Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej
0113-KDIPT2-3.4011.527.2018.1.IS
z 29 listopada 2018 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 26 września 2018 r. (data wpływu 4 października 2018 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika w związku z przekazywaniem nagród uczestnikom Akcji Promocyjnych– jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 października 2018 r. wpłynął do tutejszego Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika w związku z przekazywaniem nagród uczestnikom Akcji Promocyjnych.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca, zwany także „Organizatorem” prowadzi jako osoba prawna działalność w zakresie importu i dystrybucji części zamiennych do samochodów osobowych, dostawczych i motocykli. Wnioskodawca prowadzi platformę sprzedaży, głównie kanałami elektronicznymi, oraz logistyki dostaw części zamiennych w trybie just-in-time do rozproszonych klientów, do których należą przede wszystkim warsztaty oraz sklepy motoryzacyjne.

W bieżącym roku, w związku z prowadzoną działalnością Wnioskodawca zorganizował ogólnopolską akcję promocyjną o nazwie „XYZ 2018” (zwaną dalej: „Promocją”) skierowaną do Uczestników i ich Reprezentantów, przeprowadzaną na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w celu zwiększenia sprzedaży produktów z oferty handlowej Wnioskodawcy.

Zasady akcji promocyjnej określone zostały w regulaminie, zgodnie z którym m.in.:

 1. Uczestnikiem Promocji mógł być tylko klient Organizatora, czyli osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, która prowadzi działalność gospodarczą i dokonuje w ramach prowadzonej działalności gospodarczej zakupu produktów z oferty handlowej Wnioskodawcy oraz posiada przynajmniej jedno stanowisko do wykonywania usług z zakresu mechaniki samochodowej oraz zatrudnionego na etacie minimum jednego mechanika – Reprezentanta, bądź wykonuje działalność samodzielnie;
 2. promocja polegała także na sprawdzeniu wiedzy technicznej i umiejętności Uczestników lub ich Reprezentantów. Celem Promocji było wyłonienie i nagrodzenie najlepszych mechaników i elektromechaników w Polsce oraz promocja dobrych praktyk stosowanych w tej grupie zawodowej;
 3. Promocja składała się z dwóch etapów:
  • pierwszy etap – eliminacje – polegały na odpowiedzi na pytania zawarte w 5 testach wiedzy on-line, opublikowanych na stronach internetowych Organizatora. W trakcie Eliminacji (etap 1) Uczestnicy dokonują zakupów u Organizatora towarów objętych Promocją oraz rozwiązują (lub ich Reprezentanci) testy on-line z wiedzy technicznej. Zarówno za zakupy, jak i za testy Uczestnicy zbierają na swoich kontach punkty. O awansie Uczestnika do kolejnego etapu decydowała ilość punktów zebranych za zakupy i testy on-line oraz spełnienie minimum zakupowego.
  • drugi etap – 125 najlepszych Uczestników lub ich Reprezentantów, którzy zdobyli najwięcej punktów w etapie pierwszym (Eliminacjach) przystąpiło do pisemnego testu teoretycznego, którego wyniki zadecydowały o wejściu do Wielkiego Finału (miejsca od 1 do 5) lub Małego Finału (miejsca od 6 do 10), składającego się z testu praktycznego (5 zadań praktycznych w Wielkim Finale i 5 zadań praktycznych w Małym Finale);
 4. o miejscu w Promocji oraz rodzaju nagrody rzeczowej decydowały wyniki zadań finałowych. Nagrodą główną w Promocji był nowy samochód osobowy, a dodatkowymi nagrodami dla pozostałych finalistów Wielkiego i Małego Finału (miejsca od 2 do 5 w Wielkim Finale oraz miejsca od 1 do 5 w Małym Finale) były bony własne Organizatora o różnych nominałach, przeznaczone na zakup sprzętu wyposażenia warsztatowego;
 5. Nagrody w Promocji otrzymywali jedynie Uczestnicy Promocji, a nie ich ewentualni Reprezentanci.

Nad przebiegiem Promocji czuwało jury wyłonione spośród pracowników Organizatora i jego Partnerów, dysponujących odpowiednią wiedzą. Promocja nie podlegała przepisom ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2004 r., Nr 4 poz. 27, z późn. zm.).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:

 1. W związku z powyższym, jeżeli Uczestnicy Promocji zdobyli nagrody, to czy Organizator Promocji miał obowiązek od wartości nagród pobrać i odprowadzić zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 2. Czy otrzymane przez zwycięskich Uczestników Promocji nagrody podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych jako przychody z tytułu prowadzonej przez nich działalności gospodarczej?

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, źródłem przychodów jest pozarolniczą działalność gospodarcza.

W świetle art. 5a pkt 6 cytowanej ustawy, działalność gospodarcza albo pozarolnicza działalność gospodarcza oznacza działalność zarobkową:

 • wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
 • polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
 • polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

– prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

W myśl art. 14 ust. 1 ww. ustawy za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust 1 pkt 3 (pozarolniczej działalności gospodarczej), uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont.

Z kolei art. 14 ust. 2 pkt 8 ustawy podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi, że przychodem z działalności gospodarczej jest również wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń, obliczonych zgodnie z art. 11 ust. 2-2b, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 125.

Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od dochodów (przychodów) pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 6, 6a i 68 – w wysokości 10% wygranej lub nagrody.

Zgodnie z art. 41 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, płatnicy, o których mowa w ust. 1, są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4-5a, 13-16 oraz art. 30a ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 4d, 5 oraz 10.

Zdaniem Wnioskodawcy, istnieje ścisły związek przyczynowo-skutkowy między prowadzoną przez Uczestników Promocji działalnością gospodarczą w zakresie mechaniki samochodowej i zakupem produktów z oferty handlowej Wnioskodawcy, a uzyskanym przez Uczestników przychodem z prowadzonej przez nich działalności. Istotne bowiem jest to, że do Promocji mogą przystąpić wyłącznie osoby nabywające części i akcesoria samochodowe z oferty handlowej Wnioskodawcy na potrzeby prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej oraz posiadające przynajmniej jedno stanowisko do wykonywania usług mechaniki samochodowej.

Gdyby nie działalność gospodarcza prowadzona przez Uczestników, przychód w postaci nagrody rzeczowej z tytułu udziału w Promocji nie zostałby osiągnięty. Ponadto, „celem konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie najlepszych mechaników lub elektromechaników w Polsce oraz promocja dobrych praktyk stosowanych w danej grupie zawodowej” co dodatkowo wskazuje na związek uzyskanej nagrody z prowadzoną przez Uczestników działalnością w zakresie mechaniki samochodowej.

Na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nagroda uzyskana na zasadach promocji zorganizowanej wyłącznie dla osób prowadzących działalność gospodarczą, kwalifikowana jest do źródła przychodu wymienionego w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. pozarolnicza działalność gospodarcza. Zgodnie bowiem z art. 44 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatnicy osiągający dochody z działalności gospodarczej, o której mowa w art. 14, są obowiązani bez wezwania wpłacać w ciągu roku podatkowego zaliczki na podatek dochodowy według zasad określonych w ust. 3, z zastrzeżeniem ust. 3f-3h.

Jak wynika z powyższego, podatnicy uzyskujący dochody ze źródła przychodów jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza, sami dokonują opodatkowania tych dochodów. Dochód Uczestników z tytułu wygranej w Promocji, będzie wobec tego stanowił dochód z prowadzonej przez nich działalności gospodarczej, podlegający opodatkowaniu stawką podatku zgodnie z przyjętą przez danego Uczestnika formą rozliczania podatku dochodowego w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. W takim przypadku nie ma zastosowania przepis art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przewidujący zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 6, 6a i 68 – w wysokości 10% wygranej lub nagrody.

Reasumując, w sytuacji gdy Uczestnik Promocji zdobędzie nagrodę – na Wnioskodawcy jako Organizatorze Promocji nie będzie ciążył obowiązek pobrania i odprowadzenia zryczałtowanego podatku dochodowego, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ani też obowiązek wystawienia informacji PIT-8C.

Analogiczne stanowisko zostało przedstawione m.in. w:

 • interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 14 lutego 2017 r., nr 2461-IBPB-1-1.4511.35.2017.1.NL: „Mając powyższe na względzie zauważyć należy, że gdy osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą uczestniczy w konkursie w którym jego przedmiot jest ściśle związany z zakresem prowadzonej działalności gospodarczej, to otrzymane przez nią nagrody (wygrane) należy traktować jako przychód z działalności gospodarczej. W konsekwencji, w związku z wygraną w konkursie, po stronie Wnioskodawcy wystąpi przysporzenie majątkowe w postaci wzrostu aktywów, uzyskane dzięki prowadzonej działalności gospodarczej. Stąd też zastosowanie znajduje uregulowanie wyrażone w art. 14 ust. 2 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a więc wartość otrzymanej nagrody pieniężnej stanowi przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej określony w art. 10 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy. Mając powyższe na względzie, skoro wygrana w konkursie stanowi przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, należy ją opodatkować wraz z innymi uzyskanymi z tego tytułu przychodami (dochodami) stosownie do wybranej formy opodatkowania. W myśl bowiem art. 44 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatnicy osiągający dochody z działalności gospodarczej, o której mowa w art. 14, są obowiązani bez wezwania wpłacać w ciągu roku podatkowego zaliczki na podatek dochodowy według zasad określonych w ust. 3, z zastrzeżeniem ust. 3f-3h”;
 • interpretacji indywidualnej z dnia 12 sierpnia 2016 r., nr 1061-IPTPB1.4511.415.2016.2.MM: „Mając na uwadze powołane wyżej przepisy w odniesieniu do sytuacji przedstawionej we wniosku, tj. jeżeli beneficjentami nagród w akcjach promocyjnych organizowanych przez Wnioskodawcę będą osoby fizyczne prowadzące samodzielną działalność gospodarczą, spółki cywilne, jawne lub komandytowe, w których wspólnikami są osoby fizyczne, to na Wnioskodawcy nie będą spoczywały obowiązki płatnika, wynikające z treści art. 30 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 41 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dodać należy, że osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą winny opodatkować przychód z tytułu otrzymanej nagrody zgodnie z wybraną formą opodatkowania przychodów z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. W związku z powyższym, na Wnioskodawcy jako płatniku nie ciąży obowiązek sporządzania deklaracji podatkowych lub informacji podatkowych, stosownie do art. 42 ust. 1a oraz 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zatem, stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe”;
 • interpretacji indywidualnej z dnia 10 maja 2016 r., nr 1061-IPTPB1.4511.104.2016.2.AP: „Mając na uwadze powołane wyżej przepisy w odniesieniu do sytuacji przedstawionej we wniosku, tj. jeżeli beneficjentami nagród w ramach sprzedaży premiowej będą osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, to na Wnioskodawcy nie będą spoczywały obowiązki płatnika, wynikające z treści art. 30 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 41 ust. 4 oraz ust. 7 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dodać należy, że osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą winny opodatkować przychód z tytułu otrzymanej nagrody zgodnie z wybraną formą opodatkowania przychodów z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej”.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 800, z późn. zm.), odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Należy poinformować, że na dzień wydania niniejszej interpretacji obowiązuje tekst jednolity ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1509, z późn. zm.).

W tym miejscu wyjaśnić należy, że przedstawiając własne stanowisko Wnioskodawca przywołał nieobowiązujące brzmienie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ustawą z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2017 r., poz. 2175) zmieniono m.in. art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który po zmianie stanowi, że od dochodów (przychodów) pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego – w wysokości 10% wygranej lub nagrody.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem zdarzenia przyszłego podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Zgodnie z art. 14na ustawy Ordynacja podatkowa, przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2018 r., poz. 1302) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.


doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj