Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej
0111-KDIB2-1.4010.59.2018.4.JP
z 15 czerwca 2018 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 1 lutego 2018 r. (data wpływu 14 lutego 2018 r.), uzupełnionym 30 kwietnia, 7 maja i 24 maja 2018 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie sposobu określenia wskazanego we wniosku przychodu podatkowego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 lutego 2018 r. wpłynął do tutejszego Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie sposobu określenia wskazanego we wniosku przychodu podatkowego W związku z tym, że wniosek wymagał uzupełnienia wystosowano do Wnioskodawcy wezwania do uzupełnienia braków formalnych wniosku ujęte odpowiednio w pismach: z 17 kwietnia 2018 r., Znak: 0111-KDIB2-1. 4010.59.2018.1.JP, 0112-KDIL3-1.4011.86.2018.3.AMN, 0112-KDIL2-2.4012.60. 2018.3.AKR oraz z 10 maja 2018 r., Znak: 0111-KDIB2-1.4010.59.2018.3.JP, 0112-KDIL3-1.4011.86.2018.5. AMN, 0112-KDIL2-2.4012.60.2018.4.AKR. Wniosek został uzupełniony 30 kwietnia 2018 r., 7 maja 2018 r. i 24 maja 2018 r.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca  Sp. z o.o.  (dalej: „Spółka”) jest spółką kapitałową która w ramach swojej działalności gospodarczej będzie przeprowadzać akcje promocyjne na zlecenie swoich klientów. Działania promocyjne mają na celu m.in. zachęcanie osób lub firm do nabycia towarów lub usług klientów Wnioskodawcy. Podejmowane przez Wnioskodawcę przeprowadzenie akcji promocyjnych nakierowane jest na doraźne zwiększenie przychodów zleceniodawców akcji promocyjnych. Planowane akcje promocyjne każdorazowo będą oparte na regulaminie. Promocje będą realizowane na zlecenie klienta Wnioskodawcy, na podstawie odrębnie podpisanej umowy regulującej wzajemne prawa oraz obowiązki stron, w tym określające wynagrodzenie należne Wnioskodawcy z tytułu realizowanych działań. Wnioskodawca w takim modelu będzie występował na zewnątrz jako organizator akcji promocyjnej, odpowiedzialny prawnie względem uczestników za wyłonienie laureatów akcji, za wydanie im nagród, za przeprowadzenie postępowań reklamacyjnych. Umowa zlecenia będzie odpowiednio adresowała te elementy, a w szczególności stosownie do art. 734 § 2 Kodeksu cywilnego będzie określała, że Wnioskodawca realizując akcje promocyjne działa w imieniu własnym ale na rzecz dającego zlecenie.

Regulamin akcji promocyjnej będzie zawierał w szczególności następujące postanowienia:

 1. wskazanie na konkretne grono adresatów danej akcji promocyjnej,
 2. określenie warunków pozwalających na wzięcie udziału w promocji,
 3. pula nagród
 4. określenie warunków dla przyznawania nagród
 5. formy odbioru nagrody.

Nagrodami w akcjach promocyjnych mogą być towary, usługi, środki pieniężne lub kupony (bony) uprawniające do nabycia określonych towarów lub usług. Wnioskodawca będzie nabywał przedmioty przeznaczone na nagrody w akcji promocyjnej od podmiotów trzecich albo bezpośrednio od swoich klientów. Źródłem dla pokrycia kosztów nagród będzie wynagrodzenie należne Wnioskodawcy od klienta z tytułu realizacji umowy zlecenia. Wnioskodawca zakłada, że koszty nagród będzie rozliczał ze swoim klientem odrębnie od wynagrodzenia należnego z tytułu świadczonych przez siebie usług.

Wnioskodawca dopuszcza następujące formy rozliczeń kosztów nagród z Klientem:

 1. klient zapłaci Wnioskodawcy całość kwoty na nagrody z góry w formie przedpłaty,
 2. klient zapłaci 50% ceny nagród z góry, z kolei następne 50% po wydaniu nagród,
 3. klient będzie rozliczał się z dołu po wydaniu nagród przez Wnioskodawcę.

Odrębnie istnieje jeszcze możliwość, występująca niekiedy w obrocie, że klient samodzielnie dostarczy Wnioskodawcy nagrody (np. przedmioty swojej produkcji lub z magazynu) i sprzeda je Wnioskodawcy po cenie ustalonej przez strony, która może przyjąć formę ceny obniżonej (np. do 1 zł netto). Wnioskodawca przewiduje następujące formy wydawania nagród w akcjach promocyjnych:

 1. wydanie nagród do rąk własnych laureatów,
 2. wydanie nagród laureatom za pośrednictwem poczty lub kuriera na wskazany przez nich adres.

Może się zdarzyć również, że w promocji część lub całość nagród finalnie nie zostanie wydana, z uwagi na niską aktywność uczestników, braki formalne w zgłoszeniach udziału w akcji lub tym podobne okoliczności. W związku z tak przedstawionym stanem faktycznym Wnioskodawca powziął szereg wątpliwości dotyczących:

 1. podatku od towarów i usług (VAT),
 2. podatku dochodowego od osób prawnych (CIT),
 3. podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT)

-w związku z zakupem i wydawaniem nagród w realizowanych akcjach promocyjnych na zlecenie swoich klientów.

W uzupełnieniu wniosku, ujętym w piśmie z 27 kwietnia 2018 r. wskazano, że:

 1. Zleceniodawcami są tylko podmioty prowadzące działalność gospodarczą.
 2. Wnioskodawca kupuje nagrody we własnym imieniu i na własną rzecz. Faktury kosztowe z tytułu zakupu nagród wystawiane są bezpośrednio na Wnioskodawcę. Wnioskodawca jest właścicielem nagród. Towary przeznaczone na nagrody trafiają do ewidencji księgowej Wnioskodawcy. Następnie Wnioskodawca bezpośrednio wydaje te nagrody uczestnikom akcji promocyjnych. W szczególności w żadnym momencie nie dochodzi do przekazania faktycznego lub formalnego nagród na rzecz Zleceniodawcy akcji.
 3. Notę księgową za kwotę przeznaczoną na nagrody wystawia Wnioskodawca, obciążając nią Zleceniodawcę. Czynność ta będzie dokumentowana notą księgową ponieważ Wnioskodawca nie świadczy w tym zakresie żadnej usługi ani dostawy towaru na rzecz Zleceniodawcy. Wydanie nagród w akcji promocyjnej będzie stanowić odpłatną dostawę towarów na rzecz uczestników akcji promocyjnej, realizowaną przez Wnioskodawcę, za którą płaci Zleceniodawca (vide: wyrok TSUE C- 53/09 oraz C-55/09 oraz art. 29a ust. 1 ustawy o VAT). Tym samym należność przypadająca Wnioskodawcy od Zleceniodawcy jest realnie zapłatą za tę dostawę towarów/świadczenie usług na rzecz uczestników promocji (zapłata przez osobę trzecią w rozumieniu art. 29a ust. 1 ustawy o VAT).

W związku z powyższym opisem zadano m.in. następujące pytanie:

W jaki sposób Wnioskodawca powinien rozpoznać przychód stanowiący równowartość kwot brutto otrzymanych od Klienta na podstawie noty (księgowej) opiewającej na wartość brutto zakupionych nagród – w odniesieniu do wszystkich 3 sytuacji, tj.:

 1. Klient zapłaci Wnioskodawcy całość kwoty na nagrody z góry w formie przedpłaty,
 2. Klient zapłaci 50% ceny nagród z góry, z kolei następne po wydaniu nagród,
 3. Klient będzie rozliczał się z dołu po wydaniu nagród przez Wnioskodawcę.

(pytanie oznaczone we wniosku Nr 8 ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku z 27 kwietnia 2018 r.)

Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku otrzymania od Klienta pieniędzy odpowiadających wartości brutto nagród, Wnioskodawca powinien podzielić otrzymaną sumę na kwotę odpowiadającą wartości netto nabywanych nagród oraz na kwotę odpowiadającą wartości podatku VAT. Kwota odpowiadająca wartości netto nagród będzie stanowiła dla Wnioskodawcy przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych (CIT). Z kolei kwota odpowiadająca wartości podatku VAT od nagród nie będzie zaliczana do przychodu Wnioskodawcy, zgodnie z dyspozycją art. 12 ust. 4 pkt 9 ustawy o CIT, zgodnie z którym za przychód nie uznaje się należnego podatku od towarów i usług. Dla przykładu Wnioskodawca wskazuje, że w przypadku, gdy wystawia Klientowi notę księgową na nagrody o wartości 123 zł brutto, opłacona kwota w całości służy Wnioskodawcy do zakupienia nagród o wartości 123 zł brutto (100 zł netto + 23 zł VAT). Rozbijając tę kwotę: 100 zł będzie stanowiło przychód podatkowy Wnioskodawcy, a 23 zł będzie stanowiło wartość podatku VAT należnego. Wprawdzie Wnioskodawca przy zakupie nagród będzie uprawniony do rozliczenia kosztu podatku VAT naliczonego, jednak ten podatek VAT będzie finalnie zobowiązany wpłacić do urzędu skarbowego mając na uwadze, że z chwilą otrzymania przedpłaty (na podstawie noty) powstał dla niego obowiązek podatkowy w VAT w związku z wydaniem nagród. Tylko w przypadku przyjęcia, że wartość noty w części obejmującej wartość netto nagrody stanowi przychód podatkowy Wnioskodawcy, rozliczenie kosztowe akcji miałoby charakter neutralny. W przeciwnym przypadku Wnioskodawca musiałby płacić podatek CIT od wartości podatku VAT należnego od nagród, które zamierza wydać uczestnikom akcji promocyjnej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Na wstępie zauważyć należy, że stosownie do treści postawionego we wniosku pytania oraz dotyczącego tego pytania własnego stanowiska Wnioskodawcy w sprawie, przedmiotem niniejszej interpretacji nie jest kwestia dotycząca momentu uzyskania przez Wnioskodawcę wskazanego we wniosku przychodu, ani też dotycząca prawidłowości wystawiania przez Wnioskodawcę klientom not księgowych, obejmujących wartość brutto zakupionych nagród.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1036, dalej: „updop”), przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód stanowiący sumę dochodu osiągniętego z zysków kapitałowych oraz dochodu osiągniętego z innych źródeł przychodów. W przypadkach, o których mowa w art. 21, art. 22 i art. 24b, przedmiotem opodatkowania jest przychód. W myśl art. 7 ust. 2 updop, dochodem ze źródła przychodów, z zastrzeżeniem art. 11, art. 24a i art. 24b, jest nadwyżka sumy przychodów uzyskanych z tego źródła przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym. Jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą ze źródła przychodów.

Z treści złożonego wniosku wynika, że Wnioskodawca jest spółką kapitałową która w ramach swojej działalności gospodarczej będzie przeprowadzać akcje promocyjne na zlecenie swoich klientów. Działania promocyjne mają na celu m.in. zachęcanie osób lub firm do nabycia towarów lub usług klientów Wnioskodawcy. Podejmowane przez Wnioskodawcę przeprowadzenie akcji promocyjnych nakierowane jest na doraźne zwiększenie przychodów zleceniodawców akcji promocyjnych. Planowane akcje promocyjne każdorazowo będą oparte na regulaminie. Promocje będą realizowane na zlecenie klienta Wnioskodawcy, na podstawie odrębnie podpisanej umowy regulującej wzajemne prawa oraz obowiązki stron, w tym określające wynagrodzenie należne Wnioskodawcy z tytułu realizowanych działań. Wnioskodawca w takim modelu będzie występował na zewnątrz jako organizator akcji promocyjnej, odpowiedzialny prawnie względem uczestników za wyłonienie laureatów akcji, za wydanie im nagród, za przeprowadzenie postępowań reklamacyjnych. Umowa zlecenia będzie odpowiednio adresowała te elementy, a w szczególności stosownie do art. 734 § 2 Kodeksu cywilnego będzie określała, że Wnioskodawca realizując akcje promocyjne działa w imieniu własnym ale na rzecz dającego zlecenie.

Regulamin akcji promocyjnej będzie zawierał w szczególności następujące postanowienia:

 1. wskazanie na konkretne grono adresatów danej akcji promocyjnej,
 2. określenie warunków pozwalających na wzięcie udziału w promocji,
 3. pula nagród
 4. określenie warunków dla przyznawania nagród
 5. formy odbioru nagrody.

Nagrodami w akcjach promocyjnych mogą być towary, usługi, środki pieniężne lub kupony (bony) uprawniające do nabycia określonych towarów lub usług. Wnioskodawca będzie nabywał przedmioty przeznaczone na nagrody w akcji promocyjnej od podmiotów trzecich albo bezpośrednio od swoich klientów. Źródłem dla pokrycia kosztów nagród będzie wynagrodzenie należne Wnioskodawcy od klienta z tytułu realizacji umowy zlecenia. Wnioskodawca zakłada, że koszty nagród będzie rozliczał ze swoim klientem odrębnie od wynagrodzenia należnego z tytułu świadczonych przez siebie usług.

Wnioskodawca dopuszcza następujące formy rozliczeń kosztów nagród z Klientem:

 1. klient zapłaci Wnioskodawcy całość kwoty na nagrody z góry w formie przedpłaty,
 2. klient zapłaci 50% ceny nagród z góry, z kolei następne 50% po wydaniu nagród,
 3. klient będzie rozliczał się z dołu po wydaniu nagród przez Wnioskodawcę.

Odrębnie istnieje jeszcze możliwość, występująca niekiedy w obrocie, że klient samodzielnie dostarczy Wnioskodawcy nagrody (np. przedmioty swojej produkcji lub z magazynu) i sprzeda je Wnioskodawcy po cenie ustalonej przez strony, która może przyjąć formę ceny obniżonej (np. do 1 zł netto). Wnioskodawca przewiduje następujące formy wydawania nagród w akcjach promocyjnych:

 1. wydanie nagród do rąk własnych laureatów,
 2. wydanie nagród laureatom za pośrednictwem poczty lub kuriera na wskazany przez nich adres.

Może się zdarzyć również, że w promocji część lub całość nagród finalnie nie zostanie wydana, z uwagi na niską aktywność uczestników, braki formalne w zgłoszeniach udziału w akcji lub tym podobne okoliczności. Ponadto Wnioskodawca wskazał, że zleceniodawcami są tylko podmioty prowadzące działalność gospodarczą, a Wnioskodawca kupuje nagrody we własnym imieniu i na własną rzecz. Faktury kosztowe z tytułu zakupu nagród wystawiane są bezpośrednio na Wnioskodawcę. Wnioskodawca jest właścicielem nagród. Towary przeznaczone na nagrody trafiają do ewidencji księgowej Wnioskodawcy. Następnie Wnioskodawca bezpośrednio wydaje te nagrody uczestnikom akcji promocyjnych. W szczególności w żadnym momencie nie dochodzi do przekazania faktycznego lub formalnego nagród na rzecz Zleceniodawcy akcji.

Wnioskodawca zaznaczył, że notę księgową za kwotę przeznaczoną na nagrody wystawia Wnioskodawca, obciążając nią Zleceniodawcę. Czynność ta będzie dokumentowana notą księgową, ponieważ Wnioskodawca nie świadczy w tym zakresie żadnej usługi ani dostawy towaru na rzecz Zleceniodawcy. Wydanie nagród w akcji promocyjnej będzie stanowić odpłatną dostawę towarów na rzecz uczestników akcji promocyjnej, realizowaną przez Wnioskodawcę, za którą płaci Zleceniodawca (vide: wyrok TSUE C- 53/09 oraz C-55/09 oraz art. 29a ust. 1 ustawy o VAT). Tym samym należność przypadająca Wnioskodawcy od Zleceniodawcy jest realnie zapłatą za tę dostawę towarów/świadczenie usług na rzecz uczestników promocji (zapłata przez osobę trzecią w rozumieniu art. 29a ust. 1 ustawy o VAT).

Przenosząc okoliczności omawianej sprawy na grunt updop należy zauważyć, że przychód jest elementem składowym dochodu i tym samym odgrywa kluczową rolę w konstrukcji podatku dochodowego od osób prawnych. Należy wskazać, że updop nie zawiera legalnej i ogólnej definicji przychodu, natomiast wyznacza zakres przychodów opodatkowanych tym podatkiem, o czym stanowi art. 12 updop, który określa poprzez przykładowe wyliczenie, jakie kategorie przysporzeń zalicza się do przychodów (ust. 1), a jakie się nie zalicza (ust. 4). W związku z tym, pomocne przy zdefiniowaniu przychodu dla celów opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych jest orzecznictwo sądowe oraz dorobek doktryny, zgodnie z którym jako przychód powinno się traktować takie przysporzenie majątkowe o charakterze trwałym, którego rzeczywiste otrzymanie, a w niektórych przypadkach – już sam fakt, że jest należne – powoduje powstanie obowiązku podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych. Należy dodać, że trwały charakter przysporzenia oznacza, że musi być ono definitywne, przez co należy rozumieć wyłączne uprawnienie podatnika do otrzymania danego przysporzenia, które powoduje zwiększenie aktywów podatnika bądź zmniejszenie jego pasywów. Dopełnieniem charakterystyki przychodu podatkowego jest stwierdzenie wyrażane w niektórych orzeczeniach, że są nim takie wartości, którymi podatnik może rozporządzać jak własnymi.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 updop, przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz 14, są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym różnice kursowe.

W myśl natomiast art. 12 ust. 3 updop, za przychody związane z działalnością gospodarczą i z działami specjalnymi produkcji rolnej, osiągnięte w roku podatkowym, a także za przychody uzyskane z zysków kapitałowych, z wyłączeniem przychodów, o których mowa w art. 7b ust. 1 pkt 1, uważa się także przychody należne, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont.

Zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 9 updop, do przychodów nie zalicza się należnego podatku od towarów i usług.

Uwzględniając powyższe, należy stwierdzić, że jeżeli w istocie w kwocie otrzymanej od klienta zawarty jest należny podatek VAT, to na podstawie cytowanego przepisu art. 12 ust. 4 pkt 9 updop nie będzie on stanowił przychodu. Przychodem Wnioskodawcy będzie zatem kwota netto.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy z ww. zastrzeżeniem należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

W zakresie dotyczącym podatku od towarów i usług oraz podatku dochodowego od osób fizycznych wydano odrębne rozstrzygnięcia.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej, przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369, z późn. zm) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.


doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj