Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej
0114-KDIP1-1.4012.102.2018.4.AM
z 7 maja 2018 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA


Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 15 lutego 2018 r. (data wpływu 21 lutego 2018 r.), uzupełnionym pismem Strony z dnia 11 kwietnia 2018 r. (data wpływu 19 kwietnia 2018 r.) będącym odpowiedzią na wezwanie Organu z dnia 29 marca 2018 r. znak sprawy 0114 KDIP1 1.4012.102.2018.3.AM (skutecznie doręczone 4 kwietnia 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

 • opodatkowania składki miesięcznej i składki na turnieje wpłacane przez Członków Drużyny, (pytanie oznaczone we wniosku nr 3) - jest prawidłowe,
 • prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur otrzymanych przez Spółkę za usługi i towary zakupione na potrzeby Drużyny, które służą wyłącznie reprezentacji oraz rozpoznawalności Spółki (pytanie oznaczone we wniosku nr 4) - jest prawidłowe,
 • prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur otrzymanych przez Spółkę za usługi i towary, które służą zaspokojeniu potrzeb osobistych Członków Drużyny (pytanie oznaczone we wniosku nr 4) - jest nieprawidłowe,
 • braku opodatkowania czynności przekazania na cele Drużyny towarów i usług, które służą wyłącznie reprezentacji oraz rozpoznawalności Spółki (pytanie oznaczone we wniosku nr 5) - jest prawidłowe,
 • braku opodatkowania czynności przekazania towarów i usług, zakupionych przez Spółkę na potrzeby osobiste Członków Drużyny (pytanie oznaczone we wniosku nr 5) - jest nieprawidłowe.


UZASADNIENIE


W dniu 21 lutego 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

 • opodatkowania składki miesięcznej i składki na turnieje wpłacane przez Członków Drużyny, (pytanie oznaczone we wniosku nr 3),
 • prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur otrzymanych przez Spółkę za usługi i towary zakupione na potrzeby Drużyny, które służą wyłącznie reprezentacji oraz rozpoznawalności Spółki (pytanie oznaczone we wniosku nr 4),
 • prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur otrzymanych przez Spółkę za usługi i towary, które służą zaspokojeniu potrzeb osobistych Członków Drużyny (pytanie oznaczone we wniosku nr 4),
 • braku opodatkowania czynności przekazania na cele Drużyny towarów i usług, które służą wyłącznie reprezentacji oraz rozpoznawalności Spółki (pytanie oznaczone we wniosku nr 5),
 • braku opodatkowania czynności przekazania towarów i usług, zakupionych przez Spółkę na potrzeby osobiste Członków Drużyny (pytanie oznaczone we wniosku nr 5).


Niniejszy wniosek został uzupełniony pismem Strony z dnia 11 kwietnia 2018 r. (data wpływu 19 kwietnia 2018 r.) będącym odpowiedzią na wezwanie Organu z dnia 29 marca 2018 r. znak sprawy 0114 KDIP1 1.4012.102.2018.3.AM (skutecznie doręczone 4 kwietnia 2018 r.).


We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe:


T Sp. z o. o., (dalej: Spółka) prowadzi działalność w zakresie komunikacji zbiorowej.
W Spółce na mocy regulacji wewnętrznej funkcjonuje zakładowa drużyna piłkarska (dalej: Drużyna) złożona z pracowników przedsiębiorstwa. Drużyna działa z inicjatywy Spółki w celu krzewienia zasad zdrowego stylu życia oraz rozwoju umiejętności piłkarskich pracowników Spółki, jak również pełni funkcje reprezentacyjne dla Spółki podczas wydarzeń piłkarskich, w tym turniejów organizowanych przez spółki komunikacyjne.

Drużynę prowadzi Trener zaakceptowany przez Zarząd Spółki. Trener jest pracownikiem Spółki, a obowiązki trenerskie wykonuje poza godzinami pracy na podstawie umowy zlecenia zawieranej na czas nieokreślony z miesięcznym wynagrodzeniem ryczałtowym w wysokości określanej decyzją Zarządu (ok. 1.500,00 zł brutto miesięcznie ). Szczegółowy zakres czynności Trenera jest określony w przedmiotowej umowie i obejmuje m in.:

 • planowanie,
 • prowadzenie oraz udział w treningach meczach i turniejach,
 • prowadzenie selekcji zawodników do Drużyny,
 • reprezentowanie członków Drużyny wobec Spółki,
 • organizacja zajęć Drużyny (kontakty z zawodnikami, wynajem obiektów sportowych do treningów, organizację wyjazdów kadry na turnieje, zlecanie prania strojów piłkarskich oraz zakup sprzętu piłkarskiego, wody, wynajem autokaru),
 • określenie zasad udziału w treningach i zachowania się członków Drużyny podczas meczów i turniejów, po zasięgnięciu opinii kapitana Drużyny,
 • opisywanie faktur i rachunków dotyczących wydatków Drużyny.


Członkami Drużyny (Zawodnikami) mogą być wyłącznie pracownicy aktualnie zatrudnieni w Spółce. Członkowie Drużyny wybierają kapitana Drużyny, który reprezentuje Członków Drużyny w relacjach z Trenerem oraz w razie potrzeby ze Spółką.


Udział Członków Drużyny w treningach, meczach oraz wyjazdach na turnieje odbywa się poza ich godzinami pracy dobrowolnie w sposób zorganizowany przez Spółkę, aczkolwiek ograniczony w zakresie dostępności dla pracowników z uwagi na możliwości finansowe i osobowe Spółki, przede wszystkim na podstawie wyniku selekcji przeprowadzonej przez Trenera, jak również z uwzględnieniem wysokości budżetu przeznaczonego na ten cel przez Zarząd Spółki oraz prywatnych środków pieniężnych wpłacanych przez Zawodników do Trenera (dalej: Składek). Członkowie Drużyny oraz Trener z tytułu udziału w zajęciach drużyny nie otrzymują diet ani delegacji. Czas pracy Członków Drużyny Spółka stara się w razie kolizji dopasowywać do potrzeb funkcjonowania Drużyny.


Każdy z Zawodników podlega ubezpieczeniu NNW oraz badaniom lekarskim wykonywanym raz na 6 miesięcy na własny koszt. Dopuszcza się sfinansowanie ww. ubezpieczenia i badań ze Składek wpłacanych przez danego Zawodnika.


Spółka finansuje zakup apteczki sportowej oraz jej uzupełniania (zakup leków i innych materiałów w celu doraźnej pomocy w razie urazu Zawodnika: kompresy lodowe, maści, plastry).


Spółka zapewnia do treningów: obiekt sportowy, opiekę trenera, wodę, znaczniki, piłki oraz w oficjalnych meczach niezbędny sprzęt i ubiór sportowy do piłki nożnej. Ubiór ma odpowiadać celowi godnego reprezentowania Spółki na zewnątrz. Ponadto Spółka zapewnia akcesoria trenerskie (tablica taktyczna, gwizdek, torby na piłki, etc.).

Spółka ponosi koszty udziału Drużyny w meczach lub turniejach do wysokości oferty przedstawionej Spółce przez organizatora rozgrywek, w tym koszty: zakwaterowania, posiłków zaplanowanych przez organizatora, opłat za udział Drużyny w ww. rozgrywkach oraz ewentualnie koszt zajęć odnowy biologicznej (basen, sauna). Spółka pokrywa koszty dojazdu Drużyny na turnieje poza W., w zakresie ograniczonym wysokością budżetu Drużyny.

Członkom Drużyny wydaje się sprzęt sportowy w postaci piłek, stroju piłkarskiego, znaczników, dresu/ortalionu, które stanowią własność Spółki. W przypadku, gdy Członek Drużyny nie zwróci pobranego sprzętu jest obciążany przez Spółkę jego równowartością - wartość ta potrącana jest z wynagrodzenia Członka Drużyny za zgodą podpisywaną w dniu rozpoczęcia treningów w ramach Drużyny.

Spółka zapewnia miejsce do przechowywania worka z piłkami, toreb z ubiorem sportowym oraz pozostałego sprzętu i i akcesoriów trenerskich zakupionych na użytek Drużyny.


Spółka ustala budżet Drużyny na rok kalendarzowy w określonej wysokości (np. w 2017 r. budżet ten wynosił 60.000,00 zł).


Ponadto niezależnie od przyznanego ww. budżetu Zawodnicy z własnych, prywatnych środków pieniężnych finansują potrzeby Drużyny niewymienione powyżej. Finansowanie to odbywa się poprzez wpłacanie stałych składek miesięcznych, gdy uczestniczyli w co najmniej dwóch treningach w miesiącu kalendarzowym (obecnie w wysokości 40,00 zł) oraz składek na turnieje (obecnie w wysokości 30,00 zł). Wpłaty te przyjmuje Trener. Składki mogą być przeznaczone przez Trenera na bieżące lub doraźne potrzeby Drużyny, które pozostają poza zakresem finansowania przez Spółkę (np. nieprzewidziane w ofercie organizatora dodatkowe posiłki podczas turniejów i meczów, napoje, owoce, dopłata za przedłużony lub dodatkowy trening, oświetlenie boiska, wszelkie wydatki Drużyny przekraczające roczny jej budżet). Dysponentem Składek jest Trener, po zasięgnięciu opinii kapitana Drużyny.


Dodatkowo w piśmie z dnia 11 kwietnia 2018 r. (data wpływu 19 kwietnia 2018 r.) Wnioskodawca, uzupełnił informacje zawarte we wniosku dotyczące opisu sprawy wskazując że:

 1. Zakładowa Drużyna Piłkarska nie jest wpisana do rejestru stowarzyszeń lub innych organizacji społecznych i zawodowych.
 2. Wpłacane przez pracowników będących Członkami Drużyny (Zawodnikami) składki są przeznaczone na zakup towarów i usług, które przekazywane są zawodnikom na ich indywidualne potrzeby podczas turniejów/meczów/treningów.
 3. Nie zostało określone jakie towary i/lub usługi otrzymają członkowie drużyny w zamian za wpłacane składki.
 4. Działalność Drużyny nie jest nastawiona na osiąganie zysków.
 5. Działalność Drużyny pełni funkcje reprezentacyjne.
 6. Nie ma i nie będzie przypadków, w których składka w całości lub części zostanie zwrócona Członkowi Drużyny.
 7. Składki są przeznaczane wyłącznie na cele związane z osobistymi potrzebami zawodników, typowe to: dodatkowe kompresy lub maści w razie urazu, napoje izotoniczne i inne, owoce, dodatkowe batony węglowodanowe, bilety wstępu na dodatkowe imprezy sportowe podczas turniejów, dodatkowe posiłki regeneracyjne - wedle indywidualnych zgłoszeń zapotrzebowania zgłaszanych na bieżąco do trenera podczas zawodów lub treningu. Ponadto wszystkie wydatki, w tym również wynagrodzenie Trenera służą zaspokajaniu osobistych potrzeb/celów Zawodników,
 8. Działalność Drużyny jest finansowana ze środków obrotowych Spółki.
 9. Istnieje związek przyczynowo - skutkowy pomiędzy ponoszonymi wydatkami a osiągnięciem przychodu poprzez udział Drużyny w zawodach, promowanie i budowanie wartości marki Spółki,
 10. Stroje Zawodników — Członków Drużyny są oznaczone logo Spółki, a piłkarze i udział w zawodach przyczyniają się do rozpoznawalności Spółki.
 11. Składki miesięczne oraz składki na turnieje wpłacane przez Członków Drużyny (zawodników) do Trenera nie są w ogóle wykorzystywane na pokrycie funkcjonowania Drużyny. Spółka rozważa ograniczenie wysokości składek miesięcznych z 40 zł miesięcznie do 40 zł rocznie.


W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:


 1. Czy składki miesięczne oraz składki na turnieje wpłacane przez Członków Drużyny (Zawodników) do Trenera podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług przez Spółkę? (Pytanie oznaczone we wniosku numerem 3)
 2. Czy Spółce przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego stanowiącego sumę kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez Spółkę za usługi i towary zakupione na potrzeby Drużyny?
  (Pytanie oznaczone we wniosku numerem 4)

 3. Czy przekazanie usług i towarów, zakupionych na potrzeby Drużyny podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług przez Spółkę?

(Pytanie oznaczone we wniosku numerem 5)


Zdaniem Wnioskodawcy:


W ocenie Spółki, w przedstawionym wyżej stanie faktycznym:

 1. Składki miesięczne oraz składki na turnieje wpłacane przez Członków Drużyny (Zawodników) do Trenera nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług przez Spółkę.
 2. Spółce przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego stanowiącego sumę kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez Spółkę za usługi i towary zakupione na potrzeby Drużyny.
 3. Przekazanie usług i towarów, zakupionych na potrzeby Drużyny nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług przez Spółkę.

Ad 1


Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.


Przez dostawę towarów zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.


Zgodnie z art. 2 ust. 6 ustawy, towarami są rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.


Natomiast stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Definicja świadczenia usług ma zatem charakter dopełniający definicję dostawy towarów i jest wyrazem realizacji powszechności opodatkowania podatkiem od towarów i usług transakcji wykonywanych przez podatnika w ramach działalności gospodarczej.


Pod pojęciem usługi (świadczenia) należy zatem rozumieć każde zachowanie, na które składać się może zarówno działanie (uczynienie, wykonanie czegoś), jak i zaniechanie (nieczynienie, znoszenie określonych stanów rzeczy). Należy jednak zaznaczyć, iż nie każde działanie, powstrzymanie się od działania, czy tolerowanie czynności lub sytuacji, może zostać uznane za usługę w rozumieniu przepisów ustawy. Aby tak się stało muszą zostać spełnione łącznie następujące warunki:

 • w następstwie zobowiązania, w wykonaniu którego usługa jest świadczona, druga strona jest bezpośrednio beneficjentem świadczenia,
 • świadczonej usłudze odpowiada świadczenie wzajemne ze strony nabywcy (wynagrodzenie).


Dana czynność podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług wówczas, gdy istnieje bezpośredni związek o charakterze przyczynowym pomiędzy świadczoną usługą a otrzymanym świadczeniem wzajemnym, w ten sposób, że zapłacone kwoty stanowią rzeczywiste wynagrodzenie za wyodrębnioną usługę świadczoną w ramach stosunku prawnego lub dochodzi do wymiany świadczeń wzajemnych. Otrzymana zapłata powinna być konsekwencją wykonania świadczenia. Wynagrodzenie musi być należne za wykonanie świadczenia.


Kwestia odpłatności była wielokrotnie przedmiotem rozstrzygnięć Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.


W wyroku z dnia 1 kwietnia 1982 r. w sprawie Hong-Kong Trade Development Council, TSUE stwierdził, że wskazane w sprawie czynności podlegają opodatkowaniu jedynie wtedy, gdy zostały wykonane odpłatnie. Analizując ten problem Trybunał Sprawiedliwości UE w wyroku z dnia 8 marca 1988 r. w sprawie Apple and Pear Development Council stwierdził, że czynność można uznać za dokonaną odpłatnie, gdy istnieje bezpośrednia i jasno zindywidualizowana korzyść po stronie dostawcy towaru lub usługi, a ponadto odpłatność za otrzymane świadczenie (towar lub usługę) pozostaje w bezpośrednim związku z czynnością, która miałaby być opodatkowana tym podatkiem. Pojęcie „odpłatności” pojawiło się również w orzeczeniu z dnia 5 lutego 1981 r., C-154/80, które zapadło na tle przepisów Dyrektywy VAT z dnia 11 kwietnia 1967 r. w sprawie harmonizacji przepisów Państw Członkowskich w zakresie podatków obrotowych (67/227/EWEC). Trybunał wskazał, że termin „zapłata” stanowi integralną część przepisów prawa wspólnotowego, które nie odwołuje się do prawa państw członkowskich dla ustalenia jego znaczenia i zakresu. Stąd też wykładnia tego wyrażenia nie może być pozostawiona dyskrecjonalnemu władztwu każdego państwa członkowskiego. Ponadto Trybunał przypomniał, że świadczenie podlega opodatkowaniu jedynie w wypadku, gdy podstawę opodatkowania stanowi świadczenie wzajemne otrzymane przez świadczącego usługę. Musi również istnieć możliwość wyrażenia w pieniądzu wartości tego świadczenia wzajemnego. W końcu - jak wskazał Trybunał - świadczenie wzajemne musi stanowić pewną wartość subiektywną, gdyż podstawą opodatkowania jest świadczenie wzajemne rzeczywiście otrzymane, nie zaś wartość otrzymana według kryteriów obiektywnych.

Na uwagę zasługuje także orzeczenie w sprawie C-16/93 pomiędzy R. J. Tolsma a Inspecteur der Omzetbelasting Leeuwarden (Holandia), gdzie Trybunał zauważył, że czynność „podlega opodatkowaniu wyłącznie wtedy, gdy istnieje związek prawny między usługodawcą i usługobiorcą, w ramach którego następuje świadczenie wzajemne, przy czym wynagrodzenie otrzymane przez usługodawcę stanowi wartość faktycznie przekazana w zamian za usługi świadczone na rzecz usługobiorcy”.

Z tych względów uzasadnione jest przyjęcie, że składki miesięczne oraz składki na turnieje wpłacane przez Członków Drużyny (Zawodników) do Trenera nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług przez Spółkę, ponieważ nie stanowią one wynagrodzenia dla Spółki za udział pracownika w Drużynie, gdyż Spółka finansuje działalność Drużyny w ramach ustalonego budżetu Drużyny na rok kalendarzowy, który w całości jest pokrywany ze środków Spółki.

Natomiast wpłacanie przez Członków Drużyny stałych składek miesięcznych, gdy uczestniczyli w co najmniej dwóch treningach w miesiącu kalendarzowym (obecnie w wysokości 40,00 zł) oraz składek na turnieje (obecnie w wysokości 30,00 zł) ma na celu pokrycie bieżących lub doraźnych potrzeb Drużyny, które pozostają poza zakresem finansowania przez Spółkę (np. nieprzewidziane w ofercie organizatora dodatkowe posiłki podczas turniejów i meczów, napoje, owoce, dopłata za przedłużony lub dodatkowy trening, oświetlenie boiska, wszelkie wydatki Drużyny przekraczające roczny jej budżet). Ponadto wpłaty te przyjmuje Trener, który jest też ich dysponentem, po zasięgnięciu opinii kapitana Drużyny.


Ad 2


Zasadą jest, iż w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego - co wynika wprost z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

Z przepisów tych wynika, że podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia VAT od wydatków wykorzystywanych do działalności opodatkowanej VAT. Zatem używając niedokonanego zwrotu „wykorzystywanych” ustawodawca dopuścił tym samym możliwość odliczenia VAT od wydatków, które zostały użyte lub zostaną użyte kiedykolwiek, w bliżej nieokreślonym czasie do działalności opodatkowanej.


W świetle tych przepisów Spółce przysługuje prawo do odliczenia VAT z faktur otrzymanych przez Spółkę za wydatki ponoszone na funkcjonowanie Drużyny.


Wynika to z okoliczności, że Spółka prowadzi działalność opodatkowaną podatkiem VAT, tj. komunikacja zbiorowa (usługi przewozu). Zdaniem Spółki od wydatków na funkcjonowanie drużyny piłkarskiej można odliczyć VAT, gdyż są one poniesione na cele prowadzonej działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem VAT (art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług).

Związek z wykonywaną działalnością gospodarczą (usługi przewozowe) wydatków na utrzymanie Drużyny ma charakter pośredni, ponieważ propagowanie marki Spółki w kontekście, zawodów sportowych, w których udział biorą zawodnicy drużyny piłkarskiej Spółki wpływa na wielkość obrotów Spółki poprzez promocję jej logo, co w konsekwencji wpływa na pozyskanie nowych klientów w wyniku poinformowania ich o usługach świadczonych przez Spółkę - usługach przewozu, a także powoduje aby dotychczasowi pasażerowie dalej z niej korzystali.


Ad 3


W myśl art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.


W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).


Natomiast na mocy art. 2 pkt 6 ustawy, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.


Natomiast przez świadczenie usług rozumie się - według art. 8 ust. 1 ustawy - każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).


Z treści powołanego wyżej przepisu art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy jednoznacznie wynika, że dostawa towarów i świadczenie usług, co do zasady podlegają opodatkowaniu VAT jedynie wówczas, gdy czynności te są wykonywane odpłatnie.


Ustawodawca jednakże przewidział od powyższej reguły wyjątki, które zostały zawarte - w przypadku dostawy towarów w art. 7 ust. 2 ustawy oraz - w przypadku świadczenia usług w art. 8 ust. 2 ustawy.


I tak art. 7 ust. 2 ustawy, stanowi, że przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności:

 1. przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,
 2. wszelkie inne darowizny,
  - jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych.

Jak wynika z powyższego, czynnościami zrównanymi z odpłatną dostawą towarów jest także przekazanie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia oraz wszelkie inne darowizny, o ile przy zakupie, imporcie lub wytworzeniu tych towarów lub ich części składowych przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części. Jednocześnie, na mocy art. 7 ust. 3 ustawy, ustawodawca wyłączył z opodatkowania m.in. przekazanie prezentów o małej wartości oraz próbek w rozumieniu ustawy.

Podkreślenia wymaga, że przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie definiują pojęcia potrzeb osobistych. Za Słownikiem Języka Polskiego uznać należy, że potrzebami osobistymi są takie potrzeby, które dotyczą danej osoby i które są jej potrzebami prywatnymi, tj. potrzebami niezwiązanymi z prowadzoną przez tę osobę działalnością gospodarczą, statusem pracownika czy pełnioną funkcją. Zatem można przyjąć, że potrzebami osobistymi są te, których realizacja nie jest związana ze stosunkiem pracy, a zatem potrzeby osobiste to te, których zaspokojenie wynika z dobrej woli pracodawcy. Natomiast potrzeby pracownicze to te, których spełnienie nie wynika z autonomii stron, ale do zaspokajania których pracodawca jest zobowiązany na podstawie przepisów prawa, np. przepisów Kodeksu pracy, przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy itp.

Zatem opodatkowaniu podlega również zużycie towarów należących do przedsiębiorstwa na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, (...) jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych.

Z kolei, w świetle art. 8 ust. 2 ustawy, za odpłatne świadczenie usług uznaje się również:

 1. użycie towarów stanowiących część przedsiębiorstwa podatnika do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika, w tym w szczególności do celów osobistych podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych;
 2. nieodpłatne świadczenie usług na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika.

Z powyższego wynika, że aby nieodpłatne świadczenie usług podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, muszą być spełnione określone warunki:

 • w przypadku użycia towarów stanowiących część przedsiębiorstwa - użycie ich do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika oraz istnienie prawa podatnika do odliczenia - w całości lub w części - podatku naliczonego przy nabyciu tych towarów (warunki te muszą być spełnione łącznie),
 • w przypadku świadczenia usług - świadczenie ich do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika.


W konsekwencji dane nieodpłatne świadczenie usług będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT, jeżeli nie będzie ono się wpisywało w cel prowadzonej działalności gospodarczej podatnika, a podatnik miał prawo do odliczenia podatku naliczonego.


Odnosząc się do powyższego, mając na uwadze powołane przepisy należy wskazać, że głównym celem powołania Drużyny jest krzewienia zasad zdrowego stylu życia oraz rozwoju umiejętności piłkarskich pracowników Spółki, jak również pełnienie funkcji reprezentacyjnych dla Spółki podczas wydarzeń piłkarskich, w tym turniejów organizowanych przez spółki komunikacyjne, co w konsekwencji wpływa na wielkość obrotów Spółki poprzez pozyskanie nowych klientów w wyniku poinformowania ich o usługach świadczonych przez Spółkę - usługach przewozu, a także powoduje aby dotychczasowi pasażerowie komunikacji dalej z niej korzystali.

Ponadto udział pracowników w drużynie piłkarskiej przekłada się na zbudowanie pozytywnych relacji wśród pracowników, w dalszym zakresie wpływające na dalej idącą identyfikację pracowników ze Spółką, zwiększenie efektywności pracy i wydajność pracowników, a przez to realizację głównego celu Spółki, którym jest rozwój gospodarczy oraz jak największa sprzedaż jej usług, a w efekcie uzyskanie przychodu (obrotu).

Tym samym przekazanie usług i towarów, zakupionych na potrzeby Drużyny nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług przez Spółkę z uwagi na ich nieodpłatność oraz fakt, że będą odbywały się w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą Spółki.


W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego jest:

 • prawidłowe w zakresie opodatkowania składki miesięcznej i składki na turnieje wpłacane przez Członków Drużyny,
 • prawidłowe w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur otrzymanych przez Spółkę za usługi i towary zakupione na potrzeby Drużyny, które służą wyłącznie reprezentacji oraz rozpoznawalności Spółki,
 • nieprawidłowe w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur otrzymanych przez Spółkę za usługi i towary, które służą zaspokojeniu potrzeb osobistych Członków Drużyny,
 • prawidłowe w zakresie braku opodatkowania czynności przekazania na cele Drużyny towarów i usług, które służą wyłącznie reprezentacji oraz rozpoznawalności Spółki,
 • nieprawidłowe w zakresie braku opodatkowania czynności przekazania towarów i usług, zakupionych przez Spółkę na potrzeby osobiste Członków Drużyny.


Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.


W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).


Natomiast w art. 8 ust. 1 ustawy wskazano, że przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

 1. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;
 2. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;
 3. świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Zgodnie z art. 8 ust. 2a ustawy – w przypadku, gdy podatnik, działając we własnym imieniu, ale na rzecz osoby trzeciej, bierze udział w świadczeniu usług, przyjmuje się, że ten podatnik sam otrzymał i wyświadczył te usługi.


Z treści przywołanego przepisu art. 8 ust. 1 ustawy wynika, że ustawodawca przyjął generalną zasadę, że usługami są wszelkie odpłatne świadczenia niebędące dostawą towarów. Stąd też należy stwierdzić, że definicja „świadczenia usług” ma charakter dopełniający definicję „dostawy towarów”. Jest ona wyrazem realizacji zasady powszechności opodatkowania podatkiem od towarów i usług transakcji wykonywanych przez podatników w ramach prowadzonej przez nich działalności gospodarczej.


Co do zasady, każde świadczenie niebędące dostawą towarów, polegające na działaniu, zaniechaniu lub tolerowaniu czyjegoś zachowania stanowi usługę w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług. Przy czym muszą być spełnione następujące warunki:

 1. w następstwie zobowiązania, w wykonaniu którego usługa jest świadczona, druga strona jest bezpośrednim beneficjentem świadczenia,
 2. świadczonej usłudze odpowiada świadczenie wzajemne ze strony nabywcy (wynagrodzenie).

Z opisu sprawy wynika, że w Spółce na mocy regulacji wewnętrznej funkcjonuje zakładowa drużyna piłkarska (Drużyna) złożona z pracowników przedsiębiorstwa. Drużyna działa z inicjatywy Spółki w celu krzewienia zasad zdrowego stylu życia oraz rozwoju umiejętności piłkarskich pracowników Spółki, jak również pełni funkcje reprezentacyjne dla Spółki podczas wydarzeń piłkarskich, w tym turniejów organizowanych przez spółki komunikacyjne.


Drużynę prowadzi Trener zaakceptowany przez Zarząd Spółki. Trener jest pracownikiem Spółki, a obowiązki trenerskie wykonuje poza godzinami pracy na podstawie umowy zlecenia zawieranej na czas nieokreślony z miesięcznym wynagrodzeniem ryczałtowym w wysokości określanej decyzją Zarządu (ok. 1.500,00 zł brutto miesięcznie ). Szczegółowy zakres czynności Trenera jest określony w przedmiotowej umowie i obejmuje m in.:

 • planowanie,
 • prowadzenie oraz udział w treningach meczach i turniejach,
 • prowadzenie selekcji zawodników do Drużyny,
 • reprezentowanie członków Drużyny wobec Spółki,
 • organizacja zajęć Drużyny (kontakty z zawodnikami, wynajem obiektów sportowych do treningów, organizację wyjazdów kadry na turnieje, zlecanie prania strojów piłkarskich oraz zakup sprzętu piłkarskiego, wody, wynajem autokaru),
 • określenie zasad udziału w treningach i zachowania się członków Drużyny podczas meczów i turniejów, po zasięgnięciu opinii kapitana Drużyny,
 • opisywanie faktur i rachunków dotyczących wydatków Drużyny.


Członkami Drużyny (Zawodnikami) mogą być wyłącznie pracownicy aktualnie zatrudnieni w Spółce. Członkowie Drużyny wybierają kapitana Drużyny, który reprezentuje Członków Drużyny w relacjach z Trenerem oraz w razie potrzeby ze Spółką.


Udział Członków Drużyny w treningach, meczach oraz wyjazdach na turnieje odbywa się poza ich godzinami pracy dobrowolnie w sposób zorganizowany przez Spółkę, aczkolwiek ograniczony w zakresie dostępności dla pracowników z uwagi na możliwości finansowe i osobowe Spółki, przede wszystkim na podstawie wyniku selekcji przeprowadzonej przez Trenera, jak również z uwzględnieniem wysokości budżetu przeznaczonego na ten cel przez Zarząd Spółki oraz prywatnych środków pieniężnych wpłacanych przez Zawodników do Trenera (Składek). Członkowie Drużyny oraz Trener z tytułu udziału w zajęciach drużyny nie otrzymują diet ani delegacji. Czas pracy Członków Drużyny Spółka stara się w razie kolizji dopasowywać do potrzeb funkcjonowania Drużyny.


Każdy z Zawodników podlega ubezpieczeniu NNW oraz badaniom lekarskim wykonywanym raz na 6 miesięcy na własny koszt. Dopuszcza się sfinansowanie ww. ubezpieczenia i badań ze Składek wpłacanych przez danego Zawodnika.


Spółka finansuje zakup apteczki sportowej oraz jej uzupełniania (zakup leków i innych materiałów w celu doraźnej pomocy w razie urazu Zawodnika: kompresy lodowe, maści, plastry).


Spółka zapewnia do treningów: obiekt sportowy, opiekę trenera, wodę, znaczniki, piłki oraz w oficjalnych meczach niezbędny sprzęt i ubiór sportowy do piłki nożnej. Ubiór ma odpowiadać celowi godnego reprezentowania Spółki na zewnątrz. Ponadto Spółka zapewnia akcesoria trenerskie (tablica taktyczna, gwizdek, torby na piłki, etc.).

Spółka ponosi koszty udziału Drużyny w meczach lub turniejach do wysokości oferty przedstawionej Spółce przez organizatora rozgrywek, w tym koszty: zakwaterowania, posiłków zaplanowanych przez organizatora, opłat za udział Drużyny w ww. rozgrywkach oraz ewentualnie koszt zajęć odnowy biologicznej (basen, sauna). Spółka pokrywa koszty dojazdu Drużyny na turnieje poza W., w zakresie ograniczonym wysokością budżetu Drużyny.

Członkom Drużyny wydaje się sprzęt sportowy w postaci piłek, stroju piłkarskiego, znaczników, dresu/ortalionu, które stanowią własność Spółki. W przypadku, gdy Członek Drużyny nie zwróci pobranego sprzętu jest obciążany przez Spółkę jego równowartością - wartość ta potrącana jest z wynagrodzenia Członka Drużyny za zgodą podpisywaną w dniu rozpoczęcia treningów w ramach Drużyny.

Spółka zapewnia miejsce do przechowywania worka z piłkami, toreb z ubiorem sportowym oraz pozostałego sprzętu i akcesoriów trenerskich zakupionych na użytek Drużyny.


Spółka ustala budżet Drużyny na rok kalendarzowy w określonej wysokości (np. w 2017 r. budżet ten wynosił 60.000,00 zł).


Ponadto niezależnie od przyznanego ww. budżetu Zawodnicy z własnych, prywatnych środków pieniężnych finansują potrzeby Drużyny niewymienione powyżej. Finansowanie to odbywa się poprzez wpłacanie stałych składek miesięcznych, gdy uczestniczyli w co najmniej dwóch treningach w miesiącu kalendarzowym (obecnie w wysokości 40,00 zł) oraz składek na turnieje (obecnie w wysokości 30,00 zł). Wpłaty te przyjmuje Trener. Składki mogą być przeznaczone przez Trenera na bieżące lub doraźne potrzeby Drużyny, które pozostają poza zakresem finansowania przez Spółkę (np. nieprzewidziane w ofercie organizatora dodatkowe posiłki podczas turniejów i meczów, napoje, owoce, dopłata za przedłużony lub dodatkowy trening, oświetlenie boiska, wszelkie wydatki Drużyny przekraczające roczny jej budżet). Dysponentem Składek jest Trener, po zasięgnięciu opinii kapitana Drużyny.


Zakładowa Drużyna piłkarska nie jest wpisana do rejestru stowarzyszeń lub innych organizacji społecznych i zawodowych.


Wpłacane przez pracowników będących Członkami Drużyny (Zawodnikami) składki są przeznaczone na zakup towarów i usług, które przekazywane są Zawodnikom na ich indywidualne potrzeby podczas turniejów/meczów/treningów.


Działalność Drużyny nie jest nastawiona na osiąganie zysków natomiast pełni funkcje reprezentacyjne.


Nie występują przypadki zwrotu składki Członkowi Drużyny. Składki są przeznaczane wyłącznie na cele związane z osobistymi potrzebami zawodników, typowe to: dodatkowe kompresy lub maści w razie urazu, napoje izotoniczne i inne, owoce, dodatkowe batony węglowodanowe, bilety wstępu na dodatkowe imprezy sportowe podczas turniejów, dodatkowe posiłki regeneracyjne - wedle indywidualnych zgłoszeń zapotrzebowania zgłaszanych na bieżąco do Trenera podczas zawodów lub treningu. Ponadto wszystkie wydatki, w tym również wynagrodzenie Trenera służą zaspokajaniu osobistych potrzeb/celów Zawodników.

Składki miesięczne oraz składki na turnieje wpłacane przez Członków Drużyny (zawodników) do Trenera nie są w ogóle wykorzystywane na pokrycie funkcjonowania Drużyny. Spółka rozważa ograniczenie wysokości składek miesięcznych z 40 zł miesięcznie do 40 zł rocznie.


Działalność Drużyny jest finansowana ze środków obrotowych Spółki.


Istnieje związek przyczynowo - skutkowy pomiędzy ponoszonymi wydatkami a osiągnięciem przychodu poprzez udział drużyny w zawodach, promowanie i budowanie wartości marki Spółki. Stroje Zawodników — Członków Drużyny są oznaczone logo Spółki, a piłkarze i udział w zawodach przyczyniają się do rozpoznawalności Spółki.


Ad 1


Wnioskodawca ma wątpliwości, czy składki miesięczne oraz składki na turnieje wpłacane przez Członków Drużyny (Zawodników) do Trenera podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług przez Spółkę.


Należy zauważyć, że zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy dla uznania, że świadczenie usługi podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług bezwzględnym warunkiem jest „odpłatność” za daną czynność.


W znaczeniu potocznym wynagrodzenie to zapłata za pracę, należność, a także odszkodowanie, nagroda. Natomiast odpłatny to taki, który wymaga zapłacenia, zwrotu kosztów, płatny.


Powyższa analiza prowadzi do wniosku, że istotną cechą wynagrodzenia jest istnienie bezpośredniego związku pomiędzy dostawą towarów lub świadczeniem usług i otrzymaną zapłatą.


Należy stwierdzić, że czynności podlegają opodatkowaniu jedynie wtedy, gdy zostały wykonane odpłatnie. Czynność można uznać za dokonaną odpłatnie, gdy istnieje bezpośrednia i jasno zindywidualizowana korzyść po stronie dostawcy towaru lub świadczącego usługę.

Kolejnym czynnikiem decydującym o tym czy mamy do czynienia z wynagrodzeniem jest określenie, czy wynagrodzenie takie było należne z tytułu danego świadczenia. Czynność opodatkowana powstaje wyłącznie w związku z zaistnieniem stosunku prawnego określonego umową między stronami. Zatem wystąpić musi bezpośredni i niezbędny związek pomiędzy wykonywanymi czynnościami i wysokością otrzymanego wynagrodzenia oparty o relacje cywilnoprawne pomiędzy podmiotami i jednocześnie wynagrodzenie to może być wyrażone w pieniądzu.

Zatem czynność podlega opodatkowaniu jedynie wówczas, gdy wykonywana jest w ramach umowy zobowiązaniowej, a jedna ze stron transakcji może zostać uznana za bezpośredniego beneficjenta tej czynności. Przy czym związek pomiędzy otrzymywaną płatnością a świadczeniem na rzecz dokonującego płatności musi mieć charakter bezpośredni i na tyle wyraźny, aby można powiedzieć, że płatność następuje w zamian za to świadczenie.

Zauważyć należy, że na gruncie podatku od towarów i usług nie występują czynności częściowo odpłatne. Jeśli czynność została wykonana za wynagrodzeniem, to jest ona odpłatna. Nie ma żadnego znaczenia, czy wynagrodzenie pokrywa koszty świadczenia tej czynności poniesione przez podatnika, ewentualnie kreuje dla podatnika zysk. Także czynności wykonane „po kosztach” ich świadczenia, bądź poniżej tych kosztów, są czynnościami odpłatnymi, o ile tylko pobrano za nie wynagrodzenie.


Wobec powyższego nie można uznać, że czynności wykonywane za wynagrodzeniem, które to wynagrodzenie jest niższe od kosztów świadczenia tych czynności, są nieodpłatne w części.


Potwierdzeniem powyższej tezy jest orzecznictwo TSUE. Przykładowo w wyroku z 20 stycznia 2005 r. w sprawie C-412/03 Hotel Scandic Gasaback AB v. Riksskatteverket, TSUE wskazał, że według VI Dyrektywy dostawa jest odpłatna albo nieodpłatna. Uzyskanie zapłaty, która pokrywa jedynie koszty, czy też tylko ich część nie oznacza, w ocenie TSUE, że czynność ma charakter nieodpłatny lub częściowo nieodpłatny.

Powyższe koresponduje z definicją podatnika zawartą w art. 15 ust. 1 ustawy, zgodnie z którą podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Zatem dla opodatkowania czynności podatkiem od towarów i usług nie ma znaczenia, czy przez dostawcę towaru lub świadczącego usługę została odniesiona korzyść finansowa. Istotnym jest, czy w zamian za dostarczony towar lub wykonaną usługę zostało wypłacone wynagrodzenie na rzecz dostawcy. Bez znaczenia pozostaje zatem fakt, czy wynagrodzenie sprzedającego towar/wykonującego usługę obejmuje jedynie kwotę stanowiącą zwrot kosztów lub jej część, czy też zostało powiększone o marżę stanowiącą zysk dla dostawcy.


Wobec powyższego, obciążenie pracowników określoną kwotą do zapłaty powodować będzie, że na gruncie ustawy o podatku VAT, czynność ta będzie odpłatna.


Jak wskazał Wnioskodawca w opisie sprawy niezależnie od przyznanego ww. budżetu Zawodnicy z własnych, prywatnych środków pieniężnych finansują potrzeby Drużyny. Finansowanie to odbywa się poprzez wpłacanie stałych składek miesięcznych, gdy uczestniczyli w co najmniej dwóch treningach w miesiącu kalendarzowym (obecnie w wysokości 40,00 zł) oraz składek na turnieje (obecnie w wysokości 30,00 zł). Wpłaty te przyjmuje Trener.

Składki, które wpłacają Zawodnicy przeznaczone są na bieżące lub doraźne potrzeby Drużyny, które pozostają poza zakresem finansowania przez Spółkę (np. nieprzewidziane w ofercie organizatora dodatkowe posiłki podczas turniejów i meczów, napoje, owoce, dopłata za przedłużony lub dodatkowy trening, oświetlenie boiska, wszelkie wydatki Drużyny przekraczające roczny jej budżet).


Wpłacane przez pracowników będących Członkami Drużyny (Zawodnikami) składki są przeznaczone na zakup towarów i usług, które przekazywane są Zawodnikom na ich indywidualne potrzeby podczas turniejów/meczów/treningów.


Składki są przeznaczane wyłącznie na cele związane z osobistymi potrzebami Zawodników, typowe to: dodatkowe kompresy lub maści w razie urazu, napoje izotoniczne i inne, owoce, dodatkowe batony węglowodanowe, bilety wstępu na dodatkowe imprezy sportowe podczas turniejów, dodatkowe posiłki regeneracyjne - wedle indywidualnych zgłoszeń zapotrzebowania zgłaszanych na bieżąco do Trenera podczas zawodów lub treningu. Ponadto wszystkie te wydatki, służą zaspokajaniu osobistych potrzeb/celów Zawodników.


Nie zostało określone jakie towary i/lub usługi otrzymają Członkowie Drużyny w zamian za wpłacane składki. Nie ma i nie będzie przypadków, w których składka w całości lub części zostanie zwrócona Członkowi Drużyny.


Odnosząc przytoczone przepisy prawa do opisu sprawy nie można uznać, że składki wpłacane przez Członków Drużyny (Zawodników) podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT. W analizowanym przypadku nie dochodzi do świadczenia wzajemnego ponieważ zapłaconych przez Członków Drużyny składek nie można przypisać do konkretnego towaru lub wykonanej usługi. Jak wskazano w opisie sprawy nie określono jaki towar lub usługę można otrzymać w zamian za uiszczoną składkę. Ponadto, nie przewiduje się aby składki w całości lub w części były zwracane Zawodnikowi w sytuacji gdy np. dany Członek Drużyny nie skorzysta z towarów lub usług.


Zatem w rozpatrywanym przypadku należy wskazać, że dokonywane wpłaty przez Zawodników, które nie stanowią zapłaty za określone towary i usługi nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.


Tym samym, stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 1 należało uznać za prawidłowe.


Ad 2


Wnioskodawca ma także wątpliwości, czy Spółce przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego stanowiącego sumę kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez Spółkę za usługi i towary zakupione na potrzeby Drużyny.

W myśl art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.


Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.


Ponadto należy podkreślić, że ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Z treści art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy wynika, że nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.


Oznacza to, że podatnik nie może skorzystać z prawa do odliczenia w odniesieniu do podatku, który jest należny wyłącznie z tego względu, że został wykazany na fakturze w sytuacji, gdy transakcja nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.


Natomiast na podstawie art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z treści cytowanych wyżej przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje czynny zarejestrowany podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Należy zauważyć, że dla realizacji prawa do odliczenia podatku naliczonego niezbędne jest istnienie związku między dokonywanymi zakupami towarów i usług a prowadzoną działalnością.


Związek dokonywanych zakupów z działalnością podatnika może mieć zatem charakter pośredni lub bezpośredni.


O związku bezpośrednim dokonywanych zakupów z działalnością gospodarczą można mówić wówczas, gdy nabywane towary lub usługi służą np. dalszej odsprzedaży lub też są niezbędne do wytworzenia towarów lub wykonania usług będących przedmiotem sprzedaży. Bezpośrednio więc wiążą się z czynnościami opodatkowanymi wykonywanymi przez podatnika.

Natomiast o związku pośrednim można mówić wówczas, gdy ponoszone wydatki wiążą się z całokształtem funkcjonowania firmy (przedsiębiorstwa) - mają pośredni związek z działalnością gospodarczą, a tym samym z osiąganymi przez podatnika przychodami.


Aby jednak można było wskazać, że określone zakupy mają chociażby pośredni związek z działalnością, istnieć musi związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy dokonanymi zakupami towarów i usług a powstaniem obrotu. O pośrednim związku dokonanych zakupów z działalnością podatnika można mówić wówczas, gdy zakup towarów i usług nie przyczynia się bezpośrednio do obrotu osiąganego przez podatnika, np. poprzez odsprzedaż, lecz poprzez wpływ na ogólne funkcjonowanie przedsiębiorstwa jako całości. Powyższe regulacje oznaczają, że aby stwierdzić, czy podatnikowi podatku od towarów i usług przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony, należy zbadać wyłącznie związek ponoszonych wydatków z wykonywanymi przez podatnika czynnościami opodatkowanymi, przy czym związek ten musi mieć charakter niewątpliwy, lecz niekoniecznie bezpośredni. Podatnik musi jednak wykazać związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z wydatków mających pośredni związek z działalnością opodatkowaną, jako jeden z aspektów zasady neutralności podatku VAT było przedmiotem licznych orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. System odliczania podatku VAT – jak wskazuje TSUE m.in. w wyroku z 22 lutego 2001 r. w sprawie C 408/98 (Abbey National plc v. Commissioners of Customs Excise) – „(...) ma na celu całkowite uwolnienie przedsiębiorców od ciężaru podatku VAT, zapłaconego lub do zapłaty, w ramach prowadzonej przez nich działalności gospodarczej. W konsekwencji wspólny system VAT zapewnia całkowitą neutralność opodatkowania VAT wszelkiej działalności gospodarczej, bez względu na jej cel i rezultat, przy założeniu, że ona sama, co do zasady, podlega opodatkowaniu VAT”.

Zasada neutralności podatku VAT, a także kwestia pośredniego związku pomiędzy podatkiem naliczonym VAT a czynnościami opodatkowanymi jako warunku wystarczającego do zachowania prawa do odliczenia VAT były przedmiotem licznych orzeczeń TSUE m.in.: wyrok z 15 stycznia 1998 r. w sprawie C-37/95 (Państwo Belgijskie v. Ghent Coal Terminal NV), wyrok z 26 maja 2005 r. w sprawie C-465/03 (Kretztechnik AG v. Finanzamt Linz), wyrok z 27 września 2001 r. w sprawie C-16/00 (CIBO Particiationis SA v. Directeur region al des impots du Nord-Pas-de-Calats). TSUE podkreślał, że co do zasady, prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego przysługuje podatnikom wówczas, gdy istnieje bezpośredni związek poniesionych wydatków ze sprzedażą opodatkowaną. Jednakże, brak bezpośredniego związku z konkretną czynnością podlegającą opodatkowaniu nie wyklucza prawa odliczenia podatku VAT w przypadku tzw. kosztów ogólnych działania podatnika, o ile koszty te mogą być przypisane do działalności podatnika podlegającej opodatkowaniu VAT.

Analizując kwestię prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu zakupu towarów i usług na potrzeby Drużyny, należy wskazać, że prawo to przysługuje w zakresie w jakim zakupy bezspornie związane są z realizowaniem czynności opodatkowanych podatkiem VAT.


Z przedstawionych okoliczności sprawy wynika, że wydatki poniesione na zakup towarów bądź usług na potrzeby Drużyny będą związane w sposób pośredni ze sprzedażą opodatkowaną Wnioskodawcy.


Jak wskazuje Wnioskodawca propagowanie marki Spółki w kontekście, zawodów sportowych, w których udział biorą Zawodnicy Drużyny piłkarskiej Spółki wpływa na wielkość obrotów Spółki poprzez promocję jej logo, co w konsekwencji wpływa na pozyskanie nowych klientów w wyniku poinformowania ich o usługach świadczonych przez Spółkę - usługach przewozu, a także powoduje aby dotychczasowi pasażerowie komunikacji dalej z niej korzystali.


Spółka prowadzi działalność opodatkowaną podatkiem VAT, tj. komunikacja zbiorowa (usługi przewozu).


Tym samym, z uwagi na powołane przepisy prawa w kontekście wskazanego opisu sprawy należy stwierdzić, że towary i usługi nabyte w celu utrzymania i funkcjonowania Drużyny, które są wykorzystywane do reprezentacji i rozpoznawalności Spółki na rynku są wykorzystywane w sposób pośredni do wykonywania przez Spółkę - czynnego podatnika podatku VAT - czynności opodatkowanych. Zatem Spółce przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego (w myśl art. 86 ust. 1 i ust. 2 ustawy) z tytułu nabycia tych towarów i usług wynikających z faktur z wykazaną kwotą podatku VAT wystawionych przez podatników VAT czynnych.

Powyżej wskazane prawo do obniżenia kwoty podatku VAT należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z prawidłowo wystawionych faktur dokumentujących nabycie towarów i usług, będzie mogło być zrealizowane wyłącznie pod warunkiem niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy o VAT.


Tym samym, stanowisko Wnioskodawcy dotyczące pytania nr 2 w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego od zakupionych na cele Drużyny towarów i usług, które służą wyłącznie reprezentacji oraz rozpoznawalności Spółki należało uznać za prawidłowe.


W odniesieniu natomiast do towarów i usług, które nabywa Spółka na potrzeby Drużyny, które mogą być finansowane ze składek i które służą zaspokojeniu osobistych potrzeb Zawodników nie można stwierdzi, że mają one związek ze sprzedażą opodatkowaną Wnioskodawcy.


Jak wskazał Wnioskodawca wpłacane przez pracowników będących Członkami Drużyny (Zawodnikami) składki są przeznaczone na zakup towarów i usług, które przekazywane są Zawodnikom na ich indywidualne potrzeby podczas turniejów/meczów/treningów.


Składki są przeznaczane wyłącznie na cele związane z osobistymi potrzebami Zawodników, do których należą: dodatkowe kompresy lub maści w razie urazu, napoje izotoniczne i inne, owoce, dodatkowe batony węglowodanowe, bilety wstępu na dodatkowe imprezy sportowe podczas turniejów, dodatkowe posiłki regeneracyjne - wedle indywidualnych zgłoszeń zapotrzebowania zgłaszanych na bieżąco do trenera podczas zawodów lub treningu. Ponadto wszystkie wydatki, służą zaspokajaniu osobistych potrzeb/celów Zawodników.

Tym samym, w przypadku nabycia towarów i usług zakupionych dla zaspokojenia potrzeb osobistych Członków Drużyny, finansowanych przez Spółkę lub z zapłaconych składek brak jest związku poniesionych wydatków ze sprzedażą opodatkowaną Wnioskodawcy, nie zostanie zatem spełniona podstawowa przesłanka warunkująca prawo do odliczenia podatku naliczonego (wskazana w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT).


Zatem, Wnioskodawca nie będzie miał prawa do obniżenia kwoty podatku VAT należnego o kwotę podatku VAT naliczonego w przypadku nabycia towarów i usług na potrzeby osobiste Członków Drużyny.


Tym samym, stanowisko Wnioskodawcy w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od towarów i usług, które służą wyłącznie zaspokojeniu celów osobistych Członków Drużyny należało uznać za nieprawidłowe.


Ad 3


Wnioskodawca ma również wątpliwości, czy przekazanie towarów i usług, zakupionych na potrzeby Drużyny podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług przez Spółkę.


Stosownie do treści art. 7 ust. 2 ustawy o VAT przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności:

 1. przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,
 2. wszelkie inne darowizny

- jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych.


W myśl art. 7 ust. 3 ustawy o VAT przepisu ust. 2 nie stosuje się do przekazywanych prezentów o małej wartości i próbek, jeżeli przekazanie to następuje na cele związane z działalnością gospodarczą podatnika.


Zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy o VAT przez prezenty o małej wartości, o których mowa w ust. 3, rozumie się przekazywane przez podatnika jednej osobie towary:

 1. o łącznej wartości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 100 zł, jeżeli podatnik prowadzi ewidencję pozwalającą na ustalenie tożsamości tych osób;
 2. których przekazania nie ujęto w ewidencji, o której mowa w pkt 1, jeżeli jednostkowa cena nabycia towaru (bez podatku), a gdy nie ma ceny nabycia, jednostkowy koszt wytworzenia, określone w momencie przekazywania towaru, nie przekraczają 10 zł.

Stosownie do art. 7 ust. 7 cyt. ustawy przez próbkę, o której mowa w ust. 3, rozumie się identyfikowalne jako próbka egzemplarz towaru lub jego niewielką ilość, które pozwalają na ocenę cech i właściwości towaru w jego końcowej postaci, przy czym ich przekazanie (wręczenie) przez podatnika:

 1. ma na celu promocję tego towaru oraz
 2. nie służy zasadniczo zaspokojeniu potrzeb odbiorcy końcowego w zakresie danego towaru, chyba że zaspokojenie potrzeb tego odbiorcy jest nieodłącznym elementem promocji tego towaru i ma skłaniać tego odbiorcę do zakupu promowanego towaru.

Jak wynika z powyższych uregulowań opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega generalnie każde nieodpłatne przekazanie towaru należącego do przedsiębiorstwa, w tym także wszelkie inne darowizny, z którym wiąże się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, o ile podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu, imporcie lub wytworzeniu tych towarów lub ich części składowych. Wyjątkiem jest przekazanie towarów stanowiących prezenty o małej wartości lub próbki.

Należy podkreślić, że w sytuacji, gdy podatnik odliczył podatek naliczony przy nabyciu lub wytworzeniu towarów, to ich nieodpłatne przekazanie, gdyby było nieopodatkowane, w rezultacie prowadziłoby do sytuacji, że żaden z uczestników obrotu gospodarczego nie poniósłby ekonomicznego ciężaru podatku VAT. Pozostawałoby to w sprzeczności z zasadą powszechności i neutralności opodatkowania. Nieodpłatne przekazanie towarów handlowych, które nie wypełnia definicji prezentów o małej wartości w rozumieniu art. 7 ust. 4 lub próbek w rozumieniu art. 7 ust. 7 ustawy o VAT, traktowane jest jak dostawa towarów i rodzi konieczność opodatkowania podatkiem VAT. Jeżeli natomiast podatnik nie miał prawa do odliczenia podatku naliczonego, to nieodpłatne przekazanie (w tym także darowizna) tych towarów pozostaje poza zakresem opodatkowania (podatnik nie musi dokonać ich opodatkowania), bez względu na cel, na który zostały one przekazane (darowane).


Stosownie do art. 8 ust. 2 ustawy, za odpłatne świadczenie usług uznaje się również:

 1. użycie towarów stanowiących część przedsiębiorstwa podatnika do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika, w tym w szczególności do celów osobistych podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych;
 2. nieodpłatne świadczenie usług na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika.

Zatem interpretując ww. art. 8 ust. 2 pkt 1 ustawy, stwierdzić należy, że opodatkowaniu podlegać powinno, jako odpłatne świadczenie usług, użycie towarów stanowiących część przedsiębiorstwa podatnika do celów innych niż działalność gospodarcza (w tym w szczególności do celów osobistych podatnika lub jego pracowników), jeżeli przysługiwało mu prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego, w całości lub w części, przy nabyciu tych towarów, ich imporcie lub wytworzeniu tych towarów lub ich części składowych.

Tylko łączne zaistnienie ww. przesłanek umożliwia objęcie zakresem opodatkowania podatkiem VAT usług świadczonych nieodpłatnie. Jeśli jeden z tych warunków nie jest spełniony, to wówczas takie świadczenie usług nie będzie opodatkowane podatkiem od towarów i usług.

Analizując natomiast treść powołanego art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy, należy zauważyć, że dla ustalenia, czy konkretne nieodpłatne świadczenie usług podlega opodatkowaniu na mocy cytowanego wyżej przepisu istotne jest ustalenie celu takiego świadczenia. Jeżeli nieodpłatne świadczenie wpisywało się będzie w cel prowadzonej działalności gospodarczej, wtedy przesłanka uznania takiej nieodpłatnej czynności za odpłatne świadczenie usług, podlegające opodatkowaniu nie zostanie spełniona. Stwierdzenie takie uzależnione jednak jest od konkretnych okoliczności jakie w danej sprawie występują.

Mając na uwadze powyższe należy podkreślić, że brak prawa do odliczenia z uwagi na związek wydatków z czynnościami niezwiązanymi z działalnością gospodarczą podatnika powoduje, że nie występuje tym samym obowiązek opodatkowania podatkiem od towarów i usług nieodpłatnego świadczenia usług.

Zwrócić przy tym należy uwagę, że przepisy ustawy nie definiują pojęcia „potrzeb osobistych”. Według Słownika Języka Polskiego uznać należy, że potrzebami „osobistymi” są takie potrzeby, które „dotyczą danej osoby” i które są jej potrzebami „prywatnymi”, tj. potrzebami niezwiązanymi z prowadzoną przez tą osobę działalnością gospodarczą, statusem pracownika czy pełnioną funkcją.

Jak wynika z opisu sprawy Spółka zapewnia do treningów: obiekt sportowy, opiekę trenera, wodę, znaczniki, piłki oraz w oficjalnych meczach niezbędny sprzęt i ubiór sportowy do piłki nożnej. Ubiór ma odpowiadać celowi godnego reprezentowania Spółki na zewnątrz. Ponadto Spółka zapewnia akcesoria trenerskie (tablica taktyczna, gwizdek, torby na piłki, etc.).

Jak wskazał Wnioskodawca stroje Zawodników — Członków Drużyny są oznaczone logo Spółki, a piłkarze i udział w zawodach przyczyniają się do rozpoznawalności Spółki.


Z wniosku wynika także, że Członkom Drużyny wydaje się sprzęt sportowy w postaci piłek, stroju piłkarskiego, znaczników, dresu/ortalionu, które stanowią własność Spółki. W przypadku, gdy Członek Drużyny nie zwróci pobranego sprzętu jest obciążany przez Spółkę jego równowartością - wartość ta potrącana jest z wynagrodzenia Członka Drużyny za zgodą podpisywaną w dniu rozpoczęcia treningów w ramach Drużyny.


Jak wskazuje Wnioskodawca głównym celem powołania Drużyny jest krzewienie zasad zdrowego stylu życia oraz pełnienie funkcji reprezentacyjnych dla Spółki podczas wydarzeń piłkarskich.


Należy zatem wskazać, że w odniesieniu do przekazanych towarów i usług na potrzeby Drużyny, które służą organizacji zawodów i treningów oraz sprzętu i strojów opatrzonych logo spółki, które stanowią własność Spółki nie można stwierdzić, że dochodzi w tym przypadku do nieodpłatnego przekazania towarów i usług na cele osobiste Zawodników ale są to towary i usługi zakupione przez Spółkę i wykorzystywane w związku z prowadzoną działalnością Wnioskodawcy.


Tym samym, stanowisko Wnioskodawcy dotyczące pytania nr 3 w zakresie braku opodatkowania czynności przekazania na cele Drużyny towarów i usług, które służą wyłącznie reprezentacji oraz rozpoznawalności Spółki należało uznać za prawidłowe.


W odniesieniu natomiast do przekazywanych towarów i usług na potrzeby Drużyny, które służą zaspokojeniu osobistych potrzeb Zawodników, które mogą być finansowane ze składek wpłacanych przez Zawodników lub środków obrotowych Spółki nie można stwierdzić, że dochodzi w tym przypadku do nieodpłatnego przekazania towarów i usług na cele związane z prowadzoną działalnością Wnioskodawcy.

Z opisu sprawy wynika, że składki są przeznaczane wyłącznie na cele związane z osobistymi potrzebami Zawodników, do których należą: dodatkowe kompresy lub maści w razie urazu, napoje izotoniczne i inne, owoce, dodatkowe batony węglowodanowe, bilety wstępu na dodatkowe imprezy sportowe podczas turniejów, dodatkowe posiłki regeneracyjne - wedle indywidualnych zgłoszeń zapotrzebowania zgłaszanych na bieżąco do trenera podczas zawodów lub treningu. Ponadto wszystkie wydatki, służą zaspokajaniu osobistych potrzeb/celów Zawodników.

W tym przypadku wydania towarów na potrzeby osobiste Zawodników (pracowników) jako niezwiązane z prowadzoną działalnością, od nabycia których Wnioskodawca nie będzie miał prawa do odliczenia podatku naliczonego, będą wypełniały przesłanki art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT. Tym samym, Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do naliczenia podatku należnego z tego tytułu.

Natomiast, nieodpłatne przekazania usług na potrzeby osobiste Zawodników (pracowników), jako czynności niezwiązane z prowadzoną działalnością gospodarczą będą wypełniać przesłanki określone w art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy o VAT. Tym samym Wnioskodawca w przypadku przekazania usług na potrzeby osobiste Zawodników będzie zobowiązany do naliczenia podatku VAT należnego z tego tytułu.

Zatem, Wnioskodawca błędnie wskazał, że nie wystąpi konieczność opodatkowania towarów przekazanych na potrzeby osobiste Zawodników z uwagi na ich związek z czynnościami opodatkowanymi Spółki, gdyż jak wyjaśniono powyżej w przedmiotowej sprawie Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do opodatkowania przekazania towarów na cele osobiste Członków Drużyny z tytułu zaistnienia przesłanki określonej w art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT.


Dodatkowo w przypadku nieodpłatnego przekazania usług na potrzeby osobiste Zawodników Wnioskodawca będzie zobowiązany do naliczenia podatku VAT należnego w myśl art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy o VAT.


Tym samym, stanowisko Wnioskodawcy dotyczące pytania nr 3 w zakresie braku opodatkowania wydania towarów i usług, zakupionych przez Spółkę na potrzeby osobiste Członków Drużyny należało uznać za nieprawidłowe.


Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu zawartego w opisie sprawy przedstawionym we wniosku, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.


Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia oraz zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania niniejszej interpretacji.


Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.


doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj