakceptowanie przez Kontrahenta tego kosztorysu.


Obok prowadzonych Usług marketingowych umowy przewidują również nabywanie Nagród, które ostatecznie są wręczane laureatom Akcji (zwani dalej „Laureatami”). Wnioskodawca każdorazowo odsprzedaje nabyte Nagrody na rzecz Kontrahentów przed ich wydaniem Laureatom Akcji. Pomimo odsprzedania Nagród na rzecz Kontrahentów, Nagrody te pozostają w posiadaniu zależnym Wnioskodawcy. Takie rozwiązanie nie pozbawia Kontrahenta prawa do rozporządzania Nagrodami jak właściciel, a jest ono jedynie podyktowane oszczędnością i racjonalnością - Nagrody w ramach prowadzonych Akcji mają zostać przez Wnioskodawcę wydane Laureatom Akcji. Innymi słowy prawo do rozporządzania Nagrodami jak właściciel przez Kontrahenta jest cały czas zachowane i realizuje się przez możliwość np. rozporządzania niewydanymi przez Wnioskodawcę Nagrodami w nieskrępowany sposób.

Wnioskodawca tym samym odpowiada za wydanie Nagród Laureatom Akcji, a jego postępowanie jest podyktowane wolą Kontrahentów. W tym przypadku Wnioskodawca sporządza listę Laureatów ze spisem Nagród oraz dowodami przekazania Nagród Laureatom, które mają dokumentować charakter oraz przebieg Akcji (lista Laureatów, spis Nagród oraz dowody przekazania Nagród Laureatom Wnioskodawca ma obowiązek przekazać Kontrahentom na każde ich żądanie).

Reasumując działania Wnioskodawcy, które dotyczą Nagród charakteryzują się następującym schematem: Wnioskodawca nabywa Nagrody w swoim imieniu i na swoją rzecz (faktura VAT wystawiona jest przez dostawcę Nagród na rzecz Wnioskodawcy), następnie własność Nagród przenoszona jest przez Wnioskodawcę na rzecz Kontrahenta (własność przenoszona jest na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wnioskodawcę na rzecz Kontrahenta z tytułu nabycia Nagród), w momencie wydania Nagród Laureatom Akcji, własność Nagród przysługuje Kontrahentowi (wówczas Wnioskodawca jest jedynie przekazującym Nagrody, które są własnością Kontrahenta).


Sprzedaż Nagród oraz wykonanie Akcji na rzecz Kontrahenta dokumentowana jest za pomocą właściwych faktur VAT. Wnioskodawca jednocześnie pragnie zaznaczyć, że jego postępowanie w tym zakresie nie jest jednolite i zależy od woli Kontrahenta. W niektórych przypadkach wystawiana jest jedna faktura VAT, która dotyczy wykonanych Akcji oraz nabytych Nagród, w innych Wnioskodawca wystawia osobne faktury VAT. Tym samym sposób udokumentowania jest zależny od woli Kontrahenta - w tym zakresie może on żądać wystawienia jednej faktury VAT lub dwóch faktur VAT.


Wnioskodawca dokonując odpłatnej dostawy towarów dolicza marżę, która powiększa odpowiednio cenę, za którą nabył Nagrody od ich dostawców.


Wnioskodawca nie stosuje jednego szablonu umowy, warunki są negocjowane indywidualnie, dlatego też nie dołącza wzoru umowy do wniosku.


W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:


 1. Czy, w opisanej sytuacji, Wnioskodawca prawidłowo postępuje wystawiając na rzecz Kontrahenta fakturę VAT lub faktury VAT dokumentujące odpłatną dostawę Nagród albo wykonane Akcje oraz odpłatną dostawę Nagród?
 2. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zaprezentowane w stanie faktycznym przedstawionym we wniosku, zgodnie z którym Wnioskodawca nie ma obowiązku naliczenia podatku VAT należnego z tytułu dostawy Nagród, przekazanych za jego pośrednictwem na rzecz zwycięzców Konkursu?
 3. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że w stanie faktycznym oraz zdarzeniu przyszłym przedstawionym we Wniosku, Wnioskodawca nie ma obowiązku ewidencjonowania obrotu i kwot podatku VAT należnego przy zastosowaniu kasy rejestrującej z tytułu dostawy Nagród, niebędących własnością Wnioskodawcy, lecz jego Kontrahentów którzy nabywali Nagrody swoim imieniu i na swoją rzecz, które następnie będą przekazywane przez Wnioskodawcę na rzecz Laureatów Akcji?

Stanowisko Wnioskodawcy


Ad 1)


Zdaniem Wnioskodawcy, w stanie faktycznym opisanym we wniosku należy przyznać, że przy sprzedaży Nagród na rzecz Kontrahentów Wnioskodawca będzie obowiązany do wystawienia stosownej faktury VAT, dokumentującej dokonaną transakcję. Bez znaczenia pozostaje fakt czy na jednej fakturze VAT będzie udokumentowana odpłatna dostawa Nagród albo odpłatna dostawa Nagród oraz wykonanie Akcji.


Zdaniem Wnioskodawcy, aby dokonać prawidłowej klasyfikacji przedstawionego stanu faktycznego należy wyraźnie odróżnić od siebie dwa diametralnie odmienne od siebie scenariusze.


Pierwszy z nich zakłada wydanie Laureatom Nagród należących do Wnioskodawcy (w tym przypadku przed wydaniem Nagród nie dochodzi do przeniesienia ich prawa własności na rzecz Kontrahenta). W ramach niniejszego scenariusza Wnioskodawca nie będzie uprawniony do wydania na rzecz Kontrahenta faktury VAT dotyczącej Nagród. Taki wniosek płynie z redakcji art. 88 ust. 3a pkt 4 lit. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, ze zm., zwany dalej „Ustawą „) - decydujące będzie to, że Kontrahent nie występuje w roli nabywcy Nagród, a jedynie osoby płacącej za te Nagrody. W ramach tego scenariusza Wnioskodawca nabywa i wydaje Laureatom swoje Nagrody.


Należy podkreślić, że w ramach niniejszego wniosku przedstawiony scenariusz nie ma zastosowania, ponieważ Wnioskodawca każdorazowo przed wydaniem Nagród Laureatom dokonuje odpłatnej dostawy Nagród na rzecz Kontrahentów. Innymi słowy Nagrody w momencie ich wydania Laureatom nie należą do Wnioskodawcy, lecz ich właścicielem jest Kontrahent.

Drugi scenariusz zakłada dokonanie odpłatnej dostawy Nagród na rzecz Kontrahenta przed ich wydaniem na rzecz Laureatów. W tym scenariuszu to Kontrahenci każdorazowo będą dokonywali odpłatnej dostawy Nagród na rzecz Laureatów, natomiast Wnioskodawca pełni rolę osoby wydającej Nagrody w ramach świadczonych Usług marketingowych. W tym momencie należy odnotować, że co prawda brak jest definicji legalnej usług marketingowych, niemniej Naczelny Sąd Administracyjny stoi na stanowisku, zgodnie z którym trudno zaakceptować stanowisko, że essentialia negotii usługi marketingowej jest dostarczanie nagród. Nie jest to bowiem element konieczny i niezbędny do realizacji marketingu sensu largo i wobec tego możliwe jest wyodrębnienie w ramach takiej usługi dostawy towarów dokonywanej w postaci przekazywania określonych nagród. W rezultacie przekazywanie tych towarów jest na tyle fizycznie i ekonomicznie rozdzielne od świadczenia usługi, że dla celów VAT powinno być traktowane jako świadczenie dające się z niej wyodrębnić (por. orzeczenia NSA: z dnia 4 września 2014 r. sygn. I FSK 1001/13; z dnia 9 stycznia 2014 r., sygn. 271/13, z dnia 7 lutego 2014 r., sygn. I FSK 474/13, z dnia 15 lipca 2014 r., sygn. I FSK 1249/13, z dnia 18 grudnia 2014 r., sygn. akt 1979/13, z dnia 28 lipca 2015 r., sygn. I FSK 1063/13, z dnia 26 sierpnia 2015 r., sygn. I FSK 1340/13, z dnia 26 kwietnia 2016 r., sygn. I FSK 35/15, z dnia 28 czerwca 2016 r., sygn. I FSK 1738/14, z dnia z 28 października 2016 r., sygn. I FSK 271/15, z dnia 22 marca 2017 r., sygn. akt I FSK 1555/15).

W przedstawionym stanie faktycznym mowa jest o drugim scenariuszu - Kontrahent w wyniku nabycia Nagród każdorazowo uzyskuje prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego wykazanego na fakturze VAT wystawionej z tytułu przeniesienia przez Wnioskodawcę na rzecz Kontrahenta ich własności, a dopiero później dokonuje ich odpłatnej dostawy na rzecz Laureatów za pośrednictwem Wnioskodawcy.


Tym samym zdaniem Wnioskodawcy sprzedaż nabytych przez niego Nagród należy utożsamiać zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 Ustawy jako odpłatną dostawę towarów na terytorium kraju. Stosownie do tego przepisu opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Zgodnie z natomiast z art. 7 ust. 1 Ustawy przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Przez towar rozumie się natomiast rzeczy oraz ich części, jak również wszelkie postacie energii.


Zgodnie z doktryną oraz orzecznictwem istotą dostawy towarów jest przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Mowa jest bowiem o tego rodzaju czynności, która daje otrzymującemu towar prawo do postępowania z nią jak właściciel. Intuicyjnie należałoby rozumieć, że własność ekonomiczna to sytuacja, w której z punktu widzenia aspektów ekonomicznych oraz w rozumieniu potocznym należałoby uznać kogoś za właściciela rzeczy, np. znalazcę rzeczy niczyjej będącego w trakcie zasiedzenia, posiadacza nieruchomości, której wydaniu nie towarzyszyło przeniesienie własności w formie aktu notarialnego. W każdym razie w przypadku przejścia własności ekonomicznej ma miejsce dostawa towarów. Czynności przejścia własności ekonomicznej nie musi towarzyszyć przejście własności w sensie prawnym (por. orzeczenie C-320/88 w którym ETS wyraźnie stwierdził, że „dostawa towarów” nie ogranicza się wyłącznie do zbycia prawa własności rzeczy).

Mając powyższe na uwadze należy dojść do przekonania, że jeżeli samo wydanie Nagród Laureatom Akcji nie jest czynnością wchodzącą w essentialia negotti Usług marketingowych to nic nie stoi na przeszkodzie, aby mogło dojść do odpłatnej dostawy Nagród na rzecz Kontrahentów, brak jest bowiem jakichkolwiek podstaw do tego, żeby Wnioskodawca świadcząc Usługi marketingowe dokonywał dostawy (w rozumieniu ustawy VAT) Nagród, których właścicielem jest Kontrahent. Na przedstawioną ocenę prawną nie wpływa fakt pozostawienia Nagród w posiadaniu Wnioskodawcy, ponieważ jest to ściśle związane ze świadczonymi Usługami marketingowymi. Wnioskodawca nie decyduje swobodnie sam o przekazaniu nagród laureatom, lecz wydając nagrody w imieniu Kontrahenta postępuje ściśle według Regulaminu konkursu albo też na podstawie decyzji Komisji Konkursowej. Wnioskodawca pragnie również zauważyć, że należy rozdzielić od siebie „moment powstania obowiązku podatkowego” od „momentu wystawienia faktury VAT”. Stosownie do art. 19a ust. 1 Ustawy obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem ust. 5 i 7-11, art. 14 ust. 6, art. 20 i art. 21 ust. 1. Tym samym ustawodawca nie uzależnia powstania obowiązku podatkowego od tego czy faktura została wystawiona. Zgodnie z zaprezentowanym stanem faktycznym Wnioskodawca w niektórych przypadkach wystawia również faktury dokumentujące więcej niż jedną czynność opodatkowaną. Zdaniem Wnioskodawcy Ustawa nie zastrzega, aby faktura VAT mogła dokumentować jedynie jedną czynność podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Należy zauważyć, że zgodnie z art. 223 Dyrektywy 2006/112/WE RADY z 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. L 347/1) „Państwa członkowskie zezwalają podatnikom na wystawienie faktur zbiorczych zawierających dane obejmujące kilka odrębnych dostaw towarów lub transakcji świadczenia usług, pod warunkiem że VAT od dostaw towarów lub transakcji świadczenia usług wymienionych na fakturze zbiorczej staje się wymagalny w ciągu tego samego miesiąca kalendarzowego”.


Odnosząc powyższe na grunt polskiej ustawy o podatku od towarów i usług należy wskazać, że zgodnie z art. 106i ust. 1 Ustawy fakturę wystawia się nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę, z zastrzeżeniem ust. 2-8. Tym samym zdaniem Wnioskodawcy Ustawa dopuszcza wystawianie faktur VAT zbiorczych pod warunkiem, że zostaną spełnione łącznie następujące przesłanki:

 1. wystawiona faktura VAT dokumentuje dostawę towarów i świadczenie usług pomiędzy tymi samymi podatnikami, oraz
 2. obowiązek podatkowy dokumentowanej dostawy towarów i świadczenia usług powstał w tym samym miesiącu (okresie rozliczeniowym).

Podsumowując należy zauważyć, że stanowisko Wnioskodawcy zaprezentowane w niniejszym wniosku jest w pełni uzasadnione i zasługuje na uwzględnienie. Tym samym Wnioskodawca sprzedając Nagrody na rzecz Kontrahentów, przed ich faktycznym wydaniem na rzecz Laureatów powinien dokumentować to poprzez wystawienie faktury VAT, ponieważ tego typu transakcja powinna być utożsamiana stosownie do art. 5 ust. 1 pkt 1 Ustawy jako odpłatna dostawa towarów na terytorium kraju i jako taka opodatkowana.


Stanowisko Wnioskodawcy jest poparte interpretacjami indywidualnymi Dyrektora Izby Krajowej Administracji Skarbowej: z dnia 4 czerwca 2018 r. sygn. 0114-KDIP1-3.4012.524.2017.4.ISZ oraz z dnia 6 kwietnia 2018 r. sygn. 0114-KDIP1-3.4012.523.2017.3.MT.


Ad 2)


Zdaniem Wnioskodawcy w przedstawionym stanie faktycznym wydawanie Nagród w ramach prowadzonych Akcji nie będzie rodziło po stronie Wnioskodawcy powstanie obowiązków podatkowych w podatku od towarów i usług.


Stosownie bowiem do brzmienia art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy VAT „Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zwanym dalej „podatkiem”, podlegają: odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.” Zgodnie natomiast z brzmieniem art. 7 ust. 2 pkt 2 VAT „Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności: wszelkie inne darowizny - jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych.”


Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 7 ust. 2 pkt 2 Ustawy, przez dostawę towarów, podlegającą opodatkowaniu rozumie się również przekazanie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa:

 1. w szczególności wszelkie przekazanie towarów bez wynagrodzenia, w tym darowizny,
 2. jeżeli temu podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tych czynności, w całości lub w części.

Konstrukcja tego przepisu wskazuje, że przesłankami decydującymi o opodatkowaniu VAT dokonywanych wydań towarów są:

 1. odliczenie podatku naliczonego wynikającego z dokonanych zakupów (kryterium odliczenia VAT) oraz
 2. przekazanie tych zakupionych towarów (świadczenia usług) bez wynagrodzenia (kryterium odpłatności).

Konstrukcja przepisu art. 7 ust. 2 wskazuje, że te wszystkie kryteria powinny być spełnione łącznie, aby dane przekazanie towarów podlegało opodatkowaniu.


Zdaniem Wnioskodawcy w stanie faktycznym zaprezentowanym w niniejszym wniosku podmiotem dokonującym odpłatnej dostawy towarów na rzecz Laureatów będzie Kontrahent. Ponieważ w stosunku do niego spełnione są obydwa warunki wskazane w art. 7 ust. 2 pkt 2 Ustawy.


Kryterium odliczania


Zdaniem Wnioskodawcy Kontrahent spełnia kryterium odliczania podatku VAT, ze względu na przyjętą metodologię odliczania VAT od wszystkich dokonywanych nabyć towarów i usług w maksymalnym zakresie, na jaki zezwalają na to przepisy. Zgodnie ze stanem faktycznym Kontrahent nabywając Nagrody otrzymuje stosowną fakturę VAT, na podstawie której uzyskuje prawo do zmniejszenia podatku należnego o podatek naliczony wskazany na tej fakturze. Zatem kryterium to należy uznać za spełnione.


Kryterium odpłatności


Należy stwierdzić, że czynność wydania uczestnikom przez Wnioskodawcę Nagród w ramach Akcji wypełnia znamiona dostawy towarów w rozumieniu przepisu art. 7 ust. 2 pkt 2 Ustawy. Zauważyć trzeba, że następuje tu przeniesienie na uczestników prawa do rozporządzania jak właściciel wydawanymi towarami (Nagrodami), których to każdorazowo Kontrahenci są właścicielami od momentu ich zakupu do momentu wydania Nagrody Laureatom. W związku z tym, w przypadku, gdy Kontrahentowi przysługiwało w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia Nagród, to Kontrahent a nie Wnioskodawca zobowiązany będzie do naliczenia podatku VAT należnego z tytułu dostawy Nagród, będących własnością Kontrahenta, na rzecz Laureatów Akcji, pośrednio poprzez Wnioskodawcę. Reasumując stanowisko Wnioskodawcy, zaprezentowane w stanie faktycznym przedstawionym we wniosku, zgodnie z którym Wnioskodawca nie ma obowiązku naliczenia podatku VAT należnego z tytułu dostawy Nagród, przekazanych za jego pośrednictwem na rzecz zwycięzców Konkursu należy uznać za prawidłowe. Na taką konstatacje wpływa niewątpliwie fakt, że to każdorazowo Kontrahenci przy wydawaniu Nagród na rzecz Laureatów są ich właścicielami. Natomiast Wnioskodawca pełni jedynie funkcję podmiotu wydającego Nagrody na polecenie Kontrahenta, wyrażone w umowie łączącej Wnioskodawcę z Kontrahentem. Innymi słowy nie sposób przypisać Wnioskodawcy, że wydając Nagrody Laureatom rozporządzał nimi jak właściciel, ponieważ wydając je jedynie spełniał dyspozycje zawarte w umowie o Usługi marketingowe. Mając na uwadze powyższe należy przyznać, że podmiotem obowiązanym do rozliczenia odpłatnej dostawy na rzecz Laureatów będzie Kontrahent, a nie Wnioskodawca.


Stanowisko Wnioskodawcy jest poparte interpretacjami indywidualnymi Dyrektora Izby Krajowej Administracji Skarbowej: z dnia 4 czerwca 2018 r sygn. 0114-KDIP1-3 4012.524.2017.4.ISZ oraz z dnia 6 kwietnia 2018 r. sygn. 0114-KDIP1-3.4012.523.2017.3.MT.


Ad 3)


Zdaniem Wnioskodawcy, prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że w stanie faktycznym oraz zdarzeniu przyszłym przedstawionym we wniosku, Wnioskodawca nie ma obowiązku ewidencjonowania obrotu i kwot podatku VAT należnego przy zastosowaniu kasy rejestrującej z tytułu dostawy Nagród, nie będących własnością Wnioskodawcy, nabywanych przez Kontrahentów Wnioskodawcy w swoim imieniu i na swoją rzecz, które następnie będą przekazywane przez Wnioskodawcę na rzecz Laureatów Usług marketingowych.

Czynność wydania Laureatom Akcji Nagród wypełnia znamiona dostawy towarów w rozumieniu przepisu art. 7 ust. 1 Ustawy. Zauważyć trzeba, że następuje tu przeniesienie na Laureatów prawa do rozporządzania jak właściciel wydawanymi towarami (Nagrodami), których to Kontrahenci są każdorazowo właścicielem od momentu ich zakupu do momentu wydania Nagród Laureatom. Podkreślić też należy, że fakt, że wydanie Nagród Laureatom jest dla nich nieodpłatne, nie oznacza to jednak, że czynność ta jest czynnością nieodpłatną. Tym samym w przypadku wydania Nagród zapłaty nie dokonuje nabywca (uczestnik), lecz osoba trzecia, tj. Kontrahent. W tych okolicznościach przedmiotowa czynność wydania Nagród w ramach Akcji jako odpłatna dostawa towarów, podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, stosownie do art. 5 ust. 1 pkt 1 Ustawy.

W konsekwencji, w przypadku świadczenia Usług marketingowych na zlecenie Kontrahenta, w ramach których wydaje Nagrody należące do Kontrahenta, Wnioskodawca nie ma obowiązku ewidencjonowania obrotu i kwot podatku VAT należnego przy zastosowaniu kasy rejestrującej z tytułu dostawy Nagród, niebędących jego własnością. Innymi słowy Wnioskodawca dokonując przekazania Nagród, których właścicielem jest jego Kontrahent nie powstaje po stronie Wnioskodawcy obowiązek ewidencjonowania obrotu i kwot podatku VAT należnego przy zastosowaniu kasy rejestrującej z tytułu dostawy Nagród. W tym przypadku bowiem, ewentualny obowiązek naliczenia podatku VAT oraz ewidencjonowania obrotu i kwot podatku VAT spoczywać będzie na Kontrahencie.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.


Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.


Podkreślenia wymaga, że interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z tym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.


Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.


doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj