Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej
0114-KDIP2-1.4010.281.2019.2.JS
z 6 września 2019 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 17 czerwca 2019 r. (data wpływu 21 czerwca 2019 r.), uzupełnionego pismem z dnia 28 sierpnia 2019 r. (wpływ e- puap 28 sierpnia 2019 r. ) na wezwanie z dnia 12 sierpnia 2019 r. Nr KDIP2-1.4010.281.2019.1.JS (data nadania 12 sierpnia 2019 r., data odbioru 21 sierpnia 2019 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie:

 • ustalenia, czy prace realizowane przez Spółkę stanowią działalność badawczo-rozwojową w rozumieniu art. 4a pkt 26-28 updop (pytanie Nr 1 i Nr 2) - jest prawidłowe,
 • możliwości zaliczenia do kosztów kwalifikowanych mogących podlegać odliczeniu w ramach ulgi badawczo-rozwojowej w myśl art. 18d ust. 2 updop (pytanie Nr 3):
  • wynagrodzeń pracowników oraz sfinansowanych przez płatnika składek z tytułu tych należności, określonych w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych:
  • w części, w której ww. składniki stanowią należności ze stosunku pracy, o których mowa w art. 12 ust. 1 updof a pracownicy faktycznie nie wykonują/nie będą wykonywać zadań w ramach realizacji prac B+R - jest nieprawidłowe,
  • w części, w której ww. składniki stanowią należności ze stosunku pracy, o których mowa w art. 12 ust. 1 updof a pracownicy faktycznie wykonują/będą wykonywać zadania w ramach realizacji prac B+R - jest prawidłowe,
  • w części, w której wydatki związane z zapewnieniem pracownikom uczestnictwa w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe, konferencjach, targach nie stanowią po stronie pracowników należności ze stosunku pracy, o których mowa w treści art. 12 ust. 1 updof - jest nieprawidłowe,
 • wynagrodzeń oraz sfinansowanych przez płatnika składek na ubezpieczenie społeczne na rzecz osób realizujących prace badawczo-rozwojowe na podstawie umowy zlecenia i o dzieło, które stanowiły/stanowią i będą dla tych osób stanowić należności z tytułów, o których mowa w art. 13 pkt 8 lit. a updof - jest prawidłowe,
 • wynagrodzeń oraz sfinansowanych przez płatnika składek na ubezpieczenie społeczne na rzecz osób realizujących prace badawczo-rozwojowe na podstawie umowy zlecenia i o dzieło, które stanowiły/stanowią i będą dla tych osób stanowić należności z tytułów, o których mowa w art. 13 pkt 8 lit. c updof - jest nieprawidłowe,
 • ustalenia, czy koszty surowców, wyrobów konkurencyjnych/kosztów wytworzenia stanowią koszty kwalifikowane możliwe do odliczenia od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych zgodnie z art. 18d ust. 2 pkt 2 updop (pytanie Nr 4) - jest prawidłowe,
 • ustalenia, czy koszty materiałów i wyposażenia oraz sprzętu specjalistycznego stanowią koszty kwalifikowane możliwe do odliczenia od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych zgodnie z art. 18d ust. 2 pkt 2 updop (pytanie Nr 5) - jest prawidłowe,
 • ustalenia, czy koszty usług specjalistycznych nabywanych od podmiotów niepowiązanych stanowią koszty kwalifikowane możliwe do odliczenia opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych zgodnie z art. 18d ust. 2 pkt 3 updop (pytanie Nr 6) - jest prawidłowe,
 • ustalenia, czy koszty wynikające z umów leasingu aparatury naukowo-badawczej wykorzystywanej wyłącznie w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej stanowią koszty kwalifikowane (pytanie Nr 7):
  • w myśl art. 18d ust. 2 pkt 4 w brzmieniu obowiązującym do 31 stycznia 2018 r. – jest prawidłowe.
  • w myśl art. 18d ust. 2 pkt 4 w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2019 r. – jest prawidłowe,
 • uznania za koszt kwalifikowany w ramach ulgi badawczo-rozwojowej, na podstawie art. 18d ust. 3 updop, odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (pytanie nr 8):
  • w całości, kiedy powyższe składniki są wykorzystywane wyłącznie w działalności B+R oraz
  • w części, gdy ww. składniki były/są wykorzystywane do bieżącej działalności,

- jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 czerwca 2019 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie działalności badawczo-rozwojowej.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest spółką kapitałową działającą na rynku polskim od 2006 roku, pod firmą Sp. z o.o. z siedzibą (dalej: Spółka). Spółka prowadzi działalność gospodarczą w branży metalowej jako producent wyrobów w szczególności wentylacyjnych. Spółka, ponadto koncentruje swą działalność w zakresie inżynierii i związanego z nią doradztwa technicznego jak również w zakresie specjalistycznego projektowania wyrobów wentylacyjnych.

Spółka nie prowadzi działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej. Spółka nie posiada statusu centrum badawczo-rozwojowego, o którym mowa w art. 17 ustawy z dnia 30 maja 2008r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz.U. z 2015 r„ poz. 1710, z 2016r. poz. 1206 oraz z 2017 r. poz. 1089 i 2201).

Spółka dysponuje dużym parkiem maszynowym. Na terenie zakładu produkcyjnego znajdują się: budynek biurowy, malarnia, magazyn i hale produkcyjne o łącznej powierzchni użytkowo-przemysłowej 10000 m2, bogato wyposażone w komputery, maszyny i specjalistyczny sprzęt służący do obróbki metali oraz stołówka zakładowa o powierzchni 182 m2.

Program produkcyjny Spółki obejmuje w szczególności produkcję oraz wykonywanie instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Specjalnością Spółki są skomplikowane instalacje przemysłu farmaceutycznego, spożywczego, stoczniowego a także instalacje w szpitalach, halach, biurach, centrach handlowych i salach widowiskowych. Ponadto, Spółka produkuje elementy instalacji takie jak: przewody wentylacyjne, kształtki, nawiewniki, kratki wentylacyjne, okapy, nawiewy laminarne i inne.

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Wnioskodawca, poza stałym asortymentem produktów, realizuje również indywidualne, dopasowane do potrzeb klientów urządzenia i maszyny. Zaznaczyć należy, że każdorazowe zamówienie swoim zakresem obejmuje produkt dedykowany wprost dla zamawiającego klienta.


Wnioskodawca posiada system zarządzania jakością oraz uprawnienia z zakresu konstrukcji stalowych, potwierdzone licznymi certyfikatami.


Spółka w ramach prowadzonej działalności gospodarczej zatrudnia łącznie około 320 pracowników.


W ramach schematu organizacyjnego Spółki funkcjonują: Dział Finansowy, Dział Produkcji, Dział Sprzedaży, Dział Logistyki, Dział Jakości oraz Dział Techniczny - wszystkie podległe Zarządowi Spółki.


Dział Techniczny zarządzany i nadzorowany jest przez Dyrektora Technicznego. Spółka w ramach Działu Technicznego zatrudnia wysoko wykwalifikowaną kadrę Inżynieryjno- techniczną.


Działalność badawczo - rozwojowa prowadzona jest przez Wnioskodawcę głównie w ramach Działu Technicznego. Wnioskodawca, w ramach posiadanego Działu Technicznego, opracowuje procesy technologiczne produkcji maszyn, urządzeń, instalacji przemysłowych, jednocześnie pracując nad funkcjonalnością wytrzymałością wytwarzanych produktów oraz projektując nowe produkty.


PKT I


Dział Techniczny poszukuje nowych rozwiązań w zakresie poprawy właściwości i efektywności procesów produkcyjnych, przekładających się na coraz wyższą jakość wytwarzanych maszyn, adekwatnie do potrzeb poszczególnych sektorów gospodarki. Dział Techniczny prowadzi również prace związane z optymalizacją kosztów produkcji jak również wydajnością maszyn i urządzeń produkowanych pod indywidualne zamówienia klientów, analizując rozwiązania konstrukcyjne, skład materiałowy oraz proces technologiczny wykonania.

Powodem prac badawczo - rozwojowych prowadzonych przez Spółkę jest zmieniająca się sytuacja na rynku, dążenie do utrzymania najwyższej jakości wytwarzanych urządzeń, jak również wprowadzane regulacje prawne (tj. Dyrektywa w sprawie Ekoprojektu). Spółka stale monitoruje rynek surowców oraz dostępność nowych rozwiązań w zakresie wytwarzania urządzeń i maszyn. W odpowiedzi za zapotrzebowanie rynku prace projektowe Działu Technicznego dotyczą również detali, które jako zupełnie nowe lub podlegające zmianom konstrukcyjnym mają na celu udoskonalenie, usprawnienie, zwiększenie wydajności wyrobów.

Dział Techniczny dla każdego ze realizowanych projektów bada i opracowuje możliwości zastosowania dostępnych materiałów i surowców jak również stosowanych technik w zakresie możliwości zastosowania dostępnych materiałów i surowców w nowy innowacyjny sposób, celem poprawy właściwości produktu w porównaniu z podobnymi materiałami produkowanymi ma rynku przez firmy konkurencyjne.

Dla prowadzonych projektów wyznaczony technolog opracowuje kartę technologiczną, która zawiera wykaz materiałowy, opis kolejności wykonywanych operacji, czas przewidziany na wykonanie każdej z operacji oraz szczegółowy opis wykonania każdej z operacji. Technolog przygotowuje ponadto dodatkową dokumentację warsztatową która przedstawia produkt w każdej fazie wykonania poszczególnych operacji jak również tworzy w specjalistycznych oprogramowaniach rysunki na maszynę do wycinania elementów z blach. W przypadku złożonych projektów, technolog przygotowuje również plan zapewnienia jakości czyli przewodnik dla Kontroli Jakości, określający, które parametry i wymiary mają być ściśle kontrolowane na poszczególnych etapach produkcji, jakich odbiorów wymaga detal i w którym miejscu cyklu produkcyjnego dane odbiory mają zostać wykonane, celem zapewnienia odpowiednich właściwości produktu końcowego. Dla projektów mniej skomplikowanych informacje te umieszczane są w karcie technologicznej. Kompletne opracowanie technologiczne, po zatwierdzeniu na szczeblu Dyrektora Technicznego przekazywane jest do realizacji do Działu Produkcji, składającego się m. in. z zespołów ślusarskich, zespołów obróbki, spawaczy, malarzy i monterów.

Z uwagi na posiadaną infrastrukturę, Dział Techniczny prowadząc prace badawczo-rozwojowe dla określonych projektów wykonuje je w otoczeniu stanowiącym lub zbliżonym do modelu warunków rzeczywistego ich funkcjonowania. W przypadku wypracowania nowego produktu, zespół badawczy we własnym zakresie buduje stanowisko badawcze, celem przeprowadzenia testów prototypu produktu w warunkach jego rzeczywistego funkcjonowania, przed skierowaniem go do weryfikacji atestowej.

Wnioskodawca prowadzi dokumentację zawierającą wnioski z realizowanych projektów, dokumentację produkcyjną omówienie procesu technologicznego ze wskazaniem potencjalnych trudności, zagrożeń, środków zaradczych, kolejności wykonywanych operacji (cięcia /ukosowania/kalibracji/walcowania/spawania/montażu), omówienie gatunków materiałów, z uwzględnieniem materiałów nietypowych, omówienie techniki prac tj. rozkroje elementów, rozwinięcia, cięcia, szkice i rysunki, jak również docelowo instrukcję wykonania przedmiotu projektu przeznaczoną dla Działu Produkcji.

Prace podejmowane w Dziale Technicznym wynikają bezpośrednio z potrzeb obecnych i potencjalnych klientów Spółki, dotyczą technologii już obecnych na rynku jak również nowych. Realizowane projekty dotyczą udoskonalania rozwiązań procesów technologicznych, stosowanych na etapie produkcji oraz opracowywania i wykonywania nowych produktów spełniających wymagania klientów.


Prace Działu Technicznego nie są nakierowane na uzyskanie rutynowych/okresowych zmian produktów, procesów.

Rozwiązania wypracowywane w ramach prowadzonych prac badawczo - rozwojowych pozwalają na realizację określonych celów Spółki.

PKT II

Ponadto, w ramach prac badawczo-rozwojowych Spółka prowadzi również prace w zakresie wypracowania systemu informatycznego zarządzania procesami biznesowymi w firmie. W ramach posiadanych struktur organizacyjnych w Spółce funkcjonuje kilkuosobowy zespół pracowników tzw. key-userów ( w tym z zakresu IT), odpowiedzialnych za opracowanie, rozwój i wdrożenie koncepcji zarządzania wszystkimi procesami biznesowymi w firmie, w oparciu o analizy procesów biznesowych, w tym procesów sprzedażowych firmy. Działania te ukierunkowane są na wypracowanie i implementację rozwiązań innowacyjnych i unikalnych, zarówno z perspektywy Spółki jak i całej branży oraz takich, które w znacznym stopniu usprawnią działalność Spółki.

Proces opracowania koncepcji zmian w obszarze funkcjonowania całej struktury organizacyjnej obejmuje szereg technicznych aspektów wykonania planowanych usprawnień. Spółka nabywa oraz wykorzystuje wiedzę oraz umiejętności w zakresie narzędzi informatycznych oraz oprogramowania do tworzenia zmienionych, ulepszonych lub nowych produktów, procesów lub usług. Przykładem jest moduł „konfiguratora produktu”, opracowywany wyłącznie w oparciu o autorską koncepcję biznesową Spółki dedykowany dla Działu Sprzedaży, który to w oparciu o wypracowane przez Spółkę algorytmy, po wprowadzeniu podstawowych danych danego produktu - określa automatycznie wszystkie pozostałe parametry, podając jednocześnie koszt produkcji. Pozyskanie przez sprzedawców wszystkich powyżej opisanych informacji nie wymaga angażowania ekspertów Działu Technicznego. W ramach posiadanych rozwiązań technologicznych Spółka opracowuje również rozwiązania IT pozwalające na elektroniczną bezosobową wymianę danych pomiędzy Spółką a klientami, pozwalającą w szczególności wprowadzać zamówienia bez udziału Spółki.

Spółka podejmuje systematyczne działania w zakresie opracowania wyżej wskazanego informatycznego systemu zarządzania firmą m. in celem nakierowania na udoskonalanie kanału dystrybucji produktów znajdujących się w ofercie Spółki, zwiększenia efektywności sprzedaży oraz ograniczenia kosztów związanych z obsługą sprzedaży. Zmiany w zakresie funkcjonowania sprzedaży inspirowane są również oczekiwaniami ze strony klientów Spółki i rynku.

Prowadzone obecnie prace obejmują automatyzację procesów sprzedażowych, monitoring wizualny wysyłanych zamówień z opcją ich śledzenia w czasie rzeczywistym. Zaznaczyć należy, że po opracowaniu projektu modułu - samo wykonanie Spółka Wnioskodawca zleca zewnętrznej firmie IT.

Spółka podkreśla. iż prowadzone prace badawczo-rozwojowe nie zawsze prowadzą do osiągnięcia zakładanych rezultatów. Dzieje się tak, gdy prace nad nowymi produktami czy procesami technologicznymi nie skutkują ich wdrożeniem. Powodem mogą być przykładowo, niezadowalające właściwości, nieopłacalność ich wprowadzenia z biznesowego punktu widzenia, itp. Ponadto, prace optymalizacyjne w zakresie receptur/surowców materiałowych istniejących produktów nie zawsze skutkują uzyskaniem lepszych parametrów, przykładowo ze względu na fakt, iż wprowadzane zamienniki surowców mogą ostatecznie wpływać na jakość lub inne istotne właściwości produktu końcowego.


Spółka zakłada, że realizowane w przyszłości prace badawczo - rozwojowe będą przeprowadzane, w oparciu o podobne cele i założenia oraz obejmować będą zakres zbliżony do opisanego we wniosku.


Spółka nie uznaje przy tym za projekty badawczo-rozwojowe tych prac, które mają na celu wprowadzenie jedynie rutynowych czy okresowych zmian do posiadanych produktów, procesów, usług czy kanałów sprzedaży.

Ponoszone przez Wnioskodawcę wydatki na działalność badawczo-rozwojową można zaliczyć do jednej z następujących kategorii:

 1. wynagrodzenia na rzecz osób realizujących prace badawczo-rozwojowe, zatrudnionych na podstawie umów o pracę (dalej: „Pracownicy”), oraz inne świadczenia realizowane na rzecz Pracowników, będące przychodami ze stosunku pracy, jak również wynagrodzenia osób realizujących prace badawczo-rozwojowe na podstawie tytułów, o których mowa w art. 13 pkt 8 lit. a i c PDOF tj. umowy zlecenia/o dzieło, (dalej: „Wydatki Pracownicze”), a także składki na ubezpieczenia społeczne określone w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 963, z późn. zm., dalej: „USUS”), których podstawą wymiaru są przychody podatkowe Pracowników jak również składki z tytułu należności o których mowa w art. 13 pkt 8 lit. a i c PDOF, finansowane przez Spółkę (dalej: „Składki”);
 2. wydatki na nabycie surowców wykorzystywanych w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej (dalej: „Surowce”), a także koszty wytworzenia produktów zużywanych w toku prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej oraz koszt nabycia wyrobów konkurencyjnych;
 3. wydatki na nabycie materiałów i wyposażenia niezbędnych do funkcjonowania Działu Technicznego, (dalej: „Materiały i Wyposażenie”);
 4. wydatki na usługi związane z wykonaniem badań/wydaniem atestów dla produktów, a także legalizacją/wzorcowaniem aparatów i urządzeń (dalej: „Usługi Specjalistyczne”)
 5. koszty związane z odpłatnym korzystaniem z aparatur i urządzeń w oparciu o umowy leasingu (dalej: „Umowy Leasingu”),
 6. wydatki na nabycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wykorzystywanych w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej, z wyłączeniem samochodów osobowych oraz budowli, budynków i lokali będących odrębną własnością (dalej: „Środki Trwałe i WNiP”).

PKT 1 - WYDATKI PRACOWNICZE ORAZ SKŁADKI

W ramach Działu Technicznego Spółka zatrudnia głównie na podstawie umów o pracę Pracowników, w których zakres obowiązków wchodzi prowadzenie prac badawczo-rozwojowych realizowanych przez Spółkę.


Wśród Pracowników Działu Technicznego wyróżnić można:

 • Dyrektora Technicznego - kierującego pracami działu, do którego obowiązków należy m.in. organizowanie i nadzorowanie prac badawczo-rozwojowych oraz
 • technologów/konstruktorów/elektryków, tokarzy - do obowiązków których należy m.in. prowadzenie badań jak i prac rozwojowych związanych z opracowywaniem nowych produktów, technologii i udoskonalaniem istniejących produktów, prowadzenie prac związanych z zastosowaniem nowych surowców w istniejących produktach (mające na celu poprawienie ich jakości lub poprawę ekonomiki procesu produkcyjnego, zapewnienie bezpieczeństwa dostaw) itp.


Pracownicy zatrudnieni przez Spółkę w Dziale Technicznym poświęcają całość czasu pracy wyłącznie na czynności dające się zakwalifikować jako praca badawczo-rozwojowa.


W prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych uczestniczą również częściowo pracownicy Działu Produkcji, w szczególności opracowujący prototypy, pracownicy Działu Jakości ( kontrolerzy jakości). Pracownicy Działu Technicznego jak również częściowo Działu Produkcji uczestniczą w projektach wdrażania i testowania nowych produktów, udzielając wsparcia w próbach technologicznych, w zakresie odpowiednich parametrów procesu produkcyjnego, materiałów czy surowców, sporządzając dokumentację techniczną dla wdrażanych nowych projektów.


W związku z zatrudnieniem Pracowników prowadzących prace badawczo-rozwojowe. Spółka ponosi następujące Wydatki Pracownicze:

 • wynagrodzenie oraz dodatki za pracę w godzinach nadliczbowych;
 • wynagrodzenie chorobowe i inne wynagrodzenie wypłacane na podstawie szczególnych przepisów prawa pracy;
 • premie, bonusy i nagrody;
 • diety i inne należności za czas podróży służbowej;
 • wydatki związane z zapewnieniem Pracownikom uczestnictwa w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe, konferencjach, targach;
 • wydatki związane z zapewnieniem Pracownikom innych świadczeń o charakterze niepieniężnym (ubezpieczenie na życie, karnety sportowe, bony, itp.).


Wszystkie opisane powyżej Wydatki Pracownicze stanowić będą po stronie Pracowników przychody ze stosunku pracy, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy PDOF, aczkolwiek niektóre z nich w całości lub w części będą podlegały zwolnieniu z opodatkowania.


Niezależnie od powyższego, Spółka ponosi również koszty związane z opłacaniem Składek, których podstawę wymiaru stanowią przychody podatkowe Pracowników (za wyjątkiem tych przychodów, w przypadku których regulacje z zakresu ubezpieczeń społecznych przewidują zwolnienie z oskładkowania). Zarówno Wydatki Pracownicze, jak i Składki, zaliczane są przez Spółkę do kosztów uzyskania przychodów.

PKT 2 - WYDATKI NA NABYCIE SUROWCÓW I WYROBÓW KONKURENCYJNYCH/KOSZTY WYTWORZENIA NOWEGO PRODUKTU

W związku z prowadzoną działalnością badawczo-rozwojową Spółka nabywa surowce, będące składnikami wytwarzanych prototypów nowych Produktów. Niezależnie od powyższego, zużyciu na potrzeby prac prowadzonych w ramach Działu Technicznego podlegają również gotowe Produkty wytworzone przez Spółkę oraz wyroby konkurencyjne, pochodzące w wielu przypadkach z rynków.

Spółka poszukuje nowych surowców oraz rynków dostaw poza granicami w kraju. W tym celu Spółka uczestniczy w targach surowcowych, celem pozyskiwania nowych materiałów do produkcji, delegując na targi pracowników, celem nabycia wyrobów konkurencyjnych, pozyskania informacji o rozwiązań technologicznych i innowacjach pojawiających się w branży.

Wydatki na nabycie Surowców i wyrobów konkurencyjnych/koszty wytworzenia Produktów są traktowane jak koszty uzyskania przychodów.

PKT 3 - WYDATKI NA NABYCIE MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA

Wydatki Spółki na nabycie Materiałów i Wyposażenia obejmują następujące pozycje:

 • wydatki na nabycie sprzętu komputerowego i akcesoriów komputerowych (m.in. komputery, monitory, laptopy, kable, drukarki, tonery) wykorzystane w Dziale Technicznym;
 • wydatki na nabycie czasopism, raportów branżowych, jak również materiałów biurowych (m.in. czasopisma specjalistyczne, segregatory, długopisy, korektory, koszulki, papier) wykorzystywane w Dziale Technicznym;
 • wydatki na nabycie akcesoriów/części zamiennych do Urządzeń wykorzystywanych do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych;
 • wydatki na nabycie wyposażenia Działu Technicznego niezbędnego do jego prawidłowego funkcjonowania (m.in. krzesła, szafki, blaty, regały, półki, pojemniki, itp);
 • wydatki na nabycie odzieży ochronnej wykorzystywanej przez Pracowników;


Z uwagi na fakt, że cena nabycia poszczególnych aktywów zaliczanych do opisanej powyżej kategorii Materiałów i Wyposażenia z reguły nie przekracza kwoty 10.000 zł Spółka zalicza wydatki na nabycie Materiałów i Wyposażenia do kosztów uzyskania przychodów na zasadach ogólnych (niskocenne Materiały i Wyposażenie nie stanowią środków trwałych, nawet gdy przewidywany okres ich używania jest dłuższy niż rok).

PKT 4 - WYDATKI NA USŁUGI SPECJALISTYCZNE

Do kategorii Usług Specjalistycznych jakie nabywane są przez Spółkę zaliczyć należy wydatki na przeprowadzenie niezbędnych badań, procedur atestacyjnych i wydanie atestów oraz aprobat technicznych dla Produktów, badania właściwości Produktów w zewnętrznych instytutach i laboratoriach (przykładowo: badania surowców, półproduktów, prototypów produktów, badania związane z wyznaczeniem i sprawdzeniem właściwości użytkowych wyrobów, certyfikacja wyrobów etc.) także wydatki na opinie i ekspertyzy.


Usługi Specjalistyczne w większości świadczone są przez podmioty spełniające definicję jednostki naukowej.


Ponadto Usługi Specjalistyczne świadczone będą zarówno przez podmioty, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, jak i podmioty nie wymienione w tych przepisach.


Wydatki na Usługi Specjalistyczne są i będą zaliczane przez Spółkę do kosztów uzyskania przychodów.

PKT 5 - UMOWY LEASINGU

Spółka jest stroną Umów Leasingu, na podstawie których korzysta z aparatur i urządzeń, będących własnością leasingodawcy, W przyszłości Spółka planuje także korzystać na podstawie Umowy Leasingu z urządzeń i aparatury.


Leasingodawca nie jest/nie będzie podmiotem powiązanym ze Spółką w rozumieniu art. 11 ust. 1 14 ustawy o CIT.


Wśród aparatur i urządzeń mogą być zarówno takie, które będą wykorzystywane wyłącznie w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej, jak i takie, które będą wykorzystywane również do innych celów niż działalność badawczo-rozwojowa.


Zawarte Umowy Leasingu bilansowo kwalifikowane są jako leasing finansowy. Natomiast, na gruncie podatkowym kwalifikowane są jako leasing operacyjny stąd też Spółka zalicza i będzie zaliczać wydatki ponoszone na podstawie Umów Leasingu do kosztów uzyskania przychodów na zasadach ogólnych.

PKT 6 - ŚRODKI TRWAŁE I WNIP

W ramach prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej Spółka może wykorzystywać Środki Trwałe i WNiP (np. urządzenia i aparatura specjalistyczna, licencje na oprogramowanie w nich wykorzystywane etc.)


Spółka ujmuje Środki Trwale i WNIP w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych i dokonuje odpisów amortyzacyjnych od ich wartości początkowej.


Wśród Środków Trwałych i WNiP mogą być zarówno takie, które będą wykorzystywane wyłącznie w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej, jak i takie, które będą wykorzystywane również do innych celów niż działalność badawczo-rozwojowa. W przypadku gdy ww. składniki będą częściowo wykorzystywane do działalności badawczo-rozwojowej a częściowo do bieżącej działalności - to w takim przypadku koszty odpisów amortyzacyjnych będą stanowić koszty kwalifikowane, tylko w takiej części, w jakiej środki trwałe i wartości niematerialne i prawne będą służyć prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej.


Wydatki poniesione w związku z działalnością badawczo-rozwojową nie zostały Spółce zwrócone w jakiekolwiek formie, w szczególności nie zostały sfinansowane dotacją.


Wszystkie opisane wyżej Wydatki Spółka zalicza do kosztów uzyskania przychodu.


W prowadzonej ewidencji rachunkowej Spółka wyodrębnia koszty związane z działalnością badawczo-rozwojową.


Spółka zamierza skorzystać z ulgi na działalność badawczo-rozwojową (uregulowanej w art. 18d ustawy o CIT).


Pismem dnia 28 sierpnia 2019 r. Wnioskodawca doprecyzował przedstawiony we wniosku stan faktyczny oraz zdarzenie przyszłe, informując, że oczekuje wykładni prawa podatkowego, o których mowa w art. 4a pkt 26-28 updop zarówno w brzmieniu od 1 października 2018 r. jak i w brzmieniu obowiązującym przed 1 października 2018 r..


Wnioskodawca wyjaśnił, że Spółka prowadzi prace (które zdaniem Spółki stanowią prace badawczo-rozwojowe) od dłuższego czasu (w tym w całym 2018 r.) i ma zamiar kontynuować takie prace w bieżącym roku oraz w latach następnych.


W ocenie Wnioskodawcy, prowadzona przez niego działalność opisana we wniosku spełnia definicję działalności badawczo-rozwojowej, o której mowa w art. 4a pkt 26-28, zarówno na gruncie przepisów obowiązujących do 30 września 2018 r. jak i od 1 października 2018 r.


Ponadto Wnioskodawca wskazał, że Spółka bardzo szczegółowo przedstawiła opis wykonywanych prac, które jej zdaniem kwalifikują się do uznania, że stanowią one prace badawczo-rozwojowe. Zdaniem Spółki prace te nie mogą być zakwalifikowane jako: czynności wdrożeniowe w zakresie opracowywanych produktów i usług, produkcja seryjna, serwisowanie, optymalizacja kosztów produkcji czy też inne prace spoza prac B+R.


Realizowane prace same w sobie były/są unikalne lub innowacyjne - dotyczy to też wielu rezultatów takich prac. W wielu przypadkach prace doprowadziły do opracowania lub rozwinięcia innowacyjnych rozwiązań technicznych.


Realizowane prace obejmowały wersję pilotażową i przedprodukcyjną.


Ponoszone przez Spółkę wydatki, które mogą stanowić koszty kwalifikowane w ramach ulgi B+R będą zaliczane do kosztów podatkowych danego roku.


Ponoszone wydatki Spółka planuje odpisać od podstawy opodatkowania na podstawie art. 18d ust.1 updop w zeznaniach za poszczególne lata podatkowe, w których te wydatki poniesiono.


Przedmiotem zapytań Wnioskodawcy są wyłącznie wydatki/koszty realizacji prac B+R, które Wnioskodawca poniósł/ponosi ze środków własnych, które nie zostały/nie zostaną odliczone od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym.


Składniki wynagrodzenia, to: wynagrodzenie zasadnicze, wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych, niedzielę i święta, diety krajowe i zagraniczne z tytułu podróży służbowych, różnego rodzaju dodatki tj. dodatki funkcyjne, zmianowe etc. premie, ekwiwalent za niewykorzystany urlop.

Wydatki ponoszone na wynagrodzenia z tytułu umów o pracę (w tym jego poszczególne składniki) oraz składki ZUS poniesione z tytułu tych wynagrodzeń (w części finansowanej przez pracodawcę) dotyczą pracowników Spółki realizujących prace badawczo-rozwojowe i stanowią po ich stronie należności ze stosunku pracy, o których mowa w art. 12 ust.1 updof.

Wydatki ponoszone przez Spółkę w związku z dietami i innymi należnościami za czas podróży służbowej, mają bezpośredni związek z realizowanymi projektami B+R i stanowią po stronie pracowników należności ze stosunku pracy, o których mowa w art. 12 ust.1 updof.


Wydatki związane z zapewnieniem pracownikom uczestnictwa w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe, konferencjach, targach mają bezpośredni związek z realizowanymi projektami B+R nie stanowią po stronie tych pracowników należności ze stosunku pracy, o których mowa w art. 12 ust. 1 updof.

W przypadku pracowników realizujących wyłącznie prace B+R (jest taka grupa pracowników) Spółka zamierza odliczać 100 % wynagrodzeń w ramach ulgi, w przypadku zaś pracowników realizujących tylko częściowo prace B+R (jest też taka grupa pracowników) Spółka zamierza odliczać w ramach kosztów kwalifikowanych wynagrodzenia jedynie w części odpowiadającej faktycznej realizacji przez nich prac B+R.


Wśród składników wynagrodzenia pracowników B+R będą się też pojawiać wynagrodzenia za czas nieobecności pracownika w pracy, np. w związku z opieką nad dziećmi, urlopem, chorobą etc.


Wskazane (…) (w treści wniosku „wyroby konkurencyjne” oraz „koszty wytworzenia nowego produktu”) będą stanowić zdaniem Spółki zawsze bądź materiały, bądź surowce wykorzystywane w ramach B+R.


Ponadto, Wnioskodawca jednoznacznie doprecyzował, że wymienione w treści wniosku usługi specjalistyczne to: ekspertyzy, opinie, usługi doradcze i usługi równorzędne, świadczone lub wykonywane na podstawie umowy przez podmiot, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, a także na nabycie od takiego podmiotu wyników prowadzonych przez niego badań naukowych, na potrzeby działalności badawczo-rozwojowej w brzmieniu obowiązującym do 30 września 2018 r. i w brzmieniu od 1 października 2018 r.

W ramach leasingu Wnioskodawca korzysta/będzie korzystać z aparatury naukowo-badawczej wyłącznie na potrzeby prowadzonej działalności B+R, a leasingodawca nie jest/nie będzie podmiotem powiązanym w rozumieniu art. 11a ust. 1 i 4 updop (zarówno w brzmieniu starym, jak i nowym czyli od 1 stycznia 2019 r.).


Spółka stoi na stanowisku, że korzystanie z aparatury naukowo-badawczej na podstawie umowy leasingu jest odpłatnym korzystaniem z tej aparatury w rozumieniu art. 18d ust. 2 pkt 4 updop (w brzmieniu od 1 stycznia 2019 ale również w brzmieniu przed 1 stycznia 2018).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:

 1. Czy prace realizowane przez Spółkę, zgodnie z przedstawionym w pkt I wniosku opisem, stanowią działalność badawczo-rozwojową w rozumieniu art. 4a pkt 26 w zw. z art. 4a pkt 27 w zw. z pkt 28 ustawy CIT, a w konsekwencji uprawniają Wnioskodawcę do odliczenia od podstawy opodatkowania kosztów kwalifikowanych ponoszonych przez Spółkę w związku z tą działalnością, z uwzględnieniem limitów określonych w art. 18d ust. 7 ustawy CIT?
 2. Czy prace badawczo-rozwojowe realizowane przez Wnioskodawcę, zgodnie z przedstawionym w pkt II wniosku opisem, stanowią działalność badawczo-rozwojową w rozumieniu art. 4a pkt 26 w zw. z art. 4a pkt 27 w zw. z pkt 28 ustawy CIT, co w konsekwencji uprawnia Wnioskodawcę do odliczenia od podstawy opodatkowania, wydatków kwalifikowanych ponoszonych w związku z tą działalnością z uwzględnieniem limitów określonych w art. 18d ust. 7 ustawy CIT?
 3. Czy Wnioskodawca jest uprawniony do odliczenia od podstawy opodatkowania kosztów uzyskania przychodów (jako kosztów kwalifikowanych) poniesionych na Wydatki Pracownicze i Składki?
 4. Czy Wnioskodawca jest uprawniony do odliczenia od podstawy opodatkowania kosztów uzyskania przychodów (jako kosztów kwalifikowanych) poniesionych na nabycie Surowców, wyrobów konkurencyjnych/kosztów wytworzenia Produktów ?
 5. Czy Wnioskodawca jest uprawniony do odliczenia od podstawy opodatkowania kosztów uzyskania przychodów (jako kosztów kwalifikowanych) poniesionych na nabycie Materiałów i Wyposażenia?
 6. Czy Wnioskodawca jest uprawniony do odliczenia od podstawy opodatkowania kosztów uzyskania przychodów (jako kosztów kwalifikowanych) poniesionych na Usługi Specjalistyczne (koszty atestów/aprobat technicznych etc)?
 7. Czy opisane we wniosku koszty wynikające z Umów Leasingu aparatury naukowo-badawczej, wykorzystywanej wyłącznie w prowadzonej działalności badawczo- rozwojowej stanowią koszty kwalifikowane w rozumieniu art. 18d ustawy o CIT, podlegające odliczeniu od podstawy opodatkowania Spółki w ramach ulgi badawczo-rozwojowej?
 8. Czy odpisy amortyzacyjne od opisanych we wniosku Środków Trwałych i WNiP wykorzystywanych w opisanej powyżej działalności badawczo-rozwojowej stanowią koszty kwalifikowane w rozumieniu art. 18d ustawy o CIT, podlegające odliczeniu od podstawy opodatkowania Spółki, w ramach ulgi badawczo-rozwojowej?

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad 1 i Ad 2

W ocenie Wnioskodawcy prowadzone przez Spółkę prace opisane we wniosku w spełniają definicję działalności badawczo-rozwojowej, o której mowa w art. 4a pkt 26 w zw. z pkt 27 w zw. z pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: ustawa CIT).

Zgodnie z art. 18d ust. 1 ustawy o CIT, podatnik uzyskujący przychody inne niż przychody z zysków kapitałowych odlicza od podstawy opodatkowania, ustalonej zgodnie z art. 18, koszty uzyskania przychodów poniesione na działalność badawczo-rozwojową zwane dalej .kosztami kwalifikowanymi”. Kwota odliczenia nie może w roku podatkowym przekraczać kwoty dochodu uzyskanego przez podatnika z przychodów innych niż przychody z zysków kapitałowych.

Zgodnie z art. 4a pkt 27 ustawy o CIT, w brzmieniu obowiązującym od 1 października 2018 r., badania naukowe to:

 1. badania podstawowe w rozumieniu art. 4 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
 2. badania aplikacyjne w rozumieniu art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Jak stanowi art. 4 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1668) badania naukowe są działalnością obejmującą:

 1. badania podstawowe rozumiane jako prace empiryczne lub teoretyczne mające przede wszystkim na celu zdobywanie nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie zastosowanie komercyjne;
 2. badania aplikacyjne rozumiane jako prace mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności, nastawione na opracowywanie nowych produktów, procesów lub usług lub wprowadzanie do nich znaczących ulepszeń.

Stosownie do art. 4a pkt 28 ustawy o CIT, w brzmieniu obowiązującym od 1 października 2018 r., prace rozwojowe to prace rozwojowe w rozumieniu art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Prace rozwojowe, w rozumieniu art. 4 ust 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, są działalnością obejmującą nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności, w tym w zakresie narzędzi informatycznych lub oprogramowania, do planowania produkcji oraz projektowania i tworzenia zmienionych, ulepszonych lub nowych produktów, procesów lub usług, z wyłączeniem działalności obejmującej rutynowe i okresowe zmiany wprowadzane do nich, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń.

Działalność Spółki opisana we wniosku nakierowana jest na opracowywanie nowych produktów i procesów na podstawie poszukiwań i badań, a także wprowadzanie istotnych i innowacyjnych ulepszeń dla stosowanych produktów i procesów technologicznych. W swojej działalności Spółka wykorzystuje zarówno dostępną aktualnie wiedzę i umiejętności z dziedziny nauki, technologii i działalności gospodarczej, jak i podejmuje badania w celu zdobycia nowej wiedzy oraz umiejętności.

Jednocześnie, działalność Spółki jest podejmowana i prowadzona w sposób systematyczny, a prace podejmowane w jej ramach nie mają charakteru prac rutynowych. Zadania wykonywane przez Pracowników wymagają zawsze indywidualnego podejścia i praktycznego zastosowania posiadanej wiedzy i umiejętności.

W ocenie Spółki, nie ma przy tym znaczenia, że prace nie zawsze prowadzą do osiągnięcia zakładanych rezultatów. Istotą prowadzenia prac badawczo-rozwojowych, jest ryzyko, że wyniki prac nie zawsze będą zadowalające, pomimo zaangażowania nakładów i środków na ten cel. Z powyższego punktu widzenia istotny jest cel prowadzonych prac, a nie sam fakt osiągnięcia zakładanego rezultatu.

Aktywność Spółki, w ramach prac badawczo-rozwojowych, nastawiona jest na działalność twórczą obejmują badania naukowe lub prace rozwojowe i podejmowana jest w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz do wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań;

W związku z powyższym, w ocenie Spółki, prowadzona przez nią działalność opisana w niniejszym wniosku spełnia definicję działalności badawczo-rozwojowej, o której mowa w art. 4a pkt 26 ustawy o CIT, zarówno na gruncie przepisów obowiązujących do 30 września 2018 r., Jak i przepisów obowiązujących od 1 października 2018 r., i tym samym Spółka jest uprawniona do skorzystania z ulgi badawczo-rozwojowej.

Ad. 3

W ocenie Wnioskodawcy, Spółka jest uprawniona do odliczenia, od podstawy opodatkowania kosztów uzyskania przychodów (jako kosztów kwalifikowanych) poniesionych na Wydatki Pracownicze i Składki, w wysokości określonej w art. 18d ust. 2 pkt 1 i 1a ustawy CIT.

Ustawodawca w art. 18d ust. 2 ustawy CIT wskazał, że, że kosztami kwalifikowanymi są poniesione w danym miesiącu należności z tytułów, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, oraz sfinansowane przez płatnika składki z tytułu tych należności określone w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w takiej części, w jakiej czas przeznaczony na realizację działalności badawczo-rozwojowej pozostaje w ogólnym czasie pracy pracownika w danym miesiącu;

Analogiczna regulacja dotyczy umów zlecenia oraz umów o dzieło.

Niezależnie od powyższego należy podkreślić, że za koszty kwalifikowane uznaje się nie tylko wynagrodzenia zasadnicze pracowników zatrudnionych w celu realizacji prac badawczo-rozwojowych, ale również wszelkie inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy, które stanowią przychody pracowników na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy PDOF.

Powyższe stanowisko znajduje potwierdzenie w interpretacjach wydawanych przez organy podatkowe np. interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 29 marca 2017 r., nr 3063-ILPB2.4510.235.2016.2.ŁM, w której czytamy: „kosztami kwalifikowanymi będą koszty wynagrodzenia zasadniczego, wynagrodzenia za nadgodziny, dodatku urlopowego, ekwiwalentów za niewykorzystany urlop, premii i nagród, dodatków do wynagrodzeń, wynagrodzeń za czas niezdolności do pracy, odpraw, ekwiwalentów za wykorzystywanie samochodu prywatnego do celów służbowych, diet i innych należności za czas podróży służbowej pracownika, wynagrodzeń i dodatków wypłacanych pracownikom oddelegowanym z innych spółek z Grupy, pakietów medycznych, ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym a także składek na ubezpieczenia społeczne określone w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w części finansowanej przez płatnika składek, jeżeli te należności i składki dotyczą pracowników zatrudnionych w celu realizacji działalności badawczo-rozwojowej”.

Analogiczne stanowisko zostało zaprezentowane w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 21 lutego 2017 r., nr 3063-ILPB2.4510.223.2016.1.KS, w której organ uznał, że „do kosztów kwalifikowanych można zaliczyć takie koszty jak wynagrodzenia zasadnicze, dodatki za pracę w godzinach nadliczbowych, w niedzielę, święta, dni wolne od pracy i w porze nocnej, wynagrodzenie za czas urlopu oraz ekwiwalenty za niewykorzystany urlop, premie, bonusy i nagrody, dodatki za dyżur oraz dodatek świąteczny, a także wynagrodzenie należne na podstawie szczególnych przepisów prawa pracy.”

W opinii Wnioskodawcy, należy stwierdzić, że pracownicy realizujący działalność badawczo-rozwojową to pracownicy, którzy faktycznie wykonują zadania będące realizacją prac badawczo-rozwojowych. Nie wystarczy zatem, że umowa o pracę jako zakres kompetencji wskazuje czynności stanowiące realizację czynności kwalifikujących się do działalności badawczo-rozwojowej. Pracownik, aby jego wynagrodzenie stanowiło koszt kwalifikowany w ramach ulgi na działalność badawczo-rozwojową musi w takich pracach faktycznie uczestniczyć.


W przypadku Spółki będą to więc pracownicy, którzy wykonują zadania pozostające w zakresie działalności badawczo-rozwojowej, uczestnicząc w projektach przypisanych do grupy projektów badawczo-rozwojowych.


W ramach Działu Technicznego zatrudnieni są Pracownicy, do których obowiązków należy prowadzenie prac związanych z badaniami, projektowaniem, opracowywaniem nowych Produktów i ulepszaniem istniejących Produktów. W zakresie natomiast pozostałych pracowników z innych działów, wchodzących w skład zespołów projektowych, realizujących projekty badawczo-rozwojowe, Wydatki Pracownicze możliwe będą do ujęcia jako koszty kwalifikowane w takiej części, w jakiej czas przeznaczony na realizację działalności badawczo-rozwojowej pozostaje w ogólnym czasie pracy pracownika w danym miesiącu, potwierdzonej prowadzoną przez Wnioskodawcę ewidencją czasu pracy dla każdego z realizowanych projektów. Mając na uwadze powyższe, w ocenie Wnioskodawcy, będzie on uprawniony do odliczenia od podstawy opodatkowania kosztów uzyskania przychodów (jako kosztów kwalifikowanych) poniesionych na Wydatki Pracownicze (stanowiących przychody Pracowników, takich jak wynagrodzenie zasadnicze oraz dodatki za pracę w godzinach nadliczbowych, wynagrodzenie chorobowe i inne wynagrodzenie wypłacane na podstawie szczególnych przepisów prawa pracy, premie, bonusy i nagrody, diety i inne należności za czas podróży służbowej, wydatki związane z praniem odzieży roboczej, wydatki związane z zapewnieniem Pracownikom uczestnictwa w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe, wydatki związane z zapewnieniem Pracownikom innych świadczeń o charakterze niepieniężnym) oraz Składek - w wysokości określonej w art. 26e ust. 7 ustawy o p.d.o.f.

Stanowisko Wnioskodawcy, potwierdzają liczne interpretacje organów podatkowych. Przykładowo:

 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 22 czerwca 2016 r., nr IBPB-1-2/4510-465/16/KP, w której czytamy: „Zgodnie z brzmieniem art. 18d ust. 2 pkt 1 ustawy CIT, za koszty kwalifikowane uznaje się należności z tytułów, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, oraz składki z tytułu tych należności określone w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w części finansowanej przez płatnika składek, jeżeli te należności i składki dotyczą pracowników realizujących działalność badawczo-rozwojową. Konstrukcja powyższego przepisu wskazuje na to, że całe wynagrodzenie wraz z narzutami pracowników realizujących działalność badawczo-rozwojową powinno zostać zakwalifikowane do kosztów kwalifikowanych”;
 • interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 20 marca 2017 r., nr 2461-IBPB-3.4510.1184.2016.1.TS, w której czytamy: „Biorąc pod uwagę powyższe, wskazać należy, że w przypadku pracowników zajmujących stanowiska w ramach działalności B+R, a którzy będą zajmowali się w ramach godzin pracy czynnościami niebędącymi realizacją ww. działalności (takie jak np. przygotowanie nowego sprzętu komputerowego do pracy, wymiana korespondencji służbowej, rozliczenie delegacji służbowej, uczestnictwo w spotkaniach z zarządem Spółki, uczestnictwo w szkoleniach i konferencjach, wyjazdy na delegacje służbowe), można uznać za zatrudnionych w celu realizacji działalności B+R. Zatem, stanowisko Wnioskodawcy w zakresie ustalenia, czy pracowników, którzy częściowo wykonują prace będące realizacją działalności badawczo-rozwojowej Spółki, tj. choć uczestniczą w pracach badawczo-rozwojowych, nie przeznaczają na realizację takiej działalności 100% swojego czasu pracy, można uznać za zatrudnionych w celu realizacji działalności badawczo-rozwojowej w rozumieniu art. 18d ust. 2 pkt 1 ustawy o CIT uznano za prawidłowe.”


Ad 4

W ocenie Wnioskodawcy, jest on uprawniony do odliczenia od podstawy opodatkowania kosztów uzyskania przychodów (jako kosztów kwalifikowanych) poniesionych na nabycie surowców, wyrobów konkurencyjnych/kosztów wytworzenia produktów, przedstawionych w opisie stanu faktycznego wniosku - w wysokości określonej w art. 18d ustawy CIT.


Stosownie do brzmienia art. 18d ust. 2 podatnik uzyskujący przychody inne niż przychody z zysków kapitałowych odlicza od podstawy opodatkowania, ustalonej zgodnie z art. 18, koszty uzyskania przychodów poniesione na działalność badawczo-rozwojową, zwane dalej „kosztami kwalifikowanymi”. Kwota odliczenia nie może w roku podatkowym przekraczać kwoty dochodu uzyskanego przez podatnika z przychodów innych niż przychody z zysków kapitałowych.


Ustawodawca w art. 18d ust. 2 pkt 2 doprecyzował, że kosztami kwalifikowanymi są (między innymi) nabycie materiałów i surowców bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością badawczo-rozwojową


Zdaniem Wnioskodawcy, należy zwrócić uwagę, że ww. przepis posługuje się pojęciami „materiały” oraz „surowce”, które nie zostały zdefiniowane w przepisach ustawy, stanowiąc przy tym, iż w podstawie obliczania Ulgi uwzględnione mogą być wyłącznie materiały i surowce związane bezpośrednio z prowadzoną przez podatnika działalnością badawczo-rozwojową.

Jeżeli chodzi o pojęcie „surowce”, w związku z brakiem definicji przedmiotowego pojęcia na gruncie przepisów podatkowych i rachunkowych, dla celów ustalania zakresu zastosowania ulgi posłużyć należy się znaczeniem pojęcia „surowce” funkcjonującym na gruncie języka powszechnego, gdzie „surowce” to „materiały naturalne pochodzenia zwierzęcego, roślinnego lub mineralnego, służące do wytwarzania jakichś produktów lub energii” (www.sjp.pwn.pl).

Z kolei w zakresie interpretacji pojęcia „materiały”, w ocenie Wnioskodawcy, odwołać należy się do interpretacji przedmiotowego pojęcia funkcjonującej na gruncie przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r„ poz. 1047, z późn. zm„ dalej: „UR”).

W świetle art. 3 ust. 1 pkt 19 UR, materiały to składniki majątku zużywane na własne potrzeby. Powyższy pogląd znajduje również potwierdzenie w doktrynie, gdzie podkreśla się, że materiały to „składniki majątku inicjujące realizację całego cyklu operacyjnego, które jednostka nabywa w celu ich całkowitego zużycia na własne potrzeby, w tym m.in. na potrzeby wytwarzania produktów, świadczenia usług, czy realizacji działalności ogólnoadministracyjnej. Do materiałów zaliczyć można także pewne składniki majątkowe wytwarzane przez jednostkę we własnym zakresie (zazwyczaj w ramach działalności pomocniczej), a także różnego rodzaju odzyski, posiadające wartość użytkową, a pochodzące np. z likwidowanych środków trwałych, inwentarz żywy przeznaczony do uboju, części zamienne, półfabrykaty obcej produkcji, paliwa, opakowania itp.”, Walińska Ewa (red.), Ustawa o rachunkowości. Komentarz, Wolters Kluwer, 2016.

Jak zostało określone w opisie stanu faktycznego, Spółka w ramach działalności badawczo-rozwojowej wykorzystuje Surowce, gotowe produkty oraz wyroby konkurencyjne. Koszty nabycia Surowców i wyrobów konkurencyjnych oraz koszt wytworzenia wykorzystywanego w Dziale Technicznym gotowego produktu zaliczany jest do kosztów uzyskania przychodu.

Zakładanym rezultatem działalności badawczo-rozwojowej prowadzonej przez Spółkę jest stworzenie nowego produktu/ulepszenie obecnego produktu w znaczeniu abstrakcyjnym, rozumianego jako formuła (substancja) o określonych właściwościach, przebadana pod kątem skuteczności i bezpieczeństwa, dla której opracowano odpowiednią wymaganą przepisami prawa dokumentację.

Mając powyższe na uwadze, w ocenie Wnioskodawcy, surowcami w znaczeniu przywołanym powyżej są nie tylko składniki wytwarzanych produktów, lecz w istocie wszystkie aktywa nabywane i zużywane bezpośrednio w celu umożliwienia funkcjonowania Działu Technicznego, a co za tym idzie umożliwienia opracowania produktów w przywołanym powyżej znaczeniu.

Mając powyższe na uwadze, koszty nabycia Surowców, wyrobów konkurencji oraz koszty wytworzenia produktów zużywanych na potrzeby prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej powinny być kwalifikowane jako koszty nabycia surowców lub materiałów związanych bezpośrednio z działalnością badawczo-rozwojową prowadzoną przez Spółkę. W tym kontekście nie powinno ulegać wątpliwości, że wydatki poniesione przez Spółkę na nabycie Surowców, wyrobów konkurencyjnych, a także koszty wytworzenia gotowych produktów (wykorzystanych na potrzeby prac badawczo-rozwojowych) mogą być przez Wnioskodawcę odliczone od podstawy opodatkowania - w wysokości określonej w art. 18d ustawy CIT.

Stanowisko powyższe, potwierdzają liczne interpretacje organów podatkowych. Przykładowo:

 • interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 16 maja 2017 r., nr 0111-KDIB1-3.4010.7.2017.I.APO, w której Organ uznał za prawidłowy następujący pogląd podatnika: „konstrukcja art. 18d ust. 2 pkt 2 ustawy o CIT (pozwala na zaliczenie do kosztów kwalifikowanych, kosztów wszelkich materiałów i surowców (kosztów uzyskania przychodu) niezbędnych do opracowywania prototypu, projektu pilotażowego oraz demonstracji, testowania i walidacji nowych lub ulepszonych produktów. Zatem, w ocenie Spółki, za koszty kwalifikowane należy uznać wydatki poniesione na nabycie surowców i materiałów, rozumianych zgodnie z przywołaną wcześniej definicją słownikową, zużywanych do wytworzenia prototypów maszyn, narzędzi, elementów składowych systemów złożonych, jeżeli bez przedmiotowych materiałów i surowców niemożliwe będzie wytworzenie tego typu innowacji technologicznych. Skoro bez tych materiałów i surowców niemożliwe byłoby zrealizowanie konkretnego projektu, to należy uznać, że zachodzi bezpośredni związek pomiędzy wydatkami ponoszonymi w związku z nabyciem i eksploatacją przedmiotowych materiałów i surowców a działalnością badawczo-rozwojową”,

Ad 5

W ocenie Wnioskodawcy, jest on uprawniony do odliczenia, od podstawy opodatkowania kosztów uzyskania przychodów (jako kosztów kwalifikowanych) poniesionych na nabycie Materiałów i Wyposażenia - w wysokości określonej w art. 18d ustawy CIT.


Jak zostało już podkreślone, zgodnie z art. 18d ust. 2 za koszty kwalifikowane podlegające odliczeniu od podstawy opodatkowania uznaje się wydatki na nabycie materiałów i surowców bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością badawczo-rozwojową, jak również wydatki na nabycie niebędącego środkami trwałymi sprzętu specjalistycznego wykorzystywanego bezpośrednio w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej.

Z uwagi na fakt, że cena poszczególnych aktywów nabytych w 2018 r. zaliczanych do opisanej kategorii Materiałów i Wyposażenia, nie przekraczała kwoty 10.000 zł, Spółka zaliczała wydatki poniesione na nabycie Materiałów i Wyposażenia do kosztów uzyskania przychodów na zasadach ogólnych (nisko cenne Materiały i Wyposażenie nie stanowią środków trwałych, nawet gdy przewidywany okres ich używania jest dłuższy niż rok).

Wskazać należy, że od 2018 roku nastąpiło podwyższenie progu, który umożliwia ujęcie wydatku bezpośrednio w kosztach, bez konieczności ujmowania go w środkach trwałych. Mianowicie jeśli wartość składnika majątku będzie wynosić do 10.000 zł netto, to taki wydatek podatnik może ująć bezpośrednio w kosztach i nie musi wprowadzać go do środków trwałych firmy.

W związku z prowadzoną działalnością badawczo-rozwojową Wnioskodawca dokonuje nabycia różnego rodzaju sprzętów niezbędnych do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych, ze szczególnym uwzględnieniem specjalistycznych sprzętów Działu Technicznego, nie stanowiących środków trwałych.


Podkreślić należy, że Wnioskodawca ma możliwość jednoznacznego przyporządkowania poszczególnych, sprzętów, jak również materiałów i surowców do prac prowadzonych w ramach działalności badawczo-rozwojowej, z przypisaniem do poszczególnych projektów.


Ponoszone wydatki na zakup niebędącego środkami trwałymi sprzętu specjalistycznego wykorzystywanego bezpośrednio w prowadzonej działalności badawczo- rozwojowej są dla wnioskodawcy kosztami uzyskania przychody w rozumieniu ustawy CIT, a co za tym idzie mieszczą się w katalogu kosztów kwalifikowanych możliwych do ujęcia w uldze badawczo-rozwojowej.

Powyższe stanowisko potwierdzają liczne interpretacje organów podatkowych. Tytułem przykładu wskazać można przywołaną już interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 11 maja 2017 r., Nr 0114-KDIP2-1.4010.27.2017.1.MR.

Ad 6

Odnosząc się natomiast do art. 18d ust. 2 pkt 3 ustawy CIT, należy wskazać, że za koszty kwalifikowane można uznać wydatki poniesione na ekspertyzy, opinie, usługi doradcze i usługi równorzędne, świadczone lub wykonywane na podstawie umowy przez podmioty, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, tj. uczelnie; federacje podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki, zwane dalej „federacjami”; instytuty naukowe PAN, działające na podstawie ustawy, o której mowa w pkt 3, zwane dalej „instytutami PAN; Instytuty badawcze, działające na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2018 r„ poz. 736); międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych ustaw działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwane dalej „instytutami międzynarodowymi”; Polska Akademia Umiejętności, zwana dalej „PAU”; inne podmioty prowadzące głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły.


Ponadto ww. usługi muszą być świadczone na potrzeby działalności badawczo-rozwojowej.


Jak wskazano w opisie stanu faktycznego Wnioskodawca w 2018 roku współpracował w zakresie prac badawczo-rozwojowych z jednostkami naukowymi, na podstawie umów bądź porozumień.


Do końca września 2018 r. art. 18d ust. 2 pkt 3 ustawy CIT stanowił, że za koszty kwalifikowane uznaje się ekspertyzy, opinie, usługi doradcze i usługi równorzędne, świadczone lub wykonywane na podstawie umowy przez jednostkę naukową w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2018 r., poz. 87), a także nabycie od takiej jednostki wyników prowadzonych przez nią badań naukowych, na potrzeby działalności badawczo-rozwojowej. Koszty kwalifikowane ponoszone w ramach badań podstawowych podlegały odliczeniu wyłącznie pod warunkiem, że badania te były prowadzone na podstawie umowy lub porozumienia z jednostką naukową w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki.

Natomiast zgodnie z art. 18d ust. 2 pkt 3 ustawy CIT w brzmieniu obowiązującym od 1 października 2018 r. za koszty kwalifikowane uznaje się ekspertyzy, opinie, usługi doradcze i usługi równorzędne, świadczone lub wykonywane na podstawie umowy przez podmioty, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, a także nabycie od takiego podmiotu wyników prowadzonych przez niego badań naukowych, na potrzeby działalności badawczo-rozwojowej. Koszty kwalifikowane ponoszone w ramach badań podstawowych podlegają odliczeniu wyłącznie pod warunkiem, że badania te są prowadzone na podstawie umowy lub porozumienia z podmiotem, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Należy zwrócić uwagę, że art. 332 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z dnia 30 sierpnia 2018 r„ poz. 1669) stanowi, że od dnia wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, do dnia 31 grudnia 2018 r. do odliczania kosztów kwalifikowanych, o których mowa w art. 18d ust. 4 ustawy zmienianej w art. 24, stosuje się przepisy tej ustawy w brzmieniu dotychczasowym.

Z powyższego zapisu wynika, że do 31 grudnia 2018 r„ koszty kwalifikowane ponoszone w ramach badań podstawowych podlegają odliczeniu wyłącznie pod warunkiem, że badania te są prowadzone na podstawie umowy lub porozumienia z jednostką naukową w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki.

Natomiast dopiero od 1 stycznia 2019 r. koszty kwalifikowane ponoszone w ramach badań podstawowych będą podlegały odliczeniu wyłącznie pod warunkiem, że badania te będą prowadzone na podstawie umowy lub porozumienia z podmiotem, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Biorąc pod uwagę powyższe, podkreślić należy, że ustawodawca wyraźnie wskazał, że za koszty kwalifikowane uznaje się ekspertyzy, opinie, usługi doradcze i usługi równorzędne, świadczone lub wykonywane na podstawie umowy przez podmioty, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, a także nabycie od takiego podmiotu wyników prowadzonych przez niego badań naukowych, na potrzeby działalności badawczo-rozwojowej. Zatem stanowisko Wnioskodawcy w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów kwalifikowanych wydatków na zakup opinii, ekspertyz, wyników badań od podmiotów posiadających status jednostek naukowych, poniesionych w 2018 r., jak i ponoszonych w 2019 roku należy uznać za prawidłowe.

Ad 7

Opisane we wniosku Koszty wynikające z Umów Leasingu opisanej powyżej aparatury naukowo-badawczej, wykorzystywanej wyłącznie w prowadzonej działalności badawczo- rozwojowej stanowią koszty kwalifikowane w rozumieniu art. 18d ustawy o CIT, podlegające odliczeniu od podstawy opodatkowania Spółki w ramach Ulgi.


Zgodnie z art. 18d ust. 2 pkt 4 ustawy o CIT, za koszty kwalifikowane uznaje się odpłatne korzystanie z aparatury naukowo-badawczej wykorzystywanej wyłącznie w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej, jeżeli to korzystanie nie wynika z umowy zawartej z podmiotem powiązanym z podatnikiem w rozumieniu art. 11 ust. 1 i 4 ustawy o CIT.

W ocenie Spółki, korzystanie z aparatury naukowo-badawczej na podstawie umowy leasingu jest odpłatnym korzystaniem z tej aparatury w rozumieniu art. 18d ust. 2 pkt 4 ustawy o CIT.

W związku z tym, Spółka może zaliczyć do kosztów kwalifikowanych podlegających odliczeniu od podstawy opodatkowania w ramach ulgi koszty wynikające z Umów Leasingu.

Potwierdzeniem stanowiska Wnioskodawcy jest interpretacja Dyrektora KIS z 17 lipca 2017 r. nr 0114-KDIP2-1.4010.182.2017.1.MR.

Wnioskodawca stoi na stanowisku, że korzystanie z aparatury naukowo-badawczej na podstawie umowy leasingu jest odpłatnym korzystaniem z aparatury w rozumieniu art. 18d ust. 2 pkt 4 updop (w brzmieniu od 1 stycznia 2019 r., jak również w brzmieniu przed 1 stycznia 2018 r.).

Ad 8

W myśl art. 18d ust. 3 ustawy CIT, za koszty kwalifikowane uznaje się dokonywane w danym roku podatkowym, zaliczane do kosztów uzyskania przychodów, odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wykorzystywanych w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej, z wyłączeniem samochodów osobowych oraz budowli, budynków i lokali będących odrębną własnością.

Odliczenia dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono koszty kwalifikowane. W przypadku gdy podatnik poniósł za rok podatkowy stratę albo wielkość dochodu podatnika jest niższa od kwoty przysługujących mu odliczeń, odliczenia - odpowiednio w całej kwocie lub w pozostałej części - dokonuje się w zeznaniach za kolejno następujące po sobie sześć lat podatkowych następujących bezpośrednio po roku, w którym podatnik skorzystał lub miał prawo skorzystać z odliczenia (art. 18d ust. 8 ustawy CIT).


Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy CIT, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów ze źródła przychodów lub w celu zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 (...).


Definicja kosztów uzyskania przychodów sformułowana przez ustawodawcę ma charakter ogólny. Z tego względu, każdorazowy wydatek poniesiony przez podatnika podlega indywidualnej ocenie w celu dokonania jego kwalifikacji prawnej. Jednocześnie, art. 16 ust. 1 ustawy, zawiera zamknięty katalog wydatków, których podatnik nie może zaliczyć do kosztów pomniejszających przychody nawet wówczas, gdy mają one związek z prowadzoną przez niego działalnością i zostały poniesione w celu uzyskania przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów.


W myśl art. 15 ust. 6 ustawy CIT, kosztem uzyskania przychodów są odpisy z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (odpisy amortyzacyjne) dokonywane wyłącznie zgodnie z przepisem art. 16a-16m, z uwzględnieniem art. 16.


Zdaniem Wnioskodawcy, przepis art. 18d ust. 3 ustawy CIT, nie wymaga by warunkiem odliczenia w całości odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych i WNiP było ich wykorzystywanie wyłącznie do działalności B+R (w przeciwieństwie np. do korzystania z aparatury naukowo-badawczej, w przypadku której stwierdzono wprost, że musi być ona wykorzystywana „wyłącznie” do działalności B+R).

Zgodnie z art. 16f ust. 3 ustawy CIT, odpisów amortyzacyjnych dokonuje się zgodnie z art. 16h-16m, gdy wartość początkowa środka trwałego albo wartości niematerialnej i prawnej w dniu przyjęcia do używania jest wyższa niż 10 000 zł. W przypadku gdy wartość początkowa jest równa lub niższa niż 10 000 zł, podatnicy, z zastrzeżeniem art. 16d ust. 1 mogą dokonywać odpisów amortyzacyjnych zgodnie z art. 16h-16m albo jednorazowo w miesiącu oddania do używania tego środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej, albo w miesiącu następnym.

W myśl art. 16k ust. 14 ustawy CIT, podatnicy mogą dokonywać jednorazowo odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej nabytych fabrycznie nowych środków trwałych zaliczonych do grupy 3-6 i 8 Klasyfikacji w roku podatkowym, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 100.000 zł (winno być 10.000 zł). Kwota 100.000 zł (winno być 10.000 zł) obejmuje sumę odpisów amortyzacyjnych i wpłaty na poczet nabycia środka trwałego, o której mowa w art. 15 ust. 1 zd. zaliczonej do kosztów uzyskania przychodów.


W ocenie Spółki, co do zasady odpisy amortyzacyjne dokonane od środków trwałych wykorzystywanych w działalności badawczo-rozwojowej, mogą być objęte omawianą ulgą badawczo-rozwojową przy spełnieniu warunków wskazanych w art. 18d ustawy CIT.


Zatem, istnieje możliwość zaliczenia do kosztów kwalifikowanych w rozumieniu art. 18d ust. 3 ustawy CIT, w ramach limitów, odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych rzeczywiście wykorzystywanych do działalności badawczo-rozwojowej.


Choć ustawodawca nie użył w treści art. 18d ust. 3 ustawy CIT sformułowania „wyłącznie, to jednoznacznie wskazał, że za ww. koszty kwalifikowane podatnicy mogą uznać dokonywane w danym roku podatkowym, zaliczane do kosztów uzyskania przychodów, odpisy amortyzacyjne od środków trwałych, jak i wartości niematerialnych i prawnych, jeżeli są one wykorzystywane w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej.

Reasumując, w ocenie Spółki, powyższe sformułowanie oznacza, że odpisy amortyzacyjne od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, w całości, stanowią koszt kwalifikowany, w myśl ww. przepisu, jeżeli składniki te są rzeczywiście wykorzystywane jedynie do działalności badawczo-rozwojowej.

Natomiast w sytuacji, gdy ww. składniki będą częściowo wykorzystywane do działalności badawczo-rozwojowej a częściowo do bieżącej działalności Spółki - co znajduje również odzwierciedlenie w przedmiotowej sprawie - to w takim przypadku koszty odpisów amortyzacyjnych będą stanowić koszty kwalifikowane, tylko w takiej części, w jakiej środki trwałe i wartości niematerialne i prawne będą służyć prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego w zakresie:

 • ustalenia, czy prace realizowane przez Spółkę stanowią działalność badawczo-rozwojową w rozumieniu art. 4a pkt 26-28 updop (pytanie Nr 1 i Nr 2) - jest prawidłowe,
 • możliwości zaliczenia do kosztów kwalifikowanych mogących podlegać odliczeniu w ramach ulgi badawczo-rozwojowej w myśl art. 18d ust. 2 updop (pytanie Nr 3):
  • wynagrodzeń pracowników oraz sfinansowanych przez płatnika składek z tytułu tych należności, określonych w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych:
   • w części, w której ww. składniki stanowią należności ze stosunku pracy, o których mowa w art. 12 ust. 1 updof a pracownicy faktycznie nie wykonują/nie będą wykonywać zadań w ramach realizacji prac B+R - jest nieprawidłowe,
   • w części, w której ww. składniki stanowią należności ze stosunku pracy, o których mowa w art. 12 ust. 1 updof a pracownicy faktycznie wykonują/będą wykonywać zadania w ramach realizacji prac B+R - jest prawidłowe,
   • w części, w której wydatki związane z zapewnieniem pracownikom uczestnictwa w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe, konferencjach, targach nie stanowią po stronie pracowników należności ze stosunku pracy, o których mowa w treści art. 12 ust. 1 updof - jest nieprawidłowe,
  • wynagrodzeń oraz sfinansowanych przez płatnika składek na ubezpieczenie społeczne na rzecz osób realizujących prace badawczo-rozwojowe na podstawie umowy zlecenia i o dzieło, które stanowiły/stanowią i będą dla tych osób stanowić należności z tytułów, o których mowa w art. 13 pkt 8 lit. a updof - jest prawidłowe,
  • wynagrodzeń oraz sfinansowanych przez płatnika składek na ubezpieczenie społeczne na rzecz osób realizujących prace badawczo-rozwojowe na podstawie umowy zlecenia i o dzieło, które stanowiły/stanowią i będą dla tych osób stanowić należności z tytułów, o których mowa w art. 13 pkt 8 lit. c updof - jest nieprawidłowe,
 • ustalenia, czy koszty surowców, wyrobów konkurencyjnych/kosztów wytworzenia stanowią koszty kwalifikowane możliwe do odliczenia od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych zgodnie z art. 18d ust. 2 pkt 2 updop (pytanie Nr 4) - jest prawidłowe,
 • ustalenia, czy koszty materiałów i wyposażenia oraz sprzętu specjalistycznego stanowią koszty kwalifikowane możliwe do odliczenia od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych zgodnie z art. 18d ust. 2 pkt 2 updop (pytanie Nr 5) - jest prawidłowe,
 • ustalenia, czy koszty usług specjalistycznych nabywanych od podmiotów niepowiązanych stanowią koszty kwalifikowane możliwe do odliczenia opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych zgodnie z art. 18d ust. 2 pkt 3 updop (pytanie Nr 6) - jest prawidłowe,
 • ustalenia, czy koszty wynikające z umów leasingu aparatury naukowo-badawczej wykorzystywanej wyłącznie w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej stanowią koszty kwalifikowane (pytanie Nr 7):
  • w myśl art. 18d ust. 2 pkt 4 w brzmieniu obowiązującym do 31 stycznia 2018 r. – jest prawidłowe.
  • w myśl art. 18d ust. 2 pkt 4 w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2019 r. – jest prawidłowe,
 • uznania za koszt kwalifikowany w ramach ulgi badawczo-rozwojowej, na podstawie art. 18d ust. 3 updop, odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (pytanie nr 8):
  • w całości, kiedy powyższe składniki są wykorzystywane wyłącznie w działalności B+R oraz
  • w części, gdy ww. składniki były/są wykorzystywane do bieżącej działalności,

- jest prawidłowe.

Zgodnie z brzmieniem art. 4a pkt 26 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 865 z późn. zm.), przez działalność badawczo-rozwojową należy rozumieć działalność twórczą obejmującą badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowaną w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań.

W myśl art. 4a pkt 27 updop w brzmieniu obowiązującym do 31 września 2018 r., ilekroć w ustawie jest mowa o badaniach naukowych, oznacza to:

 1. badania podstawowe - oryginalne prace badawcze, eksperymentalne lub teoretyczne podejmowane przede wszystkim w celu zdobywania nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie zastosowanie komercyjne,
 2. badania stosowane - prace badawcze podejmowane w celu zdobycia nowej wiedzy, zorientowane przede wszystkim na zastosowanie w praktyce,
 3. badania przemysłowe - badania mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności w celu opracowywania nowych produktów, procesów i usług lub wprowadzania znaczących ulepszeń do istniejących produktów, procesów i usług; badania te uwzględniają tworzenie elementów składowych systemów złożonych, budowę prototypów w środowisku laboratoryjnym lub w środowisku symulującym istniejące systemy, szczególnie do oceny przydatności danych rodzajów technologii, a także budowę niezbędnych w tych badaniach linii pilotażowych, w tym do uzyskania dowodu w przypadku technologii generycznych.

Stosownie do treści art. 4a pkt 28 updop w brzmieniu obowiązującym do 31 września 2018 r., ilekroć w ustawie jest mowa o pracach rozwojowych - oznacza to nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności z dziedziny nauki, technologii i działalności gospodarczej oraz innej wiedzy i umiejętności do planowania produkcji oraz tworzenia i projektowania nowych, zmienionych lub ulepszonych produktów, procesów i usług, z wyłączeniem prac obejmujących rutynowe i okresowe zmiany wprowadzane do produktów, linii produkcyjnych, procesów wytwórczych, istniejących usług oraz innych operacji w toku, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń, w szczególności:

 1. opracowywanie prototypów i projektów pilotażowych oraz demonstracje, testowanie i walidację nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług w otoczeniu stanowiącym model warunków rzeczywistego funkcjonowania, których głównym celem jest dalsze udoskonalenie techniczne produktów, procesów lub usług, których ostateczny kształt nie został określony,
 2. opracowywanie prototypów i projektów pilotażowych, które można wykorzystać do celów komercyjnych, w przypadku gdy prototyp lub projekt pilotażowy stanowi produkt końcowy gotowy do wykorzystania komercyjnego, a jego produkcja wyłącznie do celów demonstracyjnych i walidacyjnych jest zbyt kosztowna.

Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018r. poz. 1669, dalej: „Ustawa wprowadzająca”) znowelizowała definicję badań naukowych oraz prac rozwojowych zawartą w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Zgodnie z treścią Ustawy wprowadzającej, nowelizacja powyższych pojęć weszła w życie z dniem 1 października 2018 r.

Należy zaznaczyć, iż przepisy Ustawy wprowadzającej zawierają przepisy intertemporalne jedynie w zakresie nowelizacji art. 18d ust. 4 ustawy o CIT. Natomiast nie zawiera ona przepisów przejściowych w zakresie stosowania definicji „badań naukowych” oraz „prac rozwojowych”.

W myśl art. 4a pkt 27 updop, w brzmieniu obowiązującym od 1 października 2018 r. , ilekroć w ustawie jest mowa o badaniach naukowych, oznacza to:

 1. badania podstawowe w rozumieniu art. 4 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
 2. badania aplikacyjne w rozumieniu art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

W myśl art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, badania naukowe są działalnością obejmującą:

 1. badania podstawowe rozumiane jako prace empiryczne lub teoretyczne mające przede wszystkim na celu zdobywanie nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie zastosowanie komercyjne;
 2. badania aplikacyjne rozumiane jako prace mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności, nastawione na opracowywanie nowych produktów, procesów lub usług lub wprowadzanie do nich znaczących ulepszeń.


Stosownie do treści art. 4a pkt 28 updop, w brzmieniu obowiązującym od 1 października 2018 r. ilekroć w ustawie jest mowa o pracach rozwojowych - oznacza to prace rozwojowe w rozumieniu art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

W myśl art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, prace rozwojowe są działalnością obejmującą nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności, w tym w zakresie narzędzi informatycznych lub oprogramowania, do planowania produkcji oraz projektowania i tworzenia zmienionych, ulepszonych lub nowych produktów, procesów lub usług, z wyłączeniem działalności obejmującej rutynowe i okresowe zmiany wprowadzane do nich, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń.

W celu skorzystania z ulgi na działalność badawczo-rozwojową należy przeprowadzić analizę nakierowaną na:

 1. zidentyfikowanie przejawów działalności gospodarczej, które mogą zostać uznane za działalność badawczo-rozwojową (tj. tych aktywności podatnika, które spełniają definicję wskazane w art. 4a pkt 26-28 updop);
 2. określenie kosztów działalności badawczo-rozwojowej (poprzez zidentyfikowanie kosztów spełniających definicję „kosztów kwalifikowanych” o jakich mowa w art. 18d updop);
 3. zidentyfikowanie dokumentacji uzasadniającej prawo do skorzystania z ulgi oraz wypełnienie obowiązków formalnych (przede wszystkim w celu realizacji obowiązku wskazanego w art. 9 ust. 1b updop).

Ustawodawca wprowadził definicję działalności badawczo-rozwojowej w art. 4a pkt 26 updop, zgodnie z którą (jak już wyżej wskazano) przez działalność badawczo-rozwojową, należy rozumieć działalność twórczą obejmującą badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowaną w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań.

Z ustawowej definicji wynika zatem, że taka działalność musi mieć charakter twórczy. Posłużenie się tym sformułowaniem wskazuje, że działalność badawczo-rozwojowa to taka aktywność, która nastawiona jest na tworzenie nowych i oryginalnych rozwiązań, często o charakterze unikatowym, które nie mają odtwórczego charakteru. Po drugie, z art. 4a pkt 26 updop wynika, że działalność badawczo-rozwojowa musi być podejmowana w systematyczny sposób. Po trzecie, taka działalność musi mieć określony cel, tj. powinna być nakierowana na zwiększenie zasobów wiedzy oraz ich wykorzystanie do tworzenia nowych zastosowań.

Kluczowe, jest zawarte w definicji działalności badawczo-rozwojowej rozróżnienie, które wskazuje, że taka działalność obejmuje dwa rodzaje aktywności – badania naukowe i prace rozwojowe zdefiniowane w art. 4a pkt 27-28 updop, tj. w stanie do 31 września 2018 r.: (i) badania podstawowe i badania aplikacyjne zdefiniowane w art. 4 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz (ii) prace rozwojowe, o których mowa w art. 4 ust. 3 ustawy prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, tj. w stanie obowiązującym od 1 października 2018 r.

Należy zwrócić uwagę na podkreślone wyłączenie w art. 4a pkt 28 updop (w stanie prawnym do 31.09.2018 r. ) oraz zawarte w art. 4 ust. 3 ustawy prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, (w brzmieniu obowiązującym od 1 października 2018 r.), mogące odnosić się do wielu przejawów aktywności podatnika. Zastrzeżenie zostało wprowadzone w celu wyeliminowania z zakresu ulgi na działalność badawczo-rozwojową tych przejawów aktywności podatnika, które pomimo ulepszenia istniejących procesów lub usług z uwagi na brak innowacyjnego charakteru (rutynowość) nie mogą stanowić prac rozwojowych.

W tym miejscu wskazać należy, że w ramach prac rozwojowych następuje połączenie wyników prac badawczych z wiedzą techniczną w celu wprowadzenia do produkcji nowego lub zmodernizowanego wyrobu, nowej technologii czy nowego systemu organizacji. Innymi słowy, prowadzone systematycznie prace opierają się na istniejącej wiedzy, uzyskanej w wyniku działalności badawczej oraz/lub doświadczeń praktycznych i mają na celu wytworzenie nowych materiałów, produktów lub urządzeń, inicjowanie nowych i znaczące udoskonalenie już istniejących procesów, systemów i usług. Podmioty gospodarcze zajmujące się działalnością badawczo-rozwojową realizują ją obok swojej działalności podstawowej (np. przedsiębiorstwa przemysłowe dysponujące własnym zapleczem badawczo-rozwojowym, laboratoria, zakłady i ośrodki badawczo-rozwojowe, działy badawczo-technologiczne, biura konstrukcyjne i technologiczne, zakłady rozwoju technik, biura studiów i projektów itp.). Prace rozwojowe mogą obejmować nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności, w tym w zakresie narzędzi informatycznych lub oprogramowania, do planowania produkcji oraz projektowania i tworzenia zmienionych, ulepszonych lub nowych produktów, procesów lub usług. Prace rozwojowe nie obejmują rutynowych i okresowych zmian wprowadzanych do istniejących produktów, linii produkcyjnych, procesów wytwórczych, usług nawet jeśli takie zmiany mają charakter ulepszeń.

Podkreślić, w tym miejscu należy, że przepisy o działalności badawczo-naukowej należy interpretować ściśle. Zatem, tylko te działania podatnika można zaliczyć do działalności badawczo-rozwojowej, które wyczerpują znamiona definicji zawartej w treści art. 4a pkt 26 updop, co oznacza, że aktywność podatnika winna być nastawiona na tworzenie nowych i oryginalnych rozwiązań, często o charakterze unikatowym (które nie mają odtwórczego charakteru), związane z postępem naukowym, czy technologicznym.

Zgodnie z art. 18d ust. 1 updop, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2018 r. podatnik uzyskujący przychody inne niż przychody z zysków kapitałowych odlicza od podstawy opodatkowania, ustalonej zgodnie z art. 18, koszty uzyskania przychodów poniesione na działalność badawczo-rozwojową, zwane dalej „kosztami kwalifikowanymi”. Kwota odliczenia nie może w roku podatkowym przekraczać kwoty dochodu uzyskanego przez podatnika z przychodów innych niż przychody z zysków kapitałowych.

W myśl art. 18d ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych za koszty kwalifikowane uznaje się m.in.:

  1) poniesione w danym miesiącu należności z tytułów, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, oraz sfinansowane przez płatnika składki z tytułu tych należności określone w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w takiej części, w jakiej czas przeznaczony na realizację działalności badawczo-rozwojowej pozostaje w ogólnym czasie pracy pracownika w danym miesiącu;
  1a) poniesione w danym miesiącu należności z tytułów, o których mowa w art. 13 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, oraz sfinansowane przez płatnika składki z tytułu tych należności określone w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w takiej części, w jakiej czas przeznaczony na wykonanie usługi w zakresie działalności badawczo-rozwojowej pozostaje w całości czasu przeznaczonego na wykonanie usługi na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło w danym miesiącu;
  2) nabycie materiałów i surowców bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością badawczo-rozwojową;
  2a) nabycie niebędącego środkami trwałymi sprzętu specjalistycznego wykorzystywanego bezpośrednio w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej, w szczególności naczyń i przyborów laboratoryjnych oraz urządzeń pomiarowych.
  3) ekspertyzy, opinie, usługi doradcze i usługi równorzędne, świadczone lub wykonywane na podstawie umowy przez jednostkę naukową w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 20106 r. poz. 2045, z późn. zm.), a także nabycie od takiej jednostki wyników prowadzonych przez nią badań naukowych, na potrzeby działalności badawczo-rozwojowej (w brzmieniu obowiązującym do 31 września 2018 r.), ekspertyzy, opinie, usługi doradcze i usługi równorzędne, świadczone lub wykonywane na podstawie umowy przez podmiot, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, a także nabycie od takiego podmiotu wyników prowadzonych przez niego badań naukowych, na potrzeby działalności badawczo-rozwojowej (w brzmieniu obowiązującym od 1 października 2018 r.);
  4) odpłatne korzystanie z aparatury naukowo-badawczej wykorzystywanej wyłącznie w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej, jeżeli to korzystanie nie wynika z umowy zawartej z podmiotem powiązanym z podatnikiem w rozumieniu art. 11 ust. 1 pkt 4 (w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2018 r.) w rozumieniu 11a ust. 1 pkt 4 (w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2019 r.);.


Stosownie do art. 18d ust. 3 cyt. ustawy, za koszty kwalifikowane uznaje się także dokonywane w danym roku podatkowym, zaliczane do kosztów uzyskania przychodów, odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wykorzystywanych w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej, z wyłączeniem samochodów osobowych oraz budowli, budynków i lokali będących odrębną własnością.


Zgodnie z art. 18d ust. 3k ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, do kosztów kwalifikowanych stanowiących odpisy amortyzacyjne od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych przepisu art. 16 ust. 1 pkt 48 nie stosuje się.


Stosownie do art. 18d ust. 4 updop (w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2018 r.) koszty kwalifikowane ponoszone w ramach badań podstawowych podlegają odliczeniu wyłącznie pod warunkiem, że badania te są prowadzone na podstawie umowy lub porozumienia z jednostką naukową w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki.

Natomiast w myśl art. 18d ust. 4 updop (w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2019 r.) koszty kwalifikowane ponoszone w ramach badań podstawowych podlegają odliczeniu wyłącznie pod warunkiem, że badania te są prowadzone na podstawie umowy lub porozumienia z podmiotem, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.


Koszty kwalifikowane podlegają odliczeniu, jeżeli nie zostały podatnikowi zwrócone w jakiejkolwiek formie lub nie zostały odliczone od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym (art. 18d ust. 5 updop).


Zaś w myśl art. 18d ust. 5a updop, w razie wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 5, podatnik jest obowiązany w zeznaniu, o którym mowa w art. 27, składanym za rok podatkowy, w którym wystąpiły te okoliczności, do zwiększenia podstawy opodatkowania o kwotę dokonanych odliczeń, które zostały mu zwrócone, a w razie poniesienia straty - do jej zmniejszenia o tę kwotę.

Natomiast zgodnie z treścią art. 18d ust. 6 updop (w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2018 r.), podatnikowi, który w roku podatkowym prowadził działalność na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, prawo do odliczenia przysługuje jedynie w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych, które nie są przez podatnika uwzględniane w kalkulacji dochodu zwolnionego z podatku na podstawie zezwolenia.

Stosownie do art. 18d ust. 6 updop (w brzmieniu obowiązującym od 01.01.2019 r.), podatnikowi, który w roku podatkowym korzysta ze zwolnień podatkowych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 lub 34a, prawo do odliczenia przysługuje jedynie w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych, które nie są przez podatnika uwzględniane w kalkulacji dochodu zwolnionego z podatku na podstawie tych przepisów.

Jak stanowi art. 18d ust. 7 updop w brzmieniu obowiązującym do 29 kwietnia 2018 r., kwota kosztów kwalifikowanych nie może przekroczyć:

 1. w przypadku gdy podatnik, o którym mowa w ust. 3a, jest mikroprzedsiębiorcą, małym lub średnim przedsiębiorcą, w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej – 150% kosztów, o których mowa w ust. 2-3a;
 2. w przypadku pozostałych podatników, o których mowa w ust. 3a – 150% kosztów, o których mowa w ust. 2 pkt 1-4a i ust. 2a-3a, oraz 100% kosztów, o których mowa w ust. 2 pkt 5;
 3. w przypadku pozostałych podatników – 100% kosztów, o których mowa w ust. 2-3.

Natomiast w myśl art. 18d ust. 7 updop, w brzmieniu obowiązującym od 30 kwietnia 2018 r., kwota kosztów kwalifikowanych nie może przekroczyć:

 1. w przypadku gdy podatnik, o którym mowa w ust. 3a, jest mikroprzedsiębiorcą, małym lub średnim przedsiębiorcą, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców – 150% kosztów, o których mowa w ust. 2-3a;
 2. w przypadku pozostałych podatników, o których mowa w ust. 3a – 150% kosztów, o których mowa w ust. 2 pkt 1-4a i ust. 2a-3a, oraz 100% kosztów, o których mowa w ust. 2 pkt 5;
 3. w przypadku pozostałych podatników – 100% kosztów, o których mowa w ust. 2-3.

Zgodnie z brzmieniem art. 15 ust. 1 updop, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów ze źródła przychodów lub w celu zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1.


Jak wynika z art. 15 ust. 4 updop, koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami, poniesione w latach poprzedzających rok podatkowy oraz w roku podatkowym, są potrącalne, co do zasady, w tym roku podatkowym, w którym osiągnięte zostały odpowiadające im przychody, z zastrzeżeniem ust. 4b i 4c.


Jednocześnie, na podstawie art. 15 ust. 4e ww. ustawy, za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów, z zastrzeżeniem ust. 4a i 4f-4h, uważa się dzień, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych (zaksięgowano) na podstawie otrzymanej faktury (rachunku), albo dzień, na który ujęto koszt na podstawie innego dowodu w przypadku braku faktury (rachunku), z wyjątkiem sytuacji, gdy dotyczyłoby to ujętych jako koszty rezerw albo biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów.

W myśl art. 15 ust. 4g updop, w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2018 r., należności z tytułów, o których mowa w art. 12 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, oraz zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez zakład pracy stanowią koszty uzyskania przychodów w miesiącu, za który są należne, pod warunkiem że zostały wypłacone lub postawione do dyspozycji w terminie wynikającym z przepisów prawa pracy, umowy lub innego stosunku prawnego łączącego strony. W przypadku uchybienia temu terminowi do należności tych stosuje się art. 16 ust. 1 pkt 57.


Zgodnie z art. 15 ust. 4h updop, w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2018 r. składki z tytułu należności, o których mowa w ust. 4g, określone w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w części finansowanej przez płatnika składek, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, z zastrzeżeniem art. 16 ust. 1 pkt 40, stanowią koszty uzyskania przychodów w miesiącu, za który należności te są należne, pod warunkiem że składki zostaną opłacone:

 1. z tytułu należności wypłacanych lub postawionych do dyspozycji w miesiącu, za który są należne – w terminie wynikającym z odrębnych przepisów;
 2. z tytułu należności wypłacanych lub postawionych do dyspozycji w miesiącu następnym, w terminie wynikającym z przepisów prawa pracy, umowy lub innego stosunku prawnego łączącego strony – nie później niż do 15 dnia tego miesiąca.

W przypadku uchybienia tym terminom do składek tych stosuje się art. 16 ust. 1 pkt 57a i ust. 7d.


Stosownie do treści art. 15 ust. 6 ustawy o CIT, kosztem uzyskania przychodów są odpisy z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (odpisy amortyzacyjne) dokonywane wyłącznie zgodnie z przepisami art. 16a - 16m, z uwzględnieniem art. 16.


Stosownie do treści art. 16a ust. 1 updop, amortyzacji podlegają, z zastrzeżeniem art. 16c, stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania:

 1. budowle, budynki oraz lokale będące odrębną własnością,
 2. maszyny, urządzenia i środki transportu,
 3. inne przedmioty

- o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 17a pkt 1, zwane środkami trwałymi.

W myśl art. 16b ust. 1 updop, amortyzacji podlegają, z zastrzeżeniem art. 16c, nabyte od innego podmiotu, nadające się do gospodarczego wykorzystania w dniu przyjęcia do używania:

 1. spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego,
 2. spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego,
 3. prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 4. autorskie lub pokrewne prawa majątkowe,
 5. licencje,
 6. prawa określone w ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej,
 7. wartość stanowiącą równowartość uzyskanych informacji związanych z wiedzą w dziedzinie przemysłowej, handlowej, naukowej lub organizacyjnej (know-how)

- o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane przez niego do używania na podstawie umowy licencyjnej (sublicencji), umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 17a pkt 1, zwane wartościami niematerialnymi i prawnymi.

Zgodnie z brzmieniem art. 16b ust. 2 cyt. ustawy amortyzacji podlegają również, z zastrzeżeniem art. 16c, niezależnie od przewidywanego okresu używania:

 1. wartość firmy, jeżeli wartość ta powstała w wyniku nabycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części w drodze:

  1. kupna,
  2. przyjęcia do odpłatnego korzystania, a odpisów amortyzacyjnych, zgodnie z przepisami rozdziału 4a, dokonuje korzystający,
  3. wniesienia do spółki na podstawie przepisów o komercjalizacji i prywatyzacji,
 2. koszty prac rozwojowych zakończonych wynikiem pozytywnym, który może być wykorzystany na potrzeby działalności gospodarczej podatnika, jeżeli:

  1. produkt lub technologia wytwarzania są ściśle ustalone, a dotyczące ich koszty prac rozwojowych wiarygodnie określone, oraz
  2. techniczna przydatność produktu lub technologii została przez podatnika odpowiednio udokumentowana i na tej podstawie podatnik podjął decyzję o wytwarzaniu tych produktów lub stosowaniu technologii, oraz
  3. z dokumentacji dotyczącej prac rozwojowych wynika, że koszty prac rozwojowych zostaną pokryte spodziewanymi przychodami ze sprzedaży tych produktów lub zastosowania technologii,
 3. składniki majątku, wymienione w ust. 1, niestanowiące własności lub współwłasności podatnika, wykorzystywane przez niego na potrzeby związane z prowadzoną działalnością na podstawie umowy określonej w art. 17a pkt 1, zawartej z właścicielem lub współwłaścicielami albo uprawnionymi do korzystania z tych wartości - jeżeli zgodnie z przepisami rozdziału 4a odpisów amortyzacyjnych dokonuje korzystający

- zwane także wartościami niematerialnymi i prawnymi.

Natomiast w myśl art. 16d ust. 1 updop, podatnicy mogą nie dokonywać odpisów amortyzacyjnych od składników majątku, o których mowa w art. 16a i 16b, których wartość początkowa określona zgodnie z art. 16g nie przekracza 10.000 zł; wydatki poniesione na ich nabycie stanowią wówczas koszty uzyskania przychodów w miesiącu oddania ich do używania.

Zgodnie natomiast z art. 16f ust. 3 updop, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2018 r. odpisów amortyzacyjnych dokonuje się zgodnie z art. 16h-16m, gdy wartość początkowa środka trwałego albo wartości niematerialnej i prawnej w dniu przyjęcia do używania jest wyższa niż 10.000 zł. W przypadku gdy wartość początkowa jest równa lub niższa niż 10.000 zł, podatnicy, z zastrzeżeniem art. 16d ust. 1, mogą dokonywać odpisów amortyzacyjnych zgodnie z art. 16h-16m albo jednorazowo w miesiącu oddania do używania tego środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej, albo w miesiącu następnym.

W stosunku do kosztów prac rozwojowych ustawodawca zawarł w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, specyficzne regulacje normujące moment rozpoznania tych kosztów na cele podatkowe. W myśl art. 15 ust. 4a updop, koszty prac rozwojowych mogą być zaliczane do kosztów uzyskania przychodów w jeden z poniższych sposobów:

 1. w miesiącu, w którym zostały poniesione albo począwszy od tego miesiąca w równych częściach w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy, albo
 2. jednorazowo w roku podatkowym, w którym zostały zakończone, albo
 3. poprzez odpisy amortyzacyjne dokonywane zgodnie z art. 16m ust. 1 pkt 3 od wartości niematerialnych i prawnych, o których mowa w art. 16b ust. 2 pkt 3.

Natomiast, stosownie do treści art. 16 ust. 1 pkt 30 u.p.d.o.p., nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków ponoszonych na rzecz pracowników z tytułu używania przez nich samochodów na potrzeby podatnika:

 1. w celu odbycia podróży służbowej (jazdy zamiejscowe) – w wysokości przekraczającej kwotę ustaloną przy zastosowaniu stawek za jeden kilometr przebiegu pojazdu,
 2. w jazdach lokalnych – w wysokości przekraczającej wysokość miesięcznego ryczałtu pieniężnego albo w wysokości przekraczającej stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdu.

Ponadto, zgodnie z brzmieniem art. 16 ust. 1 pkt 51 ww. ustawy, w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2018 r. nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków, z zastrzeżeniem pkt 30, z tytułu kosztów używania, dla potrzeb działalności gospodarczej, samochodów osobowych niestanowiących składników majątku podatnika - w części przekraczającej kwotę wynikającą z pomnożenia liczby kilometrów faktycznego przebiegu pojazdu dla celów podatnika oraz stawki za jeden kilometr przebiegu, określonej w odrębnych przepisach wydanych przez właściwego ministra; podatnik jest obowiązany prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu.

Natomiast, zgodnie z brzmieniem art. 16 ust. 1 pkt 51 ustawy o pdop, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2019 r. nie uważa się za koszty uzyskania przychodów 25% poniesionych wydatków, z zastrzeżeniem pkt 30, z tytułu kosztów używania samochodu osobowego na potrzeby działalności gospodarczej – jeżeli samochód osobowy jest wykorzystywany również do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą prowadzona przez podatnika.

Odliczenia dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono koszty kwalifikowane. W przypadku, gdy podatnik poniósł za rok podatkowy stratę albo wielkość dochodu podatnika jest niższa od kwoty przysługujących mu odliczeń, odliczenia – odpowiednio w całej kwocie lub w pozostałej części – dokonuje się w zeznaniach za kolejno następujące po sobie sześć lat podatkowych następujących bezpośrednio po roku, w którym podatnik skorzystał lub miał prawo skorzystać z odliczenia (art. 18d ust. 8 updop).

Zatem, moment zaliczenia (potrącenia) wydatków dotyczących działalności badawczo-rozwojowej do kosztów uzyskania przychodów decyduje o momencie, w którym podatnik uprawniony jest do skorzystania z ulgi na działalność badawczo-rozwojową w związku z ponoszonymi kosztami (spełniającymi warunki klasyfikacji jako koszty kwalifikowane w ramach powyższej ulgi).

Zgodnie z art. 18e updop, podatnicy korzystający z odliczenia, o którym mowa w art. 18d, oraz podatnicy, którym przysługuje kwota określona w art. 18da, są obowiązani wykazać w zeznaniu poniesione koszty kwalifikowane podlegające odliczeniu lub stanowiące podstawę do wyliczenia przysługującej podatnikowi kwoty.


W myśl art. 9 ust. 1b updop, podatnicy prowadzący działalność badawczo-rozwojową, którzy zamierzają skorzystać z odliczenia, o którym mowa w art. 18d, są obowiązani w ewidencji, o której mowa w ust. 1, wyodrębnić koszty działalności badawczo-rozwojowej.


Przenosząc powyższe na grunt analizowanej sprawy, stwierdzić należy, że przepisy podatkowe dają możliwość uznania za koszty kwalifikowane m. in. należności z tytułu wynagrodzeń pracownika, który realizuje wskazany cel, tj. wykonuje prace badawczo-rozwojowe. Istotne jest aby pracownik faktycznie wykonywał zadania będące realizacją prac badawczo-rozwojowych, wówczas wynagrodzenie takiego pracownika oraz koszty świadczeń poniesionych na jego rzecz będą mogły stanowić dla Wnioskodawcy koszt kwalifikowany w całości.

Zatem, w przypadku, gdy pracownik w ramach świadczonej pracy wykonuje obowiązki nie tylko związane z działalnością badawczo-rozwojową, zasadnym jest wyodrębnienie (wyłączenie z ulgi badawczo-rozwojowej) tej części wynagrodzenia oraz świadczeń wypłaconych pracownikom zajmującym się działalnością badawczo-rozwojową a także składek od tych przychodów, określonych w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, która nie jest związana z realizacją działalności B+R.

Odnosząc się do kosztów pracowniczych, należy podkreślić, że w przypadku, gdy pracownik nie wykonuje czynności w ramach prac B+R, będąc na zwolnieniu lekarskim, czy na urlopie, a w ramach należności ze stosunku pracy otrzymywał m.in.: wynagrodzenie za czas urlopu oraz inne usprawiedliwione nieobecności, itp. - zasadnym jest wyodrębnienie (wyłączenie z ulgi badawczo-rozwojowej) tej części wynagrodzenia oraz świadczeń wypłaconych pracownikom zajmującym się działalnością badawczo-rozwojową, a także składek od tych należności, określonych w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, które nie są związane z realizacją działalności B+R.

Powyższe wynika z faktu, że choć ww. wynagrodzenia stanowią należności, o których mowa w art. 12 ust. 1 updof, to jeśli będą obejmowały okres, w którym pracownicy nie wykonywali faktycznie czynności związanych z realizacją działalności badawczo-rozwojowej, będąc np.: na urlopie, zwolnieniu lekarskim itp. nie mogą podlegać odliczeniu, jako koszt kwalifikowany w ramach ulgi, o której mowa w treści art. 18d ust. 2 pkt 1 w zw. z art. 18d ust. 1 updp. Nieobecność pracownika oznacza, że nie wykonywał on wówczas faktycznie określonych czynności w zakresie działalności badawczo-rozwojowej.

Należy podkreślić, że ustawodawca nie narzucił przedsiębiorcom formy takiego podziału/wyodrębnienia. Wybór sposobu udokumentowania tych wydatków pozostawiony został podatnikom, którzy prowadzą działalność badawczo-rozwojową. Dlatego, wskazane jest, aby dla celów dowodowych, ewidencja czasu pracy, poświęconego przez pracowników na działalność badawczo-rozwojową, była prowadzona przez podatnika korzystającego z ulgi.

Dodatkowo wskazać należy, że w komunikacie Ministerstwa Finansów z dnia 18 maja 2017 r. o Uldze B+R zostało wyraźnie wskazane, że „(…) prowadzenie tego rodzaju ewidencji przewidziane jest wprost w propozycji legislacyjnej przedstawionej w «projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego działalności innowacyjnej». Ustawodawca proponuje tam, aby wynagrodzenia i składki stanowiły koszty kwalifikowane (stanowiące bazę do wyliczenia ulgi B+R) – w takiej części, w jakiej czas przeznaczony na realizację działalności badawczo-rozwojowej pozostaje w ogólnym czasie pracownika (...)”.

W tym miejscu, zauważyć należy, że wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, dodatki, nagrody, premie zostały wymienione wprost w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 200, z późn. zm., dalej: „updof”), jako przychody ze stosunku pracy, a zatem mieszczą się w katalogu kosztów kwalifikowanych, o których mowa w art. 18d ust. 2 pkt 1 updop.

Natomiast, użyty w art. 12 ust. 1 updof, zwrot „w szczególności” oznacza, że poszczególne kategorie przychodów zostały wymienione jedynie przykładowo. Zatem, ww. katalog jest katalogiem otwartym. Przychodem ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych są więc wszelkiego rodzaju wypłaty i świadczenia skutkujące u podatnika powstaniem przysporzenia majątkowego, mające swoje źródło w łączącym pracownika z pracodawcą stosunku pracy lub stosunku pokrewnym.


Jednakże, jak podkreślano już powyżej, ustawodawca w treści art. 18d ust. 2 pkt 1 updop w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2018 r., odnosi się również do czasu pracy przeznaczonego na realizację działalności badawczo-rozwojowej, a zatem do czasu faktycznie poświęconego na ten cel.


Ponadto, wskazać należy, że zgodnie z brzmieniem art. 18d ust. 2 pkt 1a updop ustawodawca uznał również od 1 stycznia 2018 r. za koszty kwalifikowane poniesione w danym miesiącu należności z tytułów, o których mowa w art. 13 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, oraz sfinansowane przez płatnika składki z tytułu tych należności określone w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w takiej części, w jakiej czas przeznaczony na wykonanie usługi w zakresie działalności badawczo-rozwojowej pozostaje w całości czasu przeznaczonego na wykonanie usługi na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło w danym miesiącu.


Podkreślić również należy, że:

 • w myśl art. 18d ust. 2 pkt 2 updop, warunkiem uznania wydatków na nabycie materiałów i surowców oraz
 • w myśl art. 18d ust. 2 pkt 2a ww. ustawy warunkiem uznania wydatków na nabycie niebędącego środkami trwałymi sprzętu specjalistycznego w szczególności naczyń i przyborów laboratoryjnych oraz urządzeń pomiarowych,

do kosztów kwalifikowanych, o których mowa w ww. przepisach, jest ich bezpośredni związek z prowadzoną działalnością badawczo-rozwojową.


Przepisy omawianej ustawy podatkowej nie precyzują, co należy rozumieć pod pojęciem materiałów i surowców oraz sprzętu specjalistycznego. Zatem, przyjmuje się, że materiały i surowce, w przypadku których istnieje możliwość ich przypisania do działalności badawczo-rozwojowej, uznaje się za koszty kwalifikowane w ramach ww. działalności.

Wobec spełnienia przez podatnika tego warunku, tj. nabycia materiałów i surowców, bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością badawczo-rozwojową, należy stwierdzić, że wydatki te stanowią koszty kwalifikowane, o których mowa w ww. przepisie.


Powyższe dotyczy również, nabycia niebędącego środkami trwałymi sprzętu specjalistycznego wykorzystywanego bezpośrednio w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej.


Natomiast w odniesieniu do przytoczonego art. 18d ust. 2 pkt 3 updop, należy wskazać, że za koszty kwalifikowane należy uznać ekspertyzy, opinie, usługi doradcze i usługi równorzędne, nabycie wyników badań naukowych, które są świadczone lub wykonywane jednocześnie:

 • na podstawie umowy przez jednostkę naukową w rozumieniu ustawy o zasadach finansowania nauki (w stanie prawnym do 31.12.2018 r.) lub przez podmioty wskazane w art. 7 ust. 1pkt 1, 2 i 4-8 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (w stanie prawnym od 01.01.2019 r.),
 • na potrzeby prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej.


Ponadto, stosownie do art. 18d ust. 3 cyt. ustawy, za koszty kwalifikowane uznaje się także dokonywane w danym roku podatkowym, zaliczane do kosztów uzyskania przychodów, odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wykorzystywanych w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej, z wyłączeniem samochodów osobowych oraz budowli, budynków i lokali będących odrębną własnością.


Zatem, w przypadku, gdy środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, wykorzystuje się w działalności badawczo-rozwojowej oraz w innej działalności operacyjnej, podatnicy uprawnieni są wówczas do uznania, w takim przypadku, za koszty kwalifikowane wyłącznie tej części odpisów amortyzacyjnych od ww. środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, w jakiej są one wykorzystywane do prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej.

Biorąc pod uwagę przywołane przepisy prawa podatkowego, stwierdzić należy:

Ad 1 i Ad. 2

Z przedstawionego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego wynika, że:

„Spółka prowadzi działalność gospodarczą w branży metalowej jako producent wyrobów w szczególności wentylacyjnych. Spółka, ponadto koncentruje swą działalność w zakresie inżynierii i związanego z nią doradztwa technicznego jak również w zakresie specjalistycznego projektowania wyrobów wentylacyjnych.

Spółka nie prowadzi działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej. Spółka nie posiada statusu centrum badawczo-rozwojowego (…).

(…) Program produkcyjny Spółki obejmuje w szczególności produkcję oraz wykonywanie instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Specjalnością Spółki są skomplikowane instalacje przemysłu farmaceutycznego, spożywczego, stoczniowego a także instalacje w szpitalach, halach, biurach, centrach handlowych i salach widowiskowych.

(…) Działalność badawczo-rozwojowa prowadzona jest przez Wnioskodawcę głównie w ramach Działu Technicznego. Wnioskodawca, w ramach posiadanego Działu Technicznego, opracowuje procesy technologiczne produkcji maszyn, urządzeń, instalacji przemysłowych, jednocześnie pracując nad funkcjonalnością wytrzymałością wytwarzanych produktów oraz projektując nowe produkty.

Pkt I

Dział Techniczny poszukuje nowych rozwiązań w zakresie poprawy właściwości i efektywności procesów produkcyjnych, przekładających się na coraz wyższą jakość wytwarzanych maszyn, adekwatnie do potrzeb poszczególnych sektorów gospodarki. Dział Techniczny prowadzi również prace związane z optymalizacją kosztów produkcji, jak również wydajnością maszyn i urządzeń produkowanych pod indywidualne zamówienia klientów, analizując rozwiązania konstrukcyjne, skład materiałowy oraz proces technologiczny wykonania.

(…) W odpowiedzi za zapotrzebowanie rynku prace projektowe Działu Technicznego dotyczą również detali, które jako zupełnie nowe lub podlegające zmianom konstrukcyjnym mają na celu udoskonalenie, usprawnienie, zwiększenie wydajności wyrobów.

Dział Techniczny dla każdego ze realizowanych projektów bada i opracowuje możliwości zastosowania dostępnych materiałów i surowców jak również stosowanych technik w zakresie możliwości zastosowania dostępnych materiałów i surowców w nowy innowacyjny sposób, celem poprawy właściwości produktu w porównaniu z podobnymi materiałami produkowanymi ma rynku przez firmy konkurencyjne.

(…) Z uwagi na posiadaną infrastrukturę, Dział Techniczny prowadząc prace badawczo-rozwojowe dla określonych projektów wykonuje je w otoczeniu stanowiącym lub zbliżonym do modelu warunków rzeczywistego ich funkcjonowania. W przypadku wypracowania nowego produktu, zespół badawczy we własnym zakresie buduje stanowisko badawcze, celem przeprowadzenia testów prototypu produktu w warunkach jego rzeczywistego funkcjonowania, przed skierowaniem go do weryfikacji atestowej.

(…) Realizowane projekty dotyczą udoskonalania rozwiązań procesów technologicznych, stosowanych na etapie produkcji oraz opracowywania i wykonywania nowych produktów spełniających wymagania klientów.

Prace Działu Technicznego nie są nakierowane na uzyskanie rutynowych/okresowych zmian produktów, procesów.

(…) PKT II

Ponadto, w ramach prac badawczo-rozwojowych Spółka prowadzi również prace w zakresie wypracowania systemu informatycznego zarządzania procesami biznesowymi w firmie. W ramach posiadanych struktur organizacyjnych w Spółce funkcjonuje kilkuosobowy zespół pracowników tzw. key-userów ( w tym z zakresu IT), odpowiedzialnych za opracowanie, rozwój i wdrożenie koncepcji zarządzania wszystkimi procesami biznesowymi w firmie, w oparciu o analizy procesów biznesowych, w tym procesów sprzedażowych firmy. Działania te ukierunkowane są na wypracowanie i implementację rozwiązań innowacyjnych i unikalnych, zarówno z perspektywy Spółki jak i całej branży oraz takich, które w znacznym stopniu usprawnią działalność Spółki.

Proces opracowania koncepcji zmian w obszarze funkcjonowania całej struktury organizacyjnej obejmuje szereg technicznych aspektów wykonania planowanych usprawnień. Spółka nabywa oraz wykorzystuje wiedzę oraz umiejętności w zakresie narzędzi informatycznych oraz oprogramowania do tworzenia zmienionych, ulepszonych lub nowych produktów, procesów lub usług. Przykładem jest moduł „konfiguratora produktu”, opracowywany wyłącznie w oparciu o autorską koncepcję biznesową Spółki dedykowany dla Działu Sprzedaży, który to w oparciu o wypracowane przez Spółkę algorytmy, po wprowadzeniu podstawowych danych danego produktu - określa automatycznie wszystkie pozostałe parametry, podając jednocześnie koszt produkcji.

(…) W ramach posiadanych rozwiązań technologicznych Spółka opracowuje również rozwiązania IT pozwalające na elektroniczną bezosobową wymianę danych pomiędzy Spółką a klientami, pozwalającą w szczególności wprowadzać zamówienia bez udziału Spółki.


Spółka podejmuje systematyczne działania w zakresie opracowania wyżej wskazanego informatycznego systemu zarządzania firmą m. in celem nakierowania na udoskonalanie kanału dystrybucji produktów znajdujących się w ofercie Spółki, zwiększenia efektywności sprzedaży oraz ograniczenia kosztów związanych z obsługą sprzedaży. Zmiany w zakresie funkcjonowania sprzedaży inspirowane są również oczekiwaniami ze strony klientów Spółki i rynku.


Prowadzone obecnie prace obejmują automatyzację procesów sprzedażowych, monitoring wizualny wysyłanych zamówień z opcją ich śledzenia w czasie rzeczywistym. Zaznaczyć należy, że po opracowaniu projektu modułu - samo wykonanie Spółka Wnioskodawca zleca zewnętrznej firmie IT.


Spółka zakłada, że realizowane w przyszłości prace badawczo-rozwojowe będą przeprowadzane, w oparciu o podobne cele i założenia oraz obejmować będą zakres zbliżony do opisanego we wniosku.


Spółka nie uznaje przy tym za projekty badawczo-rozwojowe tych prac, które mają na celu wprowadzenie jedynie rutynowych czy okresowych zmian do posiadanych produktów, procesów, usług czy kanałów sprzedaży.

(…) prace te nie mogą być zakwalifikowane jako: czynności wdrożeniowe w zakresie opracowywanych produktów i usług, produkcja seryjna, serwisowanie, optymalizacja kosztów produkcji czy też inne prace spoza prac B+R.

Realizowane prace same w sobie były/są unikalne lub innowacyjne - dotyczy to też wielu rezultatów takich prac. W wielu przypadkach prace doprowadziły do opracowania lub rozwinięcia innowacyjnych rozwiązań technicznych.


Realizowane prace obejmowały wersję pilotażową i przedprodukcyjną (…).”


Podkreślić, w tym miejscu należy, że przepisy o działalności badawczo-naukowej należy interpretować ściśle. Zatem, tylko te działania podatnika można zaliczyć do działalności badawczo-rozwojowej, które wyczerpują znamiona definicji zawartej w treści art. 4a pkt 26 updop, co oznacza, że aktywność podatnika winna być nastawiona na tworzenie nowych i oryginalnych rozwiązań, często o charakterze unikatowym (które nie mają odtwórczego charakteru), związane z postępem naukowym, czy technologicznym.


W świetle powyższego, działania wymienione w treści wniosku objęte pytaniem oznaczonym w nim Nr 1 i Nr 2, realizowane przez Spółkę stanowiły/stanowią oraz będą stanowić prace badawczo-rozwojowe, o których mowa w art. 4a pkt 26-28 updop.

W świetle powyższego, stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania oznaczonego we wniosku Nr 1 i Nr 2 - należało więc uznać za prawidłowe.

Ad 3

Z przedstawionego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego wynika, że:

„(…) Ponoszone przez Wnioskodawcę wydatki na działalność badawczo-rozwojową można zaliczyć do jednej z następujących kategorii: wynagrodzenia na rzecz osób realizujących prace badawczo-rozwojowe, zatrudnionych na podstawie umów o pracę (dalej: .Pracownicy”), oraz inne świadczenia realizowane na rzecz Pracowników, będące przychodami ze stosunku pracy, jak również wynagrodzenia osób realizujących prace badawczo-rozwojowe na podstawie tytułów, o których mowa w art. 13 pkt 8 lit. a i c PDOF tj. umowy zlecenia/o dzieło, (dalej: „Wydatki Pracownicze”), a także składki na ubezpieczenia społeczne określone w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 963, z późn. zm., dalej: „USUS”), których podstawą wymiaru są przychody podatkowe Pracowników jak również składki z tytułu należności o których mowa w art. 13 pkt 8 lit. a i c PDOF, finansowane przez Spółkę (dalej: „Składki”)(…).


W związku z zatrudnieniem Pracowników prowadzących prace badawczo-rozwojowe. Spółka ponosi następujące Wydatki Pracownicze:

 • wynagrodzenie oraz dodatki za pracę w godzinach nadliczbowych;
 • wynagrodzenie chorobowe i inne wynagrodzenie wypłacane na podstawie szczególnych przepisów prawa pracy;
 • premie, bonusy i nagrody;
 • diety i inne należności za czas podróży służbowej;
 • wydatki związane z zapewnieniem Pracownikom uczestnictwa w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe, konferencjach, targach;
 • wydatki związane z zapewnieniem Pracownikom innych świadczeń o charakterze niepieniężnym (ubezpieczenie na życie, karnety sportowe, bony, itp.).

(…) Składniki wynagrodzenia, to: wynagrodzenie zasadnicze, wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych, niedzielę i święta, diety krajowe i zagraniczne z tytułu podróży służbowych, różnego rodzaju dodatki tj. dodatki funkcyjne, zmianowe etc. premie, ekwiwalent za niewykorzystany urlop.


Wydatki ponoszone na wynagrodzenia z tytułu umów o pracę (w tym jego poszczególne składniki) oraz składki ZUS poniesione z tytułu tych wynagrodzeń (w części finansowanej przez pracodawcę) dotyczą pracowników Spółki realizujących prace badawczo-rozwojowe i stanowią po ich stronie należności ze stosunku pracy, o których mowa w art. 12 ust.1 updof.

Wydatki ponoszone przez Spółkę w związku z dietami i innymi należnościami za czas podróży służbowej, mają bezpośredni związek z realizowanymi projektami B+R i stanowią po stronie pracowników należności ze stosunku pracy, o których mowa w art. 12 ust.1 updof.


Wydatki związane z zapewnieniem pracownikom uczestnictwa w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe, konferencjach, targach mają bezpośredni związek z realizowanymi projektami B+R nie stanowią po stronie tych pracowników należności ze stosunku pracy, o których mowa w art. 12 ust.1 updof.


W przypadku pracowników realizujących wyłącznie prace B+R (jest taka grupa pracowników) Spółka zamierza odliczać 100 % wynagrodzeń w ramach ulgi, w przypadku zaś pracowników realizujących tylko częściowo prace B+R (jest też taka grupa pracowników) Spółka zamierza odliczać w ramach kosztów kwalifikowanych wynagrodzenia jedynie w części odpowiadającej faktycznej realizacji przez nich prac B+R.

Wśród składników wynagrodzenia pracowników B+R będą się też pojawiać wynagrodzenia za czas nieobecności pracownika w pracy, np. w związku z opieką nad dziećmi, urlopem, chorobą etc.


(…) Ponoszone przez Spółkę wydatki, które mogą stanowić koszty kwalifikowane w ramach ulgi B+R będą zaliczane do kosztów podatkowych danego roku.

Ponoszone wydatki Spółka planuje odpisać od podstawy opodatkowania na podstawie art. 18d ust.1 updop w zeznaniach za poszczególne lata podatkowe, w których te wydatki poniesiono.

Przedmiotem zapytań Wnioskodawcy są wyłącznie wydatki/koszty realizacji prac B+R, które Wnioskodawca poniósł/ponosi ze środków własnych, które nie zostały/nie zostaną odliczone od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym. (…)”.


Zatem, w rozpatrywanej sprawie, stwierdzić należy, że wydatki poniesione przez Spółkę na wynagrodzenia i koszty składek z tytułu tych należności określone w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, na rzecz pracowników zaangażowanych w realizację Projektów B+R - które stanowią po stronie tych pracowników należności ze stosunku pracy, o których mowa w art. 12 ust. 1 updof, tj.:

 • wynagrodzenie zasadnicze oraz dodatki za pracę w godzinach nadliczbowych, niedzielę i święta,
 • ekwiwalent za niewykorzystany urlop,
 • premie, bonusy i nagrody;
 • diety krajowe i zagraniczne z tytułu podróży służbowych;
 • wydatki związane z zapewnieniem Pracownikom innych świadczeń o charakterze niepieniężnym (ubezpieczenie na życie, karnety sportowe, bony, itp.),
 • różnego rodzaju dodatki tj. dodatki funkcyjne, zmianowe etc.

Spółka może uznać za koszty kwalifikowane, zgodnie z dyspozycją wskazaną w treści art. 18d ust 2 pkt 1 updop, podlegające odliczeniu od podstawy opodatkowania, w ramach przysługującego limitu - jednakże wyłącznie w takiej części, w jakiej czas przeznaczony na realizację działalności badawczo-rozwojowej pozostaje w ogólnym czasie pracy pracownika w danym miesiącu.

Wskazać jednakże należy, że również w przypadku, gdy ww. pracownik w ramach świadczonej pracy wykonuje czynności nie tylko związane z działalnością badawczo-rozwojową, zasadnym było/jest/będzie wyodrębnienie (wyłączenie z ulgi badawczo-rozwojowej) tej części ww. należności, jak i składek, określonych w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, która nie jest związana z realizacją działalności B+R.

W świetle powyższego, stanowisko Wnioskodawcy w zakresie oznaczonego we wniosku Nr 3 - w tej części - należało więc uznać za prawidłowe.

Odliczeniu w ramach ulgi badawczo-rozwojowej, w myśl art. 18d ust. 2 pkt 1 updop, w rozpatrywanej sprawie, nie podlegały/nie podlegają i nie będą podlegały kwoty wynagrodzeń oraz składek od tych należności, określonych w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, proporcjonalnie przypisanych do dni nieobecności pracownika, tj. związanych m.in.: z opieką nad dzieckiem, urlopem, chorobą, dyżurem pracownika pod telefonem polegającym na gotowości pojęcia działań B+R, itp. świadczenia, gdyż pracownicy nie realizowali/nie realizują/nie będą realizowali wówczas faktycznie zadań w ramach pracach B+R.

W świetle powyższego, stanowisko Wnioskodawcy w zakresie oznaczonego we wniosku Nr 3 - w tej części - należało więc uznać za nieprawidłowe.

Ponadto, również wydatki związane z zapewnieniem Pracownikom uczestnictwa w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe, konferencjach, targach, również nie mogły/nie mogą i nie będą mogły stanowić kosztów kwalifikowanych w myśl art. 18d ust. 2 pkt 1 updop.

Powyższe wynika z faktu, że choć ww. wydatki , jak wskazuje Wnioskodawca mają bezpośredni związek z realizowanymi projektami B+R, to jak wynika z treści wniosku, nie stanowią po stronie tych pracowników należności ze stosunku pracy, o których mowa w art. 12 ust. 1 updof i w związku z tym nie mogą stanowić kosztów kwalifikowanych, wymienionych w art. 18d ust. 2 pkt 1 updop.

W świetle powyższego, stanowisko Wnioskodawcy w zakresie oznaczonego we wniosku Nr 3 - w tej części - należało więc uznać za nieprawidłowe.

Odnosząc się do wydatków ponoszonych przez Wnioskodawcę na wynagrodzenia oraz składki osób realizujących prace badawczo-rozwojowe, na podstawie umowy zlecenia i umowy o dzieło:

 • które będą dla nich stanowić należności z tytułów, o których mowa w art. 13 pkt 8a updof, oraz
 • biorąc pod uwagę fakt, że wynagrodzenie z ww. tytułu nie obejmowało/nie obejmuje/nie będzie obejmować nieobecności (kiedy faktycznie nie realizują oni prac B+R),

stwierdzić należy, że poniesione w danym miesiącu należności z tytułów, o których mowa w art. 13 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, oraz sfinansowane przez płatnika składki z tytułu tych należności określone w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w takiej części, w jakiej czas przeznaczony na wykonanie usługi w zakresie działalności badawczo-rozwojowej pozostaje w całości czasu przeznaczonego na wykonanie usługi na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło w danym miesiącu, tj. faktycznie uczestniczy/wykonuje usługi w pracach badawczo-rozwojowych, stosownie do treści art. 18d ust. 2 pkt 1a updop stanowiły/stanowią oraz będą stanowić u Wnioskodawcy koszty kwalifikowane, podlegające odliczeniu od podstawy opodatkowania, w ramach przysługującego limitu.

W świetle powyższego, stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania oznaczonego we wniosku Nr 3 - w tej części - należało więc uznać za prawidłowe.

Podkreślić w tym miejscu jednakże należy, że stosownie do treści art. 18d ust. 2 pkt 1a updop, wyłącznie poniesione w danym miesiącu należności z tytułów, o których mowa w art. 13 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, oraz sfinansowane przez płatnika składki z tytułu tych należności określone w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w takiej części, w jakiej czas przeznaczony na wykonanie usługi w zakresie działalności badawczo-rozwojowej pozostaje w całości czasu przeznaczonego na wykonanie usługi na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło w danym miesiącu, mogą stanowić koszty kwalifikowane.


Zatem, Wnioskodawca nie był oraz nie jest uprawniony do odliczenia od podstawy opodatkowania wydatków poniesionych na wynagrodzenia oraz składki osób realizujących prace badawczo-rozwojowe, a uzyskujących wynagrodzenie na podstawie tytułów o których mowa w art. 13 pkt 8 lit. c updof, jako koszt kwalifikowany w myśl art. 18d ust. 2 pkt 1a updop.

W świetle powyższego, stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania oznaczonego we wniosku Nr 3 - w tej części - należało więc uznać za nieprawidłowe.

Ad. 4

Z przedstawionego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego wynika, że:

„(…) W związku z prowadzoną działalnością badawczo-rozwojową Spółka nabywa surowce, będące składnikami wytwarzanych prototypów nowych Produktów. Niezależnie od powyższego, zużyciu na potrzeby prac prowadzonych w ramach Działu Technicznego podlegają również gotowe Produkty wytworzone przez Spółkę oraz wyroby konkurencyjne, pochodzące w wielu przypadkach z rynków.


Spółka poszukuje nowych surowców oraz rynków dostaw poza granicami w kraju. W tym celu Spółka uczestniczy w targach surowcowych, celem pozyskiwania nowych materiałów do produkcji, delegując na targi pracowników, celem nabycia wyrobów konkurencyjnych, pozyskania informacji o rozwiązań technologicznych i innowacjach pojawiających się w branży.

Wydatki na nabycie Surowców i wyrobów konkurencyjnych/koszty wytworzenia Produktów są traktowane jak koszty uzyskania przychodów.

(…) „wyroby konkurencyjne” oraz „koszty wytworzenia nowego produktu” będą stanowić zdaniem Spółki zawsze bądź materiały, bądź surowce wykorzystywane w ramach B+R.(…).”


W świetle powyższego, przyjmując za Wnioskodawcą, że będzie nabywać materiały bądź surowce, stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania oznaczonego we wniosku Nr 4 w zakresie uznania za koszt kwalifikowany wydatków poniesionych przez Spółkę na zakup materiałów i surowców wykorzystywanych w ramach prac badawczo-rozwojowych - należy uznać za prawidłowe.

Ad. 5

Z przedstawionego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego, wynika, że:

„(…) Wydatki Spółki na nabycie Materiałów i Wyposażenia obejmują następujące pozycje:

 • wydatki na nabycie sprzętu komputerowego i akcesoriów komputerowych (m.in. komputery, monitory, laptopy, kable, drukarki, tonery) wykorzystane w Dziale Technicznym;
 • wydatki na nabycie czasopism, raportów branżowych, jak również materiałów biurowych (m.in. czasopisma specjalistyczne, segregatory, długopisy, korektory, koszulki, papier) wykorzystywane w Dziale Technicznym;
 • wydatki na nabycie akcesoriów/części zamiennych do Urządzeń wykorzystywanych do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych;
 • wydatki na nabycie wyposażenia Działu Technicznego niezbędnego do jego prawidłowego funkcjonowania (m.in. krzesła, szafki, blaty, regały, półki, pojemniki, itp);
 • wydatki na nabycie odzieży ochronnej wykorzystywanej przez Pracowników.

Z uwagi na fakt, że cena nabycia poszczególnych aktywów zaliczanych do opisanej powyżej kategorii Materiałów i Wyposażenia z reguły nie przekracza kwoty 10.000 zł Spółka zalicza wydatki na nabycie Materiałów i Wyposażenia do kosztów uzyskania przychodów na zasadach ogólnych (niskocenne Materiały i Wyposażenie nie stanowią środków trwałych, nawet gdy przewidywany okres ich używania jest dłuższy niż rok) (…).”

Odnosząc się do kosztów ponoszonych przez Wnioskodawcę na nabycie materiałów i wyposażenia, wykorzystywanych w ramach prac badawczo-rozwojowych, stwierdzić należy, że stosownie do treści art. 18d ust. 2 pkt 2 updop, wydatki te stanowią i będą stanowiły u Wnioskodawcy koszty kwalifikowane (…)”.

Natomiast zdaniem Wnioskodawcy: „(…) zgodnie z art. 18d ust. 2 za koszty kwalifikowane podlegające odliczeniu od podstawy opodatkowania uznaje się wydatki na nabycie materiałów i surowców bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością badawczo-rozwojową, jak również wydatki na nabycie niebędącego środkami trwałymi sprzętu specjalistycznego wykorzystywanego bezpośrednio w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej. W związku z prowadzoną działalnością badawczo-rozwojową Wnioskodawca dokonuje nabycia różnego rodzaju sprzętów niezbędnych do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych, ze szczególnym uwzględnieniem specjalistycznych sprzętów Działu Technicznego, nie stanowiących środków trwałych.

Podkreślić należy, że Wnioskodawca ma możliwość jednoznacznego przyporządkowania poszczególnych, sprzętów, jak również materiałów i surowców do prac prowadzonych w ramach działalności badawczo-rozwojowej, z przypisaniem do poszczególnych projektów (…).”

Przyjmując za Wnioskodawcą, że wymienione składniki stanowią: „materiał”, „surowiec” oraz „sprzęt specjalistyczny”, a do czego kwalifikacji tut. Organ nie jest uprawniony oraz, że były/są/będą bezpośrednio związane z działalnością badawczo-rozwojową, stwierdzić należy, że stosownie do treści art. 18d ust. 2 pkt 2 oraz art. 18d ust. 2 pkt 2a updop, wydatki te stanowiły/stanowią oraz będą stanowić u Wnioskodawcy koszty kwalifikowane.

W świetle powyższego, stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania oznaczonego we wniosku Nr 5 - należało więc uznać za prawidłowe.

Ad. 6

Z przedstawionego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego wynika, że:

„(…) Do kategorii Usług Specjalistycznych jakie nabywane są przez Spółkę zaliczyć należy wydatki na przeprowadzenie niezbędnych badań, procedur atestacyjnych i wydanie atestów oraz aprobat technicznych dla Produktów, badania właściwości Produktów w zewnętrznych instytutach i laboratoriach (przykładowo: badania surowców, półproduktów, prototypów produktów, badania związane z wyznaczeniem i sprawdzeniem właściwości użytkowych wyrobów, certyfikacja wyrobów etc.) także wydatki na opinie i ekspertyzy.


Usługi Specjalistyczne w większości świadczone są przez podmioty spełniające definicję jednostki naukowej.


Ponadto Usługi Specjalistyczne świadczone będą zarówno przez podmioty, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, jak i podmioty nie wymienione w tych przepisach.


Wydatki na Usługi Specjalistyczne są i będą zaliczane przez Spółkę do kosztów uzyskania przychodów(…).”


Wnioskodawca ponadto jednoznacznie doprecyzował w uzupełnieniu wniosku, że wymienione w treści wniosku usługi specjalistyczne to: ekspertyzy, opinie, usługi doradcze i usługi równorzędne, świadczone lub wykonywane na podstawie umowy przez podmiot, o którym mowa w art. 7 ust.1 pkt 1, 2 i 4-8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, a także na nabycie od takiego podmiotu wyników prowadzonych przez niego badań naukowych, na potrzeby działalności badawczo-rozwojowej w brzmieniu obowiązującym do 30 września 2018 r. i w brzmieniu od 1 października 2018 r.

Biorąc powyższe pod uwagę, należy stwierdzić, że jeżeli usługi specjalistyczne nabywane przez Spółkę na podstawie umowy:

 • świadczone były wyłącznie przez podmioty wymienione w treści art. 18d ust. 2 pkt 3 updop w brzmieniu obowiązującym do 30 września 2018 r. tj. ekspertyzy, opinie, usługi doradcze i usługi równorzędne, świadczone lub wykonywane na podstawie umowy przez jednostkę naukową w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 20106 r. poz. 2045, z późn. zm.), a także nabycie od takiej jednostki wyników prowadzonych przez nią badań naukowych, na potrzeby działalności badawczo-rozwojowej oraz
 • świadczone były/są/będą wyłącznie przez podmioty wymienione w treści art. 18d ust. 2 pkt 3 updop w brzmieniu obowiązującym od 1 października 2018 r., tj. ekspertyzy, opinie, usługi doradcze i usługi równorzędne, świadczone lub wykonywane na podstawie umowy przez podmiot, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, a także nabycie od takiego podmiotu wyników prowadzonych przez niego badań naukowych, na potrzeby działalności badawczo-rozwojowej,

to Wnioskodawca był/jest/będzie uprawniony do odliczenia kosztów kwalifikowanych poniesionych na usługi specjalistyczne.


W świetle powyższego, stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania oznaczonego we wniosku Nr 6 - należało więc uznać za prawidłowe.

Ad. 7

Z przedstawionego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego, wynika, że:

„(…) Spółka jest stroną Umów Leasingu, na podstawie których korzysta z aparatur i urządzeń, będących własnością leasingodawcy, W przyszłości Spółka planuje także korzystać na podstawie Umowy Leasingu z urządzeń i aparatury.


Leasingodawca nie jest/nie będzie podmiotem powiązanym ze Spółką w rozumieniu art. 11 ust. 1 i 4 ustawy o CIT.


Wśród aparatur i urządzeń mogą być zarówno takie, które będą wykorzystywane wyłącznie w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej, jak i takie, które będą wykorzystywane również do innych celów niż działalność badawczo-rozwojowa.

(…) na gruncie podatkowym kwalifikowane są jako leasing operacyjny stąd też Spółka zalicza i będzie zaliczać wydatki ponoszone na podstawie Umów Leasingu do kosztów uzyskania przychodów na zasadach ogólnych.


Ponadto w uzupełnieniu Wnioskodawca jednoznacznie wskazał, że: „(…) W ramach leasingu Wnioskodawca korzysta/będzie korzystać z aparatury naukowo-badawczej wyłącznie na potrzeby prowadzonej działalności B+R, a leasingodawca nie jest/nie będzie podmiotem powiązanym w rozumieniu art. 11a ust. 1 i 4 (winno być 11a ust. 1 pkt 4) updop (zarówno w brzmieniu starym, jak i nowym czyli od 1 stycznia 2019 r.).”

Biorąc powyższe pod uwagę, należy stwierdzić, że skoro Wnioskodawca korzystał/korzysta/będzie korzystać z aparatury naukowo-badawczej wyłącznie na potrzeby prowadzonej działalności B+R, a leasingodawca:

 • nie był podmiotem powiązanym w rozumieniu art. 11 ust. 1 pkt 4 updop w myśl art. 18d ust. 2 pkt 4 updop (w stanie prawnym obowiązującym do 31 grudnia 2018 r.) oraz
 • nie był/nie jest podmiotem powiązanym w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 updop w myśl art. 18d ust. 2 pkt 4 updop (w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2019 r.),

to koszty wynikające z Umów Leasingu aparatury naukowo-badawczej wykorzystywanej wyłącznie w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej stanowią koszty kwalifikowane, o których mowa w art. 18d ust. 2 pkt 4 updop.


W świetle powyższego, stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania oznaczonego we wniosku Nr 7 - należało więc uznać za prawidłowe.

Ad. 8

Z przedstawionego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego wynika, że

„W ramach prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej Spółka może wykorzystywać Środki Trwałe i WNiP (np. urządzenia i aparatura specjalistyczna, licencje na oprogramowanie w nich wykorzystywane etc.)

Spółka ujmuje Środki Trwale i WNIP w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych i dokonuje odpisów amortyzacyjnych od ich wartości początkowej.


Wśród Środków Trwałych i WNiP mogą być zarówno takie, które będą wykorzystywane wyłącznie w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej, jak i takie, które będą wykorzystywane również do innych celów niż działalność badawczo-rozwojowa. W przypadku gdy ww. składniki będą częściowo wykorzystywane do działalności badawczo-rozwojowej a częściowo do bieżącej działalności - to w takim przypadku koszty odpisów amortyzacyjnych będą stanowić koszty kwalifikowane, tylko w takiej części, w jakiej środki trwałe i wartości niematerialne i prawne będą służyć prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej (…).”

Mając na uwadze powołane przepisy prawa podatkowego, jak i przedstawiony we wniosku stan faktyczny oraz zdarzenie przyszłe, stwierdzić należy, że w przypadku, gdy Spółka posiada środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, które wykorzystuje w działalności badawczo-rozwojowej oraz w innej działalności operacyjnej, będzie uprawniona do uznania, za koszty kwalifikowane tej części odpisów amortyzacyjnych od ww. środków trwałych oraz WNiP, w jakiej są one wykorzystywane do prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej.

Z brzmienia art. 18d ust. 3 updop wynika bowiem, że za koszty kwalifikowane uznaje się dokonywane w danym roku podatkowym, zaliczane do kosztów uzyskania przychodów, odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wykorzystywanych w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej, z wyłączeniem samochodów osobowych oraz budowli, budynków i lokali będących odrębną własnością (…).

Choć ustawodawca nie użył w treści art. 18d ust. 3 updop sformułowania „wyłącznie”, to jednoznacznie wskazał, że za ww. koszty kwalifikowane podatnicy mogą uznać dokonywane w danym roku podatkowym, zaliczane do kosztów uzyskania przychodów, odpisy amortyzacyjne od środków trwałych, jak i wartości niematerialnych i prawnych, jeżeli są one wykorzystywane w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej.

Wyjaśnić zatem należy, że powyższe sformułowanie oznacza, że odpisy amortyzacyjne od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, w całości, stanowią koszt kwalifikowany, w myśl ww. przepisu, jeżeli składniki te są rzeczywiście wykorzystywane jedynie do działalności badawczo-rozwojowej.

Natomiast w sytuacji, gdy ww. składniki będą częściowo wykorzystywane do działalności badawczo-rozwojowej a częściowo do bieżącej działalności - co znajduje odzwierciedlenie w rozpatrywanej sprawie - to w takim przypadku koszty odpisów amortyzacyjnych będą stanowić koszty kwalifikowane, tylko w takiej części, w jakiej środki trwałe będą służyć prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej.

Zatem, należy podzielić stanowisko Wnioskodawcy, dotyczące uznania za koszt kwalifikowany w ramach ulgi badawczo-rozwojowej, na podstawie art. 18d ust. 3 updop, odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych:

 • w całości, kiedy powyższe składniki są wykorzystywane wyłącznie w działalności B+R oraz
 • w części, gdy ww. składniki były/są/będą wykorzystywane również do bieżącej działalności.


W świetle powyższego, stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania oznaczonego we wniosku Nr 8 - należało więc uznać za prawidłowe.

Należy jednocześnie zaznaczyć, że niniejsza interpretacja dotyczy wyłącznie problematyki będącej ściśle przedmiotem zapytań Wnioskodawcy. Treść pytania wyznacza bowiem granice tematyczne wydawanej interpretacji.


Zatem, przedmiotem niniejszej interpretacji, nie była ocena, uznania wymienionych Materiałów i Wyposażenia (pytanie Nr 5) za niskocenne składniki, które u Wnioskodawcy nie stanowią środków trwałych. Kwestia ta została przyjęta jako element stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego.


Ponadto, przedmiotem niniejszej interpretacji (pytania Nr 6) była wyłącznie ocena stanowiska Wnioskodawcy w zakresie wskazanych w treści wniosku i doprecyzowanych w jego uzupełnieniu Usług Specjalistycznych, które wymienione zostały w art. 18d ust. 2 pkt 3 updop (w brzmieniu obowiązującym do 30 września 2018 r. i w brzmieniu od 1 października 2018 r.).

W odniesieniu do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji indywidualnych, stwierdzić należy, że są one rozstrzygnięciami wydanymi w konkretnych sprawach, osadzonych w określony stanach faktycznych/zdarzeniach przyszłych i tylko do nich się odnoszących.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;
 3. z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych (art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej).

Powyższe unormowania należy odczytywać łącznie z przepisami art. 33 ustawy z 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2193), wprowadzającymi regulacje intertemporalne.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym oraz zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2018 r., poz. 1302, z późn. zm.).

Skargę wnosi się w dwóch egzemplarzach (art. 47 § 1 ww. ustawy) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała lub drogą elektroniczną na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 54 § 1a ww. ustawy), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy). W przypadku pism i załączników wnoszonych w formie dokumentu elektronicznego odpisów nie dołącza się (art. 47 § 3 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.


doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj