Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej
0114-KDIP3-2.4011.362.2018.1.AK1
z 10 sierpnia 2018 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA


Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1, 14r ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Zainteresowanych przedstawione we wniosku wspólnym z dnia 20 czerwca 2018 r. (data wpływu 22 czerwca 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika dotyczących sporządzenia deklaracji oraz informacji podatkowych w związku z nabyciem przez Spółkę Przejmującą w drodze podziału przez wydzielenie wydzielanej zorganizowanej części przedsiębiorstwa - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 czerwca 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek wspólny o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika dotyczących sporządzenia deklaracji oraz informacji podatkowych w związku z nabyciem przez Spółkę Przejmującą w drodze podziału przez wydzielenie wydzielanej zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

We wniosku złożonym przez:

 • Zainteresowanego będącego stroną postępowania:
  A. Sp. z o.o.
 • Zainteresowanego niebędącego stroną postępowania:
  B. sp. z o.o.;

przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.


A. Sp. z o.o. (dalej Wnioskodawca lub Spółka Przejmująca) wraz ze spółką B. Sp. z o.o. (dalej: „Spółka Dzielona”) należą do międzynarodowej grupy kapitałowej (dalej: „Grupa”) zajmującej się głównie badaniami i opracowywaniem nowych produktów leczniczych, produkcją i dystrybucją produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych. Jedynym wspólnikiem Spółki Dzielonej i Wnioskodawcy jest francuska spółka S., o formie prawnej Société Anonyme (dalej: „Wspólnik”). Generalnie, rokiem podatkowym Wnioskodawcy i Spółki Przejmującej jest rok kalendarzowy, z tym że bieżący rok podatkowy Spółki Przejmującej jest jej pierwszym rokiem działalności, który rozpoczął się jeszcze w roku 2017 i zakończy w dniu 31 grudnia 2018 roku (na zasadzie art. 8 ust. 2a ustawy o CIT). Obecnie działalność Spółki Dzielonej skupiona jest w następujących segmentach:

 • produkcja produktów leczniczych, suplementów diety i kosmetyków,
 • produkcja produktów leczniczych na zlecenie,
 • dystrybucja produktów leczniczych, suplementów diety, wyrobów medycznych i kosmetyków,
 • promocja produktów leczniczych suplementów diety i wyrobów medycznych.


W ramach swojej działalności Spółka Dzielona zajmuje się marketingiem i sprzedażą leków generycznych, dla których podmiotem odpowiedzialnym jest Z. ks lub Z. a.s. (dalej: „marka Z”) - Spółka Dzielona jest w Polsce przedstawicielem tych dwóch podmiotów odpowiedzialnych. Głównymi odbiorcami tych towarów są hurtownie farmaceutyczne oraz placówki ochrony zdrowia (szpitale). Wskazana działalność odpowiada około 15% sprzedaży realizowanej przez Spółkę Dzieloną.

Obecnie Grupa prowadzi działania mające na celu zbycie działalności w zakresie promocji i dystrybucji leków generycznych w Europie. W krajach, w których jest to konieczne, zbycie wskazanej działalności poprzedzone jest jej wyodrębnieniem w lokalnych strukturach w sposób pozwalający na jej równoległe prowadzenie w sposób autonomiczny wobec pozostałej działalności. W Polsce, działania przygotowawcze do zbycia działalności w zakresie leków generycznych marki Z. rozpoczęły się w październiku 2017 roku. Wskutek podjętych decyzji, działalność w zakresie promocji i dystrybucji leków generycznych pod marką Z została skupiona w wyodrębnionej jednostce (ang. business unit).

Z perspektywy Spółki Dzielonej, wyodrębnienie działalności w zakresie leków generycznych marki Z zostanie dokonane również na gruncie prawnym i polegać będzie na wyodrębnieniu i przeniesieniu tej części działalności gospodarczej Spółki Dzielonej do Spółki Przejmującej. Transfer polegać będzie na podziale Spółki Dzielonej przez wydzielenie w oparciu o art. 529 § 1 pkt 4) Kodeksu spółek handlowych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1577 ze zm.; dalej: „KSH”), w wyniku którego część funkcji i składników przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej zostanie przeniesiona do Spółki Przejmującej. Planowane jest przeniesienie do Spółki Przejmującej funkcji marketingu i dystrybucji leków generycznych pod marką Z, wraz ze składnikami przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej związanymi z realizacją tej funkcji (dalej: „Wydzielana ZCP”). W momencie podziału Spółki Dzielonej (dalej: „Dzień Wydzielenia”) Wydzielana ZCP zostanie przejęta przez inną spółkę kapitałową z Grupy z siedzibą w Polsce, Spółkę Przejmującą. Po sfinalizowaniu tej operacji Spółka Przejmująca, której przedmiotem działalności będzie głównie promocja i dystrybucja leków generycznych marki Z, zostanie w całości zbyta do zewnętrznego inwestora. Spółka Dzielona będzie kontynuować swoją działalność w pozostałym zakresie (produkcja produktów leczniczych, suplementów diety i kosmetyków, produkcja produktów leczniczych na zlecenie, promocja i dystrybucja innych produktów leczniczych, wyrobów medycznych, suplementów diety i kosmetyków) w oparciu o pozostałe składniki swojego przedsiębiorstwa (dalej: „Działalność Pozostała”).

Zgodnie z planem podziału Spółki Dzielonej, w Dniu Wydzielenia Spółka Przejmująca przejmie prawa i obowiązki wynikające ze stosunków pracy z pracownikami przypisanymi do Wydzielanej ZCP w trybie art. 231 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 108, dalej: „Kodeks pracy”). Ponadto, na Spółkę Przejmującą przeniesione zostaną zawarte przez Spółkę Dzieloną umowy cywilnoprawne dotyczące Wydzielanej ZCP, w tym m. in. umowy zlecenia i umowy o dzieło zawarte z osobami fizycznymi. Część świadczeń z tytułu umów cywilnoprawnych za okres sprzed Dnia Wydzielenia zostanie rozliczona i uregulowana przez Spółkę Dzieloną przed tym Dniem. Dotyczy to w szczególności umów zlecenia i umów o dzieło zakończonych przed Dniem Wydzielenia oraz umów rozliczanych okresowo.

Ponadto, w okresie poprzedzającym Dzień Wydzielenia, Spółka Dzielona może organizować konkursy dla pracowników (w tym Wydzielanej ZCP) i z tego tytułu przyznawać pracownikom nagrody, które podlegać będą opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym (art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.

 1. Czy w związku z nabyciem przez Spółkę Przejmującą w drodze podziału przez wydzielenie Wydzielanej ZCP, Spółka Przejmująca będzie zobowiązana sporządzić za cały rok kalendarzowy w którym nastąpi Dzień Wydzielenia imienne informacje, o których mowa w art. 39 ust. 1 i art. 42 ust. 2 pkt 1 ustawy o PIT (PIT-11) oraz art. 42a ustawy o PIT (PIT-8C) i deklarację roczną, o której mowa w art. 38 ust. la i art. 42 ust. la ustawy o PIT (PIT-4R) dla pracowników przejętych w wyniku podziału?
 2. Czy w związku z nabyciem przez Spółkę Przejmującą w drodze podziału przez wydzielenie Wydzielanej ZCP, Spółka Przejmująca będzie zobowiązana sporządzić za cały rok kalendarzowy w którym nastąpi Dzień Wydzielenia imienne informacje, o których mowa w art. 39 ust. 1 i art. 42 ust. 2 pkt 1 ustawy o PIT (PIT-11) oraz art. 42a ustawy o PIT (PIT-8C) dla osób współpracujących ze Spółką Dzieloną w zakresie Wydzielanej ZCP na podstawie umów cywilnoprawnych (tj. umów zlecenia, umów o dzieło), a także uwzględnić w deklaracji rocznej, o której mowa w art. 38 ust. 1a i art. 42 ust. 1a ustawy o PIT (PIT-4R) pobrane od wypłaconych w tym roku świadczeń zaliczki na podatek?
 3. Czy w związku z nabyciem przez Spółkę Przejmującą w drodze podziału przez wydzielenie Wydzielanej ZCP, Spółka Przejmująca będzie zobowiązana sporządzić za cały rok kalendarzowy w którym nastąpi Dzień Wydzielenia deklarację roczną, o której mowa w art. 38 ust. 1a i art. 42 ust. 1a ustawy o PIT (PIT-8AR), w związku ze świadczeniami opodatkowanymi zryczałtowanym podatkiem dochodowym, wypłaconymi w związku z działalnością Wydzielanej ZCP?

Zdaniem Zainteresowanych,

Ad. 1

W ocenie Wnioskodawcy, w związku z nabyciem przez Spółkę Przejmującą Wydzielanej ZCP w drodze podziału przez wydzielenie, Spółka Przejmująca będzie zobowiązana sporządzić za cały rok kalendarzowy w którym nastąpi Dzień Wydzielenia imienne informacje, o których mowa w art. 39 ust. 1 i art. 42 ust. 2 pkt 1 ustawy o PIT (PIT-11) oraz art. 42a ustawy o PIT (PIT-8C) i deklarację roczną, o której mowa w art. 38 ust. la i art. 42 ust. 1a ustawy o PIT (PIT-4R) dla pracowników przejętych w wyniku podziału.

Ad. 2

W ocenie Wnioskodawcy, w związku z nabyciem przez Spółkę Przejmującą w drodze podziału przez wydzielenie Wydzielanej ZCP, Spółka Przejmująca będzie zobowiązana w sporządzanych za rok kalendarzowy, w którym nastąpi Dzień Wydzielenia imiennych informacjach, o których mowa w art. 39 ust. 1 i art. 42 ust. 2 pkt 1 ustawy o PIT (PIT-11) oraz art. 42a ustawy o PIT (PIT-8C), oraz w deklaracji rocznej, o której mowa w art. 38 ust. 1a i art. 42 ust. 1a ustawy o PIT (PIT-4R), uwzględnić świadczenia dla osób współpracujących ze Spółką Dzieloną w zakresie Wydzielanej ZCP na podstawie umów cywilnoprawnych (tj. umów zlecenia, umów o dzieło), jedynie w części, w jakim dokona ich wypłaty w Dniu Wydzielenia lub po tym Dniu.

Tym samym, w odniesieniu do świadczeń przekazanych przez Spółkę Dzieloną na podstawie umów zlecenia i umów o dzieło w okresie od początku roku kalendarzowego do dnia poprzedzającego Dzień Wydzielenia, zobowiązaną do sporządzenia imiennych informacji, o których mowa w art. 39 ust. 1 i art. 42 ust. 2 pkt 1 ustawy o PIT (PIT-11) oraz art. 42a ustawy o PIT (PIT-8C) i uwzględnienia w deklaracji rocznej, o której mowa w art. 38 ust. 1a i art. 42 ust. 1a ustawy o PIT (PIT-4R) zaliczek na podatek potrąconych od tych świadczeń będzie Spółka Dzielona.

Ad. 3

W ocenie Wnioskodawcy, w związku z nabyciem przez Spółkę Przejmującą w drodze podziału przez wydzielenie Wydzielanej ZCP, Spółka Przejmująca będzie zobowiązana sporządzić za cały rok kalendarzowy w którym nastąpi Dzień Wydzielenia deklarację roczną, o której mowa w art. 38 ust. 1a i art. 42 ust. 1a ustawy o PIT (PIT-8AR), w związku ze świadczeniami określonymi w przepisie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT, związanymi z działalnością Wydzielanej ZCP i przekazanymi do dnia poprzedzającego Dzień Wydzielenia przez Spółkę Dzieloną.

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy


Zgodnie z art. 8 Ordynacji podatkowej, płatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, obowiązana na podstawie przepisów prawa podatkowego do obliczania i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu.


Jak wynika z treści art. 31 ustawy o PIT, osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, zwane dalej „zakładami pracy”, są obowiązane jako płatnicy obliczać i pobierać w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy od osób, które uzyskują od tych zakładów przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez zakłady pracy, a w spółdzielniach pracy - wypłaty z tytułu udziału w nadwyżce bilansowej.

Deklaracje roczne PIT-4R

W myśl art. 38 ust. 1 ww. ustawy, płatnicy, o których mowa w art. 31 i 33-35, przekazują, z zastrzeżeniem ust. 2 i 2a, kwoty pobranych zaliczek na podatek w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki, na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby. Jeżeli między kwotą potrąconego podatku a kwotą wpłaconego podatku występuje różnica, należy ją wyjaśnić w deklaracji, o której mowa w ust. 1a.

W świetle art. 38 ust. 1a ustawy o PIT, płatnicy, o których mowa w art. 31 i 33-35, w terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym, są obowiązani przesłać do urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby, roczną deklarację, sporządzoną według wzoru ustalonego we właściwym rozporządzeniu wykonawczym Ministra Finansów.

W § 1 pkt 2 lit. a) rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2352, dalej: „Rozporządzenie”), przewidziano, że roczna deklaracja o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy powinna zostać sporządzona na wzorze informacji PIT-4R stanowiącym załącznik nr 4 do tego Rozporządzenia.

Deklaracje roczne PIT-8AR

W świetle art. 41 ust. 1 ustawy o PIT osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują świadczeń z tytułu działalności, o której mowa w art. 13 pkt 2 i 4-9 oraz art. 18, osobom określonym w art. 3 ust. 1, są obowiązane jako płatnicy pobierać, z zastrzeżeniem ust. 4, zaliczki na podatek dochodowy, stosując do dokonywanego świadczenia, pomniejszonego o miesięczne koszty uzyskania przychodów w wysokości określonej w art. 22 ust. 9 oraz o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b, najniższą stawkę podatkową określoną w skali, o której mowa w art. 27 ust. 1 ustawy o PIT. Natomiast, w myśl przepisu art. 41 ust. 4 ustawy o PIT płatnicy, o których mowa w ust. 1, są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4-5a, 13-16 oraz art. 30a ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 4d, 5 oraz 10.

Zgodnie zaś z przepisem art. 42 ust. 1a ustawy o PIT, w terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym płatnicy, o których mowa w art. 41, są obowiązani przesłać do urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika wykonuje swoje zadania, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby, roczne deklaracje, według ustalonego wzoru. Jednakże roczne deklaracje dotyczące podatku pobranego zgodnie z art. 30a ust. 2a płatnicy, o których mowa w art. 41 ust. 10, przesyłają do urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania. Przepis art. 38 ust. 1b ustawy o PIT stosuje się odpowiednio.

Jednocześnie, w myśl przepisu § 1 pkt 2 lit. c) Rozporządzenia, deklaracja roczna o zryczałtowanym podatku dochodowym (PIT-8AR) powinna zostać sporządzona według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 Rozporządzenia.

Informacje imienne PIT-11

Zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy o PIT w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym, z zastrzeżeniem art. 45b ust. 4, płatnicy, o których mowa w art. 31, art. 33 i art. 35, są obowiązani przesłać podatnikowi i urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych - imienne informacje sporządzone według ustalonego wzoru, z zastrzeżeniem ust. 5. Informację, o której mowa w zdaniu pierwszym, sporządza się również w przypadku dokonywania wypłaty świadczeń określonych w art. 21 ust. 1 pkt 46 i 74. W informacji tej wykazuje się również dochody zwolnione od podatku na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych umów międzynarodowych.

Stosownie do treści art. 39 ust. 2 powołanej ustawy, jeżeli obowiązek poboru przez płatników, o których mowa w art. 31, art. 33 i art. 35, zaliczek na podatek ustał w ciągu roku, płatnicy na pisemny wniosek podatnika, w terminie 14 dni od dnia złożenia tego wniosku, są obowiązani do sporządzenia i przekazania podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, lub urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych, imiennej informacji, o której mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 5.

W § 1 pkt 3 lit. b) Rozporządzenia przewidziano, że informacja o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy powinna zostać sporządzona na wzorze informacji PIT-11 stanowiącym załącznik nr 8 do tego Rozporządzenia.

Informacje imienne PIT-8C

W myśl art. 42 ust. 1, płatnicy, o których mowa w art. 41, przekazują kwoty pobranych zaliczek na podatek oraz kwoty zryczałtowanego podatku w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki (podatek) - na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby. Jednakże w przypadku, gdy podatek został pobrany zgodnie z art. 30a ust. 2a, płatnicy, o których mowa w art. 41 ust. 10, przekazują kwotę tego podatku na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.

Stosownie do art. 42 ust. 2 pkt 1 ustawy o PIT, płatnicy, o których mowa w art. 41, w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym, są obowiązani przesłać podatnikom, o których mowa w art. 3 ust. 1, oraz urzędom skarbowym, którymi kierują naczelnicy urzędów skarbowych właściwi według miejsca zamieszkania podatnika - imienne informacje o wysokości dochodu, o którym mowa w art. 41 ust. 1, sporządzone według ustalonego wzoru (PIT-11).

W myśl art. 42 ust. 1a ustawy o PIT, płatnicy, o których mowa w art. 41, w terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym, są obowiązani przesłać do urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby, roczne deklaracje, według ustalonego wzoru (PIT-4R). Jednakże roczne deklaracje dotyczące podatku pobranego zgodnie z art. 30a ust. 2a, płatnicy, o których mowa w art. 41 ust. 10, przesyłają do urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych. Przepis art. 38 ust. 1b stosuje się odpowiednio.

Zgodnie z art. 42a ustawy o PIT, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, z wyjątkiem dochodów (przychodów) wymienionych w art. 21, art. 52, art. 52a i art. 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku, od których nie są obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego, są obowiązane sporządzić informację według ustalonego wzoru o wysokości przychodów (PIT-8C) i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego, z zastrzeżeniem art. 45ba ust. 4, przesłać ją podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.

W § 1 pkt 3 lit. a) Rozporządzenia przewidziano, że informacja o przychodach z innych źródeł powinna zostać sporządzona na wzorze informacji PIT-8C stanowiącym załącznik nr 7 do tego Rozporządzenia.

W świetle zaś art. 20 ust. 1 ustawy o PIT, za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17.

Zakres sukcesji w wyniku podziału przez wydzielenie

W myśl art. 531 § 1 KSH, spółki przejmujące lub spółki nowo zawiązane powstałe w związku z podziałem wstępują z dniem podziału bądź z dniem wydzielenia w prawa i obowiązki spółki dzielonej, określone w planie podziału. Oznacza to, że do dnia poprzedzającego Dzień Wydzielenia, stroną stosunków prawnych będzie Spółka Dzielona, a od Dnia Wydzielenia włącznie stroną ogółu stosunków prawnych związanych z wydzielaną częścią przedsiębiorstwa (lub składnikami majątku) będzie Spółka Przejmująca.

Analogicznie uregulowana została sukcesja praw i obowiązków z zakresu prawa podatkowego, bowiem w świetle art. 93c § 1 Ordynacji podatkowej, osoby prawne przejmujące lub osoby prawne powstałe w wyniku podziału wstępują, z dniem podziału lub z dniem wydzielenia, we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki osoby prawnej dzielonej pozostające w związku z przydzielonymi im, w planie podziału, składnikami majątku. Z tym, że w świetle art. 93c § 2, przepis § 1 stosuje się, jeżeli majątek przejmowany na skutek podziału, a przy podziale przez wydzielenie - także majątek osoby prawnej dzielonej, stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa. Tym samym, na gruncie prawa podatkowego art. 93c Ordynacji podatkowej wprowadza zasadę tzw. sukcesji generalnej częściowej, zgodnie z którą, w przypadku podziału przez wydzielenie, podmiot przejmujący wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki podatkowe, które związane są z tą częścią majątku, która jest przez niego przejmowana.

W powyższym zakresie omawiane przepisy Ordynacji podatkowej nie definiują pojęcia „praw i obowiązków podatkowych związanych ze składnikami majątku”, będących przedmiotem sukcesji na podstawie art. 93c Ordynacji podatkowej. Niemniej, mając na uwadze, że analizowany przepis posługuje się czasem teraźniejszym („prawa i obowiązki osoby prawnej dzielonej pozostające w związku ze składnikami majątku przydzielonymi zgodnie z planem podziału osobom prawnym przejmującym”), Wnioskodawca jest zdania, że transferowi podlegać powinny wyłącznie prawa i obowiązki, które choć wynikają ze zdarzeń mających miejsce przed podziałem, to nie uległy konkretyzacji do tej daty na gruncie rozliczeń podatkowych. Wnioskodawca pragnie przy tym podkreślić, że wskazane przepisy art. 93c Ordynacji podatkowej ustanawiają regułę ogólną sukcesji generalnej częściowej.

Sukcesja obowiązków płatnika PIT względem pracowników

Zgodnie z opisem zdarzenia przyszłego, przejęcie pracowników Spółki Dzielonej przez Spółkę Przejmującą nastąpi w trybie art. 231 Kodeksu pracy, zgodnie z którym, w razie przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę staje się on z mocy prawa stroną w dotychczasowych stosunkach pracy. Powyższa regulacja przyjmuje konstrukcję automatycznego wejścia w stosunek pracy po stronie jednego zakładu pracy w miejsce drugiego, czyli wprowadza swoistą sukcesję uniwersalną w płaszczyźnie stosunków pracy. Opiera się ona przy tym na założeniu, że stosunek pracy w ogóle nie zostaje rozwiązany mimo przekształceń podmiotowych (po stronie zakładu). Dotyczy to jednak wyłącznie praw i obowiązków wynikających z umów o pracę zawartych z pracownikami. Wskazana podstawa prawna sukcesji w stosunkach pracy nie będzie jednak obejmować osób współpracujących ze Spółką Dzieloną w ramach działalności Wydzielanej ZCP w oparciu o umowy cywilnoprawne, tj. umowy zlecenia i umowy o dzieło.

Z powyższego wynika, że obowiązki płatnika nałożone przepisami ustawy o PIT, w tym obowiązek sporządzenia stosownych informacji i obowiązek poboru przez płatników zaliczek na podatek dochodowy, nie ustają, lecz przechodzą na nowego płatnika, który przejmując pracowników przejmuje także obowiązek poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz wszelkie inne obowiązki z tym związane. W związku z tym, nie ma zastosowania cytowany powyżej art. 39 ust. 2 ustawy o PIT. Zatem po zakończeniu roku podatkowego, przejmujący pracodawca (Spółka Przejmująca) winien przekazać pracownikom oraz odpowiednim urzędom skarbowym informacje o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-11 oraz winien przekazać właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego deklarację roczną o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-4R, obejmującą dane za cały rok podatkowy, tj. zarówno za okres zatrudnienia w przejętym zakładzie pracy, jak i u obecnego pracodawcy (Spółka Dzielona).

Analogicznie, w oparciu o powyżej wskazane przepisy, w przypadku świadczeń podlegających opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT, tj. nagród w konkurach przekazanych pracownikom przed Dniem Wydzielenia przez Spółkę Dzieloną (jeśli wystąpią), z uwagi na skutek podziału w postaci sukcesji prawno-podatkowej, a także roczny charakter deklaracji (PIT-8AR), zobowiązaną do jej sporządzenia będzie Spółka Przejmująca jako następca prawny Spółki Dzielonej również w dziedzinie obowiązków płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego. Powyższe implikuje zatem, że w sporządzonej po zakończeniu bieżącego roku podatkowego deklaracji rocznej o zryczałtowanym podatku dochodowym (PIT-8AR) Spółka Przejmująca zobowiązana będzie do wykazania należnego zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego przez Spółkę Dzieloną od wygranych przekazanych od 1 stycznia 2018 roku do dnia poprzedzającego Dzień Wydzielenia.


Podsumowując, w przypadku obowiązków płatnika PIT względem świadczeń wypłaconych lub pozostawionych do dyspozycji pracownikom Wydzielanej ZCP, to na Spółce Przejmującej spoczywać będzie obowiązek sporządzenia i przekazania właściwym organom podatkowym w terminach ustawowych:

 • deklaracji rocznej PIT-4R,
 • deklaracji rocznej PIT-8AR, oraz
 • informacji imiennych PIT-11,

za cały rok kalendarzowy, w którym nastąpi Dzień Wydzielenia.


Powyższe stanowisko Wnioskodawcy znajduje potwierdzenie w praktyce organów podatkowych. Tytułem przykładu analogiczne stanowisko zajął:

 • Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 22 kwietnia 2015 r., nr IPPB2/4511-75/15-2/MK;
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 11 maja 2012 r., nr IPPB2/415-132/12-4/MS1;
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z dnia 26 maja 2014 r., nr ITPB2/415-198/14/MU;
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 5 kwietnia 2012 r., nr ILPB2/415-9/12-4/WM.


Obowiązki płatnika PIT względem osób współpracujących w oparciu o umowy cywilnoprawne

Wskutek podziału, w oparciu o ww. przepis art. 531 § 1 KSH na gruncie prawa cywilnego Spółka Przejmująca wstąpi w ogół praw i obowiązków z umów zlecenia i umów o dzieło związanych z Wydzielaną ZCP. Z perspektywy Wnioskodawcy, celem określenia zakresu sukcesji podatkowej oraz obowiązków Spółki Dzielonej i Spółki Przejmującej, jako płatników PIT względem współpracowników, wyróżnić należy:

 • umowy zlecenia i umowy o dzieło, które zostaną zakończone i rozliczone przed Dniem Wydzielenia przez Spółkę Dzieloną,
 • umowy zlecenia i umowy o dzieło, trwające w okresie przed Dniem Wydzielenia, a które trwać będą na Dzień Wydzielenia, i zostaną częściowo rozliczone przez Spółkę Dzieloną przez Dniem Wydzielenia,
 • umowy zlecenia i umowy o dzieło, trwające w okresie przed Dniem Wydzielenia, a które trwać będą na Dzień Wydzielenia, i zostaną rozliczone przez Spółkę Przejmującą w Dniu Wydzielenia lub po tym Dniu.

Podkreślenia wymaga, że przez rozliczenie Wnioskodawca ma na myśli dokonanie płatności na rzecz współpracowników (zleceniobiorców i osób wykonujących dzieła).

W ocenie Wnioskodawcy, inaczej niż w przypadku umów o pracę, Spółka Przejmująca nie będzie sukcesorem obowiązków płatnika PIT z tytułu świadczeń wypłacanych zleceniobiorcom i osobom wykonującym dzieła dla potrzeb Wydzielanej ZCP, gdy zostaną one rozliczone przez Spółkę Dzieloną przez Dniem Wydzielenia. Tym samym, w przypadku praw i obowiązków wynikających ze stosunków cywilnoprawnych na podstawie zawartych umów zlecenia i umów o dzieło, z tytułu wynagrodzeń uregulowanych przed Dniem Wydzielenia, obowiązki płatnika wynikające z przepisów prawa podatkowego będą spoczywały na Spółce Dzielonej.

Wnioskując przeciwieństwa (a contrario), Spółka Przejmująca pełnić będzie funkcję płatnika PIT w przypadku świadczeń wypłaconych zleceniobiorcom i osobom współpracującym na podstawie umów o dzieło, jedynie w przypadkach, gdy dokona obliczenia, potrącenia i zapłaty podatku na rzecz właściwych organów podatkowych. Tym samym, Spółka Przejmująca odpowiadać będzie jako płatnik za sporządzenie przedmiotowych deklaracji i informacji uwzględniających świadczenia wypłacone zleceniobiorcom i osobom współpracującym na podstawie umów o dzieła w roku, w którym nastąpi Dzień Wydzielenia, gdy zostaną one uregulowane przez Spółkę Przejmującą od Dnia Wydzielenia do końca roku kalendarzowego.

Podsumowując, za rok, w którym nastąpi Dzień Wydzielenia, Spółka Dzielona jako płatnik PIT z tytułu świadczeń wypłaconych z umów zlecenia i umów o dzieło będzie mieć obowiązek:

 • uwzględnienia w deklaracji rocznej PIT-4R zaliczek pobranych od świadczeń wypłaconych na rzecz współpracowników w okresie od początku roku kalendarzowego do dnia poprzedzającego Dzień Wydzielenia,
 • uwzględnienia w deklaracji rocznej PIT-8AR zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego od umów o dzieło o wartości nieprzekraczającej 200 zł i od innych świadczeń opodatkowanych w ten sposób, i przekazanych osobom innym niż pracownicy Wydzielanej ZCP w okresie od początku roku kalendarzowego do dnia poprzedzającego Dzień Wydzielenia,
 • sporządzenia i przesłania do właściwych organów podatkowych i podatników informacji imiennych PIT-11 z tytułu zaliczek pobranych od świadczeń wypłaconych na rzecz współpracowników, za okres od początku roku kalendarzowego do dnia poprzedzającego Dzień Wydzielenia,
 • sporządzenia i przesłania do właściwych organów podatkowych i podatników informacji imiennych PIT-8C uwzględniających świadczenia przekazane podatnikom, za okres od początku roku kalendarzowego do dnia poprzedzającego Dzień Wydzielenia.


Jednocześnie, za rok, w którym nastąpi Dzień Wydzielenia, Spółka Przejmująca jako płatnik PIT z tytułu świadczeń wypłaconych z umów zlecenia i umów o dzieło będzie mieć obowiązek:

 • uwzględnienia w deklaracji rocznej PIT-4R zaliczek pobranych od świadczeń wypłaconych na rzecz współpracowników w okresie od Dnia Wydzielenia do końca roku kalendarzowego,
 • uwzględnienia w deklaracji rocznej PIT-8AR zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego od umów o dzieło o wartości nieprzekraczającej 200 zł i od innych świadczeń opodatkowanych w ten sposób, i przekazanych osobom innym niż pracownicy Wydzielanej ZCP w okresie od Dnia Wydzielenia do końca roku kalendarzowego,
 • sporządzenia i przesłania do właściwych organów podatkowych i podatników informacji imiennych PIT-11 z tytułu zaliczek pobranych od świadczeń wypłaconych na rzecz współpracowników, za okres od Dnia Wydzielenia do końca roku kalendarzowego,
 • sporządzenia i przesłania do właściwych organów podatkowych i podatników informacji imiennych PIT-8C uwzględniających świadczenia przekazane podatnikom, w okresie od Dnia Wydzielenia do końca roku kalendarzowego.


W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Zainteresowanych w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.


Zgodnie z treścią art. 31 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1509) osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, zwane dalej „zakładami pracy”, są obowiązane jako płatnicy obliczać i pobierać w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy od osób, które uzyskują od tych zakładów przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez zakłady pracy, a w spółdzielniach pracy - wypłaty z tytułu udziału w nadwyżce bilansowej.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że zgodnie z planem podziału Spółki Dzielonej, w Dniu Wydzielenia Spółka Przejmująca przejmie prawa i obowiązki wynikające ze stosunków pracy z pracownikami przypisanymi do Wydzielanej ZCP w trybie art. 231 ustawy Kodeks pracy. Na Spółkę Przejmującą przeniesione zostaną zawarte przez Spółkę Dzieloną umowy cywilnoprawne dotyczące Wydzielanej ZCP, w tym m. in. umowy zlecenia i umowy o dzieło zawarte z osobami fizycznymi. Cześć świadczeń z tytułu umów cywilnoprawnych za okres sprzed Dnia Wydzielenia zostanie rozliczona i uregulowana przez Spółkę Dzieloną przed tym Dniem. Dotyczy to w szczególności umów zlecenia i umów o dzieło zakończonych przed Dniem Wydzielenia oraz umów rozliczanych okresowo. Ponadto, w okresie poprzedzającym Dzień Wydzielenia, Spółka Dzielona może organizować konkursy dla pracowników (w tym Wydzielanej ZCP) i z tego tytułu przyznawać pracownikom nagrody, które podlegać będą opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym (art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT).


W świetle powyższego powstała wątpliwość, czy z tytułu zawartych przez Spółkę Dzieloną umów z pracownikami oraz z zawartych umów cywilnoprawnych przed dniem połączenia, zarówno rozliczonych, jak i nierozliczonych przed dniem podziału, na Wnioskodawcy, jako Spółce Przejmującej, będą ciążyć prawa i obowiązki płatnika.


Przepis art. 231 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 917 z późn. zm.) stanowi, że w razie przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę staje się on z mocy prawa stroną w dotychczasowych stosunkach pracy, z zastrzeżeniem przepisów § 5.


Artykuł ten przyjmuje konstrukcję automatycznego wejścia w stosunek pracy po stronie jednego zakładu pracy w miejsce drugiego, czyli wprowadza swoistą sukcesję uniwersalną w płaszczyźnie stosunków pracy. Opiera się ona przy tym na założeniu, że stosunek pracy w ogóle nie zostaje rozwiązany mimo przekształceń podmiotowych.


Z powyższego wyjaśnienia wynika, że obowiązki płatnika nałożone przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w tym obowiązek sporządzenia stosownych informacji, deklaracji i obowiązek poboru przez płatników zaliczek na podatek dochodowy, nie ustają lecz przechodzą na nowego płatnika, który przejmując pracowników przejmuje także obowiązek poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz wszelkie inne obowiązki z tym związane.

Przejście praw i obowiązków podatkowych w sytuacji łączenia reguluje art. 93 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, który stanowi, że osoba prawna zawiązana (powstała) w wyniku łączenia się:

 1. osób prawnych,
 2. osobowych spółek handlowych,
 3. osobowych i kapitałowych spółek handlowych

- wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki każdej z łączących się osób lub spółek.


Przedmiotem następstwa prawnego są prawa i obowiązki wynikające z przepisów prawa podatkowego, a więc również obowiązki nałożone przez płatnika przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Sukcesją podatkową objęte są także prawa i obowiązki wynikające z decyzji wydanych na podstawie przepisów prawa podatkowego.


Zgodnie z art. 8 ustawy - Ordynacja podatkowa, płatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna mniemająca osobowości prawnej, obowiązana na podstawie przepisów prawa podatkowego do obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu.


Kwestie związane z odpowiedzialnością płatnika reguluje art. 30 Ordynacji podatkowej. Płatnik, który nie wykonał obowiązków określonych w art. 8, odpowiada całym swoim majątkiem za podatek niedobrany lub podatek pobrany a niewpłacony (art. 30 § 1 i § 3). Jeżeli w postępowaniu podatkowym organ podatkowy stwierdzi okoliczność, o której mowa w § 1, organ ten wydaje decyzję o odpowiedzialności podatkowej płatnika, w której określa wysokość należności z tytułu niedobranego lub pobranego, a niewpłaconego podatku (art. 30 § 4).

Oznacza to, że w stanach faktycznych wymienionych w przepisach art. 93-93c Ordynacji podatkowej na następcę prawnego przechodzi odpowiedzialność z tytułu niewykonania przez poprzednika prawnego obowiązków płatnika określonych w art. 8 Ordynacji podatkowej.

Odnosząc powyższe do przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego, nowy zakład pracy (w tym przypadku Spółka Przejmująca), o którym mowa w art. 231 § 1 Kodeksu pracy winien kontynuować jako następca prawny obowiązki płatnika nałożone przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jednocześnie zakład ten ponosi odpowiedzialność własnym majątkiem z tytułu niedopełnienia przez dotychczasowego pracodawcę (poprzednika prawnego) obowiązku wpłacenia pobranych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Powyższe oznacza, że Wnioskodawca zostanie następcą prawnym Spółki Dzielonej w zakresie praw i obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego, a więc również obowiązków nałożonych wyżej cytowanymi przepisami art. 31, art. 38, art. 39 i art. 41, art. 42, 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.


Zgodnie z art. 38 ust. 1 ww. ustawy płatnicy, o których mowa w art. 31 i art. 33-35, przekazują, z zastrzeżeniem ust. 2 i 2a, kwoty pobranych zaliczek na podatek w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki, na rachunek urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika wykonuje swoje zadania, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby. Jeżeli między kwotą potrąconego podatku a kwotą wpłaconego podatku występuje różnica, należy ją wyjaśnić w deklaracji, o której mowa w ust. 1a.

Z kolei art. 38 ust. 1a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi, że w terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym płatnicy, o których mowa w art. 31 i 33-35, są obowiązani przesłać do urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika wykonuje swoje zadania, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby, roczną deklarację, według ustalonego wzoru (PIT-4R).

Stosownie do art. 39 ust. 1 ustawy, w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym, z zastrzeżeniem art. 45ba ust. 4, płatnicy, o których mowa w art. 31, art. 33 i art. 35, są obowiązani przesłać podatnikowi i urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika wykonuje swoje zadania, a w przypadku podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania, imienne informacje sporządzone według ustalonego wzoru, z zastrzeżeniem ust. 5. Informację, o której mowa w zdaniu pierwszym, sporządza się również w przypadku dokonywania wypłaty świadczeń określonych w art. 21 ust. 1 pkt 46 i 74. W informacji tej wykazuje się również dochody zwolnione od podatku na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych umów międzynarodowych.

Stosownie natomiast do art. 41 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują świadczeń z tytułu działalności, o której mowa w art. 13 pkt 2 i 4-9 oraz art. 18, osobom określonym w art. 3 ust. 1, są obowiązane jako płatnicy pobierać, z zastrzeżeniem ust. 4, zaliczki na podatek dochodowy, stosując do dokonywanego świadczenia, pomniejszonego o miesięczne koszty uzyskania przychodów w wysokości określonej w art. 22 ust. 9 oraz o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b, najniższą stawkę podatkową określoną w skali, o której mowa w art. 27 ust. 1.


W myśl art. 41 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych płatnicy, o których mowa w ust. 1, są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4-5a, 13-16 oraz art. 30a ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 4d, 5 oraz 10.


Przepis art. 42 ust. 1 ww. ustawy stanowi, iż płatnicy, o których mowa w art. 41, przekazują kwoty pobranych zaliczek na podatek oraz kwoty zryczałtowanego podatku w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki (podatek) - na rachunek urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika wykonuje swoje zadania, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby.

W terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym płatnicy, o których mowa w art. 41, są obowiązani przesłać do urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika wykonuje swoje zadania, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby, roczne deklaracje, według ustalonego wzoru (PIT-8AR). Przepis art. 38 ust. 1b stosuje się odpowiednio (art. 42 ust. 1a ww. ustawy).

Natomiast w myśl art. 42 ust. 2 ww. ustawy w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym, z zastrzeżeniem art. 45ba ust. 4, płatnicy, o których mowa w ust. 1, są obowiązani przesłać podatnikom, o których mowa:

 1. w art. 3 ust. 1, oraz urzędom skarbowym, którymi kierują naczelnicy urzędów skarbowych właściwi według miejsca zamieszkania podatnika - imienne informacje o wysokości dochodu, o którym mowa w art. 41 ust. 1, sporządzone według ustalonego wzoru (PIT-11);
 2. w art. 3 ust. 2a, oraz urzędom skarbowym, przy pomocy których naczelnicy urzędów skarbowych właściwi w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonują swoje zadania - imienne informacje sporządzone według ustalonego wzoru, również gdy płatnik w roku podatkowym sporządzał i przekazywał informacje w trybie przewidzianym w ust. 4.

W razie zaprzestania przez płatnika prowadzenia działalności przed upływem terminu dla złożenia informacji, o których mowa w ust. 2, informacje te płatnik składa nie później niż w dniu zaprzestania prowadzenia działalności (art. 42 ust. 3 ww. ustawy).


Z treści art. 42a ww. ustawy wynika, że osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, z wyjątkiem dochodów (przychodów) wymienionych w art. 21, art. 52, art. 52a i art. 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku, od których nie są obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego, są obowiązane sporządzić informację według ustalonego wzoru o wysokości przychodów i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego, z zastrzeżeniem art. 45ba ust. 4, przesłać ją podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika wykonuje swoje zadania, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania.


W konsekwencji, obowiązki płatnika nałożone przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w tym obowiązek sporządzenia stosownych informacji i deklaracji nie ustają lecz przechodzą na Wnioskodawcę, który powinien je kontynuować.


Biorąc powyższe pod uwagę, należy wskazać, że w sytuacji przedstawionej we wniosku stwierdzić należy, że Wnioskodawca, jako Spółka Przejmująca, w związku z nabyciem w drodze podziału przez wydzielenie Wydzielanej ZCP, zobowiązany będzie sporządzić za cały rok kalendarzowy, w stosunku do pracowników oraz osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych, które nie zostały rozliczone do dnia podziału przez Spółkę Dzieloną przejętych w wyniku podziału, imienne informacje PIT-11, PIT-8C oraz deklarację roczną PIT-4R, zgodnie z art. 39 ust. 1 i art. 42 ust. 2 pkt 1 oraz art. 42a oraz art. 38 ust. la i art. 42 ust. 1a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W powyższym zakresie na Spółce Dzielonej nie będzie ciążył obowiązek płatnika.

Natomiast w stosunku do osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych, które zostały rozliczone do dnia podziału przez Spółkę Dzieloną, Wnioskodawca, jako Spółka Przejmująca, nie będzie zobowiązany jako płatnik do sporządzenia imiennych informacji PIT-11, PIT-8C oraz rocznej deklaracji PIT-4R i PIT-8AR, zgodnie z art. z art. 39 ust. 1 i art. 42 ust. 2 pkt 1 oraz art. 42a oraz art. 38 ust. la i art. 42 ust. 1a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W tej sytuacji obowiązek ten będzie spoczywał na Spółce Dzielonej.

Zatem stanowisko Zainteresowanych uznano za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia przedstawionego w stanie faktycznym oraz zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1302) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.


doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj