Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej
0115-KDIT1-2.4012.529.2019.2.AD
z 7 listopada 2019 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA


Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r., poz. 900 z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 3 września 2019 r. (data wpływu 17 września 2019 r.), uzupełnionym w dniu 18 października 2019 r. (data wpływu), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku opodatkowania otrzymanej dotacji związanej z realizacją projektu pn. „…” oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z tym projektem – jest prawidłowe.


UZASADNIENIE


W dniu 17 września 2019 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek, uzupełniony w dniu 18 października 2019 r., o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku opodatkowania otrzymanej dotacji związanej z realizacją projektu pn. „…” oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z tym projektem.


We wniosku oraz jego uzupełnieniu przedstawiono następujące stany faktyczne i zdarzenia przyszłe.


X S.A. jest podatnikiem VAT, zarejestrowanym dla celów VAT jako podatnik VAT czynny, który prowadzi działalność gospodarczą na terytorium Polski. Spółka jest również zarejestrowana jako podatnik VAT-UE.

Głównym profilem działalności Spółki jest produkcja piwa. Sprzedaż wyprodukowanych przez Spółkę towarów w całości podlega opodatkowaniu VAT.

Spółka w dniu … … 2019 r. podpisała Umowę o Dofinansowanie (dalej: Umowa) z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (dalej: NCBiR) na realizację projektu pt. „…" (dalej: Projekt) w ramach Działania 1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju. Zgodnie z umową okres kwalifikowalności kosztów dla Projektu rozpoczyna się w dniu 1 kwietnia 2019 r. i kończy się w dniu 29 kwietnia 2022 r. W ramach realizacji niniejszego Projektu jedynym otrzymującym wsparcie będzie X. S.A.


Spółka w ramach Projektu ma za zadanie przeprowadzić prace rozwojowe, które obejmować będą 3 etapy:


 • etap 1 - dotyczy opracowania receptur nowych produktów w skali przemysłowej,
 • etap 2 - dotyczy nabywania, łączenia, kształtowania i wykorzystywania prac badawczo-rozwojowych, w oparciu o które wytwarzanie będzie nowego produktu,
 • etap 3 - dotyczy uzyskania pożądanych cech innowacyjnego produktu.


Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi … zł i jest to jednocześnie całkowita kwota kosztów kwalifikowanych. NCBiR przyznało Spółce dofinansowanie w kwocie nieprzekraczającej … zł. W ramach kosztów kwalifikowanych zostaną poniesione wydatki na:


 • wynagrodzenia zespołu B+R (umowa o pracę),
 • zakupy związane z elementami służącymi do budowy i na stałe zainstalowanych w demonstratorze technologii oraz koszty przeprowadzenia audytu,
 • koszty pośrednie.


W Projekcie brak jest prac na zasadzie podwykonawstwa.

Wspomniane wyżej dofinansowanie (dalej: Dotacja) to wartość wsparcia ze środków publicznych na podstawie tejże Umowy, tj. środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) (art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w zw. z par. 1 pkt 2 i 17 Umowy). Wnioskowana kwota dofinansowania jest zgodna z przepisami dotyczącymi pomocy publicznej wynikającymi z rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie warunków i trybu udzielenia pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań Rozwoju.

Zgodnie z wnioskiem o dotację, Spółka przeznaczy otrzymane dofinansowanie na opracowanie innowacyjnego piwa, posiadającego unikalne cechy, niespotykane dotychczas w piwach wytwarzanych w skali kraju, które zostanie wyprodukowane w ramach własnych prac badawczo-rozwojowych (dalej: B+R). W związku z tym zostanie opracowana nowa technologia produkcji piwa, do realizacji której niezbędny będzie również zakup maszyn, dostosowanych specjalnie pod produkcję nowatorskiego piwa, które będą montowane w zakładzie (fabryce) Spółki znajdującym się w Polsce. Maszyny te zostaną wyprodukowane na zlecenie Spółki. Zarówno koncepcja produktów, jak i nowych rozwiązań technologicznych, które umożliwiają ich produkcję, są autorstwa Spółki. Spółce przysługuje całość praw majątkowych do wyników prac badawczo-rozwojowych, będących rezultatem Projektu. Spółka samodzielnie opracuje receptury nowych produktów, które będą stanowiły know-how firmy. Prace B+R w ramach projektu wykonywane będą przez pracowników firmy. Spółka będzie miała wyłączne prawo autorskie do wszelkich utworów pracowniczych.

Wdrożenie rezultatów Projektu, w postaci nowego rodzaju innowacyjnego piwa zostanie dokonane we własnej działalności gospodarczej Spółki na terenie przyległym do obecnego zakładu produkcyjnego Wnioskodawcy. Wdrożenie nastąpi po zakończeniu Projektu, w okresie do 3 lat od daty zakończenia prac B+R. Wydatki na wdrożenie wyników prac rozwojowych nie stanowią kosztów kwalifikowanych Projektu. Spółka jest zobowiązana do prowadzenia dla tego Projektu wyodrębnionej ewidencji księgowej kosztów Projektu w sposób przejrzysty i rzetelny, tak aby możliwa była identyfikacja poszczególnych operacji związanych z Projektem, z zastrzeżeniem kosztów, do których zastosowano stawkę ryczałtową.

Wydatki poniesione na pokrycie podatku od towarów i usług, mogą zostać uznane za koszty kwalifikowane Projektu, jeśli podatek ten nie podlega zwrotowi lub odliczeniu na rzecz Spółki, co Spółka musi potwierdzić składając stosowne oświadczenie. W przypadku więc, gdy podatek ten podlegać będzie zwrotowi lub odliczeniu na rzecz Spółki, stanowić on będzie koszt niekwalifikowany Projektu i tym samym wydatki te nie będą mogły zostać pokryte z udzielonego dofinansowania.

Spółka będzie otrzymywała dofinansowanie w formie refundacji poniesionych już kosztów kwalifikowanych.

Maksymalna wysokość dofinansowania na prace rozwojowe wynosi … zł, tj. 40% kwoty wydatków na prace rozwojowe.


Wydatki rozliczane będą w formie:


 • refundacji kosztów faktycznie poniesionych w odniesieniu do kategorii wydatków bezpośrednich,
 • stawki ryczałtowej w odniesieniu do kategorii kosztów pośrednich.


Dofinansowanie przekazywane będzie na zasadzie refundacji. Do czasu otrzymania refundacji Spółka zobowiązana jest do finansowania Projektu ze środków własnych.

Warunkiem wypłaty dofinansowania jest złożenie przez Spółkę prawidłowo wypełnionego i kompletnego wniosku o płatność. Brak poniesienia kosztów kwalifikowanych nie zwalnia Spółki z obowiązku przedkładania wniosków o płatność z wypełnioną częścią sprawozdawczą opisującą przebieg realizacji Projektu.

Płatność przekazywana jest Spółce przez Bank Gospodarstwa Krajowego (dalej: BGK) na podstawie zlecenia płatności, wystawionego w terminie 15 dni od dnia zatwierdzenia wniosku o płatność przez NCBiR.

Wydatki poniesione przez Spółkę na realizację Projektu będą związane wyłącznie z czynnościami podlegającymi opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Efektem realizacji projektu będzie wytworzenie wartości niematerialnej i prawnej oraz środków trwałych.


W uzupełnieniu wniosku Spółka wskazała.

Mając na względzie, że dofinansowanie projektu przez NCBiR wynosi 40%, Spółka nie byłaby w stanie udźwignąć ciężaru finansowego w postaci jego realizacji wyłącznie z własnych środków. Nieotrzymanie dofinansowania z NCBiR byłoby więc równoznaczne z decyzją o odstąpieniu realizacji przedmiotowego projektu.

Warunki rozliczenia dotacji szczegółowo określają postanowienia umowy Spółki z NCBiR. W przypadku niezrealizowania postanowień umowy, Spółka będzie musiała zwrócić dofinansowanie. W przypadku rozwiązania Umowy w sytuacjach wymienionych w tejże umowie, z zastrzeżeniem, Spółka zobowiązana jest do zwrotu całości lub części otrzymanego dofinansowania, w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania, wraz z odsetkami.


Powyższe zastrzeżenie, zgodnie z zapisami w Umowie, dotyczy przypadków gdy:


 • dofinansowanie było wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem,
 • dofinansowanie wykorzystane było z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy o finansach publicznych,
 • dofinansowanie było pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości.


Wówczas Spółka zobowiązana jest do zwrotu środków lub, za zgodą Instytucji Pośredniczącej, do pomniejszenia kolejnych płatności.


Jeśli wykonane z należytą starannością etapy prac badawczo-rozwojowych zakończą się uzyskaniem rezultatów negatywnych (takiego ryzyka nie sposób do końca wykluczyć), taka sytuacja nie będzie kwalifikowana jako niewykonanie umowy i nie będzie zwrotu. Zgodnie z zapisami Umowy Spółka zobowiązana jest do niezwłocznego złożenia wniosku o płatność końcową w przypadku, gdy w trakcie realizacji projektu okaże się, że dalsze badania przemysłowe i prace rozwojowe, albo prace rozwojowe nie doprowadzą do osiągnięcia zakładanych wyników, bądź gdy po zakończeniu realizacji projektu wdrożenie okaże się bezcelowe z ekonomicznego punktu widzenia. Spółka nie jest zobowiązana do kontynuowania badań przemysłowych i prac rozwojowych, albo prac rozwojowych, bądź do wdrożenia wyników projektu, gdy dokumenty nie potwierdzą celowości kontynuowania badań przemysłowych i prac rozwojowych, albo prac rozwojowych, bądź wdrożenia wyników projektu na skutek zaistnienia ww. okoliczności, a Instytucja Pośrednicząca po dokonaniu analizy dokumentów potwierdzi bezcelowość dalszej realizacji projektu mając na uwadze wystąpienie okoliczności niezależnych od Spółki przy zachowaniu przez nią należytej staranności oraz postępowania zgodnie z Umową. W takiej sytuacji realizację projektu uznaje się za zakończoną, a Spółka otrzyma dofinansowanie proporcjonalnie do zakresu zrealizowanych prac z zachowaniem reguły, zgodnie z którą kwota dofinansowania obliczana jest na podstawie faktycznie poniesionych przez Spółkę kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, wykazanych we wniosku o płatność i zatwierdzonych przez Instytucję Pośredniczącą, z uwzględnieniem poziomów intensywności wsparcia oraz maksymalnych wysokości dofinansowania.

Natomiast w przypadku, gdy niepowodzenie realizacji projektu związane było z wystąpieniem siły wyższej i przeprowadzona analiza wykaże, że niepowodzenie realizacji projektu nie nastąpiło na skutek nieuprawnionego działania lub zaniechania Spółki, Spółka, w zakresie wskazanym przez Instytucję Pośredniczącą, nie będzie zobowiązana do zwrotu dofinansowania. W takim wypadku zwrotowi podlegać będą wyłącznie kwoty niewydatkowane do dnia rozwiązania Umowy.


Zgodnie z zapisami umowy Spółka jest/będzie zobowiązana do zwrotu otrzymanych środków lub pomniejszenia dofinansowania, również w innych sytuacjach niż wymienione w punkcie 2 powyżej, tj.:


 1. w przypadku nieusunięcia braków lub błędów w dokumentacji, w terminie 7 dni, może skutkować uznaniem całości lub części kosztów za niekwalifikowalne oraz koniecznością zwrotu całości lub części dofinansowania,
 2. w przypadku stwierdzenia przez Instytucję Pośredniczącą na etapie weryfikacji wniosku o płatność końcową, że cel Projektu został osiągnięty, ale nie osiągnięto wartości zakładanych w projekcie wskaźników produktu, Instytucja Pośrednicząca może pomniejszyć dofinansowanie proporcjonalnie do stopnia nieosiągnięcia tych wskaźników,
 3. w przypadku stwierdzenia przez Instytucję Pośredniczącą, że nie osiągnięto wartości zakładanych we wniosku o dofinansowanie wskaźników rezultatu, Instytucja Pośrednicząca może pomniejszyć dofinansowanie proporcjonalnie do stopnia nieosiągnięcia tych wskaźników, pod warunkiem osiągnięcia celu projektu przy czym pomniejszenia dokonuje się z uwzględnieniem pomniejszenia dokonanego w ww. punkcie 2.


Otrzymana dotacja nie będzie miała wpływu na cenę sprzedawanych przez Spółkę towarów. Nie występuje bowiem bezpośrednia zależność między kwotą dotacji a wartością (ceną) sprzedawanych towarów. Spółka nie będzie mogła dokonywać sprzedaży towarów po cenie niższej, niż w przypadku nieotrzymania dotacji. Jest tak dlatego, ponieważ dotacja zostanie w całości przeznaczona na pokrycie kosztów związanych z realizacją projektu badawczo-rozwojowego. Dotacja ta ma charakter typowo zakupowy i stanowi dofinansowanie „ogólne”, niezwiązane z konkretną dostawą towarów lub świadczeniem usług.

Spółka w ramach Umowy zobowiązuje się do realizacji projektu z należytą starannością i wykorzystania dofinansowania na zasadach określonych w Umowie. Otrzymane dofinansowanie nie zostało przewidziane w Umowie jako dopłata do ceny oferowanych przez nią towarów i usług stanowiących przedmiot działalności gospodarczej Spółki i nie wpływa ono bezpośrednio na ich cenę. Dzięki dofinansowaniu Spółka ma zapewnione pokrycie części kosztów ponoszonych w związku z prowadzonymi pracami rozwojowymi. Zatem przyznana pomoc nie będzie stanowiła dopłaty do ceny towarów, lecz zwrot poniesionych kosztów. Przedmiotowa dotacja ma charakter zakupowy. W konsekwencji, w związku z realizacją Umowy Spółka nie otrzyma sfinansowanego dotacją wynagrodzenia za sprzedane towary/świadczone usługi w rozumieniu przepisów o VAT, lecz refundację poniesionych kosztów. A więc otrzymana dotacja na realizację projektu badawczo-rozwojowego nie będzie stanowiła obrotu, w rozumieniu art. 29a ust. 1 ustawy o VAT i tym samym nie podlega opodatkowaniu, gdyż nie stanowi czynności wymienionej w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy.


Dotacja przeznaczona jest na realizację projektu, tj. prac rozwojowych i fazy przygotowań do komercjalizacji wyników projektu. Poprzez dotację Spółka będzie miała możliwość opracowania nowego rodzaju piwa, o unikalnych cechach w skali kraju, a więc realizację prac rozwojowych i fazy przygotowań do komercjalizacji wyników projektu. Spółka zobowiązuje się do realizacji pełnego zakresu rzeczowego projektu oraz do wdrożenia wyników badań przemysłowych i prac rozwojowych, albo prac rozwojowych w okresie 3 lat od zakończenia realizacji projektu. Dzięki otrzymanej dotacji Spółka nie będzie mogła dokonywać sprzedaży świadczenia usług/dostawy towarów po cenie niższej, niż w przypadku nieotrzymania dotacji. Jak wynika z Umowy, wydatki na wdrożenie wyników badań przemysłowych i prac rozwojowych, albo prac rozwojowych nie stanowią kosztów kwalifikowalnych, a więc Spółka poniesie je w ramach swojej działalności, bez możliwości refundacji poniesionych wydatków (dotacja nie obejmuje fazy wdrożenia). Ponadto wg umowy możliwe są następujące formy wdrożenia wyników badań przemysłowych i prac rozwojowych, albo prac rozwojowych realizowanych w ramach projektu:


 • wprowadzenie wyników badań przemysłowych i prac rozwojowych albo prac rozwojowych do własnej działalności gospodarczej Spółki poprzez rozpoczęcie produkcji lub świadczenia usług na bazie uzyskanych wyników projektu lub
 • udzielenie licencji na korzystanie z przysługujących Spółce praw do wyników badań przemysłowych i prac rozwojowych, albo prac rozwojowych w działalności gospodarczej prowadzonej przez innego przedsiębiorcę lub
 • sprzedaż praw do wyników badań przemysłowych i prac rozwojowych, albo prac rozwojowych w celu wprowadzenia ich do działalności gospodarczej innego przedsiębiorcy.


Jak wynika z Umowy o dotację sprzedaż praw do wyników badań przemysłowych i prac rozwojowych albo prac rozwojowych oraz udzielenie licencji na korzystanie z przysługujących Spółce praw do wyników badań przemysłowych i prac rozwojowych, albo prac rozwojowych w działalności gospodarczej prowadzonej przez innego przedsiębiorcę powinno zostać dokonane po cenie rynkowej.

Podsumowując, dofinansowanie z NCBiR nie stanowi dopłaty do wynagrodzenia za świadczone usługi/dostawy towarów. Nie ma tu bowiem bezpośredniego związku dofinansowania z ceną świadczeń.


W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.


 • Czy otrzymana przez Wnioskodawcę wartość dotacji podlega opodatkowaniu VAT na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy o VAT?
 • Czy Wnioskodawca będzie miał prawo do odliczenia VAT naliczonego na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy o VAT z faktur dokumentujących zakup towarów i usług związanych z realizacją projektu, które będą finansowane w części z dotacji?


Zdaniem Wnioskodawcy, wartość otrzymanej dotacji nie podlega opodatkowaniu VAT. Otrzymana przez Spółkę dotacja pokrywa jedynie koszty związane z realizacją, tj. dofinansowanie prac rozwojowych dot. opracowania innowacyjnego piwa i związane z tym zakupy niezbędnych maszyn i urządzeń. W związku z jej otrzymaniem Spółka jest zobowiązana dokonać zakupu dotowanych towarów i usług zgodnie z warunkami przyznania dotacji.

Otrzymana dotacja nie jest ani zapłatą za jakiekolwiek opodatkowane VAT świadczenia ze strony Spółki, ani też nie stanowi dopłaty do ceny (wynagrodzenia) pobieranego przez Spółkę z tytułu dokonywanych przez nią czynności opodatkowanych VAT.


Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o VAT, opodatkowaniu tym podatkiem podlegają:


 • odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;
 • eksport towarów;
 • import towarów na terytorium kraju.
 • wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju,
 • wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.


Zgodnie z art. 7 ust 1 ustawy o VAT, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Natomiast art. 8 ust. 1 ustawy o VAT definiuje świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, jako każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów.

Na podstawie art. 29a ustawy o VAT, podstawą opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 2-6, art. 30a-30c, art. 32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5, jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika.

Dotacje otrzymana przez Spółkę stanowi dofinansowanie projektu polegającego na opracowaniu nowego rodzaju piwa. W związku z jej otrzymaniem Spółka jest zobowiązana ponieść wydatki na prace badawczo-rozwojowe, tj. na wynagrodzenia personelu specjalistycznego oraz zakup niezbędnych maszyn i urządzeń, które zostaną wyprodukowane na zlecenie Spółki. Tym samym dotacja ta ma charakter dopłaty do zakupu tych środków trwałych oraz do wytworzenia wartości niematerialnych i prawnych, a jej otrzymanie przez Spółkę nie ma bezpośredniego wpływu na cenę towarów dostarczanych przez Spółkę.

Spółka nie jest natomiast zobowiązana w związku z jej otrzymaniem ani do dokonania dostaw towarów, ani do świadczenia usług na rzecz przyznającego dotację lub innych podmiotów. Otrzymana dotacja nie jest ani zapłatą za jakiekolwiek opodatkowane VAT świadczenia ze strony Spółki, ani też nie stanowi dopłaty do ceny (wynagrodzenia) pobieranego przez Spółkę z tytułu dokonywanych przez nią czynności opodatkowanych VAT.

W konsekwencji powyższego, wartość dotacji nie podlega opodatkowaniu VAT. Podejście reprezentowane przez Wnioskodawcę znajduje odzwierciedlenie w interpretacjach indywidualnych w tym zakresie, m. in. Dyrektora Krajowej Administracji Skarbowej z dnia 16 maja 2019 r. sygn. IBPP1/4512-661/15-1/MGO, czy Dyrektora Krajowej Administracji Skarbowej z dnia 20 lutego 2019 r. sygn. ITPP2/4512-1066/15/19-S/DM oraz wyroki WSA, tj. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 25 kwietnia 2019 r. sygn. akt III SA/Wa 2350/18.

Zgodnie ze stanowiskiem organów w podobnych sytuacjach dotacje udzielane w celu realizacji danego zadania, projektu, nie mają bezpośredniego związku z konkretną czynnością podlegającą opodatkowana VAT, a tym samym pozostają poza jego zakresem Tym samym, podstawę opodatkowania VAT mogą stanowić (zwiększać) tylko takie dotacje, które w sposób bezwzględny i bezpośredni są związane z daną dostawą towarów lub świadczeniem usług. Jeżeli taki bezpośredni związek nie występuje, dofinansowanie ogólne - na pokrycie kosztów działalności, czy też kosztów realizacji konkretnego zadania projektu, nie zwiększa podstawy opodatkowania - nie podlega opodatkowaniu VAT. Dotacje nie dające się powiązać z konkretnymi czynnościami podlegającymi opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług nie stanowią podstawy opodatkowania w rozumieniu art. 29a ust. 1 ustawy. Dotacja na realizację Projektu nie ma bezpośredniego związku z konkretną dostawą towarów czy konkretnym świadczeniem usług, a jest przeznaczana na pokrycie kosztów związanych z realizacją całego Projektu, tj. prac rozwojowych i fazy przygotowań do komercjalizacji wyników Projektu. Skoro pozyskana dotacja przeznaczona jest na pokrycie poniesionych kosztów w ramach realizowanego projektu, to oznacza to, że w opisanej sytuacji występuje dotacja o charakterze zakupowym, a nie dotacja mająca na celu sfinansowanie ceny sprzedaży. W konsekwencji, w związku z realizacją Projektu Spółka nie otrzymuje wynagrodzenia za świadczone usługi w rozumieniu przepisów ustawy, a jedynie zwrot ponoszonych kosztów. Tym samym dotacja ze środków publicznych, czyli otrzymany zwrot poniesionych kosztów, nie stanowi czynności opodatkowanej VAT. Czynność ta nie została bowiem wymieniona w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu, zawartych w art. 6 ust. 1 ustawy

Reasumując, w opinii Wnioskodawcy, wartość otrzymanej dotacji nie podlega opodatkowaniu VAT.


Ad. 2.

Fakt, że zakup towarów i usług związanych z realizacją Projektu może być sfinansowany (w części) ze środków pochodzących z dotacji unijnych, nie wpływa na prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego przy ich nabyciu.

Powyższe wynika z faktu, iż sposób pozyskania środków na sfinansowanie zakupu towarów lub usług związanych z działalnością gospodarczą nie wpływa na prawo do odliczenia VAT naliczonego przy ich nabyciu.

Sposób pozyskania środków na sfinansowanie wydatków związanych z działalnością gospodarczą nie ma znaczenia dla prawa do odliczenia VAT i należy w tym zakresie stosować zasady ogólne, tym samym brak jest jakichkolwiek przesłanek prawnych aby ograniczyć prawo do odliczenia VAT naliczonego z tytułu zakupów związanych z realizacją Projektu, z powodu tego, że koszt ich zakupu został częściowo sfinansowany z dotacji. Dla prawa do odliczenia VAT nie ma także znaczenia źródło finansowania wydatków na nabycie towarów i usług. Pokrycie tych wydatków nie z własnych środków Spółki nie pozbawia Spółki prawa do odliczenia podatku. W szczególności, pokrycie wydatków na nabycie towarów i usług otrzymaną przez Spółkę dotacją nie pozbawia ją prawa do odliczenia naliczonego VAT.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego. Skoro nabywane towary i usługi będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, to Spółka ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur dokumentujących nabycie tych towarów i usług.

Co do zasady w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego (art. 86 ust. 1 ustawy VAT). W świetle cytowanej wyżej regulacji, podstawową przesłanką odliczenia kwoty podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług, jest wykorzystanie tych towarów oraz usług dla celów prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej. Niewątpliwie zakup środków trwałych w postaci maszyn, czy zakupy poniesione na wytworzenie wartości niematerialnych i prawnych, które mają na celu prowadzenie prac rozwojowych dot. nowego rodzaju piwa pozostaje w związku z podstawową działalnością gospodarczą Spółki, która w całości podlega opodatkowaniu VAT.


Podsumowując:


 • okoliczność, że opisany we wniosku zakup towarów i usług na realizację Projektu jest sfinansowany (w całości lub w części) ze środków pochodzących z dotacji, nie wpływa na prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego przy ich nabyciu,
 • Spółka jest uprawniona do odliczenia podatku VAT naliczonego przy nabyciu wymienionych we wniosku zakupów.


W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionych stanów faktycznych/zdarzeń przyszłych jest prawidłowe.


Mając na uwadze przedstawione stany faktyczne/zdarzenia przyszłe, stosownie do art. 14c § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Należy wskazać, że niniejsza interpretacja została wydana na podstawie przedstawionych we wniosku stanów faktycznych i zdarzeń przyszłych, co oznacza, że w przypadku gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź celno-skarbowej zostanie określony odmienny stan faktyczny, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.


Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:


 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;
 3. z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.


Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych (art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej).

Powyższe unormowania należy odczytywać łącznie z przepisami art. 33 ustawy z 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2193), wprowadzającymi regulacje intertemporalne.


Interpretacja dotyczy zaistniałych stanów faktycznych przedstawionych przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzeń, a w odniesieniu do zdarzeń przyszłych stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji.


Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona interpretacja traci swoją aktualność.


Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2018 r., poz. 1302, z późn. zm.). Skargę wnosi się w dwóch egzemplarzach (art. 47 § 1 ww. ustawy) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała lub drogą elektroniczną na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 54 § 1a ww. ustawy), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy). W przypadku pism i załączników wnoszonych w formie dokumentu elektronicznego odpisów nie dołącza się (art. 47 § 3 ww. ustawy).


Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.


doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj