Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej
0113-KDIPT2-2.4011.123.2018.1.KK
z 20 kwietnia 2018 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 19 lutego 2018 r. (data wpływu 27 lutego 2018 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wypłaty wynagrodzeń członkom komisji egzaminacyjnej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 lutego 2018 r. wpłynął do Organu podatkowego ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wypłaty wynagrodzeń członkom komisji egzaminacyjnej.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca, zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (Dz. U. z 2016 r., poz. 1285), jest organizacją samorządu gospodarczego rzemiosła zrzeszającą cechy, spółdzielnie rzemieślnicze i rzemieślników należących do cechów, a także inne jednostki organizacyjne, jeżeli ich celem jest wspieranie rozwoju gospodarczego rzemiosła. W myśl art. 11 ust. 2 tej ustawy, podstawowym zadaniem izby rzemieślniczej jest pomoc w reprezentowaniu zrzeszonych organizacji oraz rzemieślników wobec organów administracji publicznej oraz innych organizacji i instytucji, udzielanie swym członkom pomocy instruktażowej i doradczej oraz przeprowadzanie egzaminów kwalifikacyjnych: czeladniczych, mistrzowskich i sprawdzających. Szczegółowy ich zakres określa statut.

Zgodnie z § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie egzaminu czeladniczego, mistrzowskiego i sprawdzającego przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych, wydanym na podstawie art. 3 ust. 4 ustawy o rzemiośle, komisje egzaminacyjne powołuje właściwy organ statutowy na 5-letnią kadencję.

Organem statutowym Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości powołującym komisje egzaminacyjne jest Zarząd Izby. Uchwałą z dnia 8 kwietnia 2013 r. Zarząd powołał komisje egzaminacyjne działające przy Izbie Rzemiosła i Przedsiębiorczości. Zgodnie z § 26 ust. 1 i 2 ww. rozporządzenia, Zarząd Izby podjął również uchwałę z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie wskazania wysokości wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnych. W uchwale Zarząd wskazał wysokość wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnych za jedną przeegzaminowaną osobę (liczba osób przystępujących do egzaminu jest różna). Wysokość wynagrodzenia jest iloczynem stawki za jednego kandydata i liczby kandydatów obecnych na egzaminie lub suma tych iloczynów. Składy komisji egzaminacyjnych powoływane są na przeprowadzenie ww. egzaminów w zależności od potrzeb. Terminy egzaminu nie mają charakteru stałego i ustalane są po złożeniu wniosków przez kandydatów i dopuszczeniu ich do egzaminu przez Izbę Rzemieślniczą. Wypłaty dla członków komisji egzaminacyjnych za przeprowadzone egzaminy dokonywane są po zakończeniu wszystkich sesji egzaminacyjnych w listopadzie i grudniu.

Wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach komisji egzaminacyjnej kwalifikowane są jako przychód określony w art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którym za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, uważa się przychody otrzymywane przez osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych. Natomiast na podstawie art. 41 ust. 1 ww. ustawy Izba pobiera zaliczki w wysokości 18% naliczonego wynagrodzenia, pomniejszonego o miesięczne koszty uzyskania przychodu w wysokości określonej w art. 22 ust. 9 ww. ustawy, tj. 111,25 zł. W przypadku, gdy przychód członka komisji nie przekracza kwoty 200 zł, w myśl art. 30 ust. 1 pkt 5a ww. ustawy, od przychodów pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy bez pomniejszania tych przychodów o koszt ich uzyskania (art. 30 ust. 3 tej ustawy).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca prawidłowo kwalifikuje przychód członków komisji egzaminacyjnych, czy poprawnie ustala koszty uzyskania tego przychodu oraz czy prawidłowo pobiera zaliczki na podatek dochodowy?

Zdaniem Wnioskodawcy, w oparciu o interpretację Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 18 maja 2012 r., nr ILPB2/415-175/12-4/TR, z której wynika, że przychody uzyskiwane przez członków komisji egzaminacyjnych stanowią przychody z innych źródeł, na Wnioskodawcy nie ciąży obowiązek poboru zaliczek.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

W myśl art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 200, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W art. 10 ust. 1 pkt 9 ww. ustawy, ustawodawca wśród źródeł przychodów wymienił: „inne źródła”.

Stosownie do treści przepisu art. 20 ust. 1 ww. ustawy, za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i art. 17.

Użyty przez ustawodawcę zwrot „w szczególności” oznacza, że przychody wymienione w tym przepisie stanowią katalog otwarty, a zatem, do tej kategorii przychodów można zaliczyć również inne przychody, niewymienione w treści tego przepisu. Do kategorii przychodów z innych źródeł zalicza się te wszystkie przychody, które ze względu na sposób osiągnięcia nie mogą zostać zakwalifikowane do żadnych z konkretnych przychodów wymienionych w treści art. 10 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, Wnioskodawca (Izba Rzemieślnicza), zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (Dz. U. z 2016 r., poz. 1285), jest organizacją samorządu gospodarczego rzemiosła zrzeszającą cechy, spółdzielnie rzemieślnicze i rzemieślników należących do cechów, a także inne jednostki organizacyjne, jeżeli ich celem jest wspieranie rozwoju gospodarczego rzemiosła. Zgodnie z § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie egzaminu czeladniczego, mistrzowskiego i sprawdzającego przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych, wydanym na podstawie art. 3 ust. 4 ustawy o rzemiośle, komisje egzaminacyjne powołuje właściwy organ statutowy na 5-letnią kadencję.

Organem statutowym Wnioskodawcy, powołującym komisje egzaminacyjne, jest Zarząd Izby. Uchwałą z dnia 8 kwietnia 2013 r. Zarząd powołał komisje egzaminacyjne działające przy Izbie Rzemiosła i Przedsiębiorczości. Zgodnie z § 26 ust. 1 i 2 ww. rozporządzenia, Zarząd Izby podjął również uchwałę z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie wskazania wysokości wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnych. Składy komisji egzaminacyjnych powoływane są na przeprowadzenie ww. egzaminów w zależności od potrzeb.

Z powyższego wynika, że członkowie komisji egzaminacyjnej są powoływani na swoje stanowiska, a tym samym nie są z nimi zawierane umowy cywilnoprawne na pełnienie ich funkcji. W związku z tym, uzyskane przez członka komisji wynagrodzenie należy zakwalifikować do przychodów z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 w zw. z art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż wypłacane należności nie mieszczą się w kategoriach wymienionych w art. 10 ust. 1 ww. ustawy.

Stosownie do treści art. 13 ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, uważa się przychody otrzymywane przez osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych. Należności wypłaconych członkom komisji egzaminacyjnej nie można zakwalifikować do przychodów określonych w art. 13 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż komisja egzaminacyjna nie jest żadnym z organów stanowiących osób prawnych.

Mając na uwadze obowiązujące przepisy oraz przedstawiony we wniosku stan faktyczny stwierdzić należy, że należności wypłacane przez Wnioskodawcę członkom komisji egzaminacyjnej stanowią przychody z innych źródeł, określone w art. 10 ust. 1 pkt 9 w zw. z art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W związku z tym, przychody te podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych, według skali określonej w art. 27 ust. 1 ww. ustawy.

Zgodnie z art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, z wyjątkiem dochodów (przychodów) wymienionych w art. 21, art. 52, art. 52a i art. 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku, od których nie są obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego, są obowiązane sporządzić informację według ustalonego wzoru o wysokości przychodów i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego, z zastrzeżeniem art. 45ba ust. 4, przesłać ją podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika wykonuje swoje zadania, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania.

W świetle obowiązujących przepisów stwierdzić należy, że Wnioskodawca nie ma obowiązku poboru zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od wynagrodzeń wypłacanych członkom komisji egzaminacyjnych działających przy Izbie Rzemiosła, powołanych przez organ stanowiący – Zarząd Izby. Na Wnioskodawcy będą ciążyły obowiązki informacyjne, określone w art. 42a ww. ustawy. Oznacza to, że w terminie i na zasadach określonych w tym przepisie, Wnioskodawca jest obowiązany wyłącznie do sporządzenia i przekazania członkom komisji egzaminacyjnej oraz właściwemu dla nich urzędowi skarbowemu informacji PIT-8C o przychodach, w której wykaże kwotę przychodu z innych źródeł, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy.

Z uwagi na powyższe, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Zgodnie z art. 14na ustawy Ordynacja podatkowa, przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

  1. z zastosowaniem art. 119a;
  2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369, późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.


doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj