Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej
0114-KDIP3-2.4014.160.2017.2.MZ
z 5 marca 2018 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA


Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1, 14r ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Zainteresowanych przedstawione we wniosku wspólnym z dnia 28 grudnia 2017 r. (data wpływu ) uzupełnionym pismem z dnia 16 lutego 2018 r. (data nadania 16 lutego 2018 r., data wpływu 21 lutego 2018 r.) na wezwanie z dnia 12 lutego 2018 r. znak: 0114-KDIP1-1.4012.722.2017.1.JO oraz znak: 0114-KDIP3-2.4014.160.2017.1.MZ (data nadania 12 lutego 2018 r., data doręczenia 14 lutego 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE


W dniu 28 grudnia 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek wspólny o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości.


We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.


Zainteresowany będący stroną postępowania, Wnioskodawca jest spółką komandytową prawa niemieckiego z siedzibą na terytorium Niemiec oraz działa w Polsce poprzez swój oddział S. Spółka Komandytowa Oddział w Polsce (dalej: Zbywający lub Spółka). Zbywający jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (dalej: VAT) w Polsce. Zbywający prowadzi działalność gospodarczą w zakresie wynajmu oraz zarządzania nieruchomościami.


Zbywający jest:

 1. użytkownikiem wieczystym działki nr 51/7 (dalej: Grunt A), dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą zabudowanej budynkiem biurowym (dalej: Budynek A), stanowiącym własność Zbywającego,
 2. współużytkownikiem wieczystym działek numer 51/3 i 51/5 dla których Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą (dalej w odniesieniu do tej części działek, do której Zbywający ma prawo użytkowania wieczystego: Grunt B), zabudowanych budynkiem biurowo-sakralnym, stanowiącym w przeważającej części własność Zbywającego (dalej w odniesieniu do części stanowiącej własność Zbywającego: Budynek B) posadowionego także częściowo na następujących działkach:
  1. działkach nr 36/6 i 36/7 (dalej łącznie: Działka Miasta), będące własnością Miasta (dalej: Miasto), do których Zbywający ma tytuł prawny na podstawie umowy dzierżawy zawartej z Miastem w dniu 15 grudnia 2015 r. (dalej: Umowa Dzierżawy), oraz
  2. na działce nr 37/1, do której Zbywający nie ma formalnego tytułu prawnego.

W odniesieniu do Budynku B oraz Gruntu B pozostała część odpowiednio prawa własności (w formie lokali stanowiących przedmiot odrębnej własności) lub prawa użytkowania wieczystego częściowo posiada Rektorat. Lokale stanowiące własność Rektoratu są wyodrębnione od pozostałej części Budynku B, w konsekwencji Zbywający ma prawo własności części Budynku B, która nie jest użytkowana przez Rektorat. Ponadto, zarówno na Gruncie A, jak również na Gruncie B znajdują się budowle (dalej: Budowle), których Zbywający jest właścicielem. Budynek A oraz Budynek B będą w dalszej części wniosku określane łącznie jako Budynki, a Grunt A i Grunt B jako Grunty. Budynek A wraz z Gruntem A, Budynek B wraz z gruntem B, jak również Budowle będą w dalszej części wniosku określane łącznie jako Nieruchomość.


Zbywający zamierza sprzedać Nieruchomość (dalej: Transakcja) na rzecz zainteresowanego niebędącego stroną postępowania, tj. S. Sp. z o.o. (dalej: Nabywca). Nabywca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie wynajmu oraz zarządzania nieruchomościami. Nabywca jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT w Polsce.


Prawo własności Budynków, stosownych Budowli i prawo użytkowania wieczystego Gruntów zostały nabyte przez Zbywającego w czerwcu 2004 r. w ramach umowy sprzedaży nieruchomości (dalej: Umowa Nabycia 2004). W ramach tej umowy nabycie Budynku A i stosownych Budowli, jak również nabycie prawa użytkowania wieczystego Gruntu A nie było opodatkowane VAT, tylko podatkiem od czynności cywilnoprawnych (dalej: PCC). Jednocześnie nabycie Budynku B i stosownych Budowli jak również nabycie prawa użytkowania wieczystego Gruntu B było opodatkowane VAT. Zbywający nie wybudował ani nie nabył żadnej z Budowli w ciągu ostatnich dwóch lat. Przez cały okres od momentu nabycia Nieruchomości przez Zbywającego (tj. od czerwca 2004 r.) były one w całości wykorzystywane do działalności opodatkowanej VAT, tj. wynajmowane na rzecz B. S.A. (działający wcześniej pod nazwą R. S.A.; dalej: Bank) w ramach następujących umów:

  1. umowy najmu w odniesieniu do Gruntu A i Gruntu B oraz
  2. umowy leasingu w odniesieniu do Budynku A i Budynku B,

(dalej łącznie: Umowy).


Ponadto przez cały okres od dnia nabycia Nieruchomości przez Zbywającego do dnia Transakcji nie były i nie będą w przyszłości ponoszone przez Zbywającego nakłady na ulepszenia czy modernizacje jakiegokolwiek z Budynków lub Budowli, których wartość przekroczyłaby 30% ich wartości początkowej (rozpatrywanej z osobna dla każdego Budynku lub Budowli). Wszelkie nakłady na Nieruchomości były ponoszone przez Bank. W związku z powyższym w ramach Transakcji Zbywający dokona sprzedaży na rzecz Nabywcy następujących składników majątkowych i praw:

 • nieruchomość zabudowana składająca się z:
  • prawa użytkowania wieczystego Gruntu A, wraz z prawem własności Budynku A oraz Budowli,
  • prawa użytkowania wieczystego Gruntu B, wraz z prawem współwłasności Budynku B oraz prawem własności Budowli,
 • prawa i obowiązki wynikające z Umowy Dzierżawy,
 • prawa i obowiązki z umowy leasingu zawartej przez Zbywającego z Bankiem w dniu 30 czerwca 2004 roku,
 • prawa i zobowiązania z porozumienia dotyczącego zwolnienia z odpowiedzialności zawartej przez Zbywającego z Bankiem w dniu 26 czerwca 2004 r.,
 • prawa z gwarancji udzielonej w dniu 16 czerwca 2014 r. przez C.,
 • w zależności od spełnienia dodatkowych warunków wszystkie lub wybrane prawa przyznane Zbywającemu na podstawie lub w związku z Umową Nabycia 2004 (w szczególności roszczenia odszkodowawcze i o bezpodstawne wzbogacenie),
 • licencja nr 02829 wydaną przez S. sp. z o.o. dla systemu zarządzania budynkiem w odniesieniu do Budynków,

(dalej łącznie: Przedmiot Transakcji).

Jednocześnie w związku z dokonaniem Transakcji, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 459 z późn. zm.; dalej jako: Kodeks cywilny), z mocy prawa i na podstawie umowy regulującej przebieg Transakcji Nabywca wstąpi w prawa i obowiązki Zbywającego wynikające z umowy najmu w odniesieniu do Gruntu A i Gruntu B zawartej przez Zbywającego z Bankiem. Przeniesienie praw z Umów uwarunkowane jest zwolnieniem zabezpieczeń przez bank finansujący. Nabywca nie planuje rozwiązywać po dokonaniu Transakcji będących obecnie w mocy Umów przed upływem ich wygaśnięcia. W chwili obecnej rozważane jest przez Nabywcę przedłużenie tych Umów, jeśli tylko obecny najemca wyraził na to w przyszłości zgodę, lub dokonanie w przyszłości przebudowy Budynku A i Budynku B (o ile będzie to możliwe w świetle obowiązujących przepisów oraz zgodne ze strategią biznesową Nabywcy).


Umowy dotyczące bieżącej obsługi Nieruchomości (np. umowy dotyczące wywozu śmieci, dostaw wody, prądu, itp.) są w chwili obecnej zawarte przez Bank (najemcę) i w związku z tym nie zostaną, w ramach Transakcji, przeniesione na Nabywcę.


Jednocześnie w ramach planowanej Transakcji nie zostaną przeniesione przez Zbywającego na Nabywcę w szczególności następujące składniki majątkowe i prawa:

 • zobowiązania Zbywającego (w szczególności prawa i obowiązki wynikające z umów pożyczek na nabycie Nieruchomości),
 • rachunki bankowe oraz środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych Zbywającego (z wyjątkiem depozytów gotówkowych najemców na zabezpieczenie istniejących umów najmu),
 • umowa o zarządzanie Nieruchomością,
 • umowy związane z obsługą administracyjną Zbywającego (np. prowadzenie ksiąg rachunkowych, doradztwo prawne itp.),
 • księgi rachunkowe Zbywającego,
 • tajemnica przedsiębiorstwa i knowu-how Zbywającego.


Na Nabywcę nie przejdzie również zakład pracy Zbywającego, ponieważ Zbywający nie zatrudniał w przeszłości i nie zatrudnia obecnie żadnych pracowników. Dodatkowo intencją Zbywającego jest zbycie na rzecz Nabywcy Przedmiotu Transakcji jako odrębnych składników majątkowych, a nie jako przedsiębiorstwo Zbywającego w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego ani jako zorganizowanej części przedsiębiorstwa Zbywającego w rozumieniu art. 2 pkt 27e Ustawy o VAT. Zarówno Zbywający, jak i Nabywca (dalej łącznie: Strony Transakcji) są w chwili obecnej i będą na moment zawarcia Transakcji zarejestrowanymi czynnymi podatnikami VAT. Strony Transakcji podjęły wspólną decyzję o nierezygnowaniu ze zwolnienia od podatku od towarów i usług w odniesieniu do planowanej Transakcji (o ile zaistnieje możliwość wyboru opodatkowania Transakcji podatkiem VAT, Strony Transakcji nie zamierzają skorzystać z tego prawa).


W terminie ustawowym przesłano uzupełnienie opisanego we wniosku zdarzenia przyszłego, w którym wskazano, że:

 1. Nakłady na ulepszenie Budynków A i B lub Budowli ponoszone przez Bank nie stanowiły 30% wartości początkowej Budynku A ani B ani też Budowli.
 2. Nakłady jakie poniósł Bank nie stanowiły „przebudowy” rozumianej jako dokonanie istotnych zmian przeprowadzonych w celu zmiany wykorzystywania ww. Budynków lub w celu znaczącej zmiany warunków ich zasiedlenia.
 3. Wnioskodawca nie zwrócił Bankowi poniesionych nakładów na ulepszenie Budynków i Budowli znajdujących się na gruntach A i B, których wartość przekroczyła 30% ich wartości początkowej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.


 1. Czy opisana Transakcja nie będzie stanowiła zbycia przedsiębiorstwa ani jego zorganizowanej części w rozumieniu art. 6 pkt 1 i art. 2 pkt 27e Ustawy o VAT, i w związku z tym Transakcja ta nie będzie podlegała wyłączeniu od opodatkowania na podstawie art. 6 pkt 1 Ustawy o VAT?
 2. Czy sprzedaż Nieruchomości (dostawa prawa własności budynków oraz Budowli, jak również dostawa prawa użytkowania wieczystego gruntów) będzie zwolniona z opodatkowania VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 Ustawy o VAT?
 3. Czy w związku z niedokonaniem wyboru opodatkowania podatkiem VAT na podstawie art. 43 ust. 10 Ustawy o VAT w związku z art. 43 ust. 1 pkt 10 Ustawy o VAT przez Strony Transakcji, przedmiot Transakcji będzie opodatkowany podatkiem od czynności cywilnoprawnych według stawki 2% na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. a Ustawy o PCC?

Niniejsza interpretacja dotyczy wyłącznie przepisów ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, w zakresie podatku od towarów i usług w dniu 2 marca 2018 r. została wydana interpretacja Nr 0114-KDIP1-1.4012.722.2017.2.JO.


Zdaniem Zainteresowanych, w związku z faktem, iż Transakcja będzie podlegała zwolnieniu z opodatkowania VAT, będzie ona na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. a Ustawy o PCC podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych według stawki 2%.


Zgodnie z ustawą o PCC:

 1. Podatkowi podlegają umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych (art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) Ustawy o PCC).
 2. Czynności cywilnoprawne podlegają podatkowi, z zastrzeżeniem art. 1 ust. 4a i 5 Ustawy o PCC, jeżeli ich przedmiotem są:
  • rzeczy znajdujące się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub prawa majątkowe wykonywane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  • rzeczy znajdujące się za granicą lub prawa majątkowe wykonywane za granicą, w przypadku gdy nabywca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i czynność cywilnoprawna została dokonana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (art. 1 ust. 4 Ustawy o PCC).
 3. Obowiązek podatkowy, z zastrzeżeniem art. 3 ust. 2 Ustawy o PCC, powstaje z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej (art. 3 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 4 pkt 1 Ustawy o PCC).
 4. Obowiązek podatkowy przy umowie sprzedaży ciąży na kupującym (art. 4 pkt 1 Ustawy o PCC).
 5. Nie podlegają podatkowi czynności cywilnoprawne, inne niż umowa spółki i jej zmiany:
  • w zakresie, w jakim są opodatkowane podatkiem od towarów i usług,
  • jeżeli przynajmniej jedna ze stron jest zwolniona od podatku od towarów i usług z tytułu dokonania tej czynności, z wyjątkiem:
   • umów sprzedaży i zamiany, których przedmiotem jest nieruchomość lub jej część, albo prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub prawo do miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym lub udział w tych prawach,
   • umów sprzedaży udziałów i akcji w spółkach handlowych (art. 2 pkt 4 Ustawy o PCC).
 6. Jeżeli zawarcie umowy przenoszącej własność następuje w wykonaniu zobowiązania wynikającego z uprzednio zawartej umowy zobowiązującej do przeniesienia własności, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą zawarcia umowy przenoszącej własność (art. 3 ust. 2 Ustawy o PCC).

Jak wskazano w uzasadnieniu do pytania nr 2, w ocenie Zbywającego i Nabywcy transakcja zbycia prawa własności względnie prawa użytkowania wieczystego Nieruchomości będzie stanowić dostawę towarów zwolnioną z opodatkowania VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 Ustawy o VAT. W konsekwencji, skoro przedmiotowa Transakcja będzie zwolniona z opodatkowania VAT, nabycie Przedmiotu Transakcji będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem PCC na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a Ustawy o PCC, w momencie podpisania umowy przenoszącej definitywnie własność względnie prawo użytkowania wieczystego Nieruchomości.


Właściwa stawka PCC


Zgodnie z ustawą o PCC:

 1. Przy umowie sprzedaży podstawę opodatkowania stanowi wartość rynkowa rzeczy lub prawa majątkowego (art. 6 ust. 1 pkt 1 Ustawy o PCC).
 2. Wartość rynkową przedmiotu czynności cywilnoprawnych określa się na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich miejsca położenia, stanu i stopnia zużycia, oraz w obrocie prawami majątkowych tego samego rodzaju, z dnia dokonania tej czynności, bez odliczania długów i ciężarów (art. 6 ust. 2 Ustawy o PCC).
 3. Stawki podatku wynoszą od umowy sprzedaży nieruchomości, rzeczy ruchomych, prawa użytkowania wieczystego, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego oraz wynikających z przepisów prawa spółdzielczego: prawa do domu jednorodzinnego oraz prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym – 2% (art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. a Ustawy o PCC).

W świetle powyższych przepisów dla prawidłowego ustalenia podstawy opodatkowania znaczenie ma wyłącznie wartość rynkowa sprzedawanych Nieruchomości ustalona na dzień zawarcia umowy.


W związku z faktem, iż przedmiotem Transakcji są Nieruchomości, w Transakcji będzie miała zastosowanie stawka PCC 2%.


W konsekwencji Nabywca będzie zobowiązany do uiszczenia PCC w wysokości 2% od wartości rynkowej sprzedawanych Nieruchomości ustalonej na dzień zawarcia umowy przeniesienia własności względnie prawa użytkowania wieczystego Nieruchomości.


W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Zainteresowanych w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.


Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) Ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1150 z późn. zm.), podatkowi podlegają umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych.


Czynności cywilnoprawne zawarte w katalogu zamkniętym określonym w art. 1 wymienionej ustawy podlegają omawianemu podatkowi od czynności cywilnoprawnych, o ile spełniają przesłanki zawarte w art. 1 ust. 4 cytowanej ustawy.


Zgodnie z powyższym artykułem czynności cywilnoprawne w tym umowy sprzedaży podlegają omawianemu podatkowi, jeżeli ich przedmiotem są:

 1. rzeczy znajdujące się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub prawa majątkowe wykonywane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. rzeczy znajdujące się za granicą lub prawa majątkowe wykonywane za granicą, w przypadku gdy nabywca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i czynność cywilnoprawna została dokonana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnych cywilnoprawnej (art. 3 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy) i przy umowie sprzedaży ciąży na kupującym (art. 4 pkt 1 ustawy).


Zgodnie z brzmieniem art. 6 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy podstawę opodatkowania przy umowie sprzedaży stanowi wartość rynkowa rzeczy lub prawa majątkowego.


W myśl art. 6 ust. 2 wartość rynkową przedmiotu czynności określa się na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich miejsca położenia, stanu i stopnia zużycia, oraz w obrocie prawami majątkowymi tego samego rodzaju, z dnia dokonania tej czynności, bez odliczania długów i ciężarów.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych stawki podatku od umowy sprzedaży wynoszą:

 1. nieruchomości, rzeczy ruchomych, prawa użytkowania wieczystego, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego oraz wynikających z przepisów prawa spółdzielczego: prawa do domu jednorodzinnego oraz prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym – 2%,
 2. innych praw majątkowych – 1%.

W ustawie przewidziano jednak sytuacje, w których czynność cywilnoprawna mieszcząca się w zakresie przedmiotowym ustawy nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.


Stosownie do art. 2 pkt 4 ww. ustawy nie podlegają podatkowi czynności cywilnoprawne, inne niż umowa spółki i jej zmiany:

 1. w zakresie, w jakim są opodatkowane podatkiem od towarów i usług,
 2. jeżeli przynajmniej jedna ze stron jest zwolniona od podatku od towarów i usług z tytułu dokonania tej czynności, z wyjątkiem:
  • umów sprzedaży i zamiany, których przedmiotem jest nieruchomość lub jej część, albo prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub prawo do miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym lub udział w tych prawach,
  • umów sprzedaży udziałów i akcji w spółkach handlowych.

Zaznaczyć jednakże należy, że o wyłączeniu z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych nie decyduje okoliczność, że strony tej umowy posiadają status podatnika podatku od towarów i usług, lecz wyłącznie fakt, że jedna ze stron z tytułu dokonania tej konkretnej czynności jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług lub z niego zwolniona, z uwzględnieniem wyjątków, o których mowa w art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.


Biorąc powyższe pod uwagę, umowa sprzedaży, co do zasady podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.


Mając jednakże na uwadze zdarzenie przyszłe opisane we wniosku podkreślić należy, że jakkolwiek zapytanie Zainteresowanych dotyczy możliwości opodatkowania umowy sprzedaży Nieruchomości podatkiem od czynności cywilnoprawnych, to jednak w pierwszej kolejności rozstrzygnięcia wymaga kwestia opodatkowania powyższej transakcji podatkiem od towarów i usług, bowiem ocena ta ma zasadnicze znaczenie dla ewentualnego objęcia ich podatkiem od czynności cywilnoprawnych.


W interpretacji indywidualnej z dnia 2 marca 2018 r. Nr 0114-KDIP1-1.4012.722.2017.2.JO w zakresie podatku od towarów i usług Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wskazał, że: „Mając na uwadze przedstawiony opis sprawy oraz obowiązujące przepisy prawa należy stwierdzić, że w odniesieniu do Nieruchomości zabudowanych Budynkiem A, Budynkiem B oraz Budowlami posadowionych na działkach nr 51/7, 51/3, 51/5 doszło do pierwszego zasiedlenia i od momentu pierwszego zasiedlenia do chwili sprzedaży upłynie co najmniej 2 lata.

Jak Wnioskodawca wskazał w treści wniosku, budynek biurowy (Budynek A) wraz z budowlami znajdującymi się na działce nr 51/7 od momentu nabycia były wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem VAT, tj. są przedmiotem umowy najmu oraz umowy leasingu przez Bank. Natomiast budynek biurowo-sakralny w części stanowiącej własność Zbywającego (Budynek B) wraz z budowlami posadowionymi na działkach nr 51/3 i 51/5 zostały nabyte w czerwcu 2004 r. na podstawie umowy sprzedaży opodatkowanej podatkiem VAT, poza tym od momentu nabycia były przedmiotem umowy najmu oraz umowy leasingu przez Bank. Ponadto, co istotne w przedmiotowym przypadku Zbywający nie dokonywał ulepszeń przedmiotowych budynków oraz budowli, o których mowa we wniosku, stanowiących co najmniej 30% ich wartości początkowej, natomiast nakłady na ulepszenie Budynków A i B oraz Budowli ponoszone przez Bank nie stanowiły 30% wartości początkowej tych Budynków i Budowli. W konsekwencji, dostawa ww. Budynków oraz Budowli podlega zwolnieniu od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług. Taką samą stawką podatku VAT w zw. z art. 29a ust. 8 ustawy o VAT objęte będzie zbycie prawa użytkowania wieczystego gruntu (działka nr 51/7) oraz udziału w prawie użytkowania wieczystego gruntu (działka nr 51/3 i 51/5), na którym znajdują się te Budynki i Budowle. Tym samym sprzedaż przedmiotowej Nieruchomości, na którą składa się prawo wieczystego użytkowania gruntu działki nr o 51/7 oraz udział w prawie wieczystego użytkowania gruntu działki nr 51/3 i 51/5 wraz ze znajdującymi się na nich zabudowaniami w postaci Budynku A, Budynku B oraz Budowli, będzie korzystała ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy w zw. z art. 29a ust. 8 ustawy. Przy czym należy wskazać, że jeżeli obie strony transakcji będą czynnymi zarejestrowanymi podatnikami VAT, to Zainteresowani będą mogli również skorzystać z opcji opodatkowania dostawy przedmiotowej nieruchomości zgodnie z art. 43 ust. 10 w związku z art. 43 ust. 11 ustawy. Jednakże, zgodnie ze wskazaniem Zainteresowanych w opisie sprawy skorzystanie z opcji przewidzianej w art. 43 ust. 10 i 11 ustawy nie jest przewidywane.”


A zatem, skoro sprzedaż nieruchomości będzie korzystała ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem od towarów i usług, powyższa czynność będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.


Zatem stanowisko Zainteresowanych należało uznać za prawidłowe.


Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Zainteresowanych i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.


Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.


Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Zainteresowanemu będącemu stroną postępowania (art. 14r § 2 Ordynacji podatkowej) przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4 , 00-013 Warszawa w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.


doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj