Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej
0111-KDIB2-3.4014.25.2018.1.AZE
z 12 marca 2018 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j.Dz.U. z 2017 r., poz. 201, ze zm.) – Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 29 stycznia 2018 r. (data wpływu 30 stycznia 2018 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych wniesienia w formie aportu do spółki komandytowej zorganizowanej części przedsiębiorstwa - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 stycznia 2018 r. wpłynął do Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych wniesienia w formie aportu do spółki komandytowej zorganizowanej części przedsiębiorstwa (ZCP).

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

X S.K., z siedzibą w T. (dawniej Y Sp. z o.o. S.K.) - spółka osobowa prawa handlowego w formie spółki komandytowej, jest zarejestrowanym i czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Przedmiotem działalności gospodarczej Wnioskodawcy jest między innymi - budownictwo mieszkaniowe, drogowe, kolejowe, kubaturowe oraz szeroko rozumiana działalność rolnicza.

W ramach przedsiębiorstwa zostały wyodrębnione dwa oddziały Y1 Sp. z .o.o. S.K - oddział P. z siedzibą w P. oraz Y2 Sp. z .o.o. S.K - oddział Budownictwo z siedzibą
v

Dnia 25 listopada 2016 roku w Kancelarii Notarialnej w T. przy ulicy (…), przed notariuszem (…), w formie Aktu Notarialnego (Repertorium A (…)), spółka Y Sp. z o.o. s.k. przystąpiła do Spółki Grupa Y Sp. z o.o. s.k. (dalej „Wnioskodawca”) w charakterze komandytariusza.

Y Sp. z o.o. s.k. w T. wniosła wkład niepieniężny w formie zorganizowanej części przedsiębiorstwa – Y2 Sp. z o.o. s.k. - oddział Budownictwo w Ch. w wysokości 376.500,00 PLN

Wartość wkładu niepieniężnego obliczono w następujący sposób:

Łączna wartość wniesionych aktywów 7.411.000,00 zł

Łączna wartość pasywów 7.034.500,00 zł

Suma komandytowa: 376.500,00 zł

Z tytułu wyżej opisanej czynności Wnioskodawca zapłacił podatek od czynności cywilnoprawnych w wysokości 0,5% liczony od kwoty 7.411.000,00 PLN, w wysokości 37.037,00 PLN.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy od wniesienia w formie aportu do Spółki Komandytowej zorganizowanej części przedsiębiorstwa (ZCP) podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC) wynoszący 0,5% wnosi się od wartości rynkowej ZCP, którą liczy się jako wartość aktywów (środków trwałych) pomniejszonych o pasywa (zobowiązania), czy od wartości wniesionych aktywów (środków trwałych), bez pomniejszenia o pasywa (zobowiązania)?

Zdaniem Wnioskodawcy, od wniesienia aportem do Spółki Komandytowej zorganizowanej części przedsiębiorstwa (ZCP) podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC) wynoszący 0,5% wnosi się od wartości rynkowej zorganizowanej części przedsiębiorstwa (ZCP), którą prawidłowo należy obliczyć jako wartość aktywów (środków trwałych) pomniejszonych o pasywa (zobowiązania). Zdaniem Spółki tylko taki sposób obliczenia wartości zorganizowanej części przedsiębiorstwa pozwoli na prawidłową wycenę wniesionego aportu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k) i pkt 2 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1150) podatkowi temu podlegają umowy spółki oraz zmiany tych umów, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 4.

Stosownie do art. 1 ust. 3 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych w przypadku umowy spółki za zmianę umowy uważa się – przy spółce osobowej – wniesienie lub podwyższenie wkładu, którego wartość powoduje zwiększenie majątku spółki, pożyczkę udzieloną spółce przez wspólnika, dopłaty oraz oddanie przez wspólnika spółce rzeczy lub praw majątkowych do nieodpłatnego używania.

W myśl art. 1a pkt 1 ww. ustawy, użyte w ustawie określenie spółka osobowa oznacza spółkę: cywilną, jawną, partnerską, komandytową lub komandytowo-akcyjną. Z kolei zgodnie z pkt 2 tego przepisu użyte w ustawie określenie spółka kapitałowa oznacza spółkę: z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjną lub europejską.

Z treści art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych wynika, że obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej, czyli z chwilą zawarcia umowy spółki lub zmiany tej umowy. Zgodnie z art. 4 pkt 9 ww. ustawy obowiązek podatkowy ciąży przy umowie spółki cywilnej – na wspólnikach, a przy pozostałych umowach spółki – na spółce.

Stawka podatku od umowy spółki wynosi 0,5% (art. 7 ust. 1 pkt 9 cyt. ustawy). Stawkę tę stosuje się także do zmiany umowy spółki.

Z treści wniosku o wydanie interpretacji wynika, że zgodnie z aktem notarialnym - przywołanym we wniosku - do Spółki Grupa Y Sp. z o.o. s.k. („Wnioskodawca”) przystąpiła w charakterze komandytariusza spółka Y Sp. z o.o. s.k.. wnosząc wkład niepieniężny w formie zorganizowanej części przedsiębiorstwa wysokości 376.500,00 zł. Z opisu sprawy wynika, że wartość wkładu została skalkulowana jako różnica pomiędzy wartością aktywów i pasywów przedsiębiorstwa. Wnioskodawca zapłacił podatek od czynności cywilnoprawnych w wysokości 0,5% od wartości wniesionych aktywów.

Stosownie natomiast do treści art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. b) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, podstawę opodatkowania przy wniesieniu lub podwyższeniu wkładów do spółki osobowej albo podwyższeniu kapitału zakładowego – stanowi wartość wkładów powiększających majątek spółki osobowej albo wartość, o którą podwyższono kapitał zakładowy.

Przepis art. 6 ust. 9 cytowanej ustawy stanowi, że od podstawy opodatkowania, o której mowa w ust. 1 pkt 8, odlicza się:

  1. kwotę wynagrodzenia wraz z podatkiem od towarów i usług, pobraną przez notariusza za sporządzenie aktu notarialnego umowy spółki albo jej zmiany, jeżeli powoduje ona zwiększenie majątku spółki albo podwyższenie kapitału zakładowego;
  2. opłatę sądową związaną z wpisem spółki do rejestru przedsiębiorców lub zmianą wpisu w tym rejestrze dotyczącą wkładu do spółki albo kapitału zakładowego;
  3. opłatę za zamieszczenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ogłoszenia o wpisach, o których mowa w pkt 2.

Ustawa nie precyzuje sposobów ustalania wartości wkładów do spółki, jak również nie określa – tak, jak w niektórych przypadkach – że podstawę opodatkowania stanowi wartość rynkowa wniesionych wkładów. Brak jest zatem podstaw do stosowania odnośnie wkładów zasad określonych w art. 6. ust. 2 ustawy. Powołany przepis stanowi, że wartość rynkową przedmiotu czynności cywilnoprawnych określa się na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich miejsca położenia, stanu i stopnia zużycia, oraz w obrocie prawami majątkowymi tego samego rodzaju, z dnia dokonania tej czynności, bez odliczania długów i ciężarów. Przepis ten zawiera regulację dotyczącą ustalania wartości rynkowej przedmiotu czynności cywilnoprawnych, dla których wartość rynkowa stanowi podstawę opodatkowania.

Przepisy ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2017 r.poz. 1577 ze zm.), regulującej zasady funkcjonowania m.in. spółki komandytowej, nakładają (w art. 105) obowiązek oznaczenia w umowie spółki wkładów wnoszonych przez każdego wspólnika i ich wartość, lecz nie zawierają unormowań dotyczących sposobu wyceny wkładów wnoszonych do spółek osobowych.

Odnosząc powyższe regulacje ustawowe do stanu faktycznego przedstawionego we wniosku o wydanie interpretacji stwierdzić należy, że podstawę opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych w przypadku wniesienia do spółki komandytowej wkładu w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa stanowi wartość tego wkładu przy czym brak jest w ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych zasad określenia jego wartości.

Biorąc pod uwagę przedstawiony we wniosku stan faktyczny należy stwierdzić, że wniesienie do spółki komandytowej wkładu niepieniężnego w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa jest traktowane na gruncie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych jako zmiana umowy spółki osobowej i podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, według stawki 0,5% liczonej od wartości wkładu. Zatem jeżeli wartość wkładu do spółki komandytowej, jak wynika z opisu sprawy, została zadeklarowana przez wspólnika w dokumencie zmieniającym umowę spółki w wysokości 376.500,00 zł, od tej wartości należało uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych.

Jak wskazano wyżej ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych nie precyzuje sposobów ustalania wartości wkładów wniesionych do spółki, jak również nie określa – tak, jak w niektórych przypadkach – że podstawę opodatkowania stanowi wartość rynkowa wniesionych wkładów, w związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy stwierdzające, że podatek od czynności cywilnoprawnych wnosi się od wartości rynkowej zorganizowanej części przedsiębiorstwa należało uznać za nieprawidłowe.

Organ interpretacyjny dodatkowo wyjaśnia, że przedmiotem interpretacji nie jest ocena prawidłowości wyceny wartości wkładu niepieniężnego wniesionego w formie zorganizowanej części przedsiębiorstwa jak również prawidłowość wyliczenia wysokości podatku zapłaconego przez Wnioskodawcę. Tryb wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego nie przewiduje możliwości weryfikacji podanych przez Wnioskodawcę w stanie faktycznym kwot jak również sprawdzenia poprawności przedstawionych w pytaniu sposobów obliczeń. Ww. weryfikacji może dokonać właściwy dla Wnioskodawcy organ podatkowy w toku postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej.

Postępowanie w sprawie wydania interpretacji indywidualnej, stosownie do treści art. 14b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, opiera się jedynie na interpretacji prawa podatkowego. Przepisy te nie określają konkretnych sposobów realizacji nałożonego na podatnika obowiązku.

Podkreśla się także, że tut. Organ przy wydawaniu interpretacji nie dysponuje odpowiednimi narzędziami, w tym określonymi w Dziale IV ustawy Ordynacja podatkowa, gdyż specyfika postępowania w sprawie wydania interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego polega między innymi na tym, że organ interpretujący nie przeprowadza postępowania dowodowego.

Ponadto przedmiotem interpretacji nie była kwestia ustalenia czy wniesiona aportem do spółki część przedsiębiorstwa stanowi zorganizowaną części przedsiębiorstwa, gdyż Wnioskodawca wskazał, że przedmiotem interpretacji ma być tylko podatek od czynności cywilnoprawnych, wiec informacje, że przedmiotem wniosku jest wniesienie aportem do spółki zorganizowanej części przedsiębiorstwa potraktowano, jako elementy stanu faktycznego i nie podlegały one ocenie tut. Organu.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

  1. z zastosowaniem art. 119a;
  2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2017 r., poz. 1369 ze zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekle prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.


doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj