Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej
0113-KDIPT2-1.4011.317.2019.1.MD
z 23 sierpnia 2019 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r., poz. 900, z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 3 lipca 2019 r. (data wpływu 8 lipca 2019 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych otrzymania wsparcia z tytułu nowych inwestycji – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 lipca 2019 r. do tutejszego Organu wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest osobą fizyczną i podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce, jest wspólnikiem w spółce nieposiadającej osobowości prawnej (dalej „Spółka”). Przedmiotem przeważającej działalności Spółki jest produkcja pozostałych mebli (PKD 31.09.Z), a także produkcja materacy. Spółka prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą. Przychody Wnioskodawcy z udziału w Spółce są przychodami ze źródła „pozarolnicza działalność gospodarcza”.

Wnioskodawca opodatkowuje dochody uzyskiwane ze źródła przychodów „pozarolnicza działalność gospodarcza”, w tym dochody uzyskiwane z tytułu prawa do udziału w zysku Spółki, na zasadach określonych w art. 30c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1387, z późn. zm.; dalej: ustawa o PIT) - tzw. liniowe opodatkowanie dochodów.

Mając na uwadze rozwój swojego przedsiębiorstwa, Spółka, w której Wnioskodawca jest wspólnikiem, zamierza realizować nową inwestycję w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji oraz uzyskać na podstawie przepisów tej ustawy decyzję o wsparciu. Decyzja o wsparciu określać będzie okres jej obowiązywania, przedmiot działalności gospodarczej oraz warunki, które Spółka jest obowiązana spełnić, dotyczące m.in. poniesienia przez przedsiębiorcę w określonym terminie kosztów kwalifikowanych nowej inwestycji oraz maksymalnej wysokości kosztów kwalifikowanych, jakie mogą być uwzględnione przy określeniu maksymalnej wysokości pomocy publicznej.

Wnioskodawca nie będzie uzyskiwał przychodów (samodzielnie lub z tytułu prawa do udziału w zysku spółki niebędącej osobą prawną) z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych, a w konsekwencji Wnioskodawca, jako podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych, nie będzie uzyskiwał dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy w przypadku, gdy Spółka prowadzić będzie działalność gospodarczą określoną w decyzji o wsparciu, a w konsekwencji z tytułu prawa do udziału w zysku Spółki Wnioskodawca będzie uzyskiwać dochody z działalności gospodarczej określonej w decyzji o wsparciu, dochody te będą zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 21 ust. 1 pkt 63b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, z zastrzeżeniem ust. 5a-5cd tej ustawy, pomimo że Wnioskodawca będzie opodatkowywać dochody uzyskiwane ze źródła przychodów „pozarolnicza działalność gospodarcza”, na zasadach określonych w art. 30c ww. ustawy?

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1387, z późn. zm.; dalej ustawa o PIT), przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy lub praw majątkowych u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku (udziału) oraz, z zastrzeżeniem ust. 1a, łączy się z pozostałymi przychodami ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu według skali, o której mowa w art. 27 ust. 1. W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku (udziału) są równe.

Zgodnie z art. 8 ust. 1a ustawy o PIT, przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, lub działów specjalnych produkcji rolnej, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 4, osiąganych przez podatników opodatkowanych na zasadach określonych w art. 30c, nie łączy się z pozostałymi przychodami ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu według skali, o której mowa w art. 27 ust. 1.

Zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy o PIT, zasady wyrażone w ust. 1 stosuje się odpowiednio do:

  1. rozliczania kosztów uzyskania przychodów, wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów i strat;
  2. ulg podatkowych związanych z prowadzoną działalnością w formie spółki niebędącej osobą prawną.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o PIT, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Art. 9 ust. 2 ustawy o PIT stanowi, że dochodem ze źródła przychodów, jeżeli przepisy art. 23o, art. 23u, art. 24-24b, art. 24c, art. 24e, art. 30ca, art. 30da oraz art. 30f nie stanowią inaczej, jest nadwyżka sumy przychodów z tego źródła nad kosztami ich uzyskania osiągnięta w roku podatkowym. Jeżeli koszty uzyskania przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą ze źródła przychodów.

W ustawie o PIT wyróżniono źródła przychodów. Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o PIT, źródłem przychodów jest między innymi pozarolnicza działalność gospodarcza (art. 10 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy).

Art. 5a pkt 6 ustawy o PIT wskazuje, że działalność gospodarcza albo pozarolnicza działalność gospodarcza - oznacza działalność zarobkową:

  1. wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
  2. polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
  3. polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

- prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Zgodnie z art. 5b ust. 2 ustawy o PIT, jeżeli pozarolniczą działalność gospodarczą prowadzi spółka niebędąca osobą prawną, przychody wspólnika z udziału w takiej spółce, określone na podstawie art. 8 ust. 1, uznaje się za przychody ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3.

Zgodnie z art. 9a ust. 2 ustawy o PIT, podatnicy mogą wybrać sposób opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c, tj. według stawki 19% podstawy obliczenia podatku. W tym przypadku są obowiązani do złożenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego pisemnego oświadczenia o wyborze tego sposobu opodatkowania do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym został osiągnięty pierwszy przychód z tego tytułu w roku podatkowym, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód został osiągnięty w grudniu tego roku podatkowego.

Zgodnie z art. 9a ust. 3 ustawy o PIT, podatnik może utracić prawo do opodatkowania podatkiem liniowym, jeżeli uzyska z działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie lub z tytułu prawa do udziału w zysku spółki niebędącej osobą prawną, przychody ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadających czynnościom, które podatnik wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy.

Art. 21 ust. 1 pkt 63a ustawy o PIT stanowi, że wolne od podatku dochodowego są dochody podatników, z zastrzeżeniem ust. 5a-5cd, uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1010 oraz z 2018 r., poz. 650 i 1162), przy czym wielkość pomocy publicznej udzielanej w formie niniejszego zwolnienia nie może przekroczyć wielkości pomocy publicznej dla przedsiębiorcy, dopuszczalnej dla obszarów kwalifikujących się do uzyskania pomocy w największej wysokości, zgodnie z odrębnymi przepisami.

Analogicznie, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 63b ustawy o PIT, wolne od podatku dochodowego są dochody podatników, z zastrzeżeniem ust. 5a-5cd, uzyskane z działalności gospodarczej określonej w decyzji o wsparciu, o której mowa w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji (Dz. U. poz. 1162), przy czym wielkość pomocy publicznej udzielanej w formie tego zwolnienia nie może przekroczyć wielkości pomocy publicznej dla przedsiębiorcy, dopuszczalnej dla obszarów kwalifikujących się do uzyskania pomocy w największej wysokości, zgodnie z odrębnymi przepisami.

Wnioskodawca jest osobą fizyczną i podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce. Wnioskodawca jest wspólnikiem w Spółce nieposiadającej osobowości prawnej. Przedmiotem przeważającej działalności Spółki jest produkcja pozostałych mebli (PKD 31.09.Z), a także, między innymi - produkcja materacy. Spółka prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą. Przychody Wnioskodawcy z udziału w Spółce są przychodami ze źródła „pozarolnicza działalność gospodarcza”. Wnioskodawca opodatkowuje dochody uzyskiwane ze źródła przychodów „pozarolnicza działalność gospodarcza”, w tym dochody uzyskiwane z tytułu prawa do udziału w zysku Spółki, na zasadach określonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tzw. liniowe opodatkowanie dochodów. Spółka, w której Wnioskodawca jest wspólnikiem, zamierza uzyskać na podstawie przepisów ustawy o wspieraniu nowych inwestycji decyzję o wsparciu.

Wnioskodawca nie będzie uzyskiwał przychodów (samodzielnie lub z tytułu prawa do udziału w zysku Spółki niebędącej osobą prawną) z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych, a w konsekwencji Wnioskodawca, jako podatnik podatku dochodowego, nie będzie uzyskiwał dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych.

W ocenie Wnioskodawcy, w przypadku, gdy Spółka prowadzić będzie działalność gospodarczą określoną w decyzji o wsparciu, a w konsekwencji z tytułu prawa do udziału w zysku Spółki Wnioskodawca będzie uzyskiwać dochody z działalności gospodarczej określonej w decyzji o wsparciu, dochody te będą zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 21 ust. 1 pkt 63b ustawy o PIT, z zastrzeżeniem ust. 5a-5cd tej ustawy, pomimo że Wnioskodawca będzie nadal opodatkowywać dochody uzyskiwane ze źródła przychodów „pozarolnicza działalność gospodarcza” na zasadach określonych w art. 30c ustawy o PIT.

Przepisy ustawy o PIT, ani żadne inne przepisy prawa podatkowego nie zawierają zakazu stosowania zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 63b ustawy o PIT, w przypadku gdy dochody uzyskiwane ze źródła przychodów „pozarolnicza działalność gospodarcza” opodatkowane są na zasadach określonych w art. 30c ustawy o PIT. Takiego zakazu nie zawierają przepisy art. 21 ust. 5a-5cd ustawy o PIT, ani inne przepisy prawa. Jedynie zgodnie z art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 202, poz. 1956, z późn. zm.), podatnikom opodatkowanym w sposób określony w art. 30c ustawy o PIT nie przysługuje prawo do dokonywania odliczeń i zwolnień od dochodu oraz od podatku obliczonych na zasadach określonych w art. 30c ustawy o PIT, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 36 i pkt 63a ustawy o PIT. Ograniczenie wynikające z art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw nie dotyczy zatem dochodów zwolnionych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 63b ustawy o PIT. Ograniczenie to dotyczy wyłącznie dochodów zwolnionych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 36 i pkt 63a ustawy o PIT.

Zdaniem Wnioskodawcy, mając na uwadze powyższą analizę przepisów prawa podatkowego, w przypadku gdy Spółka prowadzić będzie działalność gospodarczą określoną w decyzji o wsparciu, a w konsekwencji z tytułu prawa do udziału w zysku Spółki Wnioskodawca będzie uzyskiwać dochody z działalności gospodarczej określonej w decyzji o wsparciu, dochody te będą zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 21 ust. 1 pkt 63b ustawy o PIT, z zastrzeżeniem ust. 5a-5cd tej ustawy, pomimo że Wnioskodawca będzie opodatkowywać dochody uzyskiwane ze źródła przychodów „pozarolnicza działalność gospodarcza”, na zasadach określonych w art. 30c ustawy o PIT. Opodatkowanie dochodów w sposób określony w art. 30c ustawy o PIT nie stanowi podstawy do wyłączenia stosowania zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 63b ustawy o PIT. W konsekwencji, zdaniem Wnioskodawcy, brak jest przeciwwskazań do opodatkowania dochodów Wnioskodawcy na zasadach określonych w art. 30c ww. ustawy i jednoczesnego korzystania ze zwolnienia z opodatkowania dochodów na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 63b ustawy o PIT.

Stanowisko Wnioskodawcy znajduje potwierdzenie w indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego wydanej przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej („Dyrektor KIS”) dnia 25 marca 2019 r., Nr 0113-KDIPT2-3.4011.662.2018.2.IR, w odniesieniu do zdarzenia przyszłego podobnego do przedstawionego przez Wnioskodawcę, w której wskazano, że: (...) z przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jak i przepisów ustawy o wspieraniu nowych inwestycji, nie wynika brak możliwości zastosowania zwolnienia dochodu, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 63b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przy wybranej formie opodatkowania podatkiem dochodowym na zasadach określonych w art. 30c ww. ustawy. Mając na uwadze opisane we wniosku zdarzenie przyszłe oraz powołane przepisy prawa podatkowego Organ stwierdza, że w przypadku uzyskiwania dochodów z działalności gospodarczej opodatkowanych w sposób określony w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, można zastosować zwolnienie od opodatkowania dochodów określonych w art. 21 ust. 1 pkt 63b tej ustawy, tj. dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej określonej w decyzji o wsparciu, o której mowa w ustawie o wspieraniu nowych inwestycji, po spełnieniu warunków korzystania z ww. zwolnienia.

W interpretacji indywidualnej z dnia 7 marca 2019 r., Nr 0113-KDIPT2-1.4011.619.2018.2.MD, Dyrektor KIS uznał za prawidłowe stanowisko wnioskodawcy, z którego wynika, że na podstawie Decyzji uzyskanej przez Spółkę, której wspólnikiem jest Wnioskodawca, uprawniającej do korzystania z pomocy publicznej w postaci zwolnienia z podatku dochodowego oraz przy założeniu spełnienia przez Spółkę warunków wskazanych w Decyzji, zwolnieniu na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 63b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1509, z późn. zm.) będzie podlegał cały dochód Wnioskodawcy z działalności Spółki wskazanej w Decyzji, prowadzonej na terenie wskazanym w Decyzji, do limitu przyznanej pomocy publicznej. Wnioskodawca podał w opisie zdarzenia przyszłego, że (...) jako wspólnik Spółki jawnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej wybrał formę opodatkowania przewidzianą w art. 30c ustawy PIT (...). Analogiczne stanowisko Dyrektor KIS zajął również w interpretacji indywidualnej z dnia 7 marca 2019 r., Nr 0113-KDIPT2-1.4011.618.2018.2.MD.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r., poz. 900, z późn. zm.), odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Należy przy tym zastrzec, że przy wydawaniu niniejszej interpretacji tutejszy Organ dokonał wyłącznie analizy okoliczności podanych we wniosku. Tym samym, jeżeli przedstawiony we wniosku opis będzie różnił się od zdarzenia, które wystąpi w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawcy w zakresie dotyczącym rzeczywiście zaistniałego zdarzenia przyszłego. Rolą postępowania w sprawie wydania indywidualnej interpretacji przepisów podatkowych nie jest bowiem ustalanie, czy przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe będzie zgodne ze stanem rzeczywistym. Ustalenie stanu rzeczywistego stanowi domenę ewentualnego postępowania podatkowego. To na podatniku ciąży obowiązek udowodnienia w toku tego postępowania okoliczności faktycznych, z których wywodzi on dla siebie korzystne skutki prawne.

Zgodnie z art. 14na § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

  1. z zastosowaniem art. 119a;
  2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;
  3. z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Przepisów art. 14k-14n ww. ustawy, nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych (art. 14na § 2 ustawy Ordynacja podatkowa).

Powyższe unormowania należy odczytywać łącznie z przepisami art. 33 ustawy z 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2193, z późn. zm.), wprowadzającymi regulacje intertemporalne.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w, za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2018 r., poz. 1302, z późn. zm.). Skargę wnosi się w dwóch egzemplarzach (art. 47 § 1 ww. ustawy) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała lub drogą elektroniczną na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 54 § 1a ww. ustawy), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy). W przypadku pism i załączników wnoszonych w formie dokumentu elektronicznego odpisów nie dołącza się (art. 47 § 3 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.


doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj