Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej
0114-KDIP3-2.4011.297.2019.3.AK
z 2 września 2019 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA


Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 900, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 22 maja 2019 r. (data wpływu 27 maja 2019 r.) uzupełnionym pismem z dnia 29 lipca 2019 r. (data nadania 29 lipca 2019 r., data wpływu 5 sierpnia 2019 r.) na wezwanie Nr 0114-KDIP3-2.4011.297.2019.1.AK, z dnia 18 lipca 2019 r. (data nadania 18 lipca 2019 r., data doręczenia 23 lipca 2019 r.) oraz uzupełniony pismem z dnia 26 sierpnia 2019 r. (data nadania 26 sierpnia 2019r., data wpływu 28 sierpnia 2019 r.) na wezwanie Nr 0114-KDIP3-2.4011.297.2019.2.AK, z dnia 14 sierpnia 2019 r. (data nadania 14 sierpnia 2019 r., data doręczenia 19 sierpnia 2019 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika z tytułu przekazywanych nagród w akcjach promocyjnych organizowanych przez podmiot zewnętrzny na zlecenie Wnioskodawcy:

 • w zakresie loterii organizowanych przez Agencje na zlecenie Wnioskodawcy – jest prawidłowe;
 • w pozostałym zakresie – jest nieprawidłowe.


UZASADNIENIE


W dniu 27 maja 2019 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika z tytułu przekazywanych nagród w akcjach promocyjnych organizowanych przez podmiot zewnętrzny na zlecenie Wnioskodawcy.


We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.


Sp. j. (dalej: „Spółka”) prowadzi działalność gospodarczą w zakresie wynajmu powierzchni handlowych na terenie kraju. Spółka jest zainteresowana prowadzeniem różnych działań promocyjnych, reklamowych i marketingowych skierowanych do klientów najemców powierzchni handlowej w celu uatrakcyjnienia oferty Spółki dla jej najemców. Spółka planuje zlecać podmiotom zewnętrznym (dalej: „Agencje”) organizację i przeprowadzanie różnych akcji promocyjnych, marketingowych (dalej: „Akcje promocyjne”, „Akcje”). Agencje będą organizowały Akcje promocyjne na rzecz Spółki, w tym celu wykonując wszystkie związane z tym czynności techniczne oraz prawne.

Akcje promocyjne mogą przybrać postać m.in.:

 • konkursów w mediach społecznościowych,
 • konkursów organizowanych na terenie centrum handlowego,
 • konkursów przeprowadzanych za pomocą aplikacji mobilnej:
 • konkursów, których główną wygraną będzie samochód osobowy;
 • Akcji promocyjnych w postaci sprzedaży premiowej,
 • przyznawania gratyfikacji za zakupy w postaci punktów wymiennych na nagrody,
 • loterii i innych.


Akcje promocyjne będą skierowane do osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz niebędących pracownikami Agencji ani Spółki. Agencje będą pełnić rolę organizatora Akcji promocyjnych, będą działały we własnym imieniu, nie jako pośrednik, czy pełnomocnik Spółki. W ramach obsługi Akcji promocyjnych Agencje będą zobowiązane przykładowo do:

 • podpisywania umów z najemcami przestrzeni handlowej na zaangażowanie się w Akcje promocyjne,
 • opracowanie planu i mechanizmu akcji krótko i średniookresowych realizowanych w ramach Akcji promocyjnych,
 • opracowania i rozpowszechnienia regulaminów Akcji promocyjnych,
 • organizacji spotkań i dystrybucji materiałów informacyjnych wśród najemców powierzchni handlowej,
 • zapewnienia jakości obsługi uczestnikom Akcji promocyjnej przez szkolenie personelu odpowiedzialnego za wydawanie nagród,
 • wykonywania wszystkich obowiązków wynikających z regulaminów Akcji promocyjnych, zapewniających ich prawidłowy przebieg,
 • ustalania wyników Akcji, tj. listy uczestników Akcji promocyjnych uprawnionych do otrzymania nagród w tym przyporządkowania rodzaju przysługujących im nagród,
 • przygotowania rozliczeń podatkowych i pobrania podatku od uczestników Akcji, którym wydane zostały nagrody o wartości obligującej do odprowadzenia podatku zgodnie obowiązującymi przepisami prawa podatkowego oraz wpłacenia go we właściwym terminie do urzędu skarbowego,
 • przygotowanie spersonalizowanych komunikatów reklamowych,
 • zakup we własnym imieniu i na własny rachunek nagród w ilości i łącznej wartości ustalonej ze Spółką w ramach budżetu nagród,
 • organizacji i nadzorowania procesu wydawania nagród uczestnikom Akcji promocyjnej, w tym do prowadzenia ewidencji faktycznego stanu magazynu nagród,
 • nadzoru nad wydawaniem nagród, prowadzenia rejestru osób nagrodzonych w Akcji promocyjnej,
 • opracowania i aktualizacji katalogu nagród oferowanych w Akcji promocyjnej,
 • bieżącego nadzoru nad wykonywaniem Akcji, kontroli procesów i zapewniania płynności działania Akcji,
 • umożliwienia uczestnikom Akcji wyrażenia właściwych zgód na przetwarzanie danych osobowych w poszczególnych celach.


Agencje, pełniąc rolę organizatora Akcji, ponosić będą odpowiedzialność za wszystkie zobowiązania zawarte w wyniku prowadzenia Akcji z uczestnikami i najemcami centrum handlowego. W tym w szczególności Agencje będą odpowiedzialne za:

 • roszczenia uczestników Akcji związane z niewłaściwą obsługą Akcji, niemożnością skorzystania z Akcji z przyczyn leżących po stronie Agencji,
 • rozpoznawanie reklamacji uczestników Akcji zgodnie z procedurami reklamacyjnymi określonymi w regulaminach,
 • odpowiadanie na i wykonywanie żądań uczestników Akcji w zakresie przetwarzania ich danych osobowych w związku z uczestnictwem w Akcjach,
 • roszczenia najemców związane z nieprawidłowym lub bezprawnym sposobem prezentacji ofert i znaków towarowych najemców.


Zakres funkcji Spółki w zakresie nabycia usług przeprowadzenia Akcji promocyjnych przez Agencje ograniczał będzie się przede wszystkim do:

 • przekazania projektów materiałów graficznych dotyczących centrum handlowego, które mają być wykorzystane przez Agencje w ramach organizacji akcji,
 • poinformowania najemców centrum handlowego o organizacji spotkań z Agencjami w celu przeprowadzenia Akcji,
 • udzielenia wsparcia w rozmowach z innymi dostawcami usług w ramach Akcji, np. z dostawcą aplikacji mobilnej jeśli konkurs będzie organizowany przy wykorzystaniu aplikacji mobilnej,
 • udostępnienia powierzchni do bezpiecznego magazynowania nagród lub zapewnienie ochrony miejsca przechowywania nagród,
 • udostępnienia stałego stanowiska, tzw. Info punktu, na terenie centrum handlowego, stanowiącego punkt wydawania nagród uczestnikom Akcji,
 • weryfikacji wykonania usług przez Agencje na rzecz Spółki;
 • zapłaty należnego Agencji wynagrodzenia.


Wynagrodzenie Agencji należne od Spółki uwzględniać będzie wartość wydatkowanych przez Agencje nagród jako całości kosztów Akcji prowadzonych przez te Agencje.


Z uwagi na braki formalne, pismem Nr 0114-KDIP3-2.4011.297.2019.1.AK, z dnia 18 lipca 2019 r. (data nadania 18 lipca 2019 r., data doręczenia 23 lipca 2019 r.) tutejszy organ wezwał Wnioskodawcę o uzupełnienie wniosku poprzez wskazanie:

 • czy organizowane przez Agencję na zlecenie Spółki konkursy będą nosiły cechy rywalizacji i końcowo będą prowadziły do wyłonienia zwycięzców?
 • Czy będzie istniał regulamin do każdego z konkursów, określający prawa i obowiązki uczestników oraz zasady konkursu?
 • Czego będą dotyczyły konkursy, na czym będzie polegała rywalizacja?
 • Czy będzie istniał regulamin dotyczący sprzedaży premiowej, określający szczegółowe zasady uczestnictwa w tych akcjach, na czym będzie polegała sprzedaż premiowa w ramach organizowanej akcji, czy zasady sprzedaży premiowej będą jednakowe dla wszystkich uczestników?
 • czy w związku z organizacją loterii, który podmiot Wnioskodawca czy Agencja uzyskuje zezwolenie Ministra Finansów na przeprowadzenie loterii (niezbędne do przeprowadzenia loterii)- w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych?
 • Jakie „inne” akcje promocyjne będzie organizowała Agencja na zlecenie Wnioskodawcy – proszę opisać na czym będą one polegały?


Pismem z dnia 29 lipca 2019 r. (data nadania 29 lipca 2019 r., data wpływu 5 sierpnia 2019 r.) Wnioskodawca uzupełnił wniosek w terminie, wskazując, iż:

 • konkursy organizowane przez Agencje na zlecenie Wnioskodawcy będą nosiły cechy rywalizacji i końcowo będą prowadziły do wyłonienia zwycięzców, natomiast nie dotyczy to akcji promocyjnych w postaci sprzedaży premiowej;
 • do każdego z konkursów będzie istniał regulamin określający prawa i obowiązki uczestników oraz zasady konkursu;
 • tematyka konkursów będzie bardzo różnorodna. Przykładowo będzie obejmowała m.in. mobilne gry zręcznościowe, konkursy wiedzy i zadania kreatywne;
 • Agencje zajmą się przygotowaniem regulaminów dotyczących sprzedaży premiowej, w których będą zawarte szczegółowe zasady uczestnictwa. Planuje się, że sprzedaż premiowa będzie polegała na nagradzaniu klientów w związku z dokonanym przez nich zakupów na warunkach określonych w regulaminie. Regulaminy mogą określać np. wymaganą wartość zakupu konieczną do uzyskania nagrody przez klientów. Przewidywanymi nagrodami będą gadżety lub inne prezenty. To, jaką nagrodę otrzyma uczestnik sprzedaży premiowej niejednokrotnie będzie zależało od osiągniętego progu zakupowego;
 • zezwolenie Ministra Finansów na przeprowadzenie loterii będą uzyskiwały Agencje;
 • lista akcji promocyjnych, które planują przeprowadzić Agencje, jest katalogiem otwartym. Planowane są m.in. konkursy wiedzy, umiejętności lub kreatywności, loterie, sprzedaż premiowana. Spółka nie wyklucza, że nagradzane będą regularne wizyty w Centrum handlowym oraz częste korzystanie z parkingu Centrum handlowego.


Następnie pismem Nr 0114-KDIP3-2.4011.297.2019.2.AK, z dnia 14 sierpnia 2019 r. (data nadania 14 sierpnia 2019 r., data doręczenia 19 sierpnia 2019 r.), organ ponownie wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku poprzez wskazanie:

 • kto będzie stroną umowy sprzedaży zawieranej w ramach sprzedaży premiowej?

  W uzupełnieniu Wnioskodawca wskazał, że cyt.: „(…) Planuje się, że sprzedaż premiowa będzie polegała na nagradzaniu klientów w związku z dokonanym przez nich zakupów na warunkach określonych w regulaminie. (…).”

  W związku z powyższym należy jednoznacznie wskazać między jakimi podmiotami będą zawierane umowy sprzedaży w ramach sprzedaży premiowych, tj. między klientami (osobami fizycznymi) a najemcami Wnioskodawcy, czy też między innymi podmiotami. Proszę dokładnie wyjaśnić.

 • Wskazanie, czy przyznawanie gratyfikacji w postaci punktów wymienianych na nagrody, będzie dokonywane za zakupy u Wnioskodawcy, czy też u innych podmiotów, np. najemców Wnioskodawcy?


Pismem z dnia 26 sierpnia 2019 r. (data nadania 26 sierpnia 2019 r., data wpływu 28 sierpnia 2019 r.) Wnioskodawca uzupełnił wniosek w terminie, wskazując, iż:


pytanie Organu podatkowego dotyczy sprzedaży premiowej rozumianej jako: „umowę, zawartą między sprzedawcą a kupującym, połączoną jednak z przyznaniem przez sprzedającego premii kupującemu. Na skutek zawarcia tej umowy po stronie sprzedawcy powstaje obowiązek przeniesienia na kupującego własności rzeczy i wydania mu rzeczy, jak również wydania (przekazania) kupującemu premii, w związku z dokonanym przez niego zakupem, której wartość nie jest objęta ceną kupowanego towaru. ”


Wnioskodawca przewiduje, że mogą być różne konfiguracje takiej sprzedaży premiowej. Aczkolwiek stroną tak rozumianej umowy sprzedaży zawsze będą najemcy i ich klienci. Na pewno stroną umowy sprzedaży nie będzie Wnioskodawca. Wnioskodawca nie ma wiedzy na temat danych konkretnych klientów Najemców Centrum handlowego. Wnioskodawca pragnie podkreślić, że rolą Wnioskodawcy jest jedynie zlecenie organizacji Akcji promocyjnych Agencjom w celu uatrakcyjnienia usługi najmu powierzchni Centrum handlowego świadczonej przez Wnioskodawcę na rzecz jego najemców.


Przyznanie gratyfikacji w postaci punktów wymiennych na nagrody nastąpi w związku z zakupami u najemców Centrum handlowego. Wnioskodawca jeszcze raz podkreśla, że klienci jego najemców nie są jego klientami.


W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.


Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, zgodnie z którym na podstawie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Spółka nie będzie zobowiązana jako płatnik do wyliczenia, pobrania i wpłaty właściwemu organowi podatkowemu należnego 10% podatku dochodowego od nagród przekazywanych uczestnikom Akcji promocyjnych, w sytuacji gdy organizatorem Akcji promocyjnych będą Agencje, które przyjmują na siebie obowiązki związane m.in. z nabyciem nagród na własny koszt i we własnym imieniu, a następnie przekazaniem nagród uczestnikom Akcji promocyjnych zwłaszcza, że uczestnikami Akcji nie są klienci Spółki, a klienci najemców centrum handlowego?


Zdaniem Wnioskodawcy, w przedstawionym zdarzeniu przyszłym, podmiotem zobowiązanym jako płatnik do obliczenia, pobrania i wpłaty podatku od wygranej nie będzie Spółka, a każdorazowo podmiot organizujący i przeprowadzający Akcje promocyjne - Agencja. Na Agencjach, w ocenie Spółki, ciążyć będzie obowiązek informacyjny w postaci sporządzenia deklaracji PIT-8C i w terminie do końca stycznia roku następującego po roku otrzymania nagrody przez podatnika, przesłanie wspomnianej deklaracji rocznej do urzędu skarbowego właściwego dla płatnika. Wskazują na to przepisy regulujące instytucję płatnika, w których ustawodawca posłużył się wyrażeniami: a) podmioty, „które dokonują świadczeń” (art. 41 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) b) „od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych” (art. 41 ust. 4 ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych); oraz c) podmioty, „które dokonują wypłaty należności lub świadczeń” (art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). W zdarzeniu przyszłym opisanym powyżej, takimi podmiotami będą Agencje. Należy bowiem pamiętać, że jedynie Agencje jako podmioty faktycznie dokonujące świadczeń, posiadają pełną informację co do wartości, ilości, momentu przekazania świadczeń a także podmiotów otrzymujących świadczenia, wobec czego są w stanie należycie wypełnić obowiązki płatnika. Dodatkowo należy zaznaczyć, że uczestnicy Akcji (osoby fizyczne) nie będą klientami Spółki, lecz najemców centrum handlowego należącego do Spółki, co tym bardziej wskazuje na brak obowiązków płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych po stronie Spółki.


UZASADNIENIE STANOWISKA WNIOSKODAWCY


Celem uzasadnienia stanowiska Spółki, zanim Wnioskodawca sięgnie do literalnego brzmienia przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz orzecznictwa, Spółka przedstawiła na wstępie analizę współpracy pomiędzy Spółką a Agencjami, która ma na celu organizację Akcji promocyjnych zgodnie z przedstawionym opisem zdarzenia przyszłego.


Należy zauważyć, że konstrukcja prawna umów pomiędzy Spółką a Agencjami, które będą zawarte zakłada swobodę Agencji w zakresie realizacji Akcji promocyjnych. Spółka w pełnym zakresie przekazuje funkcje, które powinny być wykonywane w celu przeprowadzenia Akcji promocyjnych firmom zewnętrznym - Agencjom. Takie przeniesienie funkcji w języku biznesowym określa się przez pojęcie outsourcingu usług.


W przedstawionym opisie zdarzenia przyszłego Spółka planuje przekazać wszystkie funkcje i ryzyka organizatora Akcji promocyjnych na rzecz Agencji; a w zamian za realizacje Akcji promocyjnych zgodnie z umową, która będzie zawarta pomiędzy Spółką a Agencjami, Spółka uiści określone w umowie wynagrodzenie. Agencje otrzymają wynagrodzenie za całość procesu organizacji Akcji promocyjnych na zlecenie Spółki. Spółka będzie nabywała kompleksowe usługi przeprowadzania Akcji promocyjnych przez Agencje i nie planuje dużego swojego zaangażowania (poza sytuacjami, które mogą wymagać konsultacji lub akceptacji ze strony Spółki) do działań operacyjnych związanych z Akcjami promocyjnymi. Jedyne funkcje Spółki związane z Akcjami promocyjnymi będą tożsame z typowymi funkcjami podmiotu nabywającego usługi niematerialne.


Wszystkie funkcje i ryzyka operacyjne związane z przeprowadzeniem Akcji promocyjnych są po stronie Agencji. Dlatego też, jeżeli Agencje w ramach umowy przejmą wszystkie funkcje i ryzyka związane z przeprowadzeniem Akcji promocyjnych, to zdaniem Spółki w ramach wszystkich funkcji jest również funkcja płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych w ramach przedstawionego przez Spółkę opisu zdarzenia przyszłego.


Odwołując się do literalnych zapisów w art. 41 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych czytamy, że „Płatnicy, o których mowa w ust. 1, są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych w (...) art. 30 ust. 1 pkt 2 (...)”. Zgodnie z opisem zdarzenia przyszłego Agencje świadcząc na rzecz Spółki usługi związane z organizacją Akcji promocyjnych spełniają definicję płatnika na gruncie przywołanego przepisu.


Agencje, które będą w całości organizowały na rzecz Spółki Akcje promocyjne będą płatnikiem w związku z dokonywaniem wypłat lub świadczeń określonych w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i będą pobierały zryczałtowany podatek dochodowy „z tytułu wygranych w konkursach, (...) uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego - w wysokości 10% wygranej lub nagród.


Zdaniem Spółki, biorąc pod uwagę opis zdarzenia przyszłego oraz patrząc na literalne brzmienie przytaczanych przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, to nie Spółka, a Agencje będą płatnikami zryczałtowanego podatku dochodowego od wygranej w konkursie w wysokości 10% wygranej lub nagrody. Tym samym, dla Agencji jako płatników zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych będzie miał zastosowanie art. 42 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który brzmi „Płatnicy, o których mowa w art. 41, przekazują kwoty pobranych zaliczek na podatek oraz kwoty zryczałtowanego podatku w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki (podatek) - na rachunek urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika wykonuje swoje zadania, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby.


W ocenie Spółki Agencje będą zobligowane do sporządzenia deklaracji PIT-8C i w terminie do końca stycznia następującego po roku w którym podatnicy, tj. osoby fizycznej otrzymały nagrody i przesłanie deklaracji do urzędu skarbowego właściwego dla płatnika.


W przypadku organizacji Akcji przez Agencje, Spółka nabywa bowiem wyłącznie usługę kompleksowej organizacji akcji promocyjnych i przekazuje Agencjom wynagrodzenie za wykonanie tej usługi. Wykonanie wszystkich elementów usługi spoczywa na Agencjach, a jednym z nich jest przekazanie zwycięzcom nagród i spełnienie związanych z tym faktem obowiązków. Świadczone przez Agencje usługi stanowią ekonomiczną całość i nie sposób byłoby separować z nich na przykład czynność wydania laureatom nagród, przenosząc ciężar ekonomiczny tej czynności na Spółkę. Literalna wykładnia przytoczonych wyżej przepisów ustawy wskazuje, że to Agencje, jako organizatorzy Akcji promocyjnych, są nabywającymi i wydającymi nagrody zwycięzcom, i są również adresatami norm wynikających z brzmienia wskazanych przepisów.


Tym bardziej nie jest uzasadnione przypisywanie Wnioskodawcy, jako podmiotowi zainteresowanemu przeprowadzeniem danej Akcji promocyjnej, który jednak nie wykonuje czynności powodujących powstania obowiązków płatnika (lub wystawcy PIT-8C), tj. nie wydaje ani nie wypłaca nagród, nie rozpoznaje również reklamacji za wady wydanej nagrody, obowiązków publicznoprawnych związanych z tymi czynnościami. Bowiem fakt, że Wnioskodawca jest podmiotem zainteresowanym gospodarczo przeprowadzeniem danej Akcji promocyjnej (w szczególności są nimi zainteresowani najemcy) i ponosi jej ciężar ekonomiczny (poprzez wypłatę wynagrodzenia za usługę) nie oznacza automatycznie, że ciążą na niej obowiązki płatnika w zakresie PIT-8C. Obowiązki te zostaną wykonane, o ile powstaną, jednak istotne jest aby były one wykonywane przez podmiot, który dokonuje wypłat (świadczeń) lub stawia do dyspozycji podatnika pieniądze lub wartości pieniężne z tytułów określonych np. w art. 30 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (ewentualnie, podmiot, który dokonuje wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).


Praktyczny sens norm instytucji płatnika sprowadza się między innymi do tego, że skutecznie pobrać i odprowadzić podatek od wydawanej nagrody może jedynie podmiot, który tę nagrodę zakupił i następnie wydaje oraz posiada wszystkie informacje i narzędzia potrzebne do wykonania obowiązku. W sytuacjach opisanych w niniejszym wniosku podmiotami takimi są Agencje. Tylko Agencje mają dokładne informacje o tym, komu wydały nagrodę, jaką nagrodę, o jakiej wartości. Agencje swobodnie decydują jakie nagrody przyznają w konkretnych Akcjach, bo wiem to do Agencji należy przygotowanie regulaminu każdej Akcji.


Autonomiczną rolę Agencji w organizowaniu i przeprowadzaniu Akcji promocyjnych, które to czynności łącznie z wręczeniem nagród stanowią ekonomicznie spójną i niepodzielną usługę, podkreśla też fakt przenoszenia przez uczestników praw autorskich do wykonanych przez nich prac konkursowych bezpośrednio na Agencje. W trakcie trwania Akcji to Agencje organizują i nadzorują jej przebieg i podejmują konieczne decyzje np. o wyborze laureatów zgodnie z podanym wcześniej do publicznej wiadomości regulaminem. Należy podkreślić również, że wszelkie roszczenia prawne dot. wydanej nagrody rozpatrują Agencje, ponieważ nabywają je we własnym imieniu i na własną rzecz, dlatego też odpowiedzialność z tego tytułu spoczywa tylko i wyłącznie na Agencjach.


Co ważne, Agencja jest obciążona odpowiedzialnością za postanowienia regulaminu. Fakt, że z perspektywy gospodarczej i ekonomicznej podmiotem zainteresowanym Akcjami promocyjnymi jest dany przedsiębiorca, np. Spółka, (a tak naprawdę bezpośrednio jej najemcy, bowiem to do ich klientów - osób fizycznych - skierowane są Akcje) nie przenosi bowiem na tego przedsiębiorcę (np. Spółkę) obowiązków publicznoprawnych, które dane przepisy wiążą albo z określonym statusem formalnym (organizatora) albo z wykonywanymi czynnościami faktycznymi.


Powyższe stanowisko znajduje potwierdzenie w orzecznictwie. W wyroku WSA w Warszawie z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie o sygn. akt III Sa/Wa 3890/16 pojęcie „dokonywanie wypłat”, o którym mowa w art. 41 ust. 4 ustawy PIT, należy rozumieć w sposób dosłowny jako faktyczną realizację wypłaty. Analogicznie należy rozumieć podmiot, który stawia do dyspozycji podatnika pieniądze lub wartości pieniężne. Dlatego też, podmiotem faktycznie wypłacającym jest podmiot przekazujący środki pieniężne zwycięzcom konkursów i jest zobligowany do rozliczenia ryczałtowego 10% podatku od nagrody. Literalna wykładnia przytoczonych przepisów Ustawy PIT wskazuje, że to podmiot organizujący konkurs, tj. podmiot nabywający i wydający nagrody zwycięzcom, jest podmiotem stosującym się do norm wynikających z brzmienia wskazanych przepisów.


Tożsame stanowisko zostało wyrażone w wyroku WSA w Warszawie z dnia 19 lutego 2015 r., sygn. akt III SA/Wa 1982/14. WSA w Warszawie podkreślił, że Skarżąca (w danej sprawie) strona organizując akcję promocyjną na zlecenie podmiotów gospodarczych będzie działać samodzielnie i na własny rachunek. Skarżąca strona każdorazowo ma obliczyć wartość należnej nagrody, która jest wypłacana z własnych środków pieniężnych Skarżącej. Bez znaczenia jest również fakt, że rzeczywisty ciężar ekonomicznych nagród obciąża stronę zlecającą zorganizowanie konkursu. Sąd podziela pogląd, iż „dokonywanie wypłat” należy rozumieć dosłownie jako faktyczną realizację wypłat, tj. wypłatę świadczeń rzeczywiście dokonaną przez podmiot, niezależnie od źródła pochodzenia środków finansowych. Podmiotem wypłacającym będzie podmiot przekazujący środki pieniężne osobie uprawnionej.


Również wyrok WSA w Warszawie z dnia 19 stycznia 2016 r., sygn. akt III SA/Wa 480/15 zawiera tezę, iż podmiot organizujący konkurs jest płatnikiem podatku na gruncie ustawy PIT i jest zobligowany do wypełnienia obowiązków płatnika, tj. pobrania i odprowadzenia na konto właściwego urzędu skarbowego ryczałtowego podatku od wygranych w wysokości 10% nagrody. Skarżąca (w danej sprawie) zajmuje się organizacją akcji promocyjnych w postaci loterii oraz konkursów adresowanych do pracowników na zlecenie innych podmiotów gospodarczych i dotyczących pracowników podmiotów gospodarczych zlecających Skarżącej przeprowadzenie konkursu. Przedstawione w uzasadnieniu wyroki Sądów dotyczą spraw, gdzie Skarżące (w danych sprawach) miały zbliżony stan faktyczny do opisu zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Spółkę. Wyżej wskazane wyroki zawierają tezy potwierdzające stanowisko Wnioskodawcy- Spółki.


Ponadto, istnieją indywidualne interpretacje podatkowe tożsame ze stanowiskiem Wnioskodawcy, że podmiotem zobowiązanym do pobrania zryczałtowanego podatku od wygranej będzie dla stanu faktycznego przedstawionego w zdarzeniu przyszłym Agencja. Zgodnie z interpretacją Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 4 marca 2016 r. (ITPB2/4511-1106/15-2/ENB) należy wziąć pod uwagę, że Wnioskodawca, którego tyczy się wyżej wskazana interpretacja nie jest organizatorem konkursu, jak również nie jest właścicielem nagród w momencie wręczania laureatom konkursów. Dlatego nie sposób uznać, że Wnioskodawca, którego tyczy się wyżej wskazana interpretacja, będzie ponosił obowiązek pobrania podatku dochodowego na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i obowiązek informacyjny, który wynika z art. 42 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Interpretacja podziela tezę, że do wykonania obowiązków, o których mowa powyżej, będzie zobligowany organizator konkursu, który wręcza zwycięzcom nagrody rzeczone, których jest właścicielem. Tożsame wnioski zostały zawarte w następujących interpretacjach wydanych przez organy podatkowe:

 • Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 24 czerwca 2014 r. (IPPB2/415-357/14-4/MG);
 • Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 28 stycznia 2014 r. (ILPB2/415-1016/13-5/TR).


Podsumowując, Spółka w przedstawionej argumentacji potwierdza własne stanowisko w stosunku do przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego. Zdaniem Spółki to nie Spółka jest podmiotem zobowiązanym jako płatnik do obliczenia, pobrania i wpłaty podatku od wygranej w ramach Akcji promocyjnych. W ocenie Spółki, to nie Spółka będzie zobligowana również do sporządzenia deklaracji PIT-8C i w terminie do końca stycznia roku następującego po roku otrzymania nagrody przez podatnika, tj. osoby fizycznej która wygrała nagrodę w ramach Akcji promocyjnej, przesłanie deklaracji PIT-8C do urzędu skarbowego właściwego dla płatnika. Tym samym, na Spółce nie będą spoczywały obowiązki płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych od wygranych w Akcjach promocyjnych.


W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe w zakresie loterii organizowanych przez Agencje na zlecenie Wnioskodawcy, natomiast w pozostałym zakresie jest nieprawidłowe.


Zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r., poz. 900, z późn. zm.), płatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, obowiązana na podstawie przepisów prawa podatkowego do obliczenia, pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu.


Z uwagi na powyższe na płatniku ciążą trzy podstawowe obowiązki tj.:

 1. obliczenie,
 2. pobranie,
 3. wpłacenie

- podatku, zaliczki.


W myśl art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1387, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.


Stosownie do art. 11 ust. 1 ww. ustawy, przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9, 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, pkt 11, art. 19, art. 25b, art. 30ca, art. 30da i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.


W treści art. 10 ust. 1 pkt 9 ww. ustawy, ustawodawca jako źródła przychodów wskazał inne źródła.


Za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 20 ust. 1 ww. ustawy, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i art. 17.

Użyty we wskazanym przepisie zwrot „w szczególności” dowodzi, że definicja przychodów z innych źródeł ma charakter otwarty i nie ma przeszkód, aby do tej kategorii zaliczyć również przychody inne niż wymienione wprost w przepisie art. 20 ust. 1 ustawy. O przychodzie podatkowym z innych źródeł należy bowiem mówić w każdym przypadku, kiedy u podatnika wystąpią realne korzyści majątkowe.


Z przedstawionego wniosku i jego uzupełnienia wynika, że Spółka jest zainteresowana prowadzeniem różnych działań promocyjnych, reklamowych i marketingowych skierowanych do klientów najemców powierzchni handlowej w celu uatrakcyjnienia oferty Spółki dla jej najemców. Spółka planuje zlecać podmiotom zewnętrznym Agencjom organizację i przeprowadzanie różnych akcji promocyjnych, marketingowych. Agencje będą organizowały Akcje promocyjne na rzecz Spółki, w tym celu wykonując wszystkie związane z tym czynności techniczne oraz prawne.


Akcje promocyjne mogą przybrać postać m.in.: konkursów w mediach społecznościowych, konkursów organizowanych na terenie centrum handlowego, konkursów przeprowadzanych za pomocą aplikacji mobilnej, konkursów, których główną wygraną będzie samochód osobowy, akcji promocyjnych w postaci sprzedaży premiowej, przyznawania gratyfikacji za zakupy w postaci punktów wymiennych na nagrody, loterii i innych. Akcje promocyjne będą skierowane do osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz niebędących pracownikami Agencji ani Spółki. Agencje będą pełnić rolę organizatora Akcji promocyjnych, będą działały we własnym imieniu, nie jako pośrednik, czy pełnomocnik Spółki. Agencje, pełniąc rolę organizatora Akcji, ponosić będą odpowiedzialność za wszystkie zobowiązania zawarte w wyniku prowadzenia Akcji z uczestnikami i najemcami centrum handlowego. Wynagrodzenie Agencji należne od Spółki uwzględniać będzie wartość wydatkowanych przez Agencje nagród jako całości kosztów Akcji prowadzonych przez te Agencje. Konkursy organizowane przez Agencje na zlecenie Wnioskodawcy będą nosiły cechy rywalizacji i końcowo będą prowadziły do wyłonienia zwycięzców, do każdego z konkursów będzie istniał regulamin określający prawa i obowiązki uczestników oraz zasady konkursu. Agencje zajmą się również przygotowaniem regulaminów dotyczących sprzedaży premiowej, w których będą zawarte szczegółowe zasady uczestnictwa. Sprzedaż premiowa będzie polegała na nagradzaniu klientów w związku z dokonanym przez nich zakupów na warunkach określonych w regulaminie. Regulaminy mogą określać np. wymaganą wartość zakupu konieczną do uzyskania nagrody przez klientów. Przewidywanymi nagrodami będą gadżety lub inne prezenty. To, jaką nagrodę otrzyma uczestnik sprzedaży premiowej niejednokrotnie będzie zależało od osiągniętego progu zakupowego. Stroną umowy sprzedaży zawsze będą najemcy i ich klienci. Na pewno stroną umowy sprzedaży nie będzie Wnioskodawca. Wnioskodawca nie ma wiedzy na temat danych konkretnych klientów Najemców Centrum handlowego. Wnioskodawca pragnie podkreślić, że rolą Wnioskodawcy jest jedynie zlecenie organizacji Akcji promocyjnych Agencjom w celu uatrakcyjnienia usługi najmu powierzchni Centrum handlowego świadczonej przez Wnioskodawcę na rzecz jego najemców. Przyznanie gratyfikacji w postaci punktów wymiennych na nagrody nastąpi w związku z zakupami u najemców Centrum handlowego. Wnioskodawca jeszcze raz podkreśla, że klienci jego najemców nie są jego klientami.


Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – od dochodów (przychodów) pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy, z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego - w wysokości 10% wygranej lub nagrody.


Na podstawie art. 41 ust. 4 ww. ustawy, płatnicy, o których mowa w ust. 1 (tj. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej), są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości lub wartości pieniężnych z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4-5a, 13-16 oraz art. 30a ust. 1, pkt 1-11 oraz 11b-12, z zastrzeżeniem ust. 4d, 5,10,12 i 21.


Natomiast w myśl art. 41 ust. 7 pkt 1 cytowanej ustawy, jeżeli przedmiotem wygranych (nagród), o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 – nie są pieniądze, podatnik jest obowiązany wpłacić płatnikowi kwotę zaliczki lub należnego zryczałtowanego podatku przed udostępnieniem wygranej (nagrody) lub świadczenia.


Na podstawie art. 42 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, płatnicy, o których mowa w art. 41, przekazują kwoty pobranych zaliczek na podatek oraz kwoty zryczałtowanego podatku w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki (podatek) – na rachunek urzędu skarbowego przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika wykonuje swoje zadania, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby.


Na podstawie art. 42 ust. 1a ww. ustawy, w terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym płatnicy, o których mowa w art. 41, są obowiązani przesłać do urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika wykonuje swoje zadania, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby, roczne deklaracje, według ustalonego wzoru.


Odnosząc się do konkursów organizowanych w ramach akcji promocyjnych wskazać należy, że przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawierają również definicji pojęcia „konkurs” oraz „nagroda”, wobec czego w celu ich określenia uzasadnione jest zastosowanie wykładni językowej. Zgodnie z definicją zawartą w Słowniku Języka Polskiego 1997-2012 Wydawnictwo Naukowe PWN SA „konkurs” – jest to przedsięwzięcie dające możliwość wyboru najlepszych wykonawców, autorów danych prac itp., natomiast „nagroda” - to dyplom, odznaczenie, pieniądze lub wartościowy przedmiot będące formą uznania lub wyróżnienia za osiągnięcia, zwycięstwo w konkursie, w zawodach, itp. Z definicji tych wynika, że jakieś przedsięwzięcie można określić mianem konkursu jeśli istnieje w nim element współzawodnictwa w celu osiągnięcia najlepszego rezultatu. W powszechnym rozumieniu konkurs to postępowanie mające na celu wyłonienie zwycięzcy bądź kilku zwycięzców spośród grupy najlepszych uczestników spełniających określone kryteria. Równie ważnym jak element współzawodnictwa jest strona formalna całego przedsięwzięcia. Konieczne jest bowiem sporządzenie regulaminu konkursu, w którym określona zostanie nazwa konkursu, organizator, uczestnicy konkursu, nagrody oraz sposób wyłonienia zwycięzców.


Biorąc powyższe pod uwagę należy wskazać, że w przedstawionym we wniosku opisie zdarzenia przyszłego, na Wnioskodawcy będzie ciążył obowiązek płatnika, a nie na Agencji, której Wnioskodawca zleci przeprowadzenie akcji promocyjnych w postaci konkursów. Podmiotem, który ponosi ekonomiczny (finansowy) ciężar nagród jest Wnioskodawca. Agencja zajmuje się jedynie organizacją akcji promocyjnych i wydawaniem nagród. Podmiotem finansującym całe przedsięwzięcie łącznie z nagrodami jest podmiot zlecający, czyli Wnioskodawca. Agencja, która na zlecenie Wnioskodawcy organizuje konkursy, poprzez zawarcie umowy nie wchodzi w prawa i obowiązki podmiotu zlecającego. Podkreślenia wymaga, że obowiązku płatnika wynikającego z przepisu ustawy, nie można przenieść na inny podmiot w drodze umowy cywilnoprawnej. W konsekwencji, na Wnioskodawcy ciążą/będą ciążyły obowiązki płatnika, o których mowa w powołanym powyżej art. 30 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 41 ust. 4 i art. 42 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, bowiem Wnioskodawca będzie działał jako podmiot zlecający, ponoszący ekonomiczny (finansowy) ciężar organizacji konkursów oraz nagród.


Stanowisko Wnioskodawcy w powyższym zakresie jest nieprawidłowe.


Odnosząc się do akcji promocyjnych, które Wnioskodawca nazywa sprzedażami premiowymi należy wyjaśnić, że pomimo, że Ustawodawca posłużył się w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych wyrażeniem „sprzedaż premiowa”, to jednak nie sformułował tego pojęcia w ustawie, wskazał jedynie, że sprzedaż premiowa dotyczy zarówno towarów, jak i usług. Sprzedaż premiowa nie została również uregulowana w ustawie Kodeks cywilny, jako jeden ze szczególnych rodzajów sprzedaży.

Pojęcie umowy sprzedaży zostało zdefiniowane i uregulowane w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2019 r. poz. 1145). I tak, treść art. 535 i następnych stanowi, że przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się zapłacić sprzedawcy cenę. Sprzedaż jest zatem umową dwustronnie zobowiązującą, a skutkiem jej zawarcia jest zobowiązanie się sprzedawcy do przeniesienia własności rzeczy lub prawa na kupującego oraz zobowiązanie się kupującego do zapłacenia sprzedawcy umówionej ceny. Świadczenie jednej strony jest więc odpowiednikiem świadczenia drugiej strony. W takim ujęciu umowa sprzedaży ma charakter umowy wzajemnej. Świadczenia stron mają charakter ekwiwalentny, jednakże w znaczeniu subiektywnym. Z istoty swej umowa ma charakter odpłatny. Odpowiednikiem świadczenia sprzedawcy jest umówiona cena, a więc ustalona przez strony i wyrażona w pieniądzu wartość rzeczy lub prawa.

Za premię uznać należy nagrodę za coś, dodatkowe wynagrodzenie za wykonanie czegoś – internetowy Słownik języka polskiego (www.sjp.pwn.pl). Innymi słowy pojęcie to służy dla określenia świadczenia, które otrzymuje ktoś, kto zachował się w sposób określony przez przyznającego premię. Przymiotnik „premiowy” należy zatem rozumieć jako odnoszący się do powyżej zdefiniowanej premii.


Należy także zwrócić uwagę na przepis art. 353 § 1 ustawy Kodeks cywilny, który stanowi, że – zobowiązanie polega na tym, że wierzyciel może żądać od dłużnika świadczenia, a dłużnik powinien świadczenie spełnić. Natomiast, zgodnie z § 2 art. 353 Kodeksu cywilnego – świadczenie może polegać na działaniu albo na zaniechaniu.


Zatem strony umowy sprzedaży mogą wzbogacić treść łączącego je stosunku w granicach swobody kontraktowania, tzn. mogą wprowadzić do niego określone postanowienia, których treść lub cel nie sprzeciwiają się właściwości (naturze) sprzedaży, ustawie lub zasadom współżycia społecznego. Do tego rodzaju postanowień należy zobowiązanie sprzedawcy do spełnienia dodatkowego świadczenia (nagrody) w przypadku zakupu przez kupującego określonego towaru. Postanowienia takie stanowią elementy dodatkowe, zastrzeżone w treści umowy przez strony.


Mając na uwadze powyższe ustalenia i przywołane przepisy prawa, należy stwierdzić, że „sprzedaż premiowa” jest umową sprzedaży, zawartą między sprzedawcą a kupującym, połączoną jednak z przyznaniem przez sprzedającego premii kupującemu. Na skutek zawarcia tej umowy po stronie sprzedawcy powstaje obowiązek przeniesienia na kupującego własności rzeczy i wydania mu rzeczy, jak również wydania (przekazania) kupującemu premii, w związku z dokonanym przez niego zakupem, której wartość nie jest objęta ceną kupowanego towaru.


Z przedstawionego zdarzenia przyszłego wynika, że otrzymane nagrody nie wiążą się z zawarciem umowy sprzedaży, pomiędzy Wnioskodawcą a klientem. Tym samym w przedstawionym zdarzeniu przyszłym znamiona sprzedaży premiowej nie występują, gdyż pomiędzy osobą otrzymującą nagrodę a podmiotem tę nagrodę przyznającym w ogóle nie dochodzi do umowy sprzedaży, z którą to umową nagroda byłaby związana.


Reasumując przychód z tytułu nagród od Wnioskodawcy otrzymanych przez klientów którzy dokonają zakupów u najemców Wnioskodawcy, będzie stanowił dla tych osób przychód z innych źródeł określony w art. 20 ust. 1 ustawy z dnia podatku dochodowym od osób fizycznych.


W konsekwencji na Wnioskodawcy – jako podmiocie przekazującym nagrody – będą ciążyły obowiązki płatnika, o których mowa w art. 41 ust. 4 oraz art. 42 ust. 1 i la ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Na Wnioskodawcy – jako podmiocie przekazującym nagrody stosownie do art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych będzie ciążyć obowiązek wystawienia informacji o wysokości przychodu (PIT-11).


Zatem w tej części stanowisko Wnioskodawcy jest nieprawidłowe.


Natomiast odnosząc się do kwestii obowiązków płatnika, w związku z organizacją loterii, należy wskazać, że ustawowa definicja gier hazardowych zawarta została w art. 1 ust. 2 ustawy o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 r. (Dz. U. 2019 poz. 847), który stanowi, że grami hazardowymi są gry losowe, zakłady wzajemne, gry w karty, gry na automatach.


Stosowanie do treści art. 2 ust. 1 ww. ustawy, grami losowymi są gry, w tym urządzane przez sieć Internet, o wygrane pieniężne lub rzeczowe, których wynik w szczególności zależy od przypadku. Jedną z gier losowych jest określona w pkt 10 powołanego przepisu loteria promocyjna, w której uczestniczy się przez nabycie towaru, usługi lub innego dowodu udziału w grze i tym samym nieodpłatnie uczestniczy się w loterii, a podmiot urządzający loterię oferuje wygrane pieniężne lub rzeczowe.


Zgodnie z art. 7 ust. 1 oraz ust. 2 ww. ustawy loterie fantowe, gry bingo fantowe i loterie promocyjne mogą być urządzane, na podstawie udzielonego zezwolenia, przez osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej.


Zgodnie z art. 32 ust. 3 ustawy o grach hazardowych zezwolenia na urządzanie loterii fantowej, loterii audioteksowej, gry bingo fantowe lub loterii promocyjnej urządzanych na obszarze właściwości miejscowej jednego dyrektora izby administracji skarbowej udziela dyrektor izby administracji skarbowej, na którego obszarze właściwości miejscowej są urządzane i prowadzone takie gry.


W przedmiotowej sprawie Wnioskodawca wskazał, że zezwolenia Ministra Finansów na przeprowadzenie loterii będą uzyskiwane przez Agencje.


Biorąc pod uwagę przedstawiony we wniosku opis zdarzenia przyszłego oraz powołane przepisy prawa podatkowego stwierdzić należy, że jeżeli to Agencje uzyskiwać będą zezwolenia od właściwego organu na przeprowadzenie loterii promocyjnej i skoro Agencje będąc organizatorem loterii promocyjnej, wykonywać będą wszystkie związane z tym czynności techniczne oraz prawne, to na Agencjach a nie na Wnioskodawcy będą ciążyć obowiązki płatnika wynikające z art. 41 ust. 4 i ust. 7 w związku z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.


W tym zakresie stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.


Ponadto, odnosząc się do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji indywidualnych organów podatkowych wskazać należy, że rozstrzygnięcia te dotyczą tylko konkretnej, indywidualnej sprawy, osądzonej w określonym stanie faktycznym i w tych sprawach rozstrzygnięcia w nich zawarte są wiążące. Natomiast organy podatkowe mimo, że w ocenie indywidualnych spraw podatników posiłkują się wydanymi rozstrzygnięciami sądów i innych organów podatkowych, to nie mają możliwości zastosowania ich wprost, z tego powodu, że nie stanowią materialnego prawa podatkowego.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.


Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;
 3. z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych (art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej).


Powyższe unormowania należy odczytywać łącznie z przepisami art. 33 ustawy z 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2193), wprowadzającymi regulacje intertemporalne.


Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2018 r., poz. 1302, z późn. zm.).


Skargę wnosi się w dwóch egzemplarzach (art. 47 § 1 ww. ustawy) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała lub drogą elektroniczną na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 54 § 1a ww. ustawy), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy). W przypadku pism i załączników wnoszonych w formie dokumentu elektronicznego odpisów nie dołącza się (art. 47 § 3 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.


doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj