Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej
0114-KDIP2-1.4010.346.2018.2.JS
z 5 listopada 2018 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA


Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 14 sierpnia 2018 r. (data wpływu 21 sierpnia 2018 r.) uzupełnionym pismem z dnia 16 października 2018 r. (data nadania 16 października 2018 r., data wpływu 23 października 2018 r.), na wezwanie Nr 0114-KDIP2-1.4010.346.2018.1.JS z dnia 8 października 2018 r. (data nadania 8 października 2018 r, data doręczenia 9 października 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy:

 1. prace związane z Maszynami, opisane w stanie faktycznym/zdarzeniu przyszłym, uprawniają do skorzystania z ulgi podatkowej określonej w art. 18d Ustawy CIT, a w szczególności:
  1. czy Prace B+R, związane z produkcją Maszyn oraz z dokonywaniem ich niezbędnych korekt powinny zostać uznane za działalność badawczo-rozwojową, a w szczególności za badania przemysłowe lub prace rozwojowe, w rozumieniu art. 18d ust. 1 Ustawy CIT, w związku z art. 4a pkt 26-28 Ustawy CIT (pytanie Nr 1a) oraz
  2. czy proces Modyfikacji Maszyn powinien zostać uznany za działalność badawczo- rozwojową, a w szczególności za badania przemysłowe lub prace rozwojowe, w rozumieniu art. 18d ust. 1 Ustawy CIT, w związku z art. 4a pkt 26-28 Ustawy CIT (pytanie Nr 1b) – jest prawidłowe,
 2. za koszty kwalifikowane (w myśl art. 18d ust. 1 pkt 1 i 1a) należy uznać należności ze stosunku pracy w myśl art. 12 ust. 1 updof oraz art. 13 pkt 8 updof (pytanie Nr 2 pkt a i pkt b):
  • w części, w której pracownicy faktycznie wykonują zadania w ramach realizacji prac B+R – jest prawidłowe,
  • w części, w której pracownicy faktycznie nie wykonują zadań w ramach realizacji prac B+R – jest nieprawidłowe.
 3. za koszty kwalifikowane w myśl art. 18d ust. 2 pkt 2 i pkt 2a updop należy uznać koszty materiałów, surowców, narzędzi oraz sprzętu specjalistycznego, które są wykorzystywane w Pracach B+R (pytanie Nr 2 pkt c) – jest prawidłowe,
 4. za koszty kwalifikowane w myśl art. 18d ust. 2 pkt 2 i pkt 2a updop należy uznać koszty materiałów, surowców, narzędzi oraz sprzętu specjalistycznego, które są wykorzystywane w procesie Modyfikacji Maszyn (pytanie Nr 2 pkt d) – jest prawidłowe,
 5. odpisy amortyzacyjne dokonywane od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych wykorzystywanych przy Pracach B+R i Modyfikacji Maszyn, w tym amortyzacja jednorazowa (z wyłączeniem amortyzacji samochodów osobowych oraz budowli, budynków i lokali będących odrębną własnością), w części w jakiej są wykorzystywane przy Pracach B+R i Modyfikacji Maszyn mogą stanowić koszty kwalifikowane (pytanie nr 2 pkt e) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE


W dniu 27 czerwca 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ulgi na działalność badawczo-rozwojową.


We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny oraz zdarzenie przyszłe.


 1. Informacje ogólne

Sp. z o.o. (dalej: „Spółka” lub „Wnioskodawca”) jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, nie prowadzi działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej oraz nie jest beneficjentem dotacji. Działalność Spółki koncentruje się na technikach połączeń drewna - głównie przy zastosowaniu zszywek i gwoździ.

W Spółce funkcjonuje dział automatyzacji (dalej: „Dział automatyzacji”), w ramach którego prowadzone są prace badawczo-rozwojowe nad wytwarzaniem maszyn dedykowanych, dostosowanych do indywidualnych potrzeb klientów (dalej: „Maszyny”). Klienci dokonujący zamówień Maszyn od Spółki to przeważnie duże firmy produkcyjne, funkcjonujące głównie w przemyśle meblarskim, produkujące meble do sieci handlowych w całej Europie („Klienci”).

Maszyny Spółki stanowią w pełni zindywidualizowane, dostosowane do potrzeb Klienta urządzenia, służące do automatyzacji procesu m.in. montażu, układania, zszywania, zbijania, wiązania lub mocowania konkretnego wyrobu z drewna, takiego jak przykładowo: drewniane podesty, skrzynie, półki, płoty, tablice korkowe, elementy łóżek.

Część Maszyn produkowanych dla Klienta nie jest przeznaczona do produkcji seryjnej na rynku, lecz stanowi każdorazowo rozwiązania unikalne, pasujące jedynie do danego elementu, dla którego są dedykowane. W konsekwencji, za każdym razem, Maszyny te muszą być opracowywane od podstaw przez Dział automatyzacji, przy jednoczesnym zapewnieniu by produkowana Maszyna była produktem wysokiej jakości, spełniała preferencje Klienta, była nowatorska, a zarazem konkurencyjna na rynku.

Klienci składają do Działu automatyzacji zgłoszenia na konkretne Maszyny, z przyczyn takich jak:

 • chęć znacznego obniżenia kosztów produkcji i maksymalizacji zysku;
 • potrzeba obniżenia pracochłonności;
 • potrzeba wzrostu produktywności;
 • podniesienie jakości produktu;
 • zmniejszenie zużycia energii oraz optymalizacji ilości odpadów;
 • dostosowanie produktu do wymagań rynku polskiego i zagranicznego.


Poniżej, Wnioskodawca przedstawia tabelę zawierającą przykładowe projekty związane z Maszynami, prowadzone w Dziale automatyzacji w 2017 r. i 2018 r.:

style="border: medium none ; border-collapse: collapse;"
border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"> style="border: 1pt solid windowtext; padding: 0cm 5.4pt; width: 325.8pt;"
valign="top" width="434">

align="center">Nazwa

style="border-style: solid solid solid none; border-color: windowtext windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: 1pt 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 1cm;"
valign="top" width="40">

align="center">Ilość

style="border-style: solid solid solid none; border-color: windowtext windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: 1pt 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 113.05pt;"
valign="top" width="151">

align="center">Data

style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0cm 5.4pt; width: 325.8pt;"
valign="top" width="434">

Urządzenie
do montażu półek

style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 1cm;"
valign="top" width="40">

align="center">1

style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 113.05pt;"
valign="top" width="151">

align="center">09.01.2017 r.

style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0cm 5.4pt; width: 325.8pt;"
valign="top" width="434">

Urządzenie
do montażu skrzynek

style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 1cm;"
valign="top" width="40">

align="center">1

style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 113.05pt;"
valign="top" width="151">

align="center">30.06.2017 r.

style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0cm 5.4pt; width: 325.8pt;"
valign="top" width="434">

Urządzenie
do produkcji płotu sztywnego

style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 1cm;"
valign="top" width="40">

align="center">1

style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 113.05pt;"
valign="top" width="151">

align="center">09.08.2017 r.

style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0cm 5.4pt; width: 325.8pt;"
valign="top" width="434">

Urządzenie
do montażu ram

style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 1cm;"
valign="top" width="40">

align="center">1

style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 113.05pt;"
valign="top" width="151">

align="center">19.10.2017 r.

style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0cm 5.4pt; width: 325.8pt;"
valign="top" width="434">

Urządzenie
do przybijania taśmy rzep

style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 1cm;"
valign="top" width="40">

align="center">1

style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 113.05pt;"
valign="top" width="151">

align="center">05.12.2017 r.

style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0cm 5.4pt; width: 325.8pt;"
valign="top" width="434">

Urządzenie
do montażu podestów

style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 1cm;"
valign="top" width="40">

align="center">1

style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 113.05pt;"
valign="top" width="151">

align="center">06.02.2018 r.

style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0cm 5.4pt; width: 325.8pt;"
valign="top" width="434">

C-Ring
Stacjonarny do choinek

style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 1cm;"
valign="top" width="40">

align="center">1

style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 113.05pt;"
valign="top" width="151">

align="center">09.05.2018 r.

style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0cm 5.4pt; width: 325.8pt;"
valign="top" width="434">

Wózek
ze zszywaczami do przybijania taśmy

style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 1cm;"
valign="top" width="40">

align="center">1

style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 113.05pt;"
valign="top" width="151">

align="center">29.05.2018 r.W Dziale automatyzacji, przy pracach badawczo-rozwojowych zatrudnieni są obecnie konstruktorzy („Konstruktorzy”), w tym kierownik Działu automatyzacji („Kierownik Działu”) oraz automatycy („Automatycy”).


Prace wszystkich osób zatrudnionych w Dziale automatyzacji związane są z Maszynami.


Pracowników Działu automatyzacji łączy lub będzie łączyć z Wnioskodawcą stosunek pracy. Spółka zatrudnia również/może zatrudniać w przyszłości osoby pracujące w oparciu o umowy zlecenia lub umowy o dzieło.


Spółka wymaga od pracowników Działu automatyzacji ciągłego podnoszenia ich kwalifikacji, poprzez udział w zapewnianych przez Spółkę szkoleniach, prowadzonych przez wykwalifikowane zewnętrzne podmioty. W umowach znajdą się zapisy, że pracownicy Działu automatyzacji zostaną zatrudnieni w związku z realizacją m.in. działalności badawczo-rozwojowej.

Na czele Działu automatyzacji stoi Kierownik Działu, do którego obowiązków pracowniczych należy (oprócz standardowych działań Konstruktora, wymienionych w dalszej części wniosku) m.in. utrzymywanie relacji z Klientem w zakresie wszystkich kwestii merytorycznych, technicznych i finansowych związanych z danym projektem, nadzór merytoryczny nad pracą Działu automatyzacji i koordynacja jego działań projektowych aż po jego zakończenie i wdrożenie u Klienta. Kierownik Działu jest również zobowiązany do identyfikacji powstających niezgodności i inicjowania stosownych działań korygujących.


Wnioskodawca ponownie zaznacza, że Spółka zamierza prowadzić działalność badawczo-rozwojową w ramach projektów opisanych powyżej, również w przyszłości.


Spółka zastrzega ponadto możliwość dokonywania w swojej strukturze organizacyjnej pewnych zmian o charakterze technicznym, które nie zmienią w sposób istotny sposobu funkcjonowania Działu automatyzacji i jego pierwotnej, opisanej w niniejszym Wniosku roli. Mogą to być np. zmiana nazwy Działu automatyzacji, zmiana pewnych detali związanych z procesem produkcji, zmiany nazw stanowisk pracowników Działu wykonującego Maszyny itp. Innymi słowy, mogą to być modyfikacje, które nie wpłyną w żadnym stopniu na finalny efekt prac w postaci Maszyn (które w dalszym ciągu będą przedstawiały swoje unikatowe właściwości).

Aktualnie nad pracami związanymi z Maszynami pracują wyłącznie pracownicy Działu automatyzacji, jednak Spółka nie wyklucza, iż do tych prac mogą być również wykorzystywani pracownicy innych działów.


 1. Prace wstępne, identyfikacja zlecenia od Klienta

Na początku każdego projektu wykonywane są czynności wstępne przez doradców-handlowo technicznych, pracujących poza Działem automatyzacji. Po otrzymaniu przez Spółkę zapytania ofertowego od Klienta, dochodzi do kontaktu ww. doradców z Klientami, identyfikacji zgłoszonych potrzeb oraz rejestracji zgłoszenia w bazie Spółki. Następuje ogólna analiza możliwości wykonania Maszyny przez Spółkę.

W dalszej kolejności dochodzi do kontaktu Kierownika Działu z Klientem w celu ustalenia warunków granicznych Maszyny, tj. m.in. liczby osób potrzebnych do obsługi Maszyny, wyglądu Maszyny, czy jej wydajności. Mają miejsce ustalenia Kierownika Działu z Klientem w zakresie wyglądu produktu, który ma wykonywać Maszyna, jego cech, materiału z którego ma być produkowany, jego dokładności, jakości itp. Po wstępnych ustaleniach, Kierownik Działu sporządza ofertę na Maszynę, mającą produkować przedstawiony przez Klienta produkt.

Gdy Klient zgadza się z warunkami przedstawionymi w ofercie, dokonuje akceptacji oferty, podpisania umowy ze Spółką, oraz wpłaty zaliczki na rzecz Spółki. Na tym etapie, w systemie pomocniczym ERP Spółki, otwierane jest zlecenie na oddzielnym koncie. Od tej pory wszystkie koszty związane z projektem ewidencjonowane są na tym koncie (zleceniu).

 1. Prace badawczo-rozwojowe Spółki związane z produkcją Maszyn („Prace B+R”)

Działalność badawczo-rozwojowa Spółki w zakresie wykonywania Maszyn oparta jest obecnie na w pełni zintegrowanym modelu operacyjnym, obejmującym następujące fazy procesu (pkt 1-7):

 1. Po akceptacji oferty następuje spotkanie wszystkich Konstruktorów i Automatyków (w tym Kierownika Działu) w celu stworzenia szczegółowej koncepcji Maszyny i wyboru głównego Konstruktora - tj. osoby odpowiedzialnej za realizację konkretnego projektu (wykonania Maszyny) od początku trwania projektu do jego zakończenia, a po zakończeniu (tj. po znalezieniu się Maszyny u Klienta) za naprawy gwarancyjne i serwisowanie Maszyny.
 2. Następnie rozpoczynane są prace nad konkretnym projektem przez głównego Konstruktora (przy bardziej skomplikowanych projektach dodatkowo przez Konstruktora pomocniczego). Konstruktor wykonuje model 3D Maszyny przy użyciu programu komputerowego).
 3. Po wykonaniu modelu Maszyny, następuje tworzenie przez Konstruktora dokumentacji technicznej (rysunków wykonawczych) części niezbędnych do montażu Maszyny. Rysunki techniczne przedstawiają unikalne części, które wymagają ich stworzenia od postaw przez podwykonawców (np. ślusarzy) na specjalne zamówienie dotyczące konkretnej Maszyny. Są to np. elementy spawane, frezowane, toczone.
 4. Równolegle do prac Konstruktora, prowadzone są prace Automatyka nad wykonaniem programu sterowania Maszyną i stworzeniem dla niej schematu połączeń elektrycznych. Efektem prac Automatyka jest gotowy program sterowania Maszyną, który można zainstalować do Maszyny po jej finalnym montażu. Automatycy do swoich prac wykorzystują obecnie program T.
 5. Po otrzymaniu przez Dział automatyzacji wszelkich niezbędnych części od podwykonawców i z hurtowni, rozpoczynają się prace nad montażem Maszyny przez głównego Konstruktora (w przypadku bardziej skomplikowanych projektów do montażu przydzielany jest Konstruktor pomocniczy). Po montażu następuje instalacja programu w Maszynie, którą dokonuje Automatyk.
 6. Rozpoczyna się faza wewnętrznych testów Maszyny, za którą odpowiedzialny jest główny Konstruktor oraz Automatyk, którzy pracowali dotychczas nad danym projektem. Testy wykonywane są na specjalnym, dokładnie sparametryzowanym materiale udostępnionym przez Klienta, z którego później ma być wykonywany wyrób gotowy.
 7. Po zakończonej sukcesem fazie testów wewnętrznych, odbywają się testy z udziałem Klienta.

Jeśli testy wypadną pomyślnie, projekt B+R uznaje się za zakończony i Spółka rozpoczyna formalny proces sprzedaży Maszyny.


Przedstawiony model operacyjny Prac B+R związany z produkcją Maszyn pozwala utrzymać pełną kontrolę nad wysoką jakością materiałów wykorzystywanych do produkcji Maszyn oraz samych Maszyn, przy jednoczesnym zapewnieniu nad nim ciągłej kontroli zarządczej oraz przeprowadzaniu analiz ryzyka.

Wnioskodawca podkreśla, że Prace B+R związane z produkcją określonej Maszyny nie mają charakteru mechanicznego ani odtwórczego. Spółka w oparciu o przedłożoną specyfikację przygotowuje całkowicie nowy, spersonalizowany produkt, dopasowany każdorazowo do indywidualnych potrzeb Klienta. Powyższy opis procesu produkcji uzasadnia także wyrażoną na wstępie tezę, że Maszyny trafiające do klienta nie występują powszechnie na rynku, gdyż każda z nich posiada cechy charakterystyczne jedynie dla niej.

Wnioskodawca zaznacza, że niektóre Maszyny produkowane przez Dział automatyzacji mogą trafić do produkcji seryjnej, gdyż nadają się do sprzedaży na rzecz więcej niż jednego Klienta Spółki. Za Prace B+R związane z produkcją takich Maszyn spółka uznaje przy tym wyłącznie prace w zakresie wyprodukowania jej po raz pierwszy.

Wnioskodawca podkreśla przy tym, że w fazie montażu lub wykonywania testów wewnętrznych Maszyny przez Dział automatyzacji może okazać się, że jej funkcjonowanie odbiega od przyjętych wstępnie założeń na etapie koncepcyjnym. Model zaprojektowany przez Konstruktora i wstępnie poczynione przez niego plany mogą nie uwzględniać wszelkich uwarunkowań środowiskowych, które można fizycznie zweryfikować dopiero na etapie montażu Maszyny lub testów po jej uruchomieniu. Kiedy powstały projekt Maszyny nie spełnia wymagań wyszczególnionych na etapie modelowania, Dział automatyzacji jest zmuszony do powtórzenia niektórych etapów Prac B+R w zakresie procesu produkcji Maszyn lub też całego opisanego powyżej procesu tak, aby Klient otrzymał finalnie gotowy i kompletny produkt, zgodnie z wyrażonym zapotrzebowaniem. Gdy Maszynę należy poprawić z powyższych przyczyn, Spółka najczęściej ponosi wszelkie koszty Prac B+R związane z ich niezbędnymi korektami we własnym zakresie.


 1. Modyfikacja Maszyn na zlecenie Klienta („Modyfikacja”)

Część prac badawczo-rozwojowych dotyczy Modyfikacji istniejących Maszyn. Potrzeba wprowadzanych zmian wynika w takim przypadku z indywidualnego życzenia Klienta i polega na wykroczeniu poza zakres pierwotnego zlecenia i uwzględnianiu dodatkowych uwag Klienta. Może to nastąpić od razu w fazie testowej, albo dopiero po jakimś czasie użytkowania Maszyny.

Modyfikacje mogą dotyczyć istotnego polepszenia funkcjonalności Maszyn. Proces Modyfikacji może dotyczyć przy tym każdego etapu procesu produkcji Maszyny, co skutkować może ponownym modelowaniem, programowaniem, czy zamawianiem części. W skrajnych przypadkach może dochodzić nawet do powtarzania całego procesu (opisanego powyżej w punkcie 3) od początku, w zależności od charakterystyki potrzeb zgłoszonych przez Klienta. W przypadku otrzymania zgłoszenia Modyfikacji Maszyny, Spółka z reguły ustala z Klientem odrębne wynagrodzenie.

Zarówno Modyfikacje, jak i niezbędne korekty istniejących Maszyn (o których mowa w pkt 3 powyżej) dokonywane są w oparciu o przyjętą procedurę kwalifikacyjną do podjęcia tych kosztownych działań i mają charakter sporadyczny, zależny od uzasadnionych w danym przypadku potrzeb technicznych lub potrzeby zasygnalizowanej przez Klienta. Nie są to działania rutynowe, które są wykonywane często i automatycznie, podejmowane wobec dużej ilości produktów.


 1. Koszty Działu automatyzacji

Realizacja procesu produkcji Maszyny związana jest z występowaniem po stronie Spółki różnego rodzaju kosztów, takich jak:

 1. wynagrodzeń osób zatrudnionych przez Spółkę w Dziale automatyzacji na podstawie umowy o pracę, do których należą w szczególności:
  1. koszty wynagrodzeń zasadniczych pracowników,
  2. koszty wynagrodzeń za pracę w godzinach nadliczbowych,
  3. koszty wynagrodzeń za czas niezdolności do pracy, w części finansowanej przez Spółkę (za pierwsze 33 lub 14 dni niezdolności do pracy w roku kalendarzowym),
  4. koszty składek wynikających z ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1778 ze zm.; dalej: „Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych”) z tytułu należności, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 200 ze zm.; Dz.U. z 2018 r., poz. 106 i poz. 138; dalej: „Ustawa PIT") - w części finansowanej przez Spółkę jako płatnika składek.
 2. Poza wymienionymi powyżej kosztami, Spółka może ponosić także inne koszty wynagrodzeń, takie jak:
  1. koszty premii,
  2. koszty szkoleń,
  3. koszty organizacji szkoleń,
  4. koszty wydatków ponoszonych podczas podróży służbowych,
  5. koszty diet i delegacji,
  6. koszty abonamentu za świadczenia prywatnej opieki medycznej,
  7. wszelkie inne nieodpłatne świadczenia lub świadczenia częściowo odpłatne,
  oraz inne koszty stanowiące składnik wynagrodzeń, w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 917, z późn. zm.).


Koszty produkcji Maszyn nie obejmują inwestycji w aparaturę naukowo-badawczą dostarczaną w ramach umowy zawartej z podmiotem powiązanym w rozumieniu art. 11 ust. 1 i 4 Ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: „Ustawa CIT”) oraz inwestycji w samochody osobowe oraz budowle, budynki i lokale będące odrębną własnością.

Spółka ponosi oraz może ponosić w przyszłości koszy nabycia licencji na oprogramowanie wykorzystywane przez Konstruktorów i Automatyków przy pracach związanych z Maszynami.


Obecnie Spółka opłaca licencje za program I., którego używają Konstruktorzy w codziennych pracach związanych z Maszynami. Program T., wykorzystywany przez Automatyków, jest aktualnie udostępniany przez producenta za darmo. W przyszłości Spółka może także nabywać licencje za inne programy komputerowe niezbędne do prac związanych z Maszynami.

Ponadto, dla potrzeb Działu automatyzacji, Spółka zakupiła oraz będzie dokonywać zakupów urządzeń niezbędnych dla prowadzenia przez ten Dział prac badawczo-rozwojowych, takich jak: komputery stacjonarne, laptopy, monitory oraz inne wyposażenie biurowe takie jak meble, telefony, itp. Gdy cena nabycia poszczególnych aktywów zaliczanych do opisanych powyżej kategorii nie przekracza kwoty 10.000 zł, wydatki na nabycie wskazanych urządzeń i wyposażenia są zaliczane do kosztów uzyskania przychodów na zasadach ogólnych, zgodnie z art. 15 ust. 4d, art. 15 ust. 4e i art. 16d ust. 1 Ustawy CIT. W przypadku środków trwałych/wartości niematerialnych i prawnych o wyższej wartości (tzn. o wartości przekraczającej 10.000 zł), dokonywana jest ich amortyzacja. Spółka rozważa także dokonanie w przyszłości zakupu urządzeń/maszyn do wykonywania części do Maszyn, tak aby móc we własnym zakresie móc tworzyć pewne komponenty. Wydatki na nabycie tych urządzeń lub maszyn będą rozliczane analogicznie jak urządzenia i wyposażenie, o którym mowa powyżej.


 1. Ewidencjonowanie

Numery projektów, opisy jakich Maszyn dotyczą oraz czas pracy i postępy w tych pracach są ewidencjonowane w odrębnym systemie wewnętrznym Działu automatyzacji. System księgowy/ERP pozwala na odrębne wydruki i analizę kosztów dotyczącą poszczególnych projektów badawczo-rozwojowych.

Licencja na każdy program komputerowy wykorzystywany przez pracowników Działu automatyzacji jest przyporządkowana do konkretnego pracownika Działu automatyzacji. Jest to licencja spersonalizowana, która może być wykorzystywana na komputerze pracownika Działu automatyzacji, do którego jest przypisana.

Pracownicy prowadzą dodatkowo ewidencję czasu pracy, za pomocą której dokładnie rejestrują czas jaki poświęcają na poszczególne prace związane z Maszynami. Z ewidencji wprost wynika jaka liczba godzin danego pracownika Działu automatyzacji poświęcona została na prace nad konkretnym projektem.

Projekty związane z Maszynami mają określone harmonogramy działań i do każdego z nich są przypisane odpowiednie zasoby ludzkie i materiały. Z każdego projektu sporządzany jest raport i analiza tak by prowadzona dokumentacja pozwalała na systematyczne zbieranie, magazynowanie i dystrybuowanie nowej wiedzy powstałej podczas prac Działu automatyzacji.

Pismem z dnia 16 października 2018 r. Wnioskodawca uzupełnił przedstawiony we wniosku stan faktyczny oraz zdarzenie przyszłe, potwierdzając, że jego działalność opisana w stanie faktycznym oraz zdarzeniu przyszłym polega na nabywaniu, łączeniu, kształtowaniu i wykorzystywaniu dostępnej wiedzy i umiejętności z dziedziny nauki, technologii i działalności gospodarczej oraz innej wiedzy i umiejętności do planowania produkcji oraz tworzenia i projektowania nowych, zmienionych i ulepszonych produktów, procesów i usług jako element działalności badawczo-rozwojowej.


Wnioskodawca nie posiada statusu centrum badawczo-rozwojowego.


Wnioskodawca w 2018 r. posiada status średniego przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców. W przypadku uwzględnienia przy tej ocenie statusu udziałowca, posiadającego 50% udziałów, możliwe jest jednak uznanie Wnioskodawcy za dużego przedsiębiorcę. Wnioskodawca podkreślił, że Wniosek dotyczy możliwości skorzystania z ulgi badawczo-rozwojowej za 2018 r., a na gruncie obowiązujących przepisów ustawy CIT status podatnika nie ma już znaczenia.

Wnioskodawca poinformował, że w ramach przychodów z zysków kapitałowych otrzymuje (w razie wystąpienia zysku) dywidendy ze spółki zależnej z siedzibą na Litwie, która podlega zwolnieniu z CIT. W konsekwencji, zgodnie z ustawą CIT, dochody z dywidendy nie wchodzą do podstawy opodatkowania CIT. Wnioskodawca nie będzie zatem uprawniony do dokonywania odliczeń w ramach ulgi na działalność badawczo-rozwojową ze źródła przychodów z zysków kapitałowych. Wnioskodawca w stosunku do przychodów z zysków kapitałowych nie zamierza korzystać z odliczenia w ramach ulgi na działalność badawczo-rozwojową.

Wnioskodawca pragnie wskazać, że w punkcie 3 opisu stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego Wniosku przytoczone zostały fazy procesu składające się na prace badawczo-rozwojowe, które były i są dokonywane przez Dział automatyzacji. Wśród nich wyróżnić należy prace rozwojowe i badania przemysłowe.


Prace rozwojowe polegają m.in. na udoskonalaniu produktów Spółki, tj. Maszyn w oparciu o rozwiązania rozwijające technologię, procesy lub materiały (tworzywo) tych produktów. Do prac rozwojowych zaliczyć należy m.in.:

 • wykonanie przez głównego Konstruktora Modelu 3D Maszyny przy użyciu programu komputerowego;
 • stworzenie unikalnej dokumentacji technicznej odnoszącej się do specjalnego zamówienia poszczególnych klientów na Maszyny;
 • wykonanie przez Automatyka programu sterowania Maszyną i stworzeniem do niej schematu połączeń elektrycznych - jego efektem będzie powstanie gotowego programu, możliwego go zainstalowania po finalnym montażu Maszyny.


Przeprowadzenie prac rozwojowych poprzedza wdrożenie przez Spółkę badań przemysłowych, które opierają się na pogłębianiu wiedzy personelu z zakresu procesów i usług oraz ulepszeń dla oferty produktowej Spółki. Badania te dotyczą również elementów składowych systemów złożonych, zwłaszcza w zakresie oceny przydatności technologii rodzajowych.

Opisane we Wniosku prace badawczo-rozwojowe Spółki związane są z realizacją umów na zaprojektowanie i produkcję prototypów Maszyn, które po pozytywnym wyniku testów z udziałem Klienta są sprzedawane na rzecz Klienta.


Wnioskodawca podkreśla, co zostało już przedstawione we Wniosku, że schemat produkcji opisany w punkcie 3, którego końcowym etapem są testy z udziałem Klienta, pozwala kontrolować proces produkcji oraz zapewnić najwyższą jakość oferowanych produktów. Powstaje wówczas, dedykowany indywidualnym potrzebom Klientów, całkowicie nowy produkt, który zostaje przekazany Klientowi z chwilą podpisania protokołu odbioru. W razie podobnych oczekiwań pozostałych Klientów może on również trafić do produkcji seryjnej. Prace badawczo-rozwojowe opisane we wniosku nie dotyczą prac nad maszynami w ramach produkcji seryjnej.

Wnioskodawca potwierdza, iż zmiana i ulepszenie produktów oferowanych przez Spółkę są czynnościami wysoko zindywidualizowanymi i nie stanowią prac obejmujących rutynowe i okresowe zmiany oferowanych produktów. Wszelkie Modyfikacje nie mają zatem charakteru powtarzalnego oraz dokonywane są w oparciu o przyjętą procedurę, zależną od uzasadnionych w danym przypadku potrzeb technicznych lub potrzeby zasygnalizowanej przez Klienta.

Wnioskodawca potwierdza, iż Prace B+R przeprowadzane przez Spółkę zakładały i zakładają zastosowanie nowych i unikalnych rozwiązań niedostępnych dotychczas na rynku. W rezultacie Wnioskodawca wzbogaca swoją ofertę produktową o nowatorskie rozwiązania, których wdrożenie przyczynia się do powstania produktu o wysokiej jakości i spełniającym preferencje Klienta.

Spółka podkreśla, że zgodnie z opisem przedstawionym w punkcie 3 Wniosku, rezultatem prac badawczo-rozwojowych jest powstanie produktu, który po przeprowadzeniu z wynikiem pozytywnym testów końcowych zostanie dopuszczany do dalszej sprzedaży. Jeżeli model zaprojektowany przez Konstruktora nie spełnia oczekiwań, Dział automatyzacji jest zobowiązany do powtórzenia niektórych prac badawczo-rozwojowych. Spółka podkreśla, że weryfikacja Maszyny odbywać się może dopiero po montażu Maszyny lub testów po jej uruchomieniu.


Działalność w ramach Prac B+R Spółki nie ma i nie będzie miała charakteru prac obejmujących rutynowe i okresowe zmiany.


Zgodnie z najlepszą wiedzą Wnioskodawcy, opisane przez Spółkę we Wniosku rozwiązania nie są dostępne w ofercie produktowej podmiotów wobec niej konkurencyjnych. Dzięki specyfice podejmowanych prac badawczo-rozwojowych Spółka jest w stanie zaoferować unikalny i niepowtarzalny produkt, spełniający zindywidualizowane potrzeby jej Klientów.

Wnioskodawca potwierdza, iż prace podejmowane przez Spółkę miały, mają i będą miały charakter unikalny oraz innowacyjny. Podjęcie prac badawczo-rozwojowych przez Spółkę umożliwia wytworzenie unikalnego i niepowtarzalnego produktu, spełniającego zindywidualizowane potrzeby jej Klientów.

Spółka podkreśla, że nie prowadzi działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej oraz nie jest beneficjentem żadnej dotacji. Spółka realizuje ponoszone wydatki na działalność badawczo-rozwojową z własnych środków. Środki te nie były, nie są i nie będą jej zatem zwracane w jakiejkolwiek formie oraz nie zostały odliczone w jakiejkolwiek formie od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym.

Wnioskodawca potwierdza iż, zgodnie z opisem stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego z punktu 6 Wniosku, w celu skorzystania z ulgi B+R, Spółka wyodrębni w ewidencji, o której mowa w art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych koszty działalności badawczo-rozwojowej.


Wnioskodawca potwierdza iż, ponoszone przez Spółkę wydatki, które mogą stanowić koszty kwalifikowane w ramach ulgi B+R będą przez Wnioskodawcę zaliczane do kosztów uzyskania przychodów danego roku.


Wnioskodawca potwierdza iż, Spółka planuje dokonywać odpisów w ramach ulgi B+R od podstawy opodatkowania, o której mowa w art. 18d ust. 1 ustawy CIT, w zeznaniach za poszczególne lata podatkowe, w których te wydatki zostały poniesione. Wnioskodawca skorzysta z ulgi w roku podatkowym, w którym dane wydatki zostaną uwzględnione w jej wyniku podatkowym.

Wnioskodawca potwierdza, że zgodnie z opisem stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego (punkt nr 5 we Wniosku) wynagrodzenia, wydatki pracownicze oraz świadczenia realizowane na rzecz pracowników Spółki i ponoszone z tytułu stosunków pracy dotyczą pracowników Spółki realizujących prace badawczo-rozwojowe i stanowią po ich stronie należności ze stosunku pracy, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W zakresie osób wykonujących usługi na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, przedmiotem zapytania są należności za 2018 r i lata przyszłe. Wnioskodawca jednocześnie informuje, że wnioskowana ulga dotyczy okresu, w którym dane wydatki zostały ujęte jako koszty uzyskania przychodu na gruncie ustawy CIT.


Wnioskodawca potwierdza, że usługi wykonywane na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło będą stanowiły wyłącznie należności ze źródła określonego w treści art. 13 pkt 8a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.


Wnioskodawca wskazuje, że Spółka sporadycznie zawiera umowy zlecenie oraz umowy o dzieła na wykonanie poszczególnych elementów prac badawczo-rozwojowych z podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą, ale nie pełni wobec nich roli płatnika w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W konsekwencji, Spółka nie posiada możliwości zweryfikowania czy uzyskiwane przez nich przychody będą stanowić należności ze źródła określonego w art. 13 pkt 8a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wnioskodawca podkreśla jednak, że wydatki związane z realizacją takich umów nie będą stanowiły podstawy do odliczenia w ramach ulgi B+R.

Wnioskodawca potwierdza iż, wydatki ponoszone na szkolenia oraz podróże współpracowników (zleceniobiorcy oraz wykonawcy dzieła), realizujących prace badawczo-rozwojowe, będą dla nich stanowić należności z tytułów, o których mowa w art. 13 pkt 8a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W skład należności pracowników i współpracowników (zleceniobiorcy oraz wykonawcy dzieła) nie wchodziły, nie wchodzą oraz nie będą wchodzić wynagrodzenia za czas choroby, za czas urlopu, za czas opieki nad dzieckiem poza wskazanym w punkcie 5 Wniosku kosztami wynagrodzeń za czas niezdolności do pracy, w części finansowanej przez Spółkę (za pierwsze 33 lub 14 dni niezdolności do pracy w roku kalendarzowym). Ponadto Wnioskodawca podkreśla, że zwrot „wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona” utożsamiać należy z fragmentem opisu stanu faktycznego z punktu 5 Wniosku, odnoszącego się do pozostałych kosztów związanych z realizacją procesu produkcji Maszyny. Wnioskodawca po wymienieniu przykładowych wydatków użył bowiem we Wniosku zwrotu „inne koszty stanowiące składnik wynagrodzeń, w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t. j. Dz.U. z 2018 r., poz. 917, z późn. zm.), który odpowiada sformułowaniu użytym w pytaniu zawartym we Wniosku.

Diety i inne należności z tytułu podróży służbowej pracowników realizujących proces produkcji oraz naprawy i serwisowania maszyny były, są i będą związane z działalnością badawczo- rozwojową. Jak wynika bowiem z opisu stanu faktycznego i zdarzenia przeszłego w punkcie 1, świadczenia uprawniające do ulgi B+R wykonywane są wyłącznie przez Dział automatyzacji, dedykowany do produkcji Maszyn.

Personel wykonujący prace badawczo-rozwojowe wykonywał/wykonuje również inne czynności, które nie wchodzą w zakres Prac B+R. W celu wyodrębnienia czasu poświęconego na Prace B+R od całkowitego czasu pracy, Pracownicy prowadzą specjalną ewidencję czasu pracy.

Przedmiotem zapytania Nr 2 - w części dotyczącej możliwości uznania za koszt kwalifikowany wynagrodzeń - objęte są wyłączenie koszty wynagrodzeń pracowników w części odnoszącej się wyłącznie do czasu pracy poświęconego na działalność badawczo-rozwojową.

Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne były/są/będą wykorzystywane do Prac B+R, jak również innej działalności. Przedmiotem zapytania Wnioskodawcy jest jednak możliwość uznania za koszty kwalifikowane odpisów amortyzacyjnych od tych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, wyłącznie w części, w jakiej są wykorzystywane w Pracach B+R.

Materiały i surowce będące przedmiotem zapytania niniejszego Wniosku były/są/będą wykorzystywane wyłącznie do realizacji działalności B+R.


W ramach prac badawczo-rozwojowych prowadzonych przez Dział automatyzacji nabywany jest sprzęt specjalistyczny służący do przeprowadzania badań przemysłowych. Spółka w ostatnim akapicie punktu 5 Wniosku wskazała ponadto, że rozważa także dokonanie w przyszłości zakupu urządzeń/maszyn (sprzęt specjalistyczny) do wykonywania części do Maszyn, tak aby móc we własnym zakresie móc tworzyć pewne komponenty. Spółka nie będzie wówczas uzależniona od realizacji zamówień u wewnętrznych dostawców komponentów, co znacznie usprawni pracę Działu automatyzacji dedykowanego do prac badawczo-rozwojowych w Spółce. W ramach zakupu sprzętu specjalistycznego Wnioskodawca nabywa m.in.:

 • narzędzia do montażu maszyn,
 • sprzęt pomiarowy
 • sprzęt wykonywania części (obrabiarki, wiertarki, drukarki
 • sprzęt komputerowy do projektowania/programowani,
 • oprogramowanie do projektowania/programowania.


Wnioskodawca wyjaśnia, że sprzęt specjalistyczny dedykowany do pracy Działu automatyzacji przy produkcji Maszyn, był, jest i będzie wykorzystywany w przeważającej większości w ramach prac badawczo-rozwojowych. Wnioskodawca nie może jednak wykluczyć sytuacji, w której częściowo sprzęt będzie wykorzystany w działalności innej niż badawczo-rozwojowa. Wnioskodawca planuje odliczyć w ramach ulgi badawczo-rozwojowej tylko tą część wydatków na sprzęt specjalistyczny, która proporcjonalnie odpowiada czasowi używania tych sprzętów do działalności badawczo-rozwojowej.


Przedmiotem Wniosku jest wyłączenie sprzęt zakupiony w 2018 r. i sprzęt którego zakupu Spółka może dokonać przyszłych latach.


Wnioskodawca potwierdza, że wydatki na nabycie sprzętu specjalistycznego są również przedmiotem Wniosku.


Spółka wskazuje, że przez „narzędzia” rozumieć należy inne, niezdefiniowane jako „materiały”, „surowce” oraz „sprzęt specjalistyczny” przedmioty pomocnicze, w tym narzędzia budowlane (np. drabiny, narzędzia ręczne) wspomagające proces budowy Maszyn.

Ponadto, Wnioskodawca w uzupełnieniu wniosku doprecyzował pytanie ozn. Nr 2 w części dotyczącej wydatków ponoszonych przez Spółkę na narzędzia i sprzęt specjalistyczny oraz ostatecznie sformułował treść pytania ozn. we wniosku Nr 3 mającego być przedmiotem interpretacji indywidualnej.


W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:


 1. Czy prace związane z Maszynami, opisane w stanie faktycznym/zdarzeniu przyszłym, uprawniają do skorzystania z ulgi podatkowej określonej w art. 18d Ustawy CIT, a w szczególności:
  1. Czy Prace B+R, związane z produkcją Maszyn oraz z dokonywaniem ich niezbędnych korekt powinny zostać uznane za działalność badawczo-rozwojową, a w szczególności za badania przemysłowe lub prace rozwojowe, w rozumieniu art. 18d ust. 1 Ustawy CIT, w związku z art. 4a pkt 26-28 Ustawy CIT?
  2. Czy proces Modyfikacji Maszyn powinien zostać uznany za działalność badawczo- rozwojową, a w szczególności za badania przemysłowe lub prace rozwojowe, w rozumieniu art. 18d ust. 1 Ustawy CIT, w związku z art. 4a pkt 26-28 Ustawy CIT?
 2. Czy za koszty kwalifikowane prac badawczo-rozwojowych Spółki, w rozumieniu art. 18d ust. 2 i ust. 3 Ustawy CIT, mogą być uznane koszty takie jak:
  1. wynagrodzenia osób zatrudnionych przez Spółkę przy pracach nad Maszynami oraz wynagrodzenia osób wykonujących jednocześnie prace związane z Maszynami, jak również inne prace na rzecz Spółki - w obydwu przypadkach w części, w jakiej czas przeznaczony na prace nad Maszynami pozostaje w ich ogólnym czasie pracy - do których należą:
   • koszty wynagrodzeń zasadniczych pracowników,
   • koszty wynagrodzeń za pracę w godzinach nadliczbowych,
   • koszty składek wynikających z Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych z tytułu należności, o których mowa w art. 12 ust. 1 Ustawy PIT - w części finansowanej przez Spółkę jako płatnika składek,
   • ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona?
  2. inne koszty wynagrodzeń pracowników zatrudnionych przez Spółkę przy pracach nad Maszynami oraz wynagrodzeń osób wykonujących jednocześnie prace związane z Maszynami, jak również inne prace na rzecz Spółki - w obydwu przypadkach w części, w jakiej czas przeznaczony na prace nad Maszynami pozostaje w ich ogólnym czasie pracy - takie jak:
   • koszty premii,
   • koszty szkoleń,
   • koszty organizacji szkoleń,
   • koszty wydatków ponoszonych podczas podróży służbowych,
   • koszty diet i delegacji,
   • koszty abonamentu za świadczenia prywatnej opieki medycznej,
   • koszty odpraw emerytalnych pracowników?
  3. koszty materiałów, surowców, narzędzi oraz sprzętu specjalistycznego wykorzystywanych w Pracach B+R?
  4. koszty materiałów, surowców, narzędzi oraz sprzętu specjalistycznego wykorzystywanych w procesie Modyfikacji Maszyn?
  5. odpisy amortyzacyjne dokonywane od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych wykorzystywanych przy Pracach B+R i Modyfikacji Maszyn, w tym amortyzacja jednorazowa (z wyłączeniem amortyzacji samochodów osobowych oraz budowli, budynków i lokali będących odrębną własnością), w części w jakiej są wykorzystywane przy Pracach B+R i Modyfikacji Maszyn?
 3. Czy do wyodrębnienia kosztów działalności badawczo-rozwojowej, o którym mowa w art. 9 ust. 1b Ustawy CIT, wystarczy ujęcie tych kosztów, w stosunku do których Spółka zamierza skorzystać z ulgi podatkowej, w odrębnej ewidencji rachunkowej?Odpowiedź na pytanie oznaczone we wniosku Nr 1 i 2 stanowi przedmiot niniejszej interpretacji indywidualnej. Odpowiedź na pytanie oznaczone we wniosku Nr 3 zostanie udzielona w odrębnym rozstrzygnięciu.


Zdaniem Wnioskodawcy:


Ad. 1


Prace B+R, związane z produkcją Maszyn oraz z dokonywaniem ich niezbędnych korekt powinny zostać uznane za działalność badawczo - rozwojową, a w szczególności za badania przemysłowe lub prace rozwojowe, w rozumieniu art. 18d ust. 1 Ustawy CIT, w związku z art. 4a pkt 26 - 28 Ustawy CIT.

Stosownie do treści art. 4a pkt 26 Ustawy CIT, przez działalność badawczo-rozwojową rozumie się działalność twórczą obejmującą badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowaną w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań.

W pierwszej kolejności należy wskazać, że zamówienia składane przez Klientów, a co za tym idzie Maszyny powstałe w wyniku produkcji posiadają każdorazowo cechy wynikające ze szczegółowej specyfikacji. Sprawia to, że wyprodukowane Maszyny są unikalne i dopasowane do konkretnego, sprecyzowanego wyrobu, który mają produkować. Produkcja ta nie może zostać zrównana z produkcją na zamówienie, gdyż obarczona jest ona elementem ryzyka po stronie Spółki. Klient może odmówić przyjęcia Maszyny w kształcie w jakim została wyprodukowana (i następuje Modyfikacja Maszyny) lub okazuje się, że Maszyna nie funkcjonuje w sposób pierwotnie zaplanowany (wtedy rozpoczynane są niezbędne korekty w ramach Prac B+R).


Produkcja każdej Maszyny poprzedzona jest szeregiem badań i analiz zmierzających do opracowania jej technologii, tak aby była ona optymalna i zmniejszała koszty produkcji. Każda Maszyna stanowi zatem efekt działań innowacyjnych.


Ponadto, Spółka z przeprowadzonych projektów badawczo-rozwojowych sporządza szczegółową dokumentację, która pozwala w sposób systematyczny zbierać, magazynować i dystrybuować nową wiedzę powstałą podczas prowadzenia poszczególnych projektów, celem jej wykorzystania w innych procesach projektowych. Dokumentacja ta zawiera także planowany budżet przedsięwzięcia.

W konsekwencji należy wskazać, że omawiany proces technologiczny charakteryzuje się wszelkimi cechami, jakie spełniają definicję działalności badawczo-rozwojowej zawartą w Podręczniku Frascati 2015 (OECD (2015), Frascati Manuał 2015: Guidelines for Collecting and Reporting Data on Research and Experimental Development, The Measurement of Scientific, Technological and lnnovation Activities, OECD Publishing, Paris. DOI: http://dx.doi.org/10.1787/9789264239012-en). Posiada on bowiem przymiot nowości (innowacyjności), kreatywności, niepewności co do osiągnięcia zamierzonego rezultatu, systematyczności (planowania budżetu) a także jego rezultaty mogą być przeniesione na inne podmioty (np. w formie dokumentacji sporządzonej podczas prowadzonych analiz), bądź nadają się one do wykorzystania w procesie produkcji.

Wnioskodawca podkreśla, że za uznaniem prowadzonej przez Spółkę działalności w zakresie Maszyn za działalność badawczo-rozwojową przemawiają także wyjaśnienia Ministra Finansów i Rozwoju opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej, w tym w opublikowanej tam prezentacji dotyczącej sposobu rozliczania ulgi. W przywołanej prezentacji Minister wskazuje wprost na przykładowy przebieg procesu technologicznego charakteryzujący się analogicznym przebiegiem co proces produkcji Maszyn. Procesy te są zbieżne w kluczowych dla projektu elementach, w szczególności opracowania koncepcji technologii, potwierdzenia jej analitycznie i eksperymentalnie, zweryfikowania komponentów oraz demonstracji Maszyny.

W ocenie Wnioskodawcy, przywołane powyżej argumenty bezsprzecznie przemawiają za tym, że Prace B+R, związane z produkcją Maszyn oraz z dokonywaniem ich niezbędnych korekt powinny zostać uznane za działalność badawczo - rozwojową, a w szczególności za badania przemysłowe lub prace rozwojowe, w rozumieniu art. 18d ust. 1 Ustawy CIT, w związku z art. 4a pkt 26 - 28 Ustawy CIT

Ad. 1b


W ocenie Wnioskodawcy proces Modyfikacji Maszyn powinien zostać uznany za działalność badawczo-rozwojową, a w szczególności za badania przemysłowe lub prace rozwojowe w rozumieniu art. 18d ust. 1 Ustawy CIT, w związku z art. 4a pkt 26-28 Ustawy CIT.


Zgodnie z art. 4a pkt 26 i 28 Ustawy CIT, działalność badawczo-rozwojowa obejmuje m.in. prace rozwojowe, które polegają m.in. na wykorzystaniu dostępnej wiedzy do planowania produkcji oraz tworzenia i projektowania nowych, zmienionych lub ulepszonych produktów, procesów i usług. Należy przy tym podkreślić, ze prace rozwojowe nie obejmują rutynowych lub okresowych zmian do produktów oraz innych operacji w toku, nawet jeśli takie zmiany mają charakter ulepszeń.

Zdaniem Wnioskodawcy nie ulega wątpliwości, iż Modyfikacja Maszyn prowadzi do wytworzenia nowych, istotnie zmienionych lub istotnie ulepszonych Maszyn oraz jest działalnością polegającą na łączeniu dostępnej wiedzy. Działalność ta nie mieści się przy tym w pojęciu rutynowych i okresowych zmian.

Spółka, dokonując Modyfikacji Maszyn, które mają charakter istotny, może realizować pełne spektrum prac rozwojowych w zakresie działań niezbędnych dla dostarczenia Klientom ich nowych funkcjonalności. Działalność Spółki związana z Modyfikacją Maszyn może zostać określona jako szereg czynności grupy ludzi realizujących określone działania, związane z procesem istotnych zmian implikujących przechodzenie Maszyn do form bardziej złożonych i doskonalszych.

Wykonywane przez Spółkę prace związane z Modyfikacją Maszyn z całą pewnością nie mogą być uznane za prace rutynowe lub okresowe. Wynika to z faktu, iż prace podejmowane przez Spółkę są pochodną zapotrzebowania zgłaszanego przez Klientów, dotyczącego nowych funkcjonalności Maszyn lub ich uaktualnień. Tym samym, rezultat tych prac musi spełniać specyficzne wymogi formułowane przez Klientów. Wnioskodawca pragnie podkreślić, że Spółka nie może przewidzieć częstotliwości, z jaką podejmowane mają być kolejne działania (co wyklucza ich okresowy charakter), jak również charakteru rozwiązań/modyfikacji stanowiących przedmiot zgłaszanego zapotrzebowania (co wyklucza uznanie prac za rutynowe). Powyższe wynika wprost z faktu, że przyjęty przez Dział automatyzacji model prowadzenia prac pozwala jedynie na ogólne zdefiniowanie pożądanych rezultatów (i to dopiero na etapie sformułowania zapotrzebowania przez Klientów), uzależniając sposób ich osiągnięcia w całości od wiedzy, umiejętności oraz doświadczenia pracowników Spółki zaangażowanych w działalność z zakresu Maszyn.

W ocenie Wnioskodawcy, przywołane powyżej argumenty bezsprzecznie przemawiają za tym proces Modyfikacji Maszyn powinien zostać uznany za działalność badawczo-rozwojową, a w szczególności za badania przemysłowe lub prace rozwojowe, w rozumieniu art. 18d ust. 1 Ustawy CIT, w związku z art. 4a pkt 26-28 Ustawy CIT.


Ad. 2.


W ocenie Wnioskodawcy, wskazane w opisie stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego koszty wynagrodzeń, materiałów, surowców i narzędzi w zakresie, w jakim nie zostały Spółce zwrócone w jakiejkolwiek formie jak również dokonywane odpisy amortyzacyjne dokonywane od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych wykorzystywanych przy Pracach B+R i Modyfikacji Maszyn stanowią koszty kwalifikowane, podlegające odliczeniu od podstawy opodatkowania na podstawie art. 18d ust. 1 Ustawy CIT.

Koszty kwalifikowane jakie ponosi Spółka to przede wszystkim należności z tytułów o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy PIT, czyli należności z tytułu wynagrodzeń za pracę oraz składek z tytułu tych należności, dotyczących pracowników zatrudnionych przy wykonywaniu działalności badawczo-rozwojowej. Jak wskazano w opisie stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego, Spółka ponosi również koszty związane z nabyciem materiałów i surowców bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością badawczo-rozwojową.


Za koszty kwalifikowane, stosownie do postanowienia art. 18d ust. 2 Ustawy CIT, uznaje się m.in.:

 • poniesione w danym miesiącu należności z tytułów, o których mowa w art. 12 ust. 1 Ustawy PIT, oraz sfinansowane przez płatnika składki z tytułu tych należności określone w Ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych, w takiej części, w jakiej czas przeznaczony na realizację działalności badawczo-rozwojowej pozostaje w ogólnym czasie pracy pracownika w danym miesiącu,
 • poniesione w danym miesiącu należności z tytułów, o których mowa w art. 13 pkt 8 lit. a Ustawy PIT, oraz sfinansowane przez płatnika składki z tytułu tych należności określone w Ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych, w takiej części, w jakiej czas przeznaczony na wykonanie usługi w zakresie działalności badawczo-rozwojowej pozostaje w całości czasu przeznaczonego na wykonanie usługi na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło w danym miesiącu,
 • nabycie materiałów i surowców bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością badawczo-rozwojową,
 • nabycie niebędącego środkami trwałymi sprzętu specjalistycznego wykorzystywanego bezpośrednio w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej, w szczególności naczyń

przyborów laboratoryjnych oraz urządzeń pomiarowych.


W świetle przytoczonej powyżej regulacji prawnej, szczególną uwagę należy zwrócić na fakt, że ustawodawca z kosztów kwalifikowanych nie wyłącza wynagrodzeń osób pełniących funkcje kierownicze. Jedynym kryterium alokacji danego składnika wynagrodzenia do kosztów kwalifikowanych jest tu związek wykonywanej pracy z działalnością badawczo-rozwojową, który może zostać wykazany na podstawie ewidencji czasu pracy.

Jednocześnie, należy wskazać, że w świetle postanowień art. 12 ust. 1 Ustawy PIT, do którego wprost odnoszą się przepisy dotyczące ulgi badawczo-rozwojowej, należności z tytułu świadczenia pracy zaliczane do kosztów kwalifikowanych są szersze niż samo wynagrodzenie zasadnicze. Obejmują one bowiem wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.


Oznacza to, że wszelkie transfery środków należne pracownikom Spółki w związku z pozostawaniem przez nich w stosunku pracy mogą zostać uznane za koszt kwalifikowany w zakresie, w jakim mają one związek z działalnością badawczo-rozwojową.


W odniesieniu do materiałów i surowców należy wskazać, że przesłanką zaliczenia ich do kosztów kwalifikowanych jest istnienie bezpośredniego związku ich nabycia z działalnością badawczo- rozwojową. W ocenie Wnioskodawcy, związek ten jest zachowany i wykazywany jest poprzez przyporządkowywanie wydatków ponoszonych na materiały i surowce do poszczególnych zleceń składanych przez Klientów.

Drugim warunkiem zaliczenia tych wydatków do kosztów kwalifikowanych jest niedokonanie ich zwrotu Spółce w jakiejkolwiek formie. Nie ulega wątpliwości, że warunek ten jest spełniony w odniesieniu do kosztów wynagrodzeń, materiałów i narzędzi, których koszt nie został przez Spółkę refakturowany.

W odniesieniu do wydatków ponoszonych na zakup specjalistycznych narzędzi, możliwość zaliczenia ich do kosztów kwalifikowanych uzależniona jest od zakresu refaktury. W ocenie Wnioskodawcy, możliwość ta wyłączona jest w zakresie w jakim wydatki poniesione na ich zakup zostały przez Spółkę refakturowane w pełnej wysokości. Niemniej jednak jeżeli Spółka obciąża zamawiającego kwotą niższą niż rzeczywiście poniesiona, różnica tych wartości będzie stanowić koszt kwalifikowany.

Przyporządkowanie danego zakupu do poszczególnych Maszyn odbywa i odbywać się będzie w systemie księgowym. Koszty te są/będą ewidencjonowane zatem w rozbiciu na miejsca ich powstawania, a co za tym idzie, Spółka ma możliwość wydzielenia kosztów bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością badawczo-rozwojową. Wprowadzenie ewidencji czasu pracy przez Spółkę pozwala także na dokonanie takiego przyporządkowania w odniesieniu do wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w prace nad Maszynami.

Ponadto, w ocenie Wnioskodawcy, na możliwość uznania danego wydatku za koszt kwalifikowany nie ma wpływu to, czy dany projekt został zakończony sukcesem, tj. czy, Maszyna została zaakceptowana przez Klienta. W świetle ustawy CIT, zarówno koszty prac zakończonych sukcesem, jak i niepowodzeniem mogą zostać uznane za koszty uzyskania przychodów. W konsekwencji, jeżeli spełnione zostaną przesłanki zawarte w treści art. 18d Ustawy CIT mogą one zostać uznane za koszty kwalifikowane.


W konsekwencji, w ocenie Wnioskodawcy, wskazane w opisie stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego koszty w zakresie w jakim nie zostały Spółce zwrócone, stanowią koszty kwalifikowane, o których mowa w art. 18d ust. 2 Ustawy CIT.


Mając powyższe na uwadze, zdaniem Wnioskodawcy, za koszty kwalifikowane prac badawczo- rozwojowych Spółki, w rozumieniu art. 18d ust. 2 i ust. 3 Ustawy CIT, mogą być uznane koszty takie jak:


Ad. 2 lit. a) wynagrodzenia osób zatrudnionych przez Spółkę przy pracach nad Maszynami na podstawie umowy o pracę oraz wynagrodzenia osób wykonujących jednocześnie prace związane z Maszynami na podstawie umowy o pracę, jak również inne prace na rzecz Spółki - w obydwu przypadkach w części, w jakiej czas przeznaczony na prace nad Maszynami pozostaje w ich ogólnym czasie pracy - do których należą:

 1. koszty wynagrodzeń zasadniczych pracowników,
 2. koszty wynagrodzeń za pracę w godzinach nadliczbowych,
 3. koszty składek wynikających z Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych z tytułu należności, o których mowa w art. 12 ust. 1 Ustawy PIT - w części finansowanej przez Spółkę jako płatnika składek
 4. ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona.

Ad. 2 lit. b) inne koszty wynagrodzeń pracowników zatrudnionych przez Spółkę przy pracach nad Maszynami na podstawie umowy o pracę oraz wynagrodzeń osób wykonujących jednocześnie prace związane z Maszynami na podstawie umowy o pracę, jak również inne prace na rzecz Spółki - w obydwu przypadkach w części, w jakiej czas przeznaczony na prace nad Maszynami pozostaje w ich ogólnym czasie pracy - takie jak:

 1. koszty premii,
 2. koszty szkoleń,
 3. koszty organizacji szkoleń,
 4. koszty wydatków ponoszonych podczas podróży służbowych,
 5. koszty diet i delegacji,
 6. koszty abonamentu za świadczenia prywatnej opieki medycznej,
 7. koszty odpraw emerytalnych pracowników.

Ad. 2. lit. c) koszty materiałów i surowców wykorzystywane w Pracach B+R.


Ad. 2 lit. d) koszty materiałów i surowców wykorzystywane w procesie Modyfikacji Maszyn.


Ad. 2 lit. e) odpisy amortyzacyjne dokonywane od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych wykorzystywanych przy Pracach B+R i Modyfikacji Maszyn, w tym amortyzacja jednorazowa (z wyłączeniem amortyzacji samochodów osobowych oraz budowli, budynków i lokali będących odrębną własnością) w części w jakiej są wykorzystywane przy Pracach B+R i Modyfikacji Maszyn.


W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy:

 1. prace związane z Maszynami, opisane w stanie faktycznym/zdarzeniu przyszłym, uprawniają do skorzystania z ulgi podatkowej określonej w art. 18d Ustawy CIT, a w szczególności:
  1. czy Prace B+R, związane z produkcją Maszyn oraz z dokonywaniem ich niezbędnych korekt powinny zostać uznane za działalność badawczo-rozwojową, a w szczególności za badania przemysłowe lub prace rozwojowe, w rozumieniu art. 18d ust. 1 Ustawy CIT, w związku z art. 4a pkt 26-28 Ustawy CIT (pytanie Nr 1a) oraz
  2. czy proces Modyfikacji Maszyn powinien zostać uznany za działalność badawczo- rozwojową, a w szczególności za badania przemysłowe lub prace rozwojowe, w rozumieniu art. 18d ust. 1 Ustawy CIT, w związku z art. 4a pkt 26-28 Ustawy CIT (pytanie Nr 1b) – jest prawidłowe,
 2. za koszty kwalifikowane (w myśl art. 18d ust. 1 pkt 1 i 1a) należy uznać należności ze stosunku pracy w myśl art. 12 ust. 1 updof oraz art. 13 pkt 8 updof (pytanie Nr 2 pkt a i pkt b):
  •  w części, w której pracownicy faktycznie wykonują zadania w ramach realizacji prac B+R – jest prawidłowe,
  • w części, w której pracownicy faktycznie nie wykonują zadań w ramach realizacji prac B+R – jest nieprawidłowe.
 3. za koszty kwalifikowane w myśl art. 18d ust. 2 pkt 2 i pkt 2a updop należy uznać koszty materiałów, surowców, narzędzi oraz sprzętu specjalistycznego, które są wykorzystywane w Pracach B+R (pytanie Nr 2 pkt c) – jest prawidłowe,
 4. za koszty kwalifikowane w myśl art. 18d ust. 2 pkt 2 i pkt 2a updop należy uznać koszty materiałów, surowców, narzędzi oraz sprzętu specjalistycznego, które są wykorzystywane w procesie Modyfikacji Maszyn (pytanie Nr 2 pkt d) – jest prawidłowe,
 5. odpisy amortyzacyjne dokonywane od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych wykorzystywanych przy Pracach B+R i Modyfikacji Maszyn, w tym amortyzacja jednorazowa (z wyłączeniem amortyzacji samochodów osobowych oraz budowli, budynków i lokali będących odrębną własnością), w części w jakiej są wykorzystywane przy Pracach B+R i Modyfikacji Maszyn mogą stanowić koszty kwalifikowane (pytanie nr 2 pkt e) – jest prawidłowe.

Odpowiedź na pytania Nr 1.


Organ podziela w pełni stanowisko Wnioskodawcy w świetle przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego w zakresie pytania oznaczonego we wniosku Nr 1a i 1b.


Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej w tym zakresie (tj. pytanie Nr 1a i 1b) oceny stanowiska Wnioskodawcy.


Odpowiedź na pytanie nr 2.


Zgodnie z brzmieniem art. 4a pkt 26 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2018, poz. 1036 z późn. zm., dalej: ustawa o CIT, updop) przez działalność badawczo-rozwojową należy rozumieć działalność twórczą obejmującą badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowaną w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań.


W myśl art. 4a pkt 27 ustawy o CIT, ilekroć w ustawie jest mowa o badaniach naukowych, oznacza to:

 1. badania podstawowe - oryginalne prace badawcze, eksperymentalne lub teoretyczne podejmowane przede wszystkim w celu zdobywania nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie zastosowanie komercyjne,
 2. badania stosowane - prace badawcze podejmowane w celu zdobycia nowej wiedzy, zorientowane przede wszystkim na zastosowanie w praktyce,
 3. badania przemysłowe - badania mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności w celu opracowywania nowych produktów, procesów i usług lub wprowadzania znaczących ulepszeń do istniejących produktów, procesów i usług; badania te uwzględniają tworzenie elementów składowych systemów złożonych, budowę prototypów w środowisku laboratoryjnym lub w środowisku symulującym istniejące systemy, szczególnie do oceny przydatności danych rodzajów technologii, a także budowę niezbędnych w tych badaniach linii pilotażowych, w tym do uzyskania dowodu w przypadku technologii generycznych.

Stosownie do treści art. 4a pkt 28 ustawy o CIT, ilekroć w ustawie jest mowa o pracach rozwojowych - oznacza to nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności z dziedziny nauki, technologii i działalności gospodarczej oraz innej wiedzy i umiejętności do planowania produkcji oraz tworzenia i projektowania nowych, zmienionych lub ulepszonych produktów, procesów i usług, z wyłączeniem prac obejmujących rutynowe i okresowe zmiany wprowadzane do produktów, linii produkcyjnych, procesów wytwórczych, istniejących usług oraz innych operacji w toku, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń, w szczególności:

 1. opracowywanie prototypów i projektów pilotażowych oraz demonstracje, testowanie i walidację nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług w otoczeniu stanowiącym model warunków rzeczywistego funkcjonowania, których głównym celem jest dalsze udoskonalenie techniczne produktów, procesów lub usług, których ostateczny kształt nie został określony,
 2. opracowywanie prototypów i projektów pilotażowych, które można wykorzystać do celów komercyjnych, w przypadku gdy prototyp lub projekt pilotażowy stanowi produkt końcowy gotowy do wykorzystania komercyjnego, a jego produkcja wyłącznie do celów demonstracyjnych i walidacyjnych jest zbyt kosztowna

Zgodnie z art. 18d ust. 1 updop, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2018 r., podatnik uzyskujący przychody inne niż przychody z zysków kapitałowych odlicza od podstawy opodatkowania, ustalonej zgodnie z art. 18, koszty uzyskania przychodów poniesione na działalność badawczo-rozwojową, zwane dalej „kosztami kwalifikowanymi”. Kwota odliczenia nie może w roku podatkowym przekraczać kwoty dochodu uzyskanego przez podatnika z przychodów innych niż przychody z zysków kapitałowych.


Natomiast zgodnie z brzmieniem art. 18d ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2018 r. za koszty kwalifikowane uznaje się m.in.:

 1. poniesione w danym miesiącu należności z tytułów, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, oraz sfinansowane przez płatnika składki z tytułu tych należności określone w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w takiej części, w jakiej czas przeznaczony na realizację działalności badawczo-rozwojowej pozostaje w ogólnym czasie pracy pracownika w danym miesiącu;
  1a) poniesione w danym miesiącu należności z tytułów, o których mowa w art. 13 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, oraz sfinansowane przez płatnika składki z tytułu tych należności określone w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w takiej części, w jakiej czas przeznaczony na wykonanie usługi w zakresie działalności badawczo-rozwojowej pozostaje w całości czasu przeznaczonego na wykonanie usługi na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło w danym miesiącu;
 2. nabycie materiałów i surowców bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością badawczo-rozwojową;
  2a) nabycie niebędącego środkami trwałymi sprzętu specjalistycznego wykorzystywanego bezpośrednio w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej, w szczególności naczyń i przyborów laboratoryjnych oraz urządzeń pomiarowych.

Stosownie do art. 18d ust. 3 cyt. ustawy, za koszty kwalifikowane uznaje się także dokonywane w danym roku podatkowym, zaliczane do kosztów uzyskania przychodów, odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wykorzystywanych w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej, z wyłączeniem samochodów osobowych oraz budowli, budynków i lokali będących odrębną własnością.


Zgodnie z art. 18d ust. 3k ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, do kosztów kwalifikowanych stanowiących odpisy amortyzacyjne od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych przepisu art. 16 ust. 1 pkt 48 nie stosuje się.


Koszty kwalifikowane podlegają odliczeniu, jeżeli nie zostały podatnikowi zwrócone w jakiejkolwiek formie lub nie zostały odliczone od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym (art. 18d ust. 5 updop).


Natomiast zgodnie z treścią art. 18d ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, podatnikowi, który w roku podatkowym prowadził działalność na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, prawo do odliczenia przysługuje jedynie w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych, które nie są przez podatnika uwzględniane w kalkulacji dochodu zwolnionego z podatku na podstawie zezwolenia.


Jak stanowi art. 18d ust. 7 updop w brzmieniu obowiązującym do 29 kwietnia 2018 r., kwota kosztów kwalifikowanych nie może przekroczyć:

 1. w przypadku gdy podatnik, o którym mowa w ust. 3a, jest mikroprzedsiębiorcą, małym lub średnim przedsiębiorcą, w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej – 150% kosztów, o których mowa w ust. 2-3a;
 2. w przypadku pozostałych podatników, o których mowa w ust. 3a – 150% kosztów, o których mowa w ust. 2 pkt 1-4a i ust. 2a-3a, oraz 100% kosztów, o których mowa w ust. 2 pkt 5;
 3. w przypadku pozostałych podatników – 100% kosztów, o których mowa w ust. 2-3.

Jak stanowi art. 18d ust. 7 updop w brzmieniu obowiązującym od 30 kwietnia 2018 r., który został zmieniony na podstawie art. 27 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej (Dz. U. 2018, poz. 650), kwota kosztów kwalifikowanych nie może przekroczyć:

 1. w przypadku gdy podatnik, o którym mowa w ust. 3a, jest mikroprzedsiębiorcą, małym lub średnim przedsiębiorcą, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców – 150% kosztów, o których mowa w ust. 2-3a;
 2. w przypadku pozostałych podatników, o których mowa w ust. 3a – 150% kosztów, o których mowa w ust. 2 pkt 1-4a i ust. 2a-3a, oraz 100% kosztów, o których mowa w ust. 2 pkt 5;
 3. w przypadku pozostałych podatników – 100% kosztów, o których mowa w ust. 2-3.

Zgodnie z brzmieniem art. 15 ust. 1 updop w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2018 r. , kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów ze źródła przychodów lub w celu zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1.

Jak wynika z art. 15 ust. 4 updop, koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami, poniesione w latach poprzedzających rok podatkowy oraz w roku podatkowym, są potrącalne, co do zasady, w tym roku podatkowym, w którym osiągnięte zostały odpowiadające im przychody, z zastrzeżeniem ust. 4b i 4c.

Natomiast, w przypadku pośrednich kosztów uzyskania przychodów, należy zauważyć, że zgodnie z art. 15 ust. 4d updop, koszty te są potrącalne w dacie ich poniesienia. Jeżeli koszty te dotyczą okresu przekraczającego rok podatkowy, a nie jest możliwe określenie, jaka ich część dotyczy danego roku podatkowego, w takim przypadku stanowią koszty uzyskania przychodów proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczą.

W myśl art. 15 ust. 4g updop, należności z tytułów, o których mowa w art. 12 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, oraz zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez zakład pracy stanowią koszty uzyskania przychodów w miesiącu, za który są należne, pod warunkiem że zostały wypłacone lub postawione do dyspozycji w terminie wynikającym z przepisów prawa pracy, umowy lub innego stosunku prawnego łączącego strony. W przypadku uchybienia temu terminowi do należności tych stosuje się art. 16 ust. 1 pkt 57.


Zgodnie z art. 15 ust. 4h updop, składki z tytułu należności, o których mowa w ust. 4g, określone w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w części finansowanej przez płatnika składek, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, z zastrzeżeniem art. 16 ust. 1 pkt 40, stanowią koszty uzyskania przychodów w miesiącu, za który należności te są należne, pod warunkiem że składki zostaną opłacone:

 1. z tytułu należności wypłacanych lub postawionych do dyspozycji w miesiącu, za który są należne – w terminie wynikającym z odrębnych przepisów;
 2. z tytułu należności wypłacanych lub postawionych do dyspozycji w miesiącu następnym, w terminie wynikającym z przepisów prawa pracy, umowy lub innego stosunku prawnego łączącego strony – nie później niż do 15 dnia tego miesiąca.

W przypadku uchybienia tym terminom do składek tych stosuje się art. 16 ust. 1 pkt 57a i ust. 7d.


Stosownie do treści art. 15 ust. 6 ustawy o CIT, kosztem uzyskania przychodów są odpisy z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (odpisy amortyzacyjne) dokonywane wyłącznie zgodnie z przepisami art. 16a - 16m, z uwzględnieniem art. 16.

Zgodnie natomiast z art. 16f ust. 3 updop, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2018 r. odpisów amortyzacyjnych dokonuje się zgodnie z art. 16h-16m. gdy wartość początkowa środka trwałego albo wartości niematerialnej i prawnej w dniu przyjęcia do używania jest wyższa niż 10.000 zł. W przypadku gdy wartość początkowa jest równa lub niższa niż 10.000 zł, podatnicy, z zastrzeżeniem art. 16d ust. 1, mogą dokonywać odpisów amortyzacyjnych zgodnie z art. 16h-16m albo jednorazowo w miesiącu oddania do używania tego środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej, albo w miesiącu następnym.


Stosownie do treści art. 16a ust. 1 updop, amortyzacji podlegają, z zastrzeżeniem art. 16c, stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania:

 1. budowle, budynki oraz lokale będące odrębną własnością,
 2. maszyny, urządzenia i środki transportu,
 3. inne przedmioty

- o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 17a pkt 1, zwane środkami trwałymi.

Natomiast w myśl art. 16d ust. 1 updop, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2018 r., podatnicy mogą nie dokonywać odpisów amortyzacyjnych od składników majątku, o których mowa w art. 16a i 16b, których wartość początkowa określona zgodnie z art. 16g nie przekracza 10.000 zł; wydatki poniesione na ich nabycie stanowią wówczas koszty uzyskania przychodów w miesiącu oddania ich do używania.


W myśl art. 16b ust. 1 ustawy o CIT, amortyzacji podlegają, z zastrzeżeniem art. 16c, nabyte od innego podmiotu, nadające się do gospodarczego wykorzystania w dniu przyjęcia do używania:

 1. spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego,
 2. spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego,
 3. prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 4. autorskie lub pokrewne prawa majątkowe,
 5. licencje,
 6. prawa określone w ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej,
 7. wartość stanowiącą równowartość uzyskanych informacji związanych z wiedzą w dziedzinie przemysłowej, handlowej, naukowej lub organizacyjnej (know-how)

- o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane przez niego do używania na podstawie umowy licencyjnej (sublicencji), umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 17a pkt 1, zwane wartościami niematerialnymi i prawnymi.

Zgodnie z brzmieniem art. 16b ust. 2 ustawy o CIT amortyzacji podlegają również, z zastrzeżeniem art. 16c, niezależnie od przewidywanego okresu używania:

 1. wartość firmy, jeżeli wartość ta powstała w wyniku nabycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części w drodze:
  1. kupna,
  2. przyjęcia do odpłatnego korzystania, a odpisów amortyzacyjnych, zgodnie z przepisami rozdziału 4a, dokonuje korzystający,
  3. wniesienia do spółki na podstawie przepisów o komercjalizacji i prywatyzacji,
 2. koszty prac rozwojowych zakończonych wynikiem pozytywnym, który może być wykorzystany na potrzeby działalności gospodarczej podatnika, jeżeli:

  1. produkt lub technologia wytwarzania są ściśle ustalone, a dotyczące ich koszty prac rozwojowych wiarygodnie określone, oraz
  2. techniczna przydatność produktu lub technologii została przez podatnika odpowiednio udokumentowana i na tej podstawie podatnik podjął decyzję o wytwarzaniu tych produktów lub stosowaniu technologii, oraz
  3. z dokumentacji dotyczącej prac rozwojowych wynika, że koszty prac rozwojowych zostaną pokryte spodziewanymi przychodami ze sprzedaży tych produktów lub zastosowania technologii,
 3. składniki majątku, wymienione w ust. 1, niestanowiące własności lub współwłasności podatnika, wykorzystywane przez niego na potrzeby związane z prowadzoną działalnością na podstawie umowy określonej w art. 17a pkt 1, zawartej z właścicielem lub współwłaścicielami albo uprawnionymi do korzystania z tych wartości - jeżeli zgodnie z przepisami rozdziału 4a odpisów amortyzacyjnych dokonuje korzystający

- zwane także wartościami niematerialnymi i prawnymi.

W stosunku do kosztów prac rozwojowych ustawodawca zawarł w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, specyficzne regulacje normujące moment rozpoznania tych kosztów na cele podatkowe. W myśl art. 15 ust. 4a updop, koszty prac rozwojowych mogą być zaliczane do kosztów uzyskania przychodów w jeden z poniższych sposobów:

 1. w miesiącu, w którym zostały poniesione albo począwszy od tego miesiąca w równych częściach w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy, albo
 2. jednorazowo w roku podatkowym, w którym zostały zakończone, albo
 3. poprzez odpisy amortyzacyjne dokonywane zgodnie z art. 16m ust. 1 pkt 3 od wartości niematerialnych i prawnych, o których mowa w art. 16b ust. 2 pkt 3.

Odliczenia dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono koszty kwalifikowane. W przypadku, gdy podatnik poniósł za rok podatkowy stratę albo wielkość dochodu podatnika jest niższa od kwoty przysługujących mu odliczeń, odliczenia – odpowiednio w całej kwocie lub w pozostałej części – dokonuje się w zeznaniach za kolejno następujące po sobie sześć lat podatkowych następujących bezpośrednio po roku, w którym podatnik skorzystał lub miał prawo skorzystać z odliczenia (art. 18d ust. 8 updop).

Zgodnie z art. 18e updop, podatnicy korzystający z odliczenia, o którym mowa w art. 18d, oraz podatnicy, którym przysługuje kwota określona w art. 18da, są obowiązani wykazać w zeznaniu poniesione koszty kwalifikowane podlegające odliczeniu lub stanowiące podstawę do wyliczenia przysługującej podatnikowi kwoty.


W myśl art. 9 ust. 1b updop, podatnicy prowadzący działalność badawczo-rozwojową, którzy zamierzają skorzystać z odliczenia, o którym mowa w art. 18d, są obowiązani w ewidencji, o której mowa w ust. 1, wyodrębnić koszty działalności badawczo-rozwojowej.


Przenosząc powyższe na grunt analizowanej sprawy, stwierdzić należy, że przepisy podatkowe dają możliwość uznania za koszty kwalifikowane m. in. należności z tytułu wynagrodzeń pracownika, który realizuje wskazany cel, tj. wykonuje prace badawczo-rozwojowe. Istotne jest aby pracownik faktycznie wykonywał zadania będące realizacją prac badawczo-rozwojowych, wówczas wynagrodzenie takiego pracownika oraz koszty świadczeń poniesionych na jego rzecz będą mogły stanowić dla Wnioskodawcy koszt kwalifikowany w całości.

Zatem, w przypadku, gdy pracownik w ramach świadczonej pracy wykonuje obowiązki nie tylko związane z działalnością badawczo-rozwojową, zasadnym jest wyodrębnienie (wyłączenie z ulgi badawczo-rozwojowej) tej części wynagrodzenia oraz świadczeń wypłaconych pracownikom zajmującym się działalnością badawczo-rozwojową a także składek od tych przychodów, określonych w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, która nie jest związana z realizacją działalności B+R.

Odnosząc się do kosztów pracowniczych, należy podkreślić, że w przypadku, gdy pracownik nie wykonuje czynności w ramach prac B+R, będąc na zwolnieniu lekarskim, czy na urlopie, a w ramach należności ze stosunku pracy otrzymywał m.in.: wynagrodzenie za czas urlopu oraz inne usprawiedliwione nieobecności, itp. - zasadnym było wyodrębnienie (wyłączenie z ulgi badawczo-rozwojowej) tej części wynagrodzenia oraz świadczeń wypłaconych pracownikom zajmującym się działalnością badawczo-rozwojową, a także składek od tych należności, określonych w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, które nie są związane z realizacją działalności B+R.

Powyższe wynika z faktu, że choć ww. wynagrodzenia stanowiły należności, o których mowa w art. 12 ust. 1 updof, to jeśli będą obejmowały okres, w którym pracownicy nie wykonywali faktycznie czynności związanych z realizacją działalności badawczo-rozwojowej, będąc np.: na urlopie, zwolnieniu lekarskim itp. nie mogą podlegać odliczeniu, jako koszt kwalifikowany w ramach ulgi, o której mowa w treści art. 18d ust. 2 pkt 1 w zw. z art. 18d ust. 1 updp. Nieobecność pracownika oznacza, że nie wykonywał on wówczas faktycznie określonych czynności w zakresie działalności badawczo-rozwojowej.

Należy podkreślić, że ustawodawca nie narzucił przedsiębiorcom formy takiego podziału/wyodrębnienia. Wybór sposobu udokumentowania tych wydatków pozostawiony został podatnikom, którzy prowadzą działalność badawczo-rozwojową. Dlatego, wskazane jest, aby dla celów dowodowych, ewidencja czasu pracy, poświęconego przez pracowników na działalność badawczo-rozwojową, była prowadzona przez podatnika korzystającego z ulgi.

Dodatkowo wskazać należy, że w komunikacie Ministerstwa Finansów z dnia 18 maja 2017 r. o Uldze B+R zostało wyraźnie wskazane, że „(…) prowadzenie tego rodzaju ewidencji przewidziane jest wprost w propozycji legislacyjnej przedstawionej w «projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego działalności innowacyjnej». Ustawodawca proponuje tam, aby wynagrodzenia i składki stanowiły koszty kwalifikowane (stanowiące bazę do wyliczenia ulgi B+R) – w takiej części, w jakiej czas przeznaczony na realizację działalności badawczo-rozwojowej pozostaje w ogólnym czasie pracownika (...)”.

W tym miejscu, zauważyć należy, że wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, dodatki, nagrody zostały wymienione wprost w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 200, z późn. zm., dalej: „updof”), jako przychody ze stosunku pracy, a zatem mieszczą się w katalogu kosztów kwalifikowanych, o których mowa w art. 18d ust. 2 pkt 1 updop.

Natomiast, użyty w art. 12 ust. 1 updof, zwrot „w szczególności” oznacza, że poszczególne kategorie przychodów zostały wymienione jedynie przykładowo. Zatem, ww. katalog jest katalogiem otwartym. Przychodem ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych są więc wszelkiego rodzaju wypłaty i świadczenia skutkujące u podatnika powstaniem przysporzenia majątkowego, mające swoje źródło w łączącym pracownika z pracodawcą stosunku pracy lub stosunku pokrewnym.

Jednakże, podnieść w tym miejscu należy, że niezależnie od faktu, iż wymienione w opisie stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego wynagrodzenie pracownika, w części dotyczącej napraw i serwisowania maszyny, choć będzie stanowiło należności ze stosunku pracy, w myśl art. 12 ust. 1 updof to nie może stanowić po stronie Wnioskodawcy kosztu kwalifikowanego, o którym mowa w treści art. 18d ust. 2 pkt 1 updop, bowiem czynności te nie wypełniają definicji prac badawczo-rozwojowych.

Jak już wskazywano powyżej, pracownik winien faktycznie wykonywać zadania będące realizacją prac badawczo-rozwojowych i wówczas wynagrodzenie takiego pracownika oraz koszty świadczeń poniesionych na jego rzecz mogą stanowić koszt kwalifikowany. Za takie prace nie można jednak uznać wymienionych w treści wniosku napraw, jak i serwisowania maszyny.

Ponadto, wskazać należy, że zgodnie z brzmieniem art. 18d ust. 2 pkt 1a updop ustawodawca uznał również od 1 stycznia 2018 r. za koszty kwalifikowane poniesione w danym miesiącu należności z tytułów, o których mowa w art. 13 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, oraz sfinansowane przez płatnika składki z tytułu tych należności określone w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w takiej części, w jakiej czas przeznaczony na wykonanie usługi w zakresie działalności badawczo-rozwojowej pozostaje w całości czasu przeznaczonego na wykonanie usługi na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło w danym miesiącu.

Jednakże, zasadnym jest w tym miejscu podnieść, że tak jak w przypadku pracowników, o których mowa powyżej, również poniesione przez Wnioskodawcę w danym miesiącu należności z tytułów, o których mowa w art. 13 pkt 8 lit. a updof, oraz sfinansowane przez płatnika składki z tytułu tych należności, w części dotyczącej kosztów wynagrodzeń za czas niezdolności tych współpracowników w pracy, z uwagi na fakt, że podczas tych nieobecności zleceniobiorcy oraz wykonujący dzieła nie biorą czynnego/faktycznego uczestnictwa w pracach B+R, to wynagrodzenie w tej części winno być wyłączone z ulgi badawczo-rozwojowej.

Powyższe odnosi się także do wynagrodzeń współpracowników oraz wykonujących dzieło, w części dotyczącej wynagrodzenia na naprawę i serwisowanie maszyn, gdyż, jak podniesiono powyżej ww. czynności nie wypełniają definicji działalności badawczo-rozwojowej.

Stosownie do art. 18d ust. 3 cyt. ustawy, za koszty kwalifikowane uznaje się także dokonywane w danym roku podatkowym, zaliczane do kosztów uzyskania przychodów, odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wykorzystywanych w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej, z wyłączeniem samochodów osobowych oraz budowli, budynków i lokali będących odrębną własnością.

Mając na uwadze powyższe oraz przedstawiony stan faktyczny oraz zdarzenie przyszłe, należy zgodzić się z Wnioskodawcą, że w przypadku, gdy Spółka posiada środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, które wykorzystuje w działalności badawczo-rozwojowej oraz w innej działalności operacyjnej, Spółka będzie uprawniona do uznania, za koszty kwalifikowane tej części odpisów amortyzacyjnych od ww. środków trwałych, w jakiej są one wykorzystywane do prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej.

Zatem, w sytuacji, gdy ww. składniki będą częściowo wykorzystywane do działalności badawczo-rozwojowej a częściowo do bieżącej działalności - co znajduje odzwierciedlenie w rozpatrywanej sprawie - to w takim przypadku koszty odpisów amortyzacyjnych będą stanowić koszty kwalifikowane, tylko w takiej części, w jakiej środki trwałe będą służyć prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej.

Również, mając na uwadze treść art. 18d ust. 2 pkt 2a nabycie niebędącego środkami trwałymi sprzętu specjalistycznego, o którym mowa we wniosku a wykorzystywanego bezpośrednio w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej, skoro był, jest i będzie wykorzystywany w przeważającej większości w ramach prac badawczo-rozwojowych, to tylko w tej części może stanowić koszt kwalifikowany, w myśl powyższego przepisu.


Kosztem kwalifikowanym u Wnioskodawcy, w myśl art. 18d ust. 2 pkt 2 mogą być również wydatki poniesione w pełnej wysokości na materiały i surowce, z uwagi na fakt, że były/są/będą wykorzystywane wyłącznie do realizacji działalności B+R.


Powyższe dotyczy również wymienionych we wniosku narzędzi, o ile wykorzystywane są one wyłącznie do zadań w ramach realizacji prac B+R . W przeciwnym wypadku, narzędzia będą stanowić koszty kwalifikowane, tylko w takiej części, w jakiej będą one służyć prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej.


Biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz zdarzenie przyszłe oraz przywołane przepisy prawa podatkowego, stwierdzić należy:


 1. z uwagi na fakt, że:
  • wynagrodzenia, wydatki pracownicze oraz świadczenia realizowane na rzecz pracowników Spółki i ponoszone z tytułu stosunków pracy dotyczą pracowników Spółki realizujących prace badawczo-rozwojowe i stanowią po ich stronie należności ze stosunku pracy, o których mowa w art. 12 ust. 1 updof,
  • wydatki ponoszone na szkolenia oraz podróże współpracowników (zleceniobiorcy oraz wykonawcy dzieła), realizujących prace badawczo-rozwojowe, będą dla nich stanowić należności z tytułów, o których mowa w art. 13 pkt 8a updof, a
  • w skład należności pracowników i współpracowników (zleceniobiorcy oraz wykonawcy dzieła) nie wchodziły, nie wchodzą oraz nie będą wchodzić wynagrodzenia za czas choroby, za czas urlopu, za czas opieki nad dzieckiem,
   1. poniesione w danym miesiącu należności z tytułów, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, oraz sfinansowane przez płatnika składki z tytułu tych należności określone w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w części w jakiej czas przeznaczy na realizacje działalności badawczo-rozwojowej pozostaje w ogólnym czasie pracy pracownika w danym miesiącu, tj. faktycznie uczestniczy w pracach badawczo-rozwojowych,
   2. poniesione w danym miesiącu należności z tytułów, o których mowa w art. 13 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, oraz sfinansowane przez płatnika składki z tytułu tych należności określone w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w takiej części, w jakiej czas przeznaczony na wykonanie usługi w zakresie działalności badawczo-rozwojowej pozostaje w całości czasu przeznaczonego na wykonanie usługi na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło w danym miesiącu, tj. faktycznie uczestniczy/wykonuje usługi w pracach badawczo-rozwojowych
   stosownie do treści art. 18d ust. 2 pkt 1 i art. 18d ust. 2 pkt 1a stanowią u Wnioskodawcy koszty kwalifikowane.

  W tej części stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania ozn. Nr 2 pkt a) i pkt b) należy uznać za prawidłowe.


 2. Natomiast poniesione w danym miesiącu należności:
  • z tytułów, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, oraz sfinansowane przez płatnika składki z tytułu tych należności określone w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych oraz
  • z tytułów, o których mowa w art. 13 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, oraz sfinansowane przez płatnika składki z tytułu tych należności określone w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych
  w części dotyczącej kosztów wynagrodzeń za czas niezdolności do pracy, w części finansowanej przez Spółkę (za pierwsze 33 lub 14 dni niezdolności do pracy w roku kalendarzowym), z uwagi na fakt, że podczas tych nieobecności zarówno pracownicy jak zleceniobiorcy oraz wykonujący dzieła nie biorą czynnego/faktycznego uczestnictwa w pracach B+R, ta część wynagrodzenia winna być wyłączona z ulgi badawczo-rozwojowej.
  W ww. sposób należy również postąpić podczas wypłaty wszelkiego rodzaju należności z tytułów, o których mowa powyżej, jeżeli pracownicy lub współpracownicy faktycznie nie uczestniczą lub nie będą uczestniczyć w ramach prac/usług wchodzących w zakres działalności B+R.  Z ulgi badawczo-rozwojowej Wnioskodawca winien wyłączyć również tą część wynagrodzenia pracownika, stanowiącego należność, w myśl art. 12 ust. 1 updof, która dotyczy napraw i serwisowania maszyny.


  W tej części stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania ozn. Nr 2 pkt a) i pkt b) należy uznać za nieprawidłowe.


 3. Koszty materiałów i surowców, narzędzi oraz sprzętu specjalistycznego (przyjmując za Wnioskodawcą, że wymienione składniki stanowią „sprzęt specjalistyczny”, a do czego kwalifikacji tut. Organ nie jest uprawniony) wykorzystywanych bezpośrednio i wyłącznie w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej, tj. wykorzystywanych Pracach B+R oraz wykorzystywanych w Procesie Modyfikacji Maszyn,
  stosownie do treści art. 18d ust. 2 pkt 2 oraz art. 18d ust. 2 pkt 2a updop stanowią u Wnioskodawcy koszty kwalifikowane.


  Ponadto, należy zgodzić się z Wnioskodawcą, że możliwość zaliczenia ich do kosztów kwalifikowanych wydatków ponoszonych na zakup specjalistycznych narzędzi, uzależniona jest od zakresu refaktury (mając na uwadze treść art. 18d ust 5 updop). Jeżeli wydatki poniesione na ich zakup zostały przez Spółkę refakturowane w pełnej wysokości, to nie będą one stanowiły kosztu kwalifikowanego. Jednak jeżeli Spółka obciąża zamawiającego kwotą niższą niż rzeczywiście poniesiona, różnica tych wartości będzie stanowić koszt kwalifikowany, w myśl art. 18d updop.


  Zatem, stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania ozn. Nr 2 pkt c) i pkt d) należy uznać za prawidłowe.


 4. Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w części wykorzystywanej wyłącznie w prowadzonej działalności badawczo rozwojowej,
  stosownie do treści art. 18d ust. 3 updop stanowią u Wnioskodawcy koszty kwalifikowane, również w przypadku, gdy wartość początkowa tych składników majątku jest równa lub niższa niż 10.000 zł.


  Zatem, w ww. zakresie należy uznać stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania ozn. Nr 2 pkt e) za prawidłowe.Odnosząc się do argumentacji Wnioskodawcy opartej na treści wskazanych w uzasadnieniu własnego stanowiska interpretacji indywidualnych, należy stwierdzić, że wiążą one w sprawie, w której zostały wydane i nie są źródłem prawa powszechnie obowiązującego. Tym samym nie stanowią podstawy prawnej przy wydawaniu interpretacji.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.


Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym oraz zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.


Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2018 r., poz. 1302, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.


doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj