Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej
0114-KDIP1-3.4012.421.2019.2.MK
z 7 listopada 2019 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA


Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r., poz. 900 z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 19 września 2019 r. (data wpływu 19 września 2019 r.), uzupełnionym pismem z dnia 17 października 2019 r. (data wpływu 17 października 2019 r.) na wezwanie tut. Organu z dnia 1 października 2019 r. nr 0114-KDIP1-3.4012.421.2019.1.MK (doręczone Stronie w dniu 10 października 2019 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrującej sprzedaży towarów w systemie wysyłkowym - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE


W dniu 19 września 2019 r. wpłynął do tutejszego Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej, dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrującej sprzedaży towarów w systemie wysyłkowym. Złożony wniosek został uzupełniony pismem z dnia 17 października 2019 r. (data wpływu 17 października 2019 r.) na wezwanie tut. Organu z dnia 1 października 2019 r. nr 0114-KDIP1-3.4012.421.2019.1.MK.


We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:


Sklep internetowy (dalej: Sklep) jest prowadzony przez spółkę (dalej: Wnioskodawca). W ramach Sklepu prowadzona jest działalność gospodarcza w zakresie sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej odzieży, obuwia oraz akcesoriów dziecięcych (zabawki, zabawki elektroniczne, meble - krzesełka, siedziska do stołu, wózki, nosidełka). Sprzedawane towary nie stanowią towarów wymienionych w par. 4 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Wnioskodawca jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny.


Niniejszy wniosek dotyczy jednego z modeli sprzedaży w systemie wysyłkowym, prowadzonej za pośrednictwem strony internetowej Sklepu. Wnioskodawca prowadzi również sprzedaż przez sieć punktów stacjonarnych, jednak kwestia ewidencjonowania sprzedaży stacjonarnej nie jest przedmiotem tego wniosku. Nadmieniamy jednak, że sprzedaż w sklepach stacjonarnych odbywa się wyłącznie przy zastosowaniu kas rejestrujących, zgodnie art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r., poz. 2174 ze zm.).


Oprócz własnego asortymentu Wnioskodawca oferuje na swojej stronie internetowej także towary podmiotu trzeciego (dalej: Partner), w których posiadaniu się nie znajduje. Takie towary są zamawiane przez klienta i wysyłane bezpośrednio przez Partnera z jego magazynu na adres klienta dopiero po złożeniu i opłaceniu zamówienia. Sklep oferuje możliwość opłacenia zamówienia wyłącznie w ramach jednej z poniższych form płatności elektronicznych, tj.:

 1. płatność kartą;
 2. szybkie przelewy bankowe;
 3. portfel elektroniczny;
 4. płatności mobilne;
 5. łatności odroczone.

W tym modelu podstawą zawarcia umowy sprzedaży jest złożenie przez Wnioskodawcę zamówienia na towar należący do Partnera. Zamówienie składane przez klienta końcowego w sklepie internetowym Wnioskodawcy jest, po zaakceptowaniu przez Wnioskodawcę, przyjmowane przez Partnera jako zamówienia złożone przez Wnioskodawcę. Jednocześnie, z chwilą złożenia przez klienta zamówienia dochodzi do zawarcia stosownej umowy sprzedaży towaru między Wnioskodawcą a Partnerem, w wyniku której Wnioskodawca staje się właścicielem zamówionego towaru. Powyższy model funkcjonuje powszechnie pod nazwą d.


Omawiana transakcja przebiega w następujący sposób:

 1. Wnioskodawca prezentuje dany towar na prowadzonej przez siebie stronie internetowej, stosownie do informacji otrzymanych od Partnera;
 2. Po złożeniu zamówienia przez klienta oraz dokonaniu płatności przy użyciu jednej z dostępnych form płatności elektronicznych (I) płatność kartą, (II) szybkie przelewy bankowe, (III) portfel elektroniczny, (IV) płatności mobilne, (V) płatności odroczone) automatycznie generowana jest informacja o zamówieniu. Informacja ta trafia jednocześnie do Wnioskodawcy oraz Partnera;
 3. Wpłacone w ten sposób środki za zamówienie trafiają na rachunek bankowy Wnioskodawcy;
 4. Partner na podstawie otrzymanej informacji wysyła towar bezpośrednio do klienta;
 5. Za zakupione i opłacone zamówienia w d. klient otrzymuje fakturę elektroniczną od Wnioskodawcy.

Kwestia dalszego rozliczenia między Wnioskodawcą a Partnerem jest odrębnym zagadnieniem, które nie jest przedmiotem tego wniosku.


Ponadto w uzupełnieniu do wniosku Wnioskodawca wskazał, że jednym z modeli sprzedaży Wnioskodawcy jest sprzedaż w systemie wysyłkowym prowadzona za pośrednictwem sklepu internetowego. Oferta sklepu, oprócz własnego asortymentu, zawiera także towary podmiotu trzeciego (dalej: Partner), które nie znajdują się w posiadaniu Wnioskodawcy. Ten drugi system sprzedaży nazywany jest „d.”. Ponadto należy podkreślić, że istnieje kilka metod płatności za zakupy dokonane w ramach tego kanału sprzedaży. Każda transakcja dokonywana za pośrednictwem jednej z nich dostarcza informacji umożliwiających identyfikację danego zamówienia i nabywcy, tj. każdy klient dokonujący zakupu staje się unikalnym użytkownikiem, a w danych transakcji potwierdzany jest przedmiot umowy, cena towaru oraz dane identyfikacyjne klienta. W systemie D. możliwe są następujące metody rozliczeń:

 1. Płatność kartą - Wnioskodawca wskazuje, że w tym przypadku proces zakupów i płatności przebiega analogicznie do przelewu bezpośrednio na rachunek Wnioskodawcy. Nie stanowi różnicy, czy środki pieniężne zostały przekazane na konto Wnioskodawcy za pomocą przelewu bankowego czy też płatnością za pośrednictwem kart płatniczych/debetowych - w systemie zamówień tworzy się taka sama baza informacji pozwalająca na ewidencję sprzedaży, a w tym identyfikację nabywcy i poszczególnych płatności,
 2. Szybkie przelewy bankowe za pośrednictwem to usługa przelewu online polegająca na pełnej integracji procesu płatności z systemem bankowym. Proces przebiega analogicznie do płatności kartą, zatem w systemie zamówień Wnioskodawcy także tworzy się baza informacji umożliwiająca ewidencję sprzedaży.
 3. Portfel elektroniczny - to także metody płatności za zakupy w Internecie za pośrednictwem banku. Umożliwiają dokonywanie płatności bez konieczności każdorazowego wpisywania danych z karty oraz danych osobowych. Przy dokonaniu pierwszej transakcji dane są zapamiętywane i zapisywane przez aplikację lub poprzez aplikację płatniczą podpiętą do konta klienta.
 4. Płatności mobilne - to także metody płatności za zakupy w Internecie za pośrednictwem banku poprzez aplikację w telefonie połączoną z kontem bankowym klienta.
 5. łatności odroczone - to rozwiązanie płatnicze, które skutkuje dla klienta odroczonym terminem płatności. Sklep na mocy umowy podpisanej z operatorem umożliwia klientom dokonanie płatności za zakupy w ciągu ustalonej przez operatora liczby dni od dokonania zakupu. Klient wpłaca pieniądze do operatora. W przypadku wybrania tego rodzaju płatności Sklep otrzymuje płatność za towary od operatora, najpóźniej w ciągu 7 dni. Proces płatności dokonywany jest za pośrednictwem banku oraz tworzona jest baza klientów pozwalająca na alokację danego zamówienia do konkretnego klienta.

W zakresie zapytania Organu dotyczącego stosowania faktur elektronicznych, Wnioskodawca oświadcza, że przed sfinalizowaniem każdego zakupu drogą internetową, klient zobowiązany jest do zaakceptowania Regulaminu Sklepu, który określa zasady wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej. Obecnie obowiązujący Regulamin sklepu internetowego zawiera poniższe zapisy: „Każdorazowy zakup Produktu jest udokumentowany paragonem lub fakturą VAT w zależności od wyboru dokonanego przez Klienta w momencie składania zamówienia” oraz „Akceptując niniejszy Regulamin Klient wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie przez K. faktur w formie elektronicznej, jak również faktur korygujących i duplikatów tych dokumentów w formie elektronicznej, na adres e-mail podany przez Klienta podczas zakładania Konta Klienta bądź podczas składania zamówienia”.


W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:


Czy w związku z przedstawionym stanem faktycznym prawidłowe jest działanie Wnioskodawcy, mianowicie czy przysługuje mu prawo do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej sprzedaży towarów w systemie wysyłkowym na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, dokonywanej za pomocą wyżej wymienionego modelu sprzedaży (d.) i jednoczesne przesyłanie klientom wyłącznie faktur elektronicznych?


Zdaniem Wnioskodawcy:


W ocenie Wnioskodawcy jest on uprawniony do skorzystania przy stosowaniu modelu d. ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania czynności dotyczących dostawy towarów w systemie wysyłkowym, o którym mowa w pozycji 36 załącznika do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (dalej jako Rozporządzenie) w związku z treścią par. 2 ust. 1 Rozporządzenia. Jednocześnie Wnioskodawca stoi na stanowisku, iż może dokumentować takie transakcje wyłącznie za pomocą faktur elektronicznych dostarczanych do klienta końcowego.


UZASADNIENIE


Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej jako Ustawa VAT) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (dalej jako VAT) podlega między innymi odpłatna dostawa towarów na terytorium kraju, natomiast zgodnie z art. 111 ust. 1 Ustawy VAT podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.


W myśl par. 3 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 roku w sprawie kas rejestrujących podatnicy zobowiązani są prowadzić ewidencję każdej czynności sprzedaży przy użyciu kas rejestrujących spełniających określone wymagania techniczne.


Ustawodawca przewidział jednocześnie w art. 111 ust. 8 Ustawy VAT możliwość określenia, w drodze rozporządzenia wydanego przez Ministra Finansów, katalogu podmiotów oraz czynności zwolnionych od powyższego obowiązku. Przypadkiem objętym zwolnieniem, który znajduje zastosowanie w zaistniałym stanie faktycznym, jest dostawa towarów w systemie wysyłkowym.

Zgodnie z pozycją 36 załącznika do Rozporządzenia zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących dotyczy „dostawy towarów w systemie wysyłkowym (pocztą lub przesyłkami kurierskimi), jeżeli dostawca towaru otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana (dane nabywcy, w tym jego adres)”.


Powyższa regulacja wyróżnia trzy warunki, które muszą zostać spełnione łącznie, aby podmiot będący dostawcą towarów skorzystał ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania:

 1. Dostawa towarów odbywa się w systemie wysyłkowym,
 2. Dostawca otrzymuje zapłatę za towar w całości na konto bankowe lub rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej,
 3. Prowadzona jest ewidencja sprzedaży pozwalająca na faktyczne alokowanie zapłaty do konkretnego zamówienia i danego nabywcy.

Prawo do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania przy zastosowaniu kas rejestrujących na mocy Rozporządzenia przysługuje w sytuacji, gdy dostawca towaru otrzymuje w całości zapłatę za pośrednictwem poczty, banku oraz by było możliwe zidentyfikowanie nabywcy oraz transakcji, której zapłata dotyczy. W przypadku każdego z dostępnych dla klientów rodzajów płatności (I) płatność kartą, (II) szybkie przelewy bankowe, (III) portfel elektroniczny. (IV) płatności mobilne, (V) płatności odroczone) ten warunek będzie przez Wnioskodawcę spełniony. I Płatność kartą - Wnioskodawca wskazuje, że w tym przypadku proces zakupów i płatności przebiega analogicznie do przelewu bezpośrednio na rachunek Wnioskodawcy. Nie stanowi różnicy, czy środki pieniężne zostały transferowane na konto Wnioskodawcy za pomocą przelewu bankowego czy też płatnością z wykorzystaniem danych na kartach płatniczych/debetowych - w systemie zamówień tworzy się taka sama baza informacji pozwalająca na ewidencję sprzedaży (a w tym identyfikację nabywcy i poszczególnych płatności), a warunek płatności za pośrednictwem banku jest spełniony. II. Szybkie przelewy bankowe za pośrednictwem - płatność dokonywana tylko za pośrednictwem Internetu. X to usługa przelewu online polegająca na pełnej integracji procesu płatności z systemem bankowym.

Jak wynika z poglądów prezentowanych przez organy podatkowe, płatności dokonywane za pomocą X. są również uznawane za płatności dokonane za pośrednictwem banku. Powyższe stanowisko prezentuje interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej z dnia 26 lutego 2015 roku o sygn. IPPP2/443-1242/14-2/RR, w której stwierdzono: „(...) jak wskazano we wniosku, dostawa towarów na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej następuje w formie sprzedaży wysyłkowej, a przyjętym sposobem zapłaty przez kupującego za zakupiony towar jest płatność za pośrednictwem poczty, banku, na rachunek bankowy Wnioskodawcy oraz płatności elektroniczne (przelew bankowy na konto, płatność kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu X.). W odniesieniu do każdej powyższej formy płatności za towar Wnioskodawca prowadzi ewidencję, z której wynika, jakiej konkretnie transakcji wpłata dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana (dane nabywcy, w tym jego adres). Wnioskodawca ma zatem możliwość każdorazowej identyfikacji danych nabywcy przy każdej dokonanej sprzedaży (w tym jego imienia i nazwiska oraz adresu). W odniesieniu do płatności poprzez systemy płatnicze on-line (tutaj X.) Organ zauważa, że taka forma płatności, ponieważ dokonywana jest z konta nabywcy przedmiotowych towarów na konto bankowe Wnioskodawcy, spełnia przesłankę do uznania, że została dokonana za pośrednictwem banku. Przemawia za tym również wykładnia celowościowa, ponieważ obowiązkiem ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej na podstawie rozporządzenia objęta jest przede wszystkim sprzedaż detaliczna w żaden inny sposób nieudokumentowana. Natomiast w opisanym przypadku każda sprzedaż „pozostawia po sobie ślad” w postaci wpływu na konto Wnioskodawcy w związku z wcześniejszą sprzedażą”. Wobec powyższego, ten sposób płatności spełnia przesłankę pośrednictwa banku oraz ewidencji sprzedaży, Wnioskodawca otrzymuje informację o źródle płatności. III. Portfel elektroniczny - to także metody płatności za zakupy w Internecie za pośrednictwem banku. Umożliwiają dokonywanie płatności bez konieczności każdorazowego wpisywania danych z karty oraz danych osobowych - przy dokonaniu pierwszej transakcji dane są zapamiętywane i zapisywane przez aplikację lub poprzez aplikację płatniczą podpiętą do konta …klienta. Wnioskodawca wskazuje, że dokonywanie płatności za pomocą powyższych aplikacji spełnia wszystkie kryteria dla transakcji podlegających zwolnieniu z ewidencji za pomocą kas rejestrujących jak w przypadkach powyżej. IV. Płatności mobilne - to także metody płatności za zakupy w Internecie za pośrednictwem banku poprzez aplikację w telefonie połączoną z kontem bankowym klienta. V. Płatności odroczone - to rozwiązanie płatnicze, które skutkuje dla klienta odroczonym terminem płatności. Sklep na mocy umowy podpisanej z operatorem umożliwia klientom dokonanie płatności za zakupy w ciągu ustalonej przez operatora liczby dni od dokonania zakupu. Klient wpłaca pieniądze do operatora. W przypadku wybrania tego rodzaju płatności Sklep otrzymuje płatność za towary od operatora najpóźniej w ciągu 7 dni. W przypadku X. spełnione są zatem przesłanki pośrednictwa banku oraz ewidencji sprzedaży, co umożliwia rezygnację z obowiązku ewidencjonowania transakcji za pomocą kasy rejestrującej.

Przy stosowanym modelu d. spełniony jest również warunek dotyczący dostawy towaru w systemie wysyłkowym. Dostawa towarów w systemie wysyłkowym jest dokonana za pośrednictwem firmy kurierskiej do klienta końcowego. Co prawda dostawa nie jest dokonana bezpośrednio z magazynu Wnioskodawcy, tylko z magazynu jego Partnera, natomiast nie wpływa to na charakter wysyłkowy tej dostawy. Z uwagi zatem na powyższe przepisy oraz okoliczności przedstawione we wniosku należy stwierdzić, że spełnione są przez Wnioskodawcę przesłanki umożliwiające zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania przy zastosowaniu kas rejestrujących wynikające z par. 2 ust. 1 Rozporządzenia w powiązaniu z poz. 36 ww. załącznika do Rozporządzenia z tytułu sprzedaży w systemie wysyłkowym dokonywanej na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych.


W związku z faktem, że w ramach obowiązującego modelu d. Wnioskodawca staje się ostatecznie właścicielem sprzedawanego klientowi końcowemu towaru, można uznać, że sytuacja ta nie różni się od sytuacji, w której dochodzi do sprzedaży towarów własnych Wnioskodawcy. W konsekwencji nie ma konieczności ewidencjonowania tych transakcji za pomocą kas rejestrujących. Kwestia dalszego rozliczenia między Wnioskodawcą a Partnerem w zakresie oferowanego towaru jest odrębnym zagadnieniem, które nie jest przedmiotem tego wniosku.


Podsumowując, Wnioskodawca wskazuje, że zapłata za towary zamówione w ramach d. dokonywana jest za pośrednictwem płatności elektronicznych na rachunek bankowy Wnioskodawcy lub za pośrednictwem operatora pocztowego przekazem pocztowym. Wnioskodawca w żadnym z tych przypadków nie przyjmuje od klientów płatności w gotówce.


Ponadto, każda transakcja dokonywana przez jeden z wymienionych sposobów dostarcza informacji umożliwiających identyfikację danej sprzedaży i nabywcy, tj. każdy klient dokonujący zakupu staje się unikalnym użytkownikiem, a w danych transakcji potwierdzany jest przedmiot umowy, cena towaru oraz dane identyfikacyjne klienta.


Biorąc powyższe pod uwagę, wysyłkowa dostawa towarów prowadzona przez Wnioskodawcę spełnia wymogi określone przez ustawodawcę uprawniające go do podlegania zwolnieniu z obowiązku z prowadzenia ewidencji przy pomocy kas rejestrujących.


W związku z rezygnacją z ewidencjonowania tego typu transakcji za pomocą kas rejestrujących Wnioskodawca stoi na stanowisku, że wystawianie i przesyłanie klientom faktur w formie elektronicznej jest wystarczające jeśli chodzi o kwestię ewidencjonowania transakcji. Zdaniem Wnioskodawcy takie rozwiązanie będzie dopuszczalne w świetle obecnie obowiązującego regulaminu sklepu internetowego, który jest akceptowany przez klienta przez dokonaniem transakcji i który zawiera poniższe zapisy: „Każdorazowy zakup Produktu jest udokumentowany paragonem lub fakturą VAT w zależności od wyboru dokonanego przez Klienta w momencie składania zamówienia” oraz „Akceptując niniejszy Regulamin Klient wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie przez K. faktur w formie elektronicznej, jak również faktur korygujących i duplikatów tych dokumentów w formie elektronicznej, na adres e-mail podany przez Klienta podczas zakładania Konta Klienta bądź podczas składania zamówienia”.


W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.


Obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących wynika z zapisu art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r., poz. 2174 ze zm.), zwanej dalej ustawą w brzmieniu obowiązującym od 1 maja 2019 r. Zgodnie z tym przepisem, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących.


W myśl art. 111 ust. 1b ustawy – w ewidencji, o której mowa w ust. 1, wykazuje się dane o sprzedaży, zawarte w dokumentach wystawianych przy zastosowaniu kas rejestrujących, w tym określające przedmiot opodatkowania, wysokość podstawy opodatkowania i podatku należnego oraz dane służące identyfikacji poszczególnych sprzedaży, w tym numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku albo podatku od wartości dodanej.


Jak wynika z art. 2 pkt 22 ustawy, przez sprzedaż należy rozumieć odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.


Stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).


Natomiast zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (…).


Pojęcie towaru ustawodawca zdefiniował w art. 2 pkt 6 ustawy. Zgodnie z zapisem zawartym w tym przepisie, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.


Wskazany wyżej przepis art. 111 ust. 1 ustawy, określa generalną zasadę, z której wynika, że obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej dotyczy wszystkich podatników, którzy dokonują sprzedaży na rzecz określonych w nim odbiorców, tj. osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych.

Należy jednak zauważyć, że na mocy delegacji ustawowej zawartej w przepisie art. 111 ust. 8 ustawy, minister właściwy do spraw finansów publicznych może zwolnić, w drodze rozporządzenia, na czas określony, niektóre grupy podatników oraz niektóre czynności z obowiązku, o którym mowa w ust. 1, oraz określić warunki korzystania ze zwolnienia, mając na uwadze interes publiczny, w szczególności sytuację budżetu państwa (…).


Może zatem zaistnieć sytuacja, w której podatnik będzie ewidencjonował przy zastosowaniu kasy rejestrującej jedynie część swojej sprzedaży, a niektórych czynności nie, bowiem mogą one korzystać ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej.


Kwestie dotyczące zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy użyciu kas rejestrujących niektórych czynności i niektórych grup podatników oraz terminów rozpoczęcia prowadzenia tej ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących od 1 stycznia 2019 r. reguluje rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2018 r., poz. 2519), zwane dalej rozporządzeniem.


Powyższe zwolnienia wskazują na dwojakiego rodzaju zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kas rejestrujących, mianowicie zwolnienie dla określonych grup podatników (zwolnienie podmiotowe) i zwolnienie dla konkretnych czynności (zwolnienie przedmiotowe).


Stosownie do § 2 ust. 1 rozporządzenia – zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2021 r. czynności wymienione w załączniku do rozporządzenia.


W odniesieniu do niektórych czynności wymienionych w załączniku do rozporządzenia zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, stosuje się zgodnie z warunkami określonymi w tym załączniku (ust. 2 § 2 rozporządzenia).


Pod poz. 36 ww. załącznika wymieniono dostawę towarów w systemie wysyłkowym (pocztą lub przesyłkami kurierskimi), jeżeli dostawca towaru otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana (dane nabywcy, w tym jego adres).


Powyższe zwolnienie jest zwolnieniem przedmiotowym z obowiązku ewidencjonowania obrotu za pomocą kasy rejestrującej, tj. dotyczy przedmiotu działalności.


Niektóre usługi oraz dostawa niektórych towarów zostały wyłączone przez ustawodawcę z prawa do zwolnienia, o którym mowa w przepisach § 2 i § 3 ww. rozporządzenia z obowiązku ewidencjonowania na kasie rejestrującej. Szczegółowo zostały one wymienione w § 4 powołanego rozporządzenia.


W przypadku podatników korzystających ze zwolnienia, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 i 2, zwolnienie to traci moc z chwilą wykonania czynności, o której mowa w § 4 (§ 5 ust. 7 cyt. rozporządzenia).


Aby zatem przysługiwało prawo do skorzystania ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej na podstawie § 2 ust. 1 rozporządzenia w powiązaniu z poz. 36 załącznika do rozporządzenia, muszą łącznie zostać spełnione następujące warunki:

 • dostawa towaru nastąpi w systemie wysyłkowym (pocztą lub przesyłkami kurierskimi),
 • dostawca towaru otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem),
 • z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana (dane nabywcy, w tym jego adres),
 • przedmiotem dostawy nie są towary jak również usługi wymienione w § 4 rozporządzenia.


Niespełnienie jednego z warunków oznacza brak możliwości zastosowania zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej.


Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca prowadzi sklep internetowy. W ramach Sklepu prowadzona jest działalność gospodarcza w zakresie sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej odzieży, obuwia oraz akcesoriów dziecięcych (zabawki, zabawki elektroniczne, meble - krzesełka, siedziska do stołu, wózki, nosidełka). Sprzedawane towary nie stanowią towarów wymienionych w par. 4 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Wnioskodawca jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny. Niniejszy wniosek dotyczy jednego z modeli sprzedaży w systemie wysyłkowym, prowadzonej za pośrednictwem strony internetowej Sklepu. Oprócz własnego asortymentu Wnioskodawca oferuje na swojej stronie internetowej także towary podmiotu trzeciego, w których posiadaniu się nie znajduje. Ponadto należy podkreślić, że istnieje kilka metod płatności za zakupy dokonane w ramach tego kanału sprzedaży. Każda transakcja dokonywana za pośrednictwem jednej z nich dostarcza informacji umożliwiających identyfikację danego zamówienia i nabywcy, tj. każdy klient dokonujący zakupu staje się unikalnym użytkownikiem, a w danych transakcji potwierdzany jest przedmiot umowy, cena towaru oraz dane identyfikacyjne klienta. Takie towary są zamawiane przez klienta i wysyłane bezpośrednio przez Partnera z jego magazynu na adres klienta dopiero po złożeniu i opłaceniu zamówienia. Sklep oferuje możliwość opłacenia zamówienia wyłącznie w ramach jednej z poniższych form płatności elektronicznych, tj.: płatność kartą, szybkie przelewy bankowe za pośrednictwem, portfel elektroniczny, płatności mobilne, płatności odroczone.

W tym modelu podstawą zawarcia umowy sprzedaży jest złożenie przez Wnioskodawcę zamówienia na towar należący do Partnera. Zamówienie składane przez klienta końcowego w sklepie internetowym Wnioskodawcy jest, po zaakceptowaniu przez Wnioskodawcę, przyjmowane przez Partnera jako zamówienie złożone przez Wnioskodawcę. Jednocześnie, z chwilą złożenia przez klienta zamówienia dochodzi do zawarcia stosownej umowy sprzedaży towaru między Wnioskodawcą a Partnerem, w wyniku której Wnioskodawca staje się właścicielem zamówionego towaru. Powyższy model funkcjonuje powszechnie pod nazwą d.


Omawiana transakcja przebiega w następujący sposób:

 1. Wnioskodawca prezentuje dany towar na prowadzonej przez siebie stronie internetowej, stosownie do informacji otrzymanych od Partnera;
 2. Po złożeniu zamówienia przez klienta oraz dokonaniu płatności przy użyciu jednej z dostępnych form płatności elektronicznych ((I) płatność kartą, (II) szybkie przelewy bankowe, (III) portfel elektroniczny, (IV) płatności mobilne, (V) płatności odroczone) automatycznie generowana jest informacja o zamówieniu. Informacja ta trafia jednocześnie do Wnioskodawcy oraz Partnera;
 3. Wpłacone w ten sposób środki za zamówienie trafiają na rachunek bankowy Wnioskodawcy;
 4. Partner na podstawie otrzymanej informacji wysyła towar bezpośrednio do klienta;
 5. Za zakupione i opłacone zamówienia w d. klient otrzymuje fakturę elektroniczną od Wnioskodawcy.

Ponadto, Wnioskodawca wskazuje, że przed sfinalizowaniem każdego zakupu drogą internetową, klient zobowiązany jest do zaakceptowania Regulaminu Sklepu, który określa zasady wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej. Obecnie obowiązujący Regulamin sklepu internetowego zawiera zapisy: „Każdorazowy zakup Produktu jest udokumentowany paragonem lub fakturą VAT w zależności od wyboru dokonanego przez Klienta w momencie składania zamówienia” oraz „Akceptując niniejszy Regulamin Klient wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie przez K. faktur w formie elektronicznej, jak również faktur korygujących i duplikatów tych dokumentów w formie elektronicznej, na adres e-mail podany przez Klienta podczas zakładania Konta Klienta bądź podczas składania zamówienia”.


Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą możliwości zastosowania zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrującej na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących w zw. z poz. 36 załącznik, w stosunku do sprzedaży dokonywanej w systemie wysyłkowym, na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, dokonanej za pomocą przedstawionego modelu sprzedaży (d.) i jednoczesnego przesyłania klientom wyłącznie faktur elektronicznych.


Mając na uwadze powyższy opis sprawy oraz przytoczone przepisy wskazać należy, że w przedmiotowej sprawie zostały spełnione łącznie wszystkie warunki umożliwiające zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania na kasie rejestrującej sprzedaży przez Wnioskodawcę towarów w systemie wysyłkowym na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, na podstawie § 2 ust. 1 rozporządzenia w zw. z poz. 36 załącznika do rozporządzenia, bowiem – jak wskazano we wniosku – Wnioskodawca całość zapłaty za sprzedaż prowadzoną systemem wysyłkowym otrzymuje na rachunek bankowy, a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana. Jak wynika z okoliczności niniejszej sprawy przedmiotem sprzedaży nie będą towary wymienione w § 4 rozporządzenia. Asortyment (towar) zamówiony przez klientów – osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej jest transportowany z magazynu Partnera bezpośrednio do klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej. Ponadto niezależnie od wybranej przez klienta formy płatności elektronicznych (tj. płatność kartą, szybkie przelewy bankowe za pośrednictwem, portfel elektroniczny, płatności mobilne, płatności odroczone) zapłata jest przekazywana na rachunek bankowy Wnioskodawcy, a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę wynika jakiej konkretnie czynności ona dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana.


Reasumując, Wnioskodawca ma prawo korzystać ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej sprzedaży towarów (innych niż wymienione w § 4 rozporządzenia) w systemie wysyłkowym na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej w oparciu o zapis § 2 ust. 1 w zw. z poz. 36 załącznika do rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, w sytuacji gdy zapłata za te towary wpływa na rachunek bankowy podatnika, a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana (podatnik zna dane nabywcy i adres).


W zakresie przesyłania klientom wyłącznie faktur elektronicznych, należy wskazać co następuje:

W myśl art. 106b ust. 1 ustawy, podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą:

 1. sprzedaż, a także dostawę towarów i świadczenie usług, o których mowa w art. 106a pkt 2, dokonywane przez niego na rzecz innego podatnika podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze lub na rzecz osoby prawnej niebędącej podatnikiem;
 2. sprzedaż wysyłkową z terytorium kraju i sprzedaż wysyłkową na terytorium kraju na rzecz podmiotu innego niż wskazany w pkt 1;
 3. wewnątrzwspólnotową dostawę towarów na rzecz podmiotu innego niż wskazany w pkt 1;
 4. otrzymanie przez niego całości lub części zapłaty przed dokonaniem czynności, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyjątkiem przypadku, gdy zapłata dotyczy wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów lub czynności, dla których obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 4.

Zgodnie z art. 2 pkt 31 ustawy – przez fakturę rozumie się dokument w formie papierowej lub w formie elektronicznej zawierający dane wymagane ustawą i przepisami wydanymi na jej podstawie.


Natomiast stosownie do art. 2 pkt 32 ustawy – przez fakturę elektroniczną rozumie się fakturę w formie elektronicznej wystawioną i otrzymaną w dowolnym formacie elektronicznym.


Zgodnie z art. 106b ust. 3 ustawy, na żądanie nabywcy towaru lub usługi podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą:

 1. czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 1, z wyjątkiem czynności, o których mowa w art. 19a ust. 5 pkt 4, oraz otrzymanie całości lub części zapłaty przed wykonaniem tych czynności, z wyjątkiem przypadku, gdy zapłata dotyczy wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów – jeżeli obowiązek wystawienia faktury nie wynika z ust. 1,
 2. sprzedaż zwolnioną, o której mowa w ust. 2, z zastrzeżeniem art. 117 pkt 1 i art. 118

– jeżeli żądanie jej wystawienia zostało zgłoszone w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty.


Wykaz elementów, które faktura powinna zawierać, znajduje się w art. 106e ust. 1 ustawy.


W myśl art. 106g ust. 1 ustawy – faktury wystawia się co najmniej w dwóch egzemplarzach, z których jeden otrzymuje nabywca, a drugi zachowuje w swojej dokumentacji podatnik dokonujący sprzedaży.


Z kolei jak wynika z art. 106g ust. 3 pkt 1 ustawy – w przypadku faktur przesyłanych w formie elektronicznej podatnik dokonujący sprzedaży lub upoważniona przez niego do wystawiania faktur osoba trzecia przesyła je lub udostępnia nabywcy.


Zgodnie z art. 106n ust. 1 ustawy – stosowanie faktur elektronicznych wymaga akceptacji odbiorcy faktury.


Zatem stosowanie przesyłu elektronicznego faktur wymaga uprzedniej akceptacji przez odbiorcę dla takiego sposobu przekazywania tych dokumentów. Jednocześnie należy wskazać, że nie istnieją żadne szczególne wymogi dotyczące samej formy i treści akceptacji wysyłania, w tym udostępniania faktur w formie elektronicznej przez odbiorcę faktur. Szczegółowe kwestie w zakresie sposobu wyrażenia lub cofnięcia zgody przez odbiorcę na przesyłanie faktur w formie elektronicznej pozostają w gestii stron i stanowią element umowy przez nie zawartej.


Podsumowując, zgoda na otrzymanie faktury elektronicznej przez konsumenta może zostać wyrażona poprzez akceptację warunków sprzedaży lub ogólnych warunków umów, która będzie odbywała się automatycznie poprzez zakup towaru na portalu internetowym Wnioskodawcy. Przy czym faktura ta będzie mogła być wystawiona w formie elektronicznej jeżeli z treści warunków sprzedaży lub ogólnych warunków umów, każdorazowo akceptowanych przez nabywcę towaru będzie wynikało, że nabywca udzielił zgody na stosowanie faktur elektronicznych, o której mowa w art. 106n ust. 1 ustawy.


W przedmiotowej sprawie zachodzi sytuacja, w której Wnioskodawca nie będzie miał obowiązku ewidencjonowania dokonywanej dostawy przy zastosowaniu kasy rejestrującej.


Zatem należy stwierdzić, że faktura dokumentująca dostawę towarów może być wystawiona w formie elektronicznej, jeżeli z treści warunków sprzedaży lub ogólnych warunków umów, każdorazowo akceptowanych przez nabywcę towaru będzie wynikało, że nabywca udzielił zgody na stosowanie faktur elektronicznych, o której mowa w art. 106n ust. 1 ustawy o VAT. Z wniosku wynika, że Klienci akceptując Regulamin Sklepu wyrażają zgodę na wystawianie i przesyłanie przez K. faktur w formie elektronicznej, jak również faktur korygujących i duplikatów tych dokumentów w formie elektronicznej, na adres e-mail podany przez Klienta podczas zakładania Konta Klienta, bądź podczas składania zamówienia. Wnioskodawca wskazał, że przed sfinalizowaniem każdego zakupu drogą internetową klient zobowiązany jest do zaakceptowania Regulaminu Sklepu, który określa zasady wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej. Obecnie obowiązujący Regulamin sklepu internetowego zawiera poniższe zapisy: „Każdorazowy zakup Produktu jest udokumentowany paragonem lub fakturą VAT w zależności od wyboru dokonanego przez Klienta w momencie składania zamówienia” oraz „Akceptując niniejszy Regulamin Klient wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie przez K. faktur w formie elektronicznej, jak również faktur korygujących i duplikatów tych dokumentów w formie elektronicznej, na adres e-mail podany przez Klienta podczas zakładania Konta Klienta bądź podczas składania zamówienia”.


W związku z powyższym, należy zgodzić się ze stanowiskiem Wnioskodawcy, zgodnie z którym wystawienie i przesyłanie Klientom faktur w formie elektronicznej będzie wystarczające do celów ewidencjonowania transakcji.

Jak wyżej wskazał tut. Organ, Wnioskodawca nie ma obowiązku dokumentowania każdej sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej fakturą, jednakże dla celów prawidłowego ewidencjonowania transakcji muszą być także spełnione warunki wskazane w poz. 36 załącznika do rozporządzania w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.


Tym samym, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.


Zaznaczenia wymaga, że organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku opisem stanu faktycznego. Wnioskodawca ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego. Podkreślenia wymaga, że interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z tym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.


Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;
 3. z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych (art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej).


Powyższe unormowania należy odczytywać łącznie z przepisami art. 33 ustawy z 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2193 z późn. zm.), wprowadzającymi regulacje intertemporalne.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2018 r., poz. 1302, z późn. zm.).


Skargę wnosi się w dwóch egzemplarzach (art. 47 § 1 ww. ustawy) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała lub drogą elektroniczną na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 54 § 1a ww. ustawy), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy). W przypadku pism i załączników wnoszonych w formie dokumentu elektronicznego odpisów nie dołącza się (art. 47 § 3 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.


doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj