Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej
0111-KDIB3-2.4012.337.2018.1.JM
z 26 czerwca 2018 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800 ze zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 15 maja 2018 (data wpływu 15 maja 2018 r.), uzupełnionym pismem z dnia 17 maja (data wpływu 17 maja 2018 r.), pismem z dnia 25 maja 2018 r. (data wpływu 25 maja) oraz pismem z dnia 8 czerwca 2018 r. (data wpływu 8 czerwca), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o pełną kwotę podatku naliczonego od wydatków inwestycyjnych i bieżących związanych z realizacją zadania „xx”– jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 maja 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o pełną kwotę podatku naliczonego od wydatków inwestycyjnych i bieżących związanych z realizacją zadania „xxx”.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z dnia 17 maja (data wpływu 17 maja), pismem z dnia 25 maja (data wpływu 25 maja) oraz pismem z dnia 8 czerwca 2018 r. (data wpływu 8 czerwca 2018 r.).

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Gmina (zwana dalej jako: „Wnioskodawca” i/lub „Gmina”) jest jednostką samorządu terytorialnego (dalej: JST). Wnioskodawca jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Gmina sporządza miesięczne deklaracje VAT-7. Gmina, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 t.j. ze zm., dalej zwana: USG), jest organem wykonującym zadania publiczne własne i zlecone z zakresu administracji rządowej nałożone ustawami. W ramach struktury Gminy funkcjonują jednostki budżetowe, które nie posiadają osobowości prawnej i są powołane przez Gminę na podstawie odrębnych przepisów, w celu realizacji zadań własnych Gminy. Są to jednostki oświatowe, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Gminny Zakład Komunalny.

Gmina wykonuje zadania własne (określone w art. 7 ustawy o samorządzie gminnym) samodzielnie lub poprzez powołane samorządowe jednostki budżetowe i Gminny Zakład Komunalny. Budowa sieci kanalizacyjnej wynika z zadań własnych gminy w myśl art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym, który wskazuje, że do zadań tych należy zbiorowe zaspokajanie potrzeb wspólnoty i obejmuje m.in. sprawy wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i czyszczenia ścieków komunalnych. Podmiotem odpowiedzialnym w Gminie za realizację ww. zadań jest Gminny Zakład Komunalny posiadający status samorządowego zakładu budżetowego (dalej: „GZK’’). W ww. zakresie Gmina świadczy (za pośrednictwem GZK) na podstawie umów cywilnoprawnych m.in. usługi dostawy wody i odbioru ścieków na rzecz mieszkańców, przedsiębiorców i instytucji z terenu Gminy, przy czym wszystkie wskazane podmioty nie wchodzą w skład struktury organizacyjnej Gminy (dalej „odbiorcy zewnętrzni”). Dodatkowo, Gmina dostarcza wodę oraz odbiera i oczyszcza ścieki na rzecz odbiorców wewnętrznych (w szczególności na rzecz jednostek organizacyjnych Gminy objętych na mocy przepisów specustawy centralizacją rozliczeń VAT; dalej „odbiorcy wewnętrzni”).

W ramach prowadzonej działalności Gmina planuje przeprowadzić inwestycję związaną z budową/modernizacją sieci kanalizacyjnej. Obecnie planowana jest realizacja inwestycji pn. „xxx”, która finansowana będzie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz ze środków własnych Gminy. W ramach inwestycji planowane jest wykonanie infrastruktury kanalizacyjnej, która stanowić będzie kolejny element istniejącej już sieci kanalizacyjnej w Gminie. Inwestycja obejmować będzie budowę sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi, budowę rurociągów tłocznych, budowę pompowni ścieków oraz roboty ziemne. Przyłącza kanalizacyjne doprowadzone będą do prywatnych nieruchomości na terenie miejscowości ccc. Inwestycja przewiduje podłączenie do sieci około 24 gospodarstwa domowe.

Gmina będzie ponosić liczne wydatki związane z realizacją inwestycji (dalej: „wydatki inwestycyjne”). W związku z planowanym wykorzystywaniem inwestycji do dostawy świadczenia usług w zakresie odbioru i oczyszczania ścieków Gmina ponosić będzie również liczne wydatki związane z bieżącym utrzymaniem inwestycji (dalej: „wydatki bieżące”). Wydatki inwestycyjne związane z inwestycją, jak również wszelkie wydatki bieżące będą każdorazowo dokumentowane wystawianymi przez dostawców/wykonawców na Gminę fakturami VAT, na których Gmina oznaczona jest/będzie jako nabywca przedmiotowych towarów usług. Zaplanowane prace nie obejmują budowy infrastruktury, która miałaby służyć własnym potrzebom gminy, ani jej jednostkom organizacyjnymi (przebieg budowanej w ramach zadania sieci kanalizacyjnej nie daje możliwości podpięcia się do niej gminnym jednostkom organizacyjnym ani Gminie). Intencją budowy sieci kanalizacyjnej jest wykonywanie czynności opodatkowanych (sprzedaż usług dla mieszkańców Gminy). Wybudowana kanalizacja będzie stanowiła własność Gminy, na której działalność opodatkowaną będzie prowadziła jej jednostka organizacyjna  Gminny Zakład Komunalny w ccc, który to będzie zarządzał i eksploatował wybudowaną sieć kanalizacyjną. Gminny Zakład Komunalny będzie wykorzystywał wybudowaną infrastrukturę wyłącznie do czynności opodatkowanych, tj., świadczenia usług odbioru i oczyszczania ścieków na podstawie zawieranych umów cywilnoprawnych z mieszkańcami.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:

Czy Gmina będzie uprawniona do pełnego odliczenia VAT naliczonego od wydatków inwestycyjnych i wydatków bieżących związanych z realizacją zadania „xxx”, która będzie służyć Gminie wyłącznie do świadczenia odpłatnych usług odbioru i oczyszczania ścieków na rzecz odbiorców zewnętrznych?

Stanowisko Wnioskodawcy:

Gmina stoi na stanowisku, że w związku z budową sieci kanalizacyjnej w miejscowości ccc będzie jej przysługiwać pełne prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wykazanego w fakturach VAT dokumentujących ponoszone nakłady i bieżące utrzymanie związane z realizacją zadania. Po zrealizowaniu inwestycji wybudowana sieć kanalizacyjna będzie stanowiła własność Gminy, na której działalność opodatkowaną będzie prowadziła jej jednostka organizacyjna  Gminny Zakład Komunalny w ccc, który to będzie zarządzał i eksploatował wybudowaną sieć kanalizacyjną. Mając na uwadze powyższe Gmina, w kontekście obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, stoi na stanowisku, że spełnia przesłanki (art. 86 ust. 1 ustawy) warunkujące prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony, albowiem jest czynnym podatnikiem VAT, a zakupy jakie zostaną dokonane w związku z budową sieci kanalizacyjnej będą wykorzystywane wyłącznie do czynności opodatkowanych.

Należy zaznaczyć, iż fakt dokonania przez Gminę centralizacji rozliczeń VAT Gminy i jej jednostek organizacyjnych nie będzie miał wpływu w opisanym zdarzeniu przyszłym na zakres prawa do odliczenia, gdyż GZK będzie wykorzystywał przedmiotową Inwestycję wyłącznie do wykonywania na rzecz odbiorców zewnętrznych czynności opodatkowanych w ramach działalności gospodarczej. W związku z powyższym, Gmina stoi na stanowisku, iż przysługuje jej prawo do pełnego odliczenia VAT naliczonego od wydatków inwestycyjnych i wydatków bieżących dotyczących inwestycji, ponieważ zakupy te będą wykorzystywane przez Gminę wyłącznie do świadczenia odpłatnych usług w zakresie odbioru i oczyszczania ścieków na rzecz odbiorców zewnętrznych. Mając powyższe na uwadze, zdaniem Gminy, będzie ona miała prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego od inwestycji w infrastrukturę kanalizacyjną: w pełnej wysokości ponieważ będzie możliwość przypisania wydatków bezpośrednio do czynności opodatkowanych (tj. świadczenia usług tylko na rzecz mieszkańców).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą. W myśl tego przepisu, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

  1. nabycia towarów i usług,
  2. dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Stwierdzić należy, że każde nabycie towarów i usług, przeznaczonych do przyszłego wykorzystania ich do czynności opodatkowanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej bez względu na to jakie faktycznie będą efekty tej działalności, należy uznać w momencie jego dokonania za związane z wykonywaniem czynności opodatkowanych.

Zatem, jeśli towary i usługi, przy nabyciu których naliczono podatek, są (mają być) wykorzystywane w całości do prowadzenia działalności opodatkowanej, wówczas podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

W myśl art. 15 ust. 2 ustawy o VAT działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Należy zauważyć, że zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy o VAT, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Oznacza to, że organ będzie uznany za podatnika podatku od towarów i usług w dwóch przypadkach, tj., gdy wykonuje czynności inne niż te, które mieszczą się w ramach jego zadań oraz, gdy wykonuje czynności mieszczące się w ramach jego zadań, ale czyni to na podstawie umów cywilnoprawnych.

W myśl art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994), gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 ww. ustawy o samorządzie gminnym, do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty. W szczególności zadania własne obejmują sprawy w zakresie (…) kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych (art. 7 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy o samorządzie gminnym).

Realizacja tych zadań następować może także w drodze dostawy towarów i świadczenia usług w rozumieniu art. 7 i art. 8 ustawy (w zakresie dostaw i usług co do zasady odpłatnych). Gmina w celu wypełnienia nałożonych na nią zadań organizuje warunki dla innych podmiotów bądź bezpośrednio uczestniczy w obrocie gospodarczym.

Z przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Gmina planuje przeprowadzić inwestycję pn. „xxx”. Wydatki inwestycyjne związane z inwestycją, jak również wszelkie wydatki bieżące będą każdorazowo dokumentowane wystawianymi przez dostawców/wykonawców na Gminę fakturami VAT, na których Gmina oznaczona jest/będzie jako nabywca przedmiotowych towarów usług. Wybudowana kanalizacja będzie stanowiła własność Gminy, na której działalność opodatkowaną będzie prowadziła jej jednostka organizacyjna  Gminny Zakład Komunalny w ccc, który to będzie zarządzał i eksploatował wybudowaną sieć kanalizacyjną. Gminny Zakład Komunalny będzie wykorzystywał wybudowaną infrastrukturę wyłącznie do czynności opodatkowanych, tj., świadczenia usług odbioru i oczyszczania ścieków na podstawie zawieranych umów cywilnoprawnych z mieszkańcami.

Jak wskazano na wstępie podstawowym warunkiem, którego spełnienie należy analizować w aspekcie prawa do odliczenia podatku VAT jest związek dokonywanych nabyć towarów i usług ze sprzedażą uprawniającą do dokonywania takiego odliczenia, czyli sprzedażą generującą podatek należny.

W omawianej sprawie warunek uprawniający do odliczenia podatku naliczonego zostanie spełniony, gdyż – jak wynika z treści wniosku – Wnioskodawca będzie działał jako podatnik podatku VAT, a powstała w wyniku realizacji inwestycji infrastruktura będzie wykorzystywana wyłącznie do czynności opodatkowanych.

Zatem Wnioskodawcy będzie przysługiwać prawo do odliczenia podatku naliczonego w pełnej wysokości z tytułu wydatków poniesionych na realizację inwestycji.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

  1. z zastosowaniem art. 119a;
  2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w xxx, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny, co do zastosowania przepisu prawa materialnego.

Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekle prowadzone postępowanie jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.


doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj