Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej
0111-KDIB1-3.4010.442.2019.1.JKT
z 25 października 2019 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a i art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 900 z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 12 sierpnia 2019 r. (data wpływu 14 sierpnia 2019 r.), uzupełnionym 27 września 2019 r., o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, m.in. w zakresie ustalenia, czy sposób wyodrębniania Kosztów Projektów przedstawiony w opisie stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego spełnia wymagania, o których mowa w art. 9 ust. 1b Ustawy CIT (pytanie oznaczone we wniosku nr 3) - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 sierpnia 2019 r. wpłynął do tut. Organu wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, m.in. w zakresie ustalenia, czy sposób wyodrębniania Kosztów Projektów przedstawiony w opisie stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego spełnia wymagania, o których mowa w art. 9 ust. 1b Ustawy CIT. Wniosek nie spełniał wymogów formalnych dlatego pismem z 16 września 2019 r., Znak: 0111-KDIB1-3.4010.355.2019.1.JKT wezwano do jego uzupełnienia. Uzupełnienia wniosku dokonano 27 września 2019 r.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny oraz zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca (dalej: „Spółka”, „Wnioskodawca”) jest polskim rezydentem podatkowym podlegającym nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2019 r, poz. 865 z późn. zm., dalej: „Ustawa CIT”). Spółka nie osiąga przychodów z zysków kapitałowych.

Jednym z głównych przedmiotów działalności Spółki jest projektowanie oraz produkcja form wtryskowych (dalej: „Narzędzia”, „Formy”) do tworzenia elementów (dalej: „Elementy”, „Detale”, „Wypraski”) z tworzywa sztucznego. Głównymi odbiorcami Form wykonywanych przez Wnioskodawcę jest przemysł motoryzacyjny, elektroniczny (dalej: „Klient” lub zbiorczo: „Klienci”). Wnioskodawca współpracuje z Klientami zarówno na rynku krajowym jak i zagranicznym.

Wnioskodawca zatrudnia w ramach umowy o pracę, umowy o dzieło oraz umowy-zlecenia osoby posiadające specjalistyczną wiedzę, doświadczenie oraz kwalifikacje niezbędne do wykonywania swoich obowiązków (dalej zbiorczo: „Pracownicy”). Wnioskodawca stworzył do wykonywania ww. czynności dedykowane zespoły odpowiedzialne za poszczególne etapy projektowania oraz budowy Form, Narzędzi, automatów montażowych, a także projektowania procesów produkcyjnych.

Poza produkcją Form, Wnioskodawca podejmuje również działania mające na celu opracowanie i wyprodukowanie prototypu nowego produktu, bądź zmodernizowanie już istniejących produktów oferowanych w portfolio Spółki. Ponadto, Wnioskodawca dąży do ulepszania obowiązujących w Spółce procesów, celem m.in. przyspieszenia produkcji, optymalizacji prac. Przykładami innowacyjnych działań (dalej: „Projekty”) podejmowanych przez Spółkę są m.in. działania związane ze stosowaniem nano-powłok oraz wdrażanie innowacyjnych na skalę zarówno całego przedsiębiorstwa jak i również kraju procesów do produkcji form wtryskowych.

Mając powyższe na uwadze, działalność Wnioskodawcy związaną z realizacją Projektów można podzielić na cztery główne obszary:

 • projektowanie oraz produkcja Form wraz z optymalizacją procesów z nimi związanych (dalej: „Produkcja Form”);
 • przygotowanie procesów pod nakładanie nano-powłok (dalej: „Nano-powłoki”);
 • testowanie drukarek 3D drukujących ze stali (dalej: „Drukarki 3D”);
 • dostosowanie nowych maszyn do narzędzi wykorzystywanych przez Spółkę (dalej: „Przemysł 4.0”)

-dalej zbiorczo: Obszary B+R.

Projekty z Obszaru B+R Produkcja Form są przeprowadzane według następującej metodologii:

 • opracowanie koncepcji (prototypu produktu, konstrukcji formy) z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania symulującego różne warianty procesu wtrysku, a także wiedzy Pracowników dedykowanego zespołu (dalej: „Zespół Produkcji Form”) celem udoskonalenia technicznego i/lub obniżenia kosztów wytworzenia detali w warunkach produkcji seryjnej,
 • projektowanie obejmujące proces tworzenia elektronicznego zapisu konstrukcji formy, z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu IT oraz oprogramowania CAD, jak i doświadczenia konstruktora (dalej: „Konstruktor”) oraz osoby odpowiedzialnej za technologię wtrysku (dalej: „Technolog Wtrysku”, na bazie wniosków wypływjących z opracowania koncepcji,
 • konstruowanie/wykonanie formy w metalu przez Dział Narzędziowni pod ścisłym nadzorem Zespołu Produkcji Form (osoby odpowiedzialnej za danych projekt) na podstawie opracowanej konstrukcji z wykorzystaniem wysoko zaawansowanych technologicznie maszyn i urządzeń. Etap ten zawiera przygotowanie technologii z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania typu CAM oraz wiedzy i doświadczenia Technologa Narzędziowego,
 • próby/testy/korekty celem osiągnięcia zgodności prototypu produktu ze wstępnymi założeniami. Etap ten ma charakter pętli zamkniętej co oznacza, że prowadzony jest tak długo aż osiągnięty zostanie założony cel. Często na tym etapie zgłaszane są wnioski o dodatkowe korekty i zmiany,

zakończenie powyższego etapu następuje po zatwierdzeniu prototypu Formy przez końcowego Klienta i/lub Zespół Produkcji Form, co oznacza możliwość jego skomercjalizowania (sprzedaży) i przekazania do produkcji seryjnej.

Mając na uwadze proces tworzenia prototypu Formy, należy zauważyć, że proces wytworzenia każdego prototypu Formy jest unikatowy. Wiąże się on bowiem każdorazowo z przygotowaniem odrębnego, zindywidualizowanego projektu, przeprowadzeniem procesu tworzenia oraz wykonaniem stosownych testów i prób, aż do osiągnięcia zamierzonych rezultatów.

Spółka dokonuje również istotnych ulepszeń procesów projektowania oraz wytwarzania prototypów Form, szczególnie poprzez:

 • zmianę organizacji pracy mającą na celu obniżenie energochłonności i innych kosztów operacyjnych (np. istotne skrócenie cyklu technologicznego wytworzenia produktu finalnego poprzez przebudowę ciągu technologicznego, likwidację magazynu pośredniego, zmniejszenie ilości operatorów i poprawę stabilności procesu),
 • zmianę organizacji procesów mającą na celu poprawę ergonomii pracy oraz poprawy BHP,
 • zmianę konstrukcji Detali i w konsekwencji konstrukcji Form celem obniżenia jednostkowego kosztu wytworzenia (takich jak skrócenie jednostkowego cyklu wtrysku),
 • konstrukcję we własnym zakresie dodatkowych maszyn pomocniczych do produkcji seryjnej celem optymalizacji procesów (m.in. czasochłonność, zużycie materiałów).

Projekty z Obszaru Nano-powłoki:

Wnioskodawca podejmuje również aktywne działania przy korzystaniu z innowacyjnego rozwiązania jakim jest nakładanie nano-powłok. Jest to innowacyjny na skalę przedsiębiorstwa jak i na skalę branży, w której operuje Wnioskodawca proces impregnacji. Spółka otrzyma w przyszłości dotację w celu ulepszania tej technologii. Natomiast, Wnioskodawca zaznacza, że nie będzie korzystał z ulgi badawczo-rozwojowej na badania związane z nano-powłokami w tym zakresie, w jakim koszty na ich przeprowadzenie zostały/zostaną Wnioskodawcy zwrócone.

„Nano” to przedrostek jednostki miary o symbolu „n” oznaczający mnożnik 0,000 000 001=10-9 (jedna miliardowa) Nano powłoki stosowane są do ochrony danej powierzchni/materiału przed czynnikami zewnętrznymi. Ze względu na specyfikę nano powłok, a zwłaszcza warunków oraz parametrów związanych z ich nanoszeniem na produkt, wymagane jest przeprowadzanie stosownych działań innowacyjnych, które przyczyniają się do ulepszenia procesów ich nakładania.

Aktualnie nano-powłoki są wykorzystywane do celów działalności gospodarczej Wnioskodawcy. Tworzenie nano-powłok jest bardzo skomplikowanym i złożonym procesem, który wymaga wielu badań oraz testów przed nałożeniem powłoki w prawidłowy sposób.

Wykorzystanie technologii nano-powłok, ze względu na ich bardzo mały rozmiar, pozwala na docieranie do trudno dostępnych miejsc. Na ten moment Wnioskodawca dysponuje maszynami (linie lakiernicze) do nakładania nano-powłok poprzez proces tzw. z ang. „evaporingu” oraz „sputteringu”.

Nano-powłoki charakteryzują się tym, że powierzchnia wypraski z tworzywa sztucznego jest pokryta bardzo cienką warstwą metalu, z tego też względu, w przypadku tak cienkich powłok występuje wyższe ryzyko ścierania ich warstw. Mając powyższe na uwadze, Pracownicy muszą dostosować proces nakładania powłoki w taki sposób, aby była ona trwała oraz spełniała wizualne wymagania postawione przez Klienta.

Po dostosowaniu całego procesu nakładania powłoki, często wykorzystuje się przed procesem metalizacji lakierowania a następnie po nałożeniu nano powłoki nakłada się warstwę lakieru zwykle powiększającego połysk jak i chroniącego przed ścieraniem, co w rezultacie kończy etap związany z innowacyjną działalnością Wnioskodawcy w tym zakresie.

Projekty z Obszaru Drukarki 3D:

W celu zwiększenia swojej konkurencyjności na rynku, Wnioskodawca podjął również działania polegające na wdrożeniu do swojego przedsiębiorstwa drukarek 3D. Drukarki 3D wykorzystują nową technologię drukowania ze stali, jest to zupełnie nowa technologia nie tylko w Polsce, ale również i za granicą. Tym samym, Wnioskodawca nie posiada żadnych instrukcji bądź wytycznych jak prawidłowo korzystać z takich drukarek. Pracownicy składający się na dedykowany do tych czynności zespół (w pełni poświęcający swój czas na badania nad procesem drukowania 3D) badają więc możliwości takich drukarek oraz podejmują próby prawidłowego wydrukowania danego elementu. Zespół zajmuje się przeprowadzaniem prób (tj. próba wytworzenia elementu), a następnie jego weryfikacją związaną m.in. z kształtem, wytrzymałością i innymi czynnikami, które były założone na początku prowadzonej próby.

W celu przeprowadzenia próby Pracownicy muszą więc przygotować projekt danego elementu, który jest następnie przesyłany do drukarki. Istotne w tym zakresie jest, że również tworzenie projektu w takiej technologii jest czymś nowym, polega ono bowiem na dostosowaniu długości fal lasera (taka jest bowiem wykorzystywana technologia do druku ze stali).

Wnioskodawca po opracowaniu prawidłowej technologii oraz procesów tworzenia elementów w drukarkach 3D planuje ich wykorzystanie w swojej działalności gospodarczej.

Wykorzystywanie drukarek 3D pozwoli Wnioskodawcy m.in. na: ulepszenie procesu wtryskiwania wyprasek z tworzyw sztucznych poprzez skrócenie czasu cyklu wtrysku, uzyskanie detali z mniejszymi wypaczeniami – zwichrowaniem.

Projekty z Obszaru Przemysł 4.0:

Wnioskodawca planuje zakup wtryskarek nowej generacji (dalej: „Wtryskarki”). Proces wtryskiwania w Wtryskarkach funkcjonuje zupełnie inaczej od tego procesu, który jest stosowany w dotychczas użytkowanych wtryskarkach przez Wnioskodawcę. Wnioskodawca więc zauważa, że wdrożenie Wtryskarek będzie wiązało się z dużym nakładem prac wyspecjalizowanych Pracowników oraz przeprowadzania prób i testów, bowiem przed wykorzystaniem Wtryskarek przy seryjnej produkcji Elementów, Wnioskodawca musi upewnić się, że wtryskiwane przez Wtryskarki tworzywo sztuczne formuje się sposób prawidłowy (wg założeń Klienta).

Zakup Wtryskarek ma swoje uzasadnienie w tym, że proces wtryskiwania na nowych maszynach jest szybszy i tańszy (nowa technologia pozwala na mniejsze zużycie tworzywa), a więc przyczynia się do ulepszenia funkcjonującego u Wnioskodawcy procesu. Tym samym Spółka może zwiększyć swoją konkurencyjność i zoptymalizować swoje koszty operacyjne.

Podsumowując, Wtryskarki będą zakupione i wykorzystywane do prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej, nie są one natomiast wynikiem prac Wnioskodawcy i Spółka nie ma zamiaru uznać zakupu Wtryskarek za koszt kwalifikowany. Wnioskodawca natomiast podkreśla, że wprowadzenie Wtryskarek wiąże się z dużym nakładem prac w celu ich dostosowania oraz nauki ich obsługiwania. Do dostosowania Wtryskarek powołany zostanie nowy dedykowany zespół, który będzie badał sposób funkcjonowania Wtryskarek. Następnie odpowiednie osoby dostosują parametry Wtryskarek dopasowując je do formowanych Elementów. Po pomyślnym dostosowaniu parametrów następuje seryjna produkcja Elementów, co kończy prace badawczo-rozwojowe.

Reasumując, Wnioskodawca zauważa, że realizowane Projekty w Obszarach B+R:

 1. są prowadzone w sposób systematyczny, według metodologii i harmonogramów określanych przez dedykowanych Pracowników posiadających wiedzę, niezbędne doświadczenie oraz specjalistyczne wykształcenie zawodowe;
 2. są dokumentowane w ewidencji Wnioskodawcy, również w przypadku gdy projekt nie zostanie zakończony sukcesem;
 3. dotyczą opracowywania i wytworzenia nowych produktów lub zmian w istniejących produktach;
 4. dotyczą wdrażania innowacyjnych rozwiązań na skalę przedsiębiorstwa oraz kraju.

Dodatkowo Wnioskodawca:

 1. będzie prowadzić działalność w zakresie opisanym powyżej (tj. Obszary B+R) również w przyszłości;
 2. nie prowadzi/nie będzie prowadził działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia;
 3. odliczy koszty kwalifikowane od podstawy opodatkowania na zasadach określonych w art. 18d Ustawy CIT;
 4. prowadzi i będzie prowadzić ewidencję zgodnie z art. 9 ust. 1b Ustawy CIT, pozwalającą wyodrębnić koszty działalności w zakresie opisanym powyżej;
 5. nie posiada/nie posiadał statusu centrum badawczo-rozwojowego, o którym mowa w art. 17 ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej;
 6. nie otrzymał/nie otrzyma zwrotu w jakiejkolwiek formie kosztów wynagrodzeń Pracowników, materiałów, surowców i narzędzi oraz środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wykorzystywanych do realizacji projektów z Obszarów B+R;
 7. nie korzysta/nie będzie korzystał ze zwolnień podatkowych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 lub 34a Ustawy CIT;
 8. uzyska zwrot wydatków na zakup niektórych maszyn związanych z realizacją Projektów z Obszarów B+R, natomiast w zakresie w jakim Wnioskodawcy zostaną zwrócone koszty, nie zostaną one uwzględnione przy liczeniu kosztów kwalifikowanych do skorzystania z ulgi badawczo-rozwojowej;
 9. nie uwzględnia do kosztów kwalifikowanych odpisów amortyzacyjnych od maszyn wykorzystywanych do projektów z Obszarów B+R w tej części, w której koszty poniesione na zakup maszyn zostały Wnioskodawcy zwrócone poprzez dotację;
 10. wykaże koszty kwalifikowane w zeznaniach podatkowych składanych za poszczególne lata podatkowe. Koszty kwalifikowane, wykazane w zeznaniu podatkowym za dany rok podatkowym, będą jednocześnie stanowiły koszt uzyskania przychodu w tym roku podatkowym.

W odniesieniu do opisanych powyżej prac Wnioskodawca wskazuje, że do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 Ustawy CIT, związanych z realizowanymi projektami z Obszarów B+R są alokowane:

1. Wynagrodzenia przeznaczone dla Pracowników biorących udział w realizacji działań z Obszarów B+R posiadających specjalistyczną wiedzę, kompetencje oraz doświadczenie. Poprzez Pracowników biorących udział w ramach realizacji działań z Obszarów B+R należy rozumieć:

 • W przypadku Obszaru B+R Produkcja Form zarówno pracowników odpowiedzialnych za przygotowanie niezbędnej dokumentacji, wytycznych, projektów, konstrukcji etc. danej Formy, jak i również pracowników odpowiedzialnych za fizyczne zbudowanie prototypu Formy, a także pracowników Laboratorium, którzy przeprowadzają testy pomiarowe Elementów.
 • W przypadku Obszaru B+R Nano-powłoki wynagrodzenia osób przystosowujących proces nakładania nano-powłok.
 • W przypadku Obszaru B+R Drukarki 3D całość wynagrodzeń wszystkich pracowników zaangażowanych w badaniach nad nową technologią, są to bowiem pracownicy wyłącznie zajmujący się pracami badawczo-rozwojowymi.
 • W przypadku Obszaru B+R Przemysł 4.0 całość wynagrodzeń Pracowników zaangażowanych we wdrożenie procesów pozwalających na prawidłowe wykorzystywanie Wtryskarek oraz czas poświęcany na szkolenia pracowników produkcyjnych.

Dodatkowo Wnioskodawca zaznacza, że jest możliwe określenie:

 • którzy Pracownicy brali udział w realizacji danego Projektu z Obszaru B+R;
 • określić całkowitą liczbę godzin zaangażowania Pracowników biorących udział w danym projekcie;
 • określić wartość zaangażowania wszystkich Pracowników biorących udział w danym projekcie.

Projekty są realizowane przez Pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, dzieło bądź umowę zlecenie.

W ramach Obszarów B+R Pracownicy są w szczególności odpowiedzialni za:

 1. Ewaluację oraz analizę zlecenia otrzymanego od Klienta pod kątem możliwości jego realizacji;
 2. Czynności projektowe prototypu Form;
 3. Stworzenie oprogramowania do wykonania prototypu Formy;
 4. Przystosowanie parametrów technologicznych pozwalających na seryjną produkcję Detalu;
 5. Zlecanie i koordynowanie prac w ramach Obszarów B+R;
 6. Zaprojektowanie oraz stworzenie maszyn pomocniczych;
 7. Prowadzenie badań nad nowymi technologiami (drukarki 3D, nano-powłoki)
 8. Dostosowywanie Wtryskarek;
 9. Szkolenie pracowników produkcyjnych do korzystania z Wtryskarek.

Powyższe obowiązki znajdują się bezpośrednio w treści umów o pracę zawartych między Wnioskodawcą a Pracownikami bądź w wewnętrznej dokumentacji Wnioskodawcy. Ponadto, Wnioskodawca dysponuje ewidencją czasu pracy, która w jasny, bezsprzeczny sposób wskazuje, ile godzin poświęcił dany pracownik na działalność przy Obszarach B+R, jeżeli pracownik zajmuje się również innymi zadaniami, które nie są związane bezpośrednio z działalnością badawczo-rozwojową.

 1. Koszty materiałów wykorzystywanych przy pracy nad realizacją danego projektu z Obszarów.
 2. Koszty amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wykorzystywanych w prowadzonej działalności związanej z realizacją danego projektu (Obszary B+R) - z wyłączeniem samochodów osobowych oraz budowli, budynków i lokali będących odrębną własnością.
 3. Koszty opinii oraz ekspertyz zakupywanych od podmiotów zewnętrznych

-Dalej zbiorczo jako: „Koszty Projektów”.

Koszty Projektów są ewidencjonowane w specjalnie przeznaczonej do tego celu odrębnej ewidencji w stosunku do każdego projektu, co pozwala na szczegółową analizę kosztów przypisanych danym Obszarom B+R. Dodatkowa ewidencja Kosztów Projektów pozwala na wyodrębnienie kosztów według ich wysokości i rodzajów, wraz z przypisaniem ich do indywidualnego numeru projektu (więcej pkt 1 Obszar B+R Zlecenia), co pozwala na śledzenie przebiegu projektu pod kątem jego rentowności, zapewnia przejrzystą ewidencję kosztów oraz usprawnia prace Pracowników Wnioskodawcy zajmujących się realizacją danego projektu.

W uzupełnieniu wniosku z 23 września 2019 r. (data wpływu 27 września 2019 r.), Wnioskodawca wskazał m.in., że:

W ramach prowadzonej działalności w Obszarach B+R, Wnioskodawca ponosi następujące koszty wynagrodzenia:

 1. wynagrodzenia podstawowe;
 2. wynagrodzenia za nadgodziny;
 3. wynagrodzenia za czas przebywania pracowników na płatnych urlopach wypoczynkowych, o którym mowa w art. 152 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm., dalej: „Kodeks pracy”);
 4. ekwiwalenty za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, przyznawany na podstawie art. 171 § 1 Kodeksu pracy w przypadku niewykorzystania przez pracownika przysługującego urlopu w całości lub w części z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy;
 5. wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy - trwającej łącznie do 33 dni w ciągu roku kalendarzowego, a w przypadku pracownika, który ukończył 50 rok życia - trwającej łącznie do 14 dni w ciągu roku kalendarzowego;
 6. wynagrodzenia za dni wolne na opiekę nad dzieckiem - zgodnie z art. 188 Kodeksu pracy;
 7. wynagrodzenia za inne zwolnienia od pracy przysługujące w związku ze szczególną sytuacją dotyczącą konkretnego pracownika, zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, przepisami wykonawczymi do tego kodeksu albo z innych przepisów prawa, w tym wynagrodzenie za urlop okolicznościowy;
 8. premie przyznawane na podstawie wewnętrznych regulaminów Spółki;

-dalej zbiorczo: „Koszty Pracownicze”.

Wszystkie wyżej wymienione składniki Kosztów Pracowniczych stanowią należności pracowników z tytułów, o których mowa w art. 12 ust. 1 i 13 pkt 8 lit. a Ustawy PIT Koszty Pracownicze stanowią składnik wynagrodzeń, który jest zawarty w Kosztach Projektów.

Wnioskodawca wskazał, że do prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej (realizacji Projektów z Obszarów B+R) wykorzystuje wiele specjalistycznych maszyn i narzędzi. Do prowadzonej działalności badawczo- rozwojowej, Spółka wykorzystuje m.in.:

 1. drukarki 3D,
 2. maszyny pomiarowe CMM,
 3. wyważarki,
 4. siłomierz,
 5. połyskomierz,
 6. mikroskopy i mikroskop CNC,
 7. wysokościomierz,
 8. twardościomierz,
 9. urządzenie do wykonywania nano-powłok Kolzer,
 10. centrum obróbcze FIDIA GFT 3514,
 11. komórka obróbcza obrabiarka, magazyn elektrod z 6-osiowym robotem drążarka GANTRY EAGLE 1400 OPS Ingersoll,
 12. wtryskarki Engel serii VC i DUO.

Do obowiązków pracowników zaangażowanych w Projekty z Obszarów B+R należy m.in.:

 1. Przygotowywanie projektu elementu;
 2. Ulepszanie procesu wtryskiwania wyprasek z tworzyw sztucznych;
 3. Opracowywanie koncepcji (prototypu produktu, konstrukcji formy) z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania symulującego różne warianty procesu wtrysku;
 4. Projektowanie obejmujące proces tworzenia elektronicznego zapisu konstrukcji formy, z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu IT oraz oprogramowania CAD;
 5. Konstruowanie/wykonanie formy w metalu;
 6. Przeprowadzanie prób, testów i korekt celem osiągnięcia zgodności prototypu produktu ze wstępnymi założeniami;
 7. Dostosowywanie procesu nakładania nano-powłoki;
 8. Przeprowadzania prób i testów na drukarkach 3D;
 9. Dostosowywanie nowych urządzeń (wtryskarek) do procesów produkcyjnych;
 10. Nadzorowanie prawidłowości zapisów w arkuszu kontroli wewnętrznej;
 11. Archiwizacja dokumentów zgodnie z wewnętrzną procedurą Spółki;
 12. Przygotowywanie dokumentacji technicznej;
 13. Nadzorowanie procesów produkcji w zakresie zgodności z przyjętą technologią oraz wewnętrznymi procedurami Spółki;
 14. Kontrola zgodności specyfikacji z prototypami form;
 15. Koordynacja/Organizacja prac w poszczególnych działach;
 16. Nadzór i kontrola produkcji;
 17. Ewaluacja oraz analiza zlecenia otrzymanego od Klienta pod kątem możliwości jego realizacji;
 18. Czynności projektowe prototypu Form;
 19. Tworzenie oprogramowania do wykonania prototypu Formy;
 20. Przystosowywanie parametrów technologicznych pozwalających na seryjną produkcję Detalu;
 21. Zlecanie i koordynowanie prac w ramach Obszarów B+R;
 22. Projektowanie oraz tworzenie maszyn pomocniczych;
 23. Prowadzenie badań nad nowymi technologiami (drukarki 3D, nano-powłoki);
 24. Dostosowywanie Wtryskarek;
 25. Szkolenie pracowników produkcyjnych do korzystania z Wtryskarek.

Do kosztów kwalifikowanych Wnioskodawca zamierza zaliczyć wynagrodzenie Pracowników, którzy realizują prace w poszczególnych Obszarach B+R.

Wnioskodawca wskazał, że nie wszystkie opinie, ekspertyzy i badania wykorzystywane przy Obszarach B+R nabywa od podmiotów, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.). Jednocześnie, Spółka zaznacza, że do kosztów kwalifikowanych, o których mowa w art. 18d ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 865 z późn. zm., dalej: „Ustawa CIT”), zamierza zaliczyć wyłącznie wydatki poniesione na opinie, ekspertyzy i badania nabyte od Jednostek, które spełniają definicję podmiotów o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.).

W związku z powyższym opisem zadano m.in. następujące pytanie.

Czy sposób wyodrębniania Kosztów Projektów przedstawiony w opisie stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego spełnia wymagania, o których mowa w art. 9 ust. 1b Ustawy CIT? (pytanie oznaczone w we wniosku nr 3)

Zdaniem Wnioskodawcy, sposób wyodrębniania Kosztów Projektów przedstawiony w opisie stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego spełnia wymagania, o których mowa w art. 9 ust. 1b Ustawy CIT.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 Ustawy CIT, podatnicy są obowiązani do prowadzenia ewidencji rachunkowej, zgodnie z odrębnymi przepisami, w sposób zapewniający określenie wysokości dochodu (straty), podstawy opodatkowania i wysokości należnego podatku za rok podatkowy, a także do uwzględnienia w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych informacji niezbędnych do obliczenia wysokości odpisów amortyzacyjnych zgodnie z przepisami art. 16a-16m.

Natomiast, stosownie do art. 9 ust. 1b Ustawy CIT, podatnicy prowadzący działalność badawczo-rozwojową, którzy zamierzają skorzystać z odliczenia kosztów kwalifikowanych są obowiązania w ewidencji wyodrębnić koszty działalności badawczo rozwojowej.

Z kolei, zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (dalej: Ustawa o rachunkowości), księgi rachunkowe obejmują zbiory zapisów księgowych, obrotów (sum zapisów) i sald, które tworzą:

 • dziennik,
 • księgę główną,
 • księgi pomocnicze,
 • zestawienia: obrotów i sald kont księgi głównej oraz sald kont ksiąg pomocniczych,
 • wykaz składników aktywów i pasywów (inwentarz).

Jednocześnie, w myśl art. 16 ust. 1 Ustawy o rachunkowości, konta ksiąg pomocniczych zawierają zapisy będące uszczegółowieniem i uzupełnieniem zapisów kont księgi głównej. Prowadzi się je w ujęciu systematycznym jako wyodrębniony system ksiąg, kartotek (zbiorów kont), komputerowych zbiorów danych, uzgodniony z saldami i zapisami na kontach księgi głównej.

Przywołane regulacje nakładają na Spółkę obowiązek wyodrębnienia kosztów ponoszonych w związku z działalnością badawczo-rozwojową w rozumieniu Ustawy CIT. Z tym, że Ustawa CIT nie precyzuje, w jaki sposób to wyodrębnienie powinno zostać wykonane. Wyodrębnienie kosztów na działalność badawczo-rozwojową w ewidencji rachunkowej ma być podstawą do kalkulacji wysokości ulgi badawczo-rozwojowej. W związku z tym, podatnik ma obowiązek dokonać wyodrębnienia w taki sposób, aby możliwe było zidentyfikowanie kosztów kwalifikowanych, dających prawo do skorzystania z ulgi w kwocie odpowiedniej dla danej kategorii kosztów.

W przepisach brakuje definicji słowa „wyodrębnić”, należy więc odnieść się do wykładni językowej tego określenia. Słownik Języka Polskiego PWN (www.sjp.pwn.pl) wskazuje na następujące znaczenia słowa „wyodrębnić”: „wydzielić się z jakiejś całości” bądź „wyróżniać się odrębnymi cechami”.

Ten wniosek wspiera wykładnia celowościowa odliczenia na działalność badawczo-rozwojową, ustawodawca wymaga bowiem wskazania konkretnej wartości kosztów kwalifikowanych uprawniających do skorzystania z odliczenia, zgodnie z ich limitem wskazanym w art. 18d ust. 7 pkt 1- 2 Ustawy CIT.

Uwzględniając zatem, że regulacje Ustawy CIT nie wskazują, w jaki sposób ma przebiegać wyodrębnienie kosztów kwalifikowanych, należy uznać, że ustawodawca zagwarantował podatnikowi pewną autonomię w wyborze sposobu wyodrębniania kosztów, którego podstawowym celem jest wskazanie rzeczywistej wartości kosztów poniesionych na działalność badawczo-rozwojową.

Autonomia ta przejawia się m.in. w fakcie, że Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej nie uznał za nieprawidłowe ewidencjonowanie kosztów kwalifikowanych w programie Microsoft Excel w Interpretacji indywidualnej z 22 marca 2018 r., sygn. 0111-KDIB1-3.4010.502.2017.2.MST, gdzie wnioskodawca w uzasadnieniu stwierdził: „Wnioskodawca zaznacza że w ramach prowadzonej przez Spółkę księgowości, wyodrębnia koszty działań badawczo-rozwojowych z innych kosztów uzyskania przychodów. W tym celu, w systemie księgowym, dla każdej prowadzonej pracy stworzono odrębne Miejsce Powstawania Kosztów, przy pomocy którego są rejestrowane koszty dla każdego działania, poszczególne kategorie kosztów w ramach działania B+R są ewidencjonowane przy pomocy programu Excel.”

Spółka wskazuje, że Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 6 maja 2019 r. (sygn. 0111-KDIB1-3.4010.172.2019.1.PC) uznał stanowisko wnioskodawcy za prawidłowe, w którym to podatnik prowadził ewidencję w sposób analogiczny do Spółki.

Mając powyższe na uwadze, zdaniem Wnioskodawcy, prowadzenie ewidencji w sposób przedstawiony jak w opisie stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego będzie spełniał warunek „wyodrębnienia” bądź „wydzielenia” Kosztów Projektów z całości wydatków poniesionych przez Spółkę w danym roku podatkowym i tym samym zostanie spełniony warunek, o którym mowa w art. 9 ust. 1b Ustawy CIT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Nadmienia się, że w zakresie pytań oznaczonych we wniosku nr 1 i 2 wydano odrębne rozstrzygnięcia.

Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;
 3. z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych (art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej).

Powyższe unormowania należy odczytywać łącznie z przepisami art. 33 ustawy z 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2193), wprowadzającymi regulacje intertemporalne.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym, a w przypadku interpretacji dotyczącej zdarzenia przyszłego stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2018 r., poz. 1302, z późn. zm.). Skargę wnosi się w dwóch egzemplarzach (art. 47 § 1 ww. ustawy) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała lub drogą elektroniczną na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 54 § 1a ww. ustawy), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy). W przypadku pism i załączników wnoszonych w formie dokumentu elektronicznego odpisów nie dołącza się (art. 47 § 3 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.


doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj