Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej
0114-KDIP2-3.4010.82.2018.1.JBB
z 21 maja 2018 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA


Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 14 marca 2018 r. (data wpływu 21 marca 2018 r.), uzupełnionym w dniu 27 kwietnia 2018 r. (data wpływu 7 maja 2018r.) na podstawie wezwania organu z dnia 24 kwietnia 2018 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie przychodów – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE


W dniu 21 marca 2018 r. został złożony wniosek wspólny o wydanie interpretacji indywidualnej w zakresie ustalenia, czy w wyniku przejęcia spółki po stronie spółki przejmującej oraz wspólnika spółki przejmowanej powstanie przychód do opodatkowania.


Pismem z dnia 24.04.2018 r., nr 0114-KDIP2-3.4010.82.2018.3.JBB organ interpretacyjny wezwał Spółkę do uzupełnienia braków formalnych wniosku, poprzez wyjaśnienie statusu zainteresowanego niebędącego stroną postępowania, tj. spółki N szczególnie w sytuacji, gdy przedstawione we wniosku kwestie odnosiły się nie do spółki N tylko wprost do jej wspólnika.

W odpowiedzi na powyższe wezwanie, w dniu 27.04.2018 r. (data wpływu 07.05.2018r.) Spółka wskazała, że decyduje się, by wniosek dotyczył wyłącznie jej skutków podatkowych, tj. spółki „S”. W konsekwencji Spółka złożyła korektę wniosku ORD-WS z dnia 14 marca 2018 r., poprzez wypełnienie formularza właściwego dla jednego zainteresowanego, tj. wniosku ORD-IN. Jednocześnie Spółka dokonała wpłaty, w kwocie 40 zł, tytułem złożonego wniosku ORD-IN.


We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:


„S” spółka z o.o. (dalej: „Wnioskodawca”) jest spółką kapitałową mającą siedzibę oraz miejsce sprawowania zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegającą w Rzeczypospolitej Polskiej nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu i nie korzystającą ze zwolnienia z opodatkowania.


Jedynym wspólnikiem Wnioskodawcy jest spółka prawa włoskiego „S s.p.a.” „S s.p.a.” posiada siedzibę na terytorium Republiki Włoskiej oraz podlega na terytorium Włoch opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania i nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania (jest włoskim rezydentem podatkowym).


Spółka „S s.p.a.” posiada całość udziałów Wnioskodawcy, począwszy od 14 lutego 2017 roku.


Wnioskodawca zamierza w roku 2018 dokonać połączenia ze Spółką kapitałową „N” Sp. z o.o. (dalej: „spółka przejmowana”) z siedzibą oraz miejscem sprawowania zarządu na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej i podlegającą w Rzeczypospolitej Polskiej opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania, tzn. będącą polskim rezydentem podatkowym podlegającym w Rzeczypospolitej Polskiej nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu i nie korzystającym ze zwolnienia z opodatkowania.

Jedynym udziałowcem spółki przejmowanej jest E GmbH (dawniej: „N GmbH”: aktualna nazwa wspólnika nie została jeszcze ujawniona w krajowym rejestrze sądowym).


E GmbH posiada siedzibę na terytorium Republiki Federalnej Niemiec oraz podlega na terytorium Niemiec opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania i nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania (jest niemieckim rezydentem podatkowym).

Spółka E GmbH posiada całość udziałów Wnioskodawcy, począwszy od 27 września 2005 roku.


Wnioskodawca i spółka przejmowana są jednostkami powiązanymi w rozumieniu art. 3 ust.1 pkt 43 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity: Dz.U. 2018 r„ poz. 395, zwana dalej: „rachu”), albowiem całość udziałów w E GmbH oraz S s.p.a. należy do E s.p.a.


E s.p.a. posiada siedzibę na terytorium Republiki Włoskiej oraz podlega na terytorium Włoch opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania i nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania (jest włoskim rezydentem podatkowym).

Wnioskodawca nie posiada żadnych udziałów w spółce przejmowanej, jak również spółka przejmowana nie posiada żadnych udziałów we Wnioskodawcy i na moment połączenia przez przejęcie Wnioskodawca oraz spółka przejmowana nie planują nabywania udziałów odpowiednio spółki przejmowanej i Wnioskodawcy.


Działalność gospodarcza prowadzona przez Wnioskodawcę i spółkę przejmowaną dotyczy tej samej gałęzi rynku i obejmuje swoim zakresem dystrybucje automatów vendingowych i świadczenie związanych z tym usług.


Planowane połączenie umotywowane jest uzasadnionymi przyczynami ekonomicznymi, a w szczególności:

 1. zamiarem uproszczenia struktury grupy kapitałowej i procesów zarządczych;
 2. zmniejszeniem kosztów jej funkcjonowania, w szczególności w zakresie kosztów ogólnego zarządu i kosztów zewnętrznego doradztwa (prawnego, księgowego, itp.);
 3. eliminację części rozliczeń wewnątrzgrupowych.

Połączenie będzie dokonane poprzez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej na spółkę przejmującą (Wnioskodawcę) w zamian za wydanie udziałów Wnioskodawcy wspólnikowi spółki przejmowanej, tj. w trybie łączenia się przez przejęcie w rozumieniu art. 492 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 roku − kodeks spółek handlowych (tekst jednolity: Dz. U. 2017 r., poz. 1577, zwana dalej: „ksh”). Połączenie nastąpi z dniem wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców krajowego rejestru sądowego właściwego według siedziby spółki przejmującej (Wnioskodawcy).


Wpis ten spowoduje wykreślenie z rejestru spółki przejmowanej. W konsekwencji w dniu wykreślenia spółki przejmowanej z rejestru, ustanie jej byt prawny, bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego.


W wyniku połączenia, spółka przejmowana zostanie włączona do wnioskodawcy i przestanie istnieć, a Wnioskodawca wejdzie we wszystkie przewidziane w przepisach prawa i obowiązki spółki przejmowanej oraz przejmie cały jej majątek. Wszelkie składniki majątku spółki przejmowanej zostaną przeniesione na wnioskodawcę. Wnioskodawca przejmie również wszelkie zobowiązania spółki przejmowanej.


Z dniem połączenia wspólnicy spółki przejmowanej staną się wspólnikami Wnioskodawcy (jako spółki przejmującej).


W związku z planowanym połączeniem przez przejęcie Wnioskodawca nie przewiduje dopłat w gotówce dla wspólników spółki przejmowanej, o których mowa w art. 492 § 2 ksh.


W związku z powyższym zadano następujące pytanie:


Czy w świetle opisanego powyżej zdarzenia przyszłego, przejęcie w przyszłości spółki przejmowanej przez Wnioskodawcę w trybie łączenia przez przejęcie nie spowoduje powstania po stronie Wnioskodawcy (jako spółki przejmującej) przychodu na gruncie przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych?


Zdaniem Wnioskodawcy, przejęcie w przyszłości spółki przejmowanej przez Wnioskodawcę w trybie łączenia przez przejęcie nie spowoduje powstania po stronie Wnioskodawcy (jako spółki przejmującej) przychodu na gruncie przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych, a w związku z powyższym przejęcie to będzie stanowić dla Wnioskodawcy czynność neutralną na gruncie ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j.: Dz.U. 2017 r., poz. 2343, ze zmianami; dalej: „CIT”).


W myśl art. 491 § 1 ksh, spółki kapitałowe (w tym więc spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjne) mogą się łączyć między sobą oraz ze spółkami osobowymi; spółka osobowa nie może jednakże być spółką przejmującą albo spółką nowo zawiązaną.


Stosownie do art. 492 § 1 ksh, połączenie może być dokonane:

 1. przez przeniesienie całego majątku spółki (przejmowanej) na inną spółkę (przejmującą) za udziały lub akcje, które spółka przejmująca wydaje wspólnikom spółki przejmowanej (łączenie się przez przejęcie);
 2. przez zawiązanie spółki kapitałowej, na którą przechodzi majątek wszystkich łączących się spółek za udziały lub akcje nowej spółki (łączenie się przez zawiązanie nowej spółki).

W przedstawionym przez Wnioskodawcę zdarzeniu przyszłym dojdzie do połączenia, o którym mowa w pkt 1.


Spółka przejmowana albo spółki łączące się przez zawiązanie nowej spółki zostają rozwiązane, bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego, w dniu wykreślenia z rejestru. Połączenie następuje z dniem wpisania połączenia do rejestru właściwego według siedziby, odpowiednio spółki przejmującej albo spółki nowo zawiązanej (dzień połączenia). Wpis ten wywołuje skutek wykreślenia spółki przejmowanej albo spółek łączących się przez zawiązanie nowej spółki, z uwzględnieniem art. 507 ksh (art. 493 § 11 § 2 ksh).


Zgodnie z art. 494 § i ksh spółka przejmująca albo spółka nowo zawiązana wstępuje z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki spółki przejmowanej albo spółek łączących się przez zawiązanie nowej spółki.


Jak wynika z powyższego, połączenie spółek następuje z dniem wpisania do rejestru właściwego według siedziby spółki przejmującej (dzień połączenia) i z tym dniem spółka przejmująca wstępuje we wszelkie prawa i obowiązki spółki przejmowanej.


Kwestię skutków podatkowych połączenia spółek dla spółki przejmującej regulują przepisy CIT.


Zgodnie z art. 1 ust. 1 CIT ustawa reguluje opodatkowanie podatkiem dochodowym dochodów osób prawnych i spółek kapitałowych w organizacji.


Zgodnie z art. 3 ust. 1 CIT podatnicy, jeżeli mają siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania.


Stosownie do art. 7 ust. 1 CIT przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód stanowiący sumę dochodu osiągniętego z zysków kapitałowych oraz dochodu osiągniętego z innych źródeł przychodów. W przypadkach, o których mowa w art. 21, art. 22 i art. 24b CIT, przedmiotem opodatkowania jest przychód.


Jednocześnie jak stanowi art. 7 ust. 2 CIT dochodem ze źródła przychodów, z zastrzeżeniem art. 11, art. 24a i art. 24b CIT, jest nadwyżka sumy przychodów uzyskanych z tego źródła przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym. Jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą ze źródła przychodów.

Zgodnie z art. 7b ust. 1 pkt 1 lit. m CIT, za przychody z zysków kapitałowych uważa się przychody z udziału w zyskach osób prawnych, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 1 pkt 4b CIT, stanowiące przychody faktycznie uzyskane z tego udziału, w tym przychody uzyskane w następstwie przekształceń, łączenia lub podziałów podmiotów, w tym:

 1. przychody osoby prawnej lub spółki, o której mowa w art. 1 ust. 3 CIT, przejmującej w następstwie łączenia lub podziału majątek lub część majątku innej osoby prawnej lub spółki,
 2. przychody wspólnika spółki łączonej lub dzielonej,
 3. przychody spółki dzielonej.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 8c CIT przychodem, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 3 i 4 oraz art. 14 CIT, jest w szczególności ustalona na dzień łączenia lub podziału wartość majątku spółki przejmowanej lub dzielonej otrzymanego przez spółkę przejmującą lub nowo zawiązaną.


Jednocześnie, zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 3e CIT do przychodów nie zalicza się wartości majątku spółki przejmowanej lub dzielonej otrzymanego przez spółkę przejmującą odpowiadającej wartości emisyjnej udziałów (akcji) przydzielonych udziałowcom (akcjonariuszom) spółek łączonych lub spółki dzielonej.


Zgodnie z art. 4a pkt 16a CIT, ilekroć w CIT jest mowa o wartości emisyjnej udziałów (akcji) − oznacza to cenę, po jakiej obejmowane są udziały (akcje), określoną w statucie lub umowie spółki, a w razie ich braku − w innym dokumencie o podobnym charakterze, nie niższą od wartości rynkowej tych udziałów (akcji).


Stosownie do art. 12 ust. 15 CIT, przepisy art. 12 ust. 4 pkt 3e, 3f, 12 i pkt 25 lit. b CIT mają zastosowanie wyłącznie do spółek będących podatnikami, o których mowa w:

 1. art. 3 ust. 1 CIT, przejmujących majątek innych spółek mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo
 2. art. 3 ust. 1 CIT, przejmujących majątek spółek podlegających w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego opodatkowaniu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania, albo
 3. art. 3 ust. 2 CIT, podlegających w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego opodatkowaniu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania, przejmujących majątek spółek będących podatnikami, o których mowa w art. 3 ust. 1 CIT.

Przepisy art. 12 ust. 4 pkt 3e, 3f, 12 i pkt 25 lit. b oraz ust. 4d CIT stosuje się również odpowiednio do podmiotów wymienionych w załączniku nr 3 do CIT (art. 12 ust. 16 CIT).


Zgodnie z art. 12 ust. 13 CIT, przepisów art. 12 ust. 4 pkt 3f., 3f, 12 i pkt 25 lit. b oraz ust. 4d CIT nie stosuje się w przypadkach, gdy głównym lub jednym z głównych celów połączenia spółek, podziału spółek, wymiany udziałów lub wniesienia wkładu niepieniężnego jest uniknięcie lub uchylenie się od opodatkowania.


Jeżeli połączenie spółek, podział spółek, wymiana udziałów lub wniesienie wkładu niepieniężnego nie zostały przeprowadzone z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych, dla celów art. 12 ust. 13 CIT domniemywa się, że głównym lub jednym z głównych celów tych czynności jest uniknięcie lub uchylenie się od opodatkowania (art. 12 ust. 14 CIT).


W związku z powyższym, w opinii Wnioskodawcy, wartość majątku spółki przejmowanej otrzymywanego przez spółkę przejmującą nie będzie zaliczana do przychodów, albowiem będzie objęta wyłączeniem z przychodów na podstawie art. 12 ust. 4 pkt 3e CIT.


Na możliwość skorzystania z wyłączenia z art. 12 ust. 4 pkt 3e CIT wpływają następujące czynniki:

 • Spółka przejmująca powinna być podatnikiem, o którym mowa w art. 3 ust. 1 CIT;
 • Spółka przejmowana powinna mieć siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • Spółka przejmująca i spółka przejmowana powinny mieć formę spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej;
 • Spółka przejmująca nie powinna mieć żadnych udziałów w kapitale zakładowym spółki przejmowanej;
 • Połączenie powinno być dokonywane z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych.


Jak przedstawiono w niniejszym stanie faktycznym:

 • Wnioskodawca (jako spółka przejmująca) jest podatnikiem mającym siedzibę i miejsce sprawowania zarządu na terytorium rzeczypospolitej polskiej, podlegającym, zgodnie z art. 3 ust. 1 CIT,
 • Obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania;
 • Spółka przejmowana ma siedzibę i zarząd na terytorium rzeczypospolitej polskiej;
 • Wnioskodawca i spółka przejmowana mają formę spółki z ograniczoną odpowiedzialnością;
 • Wnioskodawca nie będzie miał w dniu połączenia żadnych udziałów w kapitale zakładowym spółki przejmowanej;
 • Połączenie dokonywane jest z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych, związanych z synergią kosztową spółek, wchodzących w skład jednej grupy kapitałowej.


Wskazać należy, że pojęcie „wartości emisyjnej udziałów (akcji)” zostało wprowadzone do CIT ustawą z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. z 2017r. poz. 2175) i ma zastosowanie jedynie do przepisów dotyczących połączeń i podziałów spółek.

W ocenie Wnioskodawcy w przypadku połączenia spółek pojęcia „ceny objęcia” nie można rozumieć w taki sam sposób, jak czyni się to w przypadku zwykłej sprzedaży udziałów (akcji). W przypadku przejęcia dochodzi bowiem do swego rodzaju „wymiany”, w efekcie której majątek posiadany przez spółkę przejmowaną przenoszony jest w zamian za udziały dla wspólników spółki przejmowanej. Wobec czego „ceną objęcia” udziałów jest równowartość majątku przekazanego przez spółkę przejmowaną spółce przejmującej, i w taki też sposób należy rozumieć „wartość emisyjną udziałów (akcji)”.

Podkreślenia wymaga również, że w uzasadnieniu do ustawy z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. z 2017r. poz. 2175) ustawodawca wskazał, iż „dodawane w ust. 4 art. 12 punkty 3e i 3f stanowią odpowiednik regulacji zawartej obecnie w art. 10 ust. 2”.

W dotychczasowym stanie prawnym, przed wejściem w życie nowelizacji z dnia 27 października 2017 r., art. 10 ust. 2 CIT stanowił natomiast podstawę neutralności podatkowej połączenia spółek, a stanowisko takie potwierdzone zostało m.in. w:

 • Indywidualnej interpretacji Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 23 sierpnia 2017r., sygn. 0111-KDIB1-1.4010.61.2017.3.NI;
 • Indywidualnej interpretacji Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 26 maja 2017r., sygn. 0114-KDIB2-3.4010.2017.1.DP

Skoro, jak wynika z uzasadnienia, zmiana CIT miała charakter wyłącznie techniczny, a nie ̶ merytoryczny, to nadal połączenie spółek pozostaje neutralne podatkowo dla spółki przejmującej, co związane jest z wyłączeniem z przychodów, opartym na art. 12 ust. 4 pkt 3e CIT.


W związku z powyższym, wartość majątku spółki przejmowanej nie będzie stanowić przychodu Wnioskodawcy, a połączenie przez przejęcie będzie dla wnioskodawcy neutralne podatkowo.


W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawców w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.


Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej w tym zakresie oceny stanowiska Wnioskodawcy.


Jednocześnie organ interpretacyjny zauważa, że okoliczność, iż połączenie dokonywane jest z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych, związanych z synergią kosztową spółek wchodzących w skład jednej grupy kapitałowej została przyjęta jako element stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę. Jednakże zbadanie przesłanek i celów dokonywanego połączenia spółek jest w pełni możliwe dopiero w ramach ewentualnego postępowania kontrolnego lub podatkowego. Tym samym stwierdzenie, że przedstawione przez Wnioskodawcę w zdarzeniu przyszłym połączenie, zostanie przeprowadzone z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych, a jego głównym bądź jednym z głównych celów nie jest uniknięcie lub uchylenie się od opodatkowania, nie może podlegać ocenie tut. organu interpretacyjnego, w trybie i na zasadach przewidzianych dla instytucji interpretacji indywidualnej.


Zauważyć przy tym należy, że uregulowane w art. 14b-14h Ordynacji podatkowej, postępowanie w sprawie wydawania interpretacji indywidualnych jest postępowaniem odrębnym od postępowania podatkowego czy kontrolnego, w ramach których prowadzone jest postępowanie dowodowe. Regulacje ww. ustawy nie przewidują prowadzenia postępowania dowodowego w sprawach o interpretację przepisów prawa podatkowego.


Należy jednocześnie wskazać, że to podatnik stosując przepis art. 12 ust. 4 pkt 3e updop, będzie zobowiązany do wskazania dowodów, że połączenie spółek zostało przeprowadzone z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych, nie zaś w celu uniknięcia lub uchylenia się od opodatkowania.


Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawców i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.


Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.


Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Zgodnie z art. 14f § 2b pkt 1 Ordynacji podatkowej opłata za wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej podlega zwrotowi – w całości – w przypadku wycofania wniosku. Zgodnie z art. 14f § 2b pkt 2 Ordynacji podatkowej opłata za wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej podlega zwrotowi – w odpowiedniej części – w przypadku wycofania części wniosku w odniesieniu do przedstawionego w nim odrębnego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego.


Z uwagi na złożoną korektę wniosku ORD-WS, nienależna opłata w kwocie 160 zł, z dnia 14 marca 2018 r., zostanie zwrócona – stosownie do art. 14f § 2a Ordynacji podatkowej – na rachunek bankowy Wnioskodawcy wskazany w części G wniosku ORD-WS.


Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.


doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj