Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej
0111-KDIB3-1.4012.83.2018.2.WN
z 18 kwietnia 2018 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 6 lutego 2018 r. (data wpływu 9 lutego 2018 r.), uzupełnionym pismem z 16 marca 2018 r. (data wpływu 19 marca 2018 r.) oraz pismem z 26 marca 2018 r. (data wpływu 28 marca 2018 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług:

 • jest prawidłowe – w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego od faktur zakupu dotyczących wydatków związanych z organizacją obchodów jubileuszu 50-lecia istnienia Spółki,
 • jest nieprawidłowe - w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego od faktur zakupu dotyczących wydatków związanych z zakupem okolicznościowych statuetek dla pracowników Spółki.

UZASADNIENIE

W dniu 9 lutego 2018 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług m.in. w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego od faktur zakupu dotyczących wydatków związanych z organizacją obchodów jubileuszu 50-lecia istnienia Spółki.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 16 marca 2018 r. (data wpływu 19 marca 2018 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 9 marca 2018 r. znak: 0111-KDIB1-3.4010.51.2018.2.PC, 0111-KDIB3-1.4012.83.2018.2.WN oraz pismem z 26 marca 2018 r. (data wpływu 28 marca 2018 r.).

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest jednoosobową spółką Gminy Miejskiej, przedsiębiorstwem użyteczności publicznej prowadzącym działalność gospodarczą związaną z zaopatrzeniem odbiorców w ciepło na podstawie udzielonych koncesji w zakresie: wytwarzania ciepła, przesyłania i dystrybucji ciepła, obrotu ciepłem oraz wytwarzania energii elektrycznej. Spółka jest zobowiązana do dostarczania ciepła dla mieszkańców (gospodarstwa domowe), obiektów użyteczności publicznej (szkoły, przedszkola, instytucje, itp.) oraz dla klientów biznesowych.

W bieżącym roku kalendarzowym minie 50 rocznica założenia firmy. W związku ze zbliżającymi się obchodami 50-lecia istnienia Spółki, Wnioskodawca zamierza zorganizować spotkanie jubileuszowe (dalej: „obchody jubileuszowe”). Planowane wydarzenie będzie przypadać w podobnym czasie, co obchody Święta Dnia Ciepłownika.

W obchodach jubileuszowych uczestniczyć będą zarówno pracownicy Wnioskodawcy, jak również zaproszeni goście, w gronie których znajdować się będą przedstawiciele władz lokalnych oraz przedstawiciele firm zewnętrznych, z którymi Wnioskodawca współpracuje w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (dalej również łącznie: „Goście” lub „Uczestnicy”). Każdy z Uczestników będzie miał możliwość zaproszenia osoby towarzyszącej.

Program obchodów jubileuszowych zakłada, że w ramach przedmiotowego spotkania odbędą się kolejno po sobie następujące wydarzenia:

(i) Konferencja jubileuszowa - w ramach tej części spotkania Spółka m in. zaprezentuje podsumowanie wyników swojej dotychczasowej działalności oraz plany i perspektywy związane z rozwojem działalności Spółki w kolejnych latach. Ponadto Spółka uhonoruje swoich zasłużonych pracowników poprzez wręczenie nagród oraz pamiątkowych dyplomów. Części oficjalnej będzie towarzyszyć odpowiednia oprawa multimedialna.

(ii) Konferencja branżowa - w ramach tej części spotkania odbędą się prelekcje, w trakcie których zostaną poruszone zagadnienia związane z branżą ciepłowniczą, a także panel dyskusyjny poświęcony wzajemnej wymianie wiedzy oraz doświadczeń pomiędzy Wnioskodawcą, a zaproszonymi przedstawicielami firm zewnętrznych.

(iii) Gala jubileuszowa - ta część będzie miała charakter spotkania integracyjnego, w którym przewidziany jest udział pracowników Spółki oraz zaproszonych gości z zewnątrz.

Głównym celem organizacji obchodów jubileuszowych jest osiągnięcie korzyści biznesowych w postaci wzrostu motywacji oraz poprawy zaangażowania pracowników w zakresie wykonywanych obowiązków, a także umacnianie więzi pomiędzy Spółką, a jej pracownikami oraz Spółką i zaproszonymi gośćmi. Wydarzenie to ma również zapewnić budowanie pozytywnych relacji biznesowych z kontrahentami zewnętrznymi oraz stwarzać szansę na ich dalszy rozwój w przyszłości. W efekcie ma to prowadzić do lepszego funkcjonowania przedsiębiorstwa Wnioskodawcy oraz zwiększenia wydajności pracy, poprawy relacji interpersonalnych, budowania pozytywnej atmosfery w pracy oraz w stosunkach z kontrahentami, co przełoży się na możliwość osiągania przez Spółkę większych przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej.

Wnioskodawca poniesie wydatki związane z organizacją obchodów jubileuszowych z tytułu:

 • kompleksowego przygotowania przedmiotowej uroczystości w centrum biznesowo-konferencyjnym (wynajem sali konferencyjnej oraz sali bankietowej, konsumpcja: tzw. „szwedzki stół” oraz serwowane posiłki i napoje, obsługa kelnerska);
 • obsługi konferansjerskiej;
 • oprawy muzycznej (koncert wokalny, obsługa didżeja);
 • wynagrodzenia dla organizatorów pokazu spektaklu laserowego;
 • kosztu upominków i materiałów reklamowych;
 • kosztu potencjalnych noclegów dla zaproszonych gości.

Organizacja obchodów jubileuszowych zostanie sfinansowana ze środków obrotowych Wnioskodawcy. Na pokrycie planowanych wydatków nie będą angażowane środki z Zakładowego Funduszu Świadczeń Pracowniczych. Ponadto Wnioskodawca będzie także korzystał ze wsparcia sponsorów, którzy w ramach zaproponowanych pakietów pokryją część wydatków związanych z organizacją omawianego przedsięwzięcia.

Jednocześnie należy zaznaczyć, że udział pracowników Spółki w obchodach jubileuszowych będzie dobrowolny, przy czym każdy z nich jest zobowiązany do wcześniejszego powiadomienia Wnioskodawcy o swoim planowanym udziale ze wskazaniem czy pojawi się sam, czy też z osobą towarzyszącą. Spółka przewiduje, że każdy z pracowników biorących udział w obchodach jubileuszowych będzie ponosił symboliczną opłatę w wysokości 20 zł. Wartość ww. opłaty będzie równa dla każdego pracownika. Jednocześnie w przypadku udziału osoby towarzyszącej, koszt jej udziału będzie każdorazowo wynosił 160 zł.

Natomiast zaproszeni przez Spółkę goście z zewnątrz, będą brali udział w obchodach jubileuszowych nieodpłatnie. Dodatkowo, na podstawie wcześniejszego powiadomienia o udziale takich osób, Spółka planuje zorganizować oraz pokryć koszty ich noclegu (jeden nocleg przed lub po zakończeniu wydarzenia).

Wnioskodawca w piśmie z 16 marca 2016 r. odniósł się do pytań sformułowanych w wezwaniu z 9 marca 2018 r. w następujący sposób:

Ad. 1. Wnioskodawca jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług.

W odpowiedzi na pytanie nr 2 „Jakie konkretnie usługi będą udokumentowane fakturami, z których Wnioskodawca zamierza odliczyć podatek naliczony, a których dotyczy pytanie?” podano:

Ad.2. Wnioskodawca z tytułu organizacji obchodów jubileuszowych Spółki poniesie następujące wydatki udokumentowane wystawionymi na jego rzecz fakturami VAT/rachunkami:

 1. koszty związane z kompleksowym przygotowaniem ww. uroczystości w centrum biznesowo-konferencyjnym, na które będą składać się koszty wynajmu sali konferencyjnej oraz sali bankietowej oraz wydatki na posiłki oraz tzw. „szwedzki stół“ i napoje wraz z obsługą kelnerską.
 2. koszty związane z oprawą artystyczną obchodów jubileuszowych w postaci: obsługi konferansjera, występu wokalnego oraz obsługi didżeja;
 3. wynagrodzenie za działania promocyjne w formie reklamy świetlnej i laserowej;
 4. koszty związane z zakupem okolicznościowych statuetek dla pracowników Spółki.

W tym miejscu należy wskazać, że poniesione przez Spółkę wydatki opisane w pkt a) będą stanowić tzw. usługę złożoną. Zatem w tym przypadku możemy mówić o jednym świadczeniu głównym tj. organizacji obchodów jubileuszowych, na które składają się inne świadczenia pomocnicze stanowiące elementy usługi kompleksowej.

Ad. 3. Wnioskodawca oświadcza, że zorganizowanie obchodów jubileuszowych będzie związane z prowadzoną działalnością gospodarczą Spółki.

Ad. 4. Wnioskodawca informuje, że nabyte towary i usługi związane z organizacją obchodów jubileuszowych mają związek z wykonywaniem czynności opodatkowanych przez Spółkę. Nawiązując do treści złożonego wniosku Spółka ponownie wskazuje, że ww. wydatki będą miały związek pośredni z prowadzoną działalnością gospodarczą i będą miały wpływ na całokształt funkcjonowania przedsiębiorstwa Spółki, co w efekcie będzie przyczyniać się do powstawania obrotu opodatkowanego. W opisywanej uroczystości wezmą udział zarówno pracownicy Wnioskodawcy, jak i zaproszeni goście z zewnątrz, w gronie których znajdować się będą przedstawiciele firm zewnętrznych, z którymi Wnioskodawca współpracuje na co dzień w ramach wykonywania czynności opodatkowanych. Pośredni związek poniesionych przez Wnioskodawcę wydatków z prowadzoną działalnością gospodarczą będzie polegał na budowaniu i utrwalaniu pozytywnego wizerunku i renomy firmy na rynku, wzmacnianiu relacji z jej kontrahentami oraz poprawie atmosfery pracy, co w rezultacie będzie przekładać się na wzrost motywacji pracowników Spółki w zakresie wykonywania obowiązków służbowych i pozwoli w przyszłości osiągać większe zyski z prowadzonej działalności.

Ad. 5. Przekazywanie przez Spółkę upominków w formie okolicznościowych statuetek będzie miało charakter nieodpłatny.

Jednocześnie Spółka oświadcza, że nie będzie rozdawać materiałów reklamowych. W ramach przedmiotowego wniosku pod pojęciem materiałów reklamowych należy rozumieć wydatki poniesione na reklamę świetlną i laserową.

Ad. 6. Przekazywane upominki w postaci okolicznościowych statuetek to:

 1. 50 statuetek o wartości 80 zł brutto każda, które będą stanowić prezenty o małej wartości,
 2. 3 statuetki w formie rękodzieła o wyższej szacunkowej wartości niż 100 zł, które nie będą spełniać warunków do uznania ich za prezenty o małej wartości.

Ad. 7. Przekazanie upominków będzie następowało na cele związane z działalnością gospodarczą Wnioskodawcy, z uwagi na to, że ich intencją jest uhonorowanie najbardziej zasłużonych pracowników za wkład wniesiony w rozwój przedsiębiorstwa Wnioskodawcy.

W związku z powyższym opisem w zakresie podatku od towarów i usług zadano następujące pytanie (oznaczone we wniosku nr 2):

Czy Wnioskodawca może odliczyć podatek VAT naliczony od faktur zakupu dotyczących wydatków związanych z organizacją obchodów jubileuszu 50-lecia istnienia Spółki?

Stanowisko Wnioskodawcy.

Zgodnie z ogólną zasadą wyrażoną w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT (stanowiącego wyraz implementacji do prawa krajowego art. 168 Dyrektywy 112), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Jednocześnie ust. 2 tego samego artykułu wskazuje, że kwoty podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z powyższego jednoznacznie wynika, że uprawnienie podatnika do skorzystania z prawa do odliczenia podatku naliczonego VAT uzależnione jest od łącznego spełnienia dwóch rodzajów przesłanek, tj. przesłanek o charakterze materialnym oraz przesłanek o charakterze formalnym.

W katalogu materialnych przesłanek uprawniających do skorzystania z prawa do odliczenia podatku naliczonego wymienia się warunki, zgodnie z którymi:

 1. dany podmiot musi być podatnikiem podatku VAT (status podatkowy nabywcy);
 2. nabywane towary i usługi, powinny być wykorzystywane przez podatnika na potrzeby jego własnych opodatkowanych transakcji;
 3. towary i usługi powinny być dostarczone przez innego podatnika VAT (status podatkowy dostawcy).

Z kolei formalną przesłanką prawa do odliczenia jest posiadanie przez nabywcę, faktury VAT dokumentującej nabycie usługi, wystawionej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Faktura powinna zawierać w szczególności: numer identyfikacyjny VAT, pod którym zidentyfikowany jest podatnik świadczący usługi lub dokonujący dostaw towarów; pełną nazwę (nazwisko) i adres nabywcy oraz dostawcy; zakres i rodzaj wykonanych usług lub dostaw towarów.

A contrario podatnikowi nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego w sytuacji, gdy zakupione towary lub usługi w ogóle nie będą służyć prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, bądź też będą związane wyłącznie z działalnością zwolnioną z opodatkowania podatkiem VAT.

Jednocześnie trzeba zauważyć, że charakter związku, jaki powinien zachodzić pomiędzy dokonywanym zakupem towarów i usług, a wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi może przybrać zarówno charakter bezpośredni, jak i pośredni, co znajduje potwierdzenie w bogatym orzecznictwie sądów krajowych, a także w licznych wyrokach Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

W tym miejscu należy podkreślić, że także przepisy ustawy o VAT nie precyzują, jaki związek musi istnieć pomiędzy zakupami a sprzedażą, żeby podatnik mógł skorzystać z prawa do odliczenia. Związek ten może być bezpośredni (wydatek na nabycie towaru, który następnie zostanie przez podatnika sprzedany), bądź pośredni.

O związku bezpośrednim dokonywanych zakupów z działalnością podatnika można mówić wówczas, gdy nabywane towary służą, np. dalszej odsprzedaży (towary handlowe) lub też nabywane towary i usługi są niezbędne do wytworzenia towarów lub usług będących przedmiotem dostawy. Bezpośrednio wiążą się więc z czynnościami opodatkowanymi wykonywanymi przez podatnika.

Natomiast pośredni związek nabywanych towarów i usług z działalnością przedsiębiorcy występuje wówczas, gdy ponoszone wydatki wiążą się z całokształtem funkcjonowania przedsiębiorstwa - mają pośredni związek z działalnością gospodarczą, a tym samym z osiąganym przez podatnika obrotem opodatkowanym. Aby jednak można było wskazać, że określone zakupy mają chociażby pośredni związek z działalnością podmiotu, musi istnieć związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy dokonanymi zakupami towarów i usług, a powstaniem obrotu. O pośrednim związku dokonanych zakupów z działalnością podatnika można mówić wówczas, gdy zakup towarów i usług nie przyczynia się bezpośrednio do uzyskania obrotu przez podatnika, np. poprzez ich odsprzedaż, lecz poprzez wpływ na ogólne funkcjonowanie przedsiębiorstwa jako całości, przyczynia się do generowania przez podmiot obrotu.

Innymi słowy mówiąc wydatki ponoszone przez podatnika w zakresie nabywanych przez niego towarów lub usług mogą stanowić zarówno element kosztowy związany z konkretną sprzedażą opodatkowaną, a także mogą stanowić ogólny koszt mający związek z jego działalnością opodatkowaną. W przypadku wydatków zaliczanych do tzw. kosztów ogólnych, nie ma bezpośredniego związku pomiędzy zakupem towarów i usług z konkretną transakcją opodatkowaną, niemniej tego rodzaju wydatki mają bezpośredni i ścisły związek z całością działalności gospodarczej prowadzonej przez podatnika. Zatem wystarczającym jest, iż z okoliczności towarzyszących nabyciu towaru lub usługi, przy uwzględnieniu rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej wynika, że zakup ten dokonany został w celu jego wykorzystania w ramach działalności opodatkowanej podatnika.

W celu dokonania oceny, czy towary i usługi nabywane w związku z organizacją obchodów jubileuszowych Wnioskodawcy, w których będą brać udział m in. jego pracownicy mają związek z działalnością przedsiębiorstwa istotne jest określenie, kto odniesie z tego tytułu większą korzyść tj. pracownik czy Spółka. Zagadnienie to było przedmiotem rozstrzygnięcia organów podatkowych w wydawanych interpretacjach przepisów prawa podatkowego.

Mianowicie Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z dnia 23 lutego 2017 r. (nr 0461-ITPP1.4512.18.2017.1.DM) stanął na stanowisku, iż „Odnosząc się do wątpliwości Wnioskodawcy dotyczących kwestii prawa do odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturach dokumentujących nabycie usług w związku z organizacją jubileuszu firmy, wskazać należy, że jak wskazał Wnioskodawca celem organizacji uroczystości było zintegrowanie pracowników z firmą, budowanie zespołu, poprawa atmosfery pracy, wzrost efektywności poprzez zwiększenie motywacji, co wiąże się ze zwiększeniem przychodów. Udział kontrahentów z kolei miał na celu umocnienie relacji biznesowych. Uwzględniając przedstawione powyżej okoliczności sprawy w kontekście powołanych przepisów ustawy dotyczących odliczenia podatku od towarów i usług stwierdzić należy, że koszty (wydatki) związane z organizacją imprezy jubileuszowej mają pośredni związek z wykonywaną działalnością gospodarczą. Nabywane przez Wnioskodawcę towary i usługi nie służą dalszej odsprzedaży, ani nie będą wykorzystywane do wytworzenia wyrobów/usług będących przedmiotem obrotu (co świadczyłoby o bezpośrednim związku z prowadzoną działalnością), ale pośrednio poprzez wpływ na ogólne funkcjonowanie przedsiębiorstwa jako całości - budowanie pozytywnego wizerunku oraz renomy, poprawę relacji z kontrahentami, poprawę atmosfery pracy, wzrost motywacji do wykonywania obowiązków pracowniczych - są związane ze sprzedażą opodatkowaną. Przy czym, z uwagi na charakter imprezy to Wnioskodawca osiąga z nich większą korzyść - osobista korzyść dla pracowników, ma charakter jedynie uboczny względem potrzeb przedsiębiorstwa.”

W tym miejscu należy wskazać, że przeszkody w zakresie możliwości skorzystania przez Wnioskodawcę z prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego z faktur zakupu dotyczących wydatków związanych z organizacją obchodów jubileuszu, nie będzie stanowić przepis art. 88 ust. 1 pkt 4 lit. b ustawy o VAT. Zgodnie z brzmieniem powołanego powyżej przepisu, co do zasady obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika usług noclegowych i gastronomicznych.

W tym zakresie decydującą rolę odgrywa to, czy w przypadku organizacji uroczystości obchodów jubileuszu mamy do czynienia ze świadczeniem na rzecz Wnioskodawcy kilku odrębnych usług, czy jest to usługa o charakterze złożonym. Dla wskazania, że dana usługa jest usługą złożoną, winna składać się ona z różnych świadczeń, których realizacja prowadzi jednak do jednego celu. Zatem na usługę złożoną składa się kombinacja różnych czynności, prowadzących do realizacji określonego celu - do wykonania świadczenia głównego, na które składają się różne świadczenia pomocnicze.

Natomiast usługę należy uznać za pomocniczą, jeśli nie stanowi ona celu samego w sobie, lecz jest środkiem do pełnego zrealizowania lub wykorzystania usługi zasadniczej. W związku z tym pojedyncza usługa jest traktowana jak element usługi kompleksowej w sytuacji, gdy cel świadczenia usługi pomocniczej jest zdeterminowany przez usługę główną oraz nie można wykonać lub wykorzystać bez usługi pomocniczej usługi głównej.

Zgodnie z ogólnie przyjętą zasadą każde świadczenie dla celów opodatkowania podatkiem VAT powinno być traktowane jako odrębne i niezależne, jednak w sytuacji gdy kilka świadczeń obejmuje z ekonomicznego punktu widzenia jedną usługę, usługa ta nie powinna być sztucznie dzielona dla celów podatkowych. Zatem z ekonomicznego punktu widzenia usługi nie powinny być dzielone dla celów podatkowych wówczas, gdy tworzyć będą jedną usługę kompleksową obejmującą kilka świadczeń pomocniczych. Jeżeli jednak w skład świadczonej usługi wchodzić będą czynności, które nie służą wyłącznie wykonaniu czynności głównej, zasadniczej, lecz mogą mieć również charakter samoistny, to wówczas nie ma podstaw dla traktowania ich jako elementu usługi kompleksowej.

Do powołanej powyżej kwestii odniósł się także Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w przytaczanej już wcześniej interpretacji indywidualnej, z treści której wynika, że „Na podstawie powyższych uregulowań, należy stwierdzić, że w okolicznościach przedstawionych przez Wnioskodawcę, nabycie przedmiotowej usługi należy zaliczyć do usług złożonych, składających się z kombinacji różnych czynności. Można bowiem w powyższych okolicznościach mówić o jednym świadczeniu głównym - organizacji jubileuszu, na który składają się inne świadczenia pomocnicze stanowiące elementy usługi kompleksowej, takie jak usługi udostępnienia sali, przygotowania posiłków i obsługa kelnerska. Dlatego też nabywane przez Wnioskodawcę usługi, można uznać za usługę kompleksową, zaś czynności składające się na usługę główną są traktowane jako usługi pomocnicze.

Co prawda w świetle powołanego art. 88 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku od towarów i usług, podatek naliczony z tytułu nabycia usług noclegowych i gastronomicznych - co do zasady - nie podlega odliczeniu, jednakże powyższe ograniczenie nie ma zastosowania w sytuacji, gdy przedmiotem zakupu jest usługa kompleksowa, czyli co do istoty jedna usługa, na którą składają się poszczególne elementy, w tym usługi gastronomiczne.

Biorąc pod uwagę przedstawiony we wniosku stan faktyczny oraz treść powołanych przepisów stwierdzić należy, że w analizowanej sytuacji Wnioskodawcy przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki poniesione w związku z organizacją przedmiotowego jubileuszu, bowiem z treści wniosku wynika, że wydatki te zostały poniesione na cele działalności gospodarczej i są związane z czynnościami opodatkowanymi. Zatem, w zakresie w jakim spełnione są przesłanki wynikające z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, o ile nie wystąpią przesłanki negatywne z art. 88 ustawy, Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia podatku z faktur otrzymanych w związku z organizacja jubileuszu firmy.”

Mając na uwadze powyższe można z całą pewnością uznać, że Spółka jest uprawniona do odliczenia podatku VAT naliczonego od faktur zakupu dotyczących wydatków związanych z organizacją obchodów jubileuszu 50-lecia istnienia firmy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego:

 • jest prawidłowe – w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego od faktur zakupu dotyczących wydatków związanych z organizacją obchodów jubileuszu 50-lecia istnienia Spółki,
 • jest nieprawidłowe - w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego od faktur zakupu dotyczących wydatków związanych z zakupem okolicznościowych statuetek dla pracowników Spółki.

Podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT. W myśl tego przepisu, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Na mocy art. 86 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

 1. nabycia towarów i usług,
 2. dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Z powyższych przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Należy zauważyć, że formułując w art. 86 ust. 1 ustawy warunek związku ze sprzedażą opodatkowaną, ustawodawca nie uzależnia prawa do odliczenia od związku zakupu z obecnie wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Wystarczającym jest, że z okoliczności towarzyszących nabyciu towarów lub usług przy uwzględnieniu rodzaju prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej wynika, że zakupy te dokonane są w celu ich wykorzystania w ramach jego działalności opodatkowanej.

Ponadto należy podkreślić, że ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ww. ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

W myśl art. 88 ust. 1 pkt 4 lit. b cyt. ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika usług noclegowych i gastronomicznych, z wyjątkiem nabycia gotowych posiłków przeznaczonych dla pasażerów przez podatników świadczących usługi przewozu osób.

Ponadto zgodnie z art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy, nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury w przypadku, gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Natomiast w oparciu o art. 88 ust. 4 powołanej ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Należy zauważyć, że dla realizacji prawa do odliczenia podatku naliczonego niezbędne jest istnienie związku pomiędzy dokonywanymi zakupami towarów i usług a prowadzoną działalnością opodatkowaną generującą podatek należny.

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie precyzują, jaki związek musi istnieć pomiędzy zakupami a sprzedażą, żeby podatnik mógł skorzystać z prawa do odliczenia. Związek ten może być bezpośredni (wydatek na nabycie towaru, który następnie zostanie przez podatnika sprzedany), bądź pośredni. O związku bezpośrednim dokonywanych zakupów z działalnością podatnika można mówić wówczas, gdy nabywane towary służą, np. dalszej odsprzedaży (towary handlowe) lub też nabywane towary i usługi są niezbędne do wytworzenia towarów lub usług będących przedmiotem dostawy. Bezpośrednio wiążą się więc z czynnościami opodatkowanymi wykonywanymi przez podatnika. Natomiast pośredni związek nabywanych towarów i usług z działalnością przedsiębiorcy występuje wówczas, gdy ponoszone wydatki wiążą się z całokształtem funkcjonowania przedsiębiorstwa – mają pośredni związek z działalnością gospodarczą, a tym samym z osiąganym przez podatnika obrotem opodatkowanym. Aby jednak można było wskazać, że określone zakupy mają chociażby pośredni związek z działalnością podmiotu, istnieć musi związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy dokonanymi zakupami towarów i usług, a powstaniem obrotu. O pośrednim związku dokonanych zakupów z działalnością podatnika można mówić wówczas, gdy zakup towarów i usług nie przyczynia się bezpośrednio do uzyskania obrotu przez podatnika, np. poprzez ich odsprzedaż, lecz poprzez wpływ na ogólne funkcjonowanie przedsiębiorstwa jako całości, przyczynia się do generowania przez podmiot obrotu.

Powyższe regulacje oznaczają, że aby stwierdzić, czy podatnikowi podatku od towarów i usług przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony, należy zbadać wyłącznie związek ponoszonych wydatków z wykonywanymi przez podatnika czynnościami opodatkowanymi, przy czym związek ten musi mieć charakter niewątpliwy, lecz niekoniecznie bezpośredni. Podatnik musi jednak wykazać związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Istnienie związku między nabywanymi towarami i usługami a transakcjami opodatkowanymi podatnika jest traktowane jako niezbędny wymóg powstania prawa do odliczenia podatku również w Dyrektywie 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 347 z 11.12.2006, str. 1, z późn. zm.). Stanowisko powyższe znajduje również potwierdzenie w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Zasada neutralności podatku VAT, a także kwestia pośredniego związku pomiędzy podatkiem naliczonym VAT a czynnościami opodatkowanymi jako warunku wystarczającego do zachowania prawa do odliczenia VAT były przedmiotem licznych orzeczeń TSUE m.in.: wyrok z 15 stycznia 1998 r. w sprawie C-37/95 (Państwo Belgijskie v. Ghent Coal Terminal NV), wyrok z 22 lutego 2001 r. w sprawie C-408/96 (Abbey National plc v. Commissioners of Customs & Excisie), wyrok z 26 maja 2005 r. w sprawie C-465/03 (Kretztechnik AG v. Finanzamt Linz), wyrok z 27 września 2001 r. w sprawie C-16/00 (CIBO Particiationis SA v. Directeur region al des impots du Nord-Pas-de-Calats). TSUE podkreślał, że co do zasady, prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego przysługuje podatnikom wówczas, gdy istnieje bezpośredni związek poniesionych wydatków ze sprzedażą opodatkowaną. Jednakże, brak bezpośredniego związku z konkretną czynnością podlegającą opodatkowaniu nie wyklucza prawa odliczenia podatku VAT w przypadku tzw. kosztów ogólnych działania podatnika, o ile koszty te mogą być przypisane do działalności podatnika podlegającej opodatkowaniu VAT.

Zgodnie z przepisem art. 15 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza – mocą art. 15 ust. 2 ww. ustawy – obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-371/07 z dnia 11 grudnia 2008 r. orzekł, że „Należy przyznać, że zapewnianie posiłków swoim pracownikom pozwala pracodawcy między innymi na ograniczenie możliwości przerywania spotkań. Dlatego, dla zapewnienia sprawnego i nieprzerwanego przebiegu spotkań, pracodawca może zobowiązać się do zapewniania posiłków pracownikom uczestniczącym w tych spotkaniach. Po drugie, jak to wyjaśniła Danfoss na rozprawie, omawiane posiłki składają się z kanapek i zimnych dań podawanych w salach spotkań w szczególnych okolicznościach. Z wyjaśnień tych wynika, że pracownicy nie mogą wybrać ani miejsca, ani czasu, ani też rodzaju posiłku, ponieważ wyborów tych dokonuje pracodawca. W tych szczególnych okolicznościach zapewnianie posiłków przez pracodawcę swym pracownikom nie służy zaspokajaniu prywatnych potrzeb tych ostatnich i nie jest dokonywane w celach innych niż związane z działalnością przedsiębiorstwa. Osobista korzyść, jaka wynika z tego dla pracowników, wydaje się mieć jedynie charakter uboczny względem potrzeb przedsiębiorstwa. Szczególny sposób, w jaki przedsiębiorstwo jest zorganizowane, stanowi zatem wskazówkę, że świadczenia polegające na nieodpłatnym wydawaniu posiłków pracownikom nie są wykonywane w celach innych niż związane z jego działalnością” (pkt 60-63).

Z powołanego wyżej orzeczenia wynika zatem, że dla oceny tego czy towary i usługi nabywane w związku ze spotkaniami, w których biorą udział pracownicy mają związek z działalnością przedsiębiorstwa istotne jest to, kto odnosi większą korzyść (pracownik czy przedsiębiorca).

Z informacji przedstawionych we wniosku wynika, że w związku ze zbliżającymi się obchodami 50-lecia istnienia Spółki, Wnioskodawca zamierza zorganizować spotkanie jubileuszowe. W obchodach jubileuszowych uczestniczyć będą zarówno pracownicy Wnioskodawcy, jak również zaproszeni goście, w gronie których znajdować się będą przedstawiciele władz lokalnych oraz przedstawiciele firm zewnętrznych, z którymi Wnioskodawca współpracuje w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Każdy z Uczestników będzie miał możliwość zaproszenia osoby towarzyszącej.

Głównym celem organizacji obchodów jubileuszowych jest osiągnięcie korzyści biznesowych w postaci wzrostu motywacji oraz poprawy zaangażowania pracowników w zakresie wykonywanych obowiązków, a także umacnianie więzi pomiędzy Spółką, a jej pracownikami oraz Spółką i zaproszonymi gośćmi. Wydarzenie to ma również zapewnić budowanie pozytywnych relacji biznesowych z kontrahentami zewnętrznymi oraz stwarzać szansę na ich dalszy rozwój w przyszłości. W efekcie ma to prowadzić do lepszego funkcjonowania przedsiębiorstwa Wnioskodawcy oraz zwiększenia wydajności pracy, poprawy relacji interpersonalnych, budowania pozytywnej atmosfery w pracy oraz w stosunkach z kontrahentami, co przełoży się na możliwość osiągania przez Spółkę większych przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej.

Wnioskodawca w piśmie uzupełniającym z 16 marca 2018 r. podał, że z tytułu organizacji obchodów jubileuszowych Spółki poniesie następujące wydatki udokumentowane wystawionymi na jego rzecz fakturami VAT/rachunkami:

 1. koszty związane z kompleksowym przygotowaniem ww. uroczystości w centrum biznesowo-konferencyjnym, na które będą składać się koszty wynajmu sali konferencyjnej oraz sali bankietowej oraz wydatki na posiłki oraz tzw. „szwedzki stół“ i napoje wraz z obsługą kelnerską.
 2. koszty związane z oprawą artystyczną obchodów jubileuszowych w postaci: obsługi konferansjera, występu wokalnego oraz obsługi didżeja;
 3. wynagrodzenie za działania promocyjne w formie reklamy świetlnej i laserowej;
 4. koszty związane z zakupem okolicznościowych statuetek dla pracowników Spółki.

Wnioskodawca oświadcza, że zorganizowanie obchodów jubileuszowych będzie związane z prowadzoną działalnością gospodarczą Spółki.

Wnioskodawca informuje, że nabyte towary i usługi związane z organizacją obchodów jubileuszowych mają związek z wykonywaniem czynności opodatkowanych przez Spółkę. Przekazywanie przez Spółkę upominków w formie okolicznościowych statuetek będzie miało charakter nieodpłatny.

Jednocześnie Spółka oświadcza, że nie będzie rozdawać materiałów reklamowych. Przekazywane upominki w postaci okolicznościowych statuetek to:

 1. 50 statuetek o wartości 80 zł brutto każda, które będą stanowić prezenty o małej wartości,
 2. 3 statuetki w formie rękodzieła o wyższej szacunkowej wartości niż 100 zł, które nie będą spełniać warunków do uznania ich za prezenty o małej wartości.

Przekazanie upominków będzie następowało na cele związane z działalnością gospodarczą Wnioskodawcy, z uwagi na to, że ich intencją jest uhonorowanie najbardziej zasłużonych pracowników za wkład wniesiony w rozwój przedsiębiorstwa Wnioskodawcy.

Mając powyższe na uwadze, odnosząc się do wątpliwości Wnioskodawcy dotyczących kwestii prawa do odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturach dokumentujących nabycie usług w związku z organizacją obchodów jubileuszu 50-lecia Spółki, wskazać należy, że jak wskazał Wnioskodawca celem organizacji uroczystości jest osiągnięcie korzyści biznesowych w postaci wzrostu motywacji oraz poprawy zaangażowania pracowników w zakresie wykonywanych obowiązków, a także umacnianie więzi pomiędzy Spółką, a jej pracownikami oraz Spółką i zaproszonymi gośćmi.

Uwzględniając przedstawione powyżej okoliczności sprawy w kontekście powołanych przepisów ustawy dotyczących odliczenia podatku od towarów i usług stwierdzić należy, że koszty (wydatki) związane z organizacją obchodów jubileuszu 50-lecia Spółki, w którym uczestniczyć będą pracownicy oraz zaproszeni goście, w gronie których znajdować się będą przedstawiciele władz lokalnych oraz przedstawiciele firm zewnętrznych, z którymi Wnioskodawca współpracuje, mają pośredni związek z wykonywaną działalnością gospodarczą, przez wpływ na ogólne funkcjonowanie przedsiębiorstwa jako całości – budowanie pozytywnego wizerunku oraz renomy, poprawę relacji z kontrahentami, poprawę atmosfery pracy, wzrost motywacji do wykonywania obowiązków pracowniczych – są związane ze sprzedażą opodatkowaną.

W odniesieniu do usługi w zakresie organizacji uroczystości jubileuszu świadczonej na rzecz Wnioskodawcy, w skład której wchodzić będzie wynajem sali konferencyjnej oraz sali bankietowej oraz zakup posiłków oraz tzw. „szwedzki stół” i napoje wraz z obsługą kelnerską, należy zauważyć, że w celu ustalenia, czy podatnik na rzecz Wnioskodawcy świadczy kilka odrębnych usług czy też jedną usługę należy określić cechy transakcji. Aby móc wskazać, że dana usługa jest usługą złożoną, winna składać się ona z różnych świadczeń, których realizacja prowadzi jednak do jednego celu. Na usługę złożoną składa się więc kombinacja różnych czynności, prowadzących do realizacji określonego celu – do wykonania świadczenia głównego, na które składają się różne świadczenia pomocnicze. Natomiast usługę należy uznać za pomocniczą, jeśli nie stanowi ona celu samego w sobie, lecz jest środkiem do pełnego zrealizowania lub wykorzystania usługi zasadniczej. Zatem pojedyncza usługa jest traktowana jak element usługi kompleksowej wówczas jeżeli cel świadczenia usługi pomocniczej jest zdeterminowany przez usługę główną oraz nie można wykonać lub wykorzystać bez usługi pomocniczej usługi głównej.

Co do zasady każde świadczenie dla celów opodatkowania podatkiem od towarów i usług powinno być traktowane jako odrębne i niezależne, jednak w sytuacji gdy kilka świadczeń obejmuje z ekonomicznego punktu widzenia jedną usługę, usługa ta nie powinna być sztucznie dzielona dla celów podatkowych. Zatem z ekonomicznego punktu widzenia usługi nie powinny być dzielone dla celów podatkowych wówczas, gdy tworzyć będą jedną usługę kompleksową obejmującą kilka świadczeń pomocniczych. Jeżeli jednak w skład świadczonej usługi wchodzić będą czynności, które nie służą wyłącznie wykonaniu czynności głównej, zasadniczej, lecz mogą mieć również charakter samoistny, to wówczas nie ma podstaw dla traktowania ich jako elementu usługi kompleksowej.

Jedna transakcja występuje zatem wtedy, gdy dwa lub więcej elementów albo dwie lub więcej czynności, dokonane przez podatnika, są ze sobą tak ściśle związane, że tworzą obiektywnie tylko jedno niepodzielne świadczenie gospodarcze, którego rozdzielenie miałoby charakter sztuczny (por. np. wyrok TSUE z dnia 25 lutego 1999 r. w sprawie C-349/96 Card Protection Plan Ltd – pkt 29, ww. wyrok C-392/11 – pkt 16; ww. wyrok TSUE C-224/11 – pkt 30; lub też wyrok TSUE z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie C-155/12 RR Donnelley Global Turnkey Solutions Poland sp. z o.o. – pkt 21).

Na podstawie powyższych uregulowań, należy stwierdzić, że w okolicznościach przedstawionych przez Wnioskodawcę, nabycie przedmiotowej usługi należy zaliczyć do usług złożonych, składających się z kombinacji różnych czynności. Można bowiem w powyższych okolicznościach mówić o jednym świadczeniu głównym – organizacji jubileuszu, na który składają się inne świadczenia pomocnicze stanowiące elementy usługi kompleksowej, takie jak usługi udostępnienia sali, przygotowania posiłków i obsługa kelnerska. Dlatego też nabywane przez Wnioskodawcę usługi, można uznać za usługę kompleksową, zaś czynności składające się na usługę główną są traktowane jako usługi pomocnicze.

Co prawda w świetle powołanego art. 88 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku od towarów i usług, podatek naliczony z tytułu nabycia usług noclegowych i gastronomicznych – co do zasady – nie podlega odliczeniu, jednakże powyższe ograniczenie nie ma zastosowania w sytuacji, gdy przedmiotem zakupu jest usługa kompleksowa, czyli co do istoty jedna usługa, na którą składają się poszczególne elementy, w tym usługi gastronomiczne.

Biorąc pod uwagę przedstawiony we wniosku zdarzenie przyszłe oraz treść powołanych przepisów stwierdzić należy, że w analizowanej sytuacji Wnioskodawcy przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od faktur zakupu dotyczących wydatków związanych z organizacją imprezy jubileuszowej bowiem z treści wniosku wynika, że wydatki te zostały poniesione na cele działalności gospodarczej i są związane z czynnościami opodatkowanymi. Zatem, w zakresie w jakim spełnione są przesłanki wynikające z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, o ile nie wystąpią przesłanki negatywne z art. 88 ustawy, Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia podatku z faktur otrzymanych w związku z organizacja jubileuszu firmy.

W odniesieniu natomiast do wydatków związanych z zakupem okolicznościowych statuetek dla pracowników Spółki, należy zauważyć, że decyzja o nieodpłatnym przekazywaniu upominków w formie okolicznościowych statuetek jest decyzją całkowicie dla Wnioskodawcy dobrowolną. Cel wskazany przez Wnioskodawcę we wniosku, jakim jest uhonorowanie najbardziej zasłużonych pracowników za wkład wniesiony w rozwój przedsiębiorstwa Wnioskodawcy, nie może przesądzać o tym, że finansowanie przez Wnioskodawcę zakupu tych towarów na rzecz pracowników będzie służyło celom prowadzonej działalności gospodarczej. W analizowanej sprawie osobiste cele i korzyści pracowników ze względu na rodzaj i charakter podarków mają w tym przypadku znaczenie pierwszorzędne w stosunku do korzyści pracodawcy (korzyści gospodarczych).

Ponadto przepisy prawa nie wymuszają na pracodawcy obowiązku wręczania pracownikom statuetek z okazji jubileuszu. Zatem obdarowanie statuetkami przez Spółkę swoich pracowników w ocenie tut. organu nie jest niezbędne dla celów prowadzonej działalności gospodarczej, gdyż pracownicy są zobowiązani świadczyć pracę niezależnie od prezentów jakie z własnej woli przekazuje im pracodawca.

W świetle powyższego, w opinii tut. organu, nie można uznać jako podatku naliczonego związanego z działalnością gospodarczą – podatku z tytułu zakupów statuetek nabywanych w celu uhonorowanie najbardziej zasłużonych pracowników za wkład wniesiony w rozwój przedsiębiorstwa Wnioskodawcy, finansowanych przez Wnioskodawcę. Zakupy te ponoszone są przede wszystkim w celu zaspokojenia prywatnych potrzeb pracowników. Nie mają zatem związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Nie występuje więc nie budzący wątpliwości związek (nawet pośredni) podatku naliczonego z wykonywaniem czynności opodatkowanych.

Tym samym Spółce nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu zakupu upominków w formie okolicznościowych statuetek, gdyż nie będą spełnione wymogi, o których mowa w ww. art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, tj. nie wystąpi związek z wykonywaniem czynności opodatkowanych.

W konsekwencji powyższego, stanowisko Wnioskodawcy:

 • jest prawidłowe – w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego od faktur zakupu dotyczących wydatków związanych z organizacją obchodów jubileuszu 50-lecia istnienia Spółki,
 • jest nieprawidłowe - w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego od faktur zakupu dotyczących wydatków związanych z zakupem okolicznościowych statuetek dla pracowników Spółki.

Podkreślić należy, że niniejsza interpretacja rozstrzyga ściśle w zakresie objętym pytaniem Wnioskodawcy, a zatem w kwestii prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego od faktur zakupu dotyczących wydatków związanych z organizacją obchodów jubileuszu 50-lecia istnienia Spółki. Stąd też nie są przedmiotem oceny tut. organu wyrażonej w tej interpretacji te elementy przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego, do którego nie odnosi się pytanie Wnioskodawcy. W szczególności nie jest przedmiotem interpretacji kwestia prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego w związku z poniesieniem dodatkowych kosztów potencjalnych noclegów dla zaproszonych gości, bowiem jak wynika z pisma z 16 marca 2018 r. nie zostały one wymienione przez Wnioskodawcę jako usługi, których dotyczy pytanie.

Jednocześnie należy zauważyć, ze w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, 11-041 Olsztyn, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369 ze zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17,43-300 Bielsko-Biała.


doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj