Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej
0114-KDIP2-1.4010.291.2019.2.JS
z 16 września 2019 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r., poz. 900, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 26 czerwca 2019 r. (data wpływu 3 lipca 2019 r.) uzupełnionego pismem z dnia 4 września 2019 r. (data nadania 5 września 2019 r., data wpływu 9 września 2019 r.) na wezwanie z dnia 26 sierpnia 2019 r. Nr 0114-KDIP2-1.4010.291.2019.1.JS (data nadania 26 sierpnia 2019 r., data odbioru 29 sierpnia 2019 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy:

 • opisane Prace Projektowe w ramach Obszarów 1 i 2, dotyczące tworzenia nowych lub rozwoju już istniejących produktów oraz ich elementów, wypełniają definicję działalności badawczo-rozwojowej, o której mowa w art. 4a pkt 26 updop (pytanie Nr 1) – jest prawidłowe,
 • ponoszone przez Spółkę na rzecz Pracowników B+R zaangażowanych w realizację Prac Projektowych w ramach Obszarów 1 i 2 przedstawione w opisie stanu faktycznego/ zdarzenia przyszłego, Świadczenia Pracownicze w części finansowanej przez Wnioskodawcę stanowią koszty kwalifikowane, o których mowa w art. 18d ust. 2 pkt 1 oraz 1a updop (pytanie Nr 2) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 lipca 2019 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ulgi badawczo-rozwojowej.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny oraz zdarzenia przyszłe.


Sp. z o.o. (dalej: Wnioskodawca, lub Spółka), jest częścią działającej globalnie niemieckiej grupy (dalej: Grupa). W chwili obecnej Grupa posiada około 70 oddziałów w Europie, Ameryce Północnej i Południowej oraz Azji i USA. Zakłady produkcyjne znajdują się natomiast w Niemczech, Francji, USA i Wielkiej Brytanii. Na dzień dzisiejszy Grupa zatrudnia ok. 13.400 pracowników na całym świecie.

W swoim katalogu sprzedażowym Grupa oferuje maszyny do gięcia, wykrawania, łączenia wykrawania i obróbki laserowej, a także cięcia laserowego i maszyny spawalnicze. Natomiast w technologii laserowej Grupa oferuje systemy do cięcia, spawania i obróbki powierzchni elementów trójwymiarowych. Grupa produkuje również wysokowydajne lasery CO2, lasery dyskowe i światłowodowe, lasery z diodą bezpośrednią, ultrasortowe lasery impulsowe, a także lasery znakujące i systemy znakowania od 2015 r. Grupa w swoim portfolio oferuje również Drukarki 3D do elementów metalowych.

Działalność Spółki w obszarze badawczo-rozwojowym

Spółka zajmuje się produkcją zasilaczy do maszyn do obróbki laserowej, których celem jest wzbudzenie plazmy i utrzymanie stabilnych parametrów jej pracy. Opracowywane urządzenia są stosowane jako zasilacze prądowe do powlekania wielkopowierzchniowego i wymagających procesów relatywnych, takich jak rozpylanie magnetronowe AC z układu podwójnej katody. Produkty z serii Plasma pozwalają stale kontrolować proces dzięki natychmiastowej detekcji łuków.

Struktura organizacyjna Spółki obejmuje następujące Działy:...


Dział B+R umiejscowiony jest w strukturze Spółki w ramach pionu Technologicznego. Odpowiada on za zachodzące wewnątrz Spółki prace badawczo-rozwojowe, prowadzone przez T w ramach poszczególnych projektów B+R (dalej: Prace Projektowe). Dział ten nadzoruje również Prace Projektowe od fazy konceptualnej, aż do przeprowadzenia prac przedwdrożeniowych oraz certyfikacyjnych.

Dział B+R Spółki skupia się w swoich działaniach głównie na opracowywaniu całkowicie nowych produktów w obszarze zasilaczy do maszyn do obróbki laserowej, jak również ulepszanie obecnie oferowanych. Dział B+R na bieżąco współpracuje z klientami Spółki pod kątem wprowadzania ulepszeń do oferowanych produktów oraz zindywidualizowania poszczególnych rozwiązań pod specyficzne wymagania kontrahentów. Wewnątrz Spółki prowadzone są również prace B+R wykorzystujące zasoby i doświadczenia innych działów tj. np.: Produkcji, Działu Jakości, czy Serwisu.

Wnioskodawca zaznacza, że prace polegające na rutynowym dostosowaniu poszczególnych produktów Spółki, które nie noszą znamion działalności badawczo-rozwojowej, nie są przedmiotem niniejszego wniosku i tym samym wszystkie opisywane w nim działania są rozumiane jako działalność badawczo-rozwojowa.

W realizację Prac Projektowych w Spółce zaangażowani są pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę oraz umów cywilnoprawnych (umowa zlecenia lub umowa o dzieło):

 • Działu B+R,
 • 3 Działów Produktowych, wspierających proces powstawania rozwiązań, którzy odpowiadają za rozwój trzech podstawowych grup produktowych Spółki,
 • innych działów, w zależności od konkretnego zapotrzebowania danych Prac Projektowych (dalej, łącznie: Pracownicy B+R).


Opisani powyżej Pracownicy B+R są specjalistami w swoich dziedzinach oraz cechują się szeroką wiedzą merytoryczną oraz techniczną m.in. w zakresie mechaniki oraz elektrotechniki.

Prowadzone przez Spółkę Prace Projektowe można podzielić na następujące obszary:

 • Obszar 1 - polegające na znaczącym ulepszeniu oferowanego przez Spółkę produktu lub opracowaniu i zaimplementowaniu dla niego nowej funkcjonalności/zastosowań,
 • Obszar 2 - polegające na opracowaniu nowego produktu wcześniej przez Spółkę nie oferowanego.


Zarówno Prace Projektowe w ramach Obszaru 1 jak i 2, rozpoczynają się od opracowania koncepcji danego nowego produktu lub znaczącego ulepszenia istniejącego, poprzez fazę wykonawstwa opracowanej koncepcji, aż do przeprowadzenia szeregu testów, które umożliwiają wprowadzenie efektu Prac Projektowych do portfolio produktowego Spółki. Niezależnie od Obszaru Prac Projektowych, Spółka zawsze mierzy się w nich z niepewnością badawczą, co do ich finalnego efektu, a pracownicy Spółki każdorazowo zmagają się z problemami badawczymi i technologicznymi, które wymagają twórczego, innowacyjnego podejścia do każdego nowego zagadnienia, jak również wielokrotne wiążą się z koniecznością zdobycia nowej wiedzy.

Obszar 1:

Głównym celem tego rodzaju Prac Projektowych jest dążenie do wykorzystania obecnie posiadanej przez Spółkę i Pracowników B+R wiedzy, oraz wykorzystanie obecnie oferowanych produktów w celu ich znaczącego udoskonalenia oraz nadania im nowych, wcześniej nieposiadanych funkcjonalności i parametrów, dzięki którym produkty te są innowacyjne.

W ramach Obszaru 1 w Spółce przeprowadzane są następujące typy Prac Projektowych:

 1. Rozwój wariantowy - w ramach tego typu projektów Spółka rozwija całkowicie nowe techniczne/technologiczne funkcjonalności dla istniejących produktów. Przykładowo efektem tego rodzaju prac B+R w ostatnim czasie było:
  1. Opracowanie, skonstruowanie oraz przetestowanie w zasilaczu wysokiej częstotliwości innowacyjnej płytki PCB wraz z dedykowanym oprogramowaniem, wprowadzające funkcje napięcia rewersyjnego.
 2. Rozwój produktów specjalnych - Spółka opierając się na istniejącym produkcie, który został już wydany do produkcji seryjnej, przeprowadza prace B+R dążące do spersonalizowania i zindywidualizowania produktu, pod specyficzne wymagania indywidualnego klienta, które mają niepowtarzalny charakter, tzn., że opracowane rozwiązania nie mogą być w następnej kolejności wykorzystane pod kątem projektowania i wykonywania urządzania dla kolejnego kontrahenta. Przykładowo efektem tego rodzaju prac B+R w ostatnim czasie było:
  1. Opracowanie, skonstruowanie i zainstalowanie dedykowanej innowacyjnej obudowy dla zasilacza wysokiej częstotliwości, jak również spersonalizowanego obwodu rezonansowego wraz z dodaniem indywidualnego analogowego interfejsu.
 3. Rozwój procesu - Spółka w ramach istniejącego produktu rozwija dla niego całkowicie nowe zastosowania - prace te wymagają przeprowadzenia szeregu zawansowanych i wymagających testów. Przykładowo efektem tego rodzaju prac B+R w ostatnim czasie było:
  1. Zastosowanie istniejących funkcji urządzenia P..., takich jak punkty zapłonu oraz receptury wykrywania łuków, dla całkowicie nowego procesu plazmowego.

Przyczynkiem do przeprowadzenia powyższych Prac Projektowych są rozszerzone wymagania względem obecnego stanu technologii, jak również dążenie Spółki do oferowania innowacyjnych produktów oraz chęć utrzymania pozycji światowego lidera na rynku.


Obszar 2:

Prace Projektowe w ramach tego Obszaru skupiają się na opracowaniu całkowicie nowego produktu - od projektu koncepcyjnego do opracowania produktu gotowego do przekazania do produkcji seryjnej. Podczas prowadzenia Prac Projektowych zdarzają się sytuacje, iż dotychczas wyprodukowane produkty oraz moduły, jak również różnego rodzaju projekty przed rozwojowe (niewypuszczone do produkcji seryjnej/prototypowe) zostają wykorzystane do pracy nad całkowicie nowym produktem. Niemniej, głównym założeniem jest opracowanie od zera, całkowicie nowego produktu, który wymaga przeprowadzania szeregu prac koncepcyjnych, poprzez testowanie, aż do wypuszczenia serii prototypowej i wdrożeniowej.

Kolejną formą Prac Projektowych w zakresie Obszaru 2 są projekty związane z rozwojem modułów. Moduł odnosi się do elementu lub komponentu, który może być zastosowany w wielu produktach oferowanych przez Spółkę. Projekty mogą być podprojektem dla rozwoju wariantowego, czy też rozwoju produktów specjalnych, jak również mogą być realizowane jako niezależny projekt. Głównym celem projektów modułowych jest osiągnięcie możliwie najlepszej unifikacji poszczególnych modułów/elementów oraz ich ponowne zastosowanie.

W prowadzonych Pracach Projektowych w ramach Obszarów 1 i 2, opracowywane są zaawansowane udoskonalenia technologiczne wynikające m.in. z bieżących potrzeb odbiorców. Przykładowo, opracowane zostają nowe rozwiązania w zakresie chłodzenia urządzeń cieczą, dzięki czemu są one odporne na trudne warunki pracy, w których występuje kurz, bądź wysoka temperatura. Urządzenia są przystosowane do pracy przy różnych napięciach zasilania.

Znaczące ulepszenia, opracowywane przez Pracowników B+R, dla zasilaczy polegają także na ulepszaniu parametrów technicznych czy opracowywaniu nowego przeznaczenia oraz zastosowania urządzeń. Dzięki temu zasilacze przykładowo są zdolne do pracy synchronicznej nie tylko w parze z zasilaczami tego samego typu, ale również różnych rodzajów. Dla przykładu synchronizacja zasilacza Pulsowego z zasilaczem HIPIMS wymagała opracowania przebudowy systemów hardware, przez dodanie izolowanych linii do szybkiej komunikacji, testów stabilności pracy i odporności na zakłócenia, nowy software zaś musiał zawierać obsługę impulsów synchronizujących i przesyłania parametrów pracy.

Innym rodzajem znacznych ulepszeń technologicznych opracowywanych w ramach Obszaru 1 oraz 2 jest zwiększenie częstotliwości albo mocy produkowanych zasilaczy. Procesy zachodzące pod kontrolą zasilaczy odbywają się w niezwykle krótkim czasie, stąd potrzeba, aby urządzenia były jak najbardziej precyzyjne i zapewniały stabilność plazmy. W przeciwnym razie, uszkodzeniu lub zniszczeniu może ulec katoda lub wyświetlacz urządzenia. Znaczące ulepszenia technologiczne, które zostają wprowadzone do urządzeń Spółki pod tym kątem dotyczą m.in. usprawnienia procesów wykrycia niejednorodności w łuku elektrycznym. Dawniej proces ten zachodził z częstotliwością do 2000 razy na sekundę, natomiast dzięki podejmowanym przez Spółkę Pracom Projektowym, po wprowadzeniu ulepszenia, częstotliwość wzrosła 4-krotnie do 8000 razy na sekundę.

Złożoność urządzeń oraz technologii przyczynia się do tego, że nawet najmniejsze modyfikacje urządzenia skutkują dużymi nakładami pracy. Prace Projektowe prowadzone nad strefą hardware i software poszczególnych produktów są bardzo blisko ze sobą powiązane, przez co nawet nieznaczne zmiany w zasilaczu skutkują potrzebą opracowania istotnych zmian wymagających rozwiązania problemów badawczych i technologicznych. W wyniku powyższego niemalże każde ulepszenie wiąże się z koniecznością przeprowadzenia Prac Projektowych w odniesieniu do wszystkich podzespołów urządzenia. Dodatkowo, każde udoskonalenie produktu musi zostać sprawdzone przez testy regresywne.


Przykładami przeprowadzonych w ostatnim czasie w Spółce Prac Projektowych tego rodzaju są:

 • Podniesienie częstotliwości pracy zasilacza P... z 60 kHz do 100 kHz, wymagające sprawdzenia temperatury układów sterownika, magnetyków, półprzewodników i kondensatorów oraz wpływie na czas życia urządzenia. Koniecznym również było opracowanie nowego software dla urządzenia oraz przeprowadzenie testów jego stabilności w nowym punkcie pracy.
 • Opracowanie nowego systemu sterowania modułem wejściowym, dzięki któremu zwiększono stabilność w punkcie pracy i typie zasilacza, jak również zaprojektowanie i zbudowanie dedykowanego stanowiska testowego, w związku z koniecznością spełnienia normy SEMI F47.
 • Całościowa przebudowa architektury oprogramowania poprzez napisanie jej od nowa oraz wykonanie wielotygodniowych testów pod kątem poprawności funkcjonowania urządzenia w związku z wymogiem zgodności interfejsów komunikacyjnych z normami IPC.


Przebieg Prac Projektowych

Prace Projektowe są prowadzone według planu kamieni milowych. W pierwszej fazie Prac Projektowych definiowane są potrzeby Spółki, bądź klienta i przy współpracy z Pracownikami B+R powstaje koncepcja produktu, plan całego projektu, plan zarządzania projektem i wymagana specyfikacja urządzenia.

Uproszczony schemat realizacji Prac Projektowych uwzględnia następujące kroki:

 1. W skład pierwszego etapu wchodzą wszystkie czynności związane ze zdefiniowaniem założeń projektu oraz przygotowaniem do kolejnych faz. Definiowane są także założenia jakościowe produktu, sposób pozyskiwania podzespołów oraz wymagania produkcyjne do zrealizowania projektu.
 2. Kolejną fazą jest projektowanie produktu. Pracownicy Działu B+R tworzą projekt w postaci dokumentacji technicznej, rysunków i ilustracji prezentujących produkt i jego specyfikację. Definiowane są również strategie do testowania, analizy osiągów systemu. W tej fazie również finalnie zdefiniowane są potrzeby klienta, i wstępna selekcja w celu ustalenia źródła pozyskiwania materiałów i części do prototypów urządzeń
 3. Po fazie drugiej następuje faza testów. Jeżeli produkt spełni założenia projektowe może zostać zatwierdzony i przejść do ostatecznego etapu, którym jest walidacja produktu, a następnie rozpoczęcie produkcji komercyjnej.

Ewidencjonowanie kosztów pracy

Następujące kategorie świadczeń pracowniczych Pracowników B+R, ponoszonych przez Spółkę na podstawie umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych, są rozpoznawane jako koszty kwalifikowane podlegające pod ulgę badawczo-rozwojową, które także rozpoznawane są jako koszty uzyskania przychodu przez Spółkę:

 • wynagrodzenia zasadnicze,
 • wynagrodzenie za nadgodziny, także dodatek nocny;
 • koszty dodatkowe związane z pracownikami:
  • koszty podróży służbowych (diety i inne należności za czas podróży);
 • dodatkowe benefity:
  • składki na polisy ubezpieczeniowe (ubezpieczenie grupowe),
  • opieka medyczna,
  • karty sportowe,
  • ekwiwalent za pranie odzieży;
  • składki sfinansowane przez płatnika (tj. składka na ubezpieczenie: emerytalne, rentowe, wypadkowe) z tytułu powyższych należności określone w ustawie z dnia z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. 2019, poz. 300);

według ustalonej proporcji czasu przeznaczonego na realizację działalności badawczo- rozwojowej w ogólnym czasie pracy danego Pracownika B+R w danym miesiącu (dalej, łączenie: Świadczenia Pracownicze lub Koszty Pracownicze).


W ramach realizacji Prac Projektowych, Pracownicy B+R odbywają podróże służbowe, których celem jest:

 • odbycie spotkania z klientem lub w ramach współpracy z innym podmiotem z Grupy w ramach Prac Projektowych - przykładowo w celu przeprowadzenia rozmów technicznych oraz konsultacji związanych z realizacją danego projektu badawczo- rozwojowego;
 • udział w konferencjach naukowych, sympozjach, szkoleniach merytorycznych, targach branżowych, dzięki czemu nieustannie podnoszą swoje kwalifikacje oraz zdobywają nową wiedzę, którą następnie wykorzystują w prowadzonych Pracach Projektowych zarówno w Obszarze 1 jak i 2. Z uwagi na specyfikę rynku, na którym działa Wnioskodawca, informacja i prezentacja nowych technologii do wykorzystania w tworzeniu innowacyjnych rozwiązań odbywa się głównie w ramach organizowanych konferencji, szkoleń, sympozjów czy targów branżowych.


Tym samym, podkreślenia wymaga fakt, iż wskazane we wniosku wydatki ponoszone przez Spółkę na koszty podróży służbowej pracowników, czyli diety i inne koszty podróży, mają bezpośredni związek z realizowanymi Pracami Projektowymi i stanowią po stronie Pracowników B+R należności ze stosunku pracy, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (lub z tytułów, o których mowa w art. 13 pkt 8 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w przypadku zatrudnienia na podstawie umów cywilnoprawnych).

Koszty podróży służbowych niezwiązanych bezpośrednio z Pracami Projektowymi nie są i nie będą traktowane przez Spółkę jako koszty kwalifikowane.

Ponoszone przez Spółkę wydatki związane z podróżami służbowymi obejmują przede wszystkim:

 • koszty podróży (przejazdów), głównie bilety lotnicze, bilety za transport kolejowy, zwrot kilometrówki w przypadku korzystania z prywatnego samochodu pracownika w celu realizacji podróży służbowej,
 • koszty noclegów lub diet oraz diety za wyżywienie

Do 31.12.2018 r. Spółka stosowała dla podróży służbowych na terenie kraju stawkę diety w wysokości 30 zł/doba, natomiast w przypadku podróży zagranicznych stałą stawkę diety na poziomie 130 zł/doba - mianowicie przyjmowała wysokości nieprzekraczające wskazanych limitów zgodnie z odpowiednimi aktami wykonawczymi, tj.: Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej i Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy.

  Od 01.01.2019 r. Spółka wyznaczyła stawki zgodnie z ww. Rozporządzeniami.


Spółka stosuje odpowiednią procedurę rozpoznawania Prac Projektowych oraz ich ewidencjonowania. Wnioskodawca posiada również procedurę ewidencjonowania czasu pracy Pracowników B+R, tak aby móc ustalić rzeczywisty czas pracy poszczególnego pracownika na rzecz Prac Projektowych.


Spółka wykorzystuje system TES, za pomocą którego rejestrowany jest czas pracy Pracowników B+R.


Stosowanym w Spółce sposobem ustalenia kwalifikowanych Kosztów Pracowniczych jest prowadzenie szczegółowej ewidencji czasu pracy, z której wynika:

 • stanowisko pracownika;
 • numer osobowy pracownika;
 • ogólny czas pracy pracownika w danym miesiącu - w godzinach (liczba godzin obecności w pracy);
 • czas przeznaczony w danym miesiącu na pracę w ramach poszczególnych projektów badawczo-rozwojowych (Prac Projektowych) wraz ze zbiorczym wskazaniem projektów badawczo-rozwojowych, na rzecz których dany Pracownik B+R wykonywał pracę – w godzinach (liczba godzin pracy poświęconych na działalność B+R);
 • czas przeznaczony w danym miesiącu na realizację zadań innych niż te realizowane w ramach projektów badawczo-rozwojowych (Prac Projektowych) - w godzinach;
 • okres przebywania w danym miesiącu na zwolnieniu lekarskim, urlopie lub innej nieobecności;

(dalej: Ewidencja czasu pracy).


Ze względu na to, że każdy pracownik może pracować na różnych projektach, czas jest ewidencjonowany w raportach czasu pracy w rozbiciu na projekty, a także rozdzielony na poszczególne czynności i zawiera informację o ilości czasu przeznaczonego na zadanie. Ewidencja czasu pracy prowadzona jest w miesięcznych okresach rozliczeniowych.


Dzięki Ewidencji czasu pracy oraz kategoryzacji danego projektu jako projekt B+R (Prace Projektowe) (bądź nie) możliwe jest wyodrębnienie czasu pracy poświęconego na działalność badawczo-rozwojową na poczet ulgi badawczo-rozwojowej.

Wnioskodawca zaznacza, że:

 • w związku z prowadzoną działalnością badawczo-rozwojową zamierza korzystać z odliczenia kosztów kwalifikowanych od podstawy opodatkowania na zasadach określonych w art. 18d i art. 18e ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2019 poz. 865 z późn. zm.) (dalej: ustawa o CIT);
 • nie prowadzi i nie będzie prowadzić działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia;
 • nie prowadzi działalności gospodarczej na podstawie decyzji o wsparciu;
 • zamierza prowadzić działalność badawczo-rozwojową w sposób opisany powyżej również w przyszłości;
 • aktualny rok podatkowy Wnioskodawcy trwa od 1 lipca 2018 r. do 30 czerwca 2019 r.,
 • w ewidencji, o której mowa w art. 9 ust. 1 ustawy o CIT Spółka wyodrębnia koszty działalności badawczo - rozwojowej;
 • może i będzie mogła w przyszłości określić, jaka część wynagrodzenia pracowników dotyczy projektów badawczo-rozwojowych (Prac Projektowych) - w oparciu o prowadzoną ewidencje zaangażowania czasowego pracowników w projekty badawczo-rozwojowe (Prace Projektowe) oraz pozostałe.


Pismem z dnia 4 września 2019 r. Wnioskodawca doprecyzował przedstawiony we wniosku stan faktyczny oraz zdarzenie przyszłe, wskazując, że przedmiotem zapytania Spółki w ramach odliczenia ulgi B+R jest rok podatkowy wskazany w treści wniosku od 1 lipca 2018 r. do 30 czerwca 2019 r. i po tej dacie.


Przedmiotem zapytania oznaczonego przez Wnioskodawcę w pytaniu nr 1 nie są:

 • czynności wdrożeniowe w zakresie opracowywanych produktów i usług,
 • produkcja seryjna/produkcja komercyjna,
 • serwisowanie,
 • optymalizacja kosztów produkcji,
 • itp. prace spoza prac B+R.


Realizowane prace nie mają charakteru prac obejmujących rutynowe i okresowe zmiany.

Ponoszone przez Spółkę wydatki, które mogą stanowić koszty kwalifikowane w ramach ulgi B+R będą przez Wnioskodawcę zaliczane do kosztów uzyskania przychodów danego roku podatkowego.


Ponoszone wydatki Spółka planuje odpisać od podstawy opodatkowania na podstawie art. 18d ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w zeznaniach za poszczególne lata podatkowe, w których te wydatki poniesiono.


Przedmiotem zapytań we wniosku są wyłącznie wydatki/koszty realizacji prac B+R, które Wnioskodawca poniósł/ponosi ze środków własnych, które nie zostały/nie zostaną zwrócone w jakiejkolwiek formie bądź odliczone od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym.


Wydatki ponoszone na wynagrodzenia z tytułu umów o prace (w tym jego poszczególne składniki) oraz składki ZUS poniesione z tytułu tych wynagrodzeń (w części finansowanej przez pracodawcę) wymienione przez Wnioskodawcę dotyczą pracowników Spółki realizujących prace badawczo-rozwojowe i stanowią po ich stronie należności ze stosunku pracy, o których mowa w art. 12 ust. 1 updof.

Wszystkie wydatki ponoszone przez Spółkę w związku z podróżami służbowymi (wymienione we wniosku), stanowią po stronie pracowników należności ze stosunku pracy, o których mowa w art. 12 ust. 1 updof.


Pracownicy nie realizowali/realizują wyłącznie prac badawczo-rozwojowych. W związku z tym, Wnioskodawca zamierza odliczać koszty kwalifikowane jedynie w części, w jakiej pracownicy faktycznie realizowali/realizują zadania w ramach prac badawczo-rozwojowych.


Wnioskodawca nie zamierza odliczać wynagrodzeń pracowników za okres, w którym przebywają na zwolnieniu lekarskim, urlopie lub innej nieobecności. Prowadzona przez Wnioskodawcę Ewidencja czasu pracy umożliwia wyłączenie ww. pozycji z kosztów kwalifikowanych do ulgi badawczo-rozwojowej.


Prace realizowane przez osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych (umowa zlecenia lub umowa o dzieło) w ramach działalności B+R będące przedmiotem pytania Wnioskodawcy ozn. we wniosku nr 2, dotyczą wyłącznie pac w zakresie projektowania i tworzenia zmienionych ulepszonych lub nowych produktów, procesów lub usług, które będą miały charakter unikalny/innowacyjny.

Prace realizowane przez osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych (umowa zlecenia lub umowa o dzieło) w ramach działalności B+R będące przedmiotem pytania Wnioskodawcy ozn. we wniosku nr 2, nie dotyczą:

 • czynności wdrożeniowych, również w zakresie opracowywanych produktów i usług,
 • nie mają charakteru prac obejmujących rutynowe i okresowe zmiany,
 • prac spoza zadań B+R.


Usługi wykonywane na podstawie umowy zlecenia i umowy o dzieło stanowią wyłącznie należności ze źródła określonego w treści art. 13 pkt 8a (winno być art. 13 pkt 8 lit a) updof.

Ww. osoby realizują wyłącznie prace badawczo-rozwojowe. Jeśli zdarzy się, iż osoby będą realizowały również inne prace, niespełniające definicji prac badawczo-rozwojowych wówczas Wnioskodawca zamierza odliczać koszty kwalifikowane jedynie w części, w jakiej współpracownicy realizują zadania w ramach prac badawczo-rozwojowych.

Wynagrodzenie z ww. tytułu ww. należności dla ww. osób nie obejmują nieobecności (kiedy faktycznie nie realizują oni prac B+R).


Wśród wydatków ponoszonych przez Spółkę są koszty delegacji ww. osób (diety i inne należności za czas podróży służbowej), które mają bezpośredni związek z realizowanymi projektami B+R, jednakże są to sytuacje występujące sporadycznie, natomiast jeśli już występują, to stanowią po stronie tych osób należności ze źródła określonego w treści art. 3 pkt 8a updof (winno być art. 13 pkt 8a updof).


Ponadto, Wnioskodawca przeformułował treść pytania ozn. we wniosku Nr 3, które ma być przedmiotem interpretacji indywidualnej oraz zajął własne stanowisko do przeformułowanego pytania.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:

 1. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym opisane Prace Projektowe w ramach Obszarów 1 i 2, dotyczące tworzenia nowych lub rozwoju już istniejących produktów oraz ich elementów, wypełniają definicję działalności badawczo-rozwojowej, o której mowa w art. 4a pkt 26 ustawy o CIT?
 2. Czy ponoszone przez Spółkę na rzecz Pracowników B+R zaangażowanych w realizację Prac Projektowych w ramach Obszarów 1 i 2 przedstawione w opisie stanu faktycznego/ zdarzenia przyszłego, Świadczenia Pracownicze w części finansowanej przez Wnioskodawcę stanowią koszty kwalifikowane, o których mowa w art. 18d ust. 2 pkt 1 oraz 1a ustawy o CIT?
 3. Czy, zgodnie z art. 9 ust. 1b w zw. z art. 18d ust. 1 ustawy o CIT, sposób prowadzenia Ewidencji czasu pracy, ujęty w opisie stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego, wyodrębniający koszty działalności badawczo-rozwojowej w zakresie Świadczeń Pracowniczych, pozwala na skorzystanie z ulgi na badania i rozwój, a tym samym odliczenie od podstawy opodatkowania wyodrębnionych kosztów uzyskania przychodów w zakresie Świadczeń Pracowniczych?

Odpowiedź na pytanie ozn. we wniosku nr 1 i nr 2 stanowi przedmiot niniejszego rozstrzygnięcia. Odpowiedź na pytanie ozn. we wniosku Nr 3 zostanie udzielona w odrębnym rozstrzygnięciu.

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad 1

Wnioskodawca stoi na stanowisku, że przytoczone w stanie faktycznym/zdarzeniu przyszłym Prace Projektowe w ramach Obszarów 1 i 2 dotyczące realizacji zadań badawczo-rozwojowych spełniają definicję działalności badawczo-rozwojowej, zgodnie z art. 4a pkt 26) ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 865), w szczególności stanowi prace rozwojowe i badania przemysłowe (naukowe), o których mowa w art. 4a pkt 27c) i 28 ustawy o CIT.


Zgodnie z art. 4a pkt 26) ustawy o CIT (stan prawny na 2018 r. - właściwy z rokiem podatkowym Spółki oraz okresem, którego dotyczy wniosek w zakresie stanu faktycznego), przez działalność badawczo-rozwojową rozumie się działalność twórczą obejmującą badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowaną w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań.

Zgodnie z przedstawioną definicją działalność badawczo-rozwojowa musi mieć charakter twórczy. Pojęcie „twórczy” zgodnie z definicją zawartą w internetowym słowniku języka polskiego (www.sjp.pl/twórczy) oznacza - mający na celu tworzenie; będący wynikiem tworzenia. Zaś „tworzyć” - powodować powstawanie czegoś. Można zatem uznać, że działalność badawczo-rozwojowa podejmowana przez Spółkę powinna mieć na celu opracowanie, wytworzenie, skonstruowanie nowego przedmiotu / produktu/procesu, czy też prototypu oraz powinna spełniać trzy przesłanki:

 • jest nastawiona na tworzenie nowych i oryginalnych rozwiązań, często o charakterze unikatowym, które nie mają odtwórczego charakteru;
 • jest podejmowana w sposób systematyczny (czynności sporadyczne, incydentalne nie są brane pod uwagę);
 • ma określony cel, tj. powinna być nakierowana na zwiększenie zasobów wiedzy oraz ich wykorzystanie do tworzenia nowych zastosowań.


Na podstawie art. 4a pkt 27c) badania przemysłowe to „badania mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności w celu opracowywania nowych produktów, procesów i usług lub wprowadzania znaczących ulepszeń do istniejących produktów, procesów i usług; badania te uwzględniają tworzenie elementów składowych systemów złożonych, budowę prototypów w środowisku laboratoryjnym lub w środowisku symulującym istniejące systemy, szczególnie do oceny przydatności danych rodzajów technologii, a także budowę niezbędnych w tych badaniach linii pilotażowych, w tym do uzyskania dowodu w przypadku technologii generycznych”.


Art. 4a pkt 28) stanowi, że przez prace rozwojowe rozumieć należy „nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności z dziedziny nauki, technologii i działalności gospodarczej oraz innej wiedzy i umiejętności do planowania produkcji oraz tworzenia i projektowania nowych, zmienionych lub ulepszonych produktów, procesów i usług, z wyłączeniem prac obejmujących rutynowe i okresowe zmiany wprowadzane do produktów, linii produkcyjnych, procesów wytwórczych, istniejących usług oraz innych operacji w toku, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń, w szczególności:

 1. opracowywanie prototypów i projektów pilotażowych oraz demonstracje, testowanie i walidację nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług w otoczeniu stanowiącym model warunków rzeczywistego funkcjonowania, których głównym celem jest dalsze udoskonalenie techniczne produktów, procesów lub usług, których ostateczny kształt nie został określony,
 2. opracowywanie prototypów i projektów pilotażowych, które można wykorzystać do celów komercyjnych, w przypadku gdy prototyp lub projekt pilotażowy stanowi produkt końcowy gotowy do wykorzystania komercyjnego, a jego produkcja wyłącznie do celów demonstracyjnych i walidacyjnych jest zbyt kosztowna.”

Zgodnie z obecnie obowiązującym brzmieniem przepisów ustawy o CIT (stan prawny od 1 października 2018 r.), działalność badawczo-rozwojowa obejmuje badania naukowe oraz prace rozwojowe. Badania naukowe zostały przy tym podzielone na:

 • badania podstawowe - zdefiniowane w art. 4 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (dalej: PSWiN) jako „prace empiryczne lub teoretyczne mające przede wszystkim na celu zdobywanie nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie zastosowanie komercyjne”, oraz
 • badania aplikacyjne - zdefiniowane w art. 4 ust. 2 pkt 2 PSWiN jako „prace mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności, nastawione na opracowywanie nowych produktów, procesów lub usług lub wprowadzanie do nich znaczących ulepszeń.”


Prace rozwojowe zostały natomiast zdefiniowane jako „działalność obejmująca nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności, w tym w zakresie narzędzi informatycznych lub oprogramowania, do planowania produkcji oraz projektowania i tworzenia zmienionych, ulepszonych lub nowych produktów, procesów lub usług, z wyłączeniem działalności obejmującej rutynowe i okresowe zmiany wprowadzane do nich, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń.”

Jak stanowią powoływane przepisy, działalnością badawczo-rozwojową jest działalność twórcza, obejmująca m.in. badania przemysłowe (naukowe) i prace rozwojowe, podejmowane systematycznie i w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań.

Działalność badawczo-rozwojowa obejmuje zatem, m.in. nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności z dziedziny technologii oraz innej wiedzy i umiejętności do planowania produkcji oraz tworzenia i projektowania nowych, zmienionych lub ulepszonych produktów, procesów i usług, pod warunkiem, że nie stanowią one prac rutynowych i okresowych zmian wprowadzanych do tych już istniejących.

Wnioskodawca pragnie podkreślić, że czynności badawczo-rozwojowe podejmowane przez Pracowników B+R w ramach poszczególnych Prac Projektowych, nie dotyczą prac rutynowych i okresowych zmian wprowadzanych do tych już istniejących; takie czynności nie są uznawane przez Wnioskodawcę za działania badawczo-rozwojowe (i nie są objęte przedmiotem niniejszego wniosku).

Na nierutynowy charakter prowadzonej działalności wskazuje fakt, że prace zaliczane przez Wnioskodawcę do kategorii badawczo-rozwojowych (Prace Projektowe w Obszarze 1 i 2), poprzedzone są zdefiniowaniem unikatowych wymagań, a w trakcie wykonywania zadań Pracownicy B+R Spółki stają przed koniecznością rozwiązania zagadnień badawczych, tj. sytuacji charakteryzujących się niepewnością badawczą oraz każdorazowo muszą opracować unikatowy sposób rozwiązania danego zagadnienia technologicznego. Wymagają one zmierzenia się z opracowaniem koncepcji danego rozwiązania (które nie posiadają jeszcze określonego sposobu postępowania), w tym rozważenie, czy opracowanie rozwiązania jest możliwe przy użyciu zakładanych metod.


Powyższe, wpisuje się w działalności Spółki i jej Pracowników B+R w Obszarach 1 i 2. Charakter tych prac naznaczony jest niepewnością badawczą oraz nie są to prace rutynowe, czy też mające charakter drobnych okresowych zmian.


Tym samym prace B+R (Prace Projektowe) zarówno w Obszarze 1 jak i 2 wykonywane przez Pracowników B+R polegające na opracowaniu nowego produktu, znaczącym ulepszeniu oferowanych przez Spółkę produktów lub opracowania dla nich nowych funkcjonalności, przykładowo:

 • kompleksowe prace B+R polegające na opracowaniu płytki PCB wraz z dedykowanym do niej oprogramowaniem dla zasilacza P... 400,
 • opracowanie możliwości zastosowania istniejących funkcji urządzenia P..., takich jak punkty zapłonu oraz receptury wykrywania łuków, dla całkowicie nowego procesu plazmowego,
 • całościowa przebudowa architektury oprogramowania poprzez napisanie jej od nowa oraz wykonanie wielotygodniowych testów pod kątem poprawności funkcjonowania urządzenia w z związku z wymogiem zgodności interfejsów komunikacyjnych z normami IPC,

wypełniają definicje Prac B+R zawarte w ustawie o CIT oraz PSWiN. Ponadto każdorazowo Prace Projektowe w Obszarze 1 i 2 wykonywane przez Pracowników B+R stanowią dla Spółki wartość dodaną oraz zwiększają jej know-how oraz potencjał technologiczny.

Zgodnie z opisem stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego prowadzone przez Wnioskodawcę Prace Projektowe tym samym obejmują:

 1. opracowywanie koncepcji zupełnie nowych produktów jak również znaczące rozwijanie obecnie oferowanych,
 2. wykorzystywanie obecnie posiadanej wiedzy do tworzenia nowych i ulepszania obecnie oferowanych produktów,
 3. poszukiwania nowej wiedzy oraz rozwiązań technologicznych i inżynieryjnych do tworzenia nowych i ulepszonych produktów,
 4. są prowadzone w sposób systematyczny, według określonego harmonogramu/planu projektowego - plan kamieni milowych,
 5. mają charakter twórczy, gdyż są nakierowane na wypracowanie nowej wiedzy lub wykorzystanie dostępnych zasobów wiedzy do tworzenia nowych produktów, lub znaczącego ulepszenia produktów Spółki,
 6. wymagają nabywania, łączenia i wykorzystywania dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności w szczególności z obszaru mechaniki i inżynierii przemysłowej oraz elektrotechniki,
 7. służą realizacji celu, jakim jest tworzenie nowych produktów (i rozwijanie obecnych) spełniających zmieniające się oczekiwania i wymogi stawiane przez klienta Spółki, bazując na wiedzy naukowej oraz wielokrotnie przeprowadzanych testach i walidacji opracowywanych prototypów.

Ponadto, Wnioskodawca podkreśla, że cykl powstawania produktów w ramach poszczególnych Prac Projektowych wykonywanych przez Pracowników B+R, ma na celu przykładowo: zdobycie nowej wiedzy poprzez przygotowanie wymagań projektowych (prace koncepcyjne), zaprojektowanie zasilacza (lub jego podzespołu), opracowanie odpowiedniego oprogramowania, przetestowanie i walidacje go, jak również wykrycie błędów funkcjonowania w środowisku odzwierciedlającym rzeczywiste warunki funkcjonowania czy synchronizacja z innymi zasilaczami.

Powołując się na projekt objaśnień podatkowych z dnia 12 kwietnia 2019 r. do konsultacji podatkowych Dotyczących preferencyjnego opodatkowania dochodów wytwarzanych przez prawa własności intelektualnej - IP Box, twórczy charakter prac B+R oznacza m.in. opracowywanie prototypów i projektów pilotażowych oraz demonstracje, testowanie i walidację nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług w otoczeniu stanowiącym model warunków rzeczywistego funkcjonowania, których głównym celem jest dalsze udoskonalenie techniczne produktów, procesów lub usług, których ostateczny kształt nie został określony. Twórczym charakterem prac może być także, opracowywanie prototypów i projektów pilotażowych, które można wykorzystać do celów komercyjnych, w przypadku, gdy prototyp lub projekt pilotażowy stanowi produkt końcowy gotowy do wykorzystania komercyjnego, a jego produkcja wyłącznie do celów demonstracyjnych i walidacyjnych jest zbyt kosztowna.

Tym samym, prowadzone przez Wnioskodawcę Prace Projektowe zmierzające do opracowania prototypów produktów, przeprowadzanie testów nad nimi, jak również ich wdrażanie stanowi działalność badawczo-rozwojową.

Powyższe zostało potwierdzone w podobnych stanach faktycznych/zdarzeniu przyszłym, a mianowicie w interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 16 stycznia 2019 r., sygn. akt 0111-KDIB1-3.4010.490.2018.2.JKT, w której stan faktyczny/ zdarzenie przyszłe również dotyczyło produkcji elementów elektronicznych.

Podsumowując, zdaniem Wnioskodawcy, przedstawione w opisie stanu faktycznego/ zdarzenia przyszłego Prace Projektowe w ramach Obszarów 1 i 2, wykonywane przez Pracowników B+R będą się mieścić w definicji działalności badawczo-rozwojowej określonej w art. 4a pkt 26 ustawy o CIT.

Ad 2

Wnioskodawca stoi na stanowisku, iż ponoszone przez Spółkę na rzecz Pracowników B+R zaangażowanych w realizację Prac Projektowych w ramach Obszarów 1 i 2 Świadczenia Pracownicze opisane w opisie stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego, w części finansowanej przez Wnioskodawcę stanowią koszty kwalifikowane, o których mowa w art. 18d ust. 2 pkt 1 oraz pkt 1a ustawy o CIT.

W świetle przepisów art. 18d ust. 2 pkt 1 ustawy o CIT za koszty kwalifikowane uznaje się m.in. „poniesione w danym miesiącu należności z tytułów, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: ustawa o PIT), oraz sfinansowane przez płatnika składki z tytułu tych należności określone w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w takiej części, w jakiej czas przeznaczony na realizację działalności badawczo-rozwojowej pozostaje w ogólnym czasie pracy pracownika w danym miesiącu”.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o PIT, do którego odsyła art. 18d ust. 2 pkt 1 ustawy o CIT „za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.”

Natomiast, w świetle przepisów art. 18d ust. 2 pkt a ustawy o CIT za koszty kwalifikowane uznaje się m.in. „poniesione w danym miesiącu należności z tytułów, o których mowa w art. 13 pkt 8 lit. a) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, oraz sfinansowane przez płatnika składki z tytułu tych należności określone w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w takiej części, w jakiej czas przeznaczony na wykonanie usługi w zakresie działalności badawczo-rozwojowej pozostaje w całości czasu przeznaczonego na wykonanie usługi na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło w danym miesiącu”.

Artykuł 13 pkt 8 lit. a) ustawy o PIT wskazuje, że „za przychody z działalności wykonywanej osobiście (...) uważa się przychody z tytułu wykonywania usług, na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, uzyskiwane wyłącznie od osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej (...) z wyjątkiem przychodów uzyskanych na podstawie umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej oraz przychodów, o których mowa w pkt 9”.

Biorąc powyższe pod uwagę, stwierdzić należy, że ustawodawca, oprócz spełnienia ww. przesłanek, przewidział trzy warunki uznania Świadczeń Pracowniczych za koszty kwalifikowane na cele stosowania ulgi badawczo-rozwojowej:

 • koszty te muszą stanowić koszty uzyskania przychodów dla pracodawcy,
 • dotyczą pracowników faktycznie wykonujących czynności badawczo-rozwojowe,
 • koszty, o których mowa, muszą stanowić należności z tytułów, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o PIT oraz 13 pkt 8 lit. a) ustawy o PIT.


Zdaniem Wnioskodawcy, wszystkie składniki wynagrodzeń Pracowników B+R zaangażowanych w realizację działalności badawczo-rozwojowej w przedsiębiorstwie Wnioskodawcy wymienione w treści pytania stanowią koszty kwalifikowane, o których mowa w art. 18d ust. 2 pkt 1 lub pkt 1a ustawy o CIT.


Powyższe wynika z treści przepisów ustawy o PIT w korespondencji z przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy oraz orzecznictwa sądowego w zakresie interpretacji art. 12 ust. 1 ustawy o PIT oraz art. 13 pkt 8 lit. a) ustawy o PIT.

W szczególności, poniżej Wnioskodawca rozpatruje poprawność stanowiska dla kosztów podróży służbowych.

Podróż służbowa - art. 12 ust. 1 ustawy o PIT, wskazuje, że „za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych’’.

Natomiast zgodnie z art. 21 pkt 16 ustawy o PIT wolne od podatku są:

„diety i inne należności za czas:

 • podróży służbowej pracownika,
 • podróży osoby niebędącej pracownikiem

- do wysokości określonej w odrębnych ustawach lub w przepisach wydanych przez ministra właściwego do spraw pracy w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej, z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju, z zastrzeżeniem ust. 13”.

Tym samym koszty podróży służbowych należą do przychodów ze stosunku pracy (lub na podstawie umów cywilnoprawnych), jednocześnie korzystają ze zwolnienia w podatku dochodowym pod warunkiem wypłacanych kwot do limitów wynikających z odpowiednich rozporządzeń wykonawczych. Zdobywanie specjalistycznej wiedzy oraz poszerzenia jej przez Pracowników B+R odbywa się w znacznej mierze na konferencjach i sympozjach naukowych, szkoleniach merytorycznych, jak również targach branżowych.

W przypadku kiedy wartość należności za podróże służbowe będzie przekraczała wysokość uprawniającą do zwolnienia, wówczas nadwyżka diet i innych należności stanowi źródło przychodów ze stosunku pracy z art. 12 ustawy o PIT (lub z tytułów, o których mowa w art. 13 pkt 8 lit. a) ustawy o PIT w przypadku zatrudnienia na podstawie umów cywilnoprawnych) i musi zostać opodatkowana zgodnie z zasadami ogólnymi.

Wskazane we wniosku wydatki ponoszone przez Spółkę jako koszty podróży służbowych, czyli diety i inne koszty podróży, mają bezpośredni związek z realizowanymi Pracami Projektowymi i stanowią po stronie Pracowników B+R należności ze stosunku pracy, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o PIT (lub z tytułów, o których mowa w art. 13 pkt 8 lit. a) ustawy o PIT w przypadku zatrudnienia na podstawie umów cywilnoprawnych).

Zdaniem Wnioskodawcy, koszty podróży służbowych, związanych bezpośrednio z realizowanymi Pracami Projektowymi, które dotyczą pracowników zaangażowanych w realizację działalności badawczo-rozwojowej są kosztami kwalifikowanymi, o których mowa w art. 18d ust. 2 pkt 1 oraz 1a ustawy o CIT.

Koszty podróży służbowych niezwiązane bezpośrednio z Pracami Projektowymi nie są i nie będą traktowane przez Spółkę jako koszty kwalifikowane. Zgodnie z przedstawionym opisem stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego Spółka zamierza zaliczać do kosztów kwalifikowanych wskazanych w art. 18d ust. 2 pkt 1 oraz pkt 1a ustawy o CIT, jedynie tę część Kosztów Pracowniczych Pracowników B+R, jaka odpowiada ich faktycznemu uczestnictwu czasowemu w działalności B+R w ramach Prac Projektowych w zakresie Obszarów: 1 i 2 w ich ogólnym czasie pracy w danym miesiącu.

Potwierdzenie stanowiska Spółki można znaleźć w m.in.:

 • interpretacji indywidualnej DKIS z 18 kwietnia 2019 r. sygn. akt 0111-KDIB1- 3.4010.65.2019.1.BM organ potwierdził zdanie wnioskodawcy twierdząc, iż Odnosząc się do wydatków z tyt. szkoleń i delegacji z nimi związanych wskazać należy, że stanowią one koszty kwalifikowane tylko w sytuacji gdy dotyczą działalności badawczo- rozwojowej. Reasumując, stanowisko Wnioskodawcy w zakresie ustalenia, czy Spółka może dokonać odliczenia na podstawie art. 18d ust. 1 ustawy o CIT w związku z art. 18d ust. 2 pkt 1 ustawy o CIT, Kosztów Pracowniczych Specjalistów w części dotyczącej realizacji działalności Działalność B+R Spółki jest prawidłowe
 • interpretacji indywidualnej DKIS z 5 marca 2019 r. sygn. akt 0114-KDIP2-1.4010.517.2018.2.JS, w której organ potwierdził stanowisko wnioskodawcy, iż zdaniem Wnioskodawcy do „kosztów kwalifikowanych” można zaliczyć wydatki o jakich mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o PIT, związane z pracownikami, zatrudnionymi przez Wnioskodawcę w celu realizacji działalności badawczo-rozwojowej i jednocześnie realizującymi w ramach swoich obowiązków zadania z zakresu wykonywania czynności obejmujących działalność badawczo-rozwojową, tj. koszty uczestnictwa w szkoleniach i konferencjach, koszty delegacji, wyjazdy służbowe.

Podsumowując, zdaniem Wnioskodawcy do kosztów kwalifikowanych można zaliczyć należności z tytułu o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o PIT oraz w art. 13 pkt 8 lit. a) ustawy o PIT (Koszty Pracownicze), związane z Pracownikami B+R, realizującymi Prace Projektowe w ramach działalności badawczo-rozwojowej, a tym samym można również zaliczyć koszty podróży służbowych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego w zakresie, ustalenia, czy:

 • opisane Prace Projektowe w ramach Obszarów 1 i 2, dotyczące tworzenia nowych lub rozwoju już istniejących produktów oraz ich elementów, wypełniają definicję działalności badawczo-rozwojowej, o której mowa w art. 4a pkt 26 updop (pytanie Nr 1) – należy uznać za prawidłowe,
 • ponoszone przez Spółkę na rzecz Pracowników B+R zaangażowanych w realizację Prac Projektowych w ramach Obszarów 1 i 2 przedstawione w opisie stanu faktycznego/ zdarzenia przyszłego, Świadczenia Pracownicze w części finansowanej przez Wnioskodawcę stanowią koszty kwalifikowane, o których mowa w art. 18d ust. 2 pkt 1 oraz 1a updop (pytanie Nr 2) – należy uznać za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy w zakresie pytania ozn. we wniosku Nr 1 i Nr 2.

Krańcowo, należy wskazać, że w przedmiotowej sprawie należy mieć na względzie także postanowienia zawarte w art. 16 ust. 1 pkt 30 updop oraz pkt 51 updop.

Stosownie bowiem do art. 16 ust. 1 pkt 30 updop, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków ponoszonych na rzecz pracowników z tytułu używania przez nich samochodów na potrzeby podatnika:

 1. w celu odbycia podróży służbowej (jazdy zamiejscowe) – w wysokości przekraczającej kwotę ustaloną przy zastosowaniu stawek za jeden kilometr przebiegu pojazdu,
 2. w jazdach lokalnych – w wysokości przekraczającej wysokość miesięcznego ryczałtu pieniężnego albo w wysokości przekraczającej stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdu.

Ponadto, zgodnie z brzmieniem art. 16 ust. 1 pkt 51 ww. ustawy, w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2018 r. nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków, z zastrzeżeniem pkt 30, z tytułu kosztów używania, dla potrzeb działalności gospodarczej, samochodów osobowych niestanowiących składników majątku podatnika - w części przekraczającej kwotę wynikającą z pomnożenia liczby kilometrów faktycznego przebiegu pojazdu dla celów podatnika oraz stawki za jeden kilometr przebiegu, określonej w odrębnych przepisach wydanych przez właściwego ministra; podatnik jest obowiązany prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu.

Natomiast, zgodnie z brzmieniem art. 16 ust. 1 pkt 51 ustawy o pdop, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2019 r. nie uważa się za koszty uzyskania przychodów 25% poniesionych wydatków, z zastrzeżeniem pkt 30, z tytułu kosztów używania samochodu osobowego na potrzeby działalności gospodarczej – jeżeli samochód osobowy jest wykorzystywany również do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą prowadzona przez podatnika.

Należy jednakże zaznaczyć, że powyższe zastrzeżenie nie ma wpływu na rozstrzygnięcie zapadłe w sprawie, natomiast zostało wskazane w celu uwzględnienia ograniczenia wynikającego z powyższych przepisów.

Należy jednocześnie zaznaczyć, że niniejsza interpretacja dotyczy wyłącznie problematyki będącej ściśle przedmiotem zapytań Wnioskodawcy. Treść pytania wyznacza bowiem granice tematyczne wydawanej interpretacji. Zatem, przedmiotem niniejszej interpretacji, nie była ocena stanowiska Wnioskodawcy, czy prowadzona ewidencja czasu pracy będzie zapewniać niezbędne wyodrębnienie wynagrodzeń.

Ponadto, w odniesieniu do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji indywidualnych, stwierdzić należy, że są one rozstrzygnięciami wydanymi w konkretnych sprawach, osadzonych w określony stanach faktycznych/zdarzeniach przyszłych i tylko do nich się odnoszących.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym, a w przypadku interpretacji dotyczącej zdarzenia przyszłego stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;
 3. z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych (art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej).

Powyższe unormowania należy odczytywać łącznie z przepisami art. 33 ustawy z 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2193), wprowadzającymi regulacje intertemporalne.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym, a w przypadku interpretacji dotyczącej zdarzenia przyszłego stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2018 r., poz. 1302, z późn. zm.).

Skargę wnosi się w dwóch egzemplarzach (art. 47 § 1 ww. ustawy) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała lub drogą elektroniczną na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 54 § 1a ww. ustawy), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy). W przypadku pism i załączników wnoszonych w formie dokumentu elektronicznego odpisów nie dołącza się (art. 47 § 3 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.


doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj