Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej
0113-KDIPT2-1.4011.434.2019.2.AP
z 8 listopada 2019 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r., poz. 900, z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy – przedstawione we wniosku z dnia 5 września 2019 r. (data wpływu 16 września 2019 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie ustalenia stawki podatku z tytułu działalności usługowej związanej z projektowaniem i rozwojem technologii informatycznych dla sieci i systemów komputerowych - PKWiU 62.01.12.0 oraz projektowaniem interfejsów graficznych lub innych - PKWiU 62.01.11.0 (pytanie Nr 1) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 września 2019 r. wpłynął do tutejszego Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz podatku od towarów i usług.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest podatnikiem VAT czynnym, prowadzącym jednoosobową pozarolniczą działalność gospodarczą. Dochody opodatkowane są na podstawie art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, stawką liniową podatku dochodowego w wysokości 19%.

Przedmiot działalności Wnioskodawcy określony we wpisie do CEiDG obejmuje podklasy 74.10.Z „Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania” oraz 62.01.Z - „Działalność związana z oprogramowaniem”. Działalność faktycznie prowadzona przez Wnioskodawcę obejmuje projektowanie systemów informatycznych i rozwiązań interfejsowych na potrzeby tworzenia oprogramowania. Dodatkowo Wnioskodawca prowadzi działalność polegającą na projektowaniu graficznym.

Wnioskodawca jest rezydentem podatkowym Polski. W ramach wykonywanych usług podpisał umowę o świadczenie usług informatycznych.

W ramach tej umowy świadczy dla kontrahenta następujące usługi:

 • Projektowanie systemów informatycznych;
 • Projektowanie architektury aplikacji oraz serwisów internetowych;
 • Research;
 • Analiza funkcjonalności systemów informatycznych;
 • Analiza dostępnych rozwiązań na rynku;
 • Dbałość o zachowanie poufności i danych wrażliwych systemów komputerowych;
 • Przygotowywanie propozycji projektów dla systemów komputerowych;
 • Projektowanie marek i oprawy wizualnej systemów komputerowych;
 • Przygotowywanie specyfikacji technicznej do projektowanych systemów;
 • Testowanie zaprojektowanych rozwiązań;
 • Konsulting graficzny i użytecznościowy aplikacji.

Przenosząc powyższe zakresy zadań na płaszczyznę PKWiU należy wskazać, że działalność wykonywana przez Wnioskodawcę obejmuje usługi związane z projektowaniem i rozwojem technologii informatycznych dla sieci i systemów komputerowych (PKWiU 62.01.12.0) oraz usługi projektowania interfejsów graficznych lub innych (mieszczące się w PKWiU 62.01.11.0 - Usługi związane z projektowaniem, programowaniem i rozwojem oprogramowania). Wnioskodawca nie wyklucza, że w roku podatkowym będzie świadczył usługi dla innych kontrahentów, jednakże zakres świadczonych usług pozostanie tożsamy i mieścić się będzie w klasyfikacji PKWiU 62.01.12.0 oraz 62.01.11.0.

Wnioskodawca zamierza w terminie określonym w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2019 r., poz. 43, z późn. zm.), złożyć naczelnikowi właściwego urzędu skarbowego pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na dany rok podatkowy. Podatnik zamierza w dalszym ciągu utrzymać status podatnika VAT czynnego i tym samym powiększać kwoty należności od kontrahentów o podatek VAT należny i rozliczać, na podstawie art. 86 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r., poz. 2174), podatek naliczony.

Należy ponadto podkreślić, że świadczone na rzecz kontrahentów usługi nie są związane z oprogramowaniem.

Dodatkowo przed rozpoczęciem działalności gospodarczej w roku podatkowym i w roku poprzedzającym rok podatkowy Wnioskodawca nie pozostawał w stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy, w związku z czym nie będzie miało zastosowania ograniczenie z art. 8 ust. 2 ustawy zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:

 1. Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym Wnioskodawca będzie mógł, na podstawie oświadczenia złożonego naczelnikowi właściwego urzędu skarbowego, opodatkować osiągane przychody z działalności w zakresie projektowania systemów informatycznych i projektowania interfejsów graficznych i innych, w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w stawce 8,5%?
 2. Czy Wnioskodawca jednocześnie będzie mógł w dalszym ciągu utrzymać status podatnika VAT czynnego, tj. wystawiać faktury z wykazanym podatkiem VAT należnym oraz rozliczać podatek naliczony zgodnie z art. 86 ustawy o VAT?
 3. Czy Wnioskodawca prawidłowo postąpi, jeżeli obliczając podstawę opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych odliczy od uzyskanych przychodów wydatki bezpośrednio poniesione w roku podatkowym na zapłacenie w roku podatkowym na własne ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe oraz wypadkowe, które nie zostały odliczone od dochodu lub nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów na podstawie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz obniży ryczałt od przychodów ewidencjonowanych o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne, opłaconej przez Wnioskodawcę, z zastrzeżeniem, że kwota obniżenia nie przekroczy 7,75% podstawy wymiaru składki zdrowotnej?

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest ocena stanowiska Wnioskodawcy w zakresie pytania Nr 1 dotyczącego zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Natomiast w zakresie pytania Nr 3 dotyczącego zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie. W zakresie pytania Nr 2 dotyczącego podatku od towarów i usług zostało wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 1 pkt 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, ustawa ma zastosowanie do niektórych przychodów (dochodów) osiąganych przez osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą.

Osoby te mogą, zgodnie z art. 2 ust. 1 ww. ustawy, opłacać zryczałtowany podatek dochodowy w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ww. ustawy, opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej, o której mowa w art. 14 ustawy o podatku dochodowym.

Podatnicy mają uprawnienie do korzystania z tej formy opodatkowania, o ile zgodnie z art. 6 ust. 4 ww. ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, w roku poprzedzającym rok podatkowy uzyskali przychody z tej działalności, prowadzonej wyłącznie samodzielne, w wysokości nieprzekraczającej 250 000 euro lub uzyskali przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności nie przekroczyła kwoty 250 000 euro.

Zgodne z art. 8 ust. 2 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, jeżeli podatnik prowadzący działalność samodzielnie lub w formę spółki, który wybrał opodatkowane w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, uzyska z tej działalności przychody ze sprzedaży towarów handlowych lub wyrobów lub ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy odpowiadających czynnościom, które podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników:

 1. wykonywał w roku poprzedzającym rok podatkowy lub
 2. wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym

- w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy, podatnik ten traci w roku podatkowym prawo do opodatkowania w formę ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych i poczynając od dnia uzyskania tego przychodu do końca roku podatkowego opłaca podatek dochodowy na ogólnych zasadach.

Zgodne z art. 9 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej w formę ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na dany rok podatkowy podatnik składa naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku przedsiębiorstwa w spadku – według ostatniego miejsca zamieszkania zmarłego przedsiębiorcy, do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnął pierwszy przychód z tego tytułu w roku podatkowym albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód osiągnął w grudniu roku podatkowego.

Stawka podatku uzależniona została przez ustawodawcę od przedmiotu działalności prowadzonej przez podatnika.

Jak przedstawiono w opisie zdarzenia przyszłego, Wnioskodawca uzyskuje przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, które w ciągu roku podatkowego nie przekroczą kwoty 250 000 euro. Wnioskodawca nie pozostawał również w roku poprzedzającym skorzystanie ze zryczałtowanej formy opodatkowania w żadnym stosunku pracy.

Zdaniem Wnioskodawcy, prawidłowe i uzasadnione jest zastosowanie stawki ryczałtu w stawce 8,5% przychodów z działalności związanej z projektowaniem i rozwojem technologii informatycznych dla sieci i systemów komputerowych, sklasyfikowanych pod symbolem PKWiU 62.01.12.0 oraz do przychodów z działalności związanej z projektowaniem, programowaniem i rozwojem oprogramowania, sklasyfikowanych pod symbolem PKWiU 62.01.11.0.

Usługi wchodzące w zakres symbolu PKWiU 62.01.12.0 oraz 62.01.11.0 nie zostały wymienione w Załączniku Nr 2 do ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, a w konsekwencji - zważywszy, że żaden inny przepis nie stanowi inaczej - przychody uzyskiwane z tytułu świadczenia tych usług mogą korzystać z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

W myśl art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. b) ww. ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 8,5% przychodów z działalności usługowej, w tym przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, z zastrzeżeniem pkt 1, 2, 4 i 5 oraz Załącznika Nr 2 do ustawy.

Wnioskodawca nie świadczy usług związanych z oprogramowaniem, tym samym uważa, że do wyliczania kwoty należnego podatku dochodowego z tytułu przychodu od usług sklasyfikowanych pod symbolem PKWiU 62.01.12.0 prawidłowe jest zastosowanie stawki 8,5%. Brak świadczenia przez Wnioskodawcę usług programowania jest istotny w kontekście art. 12 ust. 1 pkt 2 lit. g) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Zgodnie bowiem z brzmieniem tego przepisu, stawką ryczałtu 17% objęte jest świadczenie usług związanych z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego (PKWiU 62.02.10.0), związanych z oprogramowaniem (PKWiU ex 62.01.1), objętych grupowaniem „Oryginały oprogramowania komputerowego” (PKWiU 62.01.2), związanych z doradztwem w zakresie oprogramowania (PKWiU ex 62.02), w zakresie instalowania oprogramowania (PKWiU ex 62.09.20.0), związanych z zarządzaniem siecią i systemami informatycznymi (PKWiU 62.03.1).

Przy czym, stosownie do art. 4 ust. 4 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, ilekroć w ustawie używa się oznaczenia „ex” przy symbolu danego grupowania PKWiU, oznacza to, że zakres wyrobów lub usług jest węższy niż określony w tym grupowaniu.

Z powyższego wynika, że stawką 8,5% mogą być opodatkowane tylko te usługi, które nie mieszczą się w definicji usług związanych z oprogramowaniem (PKWiU ex 62.01.1).

Tym samym należy ocenić, że działalność prowadzona przez Wnioskodawcę, mieszcząca się w klasyfikacji PKWiU 62.01.12.0 oraz 62.01.11.0, nie może być rozumiana jako mieszcząca się w grupowaniu 62.01, jako że działalność faktycznie prowadzona przez Wnioskodawcę nie obejmuje programowania, a jedynie projektowanie systemów informatycznych, interfejsów użytkownika i graficznych oraz projektowanie oprogramowania. Wnioskodawca nie prowadzi zatem działalności opisanej w PKWiU 62.01.1.

Mając na uwadze powyższe, w ocenie Wnioskodawcy, ma On prawo do opodatkowania uzyskiwanych przychodów ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 8,5% uzyskiwanych przychodów z tytułu działalności w zakresie projektowania systemów informatycznych i projektowania interfejsów graficznych i innych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r., poz. 900, z późn. zm.), odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Należy zastrzec, że przy wydawaniu niniejszej interpretacji tutejszy Organ dokonał wyłącznie analizy okoliczności podanych we wniosku. Tym samym, jeżeli przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe będzie się różnić się od zdarzenia występującego w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawcy w zakresie dotyczącym rzeczywiście zaistniałego zdarzenia przyszłego. Rolą postępowania w sprawie wydania indywidualnej interpretacji przepisów podatkowych nie jest bowiem ustalanie, czy przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe będzie zgodne ze stanem rzeczywistym. Ustalenie stanu rzeczywistego stanowi domenę ewentualnego postępowania podatkowego. To na podatniku ciąży obowiązek udowodnienia w toku tego postępowania okoliczności faktycznych, z których wywodzi on dla siebie korzystne skutki prawne.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Zgodnie z art. 14na § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;
 3. z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych (art. 14na § 2 ustawy Ordynacja podatkowa).

Powyższe unormowania należy odczytywać łącznie z przepisami art. 33 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2193, z późn. zm.), wprowadzającymi regulacje intertemporalne.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2018 r., poz. 1302, z późn. zm.). Skargę wnosi się w dwóch egzemplarzach (art. 47 § 1 ww. ustawy) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała lub drogą elektroniczną na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 54 § 1a ww. ustawy), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy). W przypadku pism i załączników wnoszonych w formie dokumentu elektronicznego odpisów nie dołącza się (art. 47 § 3 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.


doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj