Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej
0111-KDIB1-3.4010.352.2019.2.BM
z 18 października 2019 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a i art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 900 z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 12 sierpnia 2019 r. (data wpływu 14 sierpnia 2019 r.), uzupełnionym 17 i 18 września 2019 r., o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy prowadzone prace w ramach Zleceń, Modernizacji, Nowości oraz Optymalizacji stanowią prace o charakterze rozwojowym i tym samym spełniają definicję działalności badawczo-rozwojowej, w rozumieniu art. 4a pkt 26-28 Ustawy CIT, w brzmieniu obowiązującym od 1 października 2018 r., która uprawnia do zastosowania ulgi określonej w art. 18d Ustawy CIT (pytanie oznaczone we wniosku nr 1) - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 sierpnia 2019 r. wpłynął do tut. Organu wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, prowadzone prace w ramach Zleceń, Modernizacji, Nowości oraz Optymalizacji stanowią prace o charakterze rozwojowym i tym samym spełniają definicję działalności badawczo-rozwojowej, w rozumieniu art. 4a pkt 26-28 Ustawy CIT, w brzmieniu obowiązującym od 1 października 2018 r., która uprawnia do zastosowania ulgi określonej w art. 18d Ustawy CIT.

Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z 11 września 2019 r. Znak 0111-KDIB1-3.4010.352.2019.1.BM wezwano do ich uzupełnienia. Uzupełnienia wniosku dokonano 17 września 2019 r.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny/zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca (dalej: „Wnioskodawca”, „Spółka”) jest polskim rezydentem podatkowym podlegającym nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 865 z późn. zm.; dalej: „Ustawa CIT”). Spółka zajmuje się opracowywaniem nowych, twórczych rozwiązań w branży spożywczej.

W szczególności, Wnioskodawca prowadzi prace związane z tworzeniem i wprowadzaniem na rynek wyrobów na podstawie nowych lub modyfikowanych receptur oraz ulepszaniem procesów technologiczno-produkcyjnych w zakładach.

Wnioskodawca posiada dwa zakłady produkcyjne, poniższy Wniosek dotyczy projektów oraz zleceń wykonywanych w zakładzie w P, odrębny wniosek został złożony w zakresie prac realizowanych w ramach zakładu w T.

Wnioskodawca posiada procesy produkcji wyrobów cukierniczych (w tym: batonów musli, batonów z past owocowych, batonów bakaliowych, draży czekoladowych oraz draży cukrowych), oferuje najwyższą jakość bezpieczeństwa i higieny produkcji. Zapewnienie bezpieczeństwa żywności jest priorytetowym zadaniem Wnioskodawcy. W praktyce oznacza to, że znaczna część zasobów inwestowana jest w doskonalenie systemów prewencji i kontroli ryzyka zdrowotnego działających w oparciu o wdrożony w zakładzie certyfikowany System Jakości i Bezpieczeństwa na zgodność ze standardem IFS V 6 1.

Projekty zmierzające do wytworzenia nowych lub ulepszonych procedur oraz ulepszenia procesów (dalej: „Projekty”) są prowadzone w sposób systematyczny (czego dowodem jest m.in. wewnętrzna procedura Spółki dot. przeprowadzania projektów). Każdy Projekt prowadzony jest przez wyspecjalizowaną oraz doświadczoną kadrę pracowniczą posiadającą wiedzę niezbędną do tworzenia nowych/modyfikowanych receptur (dalej: „Dział B+R”).

Kluczowe dla realizacji czynności badawczo-rozwojowych w Spółce jest zdobywanie nowej wiedzy z dziedzin, których dotyczą prowadzone prace, a następnie łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie jej, w zakresie tworzenia nowych receptur oraz spełniania wymagań stawianych przez klientów Spółki (dalej: „Klienci”) odnoszących się do produktów finalnych.

Pracownicy ze wszystkich działów biorących udział w pracach o charakterze rozwojowym posiadają pełne kompetencje w zakresie tworzenia nowych lub znacznie zmienionych wyrobów. Spółka dysponuje maszynami i programami pozwalającymi na projektowanie i przeprowadzanie wszystkich wymaganych wstępnie badań w zakresie tworzenia nowych/zmienionych produktów.

Wnioskodawca wdrożył systemy, maszyny i urządzenia (w tym do sporządzania raportów, jak komputery czy oprogramowanie niezbędne do realizacji działalności badawczo-rozwojowej m.in. do przeprowadzania symulacji, testowania nowych wyrobów czy badań właściwości fizyko-chemicznych), które są wykorzystywane w realizowanej działalności badawczo-rozwojowej.

Przykładami czynności wykonywanych w ramach Projektów, które Wnioskodawca uznaje za badawczo-rozwojowe są czynności polegające na:

 • Opracowaniu odpowiedniego produktu dla indywidualnych wymagań odbiorcy z branży spożywczej, cukierniczej oraz sieci handlowych w oparciu o wymagania dostarczone przez Klienta.
 • Opracowaniu odpowiedniego smaku i składu produktu poprzez zastosowanie nowych składników i komponentów.
 • Poszukiwanie nowych, naturalnych możliwości słodzenia produkowanych wyrobów, w tym w szczególności batonów, celem wyeliminowania syropu glukozowego z receptur oraz zastąpienia go innymi naturalnymi zamiennikami cukru polepszającymi walory zdrowotne produktów.
 • Wprowadzanie nowego surowca do produkcji wyrobów w postaci dodatków funkcjonalnych np.: błonnik, witaminy, kofeina, kolagen, ekstrakty lub inne posiadające właściwości zdrowotne, odżywcze lub wybitne smakowe.
 • Praca nad procesem produkcji, stabilizacją wyrobu (tj. zachowanie pożądanych parametrów i cech produktu w czasie).
 • Dostosowanie etapów produkcji np. gotowanie, mieszanie, schładzanie odpowiednio do rodzaju wyrobu i prowadzenie badań nowego produktu w czasie.
 • Prace badawcze nad ustaleniem terminu przydatności nowego produktu.
 • Prace badawcze nad dopasowaniem odpowiedniego materiału opakowaniowego celem utrzymania pożądanej trwałości produktów z zachowaniem jego walorów smakowych przez cały okres przydatności wyrobu do spożycia.
 • Zmiana surowców, dopasowanie składników lepiszcza używanych do produkcji danego typu batonu oraz prace nad jego zastosowaniem w końcowym produkcie.
 • Wdrożenie nowych innowacyjnych technologii produkcji wyrobów z tzw. „czystą etykietą” bez konserwantów.

Czynności, które są podejmowane przez pracowników Spółki (dalej: „Pracownicy”) obejmują między innymi:

 • przeprowadzenie badań oraz testów;
 • dokonywanie modyfikacji w produktach;
 • optymalizacje procesów produkcyjnych;
 • opracowywanie i wdrażanie nowych wyrobów i technologii ich wytwarzania;
 • opracowywanie receptur;
 • sporządzanie specyfikacji, kalkulacji oraz symulacji procesu produkcyjnego;
 • przygotowanie opisów technologicznych;
 • przygotowanie instrukcji dla operatorów procesów;
 • szkolenie pracowników Produkcji;
 • analizę rynku cukierniczego, branży spożywczej przez osoby posiadające specjalistyczną wiedzę;
 • pozyskiwanie nowych surowców oraz innowacyjnych składników;
 • zwiększanie zasobów wiedzy na temat nowych dostępnych surowców.

W ramach Projektów realizowane są także czynności je wspierające tj. następujące prace związane z planowaniem i zarządzaniem Projektem:

 • czynności administracyjne i koordynacyjne realizowane wyłącznie na cele Projektów, mające na celu opracowanie podstawowych założeń projektu (harmonogram, budżet jak również ramy prawno-podatkowe),
 • bezpośredni nadzór nad realizacją Projektu - prawidłowość prowadzonych procesów,
 • koordynacja prawidłowości założeń Projektu,
 • przeprowadzenie czynności dokumentacyjnych np. monitorowanie czasu pracy na projekcie, prawidłowe kodowanie produktów oraz rejestracja przekazanych prób,
 • archiwizacja dokumentów,
 • przygotowywanie raportów okresowych i końcowych dla Projektów,
 • koordynacja prac związanych z Projektami.

W ramach działalności Spółki wyróżnić można cztery główne obszary, w których zdaniem Wnioskodawcy prowadzone są prace twórcze:

 • tworzenie nowych, unikalnych receptur na podstawie analizy rynku oraz wynikające z propozycji pracowników (dalej: „Nowości”);
 • tworzenie receptur na zlecenie klienta ze względu na specyfikę zapotrzebowania (dalej: „Zlecenia”);
 • optymalizacja procesów wewnątrz Spółki polegająca na wdrożeniu programu/zautomatyzowaniu jakiejś czynności, co w rezultacie usprawnia działalność Wnioskodawcy (dalej: „Optymalizacje”);
 • ulepszanie, zmienianie oraz modyfikowanie receptur, które znajdują się w ofercie Wnioskodawcy (dalej: „Modernizacje”);

-dalej zbiorczo: Obszary B+R.

Obszar B+R Nowości, Obszar B+R Zlecenia.

Projekty z obszarów Nowości i Zlecenia różnią się jedynie powodem inicjacji, natomiast całość procesów związanych z wytworzeniem finalnego produktu przeprowadzane są według bardzo zbliżonej metodologii:

1. Zapotrzebowanie na nowy Projekt.

Zapotrzebowanie na nowy produkt może być wynikiem różnych czynników, przykładowo Spółka może podjąć decyzję o inicjacji nowego projektu poprzez:

 • badanie rynku (m.in. brak dostępności danego produktu na rynku, dostępność atrakcyjnego produktu na konkurencyjnych rynkach zachodnich bądź większe zainteresowanie konsumentów danym produktem - wówczas można stworzyć coś nowego co być może również zostanie zaakceptowane przez konsumentów);
 • wewnętrzne rozmowy - na podstawie własnego doświadczenia oraz podczas spotkania osoby decyzyjne mogą podjąć decyzję o inicjacji nowego projektu zmierzającego do wytworzenia nowego produktu;
 • indywidualną inicjatywę pracownika spółki - niektórzy pracownicy mogą sami zaproponować stworzenie nowego produktu;
 • Zlecenie - kontakt z Klientem (np. zgłoszone potrzeby/uwagi Klienta);
 • zmiana przepisów prawa (np. zakaz wykorzystywania konkretnego surowca przy produkcji co generuje potrzebę zastąpienia go innym).

2. Inicjacja Projektu.

W przypadku obszaru Zlecenia, Klient określa wyjściowe parametry wyrobu takie jak:

 • smak i konsystencja,
 • waga jednostkowa wyrobu, pożądane wymiary wyrobu,
 • sposób pakowania jednostkowego i zbiorczego,
 • termin przydatności,
 • maksymalna cena za wyrób gotowy akceptowalna przez klienta.

W tym zakresie Spółka natomiast podkreśla, że określone zostają same parametry wyjściowe (tj. jaki wyrób Klient chce otrzymać finalnie), po stronie Spółki pozostaje natomiast całość związana ze stworzeniem receptury, na podstawie której będzie można przygotować produkt zgodny z wytycznymi Klienta. Innymi słowy, Klient nie przekazuje Spółce szczegółowej instrukcji, pozwalającej na - w sposób odtworzeniowy - uzyskanie zamówionego przez Klienta produktu. Przekazywane przez Klienta informacje są oczekiwaniami co do finalnego wyrobu.

W przypadku Nowości, Spółka określa parametry wyjściowe jakie chce osiągnąć przy produkcji danego wyrobu na podstawie początkowo ustalonych wytycznych, następnie przeprowadzane są badania.

Po wpływie oraz zainicjowaniu projektu Spółka przystępuje do przeprowadzania wstępnego studium wykonalności na planowanym produkcie - wówczas Główny Technolog/Dyrektor ds. Innowacji i Wdrożeń (dalej: „Główny Technolog”) oraz Technolog ds. Wdrożeń (dalej: „Technolog”) analizują możliwości pozyskania surowców, warunki technologiczne produkcji, wymagania sprzętowe i w specjalistycznych programach określają parametry produktu jakie powinien mieć dany wyrób po wyprodukowaniu.

Do tych parametrów należą m.in.: skład procentowy poszczególnych składników w wyrobie gotowym, cechy organoleptyczne (wygląd, smak), wartości odżywcze wyrobu, wskazanie sposobu pakowania oraz wstępnego terminu przydatności na podstawie użytych surowców Dodatkowo obliczany jest m.in. ekstrakt lepiszcza oraz masa produktu.

Studium wykonalności polega w głównej mierze na przeprowadzeniu symulacji w specjalistycznych programach - wówczas Technolog sprawdza recepturę pod kątem składu oraz analizuje, jak zachowywać się będzie tak stworzona receptura w warunkach produkcyjnych.

Po przeprowadzeniu studium wykonalności następuje faza związana z analizą wyników studium wykonalności. Wówczas osoby ze specjalistyczną wiedzą sprawdzają, czy stworzenie danej receptury jest możliwe w przełożeniu na warunki zakładu, jeżeli nie, zmieniane są wówczas niektóre parametry/surowce/parametry procesu gotowania tak, aby produkcja danego wyrobu była możliwa Wnioskodawca przeprowadza analizy i symulacje zmieniając parametry wyrobu, aż do momentu pozytywnego przejścia studium wykonalności bądź podjęciu decyzji o zatrzymaniu projektu.

3. Próba technologiczna.

Na podstawie pozytywnie przeprowadzonego studium wykonalności przygotowywana jest receptura próbna (uwzględniająca skład surowców zgodny z wymaganiami obowiązującego prawa żywnościowego, technologia wykonania, kod próby i termin przydatności wyrobu oraz zakres badanych parametrów).

Próba I przygotowywana jest o wielkości przeważnie 2-3 kg. Wstępne próby wykonywane są w Pracowni Technologicznej Spółki przez technologów (dalej: „Technolodzy”) pod nadzorem Głównego Technologa. Na tym etapie wyliczana jest również przez Technologów wartość odżywcza produktu przy użyciu specjalistycznego programu. Powstaje też specyfikacja wyrobu z zapisem składu produktu przeznaczonym na etykietę, zgodna z obowiązującymi przepisami Prawa Żywnościowego.

Analizowana jest zawartość alergenów w surowcach oraz alergenów krzyżowych w produkcie. Na I etapie powstaje wstępny, całkowity zapis informacji niezbędny do sporządzenia zapisów na opakowaniu jednostkowym wyrobu. Przed wysłaniem przygotowanej Próby I do Klienta w Pracowni przeprowadzany jest szereg badań tj. badania organoleptyczne oraz fizykochemiczne zgodnie z zakresem parametrów wskazanych na początku Projektu Wybrane badania zlecane są do przeprowadzenia w laboratorium wewnętrznym w zakładzie w T (np. aktywność wodna, badania mikrobiologiczne).

Niektóre badania na Próbie I są zlecane zewnętrznym podmiotom (np. badania związane ze składem witamin, kofeiny) ze względu na brak odpowiedniego zaplecza technicznego w Spółce. Badania te są zlecane do zewnętrznych akredytowanych laboratoriów, a otrzymywane informacje są jedynie surowym wynikiem badań, których analizą zajmują się pracownicy Wnioskodawcy.

Laboratoria zewnętrzne to m.in.:

 • X - alergeny (gluten), wartość odżywcza, aflatoksyny, ochra toksyna, mikrobiologia,
 • Y - np. metale ciężkie w tym kadm i ołów, alergeny,
 • Z - wartość odżywcza

-dalej zbiorczo: „Jednostki”.

W tym zakresie warte podkreślenia jest również, że Wnioskodawca ma podpisaną umowę z Uniwersytetem (…), której przedmiotem jest współpraca między stronami w zakresie badawczo-naukowym obejmującym doktorat wdrożeniowy pracownika zakładu w P - Technologa ds. wdrożeń.

Technolodzy analizują otrzymane wyniki laboratoryjne, oceniają próbę, weryfikują właściwości wyrobu i na bieżąco wprowadzają zmiany w dokumentacji technologicznej, aż do momentu kiedy próba będzie spełniała wszystkie zakładane wymagania jakościowe.

Następnym etapem jest przeprowadzanie panelu degustacyjnego w celu sprawdzenia, czy dany produkt odpowiada opisowi przedstawionemu przez Klienta (w przypadku Zleceń) bądź wstępnie określonym parametrom przez pracowników Spółki (w przypadku Nowości). Panel degustacyjny przeprowadzany jest przez zespół pracowników w zakładzie w P, a w przypadku Nowości również przez pracowników zakładu w T (dokąd próby są dodatkowo wysyłane). Finalnie Próba I wysyłana jest do Klienta. Spółka zawsze pokrywa koszty wysyłki do klienta wszystkich prób, co może stanowić znaczący koszt w przeciągu całego roku podatkowego.

Jeżeli Klient uzna, że wyprodukowany produkt w ramach Próby I nie odpowiada przedstawionym przez niego oczekiwaniom, Spółka przystępuje do działań korygujących, tj. Główny Technolog wprowadza stosowne zmiany i przygotowuje kolejne wersje prób technologicznych o zmienionym składzie. Próby technologiczne są tworzone i wysyłane do Klienta aż do momentu uzyskania jego pozytywnej opinii, bądź zaprzestaniu prac w ramach danego Projektu. Proces ten przebiega identycznie w przypadku Nowości - kolejne próby technologiczne są tworzone aż do momentu uzyskania pozytywnej opinii Panelu degustacyjnego przeprowadzonego przez pracowników zakładu w P. oraz dodatkowo przez pracowników zakładu w T. Panele degustacyjne w przypadku Nowości są anonimowe a ich wyniki opracowywane i zbierane są przez Technologów zakładu.

Dodatkowo dokonywana jest kalkulacja wyrobu, na podstawie cen przewidywanych surowców i opakowań ze wskazaniem klasyfikacji PKWiU uwzględniająca docelowy sposób pakowania wyrobu zarówno jednostkowy jak i zbiorczy. Tak przygotowana kalkulacja musi następnie zostać zaakceptowana przez Dyrektora Zarządzającego, który ustala wstępną cenę wyrobu.

Wstępna cena produktu zostaje przedstawiona do Klienta wraz z wstępną próbą technologiczną (Próba I) oraz specyfikacją wyrobu.

Specyfikacja taka obejmuje wszystkie najważniejsze informacje charakterystyczne dla danego produktu jak:

Nazwa i kod, opis produktu, skład surowcowy przeznaczony na etykietę produktu zgodny z przepisami Prawa Żywnościowego, właściwości organoleptyczne (smak, barwa i wygląd, konsystencja), właściwości fizykochemiczne (zawartość metali ciężkich, wartości odżywcze), właściwości mikrobiologiczne (liczba drobnoustrojów, drożdży i pleśni), alergeny zawarte w produkcie, termin przydatności do spożycia, warunki przechowywania, inne informacje (tj. np. zawartość witamin, produkt bezglutenowy, wysoka zawartość białek lub witamin).

4. Próba II.

Po akceptacji przez Klienta Próby I, może (czasami zdarza się bowiem, że Klient od razu prosi o próbę opisaną w pkt 5) zostać wywołana próba pilotowa (dalej: „Próba II”), którą zamawia handlowiec po rozmowach z Klientem. Próba ta może być zamówiona przez Klienta celem przeprowadzenia własnych badań marketingowych na odbiorcach finalnych na wyrobie lub celem przedstawienia propozycji wyrobu do sieci handlowych i potencjalnych kupców. Główny Technolog przygotowuje recepturę technologiczną do Próby II wraz ze składem surowców, technologią wykonania, kodem próby i terminem przydatności wyrobu. Warte zaznaczenia w tym zakresie jest również to, że cały proces wytworzenia Próby II może różnić się od tego z Próby I ze względu na fakt, że większa próba wymaga przeniesienia procesu na linię produkcyjną, co wiąże się z odpowiednim dostosowaniem temperatury w zbiornikach do gotowania/mieszania i innych czynności, które mogą mieć wpływ na finalny kształt produktu. Innymi słowy, proces wyprodukowania tego samego produktu na większej próbie różni się od procesu produkcji na próbie mniejszej.

Próba II przygotowywana jest do wielkości maksymalnie 25 kg. Ilość wysyłana do Klienta jest określana indywidualnie przez Klienta Próba II pakowana jest na maszynach pakujących producenta w opakowania jednostkowe bez nadruku, będące symulacją opakowania finalnego. Produkt jest etykietowany ręcznie, a etykiety zawierają dane w postaci nazwy wyrobu oraz jego skład. Na tym etapie produkt może być również zapakowany w opakowania zbiorcze kartoniki, displaye. Koszt takich opakowań pokrywa często Spółka i w skali całego roku może stanowić to znaczny koszt podatkowy. Przed wysyłką do Klienta Próba II jest ponownie badana oraz testowana w Pracowni Technologicznej. W czasie produkcji może się również okazać, że przy większych ilościach produkowanego wyrobu na linii technologicznej wymagana jest zmiana niektórych składników (ich ilość) bądź proces przygotowania wyrobu (np. temperatura gotowania, mieszania, schładzania). Pracownicy z Działu B+R wyznaczeni przez Głównego Technologa nadzorują więc przez cały czas trwania Projektu każdą próbę, ustalają i zapisują szczegółowo wszystkie parametry linii do formowania, określają czas produkcji/wydajność produkcji oraz sprawdzają finalny wyrób.

W przypadku Próby II może zdarzyć się, że to Klient pokryje koszt wyprodukowania i zapakowania próby do przetestowania.

Opracowana Technologia wykonania obejmuje opis procesów, tj. temperatura gotowania syropu, kolejność dodawania składników, ilość danego składnika, temperatura mieszania, formowania i temperatura schładzania. Opis procesów zawiera poszczególne etapy do wykonania przez pracownika z określeniem czasów, poziomu ustawienia walców formujących, parametrów temperatury w tunelu schładzającym, badania międzyoperacyjnego-pomiaru np.: ekstraktu syropu, temperatury syropu.

W oparciu o taką recepturę zostaje przeprowadzona produkcja próbna wyrobu na linii technologicznej w celu pełnego dostosowania produktu do możliwości produkcyjnych oraz możliwości produkcyjnych do produktu.

Przy projektowaniu nowego wyrobu dodatkowo zleca się przeprowadzenie badań mikrobiologicznych i fizykochemicznych. Te czynności przeprowadzane są w Laboratorium Wnioskodawcy w zakładzie w T.

Przeprowadza się również i nadzoruje testy trwałościowe do proponowanego terminu przydatności wyrobu.

5. Próba III.

Po pomyślnym przejściu powyższych dwóch prób i ewentualnym dostosowaniu przez Głównego Technologa i/lub Technologa wszystkich procesów, Spółka przygotowuje produkcję próbną o wielkości ok. 30-50 kg. Koszt tej próby ponoszony jest przez Spółkę. Próba ta jest przeprowadzona na liniach produkcyjnych Spółki przygotowanych pod produkcję wyrobu dla Klienta. Analogicznie jak w przypadku dwóch poprzednich prób, wymagane jest dostosowanie procesów, zmiana parametrów maszyn, składników, etc., bowiem przeprowadzenie próby na większej masie różni się od „mniejszych” prób. Na tym etapie określane są finalne wszystkie parametry produkcji: porcje namiarowe, wydajność produkcji na jedną zmianę produkcyjną. Taka próba wykonywana jest przy pełnej obsadzie personelu linii produkcyjnych tzn.: przy udziale mechaników ustawiających linie produkcyjne i pakujące, pracowników produkcyjnych, pracowników działu jakości oraz technologów Produkt wyprodukowany podczas próby III poddawany może zostać utylizacji i zazwyczaj w całości nie jest przekazywany do Klienta. Produkt jest oceniany ponownie na wewnętrznym panelu smakowym. Z próby pobierane są próby na testy trwałościowe, które oceniane są na panelach jakościowych przez cały założony okres trwałości produktu, a także po upływie tego terminu celem określenia optymalnego okresu przechowywania.

Po próbie III nanoszone są uwagi do opracowanej technologii typu: ustawienia długości cięcia batonów, prędkość taśmy, masa netto pojedynczych batonów po uformowaniu, temperatura tunelu chłodniczego, % oblewu batonu czekoladą, siła nadmuchu czekolady w oblewarce.

6. Aceptacja.

Po zaakceptowaniu Próby III receptura zostaje wpisana do wewnętrznego systemu informatycznego CDN jako kod produkcyjny dla standardowego wyrobu. Do systemu informatycznego CDN wprowadzone zostają również wszystkie uwagi i ustawienia parametrów linii produkcyjnej niezbędne do prawidłowego wyprodukowania produktu. Kod ten wraz z ceną zostaje przypisany dla danego klienta na podstawie indywidualnej Decyzji. Zaakceptowane Specyfikacje produktu, kalkulacje wyrobu oraz receptury zostają również umieszczone w wewnętrznym systemie informatycznym firmy: Intranet. Receptura pozostaje własnością Spółki.

Obszar B+R Optymalizacje.

Działania w zakresie obszaru Optymalizacje prowadzone są według następującej metodologii:

1. Identyfikacja problemu.

Osoby odpowiedzialne za całość procesów w Spółce spotykają się regularnie w celu omówienia ewentualnych obszarów w Spółce, które mogłyby zostać zoptymalizowane/poprawione/przyspieszone. Głównymi osobami odpowiedzialnymi za szukanie/omawianie rozwiązań są Dyrektor ds. Innowacji i Wdrożeń/Główny Technolog oraz Dyrektor ds. Produkcji.

2. Wyszukiwanie rozwiązania.

Następnie pracownicy Spółki w odniesieniu do zidentyfikowanego problemu próbują znaleźć rozwiązanie (tj. modernizacja maszyn, wprowadzenie nowego procesu, optymalizacja istniejącego procesu poprzez zmianę/dostosowanie nowych parametrów produkcji). Wybrane rozwiązanie zależy od przedstawionego problemu.

3. Wycena wprowadzenia danej optymalizacji.

Po podjęciu decyzji przez osoby decyzyjne w Spółce co do obszaru który powinien zostać zoptymalizowany, Spółka rozpoczyna zbieranie ofert od firm zajmujących się wprowadzaniem takich rozwiązań. Następnie wybierana jest najlepsza oferta i rozpoczyna się wdrożenie procesu/maszyny na potrzeby Wnioskodawcy.

Etap związany z ofertowaniem oraz przystosowaniem procesu/maszyny na potrzeby Wnioskodawcy może wiązać się z częstymi delegacjami pracowników z Działu B+R - zarówno krajowymi jak i zagranicznymi.

4. Ustalanie parametrów.

Osoby z Działu B+R ustalają wspólnie z firmą realizującą zlecenie związane z maszynami/procesami funkcjonalność optymalizacji oraz wszelkie parametry mające wpływ na poprawne działanie procesu/maszyny w organizacji Spółki.


5. Maszyna pilotażowa.

W przypadku zakupu nowej maszyny następuje jej ustawianie i dostosowywanie do linii produkcyjnych Wnioskodawcy Przy tych czynnościach zawsze obecne są osoby z Działu B+R aby nadzorować wdrożenie nowej maszyny.


6. Próbna produkcja.

Po poprawnym zainstalowaniu maszyny dochodzi do przetestowania maszyny na surowcu, w przypadku niepoprawnego działania maszyny, osoby odpowiedzialne za instalację wraz z osobami z Działu B+R szukają przyczyny i analizują całość, aby zidentyfikować problem.

Proces ten jest powtarzany aż do momentu całkowicie poprawnego funkcjonowania maszyny.

7. Finalne wdrożenie.

Zakup nowych maszyn nierzadko wiąże się z potrzebą dostosowania starych receptur na potrzeby tych maszyn Przykładowo Wnioskodawca nie może korzystać ze starych receptur ze względu na inne parametry nowych maszyn i co się z tym wiąże - inny proces wytwarzania produktów. Działaniami, które podejmuje Wnioskodawca w celu przystosowania starych receptur do nowych maszyn są:

 • zmiana składników,
 • zmiana parametrów.

Wprowadzanie nowych maszyn jest kluczowym przedsięwzięciem, bowiem innowacyjne rozwiązania pozwalają Spółce na tworzenie nowych receptur oraz poszerzanie swojego asortymentu oferowanego na rynek zarówno krajowy jak i zagraniczny. Nowe maszyny pozwalają również na zwiększenie wydajności linii produkcyjnych w Spółce oraz obniżenie kosztów m.in. poprzez mniejsze zużycie surowca czy ograniczenie robocizny lub poprawę ergonomii pracy.

Natomiast w przypadku procesów, ich wdrożenie jest uwarunkowane głównie optymalizacją czasu/kosztów. Przykładowo niedawno wprowadzonym procesem do Spółki przy produkcji batonów, było przetestowanie nowej, zmienionej temperatury gotowania syropu do batonów kokosowych w czekoladzie. Po dokładnym przeanalizowaniu procesów oraz parametrów mikrobiologicznych syropu, zmieniono temperaturę gotowania syropu s 98 na 70 stopni Celsjusza. Po pomyślnym przeprowadzeniu wszystkich prób oraz ocenie wyrobu na panelach, testach trwałościowych, badaniach mikrobiologicznych w wyniku optymalizacji procesu ilość roboczogodzin potrzebnych na wyprodukowanie 1 tony wyrobu zmniejszyła się ze 160 na 100 roboczogodzin/tonę wyrobu.

Innym przykładem jest optymalizacja polegająca na zautomatyzowaniu procesu naważenia wyrobu przy udziale wagi dynamicznej, co w konsekwencji pozwoli na bardzo skuteczne prowadzenie i monitorowanie procesu pakowania. W takim przypadku pracownik będzie wykonywał pakowanie produktu bez konieczności dokonywania dodatkowej kontroli wagi metodą statystyczną, a więc poprzez zważenie samodzielne kontrolowanej liczby paczek z partii na legalizowanej wadze kontrolnej. Spowoduje to zlikwidowanie dodatkowej operacji podczas procesu pakowania.

Obszar B+R Modernizacje.

W zakresie Projektów z Obszaru Modernizacje projekty przebiegają według następującej metodologii:

1. Zapotrzebowanie na modernizację.

Zapotrzebowanie na modernizację/zmianę może być wynikiem różnych czynników, przykładowo Spółka może podjąć decyzję o inicjacji modernizacji na podstawie:

 • badanie rynku (m.in. brak dostępności danego produktu na rynku bądź większe zainteresowanie konsumentów danym produktem - wówczas można stworzyć coś nowego co być może również zostanie zaakceptowane przez konsumentów);
 • wewnętrzne rozmowy - na podstawie własnego doświadczenia oraz podczas spotkania osoby decyzyjne mogą podjąć decyzję o inicjacji nowego projektu;
 • kontakt z Klientem (np. na podstawie informacji otrzymanych od działu handlowego);
 • pojawienie się na rynku nowych dostępnych surowców/składników, które w znaczący sposób mogą zmienić, po zastąpieniu nimi dotychczasowo stosowanych składników, wyrób sprawiając, że będzie on inny/innowacyjny i bardziej pożądany przez klientów;
 • zmiany w przepisach prawa, wymuszające zmiany składu wyrobów.

2. Inicjacja projektu.

W przypadku Modernizacji określane są wytyczne dot. potrzeb zmiany, jaki jest cel, wymagania oraz jakie korzyści mogą zostać uzyskane przy wprowadzeniu danej zmiany.

Przykładowymi potrzebami dokonania zmian może być np. cena surowca dotychczas wykorzystywanego do produkcji wyrobu, może się bowiem okazać, że wykorzystanie alternatywnego surowca przyczyni się do zmniejszenia finalnej ceny wyrobu. Z kolei zastosowanie nowoczesnego - innowacyjnego nawet droższego składnika, może podwyższyć cenę wyrobu, ale finalnie pozwolić na zastosowanie wyższej marży dla finalnie opracowanego bardziej atrakcyjnego produktu dla odbiorcy finalnego.

Wprowadzenie nowego surowca do wyrobu wymaga przeprowadzania symulacji, testów oraz takiego dopasowania surowców, aby finalnie produkt nie różnił się od zmienianego produktu pod względem smaku, konsystencji, wyglądu.

Jak w przypadku Nowości oraz Zleceń - studium wykonalności polega w głównej mierze na przeprowadzeniu symulacji w specjalistycznych programach - wówczas Główny Technolog sprawdza recepturę oraz sprawdza, jak zachowywać się będzie tak stworzona receptura w warunkach produkcyjnych.

Po przeprowadzeniu studium wykonalności następuje faza związana z analizą wyników studium wykonalności. Wówczas osoby ze specjalistyczną wiedzą sprawdzają, czy stworzenie danej receptury jest możliwe, jeżeli nie, zmieniane są wówczas niektóry parametry/dodawane są dodatkowe surowce/proces gotowania/formowania/ schładzania tak, aby produkcja danego wyrobu była możliwa Wnioskodawca przeprowadza analizy i symulacje zmieniając parametry wyrobu aż do momentu pozytywnego przejścia studium wykonalności bądź podjęciu decyzji o zatrzymaniu projektu.

3. Próby.

Na podstawie pozytywnie przeprowadzonego studium wykonalności przygotowywana jest receptura próbna (uwzględniając skład surowców zgodny z wymaganiami obowiązującego prawa żywnościowego, technologię wykonania, kod próby i termin przydatności wyrobu oraz zakres badanych parametrów). W przypadku Modernizacji - wprowadzenia innowacyjnego składnika - Spółka przygotowuje Próbę I, II oraz III lub jeśli dotyczy to tylko zastąpienia składnika alternatywnym tańszym wykonywana jest Próba I.

Następnym etapem jest przeprowadzanie panelu degustacyjnego w celu sprawdzenia, czy dany produkt jest identyczny smakowo jak pierwotny produkt.

Innym przykładem Modernizacji jest wykorzystywanie pozostałości z wyrobów produkcyjnych w celu wyprodukowania innych wyrobów. Pomaga to Spółce w redukcji kosztów oraz utylizację wszystkich pozostałości po produkcji.

Reasumując, Wnioskodawca zauważa, że realizowane prace w ramach Obszarów B+R:

 1. są prowadzone w sposób systematyczny, według metodologii określanej przez dedykowanych pracowników posiadających specjalistyczną wiedzę oraz niezbędne doświadczenie oraz na podstawie wewnętrznej dokumentacji Spółki;
 2. są nakierowane na wypracowanie lub wykorzystanie dostępnych zasobów wiedzy do tworzenia nowych receptur oraz wyrobów;
 3. są ukierunkowane na tworzenie nowych lub ulepszonych produktów;
 4. są dokumentowane w ewidencji Spółki, również w przypadku gdy projekt nie zostanie zakończony sukcesem;
 5. dotyczą opracowywania nowych produktów lub zmian w istniejących produktach.

Dodatkowo Spółka:

 1. będzie prowadzić działalność w zakresie opisanym powyżej (tj. Obszary B+R) również w przyszłości;
 2. nie prowadzi działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej;
 3. zamierza korzystać z odliczenia kosztów kwalifikowanych od podstawy opodatkowania na zasadach określonych w art. 18d i art. 18e Ustawy CIT;
 4. prowadzi ewidencję zgodnie z art. 9 ust 1b Ustawy CIT, pozwalającą wyodrębnić koszty działalności w zakresie opisanym powyżej;
 5. nie uzyskała dotychczas żadnych zwrotów wydatków ponoszonych na działalność w zakresie opisanym powyżej;
 6. w przypadku dotacji unijnych na zakup maszyn wykorzystywanych do Projektów z Obszarów B+R, Wnioskodawca będzie dokonywał odpisów amortyzacyjnych tylko od tej części, która nie została sfinansowana z środków unijnych,
 7. nie uzyskuje przychodów z zysków kapitałowych.

W odniesieniu do opisanych powyżej prac Wnioskodawca wskazuje, że do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 Ustawy CIT, związanych z realizowanymi projektami z Obszarów B+R są alokowane:

 1. Wynagrodzenia przeznaczone dla pracowników biorących udział w realizacji działań z Obszarów B+R posiadających specjalistyczną wiedzę, kompetencje lub doświadczenie. Poprzez pracowników biorących udział w ramach realizacji działań z Obszarów B+R należy rozumieć osoby należące do Działu B+R oraz innych pracowników Spółki biorących czynny udział w realizacji Projektów z Obszarów B+R. Wnioskodawca za prace związane z pracami B+R będzie również uwzględniał wykonywane przez pracowników z Działu B+R badania rynku w celu poszukiwania nowych rozwiązań.
  Dodatkowo Wnioskodawca zaznacza, że jest możliwe określenie:
  • którzy pracownicy brali udział w realizacji danego projektu;
  • całkowitej liczby godzin zaangażowania pracowników biorących udział w danym projekcie;
  • wartości zaangażowania wszystkich pracowników biorących udział w danym projekcie.
   Projekty są realizowane przez pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umowy o dzieło bądź umowę zlecenie.
   Obowiązki pracowników z Działu B+R odnoszące się do prac związanych z działalnością badawczo-rozwojową znajdują się bezpośrednio w treści umów o pracę zawartych między Spółką a tymi pracownikami, bądź wynikają one z wewnętrznej dokumentacji Spółki, która w jasny sposób wskazuje na wykonywanie tych czynności. Ewidencja czasu pracy w bezsprzeczny sposób wskazuje ile godzin poświęcił dany pracownik na działalność przy Obszarach B+R.
 2. Koszty materiałów wykorzystywanych przy pracy nad realizacją danego projektu.
  Za koszt kwalifikowany Wnioskodawca planuje uznać również koszt wyprodukowania Próby I, Próby II, Próby III (dalej: „Próby”). W przypadku dokonania modyfikacji oraz zmian w Próbach Wnioskodawca za koszt kwalifikowany uzna również produkcję kolejnych Prób. Spółka w tym zakresie podkreśla, że walidacja wszystkich wytycznych przy Próbach jest nieodłącznym elementem stworzenia finalnego wyrobu.
 3. Koszty amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wykorzystywanych w prowadzonej działalności związanej z realizacją danego projektu (Obszary B+R) - z wyłączeniem samochodów osobowych oraz budowli, budynków i lokali będących odrębną własnością.
 4. Wydatki poniesione na opinie, ekspertyzy i badania nabywane od Jednostek.
  • dalej zbiorczo jako: „Koszty Projektów”.
Koszty Projektów są ewidencjonowane w systemie księgowym na odrębnych kontach dedykowanych odrębnie do każdego projektu, co pozwala na szczegółową analizę kosztów przypisanych danym Obszarom B+R.

W uzupełnieniu wniosku z 12 września 2019 r. (data wpływu 17 września 2019 r.), Wnioskodawca wskazał m.in., że:

Nie wszystkie opinie, ekspertyzy i badania wykorzystywane przy Obszarach B+R nabywa od podmiotów, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.). Jednocześnie Spółka zaznacza, że do kosztów kwalifikowanych, o których mowa w art. 18d ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 865 z późn. zm.); (dalej: „Ustawa CIT”) zamierza zaliczyć wyłącznie wydatki poniesione na opinie, ekspertyzy i badania nabyte od Jednostek, które spełniają definicję podmiotów o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.).

W ramach prowadzonej działalności w Obszarach B+R, Wnioskodawca ponosi następujące koszty wynagrodzenia:

 1. wynagrodzenia podstawowe;
 2. wynagrodzenia za nadgodziny;
 3. wynagrodzenia za czas przebywania pracowników na płatnych urlopach wypoczynkowych, o którym mowa w art. 152 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.); (dalej: „Kodeks pracy”);
 4. ekwiwalenty za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, przyznawany na podstawie art. 171 § 1 Kodeksu pracy w przypadku niewykorzystania przez pracownika przysługującego urlopu w całości lub w części z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy;
 5. wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy - trwającej łącznie do 33 dni w ciągu roku kalendarzowego, a w przypadku pracownika, który ukończył 50 rok życia - trwającej łącznie do 14 dni w ciągu roku kalendarzowego;
 6. wynagrodzenia za dni wolne na opiekę nad dzieckiem - zgodnie z art. 188 Kodeksu pracy;
 7. wynagrodzenia za inne zwolnienia od pracy przysługujące w związku ze szczególną sytuacją dotyczącą konkretnego pracownika, zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, przepisami wykonawczymi do tego kodeksu albo z innych przepisów prawa, w tym wynagrodzenie za urlop okolicznościowy;
 8. premie przyznawane na podstawie wewnętrznych regulaminów Spółki

-dalej zbiorczo: „Koszty Pracownicze”.

Wszystkie wyżej wymienione składniki Kosztów Pracowniczych stanowią należności pracowników z tytułów, o których mowa w art. 12 ust. 1 i 13 pkt 8 lit. a Ustawy PIT. Koszty Pracownicze stanowią składnik wynagrodzeń, który jest zawarty w Kosztach Projektów.

Wnioskodawca wskazuje, że do prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej (realizacji Projektów z Obszarów B+R) wykorzystuje wiele specjalistycznych maszyn i narzędzi. Poniżej lista urządzeń produkcyjnych, które są wykorzystywane przy Projektach z Obszarów B+R:

 1. linia do produkcji batonów S;
 2. zbiorniki do gotowania syropów;
 3. misy do gotowania syropów;
 4. mieszałka typu zet;
 5. mikser planetarny;
 6. mikser planetarny laboratoryjny;
 7. oblewarka z tunelem chłodzącym;
 8. temperówka do czekolady;
 9. zbiorniki do czekolady;
 10. pakowaczka Flow-pack;
 11. pakowaczka pionowa;
 12. bęben drażeciarski.

Dodatkowo Wnioskodawca przedstawia listę urządzeń laboratoryjnych, które są wykorzystywane przy Projektach z Obszarów B+R:

 1. elektroniczny refraktometr;
 2. elektroniczny pH-metr;
 3. elektroniczne urządzenie do pomiaru aktywności wody;
 4. autoklaw;
 5. mini autoklaw;
 6. cieplarki i suszarki;
 7. sprzęt pomocniczy typu: pipety automatyczne, szalki, termometry, wagi.

Wyżej wymienione urządzenia laboratoryjne są używane w osobno wydzielonych i urządzonych pomieszczeniach w Pracowni Technologicznej oraz Laboratorium zakładu w T.

Do realizacji Projektów z Obszarów B+R zaangażowani są pracownicy, którzy tworzą nowe receptury oraz dokonują ich modyfikacji, pracownicy produkcyjni, pracownicy wykonujący prace administracyjne, pracownicy wykonujący prace zarządcze, a także pracownicy odpowiedzialni za wdrażanie w Spółce optymalizacji oraz innowacyjnych rozwiązań.

Do obowiązków pracowników zaangażowanych w Projekty z Obszarów B+R należy m.in. :

Pracownicy produkcyjni:

 1. Wykonanie produkcji próbnej zgodnie z założeniami danego produktu;
 2. Przeprowadzenie pilotażowej produkcji;
 3. Wykonanie poszczególnych prób nowego produktu/produktu zmodyfikowanego;
 4. Dostosowanie maszyn i urządzeń celem wyprodukowania nowego /zmodyfikowanego wyrobu;
 5. Przygotowywanie próbek produktów;
 6. Wdrażanie i monitorowanie produkcji nowych produktów na linii produkcyjnej;
 7. Rozruch technologiczny maszyn i urządzeń;
 8. Zgłaszanie inicjatyw w temacie poprawy wydajności i ergonomii pracy.

Pracownicy tworzący nowe receptury oraz dokonujący ich modyfikacji:

 1. Uczestnictwo w opracowywaniu nowych receptur i technologii;
 2. Przygotowywanie próbek produktów;
 3. Prowadzenie rejestru próbek wysyłanych do klientów i nadawanie im kodów;
 4. Wdrażanie nowych produktów na linię produkcyjną i nadzorowanie ich procesu produkcji;
 5. Kontrola zgodności specyfikacji z recepturami;
 6. Dokonywanie zmian w recepturach produkcyjnych;
 7. Nadzorowanie procesów produkcji w zakresie zgodności z przyjętą technologia oraz wewnętrznymi procedurami Spółki;
 8. Koordynacja/Organizacja prac w Dziale Technologicznym;
 9. Kontrola raportów produkcji pod kątem zgodności zużycia surowców z recepturami i uzyskanej wydajności produkcji;
 10. Tworzenie opisów technologicznych;
 11. Nadzór i kontrola produkcji wyrobów gotowych;
 12. Organizacja i nadzór prac pionu technicznego i technologicznego;
 13. Kontrola zgodności zużycia surowców, materiałów pomocniczych i opakowań z normami;
 14. Odpowiedzialność za właściwy stan techniczny maszyn i urządzeń;
 15. Archiwizacja dokumentów zgodnie z wewnętrzną procedurą Spółki;
 16. Organizacja i koordynowanie pracy Działu Wdrożeń i Innowacji;
 17. Technologiczny nadzór nad modernizacjami w zakładzie.

Pracownicy wykonujący prace administracyjne:

 1. Nadzorowanie prawidłowości zapisów w arkuszu kontroli wewnętrznej towarów paczkowanych;
 2. Archiwizacja dokumentów zgodnie z wewnętrzną procedurą Spółki;
 3. Przygotowywanie dokumentacji technicznej.

Pracownicy wykonujący prace zarządcze:

 1. Nadzorowanie prawidłowości zapisów w tworzonych recepturach i dokumentach pod kątem zgodności z prawem żywnościowym;
 2. Nadzorowanie procesów produkcji w zakresie zgodności z przyjętą technologia oraz wewnętrznymi procedurami Spółki;
 3. Kontrola zgodności specyfikacji z recepturami;
 4. Koordynacja/Organizacja prac w Dziale Technologicznym;
 5. Nadzór i kontrola produkcji wyrobów gotowych.

Pracownicy odpowiedzialni za wdrażanie w Spółce optymalizacji oraz innowacyjnych rozwiązań.

 1. Optymalizacja procesów produkcyjnych: wprowadzanie modyfikacji technologicznych, technicznych, organizacyjnych w obszarze produkcyjnym;
 2. Optymalizacja efektywności pracy;
 3. Ścisła współpraca z Działem Produkcji w zakresie możliwych do wprowadzenia zmian;
 4. Tworzenie innowacyjnych projektów technologicznych i technicznych możliwych do wdrożenia w zakładzie;
 5. Dokonywanie analizy i definiowanie możliwości opracowania nowych koncepcji produktów, możliwości użycia nowych surowców oraz aktywności Działu Wdrożeń i Innowacji;
 6. Technologiczny nadzór nad modernizacjami w zakładzie;
 7. Odpowiedzialność za planowanie i terminowe wdrażanie nowych wyrobów i technologii do procesu produkcyjnego;
 8. Zapewnienie regularnej komunikacji z zarządem do podejmowania strategicznych decyzji dotyczących wdrażania nowych produktów, technologii oraz rozwiązań technicznych;
 9. Wnioskowanie o usprawnienia organizacyjne i techniczne w procesach produkcyjno-technologicznych.

Jak widać z powyższych zakresów obowiązków, niektóre z nich są wykonywane przez pracowników, którzy wykonują zarówno prace zarządcze jak również tworzą nowe receptury oraz dokonują ich modyfikacji. Wynika to ze specyfiki działalności Spółki, która wymaga od pracowników podejmowania czynności zarówno w obszarze zarządzania Projektami z Obszarów B+R, jak również merytorycznego udziału w realizacji tych Projektów.

W związku z powyższym opisem zadano m.in. następujące pytanie.

Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, zgodnie z którym prowadzone przez nią prace w ramach Zleceń, Modernizacji, Nowości oraz Optymalizacji stanowią prace o charakterze rozwojowym i tym samym spełniają definicję działalności badawczo-rozwojowej, w rozumieniu art. 4a pkt 26-28 Ustawy CIT, w brzmieniu obowiązującym od 1 października 2018 r., która uprawnia do zastosowania ulgi określonej w art. 18d Ustawy CIT? (pytanie oznaczone we wniosku nr 1)

Zdaniem Wnioskodawcy prace realizowane w ramach projektów z Obszarów B+R: Zlecenia, Modernizacje, Nowości oraz Optymalizacje stanowią działalność badawczo-rozwojową w rozumieniu art. 4a pkt 26-28 Ustawy CIT, obowiązującym od 1 października 2018 r., która uprawnia do zastosowania ulgi opisanej w art. 18d tej ustawy.

Uzasadnienie stanowiska.

Zgodnie z brzmieniem art. 18d ust. 1 Ustawy CIT, podatnik uzyskujący przychody inne niż przychody z zysków kapitałowych odlicza od podstawy opodatkowania, ustalonej zgodnie z art. 18, koszty uzyskania przychodów poniesione na działalność badawczo-rozwojową. Kwota odliczenia nie może w roku podatkowym przekraczać kwoty dochodu uzyskanego przez podatnika z przychodów innych niż przychody z zysków kapitałowych.

Definicję działalności „badawczo rozwojowej” zawarto w art. 4a pkt 26 Ustawy CIT, z którego wynika, że termin „działalność badawczo-rozwojowa” oznacza działalność twórczą obejmującą badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowaną w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań.

Zgodnie ze Słownikiem Języka Polskiego (www sjp.pl) słowo „twórczy” oznacza „mający na celu tworzenie, odkrywczy, kreatywny”. Jak wskazał Wnioskodawca w opisie stanu faktycznego, prace realizowane przez Spółkę mają charakter twórczy ze względu na cel ich przeprowadzenia, obejmujący wypracowanie nowych rozwiązań w zakresie prowadzonej działalności, uwzględniając zmienne czynniki takie jak choćby odmienne wymagania stawiane przez Klientów przy każdorazowej realizacji projektu z Obszaru B+R. Prace realizowane przez Pracowników mają charakter twórczy, oryginalny i indywidualny i są ukierunkowane na opracowywanie nowych rozwiązań oraz koncepcji, które są wykorzystywane do opracowywania nowego/ulepszonego algorytmu/kodu jak zostało to przedstawione w opisie stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego.

Prace rozwojowe w rozumieniu art. 4a pkt 28 Ustawy CIT, w brzmieniu obowiązującym do 30 września 2018 r. to nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności z dziedziny nauki, technologii i działalności gospodarczej oraz innej wiedzy i umiejętności do planowania produkcji oraz tworzenia i projektowania nowych, zmienionych lub ulepszonych produktów, procesów i usług, z wyłączeniem prac obejmujących rutynowe i okresowe zmiany wprowadzane do produktów, linii produkcyjnych, procesów wytwórczych, istniejących usług oraz innych operacji w toku, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń.

Natomiast, od 1 października 2018 r. w art. 4a pkt 28 wskazano, że „prace rozwojowe” są działalnością obejmującą nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnej wiedzy i umiejętności, w tym zakresie narzędzi informatycznych lub oprogramowania, do planowania produkcji oraz projektowania i tworzenia zmienionych, ulepszonych lub nowych produktów, procesów lub usług, z wyłączeniem działalności obejmującej rutynowe i okresowe zmiany wprowadzane do nich, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń (na podstawie art. 4 ust. 3 Ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce).

Koszty kwalifikowane podlegają odliczeniu, jeżeli nie zostały podatnikowi zwrócone w jakiejkolwiek formie lub nie zostały odliczone od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym (art. 18d ust. 5 Ustawy CIT).

Stosownie do art. 18d ust. 7 Ustawy CIT, kwota kosztów kwalifikowanych nie może przekroczyć:

 • w przypadku gdy podatnik, o którym mowa w ust. 3a, jest mikroprzedsiębiorcą, małym lub średnim przedsiębiorcą, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców - 150% kosztów, o których mowa w ust. 2-3a;
 • w przypadku pozostałych podatników, o których mowa w ust. 3a-150% kosztów, o których mowa w ust. 2 pkt 1-4a i ust. 2a-3a, oraz 100% kosztów, o których mowa w ust. 2 pkt 5;
 • w przypadku pozostałych podatników -100% kosztów, o których mowa w ust. 2-3.

W myśl art. 18d ust. 8 Ustawy CIT, odliczenia dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono koszty kwalifikowane W przypadku gdy podatnik poniósł za rok podatkowy stratę albo wielkość dochodu podatnika jest niższa od kwoty przysługujących mu odliczeń, odliczenia - odpowiednio w całej kwocie lub w pozostałej części - dokonuje się w zeznaniach za kolejno następujące po sobie sześć lat podatkowych następujących bezpośrednio po roku, w którym podatnik skorzystał lub miał prawo skorzystać z odliczenia.

Odnosząc powyższe do projektów realizowanych przez Spółkę w ramach Obszarów B+R należy zauważyć, że wszystkie projekty:

 • dotyczą opracowywania nowych receptur lub wprowadzania zmian do już wcześniej przygotowanych receptur, nie są to również rutynowe bądź okresowe zmiany;
 • są prowadzone w sposób systematyczny, według określonego harmonogramu oraz planu nakreślonego przez Pracowników oraz osoby nadzorujące dany projekt;
 • mają charakter twórczy, gdyż działania Pracowników nakierowane są na stworzenie nowego wyrobu, korzystając przy tym m.in. ze specjalistycznego oprogramowania oraz sprzętu laboratoryjnego,
 • są realizowane przez Pracowników posiadających specjalistyczną wiedzę, niezbędną do realizacji projektów z Obszarów B+R;
 • dotyczą wdrażania nowych rozwiązań optymalizacyjnych przyspieszających procesy produkcji Wnioskodawcy.

W związku z powyższym, w ocenie Spółki, podejmowane przez nią projekty z Obszarów B+R spełniają definicję „prac rozwojowych” w rozumieniu art. 4a pkt 26 i pkt 28, w brzmieniu obowiązującym od 1 października 2018 r.

Dodatkowo Spółka zauważa, że analizując zaprezentowane typowe procesy związane z tworzeniem wyrobu/receptury, Spółka:

 • otrzymuje od Klienta jedynie wstępną informację odnośnie składników danego wyrobu;
 • musi uzyskać (wypracować samodzielnie) odpowiednią wiedzę technologiczną przed przystąpieniem do realizacji projektów z Obszarów B+R (tj. wstępna analiza projektu) oraz dostosować wszystkie składniki - surowiec razem;
 • poszukuje nowych zastosowań dla wiedzy z uwzględnieniem celów i założeń podanych przez Klienta;
 • weryfikuje finalny produkt z oczekiwaniami Klienta;
 • dąży do optymalizacji kosztów oraz przyspieszenia procesów produkcji wyrobów.

Mając powyższe na względzie, Spółka opracowuje recepturę od samego początku, bez pomocy ze strony Klienta. Tym samym, nie jest to „odtwórcze” zajęcie, które nie kwalifikowałoby się do skorzystania z ulgi badawczo-rozwojowej na podstawie art. 4a pkt 26 Ustawy CIT.

Spółka jest więc właścicielem procesu przy realizacji prac rozwojowych, ponieważ odpowiada za jego opracowanie począwszy od idei, aż po dostosowanie wyrobu do linii produkcyjnych Klienta.

Jak już Wnioskodawca zaznaczył wcześniej, nie uznaje się przy tym za projekty badawczo-rozwojowe tych prac, które mają na celu wprowadzenie jedynie rutynowych czy okresowych zmian do swoich produktów. W szczególności, do prac z Obszarów B+R Spółka nie zalicza tych działań, których wynikiem są wyroby, które różnią się od poprzednich wyłącznie nieznacznymi właściwościami.

Należy również wspomnieć, że wymienione zmiany funkcjonalne wprowadzane były w nieregularnych odstępach czasu i miały różny zakres. Wypełnione zostają tym samym znamiona prac rozwojowych zawarte w art. 4a pkt 28 Ustawy CIT (odwołującej się do art. 4 ust. 3 Ustawy o szkolnictwie wyższym). Przepis ten odmawia uznania prac rozwojowych działalności wykonywanej w sposób rutynowy i okresowy. Ustawa CIT nie definiuje jednak pojęcia „rutynowy”, dlatego organy podatkowe często odwołują się do pojęć ze słownika języka polskiego. Takie podejście odnajdujemy m.in. w interpretacji Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 14 listopada 2017 r. o sygn. akt 0111-KDIB1-34010.352.2017.2.MST, który w swoim piśmie przywołuje znaczenie ze „Słownika języka polskiego PWN pod red. W. Doroszewskiego” (http://sjp pwn.pl) stanowiąc, że poprzez słowo „rutynowy” należy rozumieć: „wykonywany często i niemal automatycznie” i „wykonywany według utartych schematów”.

W przypadku Spółki nie mamy do czynienia zatem z działaniami wykonywanymi automatycznie i „według utartych schematów”. Istotą natomiast jest wysiłek intelektualny i technologiczny oraz twórczy wkład Spółki w tworzenie nowych receptur. Następujące zmiany mają niewątpliwie charakter twórczy, a ich wprowadzenie wymaga od Wnioskodawcy innowacji i wdrożenia nowych koncepcji, co jest przeciwnością działań wykonywanych w sposób rutynowy. W przepisach nie znajdziemy również definicji słowa „okresowy”. Podobnie jak powyżej należy odnieść się do wykładni językowej tego określenia. Słownik Języka Polskiego PWN (www.sjp.pwn.pl) wskazuje na następujące znaczenia słowa „okresowy”: „powtarzający się, występujący co pewien czas” oraz „dotyczący danego okresu”. Na podstawie przedstawionej definicji, znaczenie słowa „okresowy” sugeruje, że chodzi o podejmowanie czynności podobnych do siebie i w jakiś sposób się powtarzających. Z tego wynika zatem, że przedstawiona działalność Spółki nie wypełnia znamion okresowości. Niezależnie od faktu, że w prowadzonych przez Spółkę projektach w ramach Obszarów B+R nie sposób znaleźć spełnienia powyżej przywołanych przesłanek, należy zaznaczyć również, że wyłączeniu podlegać będzie działalność spełniająca obie przesłanki jednocześnie, dlatego wystąpienie tylko jednej z nich, nie powinna skutkować brakiem możliwości skorzystania z ulgi na działalność badawczo-rozwojową.

Projekty z Obszarów B+R są prowadzone przez Spółkę w sposób systematyczny. Świadczy o tym jasny i etapowy przebieg prac, taki jak przedstawiono w opisie stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego, Spółka posiada wiele wewnętrznych procedur, które regulują cały przebieg prac związanych z realizacją Projektów z Obszarów B+R.

Należy więc zauważyć, że cały cykl - od przyjęcia zapytania ofertowego aż do dostosowania linii produkcyjnej u Klienta/zakończeniu modernizacji/stworzenia procesu optymalizującego/opracowania nowej receptury/wytworzenia nowego wyrobu - stanowi nierozerwalny ciąg prac, bowiem między poszczególnymi fazami działań Spółki istnieje wyraźny związek; tworzą one spójny, systematyczny proces pozwalający na realizację projektów z Obszarów B+R. Stworzenie receptury nie byłoby bowiem możliwe bez opracowania koncepcji, przeprowadzenia symulacji, prawidłowego dobrania składników oraz ich składu jak i dozowania, kończąc na wielu testach i próbach. W konsekwencji, między fazami procesu istnieje ścisła zależność i związek przyczynowo skutkowy, co wskazuje na spełnienie warunku „systematyczności” z definicji zawartej w art. 4a pkt 26 Ustawy CIT.

Reasumując, realizowane przez Spółkę projekty z Obszarów B+R wpisują się w definicje prac badawczo-rozwojowych zawartą w Ustawie CIT, ponieważ mają charakter twórczy, są prowadzone w sposób systematyczny według określonych harmonogramów, przez Pracowników posiadających odpowiednie kompetencje i wykształcenie. Realizowane przez Spółkę projekty z Obszarów B+R dążą do stworzenia całkowicie nowych receptur oraz nie są prowadzone w sposób rutynowy oraz okresowy. Zostały więc spełnione wszystkie przesłanki, o których mowa w art. 4a pkt 26 i pkt 28 Ustawy CIT, co w rezultacie uprawnia Spółkę do skorzystania z preferencji podatkowych zawartych w art. 18d Ustawy CIT.

Stanowisko Spółki znajduje potwierdzenie m.in. w interpretacjach organów podatkowych odnoszących się do branży spożywczej. Dla potwierdzenia Spółka przywołuje fragmenty następujących interpretacji indywidualnych Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej:

 • z 5 kwietnia 2017 r., sygn. 1462-IPPB5.4510.82.2017.1.MR, w której organ uznał, że działalność prowadzona przez Spółkę w zakresie dostarczania rozwiązań w sektorze komponentów owocowych oraz innych dodatków spożywczych jest działalnością wypełniającą znamiona działalności badawczo rozwojowej: Wnioskodawca stoi na stanowisku, iż wykonywane przez niego działania opisane w stanie faktycznym w pkt 1-7 stanowią działalność badawczo-rozwojową, o której mowa w art. 4a pkt 26-28 uCIT. Wnioskodawca prowadzi prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie wprowadzania nowych i znacznego ulepszania standardowych produktów i usług, wdraża nowe technologie oraz optymalizuje swoje procesy (przede wszystkim w celu obniżenia kosztów procesu produkcji, ale też w celu wprowadzania nowych rozwiązań technologicznych w produktach). Prowadzona przez Wnioskodawcę działalność badawczo-rozwojowa jest nakierowana na praktyczne wykorzystanie nowych rozwiązań i komercjalizację. Wnioskodawca stoi na stanowisku, iż prowadzi badania przemysłowe i prace rozwojowe określone w definicji z art. 4a pkt 27-28 CIT.
 • z 7 maja 2019 r., sygn. 0111-KDIB1-3.4010.91.2019.1.PC, w której organ w analogicznych stanie faktycznym zgodził się ze stanowiskiem podatnika odstępując od uzasadnienia. W przywołanej interpretacji podatnik zajmował się opracowywaniem nowych produktów i wdrażaniem nowych procesów, wprowadzaniem ulepszeń do istniejących produktów i procesów, przeprowadzanie szeregu prób technologicznych w związku z powyższymi działaniami;
 • z 26 kwietnia 2017 r. sygn. 0114-KDIP2-1.4010.15.2017.2.MR, w której organ uznał, że badania oraz ulepszenia wykonywane przez wnioskodawcę na zlecenie klienta wypełniają znamiona działalności badawczo rozwojowej. Organ odstąpił również od uzasadnienia prawnego, uznając następujące stanowisko za prawidłowe w całości: Badania realizowane przez Wnioskodawcę dotyczą opracowywania znaczących ulepszeń produktów (nowe działanie, nowy skład, nowe surowce, itp.), przede wszystkim poprzez wprowadzenie do nich nowych dodatków i czynników wpływających na zmianę składu chemicznego produktów prowadzące do poprawy ich jakości lub do zmiany cech użytkowych tych produktów. (...) Biorąc pod uwagę powyższe, zdaniem Wnioskodawcy, tego typu prace są zgodne z definicjami zawartymi art. 4a pkt 26 - 28 ustawy CIT.
 • z 13 kwietnia 2018 r. sygn. 0111-KDIB1-3.4010.168.2018.1.APO, w której organ odstąpił od uzasadnienia prawnego, uznając za prawidłowe następujące stanowisko przedstawione przez Wnioskodawcę, będącego producentem lodów: Wnioskodawca uznaje za zasadne stanowisko, zgodnie z którym całość procesów opisanych (...) w stanie faktycznym można zakwalifikować jako działalność badawczo-rozwojową. Należy podkreślić, że pomiędzy poszczególnymi fazami prac istnieje wyraźny związek - tworzą one spójny proces pozwalający na opracowanie nowego lub poprawionego Produktu. Tym samym, stanowią nierozerwalną całość logiczną i ekonomiczną. Nie może bowiem powstać gotowy produkt - Lody - z pominięciem, którejkolwiek z faz. W konsekwencji, między fazami procesu tworzenia Lodów istnieje ścisła zależność i związek przyczynowo-skutkowy.
 • z 11 października 2017 r. sygn. 0115-KDIT2-3.4010.160.2017 2.PS, odnosząca się do stanu faktycznego, w którym Wnioskodawca wskazuje, że zajmuje się przetwórstwem nasion oleistych i produkcją tłuszczów roślinnych. Organ odstąpił od uzasadnienia prawnego uznając za prawidłowe w pełni następujące stanowisko Spółki: W świetle powyższego, w opinii Spółki realizowane przez nią Prace badawczo-rozwojowe stanowią badania przemysłowe lub prace rozwojowe, o których mowa w ustawie o p.d.o.p. ponieważ: są nakierowane na zdobycie nowej wiedzy w celu opracowania nowych produktów na bazie oleju rzepakowego oraz opracowania nowych technologii pozwalających na zwiększenie palety zastosowań dla produktów ubocznych powstających w procesie tłoczenia oleju lub, wykorzystują dostępną wiedzę w celu opracowania nowych receptur / metod produkcji wyrobów posiadających właściwości fizykochemiczne zoptymalizowane dla potrzeb konkretnych branż oraz opracowania / modyfikacji receptur w celu polepszenia walorów zdrowotnych lub innych (np. terminu przydatności do spożycia) produktów Spółki, mają charakter twórczy, są prowadzone w sposób systematyczny według określonych harmonogramów przez specjalnie wybrane osoby posiadające odpowiednie kompetencje i wykształcenie oraz mają na celu zwiększenie zasobów wiedzy oraz wykorzystania już dostępnych zasobów wiedzy w zakresie produkcji tłuszczów roślinnych i przetwórstwa nasion oleistych.

W związku z powyższym, podejmowane przez Spółkę działania do realizacji projektów z Obszarów B+R spełniają definicję działalności badawczo-rozwojowej wskazaną w art. 4a pkt 26 Ustawy CIT, gdyż:

 • podejmowane przez Wnioskodawcę działania w celu realizacji Projektów z Obszarów B+R stanowią prace rozwojowe;
 • prace podejmowane w ramach Obszarów B+R mają charakter twórczy - celem podejmowanych przez Spółkę działań jest tworzenie nowych i oryginalnych rozwiązań, które nie mają odtwórczego charakteru;
 • prace realizowane w ramach Obszarów B+R prowadzone są w systematyczny sposób - działalność Wnioskodawcy w tym zakresie prowadzona jest w sposób metodyczny, zaplanowany i uporządkowany. Ponadto Spółka podejmuje działania w ramach Obszarów B+R w sposób ciągły, stały i nieokazjonalny, czego dowodem jest planowana realizacja poszczególnych zamierzeń;
 • działania podejmowane przez Spółkę w ramach Obszarów B+R nie stanowią prac rutynowych i okresowych;
 • czynności podejmowane przez Wnioskodawcę w ramach Obszarów B+R stanowią działalność twórczą obejmującą prace rozwojowe (co zostało wskazane powyżej), podejmowaną w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosować - realizując Projekty z Obszarów B+R Spółka rozwija specjalistyczną wiedzę oraz umiejętności, które może wykorzystać zarówno w ramach bieżących Projektów z Obszarów B+R, jak również w ramach przyszłych projektów.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 4a pkt 26 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 865, dalej: „ustawa o CIT”), przez działalność badawczo-rozwojową należy rozumieć działalność twórczą obejmującą badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowaną w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań.

Zgodnie z art. 4a pkt 27 ustawy o CIT, badania naukowe to:

 1. badania podstawowe w rozumieniu art. 4 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
 2. badania aplikacyjne w rozumieniu art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce, badania naukowe są działalnością obejmującą:

 1. badania podstawowe rozumiane jako prace empiryczne lub teoretyczne mające przede wszystkim na celu zdobywanie nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie zastosowanie komercyjne;
 2. badania aplikacyjne rozumiane jako prace mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności, nastawione na opracowywanie nowych produktów, procesów lub usług lub wprowadzanie do nich znaczących ulepszeń.

Stosownie do art. 4a pkt 28 ustawy o CIT, ilekroć w ustawie jest mowa o pracach rozwojowych - oznacza to prace rozwojowe w rozumieniu art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Zgodnie z art. 4 ust. 3 ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce, prace rozwojowe są działalnością obejmującą nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności, w tym w zakresie narzędzi informatycznych lub oprogramowania, do planowania produkcji oraz projektowania i tworzenia zmienionych, ulepszonych lub nowych produktów, procesów lub usług, z wyłączeniem działalności obejmującej rutynowe i okresowe zmiany wprowadzane do nich, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń.

Zgodnie z art. 18d ust. 1 ustawy o CIT, podatnik uzyskujący przychody inne niż przychody z zysków kapitałowych odlicza od podstawy opodatkowania, ustalonej zgodnie z art. 18, koszty uzyskania przychodów poniesione na działalność badawczo-rozwojową, zwane dalej „kosztami kwalifikowanymi”. Kwota odliczenia nie może w roku podatkowym przekraczać kwoty dochodu uzyskanego przez podatnika z przychodów innych niż przychody z zysków kapitałowych.

Jak stanowi art. 18d ust. 7 ustawy o CIT w brzmieniu obowiązującym od 30 kwietnia 2018 r., który został zmieniony na podstawie art. 27 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej (Dz.U. 2018, poz. 650), kwota kosztów kwalifikowanych nie może przekroczyć:

 1. w przypadku gdy podatnik, o którym mowa w ust. 3a, jest mikroprzedsiębiorcą, małym lub średnim przedsiębiorcą, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców – 150% kosztów, o których mowa w ust. 2-3a;
 2. w przypadku pozostałych podatników, o których mowa w ust. 3a – 150% kosztów, o których mowa w ust. 2 pkt 1-4a i ust. 2a-3a, oraz 100% kosztów, o których mowa w ust. 2 pkt 5;
 3. w przypadku pozostałych podatników – 100% kosztów, o których mowa w ust. 2-3.

Przenosząc powyższe na grunt rozpatrywanej sprawy, wskazać należy, że w celu skorzystania z ulgi na działalność badawczo-rozwojową należy przeprowadzić analizę nakierowaną na:

 1. zidentyfikowanie przejawów działalności gospodarczej, które mogą zostać uznane za działalność badawczo-rozwojową (tj. tych aktywności podatnika, które spełniają definicję wskazane w art. 4a pkt 26-28 ustawy o CIT);
 2. określenie kosztów działalności badawczo-rozwojowej (poprzez zidentyfikowanie kosztów spełniających definicję „kosztów kwalifikowanych” o jakich mowa w art. 18d ustawy o CIT);
 3. zidentyfikowanie dokumentacji uzasadniającej prawo do skorzystania z ulgi oraz wypełnienie obowiązków formalnych (przede wszystkim w celu realizacji obowiązku wskazanego w art. 9 ust. 1b ustawy o CIT).

Ustawodawca wprowadził definicję działalności badawczo-rozwojowej w art. 4a pkt 26 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zgodnie z którą (jak już wyżej wskazano) przez działalność badawczo-rozwojową należy rozumieć działalność twórczą obejmującą badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowaną w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań.

Z ustawowej definicji wynika zatem, że taka działalność musi mieć charakter twórczy. Posłużenie się tym sformułowaniem wskazuje, iż działalność badawczo-rozwojowa to taka aktywność, która nastawiona jest na tworzenie nowych i oryginalnych rozwiązań, często o charakterze unikatowym, które nie mają odtwórczego charakteru. Po drugie, z art. 4a pkt 26 ustawy o CIT wynika, że działalność badawczo-rozwojowa musi być podejmowana w systematyczny sposób. Przesłankę tę należy rozumieć jako zakaz obejmowania ulgą incydentalnych działań podatnika. Po trzecie, taka działalność musi mieć określony cel, tj. powinna być nakierowana na zwiększenie zasobów wiedzy oraz ich wykorzystanie do tworzenia nowych zastosowań.

Kluczowe, jest zawarte w definicji działalności badawczo-rozwojowej rozróżnienie, które wskazuje, że taka działalność obejmuje dwie rodzaje aktywności, tj.: badania naukowe (zdefiniowane w art. 4a pkt 27 ustawy o CIT) oraz prace rozwojowe (o których mowa w art. 4 pkt 28 ustawy o CIT).

Należy zwrócić uwagę na podkreślone wyłączenie zawarte w art. 4a pkt 28 ustawy o CIT, który odsyła do art. 4 ust. 3 ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce, mogące odnosić się do wielu przejawów aktywności podatnika. Zastrzeżenie zostało wprowadzone w celu wyeliminowania z zakresu ulgi na działalność badawczo-rozwojową tych przejawów aktywności podatnika, które pomimo ulepszenia istniejących usług oraz innych operacji w toku z uwagi na swoją cykliczność (okresowość) oraz brak innowacyjnego charakteru (rutynowość) nie mogą stanowić prac rozwojowych.

W objaśnieniach dotyczących ulgi na działalność badawczo-rozwojową, zawartych na stronach internetowych Ministerstwa Finansów wskazano, że każda ulga w podatku dochodowym ma charakter wyjątkowy i stanowi odstępstwo od zasady powszechności i równości opodatkowania. Ulgi podatkowe z jednej strony zmniejszają obciążenia fiskalne podatnika, z drugiej zaś dochody sektora finansów publicznych. W konsekwencji, wszelkie przepisy prawa podatkowego, które dotyczą szeroko rozumianych preferencji podatkowych, należy wykładać ściśle.

Zatem, tylko te działania podatnika można zaliczyć do działalności badawczo-rozwojowej, które wyczerpują znamiona definicji zawartej w treści art. 4a pkt 26 ustawy o CIT.

Analizując przedstawiony stan faktyczny oraz zdarzenie przyszłe stwierdzić należy, że wskazane przez Wnioskodawcę czynności wspierające nie obejmują działań, które stanowiłyby badania naukowe bądź prace rozwojowe zdefiniowane w treści art. 4a pkt 26-28 ustawy o CIT.

Działania te sprowadzają się do działań „pośrednio” związanych z działalnością badawczo-rozwojową, trudno przypisać im charakter twórczy oraz mający na celu zwiększenie zasobów wiedzy oraz wykorzystanie tych zasobów do tworzenia nowych zastosowań, nie stanowiąc tym samym działalności badawczo-rozwojowej.

Zgodnie ze ścisłą wykładnią przepisów odnoszących się do korzystania z ulgi B+R odliczeniu mogą podlegać koszty uzyskania przychodów poniesione na zdefiniowaną w ustawie działalność badawczo-rozwojową, które zostały wymienione w katalogu tzw. kosztów kwalifikowanych.

Reasumując, stanowisko Wnioskodawcy, w zakresie ustalenia, czy prowadzone przez Spółkę prace w ramach Zleceń, Modernizacji, Nowości oraz Optymalizacji stanowią prace o charakterze rozwojowym i tym samym spełniają definicję działalności badawczo-rozwojowej, w rozumieniu art. 4a pkt 26-28 Ustawy CIT w brzmieniu obowiązującym od 1 października 2018 r., która uprawnia do zastosowania ulgi określonej w art. 18d Ustawy CIT, należało uznać za prawidłowe.

Należy jednocześnie zaznaczyć, że niniejsza interpretacja dotyczy wyłącznie problematyki będącej ściśle przedmiotem zapytania Wnioskodawcy. Treść pytania wyznacza bowiem granice tematyczne wydawanej interpretacji.

Nadmienia się, że w zakresie pytań oznaczonych we wniosku nr 2 i 3 wydano odrębne rozstrzygnięcia.

Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;
 3. z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych (art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej).

Powyższe unormowania należy odczytywać łącznie z przepisami art. 33 ustawy z 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2193), wprowadzającymi regulacje intertemporalne.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym, a w przypadku interpretacji dotyczącej zdarzenia przyszłego stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2018 r., poz. 1302, z późn. zm.). Skargę wnosi się w dwóch egzemplarzach (art. 47 § 1 ww. ustawy) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała lub drogą elektroniczną na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 54 § 1a ww. ustawy), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy). W przypadku pism i załączników wnoszonych w formie dokumentu elektronicznego odpisów nie dołącza się (art. 47 § 3 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.


doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj