Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej
0114-KDIP3-1.4011.381.2019.3.MJ
z 25 września 2019 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA


Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r., poz. 900, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 4 lipca 2019 r. (data wpływu 9 lipca 2019 r.) uzupełnionym pismem z dnia 6 września 2019 r. (data nadania 6 września 2019 r., data wpływu 12 września 2019 r.) na wezwanie z dnia 26 sierpnia 2019 r. Nr 0114-KDIP3-1.4011.381.2019.2.MJ o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie kwalifikacji do odpowiedniego źródła przychodów uzyskiwanych przez Wnioskodawcę w związku z realizacją umowy zawartej ze Spółką – jest prawidłowe.


UZASADNIENIE


W dniu 9 lipca 2019 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie kwalifikacji do odpowiedniego źródła przychodów uzyskiwanych przez Wnioskodawcę w związku z realizacją umowy zawartej ze Spółką.


Z uwagi na braki formalne, pismem z dnia 26 sierpnia 2019 r. (data nadania 26 sierpnia 2019 r., data doręczenia 30 sierpnia 2019 r.) Nr 0114-KDIP3-1.4011.381.2019.2.MJ, tut. organ wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia braków formalnych.


Pismem z dnia 6 września 2019 r. (data nadania 6 września 2019 r., data wpływu 12 września 2019 r.) Wnioskodawca uzupełnił wniosek w terminie.


We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.


Wnioskodawca jest członkiem jednoosobowego zarządu spółki kapitałowej (dalej: „Spółka”). Niezależnie od sprawowanej przez siebie funkcji, Wnioskodawca posiada pośrednią kontrolę kapitałową nad Spółką w ten sposób, że jest jednym w dwóch udziałowców Sp. z o.o., która jest właścicielem 100% udziałów w Spółce. Wnioskodawca pełni swoją funkcję w Spółce na podstawie stosunku powołania oraz pobiera z tego tytułu wynagrodzenie.


Przedmiotem działalności gospodarczej prowadzonej w Spółce jest:

 1. 62.01 .Z Działalność związana z oprogramowaniem,
 2. 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,
 3. 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,
 4. 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,
 5. 63.11.Z. Przetwarzanie danych; Zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,
 6. 63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 7. 96.09.Z Pozostała działalność usługowa gdzie indziej niesklasyfikowana,
 8. 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych.

W ramach powyższych usług, Spółka tworzy oraz wdraża oprogramowanie komputerowe do rozpoznawania danych na dokumentach i oprogramowanie do robotyzacji procesów biznesowych. Spółka posiada własne autorskie produkty (oprogramowanie) oraz ma możliwość dysponowania produktami (oprogramowaniem) swoich partnerów technologicznych. W tym drugim przypadku Spółka dokonuje wyłącznie wdrożenia/uruchomienia produktu u klienta z którym podpisała umowę, co również wymaga m.in. prac informatycznych.


Każda umowa zawarta przez Spółkę z klientem jest traktowana jako odrębny projekt. Generalnie rzecz biorąc można powiedzieć, że każdy z projektów realizowanych przez Spółkę dla jej klientów biznesowych, składa się z następujących etapów:

 1. Analiza przedwdrożeniowa potrzeb klienta, analiza procesów biznesowych i ich udokumentowanie.
 2. Przygotowanie koncepcji realizacji potrzeb klienta i jego procesów biznesowych w narzędziach informatycznych którymi zajmuje się Spółka (oprogramowanie własne/oprogramowanie partnerów technologicznych/ nowy kod).
 3. Prezentacja i zatwierdzenie przygotowanej koncepcji z klientem, z którym Spółka ma podpisany kontrakt.
 4. Parametryzacja rozwiązań informatycznych według przygotowanej koncepcji.
 5. Testy wewnętrzne i testy z klientem przygotowanego rozwiązania
 6. Szkolenia i uruchomienie przygotowanego rozwiązania.

Powyższe zadania realizowane są zawsze na potrzeby konkretnego klienta, z którym Spółka wcześniej podpisała konkretną umowę. Środki pozyskane przez Spółkę w związku z realizacją powyższych usług stanowią jej główne źródło przychodów.


Wnioskodawca niezależnie od pełnienia w Spółce obowiązków stricte zarządczych (menadżerskich) związanych z pełnioną w oparciu o stosunek powołania funkcją członka zarządu, z racji posiadanego wykształcenia oraz doświadczenia zawodowego, w miarę swoich możliwości planuje wspomagać personel Spółki w jej bieżącej działalności, której kluczowe aspekty zostały opisane powyżej.


W celu sformalizowania powyższych aktywności, a także ich zintensyfikowania i poszerzania w przyszłości (czego wymaga i będzie wymagał w przyszłości rozwój Spółki), Wnioskodawca rozważa założenie indywidualnej działalności gospodarczej, której przedmiotem będzie świadczenie usług z zakresu oznaczonego w PKD symbolami:

 1. 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem,
 2. 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,
 3. 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,
 4. 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych.

Jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą w opisanym wyżej zakresie, Wnioskodawca zawrze ze Spółką umowę, na mocy której będzie świadczył na rzecz jej klientów, jako podwykonawca Spółki, usługi wpisujące się w usługi oferowane tym klientom przez Spółkę.


Biorąc pod uwagę zakres usług realizowanych przez Spółkę na rzecz jej klientów w ramach poszczególnych projektów, Wnioskodawca pragnie poinformować, że planowany zakres usług, które będą przedmiotem jego umowy ze Spółką (i które faktycznie w ramach tej umowy będą przez niego świadczone), będzie następujący:

 1. Analiza przedwdrożeniowa potrzeb klienta, analiza procesów biznesowych i ich udokumentowanie.
 2. Przygotowanie koncepcji realizacji potrzeb klienta i jego procesów biznesowych w narzędziach informatycznych którymi zajmuje się Spółka.
 3. Prezentacja i zatwierdzenie przygotowanej koncepcji z klientem z którym Spółka ma podpisany kontrakt.
 4. Testy wewnętrzne i testy z klientem przygotowanego rozwiązania.

Ponadto w piśmie z dnia 6 września 2019 r. (data wpływu 12 września 2019 r.) Wnioskodawca poinformował, że umowa zawarta ze Spółką w zakresie której Wnioskodawca będzie świadczył wskazane we wniosku usługi na rzecz klientów Spółki, nie będzie miała charakteru kontraktu menedżerskiego, umowy o zarządzanie przedsiębiorstwem ani umowy o podobnym charakterze. Tak jak wyjaśnił Wnioskodawca w treści swojego wniosku, opisując zdarzenie przyszłe, jest on prezesem Spółki oraz wykonuje już swoje obowiązki w zakresie zarządzania Spółką w oparciu o stosunek powołania, pobierając z tego tytułu wynagrodzenie.


Odnośnie sposobu wykonywania czynności wynikających z planowanej umowy ze Spółką w kontekście ich samodzielnego charakteru (wykonywanie zleconych czynności „pod kierownictwem, w miejscu i czasie wyznaczonym przez zlecającego”), Wnioskodawca pragnie zwrócić uwagę, że w treści swojego wniosku wyczerpująco opisał okoliczności w jakich będą wykonywane zlecone czynności. Celem tych wyjaśnień było przedstawienie Dyrektorowi KIS elementów zdarzenia przyszłego jako podstawy do oceny, czy w świetle tak przedstawionych okoliczności, wykonywanie opisanych we wniosku czynności, pozwala na uznanie że będą one wykonywane pod kierownictwem, w miejscu i czasie wyznaczonym przez zlecającego czy też nie, co z kolei stanowi podstawę do udzielenia odpowiedzi na pytania zadane przez Wnioskodawcę (w szczególności na pytanie dotyczące podatku dochodowego od osób fizycznych). Własną ocenę powyższego, Wnioskodawca przedstawił w części H wniosku, stając na stanowisku że wskazane okoliczności powodują, iż w jego ocenie zlecone czynności nie będą wykonywane pod kierownictwem, w miejscu i czasie wyznaczonym przez zlecającego. Wnioskodawca uważa więc, że jest to podejście prawidłowe, nie mniej jednak przedstawiona przez Wnioskodawcę ocena opisanych przez niego w części G wniosku okoliczności w kontekście przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie może równocześnie stanowić elementu stanu faktycznego.


Wnioskodawca wskazał zatem, że biorąc pod uwagę okoliczność, że Wnioskodawca jako prezes zarządu Spółki, faktycznie wykonuje swoje obowiązki z zakresu zarządzania Spółką, na terenie jej siedziby, również obowiązki merytoryczne związane z realizacją postanowień opisanej wyżej umowy w odniesieniu o konkretnego projektu, byłyby wykonywane głównie, choć nie wyłącznie na terenie siedziby Spółki. Okoliczność tak jest podyktowana względami praktyczności i ekonomiki takiej współpracy będzie jednak stanowić element autonomicznej decyzji Wnioskodawcy a nie jego obowiązku wobec Spółki. Umowa taka będzie w praktyce realizowana z wykorzystaniem niektórych elementów infrastruktury Spółki z której Wnioskodawca jako prezes zarządu i tak korzysta wykonując swoje obowiązki z zakresu zarządzania Spółką, takie jak np. pomieszczenie w które Wnioskodawca zajmuje jako prezes zarządu, laptop, telefon komórkowy, możliwość dostępu do specjalistycznego oprogramowania itp. Postanowienia umowy będą jednak przewidywać (taka też będzie praktyka), że to Wnioskodawca sam będzie decydował o czasie i miejscu świadczonych usług z zastrzeżeniem przestrzegania niezbędnych terminów wobec klientów Spółki, harmonogramów poszczególnych projektów oraz z uwzględnieniem specyfiki tych usług a także potrzeb.


Niezależnie od tego w świetle zadanego przez Dyrektora KIS pytania, Wnioskodawca pragnie dodatkowo uzupełnić oraz doprecyzować, co również wynika z opisu stanu faktycznego, że Wnioskodawca jest prezesem zarządu Spółki uprawnionym do jej jednoosobowej reprezentacji. Będzie zatem reprezentował zleceniodawcę (Spółkę) w relacji ze zleceniobiorcą, którym równocześnie będzie on sam jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą. W rezultacie w opisanych powyżej okolicznościach Wnioskodawca aby doprowadzić do sytuacji w której wykonuje zlecone czynności pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez zlecającego (Spółkę) musiałby de facto wydawać polecenia kierownicze sam sobie (formalnie poprzez strukturę spółki) co dodatkowo wskazuje na brak możliwości powstania takiej zależności (powyższe dotyczy również kwestii miejsca i czasu wykonywania tych czynności).

Odnośnie ponoszenia przez Wnioskodawcę ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną przez Wnioskodawcę działalnością, to Wnioskodawca pragnie zwrócić uwagę, że w treści swojego wniosku wyczerpująco opisał okoliczności w jakich będą wykonywane zlecone czynności w tym kontekście. Celem tych wyjaśnień było przedstawienie Dyrektorowi KIS elementów zdarzenia przyszłego jako podstawy do oceny, czy w świetle tak przedstawionych okoliczności, wykonywanie opisanych we wniosku czynności, pozwala na uznanie czy Wnioskodawca wykonujący czynności wynikające z umowy zawartej ze Spółką będzie ponosił ryzyko gospodarcze związane z prowadzoną działalnością, czy też nie. W części H wniosku Wnioskodawca przedstawił w tym zakresie własne stanowisko, zgodnie z którym takie ryzyko po stronie Wnioskodawcy powstanie. Powyższa ocena nie może jednak równocześnie stanowić elementu zdarzenia przyszłego. Taką funkcję pełni bowiem wyłącznie opis okoliczności prowadzących (i to wyłącznie w ocenie Wnioskodawcy) do takiego stwierdzenia który Wnioskodawca zawarł w części G wniosku.

W tym kontekście Wnioskodawca zaznaczył w treści Wniosku, że umowa ze Spółką w żadnym przypadku nie będzie zobowiązywała Spółki do angażowania Wnioskodawcy do realizacji jakichkolwiek prac. Wnioskodawca przewiduje jednak, że jego merytoryczne zaangażowanie docelowo będzie dotyczyć w większym lub mniejszym stopniu, większości projektów realizowanych przez Spółkę. Wnioskodawca pragnie jednak przy tym zaznaczyć, że w odniesieniu do każdego z takich projektów, zakres faktycznie wykonywanych prac może się różnić tj. w odniesieniu do każdego konkretnego projektu, czynności realizowane na podstawie umowy ze Spółką i wskazane przez Wnioskodawcę w punktach w części G wniosku, mogą być przez Wnioskodawcę zrealizowane w całości, lub też częściowo (wszystkie punkty, lub tylko niektóre) w różnym wymiarze godzin w zależności od konkretnych potrzeb i okoliczności.

Ponadto udział Wnioskodawcy w realizacji ewentualnych projektów oraz jego intensywność, będzie uzależniona przede wszystkim od tego czy i kiedy w ogóle jakiekolwiek projekty będą realizowane przez Spółkę w danym roku podatkowym. Wnioskodawca pragnie przy tym zaznaczyć, że obecnie w ciągu roku (dane z ostatnich 5 lat) Spółka realizuje od 5 do 10 projektów wdrożeniowych w różnych okresach czasu. Liczba projektów, ich wartość i czas trwania są jednak zdarzeniami o charakterze przyszłym i niepewnym i zależą od uwarunkowań biznesowych.

Powyższe okoliczności będą w oczywisty sposób rzutować zarówno na wysokość wynagrodzenia Wnioskodawcy, terminy i częstotliwość jego wypłaty (wynagrodzenie Wnioskodawcy będzie bowiem rozliczane według stawek za godzinę pracy w danym miesiącu i nie będzie zawierać jakichkolwiek stałych elementów), oraz przede wszystkim mogą skutkować w ogóle brakiem jakiegokolwiek wynagrodzenia w sytuacji np. gdy w danym okresie Spółka nie będzie realizować żadnych projektów wymagających zaangażowania się w nich Wnioskodawcy lub też w ogóle nie będzie realizować żadnych projektów (co jest równoznaczne z brakiem w ogóle jakichkolwiek zleceń dla Wnioskodawcy w ramach zawartej umowy).

Biorąc pod uwagę okoliczność, że Wnioskodawca jako prezes zarządu Spółki, faktycznie wykonuje swoje obowiązki z zakresu zarządzania Spółką, na terenie jej siedziby, również obowiązki merytoryczne związane z realizacją postanowień opisanej wyżej umowy w odniesieniu o konkretnego projektu, byłyby wykonywane głównie, choć nie wyłącznie na terenie siedziby Spółki. Okoliczność taka jest podyktowana względami praktyczności i ekonomiki takiej współpracy będzie jednak stanowić element autonomicznej decyzji Wnioskodawcy a nie jego obowiązku wobec Spółki. Umowa taka będzie w praktyce realizowana z wykorzystaniem niektórych elementów infrastruktury Spółki z której Wnioskodawca jako prezes zarządu i tak korzysta wykonując swoje obowiązki z zakresu zarządzania Spółką, takie jak np. pomieszczenie, które Wnioskodawca zajmuje jako prezes zarządu, laptop, telefon komórkowy, możliwość dostępu do specjalistycznego oprogramowania itp. Postanowienia umowy będą jednak przewidywać (taka też będzie praktyka), że to Wnioskodawca sam będzie decydował o czasie i miejscu świadczonych usług z zastrzeżeniem przestrzegania niezbędnych terminów wobec klientów Spółki, harmonogramów poszczególnych projektów oraz z uwzględnieniem specyfiki tych usług a także potrzeb.


Rozliczenia między Wnioskodawcą a Spółką będą odbywały się w interwałach miesięcznych na podstawie zaakceptowanego przez Spółkę zestawienia liczby godzin przepracowanych przez Wnioskodawcę w danym miesiącu


Umowa nie będzie przewidywać jakichkolwiek dodatkowych świadczeń dla Wnioskodawcy, zarówno stałych jak i zmiennych, poza wynagrodzeniem za faktycznie przepracowane nad danym projektem godziny. Na jej podstawie nie będzie również Wnioskodawcy przysługiwało prawo do jakichkolwiek zwolnień, urlopów (ani ich odpowiedników w postaci możliwości wstrzymywania się od wykonywania zlecenia w określonych okresach czasu itp.). Ponadto Wnioskodawcy nie będzie przysługiwał od Spółki zwrot jakichkolwiek wydatków czy kosztów prowadzenia przez niego działalności gospodarczej z wyłączeniem kosztów podróży i zakwaterowania w przypadku konieczności świadczenia usług na rzecz klientów Spółki poza miejscem stałego pobytu Wnioskodawcy.

Niezależnie jednak od tego w związku z zadanym przez Dyrektora KIS pytaniem, Wnioskodawca pragnie uzupełnić i doprecyzować że wynikające z powyższych okoliczności ryzyko gospodarcze leżące po stronie Wnioskodawcy, wynika również z tego że Wnioskodawca będzie mógł, o ile takie będą uwarunkowania biznesowe (relacja koszt/zysk, koszt/czas itp.) podzlecać realizację niektórych lub wszystkich czynności umówionych ze Spółką osobom trzecim (w tym firmom), ponosząc pełne ryzyko gospodarcze związane z prawidłową i terminową realizacją tych zleceń oraz odpowiedzialność za nie wobec osób trzecich (na zasadach opisanych we wniosku oraz w niniejszym uzupełnieniu wniosku).

Odnośnie ponoszenia przez Wnioskodawcę odpowiedzialności wobec osób trzecich za rezultat i wykonanie czynności objętych umową, to Wnioskodawca pragnie zwrócić uwagę, że w treści swojego wniosku wyczerpująco opisał zakres tej odpowiedzialności. Celem tych wyjaśnień było przedstawienie Dyrektorowi KIS elementów zdarzenia przyszłego jako podstawy do oceny, czy w świetle tak przedstawionych okoliczności, Wnioskodawca będzie ponosił odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat i wykonanie czynności, czy też nie. W części H wniosku Wnioskodawca przedstawił w tym zakresie własne stanowisko, zgodnie z którym taka odpowiedzialność po stronie Wnioskodawcy powstanie. Powyższa ocena nie może w związku z tym równocześnie stanowić elementu zdarzenia przyszłego. Taką funkcję pełni bowiem wyłącznie opis okoliczności prowadzących (i to wyłącznie w ocenie Wnioskodawcy) do takiego stwierdzenia który Wnioskodawca zawarł w części G wniosku.

Konkretnie zaś, odnośnie odpowiedzialności Wnioskodawcy jako zleceniobiorcy wobec osób trzecich to, jak Wnioskodawca wprost wskazał w treści swojego wniosku opisując zdarzenie przyszłe, umowa zawarta między Wnioskodawcą a Spółką będzie zawierać postanowienie w myśl którego odpowiedzialność wobec osób trzecich za wykonane w jej ramach zlecenia Wnioskodawca będzie ponosił osobiście. Wnioskodawca doprecyzował ponadto, że strony planują przyjąć w tym zakresie formułę prawną w myśl której Wnioskodawca zgadza się, że w przypadku skierowania przez osoby trzecie przeciwko Spółce roszczeń opartych na zawinionym przez Wnioskodawcę niewykonaniu lub nienależytym wykonaniu Usług powierzonych do wykonania Wnioskodawcy, Wnioskodawca będzie odpowiedzialny za to, że osoby trzecie nie będą dochodzić tych roszczeń od Spółki, a jeśli Spółka zostanie pociągnięta do odpowiedzialności przez te osoby trzecie, Spółka będzie miała prawo dochodzić od Wnioskodawcy roszczeń regresowych w pełnej wysokości, a także roszczeń odszkodowawczych. Odpowiedzialność Wnioskodawcy wobec osób trzecich może być ograniczona, ale wyłącznie w takim zakresie w jakim sama Spółka ograniczy swoją odpowiedzialność wobec osób trzecich (klientów Spółki) w związku z realizacją danego projektu.

Niezależnie jednak od tego w związku z zadanym przez Dyrektora KIS pytaniem, Wnioskodawca pragnie uzupełnić i doprecyzować, że o ponoszeniu przez Wnioskodawcę odpowiedzialności wobec osób trzecich świadczy i to, że będzie również ponosił na powyższych zasadach osobistą odpowiedzialność wobec osób trzecich, nawet w sytuacji, w której ze względów biznesowych dokona podzlecenia wykonania wszystkich lub niektórych czynności umówionych ze Spółką, podwykonawcom.


Na zakończenie Wnioskodawca pragnie wyjaśnić, że tak szczegółowo opisane zdarzenie przyszłe ma na celu właśnie dokonanie przez Dyrektora KIS oceny czy w świetle przedstawionych okoliczności zostały spełnione warunki pozytywne (nie zostały spełnione warunki negatywne) umożliwiające uznanie, że uzyskane z tytułu opisanej umowy przychody będą przychodami ze źródła opisanego w art. 10 ust. 1 pkt 3 PIT (pozarolnicza działalność gospodarcza). W tym zakresie Wnioskodawca przedstawił również swoje własne stanowisko. Gdyby Wnioskodawca był w stanie samodzielnie dokonać jednoznacznego stwierdzenia, że w świetle tak przedstawionych okoliczności:

 1. czynności wynikające z umowy zawartej ze Spółką będą wykonywane pod kierownictwem, w miejscu i czasie wyznaczonym przez zlecającego,
 2. Wnioskodawca jako wykonujący czynności wynikające z umowy zawartej ze Spółką będzie ponosił ryzyko gospodarcze związane z prowadzoną działalnością oraz
 3. Wnioskodawca jako przyjmujący zlecenie będzie ponosił odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat i wykonanie czynności objętych umową zawartą ze Spółką,

tak aby powyższe twierdzenia stanowiły opis zdarzenia przyszłego, to odpowiedź na pytanie oznaczone we wniosku numerem 2, byłaby oczywista i wniosek w tej części byłby bezprzedmiotowy. Tymczasem okoliczności te właśnie podlegają ocenie w pierwszej kolejności przez Wnioskodawcę, który przedstawił taką ocenę w części H wniosku, ostatecznie zaś przez Dyrektora KIS, gdyż dokonanie takiej oceny jest niezbędne aby udzielić odpowiedzi na zadane przez Wnioskodawcę pytanie.


W powyższym zakresie Wnioskodawca starał się możliwie jak najdokładniej przedstawić wszystkie okoliczności związane z wykonywaniem umowy zawartej ze Spółką.


W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.


 1. Czy w świetle przedstawionych okoliczności zdarzenia przyszłego, Wnioskodawca będzie występował jako osoba fizyczna samodzielnie wykonująca działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o VAT, a co za tym w odniesieniu do czynności wykonywanych w oparciu o postanowienia opisanej umowy w ramach prowadzonej indywidualnej działalności gospodarczej, będzie podatnikiem podatku VAT?
 2. Czy w świetle przedstawionych okoliczności zdarzenia przyszłego, przychody Wnioskodawcy uzyskane w związku z realizacją umowy w ramach prowadzonej przez Wnioskodawcę indywidualnej działalności gospodarczej, powinny być zakwalifikowane do źródła przychodów z art. 10 ust. 1 pkt 3 PIT (pozarolnicza działalność gospodarcza)?

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytanie nr 2 dotyczące podatku dochodowego od osób fizycznych. Odpowiedź na pytanie nr 1 w zakresie podatku od towarów i usług udzielona została odrębnie.


Zdaniem Wnioskodawcy,


Wnioskodawca stoi na stanowisku że w świetle obowiązujących przepisów PIT opisane w zdarzeniu przyszłym przychody z tytułu wykonywania w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, postanowień umowy należy zakwalifikować do źródła przychodów z art. 10 ust. 1 pkt 3 PIT - pozarolnicza działalność gospodarcza. Swoje stanowisko Wnioskodawca uzasadnia w następujący sposób:


Zgodnie z postanowieniami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 5a pkt 6) (dalej: „PIT”) działalnością gospodarczą albo pozarolniczą działalnością gospodarczą jest działalność zarobkowa:

 1. wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa,
 2. polegająca na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
 3. polegająca na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

- prowadzona we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.


Niezależnie od tego w art. 5b ust. 1 PIT zawarto tzw. negatywną definicję działalności gospodarczej, przyjmując, że za pozarolniczą działalność gospodarczą nie uznaje się jednakże czynności, które łącznie spełniają trzy warunki: 1) odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat tych czynności oraz ich wykonywanie, z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych, ponosi zlecający wykonanie tych czynności, 2) są one wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonych przez zlecającego te czynności, 3) wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością. Z powyższych przepisów wynika, że uznanie danej działalności w obszarze opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych za działalność gospodarczą wymaga stwierdzenia, iż jest to działalność zarobkowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły, prowadzona we własnym imieniu.

Pomimo stwierdzenia zaistnienia tych cech określonej działalności, tj. działalności, która w innych obszarach mogłaby zostać (ewentualnie) uznana za działalność gospodarczą, działalność taka nie będzie mogła być uznana za działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeśli przychody z takiej działalności zostały przez tę ustawę zaliczone do przychodów ze źródeł przychodów wymienionych wprost w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 -9 PIT.

Za działalność gospodarczą ustawodawca nie uznaje nadto aktywności podatnika, jeśli łącznie są spełnione trzy warunki, tj. odpowiedzialność za rezultat działalności ponosi podmiot zlecający wykonanie czynności, czynności są wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wskazanym przez zlecającego te czynności a wykonujący czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością.

W art. 10 ust. 1 pkt 1 PIT mowa jest o przychodach ze stosunku pracy. Nie jest kwestionowane, że chodzi o stosunek pracy w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 108). Zgodnie z tym przepisem przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca - do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem.

Orzecznictwo sądów administracyjnych w sposób jednoznaczny wskazuje, że łączne spełnienie wszystkich przesłanek (cech) wymienionych w art. 5a pkt 6 PIT determinuje możliwość kwalifikacji uzyskanego przez podatnika przychodu do źródła wymienionego w art. 10 ust. 1 pkt 3. (tak np. NSA w wyroku z dnia 25 września 2018 r., sygn. akt II FSK 2536/16). Zgodnie zaś z wyrokiem WSA w Olsztynie z dnia 8 sierpnia 2018 r., sygn. akt I SA/Ol 266/18 o zarobkowym charakterze działalności gospodarczej nie decyduje faktyczne osiągnięcie zysku, lecz zamiar jego osiągnięcia. Sam zamiar podatnika osiągnięcia zysku w związku z przeprowadzanymi przez niego transakcjami (czynnościami), nie przesądza jednak w sposób wyłączny o przypisaniu uzyskanego z tych operacji przychodu do źródła wymienionego w art. 10 ust. 1 pkt 3 PIT, bez jednoczesnego spełnienia pozostałych przesłanek z art. 5a pkt 6 ww. ustawy. O zaliczeniu określonych form aktywności podatnika do pozarolniczej działalności gospodarczej decyduje nie tyle dopełnienie przez niego wymogów formalnych, związanych z podjęciem i prowadzeniem działalności gospodarczej, ile okoliczności faktyczne świadczące o tym, że jego działania miały charakter zorganizowany i ciągły oraz, że były prowadzone w celu zarobkowym we własnym imieniu i na własny lub cudzy rachunek, a uzyskane w ten sposób przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9 ww. ustawy.


Wnioskodawca stoi na stanowisku, że spełnia wszystkie pozytywne, oraz że nie spełnia żadnej negatywnej przesłanki w zakresie kwalifikacji uzyskiwanych przez niego przychodów z opisanej umowy jako przychodów z działalności gospodarczej, przewidzianych w ustawie PIT.


Działalność Wnioskodawcy opisana w treści wniosku, będzie działalnością zarobkową o charakterze usługowym, będzie wykonywana przez niego w swoim własnym imieniu, jej rezultatem będzie uzyskiwanie przychodów oraz będzie prowadzona w sposób zorganizowany i ciągły.


Ponadto, podobnie jak w przypadku poprzedzającego pytania odnoszącego się do podatku VAT, Wnioskodawca pragnie ponownie podnieść, że:


 1. Warunek pierwszy – odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat tych czynności oraz ich wykonywanie (z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych).

Wnioskodawca pragnie wskazać, że w myśl przedstawionego przez niego zdarzenia przyszłego w celu realizacji postanowień umowy, która będzie wiązała Wnioskodawcę i Spółkę, Wnioskodawca będzie występował wobec klientów Spółki jako podwykonawca Spółki. Umowa zawarta między Wnioskodawcą a Spółką będzie przy tym wprost zawierać postanowienie, w myśl którego odpowiedzialność wobec osób trzecich (klientów Spółki) za wykonane w jej ramach zlecenia Wnioskodawca będzie ponosił osobiście. Odpowiedzialność będzie więc leżała po stronie Wnioskodawcy jako faktycznego wykonawcy czynności przewidzianych umową (oraz aneksem odnoszącym się już do zakresu prac w ramach konkretnego projekty dla konkretnego klienta) a nie po stronie Spółki. Jedyne ograniczenie odpowiedzialności Wnioskodawcy wobec osób trzecich może ewentualnie być związane z ograniczeniem takiej odpowiedzialności po stronie samej Spółki. Wnioskodawca rozumie przez to sytuację, w której jeśli przykładowo w ramach konkretnego projektu Spółka ponosi wobec swojego klienta wyłącznie odpowiedzialność za rzeczywistą szkodę (damnum emergens) a nie za utracone korzyści (lucrum cessans) to odpowiedzialność Wnioskodawcy wobec tego konkretnego klienta spółki będzie kształtowała się analogicznie. Wnioskodawca będzie więc ponosił odpowiedzialność za swoje działania i zaniechania wobec osoby trzeciej dokładnie w takim samym zakresie jak Spółka wobec tej samej osoby. Będzie to jednak w dalszym ciągu odpowiedzialność Wnioskodawcy za jego działania i zaniechania wobec tej osoby trzeciej (klienta) o charakterze wyłącznym i wyłączającym w stosunku do Spółki tzn. odpowiedzialność ta w całości leży po stronie Wnioskodawcy a jest wyłączona po stronie Spółki, zaś formuła prawna, którą strony przyjmą daje efekt pełnej indemnizacji Spółki przez Wnioskodawcę od jej odpowiedzialności wobec osób trzecich w zakresie czynności, które Wnioskodawca zrealizuje.


W takich okolicznościach nie dojdzie zatem do spełnienia warunku stanowiącego treść art. 5b ust. 1 pkt 1 PIT tj. odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat tych czynności oraz ich wykonywanie, z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych, ponosi zlecający wykonanie tych czynności.


 1. Warunek drugi – wykonywanie czynności pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonych przez zlecającego te czynności (Spółkę).

Drugą przesłanką, która musi zachodzić łącznie z pozostałymi, jest wykonywanie czynności pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonych przez zlecającego ich wykonanie. Literalna wykładnia art. 5b ust. 1 pkt 2 prowadzi do wniosku, że wszystkie wymienione tu elementy, tj. kierownictwo, miejsce i czas muszą występować łącznie. Oznacza to, że jeżeli zabraknie choćby jednego z tych elementów składowych, to druga przesłanka nieuznania czynności za działalność gospodarczą nie będzie spełniona. Tymczasem w omawianej sprawie nie zajdzie żaden z wymienionych elementów składowych.


Jak wskazał Wnioskodawca opisując zdarzenie przyszłe, Wnioskodawca w zakresie zagadnień stanowiących przedmiot każdego konkretnego zlecenia, będzie współpracował z pracownikami i współpracownikami Spółki zaangażowanymi w realizację danego projektu co jest niezbędne ze względu na jego kompleksowość, nie mniej jednak możliwe będzie również, że w niektórych projektach w odniesieniu do niektórych lub wszystkich wymienionych punktów Wnioskodawca będzie wyłącznym ich wykonawcą. Sposób świadczenia konkretnych usług będzie jednak zależał od Wnioskodawcy jako samodzielnego podmiotu gospodarczego. Ewentualna współpraca Wnioskodawcy z pracownikami i współpracownikami Spółki, będzie mieć charakter koniecznej kooperacji a nie zależności jednej strony umowy względem drugiej. Wnioskodawca nie będzie więc formalnie ani faktycznie zobowiązany do współpracy z pracownikami i współpracownikami Spółki. W szczególności Wnioskodawca będzie sam organizował sobie sposób realizacji zlecenia (z zastrzeżeniem umówionych terminów i jakości, którym powinny odpowiadać wykonywane przez niego czynności). Nie mniej jednak okoliczności współpracy Wnioskodawcy ze Spółkę a w szczególności fakt, że Wnioskodawca będzie występował jako podwykonawca spółki, determinują konieczność koordynacji wzajemnych działań. Koordynacja ta i związane z nią uzgodnienia nie będą wykraczały ponad standardowe zasady współpracy między przedsiębiorcami działającymi wspólnie na rzecz tego samego kontrahenta (klienta). Wnioskodawca stoi na stanowisku, że takie ustalenia i zasady współpracy nie odbiegają w niczym od ustaleń stanowiących standardową treść umów tego typu między przedsiębiorcami z których jeden jest zleceniodawcą a drugi zleceniobiorcą. W szczególności Spółka nie będzie ingerowała w sposób wykonania tych czynności. Biorąc pod uwagę zakres swobody jaką będzie miał Wnioskodawca odnośnie metod, czasu i miejsca wykonywania postanowień umowy, nie można w opinii Wnioskodawcy w żadnym wypadku uznać, że opisywana umowa doprowadzi do wygenerowania między Wnioskodawcą a Spółką zależności charakterystycznej i podobnej do zależności pracownik - pracodawca. W żadnym wypadku bowiem Wnioskodawca nie będzie wykonywał czynności pod kierownictwem, oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez Spółkę


Wnioskodawca stoi więc na stanowisku, że w opisanej sytuacji nie będzie dochodziło do spełnienia warunku stanowiącego treść art. 5b ust. 1 pkt 2 PIT, tj. że czynności są wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonych przez zlecającego te czynności.


 1. Warunek trzeci – ryzyko gospodarcze związane z prowadzoną działalnością.

Zgodnie z definicją zawartą w Uniwersalnym słowniku języka polskiego (red. S. Dubisz, PWN, Warszawa 2008), ryzyko oznacza: „1. możliwość, prawdopodobieństwo, że coś się nie uda; także: przedsięwzięcie, którego wynik jest niepewny; 2. odważenie się na takie niebezpieczeństwo; ryzykowanie; 3. prawdopodobieństwo powstania szkody obciążające osobę poszkodowaną niezależnie od jej winy, jeśli umowa lub przepis prawny nie zobowiązały innej osoby do wyrównania szkody". Sformułowanie „ryzyko gospodarcze”, o którym mowa w art. 5b ust. 1 pkt 3 PIT, oznacza więc potencjalny brak pewności co do powodzenia, osiągnięcia zamierzonych rezultatów w ramach podejmowanego przedsięwzięcia gospodarczego. Ryzyko gospodarcze związane z działalnością gospodarczą może być rozumiane w szczególności jako niepewność co do uzyskania wyników ekonomiczno-finansowych związanych z tą działalnością lub też podejmowanym przedsięwzięciem.


Jak wskazał to Wnioskodawca w opisie zdarzenia przyszłego, umowa zawarta ze Spółką wprowadzi wyłącznie ogólne zasady rozliczania zleceń realizowanych przez Wnioskodawcę. Konkretyzacja wynagrodzenia Wnioskodawcy będzie następowała w odniesieniu do każdego konkretnego projektu z osobna, i będzie następowała na kilku płaszczyznach.

Po pierwsze, liczba projektów wdrożeniowych realizowanych przez Spółkę nie jest z góry znana, stąd nawet w sytuacji w której Wnioskodawca brałby udział we wszystkich takich projektach (co w praktyce nie jest możliwe choćby ze względu na ograniczenia czasowe), to biorąc pod uwagę powyższą zmienną, nie da się przewidzieć częstotliwości przychodów oraz ich wysokości.

Po drugie Wnioskodawca nie będzie wspomagał Spółki we wszystkich projektach wdrożeniowych, które będą realizowane przez Spółkę.


Po trzecie w projektach w których Wnioskodawca będzie uczestniczył, stopień jego zaangażowania będzie różny w tym sensie, że wymienione przez Wnioskodawcę rodzajowo czynności tj.

 1. Analiza przedwdrożeniowa potrzeb klienta, analiza procesów biznesowych i ich udokumentowanie.
 2. Przygotowanie koncepcji realizacji potrzeb klienta i jego procesów biznesowych w narzędziach informatycznych którymi zajmuje się Spółka.
 3. Prezentacja i zatwierdzenie przygotowanej koncepcji z klientem z którym Spółka ma podpisany kontrakt.
 4. Testy wewnętrzne i testy z klientem przygotowanego rozwiązania

mogą być w przypadku konkretnego projektu w którym Wnioskodawca będzie uczestniczył wykonywane przez Wnioskodawcę w całości (pkt 1-4), lub w części (w dowolnej konfiguracji punktów) oraz w różnym zakresie w odniesieniu do każdego punktu tzn. Wnioskodawca może zrealizować np. pkt 4 w całości samodzielnie, lub też we współpracy z personelem Spółki).

Po czwarte każdy z punktów będzie mógł być realizowany przez Wnioskodawcę w całości samodzielnie lub też we współpracy z personelem Spółki co oczywiście przełoży się na liczbę godzin przepracowaną przy danym punkcie (i projekcie).


Po piąte, każdy z projektów będzie ze względu na swoją specyfikę (stopień trudności realizacji i czasochłonność) wymagał innego (większego lub mniejszego) zaangażowania sił i środków Spółki (a więc również i Wnioskodawcy), co również będzie miało wpływ na liczbę przepracowanych przez Wnioskodawcę godzin.


W rezultacie przychody Wnioskodawcy z tytułu realizacji postanowień umowy będą mieć zmienny i niepewny charakter zarówno co do ich wysokości, jak i częstotliwości.


Zmienność wynagrodzenia przejawiać się będzie w uzależnieniu jego wysokości od:

 1. samego uczestnictwa we wdrożeniu
 2. faktycznego nakładu pracy w ramach danego wdrożenia,
 3. stawki za godzinę pracy Wnioskodawcy.

W rezultacie Wnioskodawca przewiduje, że w niektórych miesiącach roku nie będzie uzyskiwał żadnych przychodów w związku z opisywaną umową a w miesiącach w których takie przychody będą uzyskiwane, ich wysokość będzie zmienna i niemożliwa do przewidzenia.


Zdaniem Wnioskodawcy w świetle tych okoliczności, nie sposób zaprzeczyć twierdzeniu, że zakres niepewności i ryzyka Wnioskodawcy, jako cechy charakterystycznej dla wykonywania działalności gospodarczej a wynikający z faktu zmiennego (i de facto niemożliwego do przewidzenia) charakteru jego wynagrodzenia z tytułu wykonywania postanowień umowy jest znaczny i nie można go w żadnym wypadku porównać z wynagrodzeniem, którego stałość, regularność i przewidywalność jest cechą charakterystyczną dla umów podobnych do stosunku pracy.


Tym samym w opisanych okolicznościach, nie dojdzie do spełnienia warunku stanowiącego treść art. 5b ust. 1 pkt 3 PIT, który stanowi, że wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością.


W rezultacie powyższego Wnioskodawca stoi na stanowisku, że zawierając i realizując postanowienia opisanej umowy w ramach zarejestrowanej działalności gospodarczej, Wnioskodawca będzie działał jako podatnik PIT uzyskujący przychody ze źródła przychodów opisanego w art. 10 ust. 1 pkt 3 PIT (tj. pozarolnicza działalność gospodarcza) spełniając definicję pozarolniczej działalności gospodarczej z art. 5 ust. 6 PIT oraz działając poza warunkami wyłączającymi stanowiącymi treść art. 5b ust. 1 PIT.


W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.


Zgodnie z przepisem art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1387, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.


Stosownie do treści art. 10 ust. 1 pkt 2 i 3 ww. ustawy: źródłami przychodów są:

 • działalność wykowywana osobiście (pkt 2),
 • pozarolnicza działalność gospodarcza (pkt 3).


W myśl art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej – oznacza to działalność zarobkową:

 1. wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
 2. polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
 3. polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

– prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.


Ponadto w myśl art. 5b ust. 1 ww. ustawy: za pozarolniczą działalność gospodarczą nie uznaje się czynności, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

 1. odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat tych czynności oraz ich wykonywanie, z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych, ponosi zlecający wykonanie tych czynności;
 2. są one wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonych przez zlecającego te czynności;
 3. wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością.

W kontekście działalności gospodarczej należy także zacytować art. 14 ust. 1 omawianej ustawy, zgodnie z którym, za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.


Stosownie do art. 13 pkt 7 i pkt 9 tej ustawy, za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, uważa się:

 • pkt 7 – przychody otrzymywane przez osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych,
 • pkt 9 – przychody uzyskane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, w tym przychody z tego rodzaju umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej – z wyjątkiem przychodów, o których mowa w pkt 7.


Należy zauważyć, że wyodrębnienie w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych w katalogu przychodów z działalności wykonywanej osobiście, przychodów z umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze – przy jednoczesnym zdefiniowaniu na użytek tej ustawy pojęcia pozarolniczej działalności gospodarczej – nie pozostawia wątpliwości, że źródłem tych przychodów nie jest pozarolnicza działalność gospodarcza, lecz zawsze działalność wykonywana osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.


Tym samym przychody uzyskane z tytułu tego rodzaju umów stanowią przychody z działalności wykonywanej osobiście, nawet jeżeli umowy te zawierane są w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej. Czynności zarządcze dotyczą określonej osoby, tym samym mogą być dokonywane bezpośrednio przez tę osobę. Jednocześnie, z uwagi na fakt, że w przypadku zawarcia umowy powierzającej zarząd przedsiębiorstwem występuje duża dowolność nazewnictwa, przepis art. 13 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dotyczy nie tylko przychodów uzyskanych na podstawie umów o zarządzanie, kontraktu menedżerskiego, lecz wszelkich umów o podobnym charakterze, z których wynika, że podatnikowi, w drodze umowy cywilnoprawnej, zostało zlecone sprawowanie zarządu przedsiębiorstwem, spółką czy instytucją.


Istotą kontraktu menedżerskiego, czy umów o zarządzanie przedsiębiorstwem lub umów o podobnym charakterze, zawieranych między przedsiębiorcą zlecającym zarząd a samodzielnym podmiotem – zarządcą jest zarządzanie przez ten ostatni podmiot tymże (cudzym) przedsiębiorstwem, na rzecz i w interesie przedsiębiorcy, na jego rachunek i ryzyko.

W tym miejscu należy również wskazać, że przychody członka zarządu spółki w przypadku zawarcia umowy o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktu menedżerskiego lub umowy o podobnym charakterze stanowią przychody zaliczone do źródła określonego w art. 13 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (stanowi o tym „wyłączenie” określone w art. 13 pkt 9 ustawy).


Z treści wniosku wynika, że umowa zawarta ze Spółką w zakresie, której Wnioskodawca będzie świadczył wskazane we wniosku usługi na rzecz klientów Spółki, nie będzie miała charakteru kontraktu menedżerskiego, umowy o zarządzanie przedsiębiorstwem ani umowy o podobnym charakterze. Ponadto równocześnie nie są spełnione łącznie warunki określone w art. 5b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a mianowicie odpowiedzialność wobec osób trzecich za wykonanie w jej ramach zlecenia Wnioskodawca będzie ponosił osobiście, czynności nie są wykonywane pod kierownictwem, miejscu i czasie wyznaczonym przez Spółkę, Wnioskodawca ponosi pełne ryzyko gospodarcze związane z prawidłową i terminową realizacją tych zleceń oraz odpowiedzialność za nie wobec osób trzecich. Dlatego też przychody uzyskiwane przez Wnioskodawcę ze świadczenia tych usług można uznać za przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, a więc przychody ze źródła przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 tej ustawy.


Tym samym Wnioskodawca, świadcząc w ramach prowadzonej działalności gospodarczej na rzecz klientów Spółki usługi wskazane w przedmiotowym wniosku, na podstawie umowy zawartej ze Spółką jest uprawniony do kwalifikowania przychodu uzyskanego z tego tytułu jako mającego źródło w pozarolniczej działalności gospodarczej, zgodnie z przepisami art. 5b w zw. z art. 10 ust. 1 pkt 3 oraz art. 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.


W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy jest za prawidłowe.


Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.


Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;
 3. z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych (art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej).


Powyższe unormowania należy odczytywać łącznie z przepisami art. 33 ustawy z 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2193), wprowadzającymi regulacje intertemporalne.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w … za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2018 r., poz. 1302, z późn. zm.). Skargę wnosi się w dwóch egzemplarzach (art. 47 § 1 ww. ustawy) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała lub drogą elektroniczną na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 54 § 1a ww. ustawy), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy). W przypadku pism i załączników wnoszonych w formie dokumentu elektronicznego odpisów nie dołącza się (art. 47 § 3 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.


doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj