Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej
0111-KDIB3-3.4012.336.2019.1.MAZ
z 4 listopada 2019 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2019 r., poz. 900, ze zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 3 września 2019 r. (data wpływu – 11 września 2019 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie uznania, że dokonywane z Polski do Niemiec dostawy wyrobów na rzecz odbiorcy w Niemczech będą stanowiły wewnątrzwspólnotową dostawę towarów, opodatkowaną stawką podatku w wysokości 0%, przy założeniu, że Wnioskodawca będzie posiadał dowody potwierdzające wywóz wyrobów z Polski do Niemiec – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 września 2019 r. wpłynął do Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie uznania, że dokonywane z Polski do Niemiec dostawy wyrobów na rzecz odbiorcy w Niemczech będą stanowiły wewnątrzwspólnotową dostawę towarów, opodatkowaną stawką podatku w wysokości 0%, przy założeniu, że Wnioskodawca będzie posiadał dowody potwierdzające wywóz wyrobów z Polski do Niemiec.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenia przyszłe:

Wnioskodawca - … Sp. z o. o. (dalej jako: „Wnioskodawca” lub „Spółka”), spółka prawa polskiego z siedzibą w …, jest czynnym podatnikiem VAT w Polsce, zarejestrowanym także dla celów transakcji wewnątrzwspólnotowych. Wnioskodawca jest częścią grupy kapitałowej AX (dalej jako: „Grupa”). W tym momencie 100% udziałowcem Wnioskodawcy jest AX AG (dalej jako: „AXAG”), spółka prawa niemieckiego, … .

AXAG ma siedzibę działalności gospodarczej oraz jest zarejestrowany dla celów VAT w Niemczech. Ponadto AXAG ma właściwy i ważny numer identyfikacyjny dla transakcji wewnątrzwspólnotowych nadany mu w Niemczech, zawierający dwuliterowy kod tj. „DE”, stosowany dla podatku od wartości dodanej. AXAG jest również zarejestrowany dla celów VAT w Polsce. AXAG nie ma w Polsce stałego miejsca prowadzenia działalności w rozumieniu przepisów o VAT.

W związku z decyzją Grupy o utworzeniu na terytorium Polski nowego zakładu produkcyjnego, dedykowanego produkcji wyrobów dla … (dalej jako: „Wyroby”), Wnioskodawca obecnie podejmuje działania ukierunkowane na uruchomienie produkcji w … . Rozpoczęcie produkcji planowane jest …, podczas gdy osiągniecie pełnej zdolności produkcyjnej ma nastąpić w roku … .

Po uruchomieniu produkcji Wnioskodawca rozpocznie realizację zamówień. Wyroby wyprodukowane w polskiej fabryce będą sprzedawane ostatecznie tylko do podmiotów z Grupy z siedzibą w innych niż Polska krajach Unii Europejskiej. W konsekwencji, w ramach każdej jednorazowej transakcji sprzedaży, Wyroby będą transportowane poza terytorium Polski na terytorium innego kraju przeznaczenia.

Wnioskodawca rozważa kilka możliwych scenariuszy przyszłego przepływu Wyrobów. Scenariusz, który Spółka planuje wdrożyć w pierwszych latach od rozpoczęcia produkcji (dalej jako: „Scenariusz Przejściowy”) dotyczy Wyrobów wysyłanych do Niemiec, dla których ostatecznymi odbiorcami będą kontrahenci spoza UE, np. … . Skutki podatkowe Scenariusza Przejściowego zostały już potwierdzone w indywidualnej interpretacji nr … .

Restrukturyzacja Grupy

Pod koniec … r. zarząd i rada nadzorcza AXAG zatwierdziły plan nowej struktury korporacyjnej Grupy. Dotychczas funkcjonujące w ramach spółki linie biznesowe, obejmujące z jednej strony … a z drugiej strony … (dalej łącznie jako: „Jednostki Biznesowe”), zostaną wydzielone w dwa już istniejące, niezależne prawnie podmioty prawa niemieckiego (w ramach przekształcenia działalności spółki w formie podziału przez wydzielenie): odpowiednio AY AG (dalej jako: „AYAG”) oraz … AG. Spółki te będą zarejestrowane jako podatnicy podatku od wartości dodanej w Niemczech. Jednocześnie AYAG będzie czynnym podatnikiem VAT w Polsce i nie będzie posiadał na terytorium Polski stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej.

Obie spółki staną się następcami prawnymi AXAG w ramach sukcesji dotychczasowej działalności Jednostek Biznesowych. W wyniku restrukturyzacji 100% udziałowcem Wnioskodawcy, tj. podmiotem w pełni przejmującym linię … będzie AYAG. W zakresie skutków ww. restrukturyzacji na gruncie VAT, AXAG uzyskał interpretację indywidualną Dyrektora KIS z dnia … .

Docelowy Scenariusz

W zakresie planowanego schematu dostaw opracowano Docelowy Scenariusz, w którym finalnymi odbiorcami towarów będą kontrahenci spoza UE, np. … . Docelowy Scenariusz uwzględnia także zmiany wynikające z Restrukturyzacji Grupy.

 1. Przepływ Wyrobów w ramach Scenariusza Docelowego z Polski do Niemiec
  • Wyroby po etapie produkcji w Polsce będą transportowane bezpośrednio do Centrum Logistycznego w Niemczech, obsługiwanego przez podmiot trzeci na zlecenie AYAG. Ostateczna dokładna lokalizacja tego Centrum na terenie Niemiec nie została jeszcze wybrana.
  • Wnioskodawca i AYAG uzgodnili, że do transakcji będą stosować warunki dostaw INCOTERMS FCA (ang. Free Carrier).
  • AYAG będzie poszukiwał oraz ostatecznie decydował o wyborze przewoźnika, z którym podjęta zostanie współpraca w zakresie transportu.
  • AYAG będzie ponosił koszty transportu Wyrobów z Polski do Niemiec, w ramach zawartej z przewoźnikiem umowy na transport Wyrobów.
  • Niezależnie od przyjętych warunków dostawy INCOTERMS FCA, Wnioskodawca będzie w znaczącym stopniu zaangażowany w proces organizacji transportu. Zatrudni on polskiego dostawcę usług logistycznych, który działając na jego rzecz będzie zajmował się przygotowaniem towarów do transportu, w tym w szczególności oznakowywaniem, przeładowywaniem, specjalistycznym pakowaniem, plombowaniem oraz zabezpieczaniem towarów, a dodatkowo także tworzeniem zleceń i wprowadzaniem danych towarów w systemach AYAG.
  • Towary będą transportowane z Polski do Niemiec w kontenerach, ciężarówkami lub pociągiem.
  • Prawo do rozporządzania Wyrobami jak właściciel, łącznie z ryzykiem ich utraty bądź uszkodzenia, będzie przechodzić na AYAG w Polsce, w momencie załadowania Wyrobów w kontenery na dedykowany środek transportu.
  • Dokumentacja towarzysząca transportowi Wyrobów z terytorium Polski na terytorium Niemiec będzie wskazywała m.in. na:
  1. Wnioskodawcę jako nadawcę transportu Wyrobów
  2. Adres fabryki Wnioskodawcy jako miejsca załadowania Wyrobów,
  3. Centrum Logistyczne w Niemczech jako miejsce przeznaczenia Wyrobów.
  4. Wnioskodawca będzie posiadał dowody, że Wyroby zostały wywiezione z terytorium Polski i zostały dostarczone do Centrum Logistycznego w Niemczech.
 2. Schemat fakturowania w ramach Scenariusza Docelowego
  • Wnioskodawca wystawi fakturę na AYAG.
  • Faktura będzie zawierać polski numer VAT Wnioskodawcy oraz niemiecki numer VAT AYAG (dla celów transakcji wewnątrzwspólnotowych, z przedrostkiem DE).
 3. Dalsza dostawa towarów
  • Po tym jak Wyroby zostaną dostarczone do ich miejsca przeznaczenia w Centrum Logistycznym w Niemczech, obsługą logistyczną towarów zajmie się działający na rzecz AYAG niemiecki dostawca usług logistycznych. W szczególności jego rolą będzie m.in.:
   1. przyjęcie towarów do systemu i ich weryfikacja, tj. zliczenie pod kątem sprawdzenia kompletności zamówienia,
   2. rozpoczęcie procedury celnej wywozu towaru, przygotowanie odpowiednich dokumentów wywozowych w imieniu AYAG (AYAG wskazany jako eksporter), złożenie dokumentów do niemieckich władz celnych oraz - jeśli będzie to konieczne - prezentacja towarów organom celnym w przypadku inspekcji. Co ważne, odprawa celna będzie rozpoczynana dopiero jak towary zostaną dostarczone do Centrum Logistycznego w Niemczech,
   3. poddanie towarów przeładowaniu do odpowiedniego środka transportu oraz zabezpieczeniu przepakowaniu, jeśli okaże się, że po inspekcji celnej taka czynność jest niezbędna,
   4. księgowanie wydania towarów w systemie AYAG,
   5. obsługa techniczna transportu, tj. drukowanie i dołączanie dokumentów wysyłkowych, wydawanie kontenera i dokumentów przewoźnikowi.
  • Powyższe czynności, którym będą poddane Wyroby, zgodnie z założeniami będą trwać maksymalnie do 3 dni, licząc od dnia, w którym Wyroby dotrą do Centrum Logistycznego w Niemczech.
  • Następnie, po wykonaniu powyżej opisanych czynności, Wyroby będą transportowane z Niemiec do kontrahentów spoza UE, np. …, w ramach transakcji sprzedaży pomiędzy AYAG oraz jego kontrahentem.
  • Faktura od AYAG na rzecz odbiorcy końcowego spoza UE będzie rozliczona jako eksport opodatkowany stawką 0% w Niemczech, pod niemieckim numerem NIP AYAG. Faktura ta zostanie wystawiona przez AYAG dopiero, gdy Wyroby będą fizycznie znajdować się w Niemczech.
  • Wnioskodawca nie będzie w żaden sposób zaangażowany w transakcję pomiędzy AYAG a jego kontrahentem spoza UE, w szczególności Wnioskodawca nie będzie zaangażowany w odprawę celną Wyrobów w Niemczech.
  • Co do zasady, w momencie rozpoczęcia transportu Wyrobów z Polski do Niemiec, Wnioskodawca będzie wiedział do jakiego kraju trafią wysyłane towary, gdyż będą one zabezpieczane i pakowane na podstawie indywidualnych warunków oraz potrzeb klienta końcowego. Niezależnie jednak, w trakcie całego procesu transportu, a zwłaszcza gdy towary są fizycznie zlokalizowane w Centrum Logistycznym w Niemczech, AYAG będzie miał prawo (np. z uwagi na zmianę okoliczności) do zmiany warunków dostawy, w tym zmiany klienta końcowego, a tym samym fizycznego przepływu towarów - na co Wnioskodawca nie będzie miał już wpływu.
  • Powyższe wynika z faktu, iż w pierwszej kolejności to AYAG będzie otrzymywał zamówienia z różnych krajów spoza UE i dopiero na ich podstawie przygotuje oraz przedłoży Wnioskodawcy jedno zbiorcze zamówienie, które będzie zawierać kumulatywne wartości na podstawie uprzednio złożonych bezpośrednio do AYAG zamówień. AYAG wskaże na zamówieniu Centrum Logistyczne w Niemczech jako miejsce przeznaczenia Wyrobów, które Spółka będzie zobowiązany do wyprodukowania. Dalsza dystrybucja i transport Wyrobów do odbiorców docelowych z Niemiec poza UE będzie realizowana przez niezależny podmiot, bez zaangażowania Wnioskodawcy.
  • Co istotne, AYAG będzie miał stały dostęp do towarów obsługiwanych przez działającego na jego rzecz niemieckiego dostawcy usług logistycznych. W żadnym momencie prawo własności Wyrobów nie przechodzi na żaden zewnętrzny podmiot. AYAG ma prawo do kontroli zarówno świadczonych na jego rzecz usług, jak również kontroli samych przechowywanych towarów.
  • Co do zasady, za transport z Polski do Niemiec oraz transport z Niemiec do krajów spoza UE będzie odpowiedzialny jeden podmiot (firma spedycyjna), jednak jego rola i funkcje wobec każdego transportu zostaną określone w dwóch oddzielnych umowach oraz dwóch oddzielnych zamówieniach. Jednocześnie jednak Wnioskodawca nie wyklucza, że oba transporty mogą być obsługiwane również przez dwa niezależne podmioty.
  • Co do zasady, dostawcy usług logistycznych (zarówno polski - działający na rzecz Wnioskodawcy, jak i niemiecki - działający na rzecz AYAG) nie będą zaangażowani jako przewoźnicy w transportach ani pomiędzy … a Centrum Logistycznym w Niemczech, ani na dalszym etapie pomiędzy wspomnianym Centrum a ostatecznym klientem z kraju spoza UE. Gdyby jednak taka sytuacja miała miejsce, świadczone usługi transportu oraz jego obsługi odbędą się na podstawie odrębnych umów.
  • Zasadniczo w ramach Scenariusza Docelowego będą dwa oddzielne zlecenia transportowe, tj.:
  1. Zlecenie transportowe I dla sekcji transportowej (Polska) - Centrum Logistyczne (Niemcy) i
  2. Zlecenie transportowe II dla sekcji transportowej Centrum Logistyczne (Niemcy) – odbiorca końcowy (kraj spoza UE)
  3. oraz dwa oddzielne dokumenty transportowe/dowody, tj.:
  4. Dokument przewozowy/dowód I dla sekcji transportowej (Polska) - Centrum Logistyczne (Niemcy) i
  5. Dokument przewozowy/dowód II dla sekcji transportowej Centrum Logistyczne (Niemcy) - klient końcowy (kraj spoza UE).Podsumowując, Scenariusz Docelowy będzie różnić się od Scenariusza Przejściowego (w stosunku do którego Wnioskodawca uzyskał już przywoływaną interpretację indywidualną) z uwagi na poniższe zdarzenia:

 • Zastąpienie AXAG przez AYAG jako podmiot nabywający Wyroby od Wnioskodawcy (w wyniku restrukturyzacji w Grupie);
 • Zwiększenie roli Wnioskodawcy w zakresie obowiązków związanych z organizacją transportu z Polski do Niemiec;
 • Zmiana podmiotu obsługującego Centrum Logistyczne (Niemcy);
 • Skrócenie czasu między przybyciem Wyrobów do Centrum Logistycznego (Niemcy) a wysyłką do krajów poza UE.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:

 1. Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym, czynności podejmowane przez Wnioskodawcę obejmujące dostawy Wyrobów na rzecz AYAG, które to Wyroby w ramach dostawy będą transportowane z terytorium Polski na terytorium Niemiec, będą stanowić wewnątrzwspólnotową dostawę towarów w myśl przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2018 r., poz. 2174; dalej jako: „ustawa o VAT”)?
 2. W przypadku pozytywnej odpowiedzi na pytanie nr 1 - czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym, dostawy Wyrobów na rzecz AYAG będą podlegać opodatkowaniu stawką 0% VAT, przy założeniu spełnienia warunków przewidzianych w ustawie o VAT do zastosowania stawki 0% VAT w ramach transakcji WDT, w szczególności zakładając, iż Wnioskodawca przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy będzie posiadał dowody, że Wyroby zostały wywiezione z terytorium Polski i dostarczone do Niemiec?

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad 1.

Zdaniem Wnioskodawcy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym, realizowane przez niego dostawy Wyrobów na rzecz AYAG, które to wyroby w ramach dostawy będą transportowane z terytorium Polski na terytorium Niemiec, będą stanowić wewnątrzwspólnotową dostawę towarów w myśl przepisów ustawy o VAT.

Zgodnie z artykułem 5 ust. 1 ustawy o VAT opodatkowaniu podatkiem VAT podlegają:

 1. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;
 2. eksport towarów,
 3. import towarów na terytorium kraju;
 4. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;
 5. wewnątrzwspólnotową dostawa towarów.

Dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, co do zasady, należy rozumieć jako przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (art. 7 ust 1 ustawy o VAT). Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy o VAT przez WDT, którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5 ustawy o VAT, należy rozumieć wywóz towarów z terytorium Polski w wykonaniu czynności określonych w art. 7 ustawy o VAT, na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium Polski.

Biorąc pod uwagę powyższe, z WDT mamy do czynienia, gdy następujące warunki są spełnione łącznie:

 • ma miejsce dostawa towarów,
 • w ramach przedmiotowej dostawy towarów, następuje przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel,
 • w ramach przedmiotowej dostawy, towary są przemieszczane z terytorium Polski na terytorium innego państwa UE niż terytorium Polski.

Poza warunkami co do istoty samej transakcji, istnieją również warunki konieczne do spełnienia przez podmioty zaangażowane w transakcję. I tak dodatkowo WDT ma miejsce wówczas, gdy:

 • dostawa jest dokonywana przez podatnika wykonującego samodzielnie działalność gospodarczą, bez względu na jej cel lub rezultat, tj. w rozumieniu art. 15 ustawy o VAT, u którego sprzedaż nie jest zwolniona z VAT, przy założeniu progu wartości sprzedaży nie przekraczającej 200 000 zł w poprzednim roku podatkowym zgodnie z art. 113 ust. 1 oraz 9 ustawy o VAT (art. 13 ust. 6 ustawy o VAT),
 • nabywcą jest osoba prawna zarejestrowana dla celów podatku od wartości dodanej i zidentyfikowana na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium innego państwa UE niż terytorium Polski (art. 13 ust. 1 oraz 2 ustawy o VAT).

Biorąc pod uwagę powyższe przepisy ustawy o VAT oraz opis zdarzenia przyszłego, zarówno warunki odnoszące się do istoty samej transakcji, jak i skierowane do podmiotów uczestniczących w transakcji, traktujące o uznaniu transakcji za WDT, będą łącznie spełnione. Wniosek ten opiera się na następujących stwierdzeniach:

 • Wyroby, po ich wyprodukowaniu w Polsce, będą dostarczone do AYAG w ramach transakcji dostawy towarów, a konkretnie do Centrum Logistycznego w Niemczech, gdzie niemiecki dostawca usług logistycznych odbierze w imieniu AYAG przywiezione Wyroby.
 • Wnioskodawca wystawi fakturę na AYAG.
 • Prawo do rozporządzania Wyrobami jak właściciel, łącznie z ryzykiem ich utraty lub uszkodzenia, przejdzie na AYAG na terytorium Polski, w momencie załadowania na środek transportu.
 • Wyroby będą transportowane z terytorium Polski bezpośrednio do Niemiec, do Centrum Logistycznego.
 • Dostawa będzie dokonywana przez Wnioskodawcę, który wykonuje samodzielnie działalność gospodarczą, bez względu na jej cel lub rezultat, zgodnie z art. 15 ustawy o VAT. Sprzedaż Wnioskodawcy nie jest zwolniona z VAT zgodnie z art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT.
 • AYAG jest osobą prawną oraz podatnikiem zidentyfikowanym dla celów transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium Niemiec, a faktury wystawione przez Wnioskodawcę będą zawierały niemiecki nr VAT AYAG (z prefiksem DE).

Brak transakcji łańcuchowej

Dodatkowo do opisanego zdarzenia przyszłego nie będą miały zastosowania przepisy art. 22 ust. 2, w zw. z art. 7 ust. 8 ustawy o VAT, traktujące o miejscu opodatkowania oraz zasadach przypisania transportu w przypadku tak zwanej „dostawy łańcuchowej”, tj. sytuacji, gdy kilka podmiotów (rozumianych jako więcej niż dwa) dokonuje dostawy tego samego towaru w ten sposób, że pierwszy z nich wydaje ten towar bezpośrednio ostatniemu w kolejności podmiotowi w „łańcuchu” i towar ten jest wysyłany lub transportowany.

Powyższe wynika z tego, że w zdarzeniu przyszłym nie wystąpią okoliczności charakteryzujące dostawę łańcuchową, rozumianą jako taką, w której uczestniczą więcej niż dwa podmioty.

W pierwszej kolejności należy wskazać, że nie dojdzie do transakcji łańcuchowej z udziałem niemieckiego dostawcy usług logistycznych, który odbierać będzie Wyroby w Centrum Logistycznym w Niemczech. Prawo do rozporządzania Wyrobami jak właściciel, wraz z ryzykiem ich utraty bądź uszkodzenia przechodzić będzie bowiem na AYAG już w momencie załadowania ich na środek transportu w … i do momentu dostarczenia do Centrum Logistycznego w Niemczech w żadnym momencie nie przejdzie na jakikolwiek inny podmiot (w tym w szczególności na niemieckiego dostawcę usług logistycznych).

Bez wpływu na klasyfikację przedmiotowej transakcji pozostaje również fakt, że Wyroby będą następnie dostarczane z Niemiec do kontrahentów spoza UE, np. … .

Dostawa dokonywana przez Wnioskodawcę dotyczy tylko i wyłącznie dwóch podmiotów, tj. Wnioskodawcy i AYAG. Wnioskodawca wydaje towary do drugiego i jednocześnie ostatniego podmiotu, tj. AYAG. Transakcja pomiędzy Wnioskodawcą a AYAG będzie traktowana jako odrębna i w swej istocie niezależna od jakichkolwiek innych transakcji, w tym dokonywanych później w Niemczech przez AYAG, będącego w roli nowego właściciela Wyrobów po ich zakupie od Spółki. Wnioskodawca nie będzie miał wpływu na niezależne decyzje podejmowane przez AYAG odnośnie czynności wykonywanych na Wyrobach/ z Wyrobami w Centrum Logistycznym w Niemczech (przykładowo sprawdzenie Wyrobów pod względem ilości, przepakowanie, przeładunek kontenerów do ciężarówek). Wspomniane czynności, którym będą mogły podlegać Wyroby w Niemczech, będą mogły zająć nawet do 3 dni, licząc od dnia, w którym Wyroby dotrą do Centrum Logistycznego w Niemczech, jednak Wnioskodawca nie ma i nie będzie miał wpływu na okres przez jaki Wyroby będą w Niemczech ani na moment ich wywozu poza UE.

Wnioskodawca nie będzie w żaden sposób zaangażowany w te kolejne transakcje, co potwierdza również fakt, że odprawa celna towarów dostarczanych poza terytorium UE (np. do …) będzie dokonywana dopiero w Niemczech, w imieniu i na rzecz AYAG, wskazywanego jako eksporter. Jak wskazuje uchwała NSA z dnia 25-06-2012 [r.], o sygn. I FPS 3/12, nie mamy do czynienia z dostawą łańcuchową, a każda z transakcji traktowana jest jako odrębna i w swej istocie niezależna od innych „w przypadku gdy towar jest transportowany (wysyłany, przemieszczany) z Polski do innego państwa członkowskiego z pominięciem procedury wywozu i tam rozładowany i magazynowany (składowany poza składem celnym), po czym dopiero z tego kraju transportowany (wysyłany) - po zgłoszeniu w nim tegoż towaru do wywozu poza terytorium Unii Europejskiej - nie ma podstaw do stwierdzenia, że wywóz tego towaru poza terytorium Wspólnoty nastąpił z terytorium Polski”.

Ponadto wszelkie zmiany w odniesieniu do transportu z Niemiec poza terytorium UE, w tym zmiany co do finalnego nabywcy, czy czasu i warunków dostawy, będą następowały niezależnie od wiedzy Wnioskodawcy. Tym bardziej nie możemy mówić o jednym rzeczywistym transporcie, a dwóch odrębnych transportach i de facto dwóch odrębnych transakcjach. Wynika to również z faktu, iż AYAG mimo że będzie otrzymywał zamówienia z różnych krajów spoza UE, to na ich podstawie przygotuje oraz przedłoży Wnioskodawcy jedno zbiorcze zamówienie, które będzie zawierać kumulatywne wartości na podstawie uprzednio złożonych bezpośrednio do AYAG zamówień. AYAG wskaże na zamówieniu Centrum Logistyczne w Niemczech jako miejsce przeznaczenia Wyrobów, które Wnioskodawca będzie zobowiązany do wyprodukowania.

Dodatkowo, jak podkreślił Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 28-06-2018 r. o sygn. I FSK 1581/16, „warunek bezpośredniego wydania towaru ostatniemu nabywcy przez pierwszy podmiot dotyczy każdej „dostawy łańcuchowej”. W przytoczonym orzeczeniu NSA zwrócił uwagę, że istotą transakcji łańcuchowej jest to, że nabywcy pośredni, fizycznie nie obejmują posiadania przedmiotu dostawy. Na tym właśnie polega „bezpośredniość” dostawy - nawet jeśli organizatorami transportu są pośrednicy, towar jest wydawany tylko ostatniemu nabywcy. Zatem w ocenie sądu, fizyczne wydanie towaru drugiemu podmiotowi wraz z przeładunkiem w magazynie spedytora oznacza, że dochodzi do przerwania łańcucha i de facto powstania dwóch niezależnych transakcji - między dostawcą a pośrednikiem oraz między pośrednikiem a ostatecznym nabywcą.

Idąc tym tropem nawet jeśliby uznać, że AYAG zadziała jako pośrednik (co jednak zdaniem Wnioskodawcy nie ma miejsca) to fizyczne wydanie mu Wyrobów de facto przerywa łańcuch dostawy. Podsumowując powyższe, w przedstawionym zdarzeniu przyszłym, zdaniem Wnioskodawcy, czynności podejmowane przez Wnioskodawcę obejmujące dostawy Wyrobów na rzecz AYAG, które to Wyroby w ramach dostawy będą transportowane z terytorium Polski na terytorium Niemiec, będą stanowić wewnątrzwspólnotową dostawę towarów w myśl przepisów ustawy o VAT

Ad 2.

Biorąc pod uwagę opisane zdarzenie przyszłe, jak i przepisy ustawy o VAT, odpowiadając na pytanie nr 2, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że będzie uprawniony do zastosowania stawki VAT 0% w związku z transakcjami WDT dokonywanymi na rzecz AYAG z Polski do Niemiec.

Zgodnie z art. 41 ust. 3 ustawy o VAT, WDT podlega opodatkowaniu stawką VAT 0% z zastrzeżeniem art. 42 ustawy o VAT.

Zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy o VAT, WDT podlega opodatkowaniu stawką 0% pod warunkiem, że:

 • podatnik dokonał dostawy na rzecz nabywcy posiadającego właściwy i ważny numer identyfikacyjny dla transakcji wewnątrzwspólnotowych, nadany przez państwo członkowskie właściwe dla nabywcy, zawierający dwuliterowy kod stosowany dla podatku od wartości dodanej;
 • podatnik przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, posiada w swojej dokumentacji dowody, że towary będące przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy zostały wywiezione z terytorium kraju i dostarczone do nabywcy na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju;
 • podatnik składając deklarację podatkową, w której wykazuje tę dostawę towarów, jest zarejestrowany jako podatnik VAT UE.

Dowodami, o których mowa powyżej są następujące dokumenty, jeżeli łącznie potwierdzają dostarczenie towarów będących przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów do nabywcy znajdującego się na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju:

 • dokumenty przewozowe otrzymane od przewoźnika (spedytora) odpowiedzialnego za wywóz towarów z terytorium kraju, z których jednoznacznie wynika, że towary zostały dostarczone do miejsca ich przeznaczenia na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju - w przypadku gdy przewóz towarów jest zlecany przewoźnikowi (spedytorowi),
 • specyfikacja poszczególnych sztuk ładunku (art. 42 ust. 3 ustawy o VAT).

Dodatkowo, zgodnie z art. 42 ust. 11 ustawy o VAT, w przypadku gdy dokumenty o których mowa w art. 42 ust. 3 ustawy o VAT, nie potwierdzają jednoznacznie dostarczenia do nabywcy znajdującego się na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju towarów, dowodami, o których mowa w ust. 1 pkt 2, mogą być również inne dokumenty wskazujące, że nastąpiła dostawa wewnątrzwspólnotowa, w szczególności:

 • korespondencja handlowa z nabywcą, w tym jego zamówienie;
 • dokumenty dotyczące ubezpieczenia lub kosztów frachtu;
 • dokument potwierdzający zapłatę za towar, z wyjątkiem przypadków, gdy dostawa ma charakter nieodpłatny lub zobowiązanie jest realizowane w innej formie, w takim przypadku inny - dokument stwierdzający wygaśnięcie zobowiązania;
 • dowód potwierdzający przyjęcie przez nabywcę towaru na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju.

W przedstawionym zdarzeniu przyszłym:

 • AYAG będzie zarejestrowany dla celów transakcji wewnątrzwspólnotowych w Niemczech oraz będzie posiadać właściwy i ważny numer dla transakcji wewnątrzwspólnotowych nadany w Niemczech, zawierający dwuliterowy kod stosowany dla podatku od wartości dodanej (tj. „DE”);
 • Wnioskodawca będzie posiadał przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, dowody, które łącznie jednoznacznie będą potwierdzały, że Wyroby będące przedmiotem WDT zostały wywiezione z Polski i zostały dostarczone do AYAG, do Centrum Logistycznego w Niemczech,
 • Wnioskodawca będzie zarejestrowany, dla celów transakcji wewnątrzwspólnotowych w Polsce, jako aktywny podatnik VAT-UE, na moment złożenia deklaracji VAT, w której będą zaraportowane wspomniane transakcje WDT.

Podsumowując powyższe, w przypadku, gdy czynności podejmowane przez Wnioskodawcę obejmujące dostawy Wyrobów na rzecz AYAG, które to Wyroby w ramach dostawy będą transportowane z terytorium Polski na terytorium Niemiec, będą stanowić wewnątrzwspólnotową dostawę towarów, to w opinii Wnioskodawcy będą one podlegać opodatkowaniu stawką 0% VAT, przy założeniu spełnienia warunków przewidzianych w ustawie o VAT do zastosowania stawki 0% VAT w ramach transakcji WDT, w szczególności zakładając, iż Wnioskodawca przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy będzie posiadał dowody, że Wyroby zostały wywiezione z terytorium Polski i zostały dostarczone do Niemiec.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2018 r., poz. 2174, ze zm.; dalej jako: „ustawa” lub „ustawa o VAT”), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zwanym dalej „podatkiem”, podlegają:

 1. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.
 2. eksport towarów;
 3. import towarów na terytorium kraju;
 4. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;
 5. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Z powyższego przepisu wynika tzw. zasada terytorialności, zgodnie z którą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają określone czynności, ale tylko w sytuacji, gdy miejscem ich świadczenia (określanym na podstawie przepisów ustawy) jest terytorium kraju, przez które - stosownie do definicji zawartej w art. 2 pkt 1 ustawy - rozumie się terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (z zastrzeżeniem art. 2a). Przez terytorium Unii Europejskiej rozumie się terytoria państw członkowskich Unii Europejskiej (…) (art. 2 pkt 3 ustawy). Natomiast przez terytorium państwa trzeciego rozumie się terytorium państwa niewchodzące w skład terytorium Unii Europejskiej, z zastrzeżeniem art. 2a ust. 1 i 3 (art. 2 pkt 5 ustawy).

Stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (…).

W myśl art. 2 pkt 6 ustawy, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Stosownie do art. 2 pkt 22 ustawy, przez sprzedaż rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową

W myśl art. 13 ust. 1 ustawy, przez wewnątrzwspólnotową dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5, rozumie się wywóz towarów z terytorium kraju w wykonaniu czynności określonych w art. 7 na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju, z zastrzeżeniem ust. 2-8.

Zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy, przepis ust. 1 stosuje się pod warunkiem, że nabywca towarów jest:

 1. podatnikiem podatku od wartości dodanej zidentyfikowanym na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju;
 2. osobą prawną niebędącą podatnikiem podatku od wartości dodanej, która jest zidentyfikowana na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju;
 3. podatnikiem podatku od wartości dodanej lub osobą prawną niebędącą podatnikiem podatku od wartości dodanej, działającymi w takim charakterze na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju, niewymienionymi w pkt 1 i 2, jeżeli przedmiotem dostawy są wyroby akcyzowe, które, zgodnie z przepisami o podatku akcyzowym, są objęte procedurą zawieszenia poboru akcyzy lub procedurą przemieszczania wyrobów akcyzowych z zapłaconą akcyzą;
 4. podmiotem innym niż wymienione w pkt 1 i 2, działającym (zamieszkującym) w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim, jeżeli przedmiotem dostawy są nowe środki transportu.

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów występuje, jeżeli dokonującym dostawy jest podatnik, o którym mowa w art. 15, u którego sprzedaż nie jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9, z zastrzeżeniem ust. 7 – art. 13 ust. 6 ustawy.

Stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Jak natomiast stanowi art. 41 ust. 3 ustawy, w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów stawka podatku wynosi 0%, z zastrzeżeniem art. 42.

Zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy, wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów podlega opodatkowaniu według stawki podatku 0%, pod warunkiem że:

 1. podatnik dokonał dostawy na rzecz nabywcy posiadającego właściwy i ważny numer identyfikacyjny dla transakcji wewnątrzwspólnotowych, nadany przez państwo członkowskie właściwe dla nabywcy, zawierający dwuliterowy kod stosowany dla podatku od wartości dodanej;
 2. podatnik przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, posiada w swojej dokumentacji dowody, że towary będące przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy zostały wywiezione z terytorium kraju i dostarczone do nabywcy na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju;
 3. podatnik składając deklarację podatkową, w której wykazuje tę dostawę towarów, jest zarejestrowany jako podatnik VAT UE.

Stosownie do art. 42 ust. 3 ustawy, dowodami, o których mowa w ust. 1 pkt 2, są następujące dokumenty, jeżeli łącznie potwierdzają dostarczenie towarów będących przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów do nabywcy znajdującego się na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju:

 1. dokumenty przewozowe otrzymane od przewoźnika (spedytora) odpowiedzialnego za wywóz towarów z terytorium kraju, z których jednoznacznie wynika, że towary zostały dostarczone do miejsca ich przeznaczenia na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju - w przypadku gdy przewóz towarów jest zlecany przewoźnikowi (spedytorowi),
 2. (uchylony),
 3. specyfikacja poszczególnych sztuk ładunku
 4. (uchylony)

-z zastrzeżeniem ust. 4 i 5.

Zgodnie z art. 42 ust. 11 ustawy, w przypadku gdy dokumenty, o których mowa w ust. 3-5, nie potwierdzają jednoznacznie dostarczenia do nabywcy znajdującego się na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju towarów, dowodami, o których mowa w ust. 1 pkt 2, mogą być również inne dokumenty wskazujące, że nastąpiła dostawa wewnątrzwspólnotowa, w szczególności:

 1. korespondencja handlowa z nabywcą, w tym jego zamówienie;
 2. dokumenty dotyczące ubezpieczenia lub kosztów frachtu;
 3. dokument potwierdzający zapłatę za towar, z wyjątkiem przypadków, gdy dostawa ma charakter nieodpłatny lub zobowiązanie jest realizowane w innej formie, w takim przypadku inny - dokument stwierdzający wygaśnięcie zobowiązania;
 4. dowód potwierdzający przyjęcie przez nabywcę towaru na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju.

Z opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem VAT w Polsce, zarejestrowanym dla celów transakcji wewnątrzwspólnotowych. Spółka będzie zajmowała się produkcją Wyrobów w nowej fabryce na terenie Polski. Wyroby będą dostarczane na rzecz AYAG, spółki zarejestrowanej w Niemczech jako podatnik podatku od wartości dodanej. AYAG będzie czynnym podatnikiem VAT w Polsce, nieposiadającym na terytorium Polski stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej. Z przedstawionego schematu fakturowania dostaw wynika, że na fakturze wystawianej przez Wnioskodawcę AYAG umieszczony zostanie niemiecki numer VAT dla celów transakcji wewnątrzwspólnotowych, z przedrostkiem „DE”.

Wyroby wyprodukowane w Polsce będą dostarczane do Centrum Logistycznego w Niemczech, obsługiwanego przez podmiot trzeci na zlecenie AYAG. Wnioskodawca uzgodnił z AYAG, że do dostawy będą stosowane warunki Incoterms FCA. Prawo do rozporządzania Wyrobami jak właściciel będzie przechodziło na AYAG w Polsce, w momencie załadunku Wyrobów znajdujących się w kontenerach na określony środek transportu. Koszty transportu Wyrobów z Polski będzie ponosił AYAG. Wnioskodawca będzie posiadał dowody potwierdzające wywóz Wyrobów z Polski i ich dostawę w Niemczech. W dalszym etapie Wyroby będą dostarczane przez AYAG do kontrahentów spoza Unii Europejskiej.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą uznania, że dokonywane z Polski do Niemiec dostawy Wyrobów na rzecz AYAG będą stanowiły wewnątrzwspólnotową dostawę towarów, opodatkowaną stawką w wysokości 0%, przy założeniu, że Wnioskodawca będzie posiadał dowody potwierdzające wywóz Wyrobów z Polski do Niemiec.

Przedstawiony opis zdarzenia przyszłego wskazuje, że Wnioskodawca będzie dostarczał do Centrum Logistycznego w Niemczech Wyroby, których odbiorcą będzie AYAG, zarejestrowany w Niemczech jako podatnik podatku od wartości dodanej. Dostawy będą realizowane na warunkach Incoterms FCA, a tym samym prawo dysponowania Wyrobami jak właściciel będzie przechodziło na AYAG w Polsce. Przy tym Wnioskodawca jest podatnikiem VAT czynnym, a z kolei AYAG będzie podatnikiem podatku od wartości dodanej, zidentyfikowanym na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium państwa członkowskiego (Niemiec), innym niż terytorium kraju. Powyższe oznacza, że w przedstawionym zdarzeniu przyszłym czynności dostawy Wyrobów na rzecz AYAG stanowić będą wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 1 należy uznać za prawidłowe.

Opodatkowanie transakcji wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów stawką podatku 0% wymaga spełnienia warunków określonych w art. 42 ust. 1 ustawy. Zgodnie z opisem zdarzenia przyszłego, wewnątrzwspólnotowa dostawa Wyrobów będzie dokonywana na rzecz AYAG, tj. nabywcy, który będzie posiadał niemiecki numer VAT dla transakcji wewnątrzwspólnotowych, zawierający dwuliterowy kod „DE”. Spółka jest czynnym podatnikiem VAT w Polsce, zarejestrowanym dla celów transakcji wewnątrzwspólnotowej. Ponadto w sformułowanym pytaniu nr 2 Wnioskodawca wskazał, że spełnione będą warunki przewidziane w ustawie do zastosowania stawki podatku 0%, zakładając w szczególności, że Spółka - przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy - będzie posiadała dowody, że Wyroby zostały wywiezione z terytorium Polski i dostarczone do Niemiec. Wskazać przy tym należy, że w art. 42 ust. 3 ustawy wymienione zostały dokumenty, które powinny łącznie potwierdzać dostarczenie towarów będących przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów do nabywcy znajdującego się na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju. Z kolei w art. 42 ust. 11 wymienione zostały dokumenty, które mogą być dowodami, o których mowa w ust. 1 pkt 2, wskazującymi, że nastąpiła dostawa wewnątrzwspólnotowa, co może mieć miejsce w sytuacji, gdy dokumenty, o których mowa w ust. 3-5, nie potwierdzają jednoznacznie dostarczenia towarów do nabywcy znajdującego się na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju. Spełniając wskazane powyżej warunki, jak to założył Wnioskodawca, wewnątrzwspólnotowa dostawa Wyrobów na rzecz AYAG będzie opodatkowana stawką 0%.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 2 należy uznać za prawidłowe.

Na marginesie powyższego, odnosząc się do przedstawionego stanowiska Wnioskodawcy w zakresie wykraczającym poza treść zadanych pytań, Organ pragnie zauważyć, że transakcja przedstawiona w opisie zdarzenia przyszłego nie stanowi tzw. transakcji łańcuchowej, o której mowa w art. 7 ust. 8 i art. 22 ust. 2 ustawy. Zgodnie z art. 7 ust. 8 ustawy, w przypadku gdy kilka podmiotów dokonuje dostawy tego samego towaru w ten sposób, że pierwszy z nich wydaje ten towar bezpośrednio ostatniemu w kolejności nabywcy, uznaje się, że dostawy towarów dokonał każdy z podmiotów biorących udział w tych czynnościach. Z kolei w myśl art. 22 ust. 2 ustawy, w przypadku gdy kilka podmiotów dokonuje dostawy tego samego towaru w ten sposób, że pierwszy z nich wydaje ten towar bezpośrednio ostatniemu w kolejności nabywcy, przy czym towar ten jest wysyłany lub transportowany, to wysyłka lub transport tego towaru są przyporządkowane tylko jednej dostawie; jeżeli towar jest wysyłany lub transportowany przez nabywcę, który dokonuje również jego dostawy, przyjmuje się, że wysyłka lub transport są przyporządkowane dostawie dokonanej dla tego nabywcy, chyba że z warunków dostawy wynika, że wysyłkę lub transport towaru należy przyporządkować jego dostawie.

Zatem mając na uwadze treść art. 7 ust. 8 oraz art. 22 ust. 2 ustawy, aby kilka następujących po sobie dostaw zostało uznanych za dokonane w ramach transakcji łańcuchowej konieczne jest łączne spełnienie wszystkich poniższych warunków: 1) w transakcji biorą udział co najmniej 3 podmioty; 2) wszystkie transakcje w łańcuchu stanowią dostawę towarów; 3) przedmiotem każdej z następujących po sobie dostaw jest ten sam towar; 4) towar jest wydawany bezpośrednio przez pierwszy podmiot w łańcuchu ostatniemu podmiotowi uczestniczącemu w transakcji i w konsekwencji dochodzi tylko do jednej wysyłki towarów. Natomiast w przypadku przedstawionym we wniosku nie są spełnione pierwszy i ostatni z warunków, bowiem Wnioskodawca nie bierze udziału w dostawie Wyrobów do kontrahentów spoza UE oraz nie dochodzi do wydania towaru bezpośrednio przez Wnioskodawcę ostatecznemu nabywcy spoza UE, np. w … .

Ponadto Organ informuje, że wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zadanych pytań) Wnioskodawcy. Zauważyć bowiem należy, że to wyłącznie Wnioskodawca, w treści składanego wniosku, kształtuje jego zakres przedmiotowy. Zatem kwestie, które nie zostały objęte pytaniami wskazanymi we wniosku, nie mogą być rozpatrzone – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej.

Zgodnie z art. 14b § 3 Ordynacji podatkowej, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu sprawy. Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej, przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;
 3. z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych - art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej.

Powyższe unormowania należy odczytywać łącznie z przepisami art. 33 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2193, ze zm.), wprowadzającymi regulacje intertemporalne.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2018 r., poz. 1302, z późn. zm.). Skargę wnosi się w dwóch egzemplarzach (art. 47 § 1 ww. ustawy) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała lub drogą elektroniczną na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 54§ 1a ww. ustawy), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy). W przypadku pism i załączników wnoszonych w formie dokumentu elektronicznego odpisów nie dołącza się (art. 47 § 3 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.


doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj