Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej
0114-KDIP2-1.4010.381.2018.2.MR
z 16 listopada 2018 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA


Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 10 września 2018 r. (data wpływu 12 września 2018 r.) uzupełnionym pismem z dnia 13 listopada 2018 r. (data nadania 13 listopada data wpływu 14 listopada 2018 r.) na wezwanie nr 0114-KDIP2-1.4010.381.2018.1.MR z dnia 6 listopada 2018 r. (data nadania 6 listopada 2018 r., data doręczenia 7 listopada 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia:

 1. czy w przypadku Projektów dofinansowanych ze środków z funduszy europejskich lub budżetu państwa, wydatki Spółki nie objęte finansowaniem, tj. nie zwrócone Spółce w żadnej formie, a stanowiące koszty kwalifikowane w rozumieniu art. 18d ust. 2 ustawy o PDOP, mogą stanowić podstawę do obliczenia odliczenia, o którym mowa w art. 18d ust. 1 ustawy o PDOP – jest prawidłowe;
 2. czy w przypadku Outsourcingu R&D dochodzi do zwrotu kosztów na rzecz Spółki, w rozumieniu art. 18d ust. 5 ustawy o PDOP – jest prawidłowe;
 3. czy w przypadku Outsourcingu R&D, gdy kontrahent Spółki korzysta z finansowania wydatków na rzecz Spółki ze środków z funduszy europejskich lub budżetu państwa, dochodzi do zwrotu kosztów na rzecz Spółki w rozumieniu art. 18d ust. 5 ustawy o PDOP - jest prawidłowe;
 4. Czy koszty ponoszone przez Wnioskodawcę na ochronę własności intelektualnej (Koszty patentowe) stanowią koszty kwalifikowane w rozumieniu art. 18d ust. 2 pkt 5 ustawy o PDOP - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE


W dniu 12 września 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia czy: w przypadku Projektów dofinansowanych ze środków z funduszy europejskich lub budżetu państwa, wydatki Spółki nie objęte finansowaniem, tj. nie zwrócone Spółce w żadnej formie, a stanowiące koszty kwalifikowane w rozumieniu art. 18d ust. 2 ustawy o PDOP, mogą stanowić podstawę do obliczenia odliczenia, o którym mowa w art. 18d ust. 1 ustawy o PDOP, w przypadku Outsourcingu R&D dochodzi do zwrotu kosztów na rzecz Spółki, w rozumieniu art. 18d ust. 5 ustawy o PDOP, w przypadku Outsourcingu R&D, gdy kontrahent Spółki korzysta z finansowania wydatków na rzecz Spółki ze środków z funduszy europejskich lub budżetu państwa, dochodzi do zwrotu kosztów na rzecz Spółki w rozumieniu art. 18d ust. 5 ustawy o PDOP, czy koszty ponoszone przez Wnioskodawcę na ochronę własności intelektualnej (Koszty patentowe) stanowią koszty kwalifikowane w rozumieniu art. 18d ust. 2 pkt 5 ustawy o PDOP.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.


Spółka S.A (dalej: Spółka lub Wnioskodawca) jest spółką technologiczną specjalizującą się w rozwoju innowacyjnych rozwiązań z zakresu terapii, diagnostyki i badań naukowych dotyczących mózgu i centralnego układu nerwowego. Spółka jest polskim rezydentem podatkowym.

W ramach prowadzonej działalności, Spółka realizuje szereg prac badawczo-rozwojowych (dalej: Prace B+R). Prace B+R są realizowane przede wszystkim w ramach trzech kategorii projektów, tj.

 • projekty rozwojowe,
 • outsourcing R&D oraz
 • projekty badawcze i naukowe realizowane z zewnętrznymi partnerami (dalej łącznie jako: Projekty).


Prace B+R są prowadzone w sposób systematyczny według harmonogramów określonych dla każdego Projektu przez specjalnie wybrane osoby posiadające odpowiednie kompetencje i wykształcenie.


Poniżej Spółka przedstawia krótką charakterystykę każdego z wymienionych obszarów działalności.


 1. Projekty rozwojowe.

Spółka prowadzi prace nad prototypami rozwiązań, które mają szansę zmienić jakość życia osób cierpiących na poważne zaburzenia neurologiczne. Przykładowe urządzenia będące w trakcie projektowania lub zaprojektowane i wytworzone przez Spółkę to:

 • urządzenie do efektywnej rehabilitacji zaburzeń mowy (afazji);
 • urządzenie do pomiaru parametrów życiowych w trakcie snu;
 • urządzenie do pomiaru reakcji galwanicznej skóry z wykorzystaniem prądu zmiennego, oraz pomiaru pulsu metodą odbiciową;
 • kamera rejestrująca przeznaczona do diagnostyki i badań w skanerach MRI;
 • system do przedstawiania bodźców węchowych podczas analizy sensorycznej i badania układu nerwowego;
 • stymulator dotykowy umożliwiający precyzyjną lokalizację okolicy czuciowej w mózgu.


 1. Outsourcing R&D.

Spółka na zlecenie zewnętrznych podmiotów prowadzi prace mające na celu znalezienie innowacyjnych rozwiązań (dalej: Outsourcing R&D). W wyniku prac przeprowadzonych przez Wnioskodawcę w ramach tego obszaru powstały m.in. poniższe urządzenia:

 • urządzenie do nieinwazyjnej stymulacji ośrodkowego układu nerwowego prądem o niewielkim natężeniu - przeznaczone do prac badawczych, jak również do celów terapeutycznych;
 • urządzenie umożliwiające nieinwazyjną przezskórną stymulację nerwu błędnego poprzez płatek ucha - wykorzystywane do leczenia choroby Alzheimera.


 1. Projekty badawcze i naukowe

We współpracy z innymi podmiotami (m. in. takimi ośrodkami naukowymi jak Uniwersytet, Politechnika czy Fundacją), na ogół w ramach konsorcjów, Spółka tworzy pionierskie rozwiązania, które usprawniają diagnostykę, profilaktykę oraz leczenie wielu zaburzeń neurologicznych, tym samym wpływając na poprawę jakości życia osób na całym świecie. W ramach działań prowadzonych przez Wnioskodawcę realizowane są lub zostały zrealizowane liczne projekty badawcze i naukowe, m.in.:

 • projekt mający na celu opracowanie polskiego komplementarnego systemu molekularnej nawigacji chirurgicznej na potrzeby leczenia nowotworów;
 • projekt, którego celem jest opracowanie i weryfikacja systemu wykorzystującego najnowsze technologie, który umożliwi obiektywną ocenę przy diagnozie i terapii dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Jest to pierwszy na świecie system wykorzystujący jednocześnie techniki multimedialne oraz pomiary psychofizjologiczne, które pomagają w diagnozie małych dzieci, dając im szansę na normalne życie w przyszłości;
 • projekt polegający na opracowaniu zestawu narzędzi do badania infrastruktury drogowej w aspekcie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Umożliwi to kompleksową ocenę bezpieczeństwa wynikającego z widoczności lub braku widoczności elementów kluczowych dla bezpiecznego poruszania się pojazdów po drogach. Projekt zakłada wykorzystanie nowoczesnych narzędzi informatycznych i biometrycznych, w tym przede wszystkim techniki okulograficznej i symulatorów jazdy.


Prace wykonywane przez Spółkę kwalifikowane jako Prace B+R mają na celu zaprojektowanie i ostatecznie wytworzenie nowych technologii, rozwiązań czy urządzeń i polegają przykładowo na:

 • przeprowadzeniu przeglądu literatury oraz analizy dostępnych rozwiązań technicznych w obszarze projektowanego wyrobu;
 • projektowaniu nowych i innowacyjnych urządzeń wykorzystujących nowe technologie lub rozwiązania (wykonanie projektu technicznego);
 • pracach koncepcyjnych i wykonaniu prototypu urządzenia;
 • testowaniu prototypu, badaniach inżynierskich;
 • opracowaniu dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia zewnętrznych badań, np. badań EMC (badania kompatybilności elektromagnetycznej);
 • przeprowadzeniu analizy ryzyka;
 • przeprowadzeniu testów użyteczności i przygotowaniu dokumentacji z zakresu inżynierii użyteczności;
 • opracowaniu dokumentacji technicznej urządzeń (schematy elektryczne, projekty płytek PCB, spis wszystkich komponentów składowych urządzenia - BOM, rysunki montażowe, gerber, spis materiałów).


W przypadku każdego z Projektów w prace nad jego realizacją zaangażowani są pracownicy lub współpracownicy (realizujący swoje zadania w szczególności na podstawie umowy zlecenia lub o dzieło) Spółki. W Spółce prowadzona jest ewidencja, w formie arkusza excel, na podstawie której możliwe jest ustalenie ile czasu dany pracownik spędził na pracy nad konkretnym Projektem (dalej: Ewidencja czasu pracy). Możliwe jest również ustalenie, jaką część swojego czasu pracy dany pracownik spędził na pracy nad Projektami, a jaką na inne zadania, w tym ile czasu przebywał poza pracą, np. na zwolnieniu lekarskim.


Jednocześnie, Wnioskodawca prowadzi księgi rachunkowe, na podstawie których możliwe jest ustalenie należności Spółki z tytułów, o których mowa w art. 12 ust. 1 oraz art. 13 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (T. J. Dz. U. z 2018 poz. 1509; dalej: ustawa o PDOF), oraz sfinansowanych przez Spółkę składek z tytułu tych należności określonych w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (T. J. Dz. U. z 2017 poz. 1778, ze zm.; dalej: ustawa o SUS).


Część Projektów jest realizowana przy wykorzystaniu finansowania z funduszy europejskich lub budżetu państwa. Finansowanie dotyczy kosztów ponoszonych przez Spółkę w ramach Projektów, np. części kosztów pracowników zaangażowanych w realizację Projektów. Innymi słowy, część kosztów, np. wynagrodzeń pracowniczych jest po ich poniesieniu zwracana Spółce w formie dotacji. Spółka otrzymała m.in. dofinansowanie jednego z Projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2014-2020, w ramach działania „Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw”.


Zdarza się, że w wyniku prac prowadzonych w ramach Projektów, Spółka tworzy wynalazki, które są następnie przedmiotem zgłoszenia i ochrony patentowej. Wnioskodawca wytwarza również inne prawa własności przemysłowej, które są przedmiotem ochrony w postaci wzorów przemysłowych - może też się zdarzyć, że Spółka będzie zastrzegała wzory użytkowe. Spółka dokonuje zgłoszeń patentów oraz wzorów przemysłowych we właściwych urzędach, np. Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) czy Urzędzie Patentowy Rzeczpospolitej Polski. W związku z ochroną własności intelektualnej, Spółka ponosi i będzie ponosić następujące koszty:

 • przygotowanie i zgłoszenie dokumentacji patentowej;
 • prowadzenie postępowania, w tym koszty zaangażowania rzecznika patentowego oraz zawodowego pełnomocnika;
 • opłaty urzędowe związane z uzyskaniem i utrzymaniem ochrony;
 • opłaty za tłumaczenie;
 • opłaty okresowe.

dalej łącznie jako: Koszty patentowe.


W ramach realizacji części Projektów (outsourcing R&D) Spółka przeprowadza na zlecenie prace, których wyniki sprzedaje lub w inny sposób przekazuje na rzecz niezależnych kontrahentów i uzyskuje z tego tytułu przychody podatkowe. W niektórych przypadkach kontrahenci uzyskują środki z funduszy europejskich lub budżetu państwa, z których finansowany jest zakup usług od Spółki.


W piśmie z dnia 13 listopada 2018 r. (data wpływu 14 listopada 2018 r.) Wnioskodawca wyjaśnił, że należy do tzw. sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), tzn. jest mikroprzedsiębiorcą, małym lub średnim przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, oraz że będzie małym lub średnim przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców.


Wnioskodawca wskazał, że nie posiada statusu centrum badawczo-rozwojowego i nie prowadzi działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia.


Ponadto Wnioskodawca nie uzyskuje przychodów z zysków kapitałowych, a w celu skorzystania z odliczenia B+R wyodrębni w ewidencji, o której mowa w art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych koszty działalności badawczo-rozwojowej.


Ponadto ponoszone przez Spółkę wydatki, które mogą stanowić koszty kwalifikowane w ramach ulgi badawczo-rozwojowej będą przez Wnioskodawcę zaliczane do kosztów uzyskania przychodów danego roku oraz ponoszone wydatki Spółka planuje odpisać od podstawy opodatkowania na podstawie art. 18d ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w zeznaniach za poszczególne lata podatkowe, w których te wydatki poniesiono oraz rozpoznano jako koszty podatkowe.

Działalność Wnioskodawcy w zakresie objętym pytaniem nr 1 w zakresie wszystkich przedstawionych we wniosku a realizowanych przez Spółkę Projektów polega na nabywaniu, łączeniu, kształtowaniu i wykorzystywaniu dostępnej wiedzy i umiejętności z dziedziny nauki, technologii i działalności gospodarczej oraz innej wiedzy i umiejętności do planowania produkcji oraz tworzenia i projektowania nowych, zmienionych i ulepszonych produktów, procesów i usług oraz ich operacji w toku, nawet jeżeli takie zmiany miały charakter ulepszeń.


Natomiast projekty zakładają/będą zakładać zastosowanie praktyczne nowych rozwiązań niedostępnych na rynku i obejmują (będą obejmowały) pilotaż/wersję testową/wersję przedprodukcyjną.


Realizowana przez Wnioskodawcę działalność w zakresie działalności badawczo-rozwojowej nie ma/nie będzie miała charakteru prac obejmujących rutynowe i okresowe zmiany, a w przypadku prac badawczo - rozwojowych Spółka koncentruje się na rozwiązaniach, które nie występują u podmiotów konkurencyjnych.


Natomiast prace opisane jako prace badawczo-rozwojowe są/będą zdarzeniem unikalnym/innowacyjnym.


W przypadku prac badawczo-rozwojowych będących przedmiotem złożonego Wniosku może dochodzić / dochodzi / będzie dochodzić do częściowego zwrotu kosztów dla Wnioskodawcy w formie dotacji. Oznacza to, że prace badawczo-rozwojowe są realizowane przy wykorzystaniu finansowania z funduszy europejskich lub budżetu państwa lub zwrotu tych środków w jakiejkolwiek formie. Wnioskodawca wskazał, że Pytanie 3 przedmiotowego wniosku dotyczy punktu opisanego jako Prace rozwojowe; nie dotyczy punktu Outsourcing R&D. Ponadto przedstawione we wniosku o wydanie interpretacji Pytanie 3, dotyczy wydatków Spółki na prace badawczo-rozwojowe w części, w jakiej nie są zwracane Spółce.


Z kolei w przypadku prac opisanych jako Outsourcing R&D (pytanie 4 i 5 we wniosku o wydanie interpretacji) zwrot kosztów jest uzyskiwany tylko i wyłącznie przez kontrahentów Wnioskodawcy.


W przypadku prac Outsorcing R&D Spółka ponosi następujące koszty kwalifikowane, o których mowa art. 18d ust. 2 ustawy o CIT:

 • koszty materiałów (np. elementy elektroniczne, obudowy itp.)
 • wynagrodzenia.


Ponadto, Spółka ponosi koszty, które nie mogą zostać uznane za koszty kwalifikowane w rozumieniu art .18d ust. 2 ustawy o CIT, tj. przykładowo:

 • koszty badań w laboratoriach zewnętrznych
 • koszty innych usług np. wydruki 3D, drukowanie i montaż płytek PCB.


Wniosek dotyczy wyłącznie pierwszej kategorii kosztów.


Koszty prac w ramach Outsourcingu R&D Spółka ponosi ze środków własnych. Koszty te nie były/nie będą zwracane Wnioskodawcy w jakiejkolwiek formie oraz nie zostały/nie zostaną odliczone od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym. Koszty te, co do zasady, stanowią podstawę do ustalenia wynagrodzenia jakie Spóła otrzymuje od kontrahenta.

Ponadto, Spółka ponosi „koszty patentowe” w związku z uzyskaniem i utrzymaniem patentu (lub prawa ochronnego na wzór użytkowy / prawa z rejestracji wzoru przemysłowego).


W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.


 1. Czy Prace B+R prowadzone przez Spółkę w ramach realizacji Projektów spełniają definicję prac badawczo-rozwojowych zawartą w art. 4a pkt 26 ustawy o PDOP?
 2. Czy sposób ewidencjonowania czasu pracy pracowników lub współpracowników zaangażowanych w Prace B+R opisany w stanie faktycznym jest wystarczający dla wyodrębnienia odpowiedniej części wynagrodzeń pracowników jako kosztów kwalifikowanych, o których mowa w art. 18d ust. 2 pkt 1 i ta ustawy o PDOP, zgodnie z art. 9 ust. lb ustawy o PDOP?
 3. Czy w przypadku Projektów dofinansowanych ze środków z funduszy europejskich lub budżetu państwa, wydatki Spółki nie objęte finansowaniem, tj. nie zwrócone Spółce w żadnej formie, a stanowiące koszty kwalifikowane w rozumieniu art. 18d ust. 2 ustawy o PDOP, mogą stanowić podstawę do obliczenia odliczenia, o którym mowa w art. 18d ust. 1 ustawy o PDOP?
 4. Czy w przypadku Outsourcingu R&D dochodzi do zwrotu kosztów na rzecz Spółki, w rozumieniu art. 18d ust. 5 ustawy o PDOP?
 5. Czy w przypadku Outsourcingu R&D, gdy kontrahent Spółki korzysta z finansowania wydatków na rzecz Spółki ze środków z funduszy europejskich lub budżetu państwa, dochodzi do zwrotu kosztów na rzecz Spółki w rozumieniu art. 18d ust. 5 ustawy o PDOP?
 6. Czy koszty ponoszone przez Wnioskodawcę na ochronę własności intelektualnej (Koszty patentowe) stanowią koszty kwalifikowane w rozumieniu art. 18d ust. 2 pkt 5 ustawy o PDOP?

Niniejsza interpretacja dotyczy pytań oznaczonych numerami 3-5. W zakresie pytań oznaczonych numerami 1 i 2 zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Zdaniem Wnioskodawcy:


Zdaniem Wnioskodawcy:


Ad. 3.


W przypadku Projektów dofinansowanych ze środków z funduszy europejskich lub budżetu państwa, wydatki Spółki nie objęte finansowaniem, tj. nie zwrócone Spółce w żadnej formie, a stanowiące koszty kwalifikowane w rozumieniu art. 18d ust. 2 ustawy o PDOP, mogą stanowić podstawę do obliczenia odliczenia, o którym mowa w art. 18d ust. 1 ustawy o PDOP.

Ad. 4


W przypadku Outsourcingu R&D nie dochodzi do zwrotu kosztów na rzecz Spółki, w rozumieniu art. 18d ust. 5 ustawy o PDOP.


Ad. 5


W przypadku Outsourcingu R&D, gdy kontrahent Spółki korzysta z finansowania wydatków na rzecz Spółki ze środków z funduszy europejskich lub budżetu państwa, nie dochodzi do zwrotu kosztów na rzecz Spółki w rozumieniu art. 18d ust. 5 ustawy o PDOP.


Ad. 6


Koszty ponoszone przez Wnioskodawcę na ochronę własności intelektualnej (Koszty patentowe) stanowią koszty kwalifikowane w rozumieniu art. 18d ust. 2 pkt 5 ustawy o PDOP.


Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy


Ad. 3


Zgodnie z art. 18d ust. 5 ustawy o PDOP koszty kwalifikowane podlegają odliczeniu, jeżeli nie zostały podatnikowi zwrócone w jakiejkolwiek formie lub nie zostały odliczone od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym.


W przypadku Projektów, które są w części finansowane ze środków z funduszy europejskich lub budżetu państwa, część kosztów kwalifikowanych, np. wynagrodzenia pracowników lub współpracowników, podlega zwrotowi. Spółka uzyskuje zwrot tych wynagrodzeń od instytucji publicznej po ich wydatkowaniu. W pozostałym zakresie (tzw. wkład własny w dofinansowany projekt), koszty kwalifikowane są w pełni finansowane przez Wnioskodawcę i nie są mu zwracane w żadnej formie.


W praktyce, w przypadku Projektu dofinansowanego ze środków publicznych, wśród całkowitych kosztów danego projektu zidentyfikowane zostaną koszty kwalifikowane odliczane na podstawie art. 18d ustawy o PDOP. Następnie, Spółka pomniejszy kwotę tak obliczonych kosztów o udział dofinansowania publicznego w całym Projekcie. Na przykład, gdy dofinansowanie będzie stanowiło 70% kosztów Projektu, całość kosztów kwalifikowanych związanych z realizacją Projektu, a objętych dofinansowaniem, zostanie pomniejszona o 70%. W efekcie, wartość odliczenia dokonywanego przez Spółkę na podstawie art. 18d ustawy o PDOP, będzie uwzględniała jedynie nakłady na Prace B+R, stanowiące wkład własny Wnioskodawcy w danym Projekcie objętym pomocą publiczną.


Fakt, że koszty kwalifikowane będą w części sfinansowane ze środków z funduszy europejskich lub budżetu państwa, a więc będą w części kosztami, o których mowa w art. 18d ust. 5 ustawy o PDOP, w ocenie Wnioskodawcy, powoduje konieczność wyłączenia tej części kosztów, które zostały Spółce zwrócone, z podstawy kalkulacji wartości odliczenia na podstawie art. 18d ustawy o PDOP.


Jednocześnie, żaden przepis ustawy o PDOP nie przewiduje konieczności wyłączenia z kosztów kwalifikowanych, tej części wydatków, która nie została objęta dofinansowaniem. Odnosząc powyższe do przytoczonego przykładu, wkład własny w projekt, a więc 30% kosztów powinno zostać uwzględnione w obliczeniu odliczenia, o którym mowa w art. 18d ust. 1 ustawy o PDOP.

Prawidłowość powyższego stanowiska została potwierdzona przykładowo w:

 • interpretacji indywidualnej z dnia 11 stycznia 2018 r. (nr 0111-KDIB1-3.4010.508.2017.1.MST), w której Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, stwierdził, że: „wykładnia językowa art. 18d ust. 5 ustawa pdop, wskazuje wyraźnie, że jeżeli koszt kwalifikowany został w części podatnikowi zwrócony, to w tej części nie podlega odliczeniu. Taki koszt może być jednak odliczony w części niepokrytej dotacją. Do takiego wniosku prowadzi również wykładnia funkcjonalna art. 18d ust. 5 ustawy o PDOP. Celem tego przepisu jest zapewnienie, by w kosztach stanowiących podstawę obliczenia ulgi badawczo-rozwojowej nie były uwzględniane koszty, których ciężaru ekonomicznego nie poniósł podatnik. Ponieważ zaś ciężar ekonomiczny kosztów kwalifikowanych w części niepokrytej dotacją, w wysokości 35% ponosi Wnioskodawca, mogą one zostać w tej części, a więc w części stanowiącej wkład własny Wnioskodawcy, odliczone na podstawie art. 18d ust. 5 ustawy o PDOP.” oraz
 • Interpretacji indywidualnej Dyrektora krajowej Informacji Skarbowej z dnia 22 stycznia 2018 r., (nr: 0111-KDIB1-3.4010.14.2018.l.APO), w której organ uznał za prawidłowe następujące stanowisko wnioskodawcy: „Ponoszone przez Spółkę koszty kwalifikowane podlegają odliczeniu na zasadach określonych w art. 18d Ustawy o CIT, jeżeli nie zostały Spółce zwrócone w jakiejkolwiek formie (tak wynika z art. 18d ust. 5 Ustawy o CIT). Samo otrzymanie zwrotu części wydatków (np. w formie dotacji lub subwencji) nie dyskwalifikuje ich zupełnie z objęcia ulgą. W takim przypadku, w celu ustalenia kwoty podlegającej odliczeniu, należy od całkowitej kwoty „kosztów kwalifikowanych” odliczyć koszty zwrócone a otrzymana różnica będzie stanowić podstawę do wyliczenia kwoty podlegającej odliczeniu. Należy bowiem wskazać, że celem regulacji art. 18d ust. 5 Ustawy o CIT, jest wykluczenie możliwości skorzystania z omawianego odliczenia w zakresie wydatków, których ekonomicznego ciężaru podatnik nie poniósł, tzn. kwoty wydatkowane przez podatnika zostały mu zwrócone (sfinansowane) przez podmiot zewnętrzny. Jednocześnie, literalna wykładnia przepisu nie daje podstaw do zakwestionowania możliwości skorzystania z omawianego odliczenia w przypadku, gdy koszty kwalifikowane ponoszone przez podatnika zostały mu zwrócone tylko w części. Należy bowiem uznać w takim przypadku, że odliczenie na podstawie przepisów art. 18d Ustawy o CIT, znajdzie zastosowanie do tej części wydatków, które nie zostały objęte zwrotem środków (zewnętrznym finansowaniem)”.
 • Podobne stanowisko Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej zajął w interpretacji indywidualnej z dnia 26 kwietnia 2017 r., nr: 0111-KDIB1-2.4010.32.2017.1.KP,

W efekcie, Spółka stoi na stanowisku, że w przypadku Projektów dofinansowanych ze środków z funduszy europejskich lub budżetu państwa, wydatki Spółki nie objęte finansowaniem, tj. nie zwrócone Spółce w żadnej formie, a stanowiące koszty kwalifikowane w rozumieniu art. 18d ust. 2 ustawy o PDOP, mogą stanowić podstawę do obliczenia odliczenia, o którym mowa w art. 18d ust. 1 ustawy o PDOP.


Ad. 4


Zgodnie z art. 18d ust. 5 ustawy o PDOP koszty kwalifikowane podlegają odliczeniu, jeżeli nie zostały podatnikowi zwrócone w jakiejkolwiek formie lub nie zostały odliczone od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym.


Jednym z obszarów działalności Spółki jest realizacja Prac B+R na rzecz zewnętrznych kontrahentów. Innymi słowy, Wnioskodawca prowadzi zlecone Prace B+R, a ich wyniki sprzedaje (lub w inny sposób przekazuje) podmiotom trzecim. Przychód ze sprzedaży stanowi przychód podatkowy i jako taki podlega opodatkowaniu. W celu realizacji Prac B+R Spółka ponosi szereg kosztów, m.in. wynagrodzenia pracowników lub współpracowników.


Celem sprzedaży usług Outsourcingu R&D jest wygenerowanie zysku, a zatem przychody Spółki mają przewyższać jej koszty. Jest to standardowa działalność biznesowa. Spółka sama ponosi koszty Prac B+R i bierze na siebie ryzyko biznesowe związane z komercjalizacją wyników tych prac.


Zapłata wynagrodzenia na rzecz Wnioskodawcy przez kontrahenta nie jest również tożsama np. z dotacją uzyskaną ze środków publicznych na pokrycie kosztów pracowniczych.


Dodatkowo, ustawa o PDOP w żaden sposób nie ogranicza sposobów wykorzystania wyników prowadzonych prac B+R. Wnioskodawca może je zatem wykorzystywać we własnej działalności, jak również udostępnić kontrahentom zewnętrznym.


Zdaniem Spółki, w przedstawione sytuacji nie można w efekcie mówić o zwrocie przez kontrahenta kosztów poniesionych przez Wnioskodawcę.


Prawidłowość powyższego stanowiska potwierdził m.in. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 8 marca 2018 r. (nr 0115-KDIT3.4011.24.2018.2), w której zgodził się ze stanowiskiem wnioskodawcy, że „Zdaniem Wnioskodawcy, kalkulowanie wynagrodzenia Spółki w oparciu m.in. o swoje koszty nie spełnia definicji zawartej w przepisie art. 26e ust. 5 (ustawy o PDOF - przyp. Wnioskodawcy), nie jest tożsame ze sformułowaniem „zwrot kosztów””. Co prawda powyższa interpretacja została wydana w odniesieniu do przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ale treść interpretowanej regulacji jest identyczna, a zatem argumentacja jest również aktualna na gruncie ustawy o PDOP.

Niezależnie, prawidłowość stanowiska Spółki znajduje potwierdzenie w interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 6 października 2017 r., nr: 0111-KDIB1-3.4010.270.2017.1.APO (odnoszącej się do przepisów ustawy o PDOP), w której organ uznał za prawidłowe następujące stanowisko wnioskodawcy: „Mając na uwadze sposób kalkulacji wynagrodzenia z tytułu prowadzenia prac badawczo-rozwojowych, Spółce przysługuje prawo do skorzystania z odliczenia kosztów kwalifikowanych na zasadach wynikających z art. 18d Ustawy CIT. Zgodnie z art. 18d ust. 5 Ustawy CIT, koszty kwalifikowane podlegają odliczeniu, jeżeli nie zostały podatnikowi zwrócone w jakiejkolwiek formie. W ocenie Wnioskodawcy, w stosowanym w Umowie modelu rozliczeń nie dochodzi do zwrotu kosztów, a jedynie do zapłaty na rzecz Spółki wynagrodzenia za udzielenie praw do korzystania z wyników prowadzonych Prac. W szczególności, w analizowanych okolicznościach nie dochodzi do tzw. „refakturowania” ponoszonych przez Spółkę kosztów Prac. Tym samym Spółka nie otrzymuje „zwrotu w jakiejkolwiek formie”. W pełni uzasadnione wydaje się twierdzenie, że przyjęcie innej wykładni art. 18d ust. 5 Ustawy CIT, prowadziłoby do absurdalnego wniosku, że w przypadku zakończonych sukcesem prac badawczo-rozwojowych nie ma możliwości skorzystania z ulgi wskazanej w art. 18d Ustawy CIT. Podmioty, które prowadzą działalność produkcyjną oraz działalność badawczo-rozwojową, której wyniki są udostępniane odpłatnie innym podmiotom lub uwzględniane w cenach wyrobów nie miałyby w praktyce możliwości skorzystania z ulgi”.


Podsumowując powyższe, za prawidłowe należy uznać stanowisko Spółki zgodnie z którym w przypadku Outsourcingu R&D nie dochodzi do zwrotu kosztów na rzecz Spółki, w rozumieniu art. 18d ust. 5 ustawy o PDOP.


Ad. 5


Zgodnie z art. 18d ust. 5 ustawy o PDOP koszty kwalifikowane podlegają odliczeniu, jeżeli nie zostały podatnikowi zwrócone w jakiejkolwiek formie lub nie zostały odliczone od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym.


Jak wskazano w uzasadnieniu do stanowiska nr 4, w przypadku sprzedaży przez Spółkę usług Outsourcingu B+R nie dochodzi do zwrotu na rzecz Wnioskodawcy kosztów kwalifikowanych, kontrahent płaci bowiem na rzecz Spółki wynagrodzenie za świadczone usługi. Zdaniem Spółki, sposób finansowania wydatków przez kontrahenta Wnioskodawcy, ponoszonych na rzecz Spółki, nie jest w tej sytuacji istotny. Innymi słowy, kontrahent może zakup usług od Spółki finansować ze środków własnych, kredytu czy ze środków publicznych i nie wpłynie to na możliwość korzystania przez Spółkę z ulgi na działalność B+R.


Powyższej konkluzji nie zmienia fakt, że kontrahent Spółki uzyskuje dofinansowanie na zakup od Spółki usług Outsourcingu B+R. W takiej sytuacji można jedynie powiedzieć, że to kontrahent Wnioskodawcy, nie Wnioskodawca, uzyskuje zwrot wydatków poniesionych na rzecz Spółki. Wydatki nadal nie są zwracane na rzecz Spółki w jakiejkolwiek formie. Z całą pewnością Spółka nie może zostać uznana za Beneficjenta takiego dofinansowania.


W efekcie, uzyskanie przez kontrahenta Spółki finansowania wydatków na zakup usług Outosorcingu B+R od Wnioskodawcy nie ma żadnego wpływu na możliwość skorzystania przez Spółkę z ulgi na działalność badawczo-rozwojową.


Zatem w przypadku Outsourcingu R&D, gdy kontrahent Spółki korzysta z finansowania wydatków na rzecz Spółki ze środków z funduszy europejskich lub budżetu państwa, nie dochodzi do zwrotu kosztów na rzecz Spółki w rozumieniu art. 18d ust. 5 ustawy o PDOP.


Ad. 6


Stosownie do art. 18d ust. 2 pkt 5 ustawy o PDOP za koszty kwalifikowane uznaje się, m.in.: koszty uzyskania i utrzymania patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego, poniesione na:

 1. przygotowanie dokumentacji zgłoszeniowej i dokonanie zgłoszenia do Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej lub odpowiedniego zagranicznego organu, łącznie z kosztami wymaganych tłumaczeń na język obcy,
 2. prowadzenie postępowania przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej lub odpowiedni zagraniczny organ, poniesione od momentu zgłoszenia do tych organów, w szczególności opłaty urzędowe i koszty zastępstwa prawnego i procesowego,
 3. odparcie zarzutów niespełnienia warunków wymaganych do uzyskania patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy lub prawa z rejestracji wzoru przemysłowego zarówno w postępowaniu zgłoszeniowym, jak i po jego zakończeniu, w szczególności koszty zastępstwa prawnego i procesowego, zarówno w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej, jak i w odpowiednim zagranicznym organie,
 4. opłaty okresowe, opłaty za odnowienie, tłumaczenia oraz dokonywanie innych czynności koniecznych dla nadania lub utrzymania ważności patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy oraz prawa z rejestracji wzoru przemysłowego, w szczególności koszty walidacji patentu europejskiego.

Koszty patentowe, które ponosi Spółka obejmują:

 • przygotowanie i zgłoszenie dokumentacji patentowej;
 • prowadzenie postępowania, w tym koszty zaangażowania rzecznika patentowego oraz zawodowego pełnomocnika;
 • opłaty urzędowe związane z uzyskaniem i utrzymaniem ochrony;
 • opłaty za tłumaczenie;
 • opłaty okresowe.


W kontekście przytoczonego przepisu wymienione Koszty patentowe stanowią koszty kwalifikowane:

 • przygotowanie i zgłoszenie dokumentacji patentowej - na podstawie art. 18d ust. 2 pkt 5 lit. a ustawy o PDOP;
 • prowadzenie postępowania, w tym koszty zaangażowania rzecznika patentowego oraz zawodowego pełnomocnika - na podstawie art. 18d ust. 2 pkt 5 lit. b ustawy o PDOP;
 • opłaty urzędowe związane z uzyskaniem i utrzymaniem ochrony - na podstawie art. 18d ust. 2 pkt 5 lit. b i c ustawy o PDOP;
 • opłaty za tłumaczenie - na podstawie art. 18d ust. 2 pkt 5 lit d ustawy o PDOP;
 • opłaty okresowe - na podstawie art. 18d ust. 2 pkt 5 lit d ustawy o PDOP.


Podsumowując należy uznać, że koszty ponoszone przez Wnioskodawcę na ochronę własności intelektualnej (Koszty patentowe) stanowią koszty kwalifikowane w rozumieniu art. 18d ust. 2 pkt 5 ustawy o PDOP. W efekcie mogą one zostać rozliczone w ramach ulgi B+R.


W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego w zakresie ustalenia:

 1. czy w przypadku Projektów dofinansowanych ze środków z funduszy europejskich lub budżetu państwa, wydatki Spółki nie objęte finansowaniem, tj. nie zwrócone Spółce w żadnej formie, a stanowiące koszty kwalifikowane w rozumieniu art. 18d ust. 2 ustawy o PDOP, mogą stanowić podstawę do obliczenia odliczenia, o którym mowa w art. 18d ust. 1 ustawy o PDOP (Pytanie 3) – jest prawidłowe;
 2. czy w przypadku Outsourcingu R&D dochodzi do zwrotu kosztów na rzecz Spółki, w rozumieniu art. 18d ust. 5 ustawy o PDOP (Pytanie 4) – jest prawidłowe;
 3. czy w przypadku Outsourcingu R&D, gdy kontrahent Spółki korzysta z finansowania wydatków na rzecz Spółki ze środków z funduszy europejskich lub budżetu państwa, dochodzi do zwrotu kosztów na rzecz Spółki w rozumieniu art. 18d ust. 5 ustawy o PDOP (Pytanie 5) - jest prawidłowe;
 4. Czy koszty ponoszone przez Wnioskodawcę na ochronę własności intelektualnej (Koszty patentowe) stanowią koszty kwalifikowane w rozumieniu art. 18d ust. 2 pkt 5 ustawy o PDOP (Pytanie 6) - jest prawidłowe.

Stanowisko Organu podatkowego odnośnie pytań oznaczonych we wniosku numerami 3 i 6.


Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy w zakresie pytań oznaczonych we wniosku numerami 3 i 6.


Stanowisko Organu podatkowego odnośnie pytań oznaczonych we wniosku numerami 4 i 5.


Zgodnie z art. 18d ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1036, z późn. zm., dalej: „updop”), w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2018 r. podatnik uzyskujący przychody inne niż przychody z zysków kapitałowych odlicza od podstawy opodatkowania, ustalonej zgodnie z art. 18, koszty uzyskania przychodów poniesione na działalność badawczo-rozwojową, zwane dalej „kosztami kwalifikowanymi”. Kwota odliczenia nie może w roku podatkowym przekraczać kwoty dochodu uzyskanego przez podatnika z przychodów innych niż przychody z zysków kapitałowych.


Na podstawie art. 18d ust. 2 updop, za koszty kwalifikowane uznaje się:

 1. poniesione w danym miesiącu należności z tytułów, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, oraz sfinansowane przez płatnika składki z tytułu tych należności określone w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w takiej części, w jakiej czas przeznaczony na realizację działalności badawczo-rozwojowej pozostaje w ogólnym czasie pracy pracownika w danym miesiącu;

1a) poniesione w danym miesiącu należności z tytułów, o których mowa w art. 13 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, oraz sfinansowane przez płatnika składki z tytułu tych należności określone w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w takiej części, w jakiej czas przeznaczony na wykonanie usługi na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło w danym miesiącu;

 1. nabycie materiałów i surowców bezpośrednio związanych z prowadzona działalnością badawczo-rozwojową;

2a) nabycie niebędącego środkami trwałymi sprzętu specjalistycznego wykorzystywanego bezpośrednio w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej, w szczególności naczyń i przyborów laboratoryjnych oraz urządzeń pomiarowych;

 1. ekspertyzy, opinie, usługi doradcze i usługi równorzędne, świadczone lub wykonywane na podstawie umowy przez podmiot, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, a także nabycie od takiej jednostki wyników prowadzonych przez nią badań naukowych, na potrzeby działalności badawczo-rozwojowej;
 2. odpłatne korzystanie z aparatury naukowo-badawczej wykorzystywanej wyłącznie w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej, jeżeli to korzystanie nie wynika z umowy zawartej z podmiotem powiązanym z podatnikiem w rozumieniu art. 11 ust. 1 i 4;

4a) nabycie usługi wykorzystania aparatury naukowo-badawczej wyłącznie na potrzeby prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej, jeżeli zakup usług nie wynika z umowy zawartej z podmiotem powiązanym z podatnikiem w rozumieniu art. 11 ust. 1 i 4;

 1. koszty uzyskania i utrzymania patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego, poniesionego na:
  1. przygotowanie dokumentacji zgłoszeniowej i dokonanie zgłoszenia do Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej lub odpowiedniego zagranicznego organu, łącznie z kosztami wymaganych tłumaczeń na język obcy,
  2. prowadzenie postępowania przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej lub odpowiedni zagraniczny organ, poniesione do momentu zgłoszenia do tych organów, w szczególności opłaty urzędowe i koszty zastępstwa prawnego i procesowego,
  3. odparcie zarzutów niespełnienia warunków wymaganych do uzyskania patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy lub prawa z rejestracji wzoru przemysłowego zarówno w postępowaniu zgłoszeniowym, jak i po jego zakończeniu, w szczególności koszty zastępstwa prawnego i procesowego, zarówno w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej, jak i w odpowiednim zagranicznym organie,
  4. opłaty okresowe, opłaty za odnowienie, tłumaczenia oraz dokonywanie innych czynności koniecznych dla nadania lub utrzymania ważności patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy oraz prawa rejestracji wzoru przemysłowego, w szczególności koszty walidacji patentu europejskiego.

2a) W przypadku wartości niematerialnych i prawnych w postaci kosztów prac rozwojowych, o których mowa w art. 16b ust. 2 pkt 3, za koszty kwalifikowane uznaje się dokonywane od tej wartości niematerialnej i prawnej odpisy amortyzacyjne w proporcji, w jakiej w jej wartości początkowej pozostają koszty wymienione w ust. 2 pkt 1-4a lub ust. 3a pkt 1.


Stosownie do art. 18d ust. 3 updop, za koszty kwalifikowane uznaje się także dokonywane w danym roku podatkowym, zaliczane do kosztów uzyskania przychodów, odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wykorzystywanych w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej, z wyłączeniem samochodów osobowych oraz budowli, budynków i lokali będących odrębną własnością.


Ponadto, koszty kwalifikowane podlegają odliczeniu, jeżeli nie zostały podatnikowi zwrócone w jakiejkolwiek formie lub nie zostały odliczone od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym (art. 18d ust. 5 updop).


Zgodnie z art. 18d ust. 5a updop, w razie wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 5, podatnik jest obowiązany w zeznaniu, o którym mowa w art. 27, składanym za rok podatkowy, w którym wystąpiły te okoliczności, do zwiększenia podstawy opodatkowania o kwotę dokonanych odliczeń, które zostały mu zwrócone, a w razie poniesienia straty – do jej zmniejszenia o tę kwotę.


W myśl art. 18d ust. 6 updop, podatnikowi, który w roku podatkowym prowadził działalność na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, prawo do odliczenia przysługuje jedynie w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych, które nie są przez podatnika uwzględniane w kalkulacji dochodu zwolnionego z podatku na podstawie zezwolenia.

Jak stanowi art. 18d ust. 7 updop w brzmieniu obowiązującym od 30 kwietnia 2018 r., który został zmieniony na podstawie art. 27 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej (Dz. U. 2018, poz. 650), kwota kosztów kwalifikowanych nie może przekroczyć:

 1. w przypadku gdy podatnik, o którym mowa w ust. 3a, jest mikroprzedsiębiorcą, małym lub średnim przedsiębiorcą, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców – 150% kosztów, o których mowa w ust. 2-3a;
 2. w przypadku pozostałych podatników, o których mowa w ust. 3a – 150% kosztów, o których mowa w ust. 2 pkt 1-4a i ust. 2a-3a, oraz 100% kosztów, o których mowa w ust. 2 pkt 5;
 3. w przypadku pozostałych podatników – 100% kosztów, o których mowa w ust. 2-3.

Odliczenia dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono koszty kwalifikowane. W przypadku, gdy podatnik poniósł za rok podatkowy stratę albo wielkość dochodu podatnika jest niższa od kwoty przysługujących mu odliczeń, odliczenia – odpowiednio w całej kwocie lub w pozostałej części – dokonuje się w zeznaniach za kolejno następujące po sobie sześć lat podatkowych następujących bezpośrednio po roku, w którym podatnik skorzystał lub miał prawo skorzystać z odliczenia (art. 18d ust. 8 updop).


Zgodnie z art. 18e updop, podatnicy korzystający z odliczenia, o którym mowa w art. 18d, oraz podatnicy, którym przysługuje kwota określona w art. 18da, są obowiązani wykazać w zeznaniu poniesione koszty kwalifikowane podlegające odliczeniu lub stanowiące podstawę do wyliczenia przysługującej podatnikowi kwoty.


W myśl art. 9 ust. 1b updop, podatnicy prowadzący działalność badawczo-rozwojową, którzy zamierzają skorzystać z odliczenia, o którym mowa w art. 18d, są obowiązani w ewidencji, o której mowa w ust. 1, wyodrębnić koszty działalności badawczo-rozwojowej.


W świetle powołanych regulacji prawnych należy stwierdzić, że aby podatnikowi podatku dochodowego od osób prawnych przysługiwało prawo odliczenia w zeznaniu podatkowym kosztów kwalifikowanych poniesionych w danym roku podatkowym powinny być łącznie spełnione następujące warunki:

 1. podatnik poniósł koszty na działalność badawczo-rozwojową,
 2. koszty na działalność badawczo-rozwojową stanowiły dla podatnika koszty uzyskania przychodów w rozumieniu updop,
 3. koszty na działalność badawczo-rozwojową mieszczą się w zamkniętym katalogu kosztów kwalifikowanych określonym przepisami art. 18d ust. 2 - 3 updop,
 4. ww. koszty uzyskania przychodów stanowiły koszty kwalifikowane w rozumieniu updop, przy czym jeżeli koszty kwalifikowane zostały poniesione w ramach badań podstawowych, badania te były prowadzone na podstawie umowy lub porozumienia z jednostką naukową w rozumieniu odrębnych przepisów,
 5. w ewidencji, o której mowa w art. 9 ust. 1b updop, podatnik wyodrębnił koszty działalności badawczo-rozwojowej,
 6. podatnik wykazał w zeznaniu podatkowym koszty kwalifikowane podlegające odliczeniu,
 7. kwota odliczonych kosztów kwalifikowanych nie przekroczyła limitów określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych,
 8. koszty kwalifikowane nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiekolwiek formie lub nie zostały odliczone od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że w związku z prowadzonymi pracami, „(…) Spółka na zlecenie zewnętrznych podmiotów prowadzi prace mające na celu znalezienie innowacyjnych rozwiązań (dalej: Outsourcing R&D). W wyniku prac przeprowadzonych przez Wnioskodawcę w ramach tego obszaru powstały m.in. poniższe urządzenia:

 • urządzenie do nieinwazyjnej stymulacji ośrodkowego układu nerwowego prądem o niewielkim natężeniu - przeznaczone do prac badawczych, jak również do celów terapeutycznych;
 • urządzenie umożliwiające nieinwazyjną przezskórną stymulację nerwu błędnego poprzez płatek ucha - wykorzystywane do leczenia choroby Alzheimera (…).


(…) W ramach realizacji części Projektów (outsourcing R&D) Spółka przeprowadza na zlecenie prace, których wyniki sprzedaje lub w inny sposób przekazuje na rzecz niezależnych kontrahentów i uzyskuje z tego tytułu przychody podatkowe. W niektórych przypadkach kontrahenci uzyskują środki z funduszy europejskich lub budżetu państwa, z których finansowany jest zakup usług od Spółki (…).


(…) W przypadku prac Outsorcing R&D Spółka ponosi następujące koszty kwalifikowane, o których mowa art. 18d ust. 2 ustawy o CIT:

 • koszty materiałów (np. elementy elektroniczne, obudowy itp.)
 • wynagrodzenia.


Ponadto, Spółka ponosi koszty, które nie mogą zostać uznane za koszty kwalifikowane w rozumieniu art. 18d ust. 2 ustawy o CIT, tj. przykładowo:

 • koszty badań w laboratoriach zewnętrznych
 • koszty innych usług np. wydruki 3D, drukowanie i montaż płytek PCB.


Wniosek dotyczy wyłącznie pierwszej kategorii kosztów (…).


(…) W przypadku prac opisanych jako Outsourcing R&D (pytanie 4 i 5 we wniosku o wydanie interpretacji) zwrot kosztów jest uzyskiwany tylko i wyłącznie przez kontrahentów Wnioskodawcy (…).


(…) Koszty prac w ramach Outsourcingu R&D Spółka ponosi ze środków własnych. Koszty te nie były/nie będą zwracane Wnioskodawcy w jakiejkolwiek formie oraz nie zostały/nie zostaną odliczone od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym. Koszty te, co do zasady, stanowią podstawę do ustalenia wynagrodzenia jakie Spóła otrzymuje od kontrahenta (…)”.

Przedmiotem wątpliwości Wnioskodawcy jest kwestia ustalenia, czy zgodnie z art. 18d ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, koszty kwalifikowane podlegają odliczeniu, jeżeli nie zostały podatnikowi zwrócone w jakiejkolwiek formie lub nie zostały odliczone od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym.


Wskazać należy, że na podstawie art. 15 ustawy z 9 listopada 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego działalności innowacyjnej (Dz.U. poz. 2201), art. 18d ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ma zastosowanie do osiągniętych przychodów i poniesionych kosztów począwszy od pierwszego roku podatkowego rozpoczynającego się po 31grudnia 2017 r.


Ponadto wskazać należy, że aby dany wydatek mógł zostać uwzględniony dla potrzeb kalkulacji ulgi na działalność badawczo-rozwojową, to poza posiadaniem przymiotu kosztu kwalifikowanego (zamknięty katalog wskazany w art. 18d ust. 2 i 3 updop), musi on być jednocześnie kosztem uzyskania przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz nie może być podatnikowi zwrócony w jakiejkolwiek formie.


W przedmiotowym wniosku Spółka wskazała, że przypadku prac opisanych jako Outsourcing R&D (pytanie 4 i 5 we wniosku o wydanie interpretacji) zwrot kosztów jest uzyskiwany tylko i wyłącznie przez kontrahentów Wnioskodawcy. Natomiast Spółka w zakresie prac Outsourcing R&D nie otrzymuje zwrotu kosztów w jakiejkolwiek formie oraz koszty te nie zostały/nie zostaną odliczone od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym. Koszty w ramach prac Outsourcing R&D Wnioskodawca ponosi ze środków własnych. Ponadto koszty te, co do zasady, stanowią podstawę do ustalenia wynagrodzenia jakie Spółka otrzymuje od kontrahenta.


W związku z powyższym w przedmiotowej sprawie nie będzie miał zastosowania art. 18d ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Z treści przepisu wynika, że koszty kwalifikowane podlegają odliczeniu, jeżeli nie zostały podatnikowi zwrócone w jakiejkolwiek formie lub nie zostały odliczone od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym.


Zatem w przypadku Outsourcingu R&D, gdy to kontrahent Wnioskodawcy, a nie sam Wnioskodawca (podatnik) korzysta z finansowania wydatków ze środków funduszy europejskich lub budżetu państwa, w zakresie prac, które to kontrahent wykonuje dla Wnioskodawcy nie dochodzi do zwrotu kosztów na rzecz Wnioskodawcy w rozumieniu art. 18d ust. 5 updop. Do zwrotu kosztów nie dochodzi także gdy Wnioskodawca sprzedaje wyniki prac Outsourcingu R&D lub w inny sposób przekazuje je na rzecz niezależnych kontrahentów i uzyskuje z tergo tytułu przychody podatkowe.

Jeszcze raz podkreślić należy, że koszty w ramach prac Outsourcing R&D Wnioskodawca ponosi ze środków własnych, za które nie otrzymuje zwrotu w jakiejkolwiek formie, a koszty te stanowią, co do zasady, podstawę do ustalenia wynagrodzenia jakie Spółka otrzymuje od kontrahenta. Tym samym dla Wnioskodawcy są to koszty, które ponosi za wykonane usługi realizowanej na rzecz kontrahenta.

Zatem w przypadku Outsourcingu R&D, gdy kontrahent Spółki korzysta z finansowania wydatków na rzecz Spółki ze środków z funduszy europejskich lub budżetu państwa, nie dochodzi do zwrotu kosztów na rzecz Spółki w rozumieniu art. 18d ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Wskazać jeszcze raz należy, jak wyżej podniesiono, dotyczy to także przypadku, gdy do zwrotu kosztów nie dochodzi także gdy Wnioskodawca sprzedaje wyniki prac Outsourcingu R&D lub w inny sposób przekazuje je na rzecz niezależnych kontrahentów i uzyskuje z tergo tytułu przychody podatkowe.


Biorąc pod uwagę powyższe, stanowisko Wnioskodawcy w zakresie ustalenia:

 • czy w przypadku Outsourcingu R&D dochodzi do zwrotu kosztów na rzecz Spółki, w rozumieniu art. 18d ust. 5 ustawy o PDOP (Pytanie 4) – jest prawidłowe;
 • czy w przypadku Outsourcingu R&D, gdy kontrahent Spółki korzysta z finansowania wydatków na rzecz Spółki ze środków z funduszy europejskich lub budżetu państwa, dochodzi do zwrotu kosztów na rzecz Spółki w rozumieniu art. 18d ust. 5 ustawy o PDOP (pytanie 5) – jest prawidłowe.


Odnosząc się do argumentacji Wnioskodawcy opartej na treści wskazanych w uzasadnieniu własnego stanowiska interpretacji indywidualnych, należy stwierdzić, że wiążą one w sprawie, w której zostały wydane i nie są źródłem prawa powszechnie obowiązującego. Tym samym nie stanowią podstawy prawnej przy wydawaniu interpretacji.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisanym zdarzeniem przyszłym) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.


Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia przedstawionego w stanie faktycznym.


Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2018 r., poz. 1302) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.


doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj