Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej
0112-KDIL2-2.4012.513.2019.1.LS
z 6 listopada 2019 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r., poz. 900, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 20 września 2019 r. (data wpływu 24 września 2019 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 września 2019 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca będzie ubiegać się o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2014-2020; Oś priorytetowa: RPO 2014-2020, 10 – Inwestycje w infrastrukturę społeczną; Działanie: RPO 2014-2020, 10.01 – Infrastruktura społeczna na rzecz wyrównania nierówności w dostępie do usług; Poddziałanie: RPO 2014-2020, 10.01.01 – Infrastruktura ochrony zdrowia w zakresie profilaktyki zdrowotnej mieszkańców regionu.

Cel tematyczny: Promowanie włączenia społecznego oraz walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją.

Priorytet inwestycyjny: Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, które przyczyniają się do rozwoju krajowego, regionalnego i lokalnego, zmniejszania nierówności w zakresie stanu zdrowia, promowanie włączenia społecznego poprzez lepszy dostęp do usług społecznych, kulturalnych i rekreacyjnych, oraz przejścia z usług instytucjonalnych na usługi na poziomie społeczności lokalnych.

Głównym celem projektu jest podniesienie wydajności leczenia chorób cywilizacyjnych, poprawa jakości i dostępności świadczonych usług medycznych oraz wsparcie opieki koordynowanej z uwzględnieniem środowiskowych form opieki w (…). Powyższy cel zostanie osiągnięty poprzez realizację następujących zadań:

 • Zadanie nr 1: Przebudowa i remont pomieszczeń Oddziału Wewnętrznego w budynku Wnioskodawcy wraz z dostawą sprzętu medycznego (planowane wydatki obejmują: przygotowanie Studium Wykonalności Inwestycji; roboty ogólnobudowlane; prace mające wpływ na zwiększenie efektywności energetycznej obiektu; nadzór inwestorski; zakup sprzętu do oddziału chorób wewnętrznych).
 • Zadanie nr 2: Działania informacyjno-promocyjne.

Realizacja celu głównego wyniknie z osiągnięcia następujących celów szczegółowych:

 1. Wzrost jakości leczenia poprzez poprawę standardu sprzętu wykorzystywanego do świadczenia usług medycznych.
 2. Zwiększenie liczby pacjentów korzystających z lepszych i wydajniejszych usług zdrowotnych, medycznych w zakresie opieki nad pacjentami z chorobami cywilizacyjnymi.
 3. Zwiększenie liczby pacjentów korzystających z lepszych i wydajniejszych usług zdrowotnych, medycznych w zakresie opieki nad osobami starszymi, w tym osobami z niepełnosprawnościami.
 4. Skrócenie czasu, jaki mija od zdiagnozowania pacjenta do podjęcia specjalistycznego leczenia, w konsekwencji obniżenie wskaźnika śmiertelności.
 5. Poprawa stanu infrastruktury Wnioskodawcy, poprzez przebudowę Oddziału Chorób Wewnętrznych.
 6. Poprawa sytuacji osób niepełnosprawnych dzięki zwiększeniu dostępu do usług zdrowotnych.
 7. Zwiększenie liczby świadczeń w zakresie rehabilitacji dla pacjentów Oddziału Chorób Wewnętrznych.

Jako załącznik do wniosku Wnioskodawca jest zobligowany do przedstawienia interpretacji Izby Skarbowej, w której zostanie wskazane, czy podmiot ma prawo do odliczenia zapłaconego podatku VAT, zawartego w fakturach zakupu w ramach planowanej inwestycji. Faktury dokumentujące nabycie towarów i usług związanych z realizacją projektu będą wystawiane na Wnioskodawcę.

Planowane do zakupu usługi budowlano-remontowe i zakup sprzętu medycznego będą dotyczyły wyłącznie czynności zwolnionych z podatku VAT (świadczeń zdrowotnych). Wnioskodawca jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT, jednak jego główna działalność (świadczenia zdrowotne) jest zwolniona z podatku VAT.

Zgodnie ze statutem Spółka prowadzi działalność związaną z realizacją świadczeń opieki zdrowotnej, w tym zakontraktowanych umowami z Narodowym Funduszem Zdrowia – są to usługi zwolnione od podatku VAT na podstawie art. 41 ust. 1 pkt 18 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, wyżej wymienione z wniosku do UMWO o dofinansowanie realizacji projektu.

Wnioskodawca chce ująć cały podatek naliczony VAT, jako koszt (wydatek) kwalifikowalny, ze względu na przepis art. 86 oraz art. 90 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, który nie daje możliwości odzyskania (odliczenia) podatku naliczonego od towarów i usług, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Spółka dokonuje również sprzedaży opodatkowanej (objętej stawką podatkową 8% i 23%), jednak wysokość tej sprzedaży w odniesieniu do całkowitego obrotu rocznego (określona zgodnie z art. 90 ust. 2-8 ustawy o VAT) nie przekracza 2%. W myśl art. 90 ust. 10 pkt 2 ustawy o VAT, jeśli proporcja ta nie przekroczyła 2% podatnik ma prawo uznać, ze proporcja ta wynosi 0%.

Zgodnie z tym przepisem Wnioskodawca nie dokonuje obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego VAT.

Oświadczenie w sprawie kwalifikowalnosci podatku VAT, składane przez kierownika jednostki nie jest wystarczającym dokumentem potwierdzającym brak możliwości odzyskania podatku – zgodnie z wytycznymi do wniosku o dofinansowanie projektu należy dołączyć również indywidualną interpretację – czy w odniesieniu do realizowanego przez beneficjenta projektu istnieje możliwość odzyskania podatku VAT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w odniesieniu do planowanego przedsięwzięcia istnieje możliwość odzyskania przez Spółkę podatku VAT?

Zdaniem Wnioskodawcy, w opisanej sytuacji nie ma on możliwości odzyskania podatku VAT. Przy realizacji projektu, mającego na celu remont i zakup sprzętu medycznego na oddział wewnętrzny szpitala, Spółka nie ma prawa odliczenia podatku naliczonego VAT, ze względu na fakt, że zakup towarów i usług będzie związany z działalnością zwolnioną na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o VAT. Ponadto, nawet gdyby towary i usługi zakupione w ramach realizowanego projektu były wykorzystane zarówno do wykonywania czynności opodatkowanych oraz zwolnionych od podatku VAT, Wnioskodawca nie jest w stanie wyodrębnić kwot podatku naliczonego związanych z czynnościami opodatkowanymi w całości lub części, o których mowa w art. 90 ust. 1 ustawy o VAT, a przy obliczonej na podstawia art. 90 ust. 2-8 ustawy o VAT proporcji, która za rok 2018 wyniosła 0,78% – Spółka przyjęła (zgodnie z art. 90 ust. 10 pkt 2 ustawy o VAT), iż proporcja ta wynosi 0%.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r., poz. 2174, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

W myśl art. 15 ust. 2 ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy. Stosownie do treści tego przepisu, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Według art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

 1. nabycia towarów i usług,
 2. dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Na mocy art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Zasady dokonywania zwrotu różnicy podatku na rachunek bankowy podatnika zostały określone w art. 87 ust. 2-6 ustawy.

Z powyższych regulacji wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Powyższa zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego przez podmiot niebędący czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT lub/i niepodlegających opodatkowaniu VAT.

Podkreślić należy, że ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

I tak, przepis art. 88 ust. 4 ustawy stanowi, że obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Zgodnie z powyższą regulacją, z prawa do odliczenia podatku skorzystać mogą wyłącznie podatnicy, którzy są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca będzie ubiegać się o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2014-2020; Oś priorytetowa: RPO 2014-2020, 10 – Inwestycje w infrastrukturę społeczną; Działanie: RPO 2014-2020, 10.01 – Infrastruktura społeczna na rzecz wyrównania nierówności w dostępie do usług; Poddziałanie: RPO 2014-2020, 10.01.01 – Infrastruktura ochrony zdrowia w zakresie profilaktyki zdrowotnej mieszkańców regionu. Cel tematyczny: Promowanie włączenia społecznego oraz walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją. Priorytet inwestycyjny: Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, które przyczyniają się do rozwoju krajowego, regionalnego i lokalnego, zmniejszania nierówności w zakresie stanu zdrowia, promowanie włączenia społecznego poprzez lepszy dostęp do usług społecznych, kulturalnych i rekreacyjnych, oraz przejścia z usług instytucjonalnych na usługi na poziomie społeczności lokalnych. Głównym celem projektu jest podniesienie wydajności leczenia chorób cywilizacyjnych, poprawa jakości i dostępności świadczonych usług medycznych oraz wsparcie opieki koordynowanej z uwzględnieniem środowiskowych form opieki w (…). Powyższy cel zostanie osiągnięty poprzez realizację następujących zadań:

 • Zadanie nr 1: Przebudowa i remont pomieszczeń Oddziału Wewnętrznego w budynku Wnioskodawcy wraz z dostawą sprzętu medycznego (planowane wydatki obejmują: przygotowanie Studium Wykonalności Inwestycji; roboty ogólnobudowlane; prace mające wpływ na zwiększenie efektywności energetycznej obiektu; nadzór inwestorski; zakup sprzętu do oddziału chorób wewnętrznych).
 • Zadanie nr 2: Działania informacyjno-promocyjne.

Realizacja celu głównego wyniknie z osiągnięcia następujących celów szczegółowych:

 1. Wzrost jakości leczenia poprzez poprawę standardu sprzętu wykorzystywanego do świadczenia usług medycznych.
 2. Zwiększenie liczby pacjentów korzystających z lepszych i wydajniejszych usług zdrowotnych, medycznych w zakresie opieki nad pacjentami z chorobami cywilizacyjnymi.
 3. Zwiększenie liczby pacjentów korzystających z lepszych i wydajniejszych usług zdrowotnych, medycznych w zakresie opieki nad osobami starszymi, w tym osobami z niepełnosprawnościami.
 4. Skrócenie czasu, jaki mija od zdiagnozowania pacjenta do podjęcia specjalistycznego leczenia, w konsekwencji obniżenie wskaźnika śmiertelności.
 5. Poprawa stanu infrastruktury Wnioskodawcy, poprzez przebudowę Oddziału Chorób Wewnętrznych.
 6. Poprawa sytuacji osób niepełnosprawnych dzięki zwiększeniu dostępu do usług zdrowotnych.
 7. Zwiększenie liczby świadczeń w zakresie rehabilitacji dla pacjentów Oddziału Chorób Wewnętrznych.

Faktury dokumentujące nabycie towarów i usług związanych z realizacją projektu będą wystawiane na Wnioskodawcę. Planowane do zakupu usługi budowlano-remontowe i zakup sprzętu medycznego będą dotyczyły wyłącznie czynności zwolnionych z podatku VAT (świadczeń zdrowotnych). Zainteresowany jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT, jednak jego główna działalność (świadczenia zdrowotne) jest zwolniona z podatku VAT.

Zgodnie ze statutem Spółka prowadzi działalność związaną z realizacją świadczeń opieki zdrowotnej, w tym zakontraktowanych umowami z Narodowym Funduszem Zdrowia – są to usługi zwolnione od podatku VAT na podstawie art. 41 ust. 1 pkt 18 ustawy o podatku od towarów i usług, wyżej wymienione z wniosku do UMWO o dofinansowanie realizacji projektu. Spółka dokonuje również sprzedaży opodatkowanej (objętej stawką podatkową 8% i 23%), jednak wysokość tej sprzedaży w odniesieniu do całkowitego obrotu rocznego (określona zgodnie z art. 90 ust. 2-8 ustawy o VAT) nie przekracza 2%. W myśl art. 90 ust. 10 pkt 2 ustawy o VAT, jeśli proporcja ta nie przekroczyła 2% podatnik ma prawo uznać, ze proporcja ta wynosi 0%. Zgodnie z tym przepisem Wnioskodawca nie dokonuje obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego VAT.

W związku z powyższym Wnioskodawca ma wątpliwości, czy przysługuje mu prawo do odzyskania podatku VAT w odniesieniu do planowanego przedsięwzięcia.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy, uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane przez zarejestrowanego, czynnego podatnika podatku VAT w ramach działalności gospodarczej do wykonywania czynności opodatkowanych.

W omawianej sprawie warunek ten nie będzie spełniony, gdyż Wnioskodawca wskazał, że planowane wydatki na zakup usług budowlano-remontowych i zakup sprzętu medycznego będą dotyczyły wyłącznie czynności zwolnionych z podatku VAT (świadczeń zdrowotnych).

Nie będzie zatem w analizowanym przypadku spełniona przesłanka wykorzystywania nabytych towarów i usług do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Tym samym Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego od ww. zakupów.

W związku z poniesionymi wydatkami, Wnioskodawca nie będzie miał również możliwości uzyskania zwrotu podatku na zasadach określonych w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (Dz. U. z 2019 r., poz. 714). Ewentualny zwrot na podstawie tych przepisów obwarowany jest pewnymi warunkami, które podatnik winien spełnić. Wśród warunków tych ustawodawca wymienia, m.in. złożenie zgłoszenia rejestracyjnego i pochodzenie środków finansowych ze źródeł określonych w § 8 ust. 3 i 4 ww. rozporządzenia, a w zakresie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, podpisanie umowy o dofinansowanie przed dniem 1 maja 2004 r. Ponieważ Zainteresowany nie będzie spełniał tych warunków, nie będzie miał zatem możliwości ubiegania się o zwrot podatku VAT na podstawie przepisów rozdziału 4 cyt. rozporządzenia.

Mając na uwadze opis sprawy oraz powołane przepisy prawa należy stwierdzić, że Wnioskodawca nie będzie miał możliwości odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją ww. przedsięwzięcia. Powyższe wynika z faktu, że planowane przez Wnioskodawcę wydatki na zakup usług budowlano-remontowych i zakup sprzętu medycznego będą dotyczyły wyłącznie czynności zwolnionych od podatku VAT, a zatem nie będą wykorzystywane przez Zainteresowanego do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Tym samym, stanowisko Wnioskodawcy uznano za prawidłowe.

Tut. Organ informuje, że wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie wynikające z opisu sprawy i własnego stanowiska, które nie zostały objęte pytaniem – nie mogą być zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego w opisie sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Tutejszy Organ informuje, że organy podatkowe nie są kompetentne do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych. Kwestię tę rozstrzygają bowiem przepisy regulujące zasady korzystania ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej. Zasady i przepisy podatkowe przywołane w uzasadnieniu niniejszej interpretacji mogą być jedynie pomocne Wnioskodawcy przy dokonywaniu oceny, czy podatek VAT w tej sytuacji powinien być kosztem kwalifikowanym.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;
 3. z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych (art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej).

Powyższe unormowania należy odczytywać łącznie z przepisami art. 33 ustawy z 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2193, z późn. zm.), wprowadzającymi regulacje intertemporalne.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2018 r., poz. 1302, z późn. zm.). Skargę wnosi się w dwóch egzemplarzach (art. 47 § 1 ww. ustawy) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała lub drogą elektroniczną na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 54 § 1a ww. ustawy), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy). W przypadku pism i załączników wnoszonych w formie dokumentu elektronicznego odpisów nie dołącza się (art. 47 § 3 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.


doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj