Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej
0114-KDIP2-1.4010.166.2019.3.PW/SP
z 7 sierpnia 2019 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA


Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r., poz. 900, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 15 marca 2019 r. (data wpływu 17 kwietnia 2019 r.) uzupełnionym pismem z dnia 13 czerwca 2019 r. (data nadania 14 czerwca, data wpływu 18 czerwca 2019 r.) na wezwanie z dnia 6 czerwca 2019 r. Nr 0114-KDIP2-1.4010.166.2019.1.PW (data nadania 6 czerwca 2019 r., data doręczenia 10 czerwca 2019 r.) oraz pismem z dnia 9 lipca 2019 r. (data nadania 12 lipca 2019 r., data wpływu 15 lipca 2019 r.) będącym odpowiedzią na wezwanie z dnia 3 lipca 2019 r. nr. 0114-KDIP2-1.4010.166.2019.2.PW (data nadania 3 lipca 2019 r., data doręczenia 8 lipca 2019 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie:

 1. ustalenia, czy prace realizowane przez Wnioskodawcę stanowią działalność badawczo-rozwojową w rozumieniu art. 4a pkt 26 updop (pytanie Nr 1) – jest prawidłowe,
 2. możliwości zaliczenia do kosztów kwalifikowanych mogących podlegać odliczeniu w ramach ulgi badawczo-rozwojowej w myśl art. 18d updop (pytanie Nr 2):
  • wynagrodzeń oraz sfinansowanych przez płatnika składek z tytułu tych należności, określonych w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych:
   • w części, w której pracownicy faktycznie nie wykonują/nie będą wykonywać zadań w ramach realizacji prac B+R – jest nieprawidłowe,
   • w części, w której pracownicy faktycznie wykonują/będą wykonywać zadania w ramach realizacji prac B+R – jest prawidłowe,
  • w pozostałym zakresie – jest prawidłowe,
 3. możliwości skorzystania przez Wnioskodawcę z przewidzianej w art. 24d ust. 1 updop preferencyjnej 5-procentowej stawki opodatkowania w przypadku uzyskania w przyszłości dochodów z komercjalizacji wytworzonej przez nią prawa własności intelektualnej (produkowana gra wideo) w ramach prac badawczo-rozwojowych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE


W dniu 17 kwietnia 2019 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zaliczenia do działalności badawczo-rozwojowej realizowanych przez Wnioskodawcę prac, zaliczenia do kosztów kwalifikowanych kosztów wymienionych we wniosku oraz w zakresie możliwości skorzystania przez Wnioskodawcę z przewidzianej w art. 24d ust. 1 updop preferencyjnej 5-procentowej stawki opodatkowania.


We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.


Spółka L. Sp. z o.o. jest podmiotem produkującym gry wideo. Podstawowa działalność zawiera się w zakresie kodu nr 58.21. Z PKD – działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych.


Wnioskodawca ma przyjęty określony schemat postępowania, według którego planuje, buduje i kontroluje procesy zmian i rozwoju produkowanych gier (oprogramowania) obejmujący następujące fazy tworzenia gry video:

 1. Faza preprodukcji, w której tworzone są główne założenia, jakie spełniać ma gotowy produkt, powstają wstępne wersje scenariusza, opracowywane są ilościowe ramy określające zasięg (ang. scope) całego projektu – ustalana jest liczba poziomów, ich przydział do stworzonych makro-settingów graficznych (odpowiadają one typom światów, w jakich ma dziać się gra), określane jest zróżnicowanie klas postaci, zarówno NPC jak i przeciwników, jakie mają pojawić się w gotowym produkcie. Powstaje też, w języku angielskim, dokumentacja projektu w postaci trzech głównych dokumentów – Game Design Document – zawierający ogół założeń projektu, wszystkie główne cechy wyróżniające (ang. features), Level Design Document – zawiera szczegółowy scenariusz przebiegu gry, z podziałem na poziomy (ang. levels). Character Design Document – opis wszystkich postaci występujących w projekcie. Równolegle powstają grafiki koncepcyjne określające docelowy wygląd postaci, ich warianty, kluczowe miejsca poszczególnych poziomów, ogólny wygląd poszczególnych settingów, zestawy kolorystyczne, key arty itp. Uszczegółowiany jest scenariusz, z początkowych luźnych założeń, co do przebiegu gry, powstaje szczegółowy skrypt, z podziałem na sceny, poszczególne kwestie, określana jest ilość słów wypowiadanych przez poszczególne postacie. Do postaci tworzone są opisy ich zachowań i zmian w trakcie przebiegu scenariusza (ang. character arc). Na podstawie scenariusza tworzone są scenorysy (ang. story boards) wszystkich filmów w grze, następnie montowane w pre-produkcyjną wersję (ang. still-o-matic) służącą oszacowaniu czasu trwania, ustalenia kadrów, tempa i ilości zasobów potrzebnych do produkcji.
 2. Faza produkcji gry, w ramach której można wydzielić:
  • Kreacje assetów graficznych – tworzenie elementów graficznych, koniecznych do powstania wiarygodnego świata gry, jednocześnie zgodnego z obranym kierunkiem artystycznym,
  • Kreacja postaci – tworzenie modeli postaci występujących w grze,
  • Tworzenie elementów programistycznych – tworzone są systemy zarządzania animacjami, interakcjami gracz-środowisko gry, system walki, obsługi progresji, interfejsu użytkownika (ang. Ul) jak i podstawowe elementy obsługi technicznej projektu, specyficzne dla wybranych platform, jak i silnika (ang. engine) użytego do kreacji gry,
  • Tworzenie leveli – w oparciu o projekty powstaje przebieg rozgrywki na poszczególnych poziomach, początkowo w formie uproszczonych elementów na podstawowej grafice (ang. White boxing), następnie po opracowaniu odpowiednich funkcjonalności przez programistów i animatorów są tworzone kolejne iteracje zbliżające produkt do finalnej jakości. Równolegle następuje kreacja graficzna leveli – w oparciu o whitebox poziomów, przy użyciu assetów graficznych, są tworzone ich zaawansowane reprezentacje graficzne, następnie iterowane przez koncept artystów, w celu uzyskania pożądanej jakości.
  • Tworzenie animacji – tworzenie animacji, zarówno dla postaci głównej, jak i jej przeciwników i postaci pobocznych. Do powstania gry wysokiej jakości potrzebna jest bardzo duża liczba wysokiej klasy, zróżnicowanych animacji, zapewniających graczom naturalny odbiór produktu, a jednocześnie umożliwiających szeroki wachlarz interakcji gracz-otoczenie. Do animacji postaci humanoidalnych często wykorzystywane są zaawansowano systemy motion-capture, pozwalające używać, jako bazy do dalszej produkcji, uprzednio nagranych ruchów profesjonalnych aktorów.
  • Tworzenie filmów (ang. cutscenes) – na podstawie materiałów (still-o-matics) pre-produkcyjnych są tworzone wstępnie animowane i odpowiednio zmontowane pierwsze wersje filmów (ang. layouts). Następnie, na sesji motion capture nagrywani są aktorzy, których ruchy są przenoszone na postacie 3d powstałe do użycia w grze.
  • Tworzenie dźwięków, muzyki i efektów specjalnych (ang. VFX) – tworzenie efektów dźwiękowych i VFX każdej animacji, interakcji w grze; komponowanie, a następnie nagrywanie przy użyciu profesjonalnych artystów, podkładu muzycznego oddającego klimat gry, zróżnicowany zarówno dla poszczególnych aktywności gracza jak i otoczenia w jakim przebywa; nagrywanie aktorów użyczających postaciom z gry głosu jak i mimiki twarzy towarzyszącej wypowiadanym kwestiom, która jest przetwarzana na animację twarzy postaci w grze (ang. face mocap);
 3. Przygotowanie do publikacji (komercjalizacji) – przeprowadzanie szeregu restrykcyjnych testów jakościowych, na które składają się zarówno testy wewnętrzne, prowadzone przez testerów zatrudnionych w spółce, jak i zewnętrzne zarządzane przez wydawcę oraz właścicieli platform sprzętowych na jakich ukazuje się gra. Ponadto tworzony jest szereg materiałów promocyjnych – zwiastuny, dema gry z przeznaczeniem na różnego rodzaju targi i publiczne prezentacje.
 4. Wsparcie po publikacji obejmujące (i) stworzenie i udostępnienie poprawek do gry (ang. patches) służące usunięciu błędów znalezionych już po premierze, dodaniu obsługi dodatkowego sprzętu (np. nowych kart graficznych) oraz (ii) tworzenie dodatkowych elementów gry (ang. DLC) – płatnych lub darmowych, które mają zapewnić graczom dalszą rozgrywkę, a produktowi dłuższe życie na rynku.


W ramach produkcji własnej gry, L. realizuje szereg prac badawczo-rozwojowych. Zdaniem L. opisane prace i czynności obejmujące fazę preprodukcyjną gry, fazę produkcji gry, fazę przeprowadzania wewnętrznych testów oraz tworzenie i projektowanie nowych, zmienionych lub ulepszonych dodatków/rozszerzeń (z wyłączeniem poprawek służących usunięciu błędów znalezionych już po premierze), w tym także niedostępnych wcześniej elementów/funkcjonalności gry po jej publikacji (DLC) stanowią prace rozwojowe, tj. nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności z dziedziny nauki, technologii i działalności gospodarczej oraz innej wiedzy i umiejętności do planowania produkcji oraz tworzenia i projektowania nowych, zmienionych lub ulepszonych produktów, procesów i usług (dalej Prace B+R).

Natomiast stworzenie i udostępnienie poprawek do gry (ang. patches) służące usunięciu błędów znalezionych już po premierze oraz dodanie obsługi dodatkowego sprzętu (np. nowych kart graficznych), pomimo iż mają charakter ulepszenia produktu, w ocenie L. nie stanowią prac rozwojowych, gdyż czynności te nie mają na celu nabywania, łączenia, kształtowania czy wykorzystywania dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności z dziedziny nauki, technologii i działalności gospodarczej do tworzenia i projektowania nowych, zmienionych lub ulepszonych produktów, procesów i usług, lecz są dokonywane w celu umożliwienia prawidłowego korzystania z produktów.


Ponadto, w ramach produkcji gry do prac badawczo-rozwojowych Wnioskodawca nie zalicza działań promocyjno-reklamowych, w tym przygotowywania materiałów promocyjnych. Wnioskodawca w ramach prowadzonych Prac B+R poniósł, ponosi oraz będzie ponosić szereg różnego rodzajów kosztów (dalej jako „Koszty B+R”). Produkcja gry realizowana przez Wnioskodawcę w ramach podejmowanych prac badawczo-rozwojowych wykonywana jest przez pracowników zatrudnionych na umowy o pracę lub współpracowników realizujących dane prace na podstawie umów o dzieło, umów zlecenia lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Przykładowe koszty Prac badawczo-rozwojowych, jakie są lub mogą być ponoszone przez Wnioskodawcę w odniesieniu do osób zatrudnionych na umowę o pracę to m.in.:

 • koszty wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w celu realizacji Prac B+R,
 • koszty składek z tytułu tych należności określone w ustawie z dnia 13 października 1998 r. i o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 963 z późn. zm. dalej: „Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych”) – w części finansowanej przez Wnioskodawcę jako płatnika składek,
 • szkolenia pracowników zatrudnionych w celu realizacji Prac B+R, związane z prowadzeniem tych prac,
 • koszty dodatkowego ubezpieczenia medycznego pracowników zatrudnionych w celu realizacji Prac B+R,
 • podróże służbowe pracowników w celu realizacji Prac B+R.


W odniesieniu do osób realizujących Prace badawczo-rozwojowe na podstawie umów o dzieło, umów zlecenia oraz w ramach prowadzonej działalności gospodarczej Wnioskodawca ponosi lub będzie ponosić następujące Koszty B+R:

 • koszty wynagrodzenia wraz z kosztami składek z tytułu tych należności określone w Ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych współpracowników realizujących prace na podstawie umów zlecenia,
 • koszty wynagrodzenia współpracowników realizujących prace na podstawie umów o dzieło,
 • koszty wynagrodzenia współpracowników działających w ramach prowadzonej działalności gospodarczej,
 • podrożę współpracowników w celu realizacji działalności badawczo-rozwojowej.


Należy zaznaczyć, że zarówno pracownicy, jak i współpracownicy, którzy realizują Prace B+R mogą również wykonywać inne czynności niż związane z Pracami B+R.


W związku z tym Wnioskodawca spośród wszystkich pracowników i współpracowników, typuje tych, którzy zajmują się bezpośrednio pracami nad tworzeniem gry wideo. Dla tych osób Spółka prowadzi ewidencję pracy w zależności od formy zatrudnienia/współpracy;

 1. w przypadku umów o pracę – ewidencję czasu pracy,
 2. w przypadku umów zlecenia/o dzieło/umów z osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą ewidencję rezultatów pracy w postaci przekazanych praw własności do utworów określonych szczegółowo w umowie dla danego okresu.

Prowadzona ewidencja umożliwia określenie w skali miesiąca, jaką część pracy dana osoba poświęciła na Prace B+R, a jaka część stanowiła inne czynności, niezwiązane z pracami rozwojowymi. Po zakończeniu miesiąca następuje rozliczenie pracy na podstawie zakresu obowiązków określonych w umowach na dany okres i faktycznie wykonanych czynności. Wnioskodawca kontroluje przekazane utwory i dokonuje ich odbioru lub zgłasza zastrzeżenia. Dzięki takiemu rozwiązaniu, Wnioskodawca posiada dane wskazujące jaka część wydatków ponoszonych w odniesieniu do pracowników i współpracowników stanowi Koszty B+R. Na podstawie prowadzonej ewidencji jest więc w stanie określić klucz alokacji ogólnych kosztów pracowniczych (wskazanych powyżej) na podstawie wskaźnika zaangażowania osoby pracującej/współpracującej w prowadzone prace rozwojowe Wnioskodawcy.


Koszty pracownicze związane z pozostałymi osobami zatrudnionymi/współpracującymi, nie wykonującymi czynności związanych bezpośrednio z produkcją gry, nie stanowią kwalifikowanych Kosztów B+R, m.in. koszty zatrudnienia członka zarządu, informatyka, doradcy.


Wnioskodawca w ramach Prac B+R ponosi także Koszty B+R związane z odpisami amortyzacyjnymi od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, m.in:

 • amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych (specjalistyczne oprogramowanie) wykorzystywanych w ramach Prac B+R,
 • amortyzacja sprzętu komputerowego i elektronicznego – serwery i szafy serwerowe, zestawy komputerowe, urządzenia multimedialne, macierze dyskowe, zasilacze, switche, kart graficzne, dyski itp., wykorzystywane przez pracowników i współpracowników realizujących Prace B+R,
 • amortyzacja narzędzi i wyposażenia biurowego – mebli, biurek, foteli, krzeseł, itp., wykorzystywanych przez pracowników i współpracowników realizujących Prace B+R.


Dodatkowo, Wnioskodawca do Kosztów B+R zalicza również wydatki na zakup oraz utrzymanie licencji i oprogramowania, a także akcesoriów komputerowych, produktów audiowizualnych, a także wyposażenia biura w części wykorzystywanej przez pracowników/współpracowników realizujących prace rozwojowe.


Podobnie jak przy zasobach kadrowych, zaangażowanie maszyn, urządzeń, licencji i oprogramowania nie zawsze dotyczy tylko działalności B+R, gdyż mogą one być czasowo wykorzystywane do innych czynności np. o charakterze administracyjnym lub promocyjnym. W konsekwencji Wnioskodawca dokona rozdziału kosztów, w oparciu o klucz podziału wg zaangażowania w prace B+R (i tylko w tej części uznaje je za Koszty B+R) oraz na pozostałe koszty. Klucz podziału jest określany na podstawie proporcji zaangażowania pracowników oraz współpracowników w prace związane z Pracami B+R oraz w prace związane z pozostałą działalnością.


W 2018 oraz bieżącym roku Wnioskodawca prowadził i nadal prowadzi ewidencję pracy pracowników/współpracowników zaangażowanych w Prace B+R, jednakże nie prowadził wyodrębnienia w księgach rachunkowych Kosztów B+R. Aby spełnić wymóg art. 9 ust. 1b Ustawy o CIT Wnioskodawca zamierza dokonać zmian w ewidencji rachunkowej polegających na wyodrębnieniu Kosztów B+R celem skorzystania z odliczenia, o którym mowa w art. 18d Ustawy o CIT. Spółka dokona ponownego księgowania operacji gospodarczych za rok 2018 oraz rok bieżący w celu wydzielania analitycznego w systemie księgowym kosztów związanych z pracami rozwojowymi. W rezultacie, Koszty B+R zostaną wyodrębnione w ewidencji rachunkowej na podstawie klucza alokacji tych kosztów w oparciu o wskaźnik zaangażowania osoby zatrudnionej na podstawie umowy o pracę lub umowy o dzieło/zlecenia w działalność B+R. Klucz podziału kosztów wynagrodzeń oraz pozostałych kosztów B+R będzie ustalany w skali miesiąca na podstawie ewidencji pracy osób zaangażowanych w prace rozwojowe, tj. w przypadku gdy dany pracownik/współpracownik poświęca 100% czasu pracy i zasobów na czynności B+R, wówczas 100% kosztów z nimi związanych zostanie przypisana do działalności B+R, a jeśli mniej, to odpowiednio mniejsza część kosztów zostanie przypisana do kosztów Prac B+R.


W systemie księgowym Wnioskodawca wprowadzi w zespole kont kosztów rodzajowych analitykę, która umożliwi, na podstawie opisanego klucza podziału, ujmowanie zapisów księgowych związanych z pracami badawczo-rozwojowymi odrębnie do pozostałych kosztów działalności. Analityka zostanie zastosowana w odniesieniu do kosztów wynagrodzeń wraz z kosztami składek i innymi składowymi, amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych, a także kosztów nabycia oraz utrzymania licencji i oprogramowania, akcesoriów komputerowych, wyposażenia biura w części wykorzystywanej przez pracowników/współpracowników realizujących prace rozwojowe.

Należy również zwrócić uwagę, iż w ramach prowadzonej przez L. działalności badawczo-rozwojowej wytworzone zostanie prawo własności intelektualnej: autorskie prawo do programu komputerowego jakim będzie produkowana gra (i kolejne) w zakresie m.in. kodu źródłowego, kodu wynikowego, dokumentacji produktowej. Autorskie prawo majątkowe będzie przysługiwało L. Pracownicy jak i współpracownicy działający na podstawie umów cywilnoprawnych, w wyniku wykonywania swoich obowiązków przenoszą prawa majątkowe do tworzonej gry na L.


L. zawarła umowę „Publishing Agreement” na dystrybucję produktu – gry komputerowej poprzez profesjonalnego pośrednika z siedzibą na Cyprze (Publishera). W umowie określono, że L. udziela Publisherowi wyłącznej licencji na sprzedaż gry poprzez dostarczenie wzorcowej kopii produktu. Usługa świadczona przez L. na rzecz Publishera polega na odpłatnym udzieleniu licencji Publisherowi, na podstawie której Publisher będzie dystrybuował elektroniczne kopie produktu konsumentom za pośrednictwem określonych w umowie onlineowych platform gamingowych. L. jako developer jest zobowiązany na mocy zawartej umowy z Publisherem do dostarczenia Pubisherowi w określonym terminie tzw. Master Product Copy, czyli niezabezpieczonego pliku głównego gry video typu AAA (zgodnie z uzgodnioną specyfikacją), oprogramowania w formie kodu obiektowego, wolnego od wad i gotowego do publikacji, wraz z plikami zawierającymi wszelką dokumentację produktową. Na mocy umowy L. udzieliła Publisherowi prawa do sprzedaży produktu na rzecz dystrybutorów gier cyfrowych dalszych licencji dla użytkowników końcowych oraz dostawy przez Publishera elektronicznych kopii produktu konsumentom.

L. w oparciu o umowę dostarczy na rzecz Publishera oprogramowanie w postaci gry video spełniającej ustalone pomiędzy stronami wymagania, w wersjach przeznaczonych na platformy P., X., PC. Na podstawie udzielonej przez L. licencji, Publisher będzie organizował internetową dystrybucję gry za pośrednictwem zdefiniowanych platform online oraz w innych serwisów dystrybucji cyfrowej. W przypadku zrealizowania sprzedaży gry, Publisher będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz L. wynagrodzenia licencyjnego. Komercjalizacja produktu planowana jest na drugie półrocze 2019 roku, w konsekwencji czego w 2019 roku L. przewiduje osiągnięcie dochodów z tytułu pobieranych opłat lub należności wynikających z umowy Publishing Agreement, która dotyczy kwalifikowanego prawa własności intelektualnej.

L. prowadzi szczegółową ewidencję rachunkową pozwalającą na wyodrębnienie w księgach posiadanych praw własności intelektualnej (obecnie rozwijanej gry video, jak i kolejnych w przyszłości). W poprzednich latach obrotowych ponoszone koszty działalności B+R dotyczyły wyłącznie jednego kwalifikowanego prawa własności intelektualnej (do tej pory Spółka prowadzi prace nad stworzeniem pierwszej gry wideo), w związku z czym nie było potrzeby dokonywania podziału przychodów, kosztów uzyskania przychodów i dochodu (straty) odrębnie dla każdego kwalifikowanego prawa własności intelektualnej. W bieżącym roku obrotowym, z uwagi na planowane zgodnie z harmonogramem Prac B+R zakończenie produkcji pierwszej gry i rozpoczęcie kolejnych Prac B+R, Wnioskodawca wprowadzi w ewidencji rachunkowej stosowne wydzielenie analityczne przychodów, kosztów uzyskania przychodów i dochodu (straty) w odniesieniu do poszczególnych kwalifikowanych praw własności intelektualnej.

Dodatkowo Wnioskodawca zaznacza, że jest polskim rezydentem podatkowym podlegającym nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w rozumieniu art. 3 ust. 1 Ustawy o CIT, a ponadto:

 • nie prowadzi i nie będzie prowadzić działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia,
 • koszty kwalifikowane nie zostały zwrócone L. w jakiejkolwiek formie (np. dotacji),
 • prowadzone Prace badawczo-rozwojowe nie stanowią i nie będą stanowić badań podstawowych w rozumieniu art. 4a pkt 27 lit. a) ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1888 z późn. zm, dalej jako: „Ustawa o CIT”).
 • Koszty B+R nie obejmują i nie będą obejmować inwestycji w aparaturę naukowo-badawczą dostarczaną w ramach umowy zawartej z podmiotem powiązanym w rozumieniu art. 11 ust. 1 i 4 Ustawy o CIT oraz inwestycji w samochody osobowe oraz budowle, budynki i lokale będące odrębną własnością.


W uzupełnieniu z dnia 13 czerwca 2019 r. Wnioskodawca wskazał:

 1. Wnioskodawca nie zamierza korzystać z odliczenia w ramach tzw. ulgi na działalność badawczo- rozwojową w stosunku do przychodów z zysków kapitałowych;
 2. Wnioskodawca nie posiada statusu centrum badawczo-rozwojowego;
 3. w ocenie wnioskodawcy realizowane prace były/są/będą zdarzeniem unikalnym/innowacyjnym, ponieważ są związane z tworzeniem i projektowaniem nowych, zmienionych lub ulepszonych produktów poprzez nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności z dziedziny nauki, technologii i działalności gospodarczej oraz innej wiedzy i umiejętności;
 4. prace badawczo-rozwojowe prowadzone przez L. obejmowały/obejmują/będą obejmować pilotaż/wersję testową/wersję przedprodukcyjną;
 5. ponoszone przez Spółkę wydatki, które mogą stanowić koszty kwalifikowane w ramach ulgi B+R będą przez Wnioskodawcę zaliczane do kosztów uzyskania przychodów danego roku;
 6. ponoszone przez Spółkę wydatki Spółka planuje odpisać od podstawy opodatkowania na podstawie art. 18d ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w zeznaniach za poszczególne lata podatkowe, w których te wydatki poniesiono;
 7. Wnioskodawca w przeszłości nie prowadził prac stanowiących działalność badawczo-rozwojową, innych niż aktualne prowadzone na projektem stworzenia gry video, natomiast w przyszłości zamierza prowadzić tego typu działalność nad kolejnymi projektami developerskimi, tak więc prace będące przedmiotem zapytania nie będą jedynym, incydentalnym działaniem Spółki;
 8. wskazane w pkt 1, 2, 3 wniosku fazy tworzenia gry nie dotyczą rutynowych zmian bądź usuwania błędów w gotowym produkcie, wprowadzonym na rynek dla odbiorców, lecz stanowią proces tworzenia nowego produktu w oparciu o specyficzną wiedzę;
 9. koszty prowadzenia prac B+R Wnioskodawca ponosi/będzie ponosić ze środków własnych, które nie zostaną odliczone od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym;
 10. w odniesieniu do pracowników zaangażowanych w Prace B+R:
  • Wnioskodawca poniósł, ponosi i będzie ponosić koszty zatrudnienia pracowników zatrudnionych na umowę o prace obejmujące:
   • wynagrodzenia zasadnicze,
   • wynagrodzenia za godziny nadliczbowe,
   • różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona,
   • diety i inne należności za czas podróży służbowej,
   • świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.
  • wydatki ponoszone na wynagrodzenia z tytułu umów o pracę oraz składki ZUS poniesione z tytułu tych wynagrodzeń dotyczą pracowników Wnioskodawcy realizujących Prace B+R i stanowią po ich stronie należności ze stosunku pracy, o których mowa w art. 12 ust. 1 updof.
  • Wnioskodawca będzie ponosił wydatki związane z delegacjami pracowników (diety i inne należności za czas podróży służbowej) mającymi bezpośredni związek z realizowanymi Pracami B+R i stanowiącymi po stronie pracowników należności ze stosunku pracy, o których mowa w art. 12 ust. 1 updof.
  • Wnioskodawca koszty kwalifikowane będzie odliczał w części, w jakiej pracownicy faktycznie realizowali zadania w ramach Prac B+R. Prowadzona ewidencja czasu pracy, uwzględniająca wyróżnienie czasu pracy poszczególnego pracownika przeznaczonego na Prace B+R od pozostałego czasu pracy przeznaczonego na prace z poza zakresu Prac B+R, umożliwia określenie klucza alokacji ogólnych kosztów pracowniczych (wskazanych powyżej) na podstawie wskaźnika zaangażowania pracownika w prowadzone prace rozwojowe Wnioskodawcy.
  • w skład należności dotyczących pracowników wchodzą/będą wchodzić również np. wynagrodzenia chorobowe, za czas urlopu, za czas opieki nad dzieckiem itp. W przypadku pracowników, którzy zajmują się bezpośrednio pracami nad tworzeniem gry wideo (Prace B+R), Wnioskodawca zamierza dokonywać odliczenia tych należności w ramach ulgi B+R.
 11. w odniesieniu do współpracowników zaangażowanych w Prace B+R Spółki:
  • Prace realizowane przez współpracowników zaangażowanych w Prace B+R dotyczyły, dotyczą i dotyczyć będą wyłącznie prac w zakresie projektowania i tworzenia zmienionych, ulepszonych lub nowych produktów, procesów lub usług, które będą miały charakter unikalny, bądź innowacyjny. Prowadzona przez Wnioskodawcę ewidencja rezultatów pracy, umożliwia Wnioskodawcy na rozróżnienie ww. prac realizowanych przez współpracowników od pozostałych prac dotyczących czynności wdrożeniowych, serwisowania, mających charakter prac obejmujących rutynowe i okresowe zmiany jak i innych prac spoza zadań B+R.
  • Koszty kwalifikowane dot. współpracowników, Wnioskodawca zamierza odliczać jedynie w części, w jakiej współpracownicy realizowali zadania w ramach prac B+R.
  • Wynagrodzenie współpracowników nie obejmuje ich nieobecności, tj. czasu kiedy nie wykonują oni Prac B+R.
  • Spółka ponosi koszty delegacji współpracowników, mających bezpośredni związek z realizowanymi Pracami B+R. Diety i należności za czas podróży służbowej stanowią po stronie współpracowników należności ze źródła określonego w treści art. 13 pkt 8a updof.
  • wymienione w treści niniejszego wniosku „koszty podróży współpracowników”, stanowią po stronie współpracowników należności ze źródła określonego w treści art. 13 pkt 8a updof.
  • Wydatki ponoszone na wynagrodzenia współpracowników oraz składki ZUS poniesione z tytułu tych wynagrodzeń dotyczą współpracowników Wnioskodawcy realizujących Prace B+R i stanowią po stronie współpracowników należności ze źródła określonego w treści art. 13 pkt 8a updof.
 12. narzędzia i wyposażenie biurowe stanowią środki trwałe podlegające amortyzacji zgodnie z art. 16a ustawy o CIT; narzędzia i wyposażenie mogą stanowić także niskocenne środki trwałe lub też materiały i surowce wykorzystywane w Pracach B+R bezpośrednio, w całości lub w części, jaka wynika z prowadzonej ewidencji wykorzystania zasobów na cele B+R;
 13. akcesoria komputerowe i produkty audiowizualne mogą stanowić środki trwałe podlegające amortyzacji zgodnie z art. 16a ustawy o CIT, ale również mogą to być niskocenne środki trwałe lub też materiały i surowce wykorzystywane w Pracach B+R bezpośrednio, w całości lub w części, jaka wynika z prowadzonej ewidencji wykorzystania zasobów na cele B+R;
 14. środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne były/są/będą wykorzystywane bądź wyłącznie do działalności B+R bądź w części (ustalonej na podstawie prowadzonej ewidencji wykorzystania zasobów na cele B+R).

W uzupełnieniu wniosku z dnia 9 lipca Wnioskodawca wskazał, że:


Autorskie prawo do programu komputerowego (gry wideo) wyprodukowanego przez Spółkę będzie podlegało ochronie na podstawie art. 74 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1191 z późn. zm.). Zgodnie z art. 74 ust. 2 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych ochrona przyznana programowi komputerowemu obejmuje wszystkie formy jego wyrażenia. Podstawą przyznania ochrony prawnej dla programu komputerowego jest fakt, że stanowi on przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od przeznaczenia i sposobu wyrażania. Biorąc pod uwagę twórczy, indywidualny charakter tworzonego programu komputerowego będzie przysługiwała mu prawnoautorska ochrona przewidziana w art. 74 tejże ustawy.


Należy zaznaczyć, że Wnioskodawca w uzupełnieniu z dnia 13 czerwca przeformułował także pytanie nr 2, aby nie odnosiło się ono do zmian opracowywanych obecnie przez Spółkę w ewidencji księgowej.


W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.


 1. Czy realizowane przez Wnioskodawcę Prace B+R stanowią działalność badawczo-rozwojową w rozumieniu art. 4a pkt 26, w zw. z art. 4a pkt 28 Ustawy o CIT?
 2. Czy wymienione Koszty B+R stanowią koszty kwalifikowane, o których mowa w art. 18d ust. 2 oraz art. 18d ust. 3 Ustawy o CIT, i tym samym będą podlegały odliczeniu od podstawy opodatkowania zgodnie z art. 18d ust. 1 Ustawy o CIT?
 3. Czy L. uzyskując w przyszłości dochody z komercjalizacji wytworzonej przez nią prawa własności intelektualnej (produkowana gra wideo) w ramach prac badawczo-rozwojowych, będzie miała prawo skorzystać z i preferencyjnej stawku podatku w wysokości 5 procent podstawy opodatkowania zgodnie z art. 24d ust. 1 Ustawy o CIT?

Zdaniem Wnioskodawcy.


Ad. 1.


Prowadzone przez niego Prace B+R stanowią działalność badawczo-rozwojową w rozumieniu art. 4a pkt 26. w zw. z art. 4a pkt pkt 28 Ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2016 r.. poz. 1888 z późn. zm.; dalej: ustawa o CIT). Zgodnie z art. 4a pkt 26 Ustawy o CIT działalność badawczo-rozwojowa oznacza działalność twórczą obejmującą badania naukowe lub prace rozwojowo, podejmowaną w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań. Zgodnie z art. 4a pkt 28 Ustawy o CIT prace rozwojowe oznaczają prace rozwojowe w rozumieniu art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce tj.: działalność obejmującą nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności, w tym w zakresie narzędzi informatycznych lub oprogramowania, do planowania produkcji oraz projektowania i tworzenia zmienionych, ulepszonych lub nowych produktów, procesów lub usług, z wyłączeniem działalności obejmującej rutynowe i okresowe zmiany wprowadzane do nich, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń. Prace rozwojowe obejmują w szczególności:

 • opracowywanie prototypów i projektów pilotażowych oraz demonstracje, testowanie i walidację nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług w otoczeniu stanowiącym model warunków rzeczywistego funkcjonowania, których głównym celem jest dalsze udoskonalenie techniczne produktów, procesów lub usług, których ostateczny kształt nie został określony.
 • opracowywanie prototypów i projektów pilotażowych, które można wykorzystać do celów komercyjnych, w przypadku gdy prototyp lub projekt pilotażowy stanowi produkt końcowy gotowy do wykorzystania komercyjnego, a jego produkcja wyłącznie do celów demonstracyjnych i walidacyjnych jest zbyt kosztowna.

W świetle powyższego, w opinii Wnioskodawcy realizowane przez niego Prace B+R stanowią badania prace rozwojowe, o których mowa powyżej, ponieważ wykorzystują dostępną wiedzę do tworzenia i projektowania nowych, zmienionych lub ulepszonych produktów jakimi są niewątpliwie gry video (z wyłączeniem prac obejmujących rutynowe i okresowe zmiany), w szczególności opracowania jej wersji pilotażowych, umożliwiającym demonstrację, testowanie, walidację, w rezultacie stających się produktem końcowym gotowym do wykorzystania komercyjnego.


Prace rozwojowe polegają/będą polegać na tworzeniu nowych lub zmienionych/ulepszonych produktów, w tym przykładowo:

 • opracowaniu wstępnych elementów składowych technologii i gotowego produktu oraz opracowaniu wszystkich modeli, które potwierdzą założenia technologii,
 • kreację elementów graficznych, modeli postaci,
 • tworzenie elementów programistycznych, w tym systemów zarządzania animacjami,
 • interakcjami gracz-środowisko gry, system walki, obsługi progresji, interfejsu użytkownika (ang. Ul) jak i podstawowych elementów obsługi technicznej projektu, specyficznych dla wybranych platform, jak i silnika (ang. engine) użytego do kreacji gry,
 • tworzenie leveli – przebiegu rozgrywki na poszczególnych poziomach,
 • tworzenie animacji i filmów, muzyki, efektów specjalnych.


Produkcja gry obejmuje/będzie obejmować opracowanie prototypu danej funkcjonalności w warunkach odizolowania od pozostałych narzędzi/modułów/struktury platformy cyfrowej dystrybucji, jak również opracowanie prototypu, który funkcjonuje w powiązaniu z w/w produktami. W praktyce produkcja składa się z wielu podprojektów/zadań/problemów realizowanych równolegle lub cyklicznie, składających się w całości na daną funkcjonalność. Produkcja będzie kończyć się w momencie wprowadzenia finalnych usprawnień technologicznych pozwalających na stabilne i zoptymalizowane wykorzystanie danego rozwiązania w praktyce.


Jednocześnie realizowane przez Wnioskodawcę Prace B+R mają charakter twórczy, mają na celu zwiększanie zasobów wiedzy oraz wykorzystywanie zasobów wiedzy do produkcji gry video, cel jest ściśle zdefiniowany przed ich rozpoczęciem (stworzenie nowej, zmienionej lub ulepszonej funkcjonalności), są one prowadzone w sposób systematyczny według określonych harmonogramów przez specjalnie wybrane osoby posiadające odpowiednie kompetencje i wykształcenie. Ciągłe (systematyczne) podejmowanie działalności twórczej przez Wnioskodawcę jest podyktowane charakterom działalności Wnioskodawcy tj. podmiotu działającego na rynku gier komputerowych. W obliczu silnej konkurencji i rosnących wymagań klientów, jednym z głównych celów Wnioskodawcy jest poszerzanie i zdobywanie nowych zasobów wiedzy w obszarze produktowym, procesowym i technologicznym, dzięki którym elementy i właściwości wytwarzanych przez Wnioskodawcę produktów będą coraz bardziej atrakcyjne dla odbiorców, czyli graczy. Zwiększając zasoby wiedzy oraz wykorzystując dostępną już wiedzę tworzone są i będą nowe lub ulepszone produkty w postaci całkowicie nowych gier oraz dodatków/rozszerzeń (DLC) do już skomercjalizowanych gier Wnioskodawcy.

W związku z powyższym, należy uznać, że realizowane przez Wnioskodawcę Prace badawczo-rozwojowe stanowią działalność badawczo-rozwojową w rozumieniu art. 4a pkt 26. w zw. z art. 4a pkt 28 Ustawy o CIT.


Ad. 2.


Zdaniem Wnioskodawcy, wymienione Koszty B+R stanowią koszty kwalifikowane, o których mowa w art. 18d ust. 2 oraz art. 18d ust. 3 Ustawy o CIT.


Zgodnie z art. 18d ust. 1 Ustawy o CIT od podstawy opodatkowania, ustalonej zgodnie z art. 18 ust. 1 tej ustawy, odlicza się koszty uzyskania przychodów poniesione przez podatnika na działalność badawczo-rozwojową - tzn. koszty kwalifikowane.


Za koszty kwalifikowane, w rozumieniu Ustawy o CIT, uznaje się m. in.:

 • poniesione w danym miesiącu należności z tytułów, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, oraz sfinansowane przez płatnika składki z tytułu tych należności określone w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w takiej części, w jakiej czas przeznaczony na realizację działalności badawczo-rozwojowej pozostaje w ogólnym czasie pracy pracownika w danym miesiącu (art. 18d ust. 2 pkt 1 Ustawy o CIT),
 • poniesione w danym miesiącu należności z tytułów, o których mowa w art. 13 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, oraz sfinansowane przez płatnika składki z tytułu tych należności określone w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w takiej części, w jakiej czas przeznaczony na wykonanie usługi w zakresie działalności badawczo-rozwojowej pozostaje w całości czasu przeznaczonego na wykonanie usługi na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło w danym miesiącu (art. 18d ust. 2 pkt 1a Ustawy o CIT),
 • nabycie materiałów i surowców bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością badawczo-rozwojową (art. 18d ust. 2 pkt 2 Ustawy o CIT) oraz nabycie niebędącego środkami trwałymi sprzętu specjalistycznego wykorzystywanego bezpośrednio w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej, w szczególności naczyń i przyborów laboratoryjnych oraz urządzeń pomiarowych (art. 18d ust. 2 pkt 2a Ustawy o CIT),
 • ekspertyzy, opinie, usługi doradcze i usługi równorzędne, świadczone lub wykonywane na podstawie umowy przez podmiot, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, a także nabycie od takiego podmiotu wyników prowadzonych przez niego badań naukowych, na potrzeby działalności badawczo-rozwojowej (art. 18d ust. 2 pkt 3 Ustawy o CIT),
 • dokonywane w danym roku podatkowym, zaliczane do kosztów uzyskania przychodów, odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wykorzystywanych w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej, z wyłączeniem samochodów osobowych oraz budowli, budynków i lokali będących odrębną własnością (art. 18d ust. 3 Ustawy o CIT).


W tym świetle, zdaniem Wnioskodawcy, Koszty B+R ponoszone przez Wnioskodawcę mieszczą się w katalogu kosztów kwalifikowanych, o których mowa w art. 18d ust. 2 oraz art. 18d ust. 3 Ustawy o CIT. Koszty te dotyczą w szczególności:

 • należności z tytułu stosunku pracy, w takiej części, w jakiej czas przeznaczony na realizację działalności badawczo-rozwojowej pozostawał w ogólnym czasie pracy pracownika,
 • należności z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło oraz składek na ubezpieczenia społeczne w takiej części, w jakiej czas przeznaczony na wykonanie usługi w zakresie działalności badawczo-rozwojowej pozostaje w całości czasu przeznaczonego na wykonanie usługi na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło,
 • pozostałe koszty związane z zatrudnieniem pracowników oraz ze współpracownikami wykonującymi na rzecz Wnioskodawcy prace rozwojowe, w tym koszty szkoleń pracowników zatrudnionych w celu realizacji Prac badawczo-rozwojowych, związanych z prowadzeniem tych prac, kosztów dodatkowego ubezpieczenia medycznego pracowników zatrudnionych w celu realizacji Prac badawczo-rozwojowych, podróży służbowych pracowników,
 • amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych wykorzystywanych w ramach Prac badawczo-rozwojowych.
 • amortyzacji sprzętu komputerowego i elektronicznego wykorzystywanych przez pracowników i współpracowników realizujących Prace badawczo-rozwojowe,
 • amortyzacji urządzeń i wyposażenia biurowego wykorzystywanych przez pracowników i współpracowników realizujących Prace badawczo-rozwojowe,
 • wydatków na zakup oraz utrzymanie licencji, różnego rodzaju oprogramowania i niskocennych środków trwałych.


Wnioskodawca, ze względu na systematyczne prowadzenie ewidencji pracy umożliwiającej określenie zaangażowania pracowników i współpracowników w Prace B+R, może odpowiednimi kluczami alokacji określić rzeczywistą wartość Kosztów B+R – zgodnie z faktycznym zaangażowaniem poszczególnych osób w Prace B+R oraz wykorzystaniem danego zasobu w związku z wykonywaniem tych prac.


Wnioskodawca prowadząc działalność badawczo-rozwojową, nie prowadził wyodrębnienia Kosztów B+R w prowadzonej ewidencji rachunkowej, dlatego stosowne zmiany umożliwiające wyodrębnienie tych kosztów zamierza wprowadzić zgodnie z zapisami art. 9 ust 1b Ustawy o CIT.


W tym kontekście, po wprowadzeniu zmian w ewidencji rachunkowej umożliwiających wyodrębnienie Kosztów B+R, w ocenie Wnioskodawcy, omawiane Koszty B+R, stanowiące koszty uzyskania przychodów, poniesione przez Wnioskodawcę na Prace B+R mogą być uznane za koszty kwalifikowane, o których mowa w art. 18d ust. 2 oraz art. 18d ust. 3 Ustawy o CIT.

Ad. 3.


Zdaniem Wnioskodawcy, spółka będzie miała prawo skorzystać z preferencyjnej stawku podatku w wysokości 5 procent podstawy opodatkowania (art. 24d ust. 1 ustawy o CIT) od dochodów z komercjalizacji wytworzonej przez nią prawa własności intelektualnej (produkowanej gry) w ramach jej prac badawczo rozwojowych. Zgodnie z treścią art. 24d. ust 2 pkt 8 autorskie prawo do programu komputerowego jest kwalifikowanym prawem własności intelektualnej. Zdaniem L. prawo własności intelektualnej do tworzonej gry jest autorskim prawem do programu komputerowego. Ponadto autorskie prawo do programu komputerowego będzie wytworzone, rozwinięte lub ulepszone przez L. w ramach prowadzonej przez niego działalności badawczo-rozwojowej.


Autorskie prawo do programu komputerowego (gry wideo) wyprodukowanego przez Spółkę będzie podlegało ochronie na podstawie art. 74 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1191 z późn. zm.). Zgodnie z art. 74 ust. 2 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych ochrona przyznana programowi komputerowemu obejmuje wszystkie formy jego wyrażenia. Podstawą przyznania ochrony prawnej dla programu komputerowego jest fakt, że stanowi on przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od przeznaczenia i sposobu wyrażania. Biorąc pod uwagę twórczy, indywidualny charakter tworzonego programu komputerowego będzie przysługiwała mu prawnoautorska ochrona przewidziana w art. 74 tejże ustawy.

Zgodnie z treścią art. 24d. ust 7 pkt 1 Ustawy o CIT osiągnięty przez podatnika w roku podatkowym dochód (strata) z opłat lub należności wynikających z umowy licencyjnej, która dotyczy kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, jest dochodem (stratą) z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej. W tym świetle, zdaniem L., dochody osiągane z tytułu udzielenia Publisherowi wyłącznej licencji na sprzedaż gry mieszczą się w kategorii dochodu (straty) z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, o których mowa w art. 24d. ust 7 pkt 1 Ustawy o CIT.


Jednocześnie w ocenie L., dokumentacja gromadzona przez Spółkę dotycząca dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej – po wprowadzeniu zmian w systemie księgowym polegających na wydzieleniu analitycznym przychodów, kosztów uzyskania przychodów i dochodu (straty) w odniesieniu do poszczególnych kwalifikowanych praw własności intelektualnej – będzie spełniać wymogi art. 24e ust 1 Ustawy o CIT, ponieważ Wnioskodawca:

 1. będzie wyodrębniać każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej w prowadzonej ewidencji rachunkowej
 2. będzie prowadzić ewidencję rachunkową w sposób zapewniający ustalenie przychodów, kosztów uzyskania przychodów i dochodu (straty), przypadających na każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej.

Wyodrębnienie w księgach rachunkowych Wnioskodawcy przychodów, kosztów uzyskania przychodów oraz dochodu (straty), przypadających na każde prawo własności intelektualnej, nastąpi poprzez zastosowanie analityki kont przychodowych, kosztowych i bilansowych, pozwalającej na wyodrębnienie zdarzeń gospodarczych związanych z Pracami B+R w podziale na każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej.


W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w zakresie:

 1. ustalenia, czy prace realizowane przez Wnioskodawcę stanowią działalność badawczo-rozwojową w rozumieniu art. 4a pkt 26 updop (pytanie Nr 1) – jest prawidłowe,
 2. możliwości zaliczenia do kosztów kwalifikowanych mogących podlegać odliczeniu w ramach ulgi badawczo-rozwojowej w myśl art. 18d updop (pytanie Nr 2):
  • wynagrodzeń oraz sfinansowanych przez płatnika składek z tytułu tych należności, określonych w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych:
   • w części, w której pracownicy faktycznie nie wykonują/nie będą wykonywać zadań w ramach realizacji prac B+R – jest nieprawidłowe,
   • w części, w której pracownicy faktycznie wykonują/będą wykonywać zadania w ramach realizacji prac B+R – jest prawidłowe,
  • w pozostałym zakresie – jest prawidłowe,
 3. możliwości skorzystania przez Wnioskodawcę z przewidzianej w art. 24d ust. 1 updop preferencyjnej 5-procentowej stawki opodatkowania w przypadku uzyskania w przyszłości dochodów z komercjalizacji wytworzonej przez nią prawa własności intelektualnej (produkowana gra wideo) w ramach prac badawczo-rozwojowych – jest prawidłowe.

Zgodnie z brzmieniem art. 4a pkt 26 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 865 z późn. zm., dalej „updop”), przez działalność badawczo-rozwojową należy rozumieć działalność twórczą obejmującą badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowaną w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań.


W myśl art. 4a pkt 27 updop w brzmieniu obowiązującym do 31 września 2018 r., ilekroć w ustawie jest mowa o badaniach naukowych, oznacza to:

 1. badania podstawowe – oryginalne prace badawcze, eksperymentalne lub teoretyczne podejmowane przede wszystkim w celu zdobywania nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie zastosowanie komercyjne,
 2. badania stosowane – prace badawcze podejmowane w celu zdobycia nowej wiedzy, zorientowane przede wszystkim na zastosowanie w praktyce,
 3. badania przemysłowe – badania mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności w celu opracowywania nowych produktów, procesów i usług lub wprowadzania znaczących ulepszeń do istniejących produktów, procesów i usług; badania te uwzględniają tworzenie elementów składowych systemów złożonych, budowę prototypów w środowisku laboratoryjnym lub w środowisku symulującym istniejące systemy, szczególnie do oceny przydatności danych rodzajów technologii, a także budowę niezbędnych w tych badaniach linii pilotażowych, w tym do uzyskania dowodu w przypadku technologii generycznych.

Stosownie do treści art. 4a pkt 28 updop w brzmieniu obowiązującym do 31 września 2018 r., ilekroć w ustawie jest mowa o pracach rozwojowych – oznacza to nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności z dziedziny nauki, technologii i działalności gospodarczej oraz innej wiedzy i umiejętności do planowania produkcji oraz tworzenia i projektowania nowych, zmienionych lub ulepszonych produktów, procesów i usług, z wyłączeniem prac obejmujących rutynowe i okresowe zmiany wprowadzane do produktów, linii produkcyjnych, procesów wytwórczych, istniejących usług oraz innych operacji w toku, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń, w szczególności:

 1. opracowywanie prototypów i projektów pilotażowych oraz demonstracje, testowanie i walidację nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług w otoczeniu stanowiącym model warunków rzeczywistego funkcjonowania, których głównym celem jest dalsze udoskonalenie techniczne produktów, procesów lub usług, których ostateczny kształt nie został określony,
 2. opracowywanie prototypów i projektów pilotażowych, które można wykorzystać do celów komercyjnych, w przypadku gdy prototyp lub projekt pilotażowy stanowi produkt końcowy gotowy do wykorzystania komercyjnego, a jego produkcja wyłącznie do celów demonstracyjnych i walidacyjnych jest zbyt kosztowna

Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018r. poz. 1669, dalej: „Ustawa wprowadzająca”) znowelizowała definicję badań naukowych oraz prac rozwojowych zawartą w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Zgodnie z treścią Ustawy wprowadzającej, nowelizacja powyższych pojęć weszła w życie z dniem 1 października 2018 r.


Należy zaznaczyć, iż przepisy Ustawy wprowadzającej zawierają przepisy intertemporalne jedynie w zakresie nowelizacji art. 18d ust. 4 ustawy o CIT. Natomiast nie zawiera ona przepisów przejściowych w zakresie stosowania definicji „badań naukowych” oraz „prac rozwojowych”.


W myśl art. 4a pkt 27 updop, w brzmieniu obowiązującym od 1 października 2018 r., ilekroć w ustawie jest mowa o badaniach naukowych, oznacza to:

 1. badania podstawowe w rozumieniu art. 4 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
 2. badania aplikacyjne w rozumieniu art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

W myśl art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, badania naukowe są działalnością obejmującą:

 1. badania podstawowe rozumiane jako prace empiryczne lub teoretyczne mające przede wszystkim na celu zdobywanie nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie zastosowanie komercyjne;
 2. badania aplikacyjne rozumiane jako prace mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności, nastawione na opracowywanie nowych produktów, procesów lub usług lub wprowadzanie do nich znaczących ulepszeń.

Stosownie do treści art. 4a pkt 28 updop, w brzmieniu obowiązującym od 1 października 2018 r. ilekroć w ustawie jest mowa o pracach rozwojowych – oznacza to prace rozwojowe w rozumieniu art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.


W myśl art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, prace rozwojowe są działalnością obejmującą nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności, w tym w zakresie narzędzi informatycznych lub oprogramowania, do planowania produkcji oraz projektowania i tworzenia zmienionych, ulepszonych lub nowych produktów, procesów lub usług, z wyłączeniem działalności obejmującej rutynowe i okresowe zmiany wprowadzane do nich, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń.


Zgodnie z art. 18d ust. 1 updop, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2018 r. podatnik uzyskujący przychody inne niż przychody z zysków kapitałowych odlicza od podstawy opodatkowania, ustalonej zgodnie z art. 18, koszty uzyskania przychodów poniesione na działalność badawczo-rozwojową, zwane dalej „kosztami kwalifikowanymi”. Kwota odliczenia nie może w roku podatkowym przekraczać kwoty dochodu uzyskanego przez podatnika z przychodów innych niż przychody z zysków kapitałowych.


W myśl art. 18d ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych za koszty kwalifikowane uznaje się m.in.:

 1. poniesione w danym miesiącu należności z tytułów, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, oraz sfinansowane przez płatnika składki z tytułu tych należności określone w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w takiej części, w jakiej czas przeznaczony na realizację działalności badawczo-rozwojowej pozostaje w ogólnym czasie pracy pracownika w danym miesiącu;
  1a) poniesione w danym miesiącu należności z tytułów, o których mowa w art. 13 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, oraz sfinansowane przez płatnika składki z tytułu tych należności określone w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w takiej części, w jakiej czas przeznaczony na wykonanie usługi w zakresie działalności badawczo-rozwojowej pozostaje w całości czasu przeznaczonego na wykonanie usługi na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło w danym miesiącu;
 2. nabycie materiałów i surowców bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością badawczo-rozwojową;
  2a) nabycie niebędącego środkami trwałymi sprzętu specjalistycznego wykorzystywanego bezpośrednio w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej, w szczególności naczyń i przyborów laboratoryjnych oraz urządzeń pomiarowych.
 3. ekspertyzy, opinie, usługi doradcze i usługi równorzędne, świadczone lub wykonywane na podstawie umowy przez jednostkę naukową w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2016 r. poz. 2045, z późn. zm.), a także nabycie od takiej jednostki wyników prowadzonych przez nią badań naukowych, na potrzeby działalności badawczo-rozwojowej (w brzmieniu obowiązującym do 31 września 2018 r.), ekspertyzy, opinie, usługi doradcze i usługi równorzędne, świadczone lub wykonywane na podstawie umowy przez podmiot, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, a także nabycie od takiego podmiotu wyników prowadzonych przez niego badań naukowych, na potrzeby działalności badawczo-rozwojowej (w brzmieniu obowiązującym od 1 października 2018 r.);

Stosownie do art. 18d ust. 3 cyt. ustawy, za koszty kwalifikowane uznaje się także dokonywane w danym roku podatkowym, zaliczane do kosztów uzyskania przychodów, odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wykorzystywanych w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej, z wyłączeniem samochodów osobowych oraz budowli, budynków i lokali będących odrębną własnością.


Zgodnie z art. 18d ust. 3k ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, do kosztów kwalifikowanych stanowiących odpisy amortyzacyjne od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych przepisu art. 16 ust. 1 pkt 48 nie stosuje się.


Koszty kwalifikowane podlegają odliczeniu, jeżeli nie zostały podatnikowi zwrócone w jakiejkolwiek formie lub nie zostały odliczone od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym (art. 18d ust. 5 updop).


Natomiast zgodnie z treścią art. 18d ust. 6 updop (w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2018 r.), podatnikowi, który w roku podatkowym prowadził działalność na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, prawo do odliczenia przysługuje jedynie w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych, które nie są przez podatnika uwzględniane w kalkulacji dochodu zwolnionego z podatku na podstawie zezwolenia.


Stosownie do art. 18d ust. 6 updop (w brzmieniu obowiązującym od 01.01.2019 r.), podatnikowi, który w roku podatkowym korzysta ze zwolnień podatkowych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 lub 34a, prawo do odliczenia przysługuje jedynie w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych, które nie są przez podatnika uwzględniane w kalkulacji dochodu zwolnionego z podatku na podstawie tych przepisów.


Jak stanowi art. 18d ust. 7 updop w brzmieniu obowiązującym do 29 kwietnia 2018 r., kwota kosztów kwalifikowanych nie może przekroczyć:

 1. w przypadku gdy podatnik, o którym mowa w ust. 3a, jest mikroprzedsiębiorcą, małym lub średnim przedsiębiorcą, w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej – 150% kosztów, o których mowa w ust. 2-3a;
 2. w przypadku pozostałych podatników, o których mowa w ust. 3a – 150% kosztów, o których mowa w ust. 2 pkt 1-4a i ust. 2a-3a, oraz 100% kosztów, o których mowa w ust. 2 pkt 5;
 3. w przypadku pozostałych podatników – 100% kosztów, o których mowa w ust. 2-3.

Natomiast w myśl art. 18d ust. 7 updop, w brzmieniu obowiązującym od 30 kwietnia 2018 r., kwota kosztów kwalifikowanych nie może przekroczyć:

 1. w przypadku gdy podatnik, o którym mowa w ust. 3a, jest mikroprzedsiębiorcą, małym lub średnim przedsiębiorcą, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców – 150% kosztów, o których mowa w ust. 2-3a;
 2. w przypadku pozostałych podatników, o których mowa w ust. 3a – 150% kosztów, o których mowa w ust. 2 pkt 1-4a i ust. 2a-3a, oraz 100% kosztów, o których mowa w ust. 2 pkt 5;
 3. w przypadku pozostałych podatników – 100% kosztów, o których mowa w ust. 2-3.

Zgodnie z brzmieniem art. 15 ust. 1 updop, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów ze źródła przychodów lub w celu zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1.

Jak wynika z art. 15 ust. 4 updop, koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami, poniesione w latach poprzedzających rok podatkowy oraz w roku podatkowym, są potrącalne, co do zasady, w tym roku podatkowym, w którym osiągnięte zostały odpowiadające im przychody, z zastrzeżeniem ust. 4b i 4c.


Jednocześnie, na podstawie art. 15 ust. 4e ww. ustawy, za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów, z zastrzeżeniem ust. 4a i 4f-4h, uważa się dzień, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych (zaksięgowano) na podstawie otrzymanej faktury (rachunku), albo dzień, na który ujęto koszt na podstawie innego dowodu w przypadku braku faktury (rachunku), z wyjątkiem sytuacji, gdy dotyczyłoby to ujętych jako koszty rezerw albo biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów.


W myśl art. 15 ust. 4g updop, w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2018 r., należności z tytułów, o których mowa w art. 12 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, oraz zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez zakład pracy stanowią koszty uzyskania przychodów w miesiącu, za który są należne, pod warunkiem że zostały wypłacone lub postawione do dyspozycji w terminie wynikającym z przepisów prawa pracy, umowy lub innego stosunku prawnego łączącego strony. W przypadku uchybienia temu terminowi do należności tych stosuje się art. 16 ust. 1 pkt 57.


Z kolei w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2019 r., art. 15 ust. 4g updop wskazuje, że należności z tytułów, o których mowa w art. 12 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, oraz zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez zakład pracy, z zastrzeżeniem ust. 4ga, stanowią koszty uzyskania przychodów w miesiącu, za który są należne, pod warunkiem że zostały wypłacone lub postawione do dyspozycji w terminie wynikającym z przepisów prawa pracy, umowy lub innego stosunku prawnego łączącego strony. W przypadku uchybienia temu terminowi do należności tych stosuje się art. 16 ust. 1 pkt 57.


Zgodnie z art. 15 ust. 4h updop, w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2018 r. składki z tytułu należności, o których mowa w ust. 4g, określone w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w części finansowanej przez płatnika składek, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, z zastrzeżeniem art. 16 ust. 1 pkt 40, stanowią koszty uzyskania przychodów w miesiącu, za który należności te są należne, pod warunkiem że składki zostaną opłacone:

 1. z tytułu należności wypłacanych lub postawionych do dyspozycji w miesiącu, za który są należne – w terminie wynikającym z odrębnych przepisów;
 2. z tytułu należności wypłacanych lub postawionych do dyspozycji w miesiącu następnym, w terminie wynikającym z przepisów prawa pracy, umowy lub innego stosunku prawnego łączącego strony – nie później niż do 15 dnia tego miesiąca.

W przypadku uchybienia tym terminom do składek tych stosuje się art. 16 ust. 1 pkt 57a i ust. 7d.


Natomiast w myśl art. 15 ust. 4h updop, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2019 r., składki z tytułu należności, o których mowa w ust. 4g, określone w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w części finansowanej przez płatnika składek, składki na Fundusz Pracy, Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, z zastrzeżeniem art. 16 ust. 1 pkt 40, stanowią koszty uzyskania przychodów w miesiącu, za który należności te są należne, pod warunkiem, że składki zostaną opłacone:

 1. z tytułu należności wypłacanych lub postawionych do dyspozycji w miesiącu, za który są należne – w terminie wynikającym z odrębnych przepisów;
 2. z tytułu należności wypłacanych lub postawionych do dyspozycji w miesiącu następnym, w terminie wynikającym z przepisów prawa pracy, umowy lub innego stosunku prawnego łączącego strony – nie później niż do 15 dnia tego miesiąca.

W przypadku uchybienia tym terminom do składek tych stosuje się art. 16 ust. 1 pkt 57a i ust. 7d.


Stosownie do treści art. 15 ust. 6 updop, kosztem uzyskania przychodów są odpisy z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (odpisy amortyzacyjne) dokonywane wyłącznie zgodnie z przepisami art. 16a-16m, z uwzględnieniem art. 16.


Stosownie do treści art. 16a ust. 1 updop, amortyzacji podlegają, z zastrzeżeniem art. 16c, stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania:

 1. budowle, budynki oraz lokale będące odrębną własnością,
 2. maszyny, urządzenia i środki transportu,
 3. inne przedmioty

– o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 17a pkt 1, zwane środkami trwałymi.


Natomiast w myśl art. 16d ust. 1 updop, podatnicy mogą nie dokonywać odpisów amortyzacyjnych od składników majątku, o których mowa w art. 16a i 16b, których wartość początkowa określona zgodnie z art. 16g nie przekracza 10.000 zł; wydatki poniesione na ich nabycie stanowią wówczas koszty uzyskania przychodów w miesiącu oddania ich do używania.

W myśl art. 16b ust. 1 updop, amortyzacji podlegają, z zastrzeżeniem art. 16c, nabyte od innego podmiotu, nadające się do gospodarczego wykorzystania w dniu przyjęcia do używania:

 1. spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego,
 2. spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego,
 3. prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 4. autorskie lub pokrewne prawa majątkowe,
 5. licencje,
 6. prawa określone w ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej,
 7. wartość stanowiącą równowartość uzyskanych informacji związanych z wiedzą w dziedzinie przemysłowej, handlowej, naukowej lub organizacyjnej (know-how)

– o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane przez niego do używania na podstawie umowy licencyjnej (sublicencji), umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 17a pkt 1, zwane wartościami niematerialnymi i prawnymi.

Zgodnie z brzmieniem art. 16b ust. 2 cyt. ustawy amortyzacji podlegają również, z zastrzeżeniem art. 16c, niezależnie od przewidywanego okresu używania:

 1. wartość firmy, jeżeli wartość ta powstała w wyniku nabycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części w drodze:
  1. kupna,
  2. przyjęcia do odpłatnego korzystania, a odpisów amortyzacyjnych, zgodnie z przepisami rozdziału 4a, dokonuje korzystający,
  3. wniesienia do spółki na podstawie przepisów o komercjalizacji i prywatyzacji,
 2. koszty prac rozwojowych zakończonych wynikiem pozytywnym, który może być wykorzystany na potrzeby działalności gospodarczej podatnika, jeżeli:
  1. produkt lub technologia wytwarzania są ściśle ustalone, a dotyczące ich koszty prac rozwojowych wiarygodnie określone, oraz
  2. techniczna przydatność produktu lub technologii została przez podatnika odpowiednio udokumentowana i na tej podstawie podatnik podjął decyzję o wytwarzaniu tych produktów lub stosowaniu technologii, oraz
  3. z dokumentacji dotyczącej prac rozwojowych wynika, że koszty prac rozwojowych zostaną pokryte spodziewanymi przychodami ze sprzedaży tych produktów lub zastosowania technologii,
 3. składniki majątku, wymienione w ust. 1, niestanowiące własności lub współwłasności podatnika, wykorzystywane przez niego na potrzeby związane z prowadzoną działalnością na podstawie umowy określonej w art. 17a pkt 1, zawartej z właścicielem lub współwłaścicielami albo uprawnionymi do korzystania z tych wartości – jeżeli zgodnie z przepisami rozdziału 4a odpisów amortyzacyjnych dokonuje korzystający

– zwane także wartościami niematerialnymi i prawnymi.


Natomiast, stosownie do treści art. 16 ust. 1 pkt 30 u.p.d.o.p., nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków ponoszonych na rzecz pracowników z tytułu używania przez nich samochodów na potrzeby podatnika:

 1. w celu odbycia podróży służbowej (jazdy zamiejscowe) – w wysokości przekraczającej kwotę ustaloną przy zastosowaniu stawek za jeden kilometr przebiegu pojazdu,
 2. w jazdach lokalnych – w wysokości przekraczającej wysokość miesięcznego ryczałtu pieniężnego albo w wysokości przekraczającej stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdu.

Ponadto, zgodnie z brzmieniem art. 16 ust. 1 pkt 51 ww. ustawy, w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2018 r. nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków, z zastrzeżeniem pkt 30, z tytułu kosztów używania, dla potrzeb działalności gospodarczej, samochodów osobowych niestanowiących składników majątku podatnika – w części przekraczającej kwotę wynikającą z pomnożenia liczby kilometrów faktycznego przebiegu pojazdu dla celów podatnika oraz stawki za jeden kilometr przebiegu, określonej w odrębnych przepisach wydanych przez właściwego ministra; podatnik jest obowiązany prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu.


Natomiast, zgodnie z brzmieniem art. 16 ust. 1 pkt 51 updop, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2019 r. nie uważa się za koszty uzyskania przychodów 25% poniesionych wydatków, z zastrzeżeniem pkt 30, z tytułu kosztów używania samochodu osobowego na potrzeby działalności gospodarczej – jeżeli samochód osobowy jest wykorzystywany również do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą prowadzona przez podatnika.


Odliczenia dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono koszty kwalifikowane. W przypadku, gdy podatnik poniósł za rok podatkowy stratę albo wielkość dochodu podatnika jest niższa od kwoty przysługujących mu odliczeń, odliczenia – odpowiednio w całej kwocie lub w pozostałej części – dokonuje się w zeznaniach za kolejno następujące po sobie sześć lat podatkowych następujących bezpośrednio po roku, w którym podatnik skorzystał lub miał prawo skorzystać z odliczenia (art. 18d ust. 8 updop).


Zatem, moment zaliczenia (potrącenia) wydatków dotyczących działalności badawczo-rozwojowej do kosztów uzyskania przychodów decyduje o momencie, w którym podatnik uprawniony jest do skorzystania z ulgi na działalność badawczo-rozwojową w związku z ponoszonymi kosztami (spełniającymi warunki klasyfikacji jako koszty kwalifikowane w ramach powyższej ulgi).

Zgodnie z art. 18e updop, podatnicy korzystający z odliczenia, o którym mowa w art. 18d, oraz podatnicy, którym przysługuje kwota określona w art. 18da, są obowiązani wykazać w zeznaniu poniesione koszty kwalifikowane podlegające odliczeniu lub stanowiące podstawę do wyliczenia przysługującej podatnikowi kwoty.


W myśl art. 9 ust. 1b updop, podatnicy prowadzący działalność badawczo-rozwojową, którzy zamierzają skorzystać z odliczenia, o którym mowa w art. 18d, są obowiązani w ewidencji, o której mowa w ust. 1, wyodrębnić koszty działalności badawczo-rozwojowej.


Przenosząc powyższe na grunt analizowanej sprawy, stwierdzić należy, że przepisy podatkowe dają możliwość uznania za koszty kwalifikowane m. in. należności z tytułu wynagrodzeń pracownika, który realizuje wskazany cel, tj. wykonuje prace badawczo-rozwojowe. Istotne jest aby pracownik faktycznie wykonywał zadania będące realizacją prac badawczo-rozwojowych, wówczas wynagrodzenie takiego pracownika oraz koszty świadczeń poniesionych na jego rzecz będą mogły stanowić dla Wnioskodawcy koszt kwalifikowany w całości.


Zatem, w przypadku, gdy pracownik w ramach świadczonej pracy wykonuje obowiązki nie tylko związane z działalnością badawczo-rozwojową, zasadnym jest wyodrębnienie (wyłączenie z ulgi badawczo-rozwojowej) tej części wynagrodzenia oraz świadczeń wypłaconych pracownikom zajmującym się działalnością badawczo-rozwojową a także składek od tych przychodów, określonych w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, która nie jest związana z realizacją działalności B+R.


Odnosząc się do kosztów pracowniczych, należy podkreślić, że w przypadku, gdy pracownik nie wykonuje czynności w ramach prac B+R, będąc na zwolnieniu lekarskim, czy na urlopie, a w ramach należności ze stosunku pracy otrzymywał m.in.: wynagrodzenie za czas urlopu oraz inne usprawiedliwione nieobecności, itp. – zasadnym jest wyodrębnienie (wyłączenie z ulgi badawczo-rozwojowej) tej części wynagrodzenia oraz świadczeń wypłaconych pracownikom zajmującym się działalnością badawczo-rozwojową, a także składek od tych należności, określonych w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, które nie są związane z realizacją działalności B+R.


Powyższe wynika z faktu, że choć ww. wynagrodzenia stanowią należności, o których mowa w art. 12 ust. 1 updof, to jeśli będą obejmowały okres, w którym pracownicy nie wykonywali faktycznie czynności związanych z realizacją działalności badawczo-rozwojowej, będąc np.: na urlopie, zwolnieniu lekarskim itp. nie mogą podlegać odliczeniu, jako koszt kwalifikowany w ramach ulgi, o której mowa w treści art. 18d ust. 2 pkt 1 w zw. z art. 18d ust. 1 updop. Nieobecność pracownika oznacza, że nie wykonywał on wówczas faktycznie określonych czynności w zakresie działalności badawczo-rozwojowej.


Należy podkreślić, że ustawodawca nie narzucił przedsiębiorcom formy takiego podziału/wyodrębnienia. Wybór sposobu udokumentowania tych wydatków pozostawiony został podatnikom, którzy prowadzą działalność badawczo-rozwojową. Dlatego, wskazane jest, aby dla celów dowodowych, ewidencja czasu pracy, poświęconego przez pracowników na działalność badawczo-rozwojową, była prowadzona przez podatnika korzystającego z ulgi.


Dodatkowo wskazać należy, że w komunikacie Ministerstwa Finansów z dnia 18 maja 2017 r. o Uldze B+R zostało wyraźnie wskazane, że „(…) prowadzenie tego rodzaju ewidencji przewidziane jest wprost w propozycji legislacyjnej przedstawionej w «projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego działalności innowacyjnej». Ustawodawca proponuje tam, aby wynagrodzenia i składki stanowiły koszty kwalifikowane (stanowiące bazę do wyliczenia ulgi B+R) – w takiej części, w jakiej czas przeznaczony na realizację działalności badawczo-rozwojowej pozostaje w ogólnym czasie pracownika (...)”.


W tym miejscu, zauważyć należy, że wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, dodatki, nagrody, premie zostały wymienione wprost w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 200, z późn. zm., dalej: „updof”), jako przychody ze stosunku pracy, a zatem mieszczą się w katalogu kosztów kwalifikowanych, o których mowa w art. 18d ust. 2 pkt 1 updop.


Natomiast, użyty w art. 12 ust. 1 updof, zwrot „w szczególności” oznacza, że poszczególne kategorie przychodów zostały wymienione jedynie przykładowo. Zatem, ww. katalog jest katalogiem otwartym. Przychodem ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych są więc wszelkiego rodzaju wypłaty i świadczenia skutkujące u podatnika powstaniem przysporzenia majątkowego, mające swoje źródło w łączącym pracownika z pracodawcą stosunku pracy lub stosunku pokrewnym.


Jednakże, jak podkreślano już powyżej, ustawodawca w treści art. 18d ust. 2 pkt 1 updop w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2018 r., odnosi się również do czasu pracy przeznaczonego na realizację działalności badawczo-rozwojowej, a zatem do czasu faktycznie poświęconego na ten cel.


Ponadto, wskazać należy, że zgodnie z brzmieniem art. 18d ust. 2 pkt 1a updop ustawodawca uznał również od 1 stycznia 2018 r. za koszty kwalifikowane poniesione w danym miesiącu należności z tytułów, o których mowa w art. 13 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, oraz sfinansowane przez płatnika składki z tytułu tych należności określone w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w takiej części, w jakiej czas przeznaczony na wykonanie usługi w zakresie działalności badawczo-rozwojowej pozostaje w całości czasu przeznaczonego na wykonanie usługi na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło w danym miesiącu.


Natomiast stosownie do art. 18d ust. 3 cyt. ustawy, za koszty kwalifikowane uznaje się także dokonywane w danym roku podatkowym, zaliczane do kosztów uzyskania przychodów, odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wykorzystywanych w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej, z wyłączeniem samochodów osobowych oraz budowli, budynków i lokali będących odrębną własnością.


Zatem, w przypadku, gdy środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, wykorzystuje się w działalności badawczo-rozwojowej oraz w innej działalności operacyjnej, podatnicy uprawnieni są wówczas do uznania, w takim przypadku, za koszty kwalifikowane wyłącznie tej części odpisów amortyzacyjnych od ww. środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, w jakiej są one wykorzystywane do prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej.

Natomiast, podkreślić również należy, że:

 • w myśl art. 18d ust. 2 pkt 2 updop, warunkiem uznania wydatków na nabycie materiałów i surowców oraz
 • w myśl art. 18d ust. 2 pkt 2a ww. ustawy warunkiem uznania wydatków na nabycie niebędącego środkami trwałymi sprzętu specjalistycznego w szczególności naczyń i przyborów laboratoryjnych oraz urządzeń pomiarowych,

do kosztów kwalifikowanych, o których mowa w ww. przepisach, jest ich bezpośredni związek z prowadzoną działalnością badawczo-rozwojową.


Przepisy omawianej ustawy podatkowej nie precyzują, co należy rozumieć pod pojęciem materiałów i surowców oraz sprzętu specjalistycznego. Zatem, przyjmuje się, że materiały i surowce, w przypadku których istnieje możliwość ich przypisania do działalności badawczo-rozwojowej, uznaje się za koszty kwalifikowane w ramach ww. działalności.

Zatem, biorąc pod uwagę przedstawione zdarzenie przyszłe, jak i przywołane przepisy prawa podatkowego, stwierdzić należy:


Ad. 1


Z przedstawionego zdarzenia przyszłego wynika, że:


Spółka L. Sp. z o.o. jest podmiotem produkującym gry wideo. (…)


Wnioskodawca ma przyjęty określony schemat postępowania, według którego planuje, buduje i kontroluje procesy zmian i rozwoju produkowanych gier (oprogramowania) obejmujący następujące fazy tworzenia gry video:

 1. „(…) Faza preprodukcji, w której tworzone są główne założenia, jakie spełniać ma gotowy produkt, powstają wstępne wersje scenariusza, opracowywane są ilościowe ramy określające zasięg całego projektu – ustalana jest liczba poziomów, ich przydział do stworzonych makro-settingów graficznych, określane jest zróżnicowanie klas postaci, zarówno NPC jak i przeciwników, jakie mają pojawić się w gotowym produkcie. Powstaje też, w języku angielskim, dokumentacja projektu w postaci trzech głównych dokumentów zawierający ogół założeń projektu, wszystkie główne cechy wyróżniające, Level Design Document – zawiera szczegółowy scenariusz przebiegu gry, z podziałem na poziomy. Character Design Document – opis wszystkich postaci występujących w projekcie. Równolegle powstają grafiki koncepcyjne określające docelowy wygląd postaci, ich warianty, kluczowe miejsca poszczególnych poziomów, ogólny wygląd poszczególnych settingów, zestawy kolorystyczne, key arty itp. Uszczegółowiany jest scenariusz, z początkowych luźnych założeń, co do przebiegu gry, powstaje szczegółowy skrypt, z podziałem na sceny, poszczególne kwestie, określana jest ilość słów wypowiadanych przez poszczególne postacie. Do postaci tworzone są opisy ich zachowań i zmian w trakcie przebiegu scenariusza. Na podstawie scenariusza tworzone są scenorysy wszystkich filmów w grze, następnie montowane w pre-produkcyjną wersję służącą oszacowaniu czasu trwania, ustalenia kadrów, tempa i ilości zasobów potrzebnych do produkcji.
 2. Faza produkcji gry, w ramach której można wydzielić kreacje assetów graficznych, kreacja postaci, tworzenie elementów programistycznych, tworzenie leveli, tworzenie animacji, tworzenie filmów, tworzenie dźwięków, muzyki i efektów specjalnych.
 3. Przygotowanie do publikacji (komercjalizacji) – przeprowadzanie szeregu restrykcyjnych testów jakościowych, na które składają się zarówno testy wewnętrzne, prowadzone przez testerów zatrudnionych w spółce, jak i zewnętrzne zarządzane przez wydawcę oraz właścicieli platform sprzętowych na jakich ukazuje się gra. Ponadto tworzony jest szereg materiałów promocyjnych – zwiastuny, dema gry z przeznaczeniem na różnego rodzaju targi i publiczne prezentacje.
 4. Wsparcie po publikacji obejmujące (i) stworzenie i udostępnienie poprawek do gry służące usunięciu błędów znalezionych już po premierze, dodaniu obsługi dodatkowego sprzętu (np. nowych kart graficznych) oraz (ii) tworzenie dodatkowych elementów gry – płatnych lub darmowych, które mają zapewnić graczom dalszą rozgrywkę, a produktowi dłuższe życie na rynku.

„(…) W ramach produkcji własnej gry, L. realizuje szereg prac badawczo-rozwojowych. Zdaniem L. opisane prace i czynności obejmujące fazę preprodukcyjną gry, fazę produkcji gry, fazę przeprowadzania wewnętrznych testów oraz tworzenie i projektowanie nowych, zmienionych lub ulepszonych dodatków/rozszerzeń (z wyłączeniem poprawek służących usunięciu błędów znalezionych już po premierze), w tym także niedostępnych wcześniej elementów/funkcjonalności gry po jej publikacji (DLC) stanowią prace rozwojowe, tj. nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności z dziedziny nauki, technologii i działalności gospodarczej oraz innej wiedzy i umiejętności do planowania produkcji oraz tworzenia i projektowania nowych, zmienionych lub ulepszonych produktów, procesów i usług (dalej Prace B+R).(…)

Natomiast stworzenie i udostępnienie poprawek do gry (ang. patches) służące usunięciu błędów znalezionych już po premierze oraz dodanie obsługi dodatkowego sprzętu (np. nowych kart graficznych), pomimo iż mają charakter ulepszenia produktu, w ocenie L. nie stanowią prac rozwojowych, gdyż czynności te nie mają na celu nabywania, łączenia, kształtowania czy wykorzystywania dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności z dziedziny nauki, technologii i działalności gospodarczej do tworzenia i projektowania nowych, zmienionych lub ulepszonych produktów, procesów i usług, lecz są dokonywane w celu umożliwienia prawidłowego korzystania z produktów.


(…) Ponadto, w ramach produkcji gry do prac badawczo-rozwojowych Wnioskodawca nie zalicza działań promocyjno-reklamowych, w tym przygotowywania materiałów promocyjnych. Wnioskodawca w ramach prowadzonych Prac B+R poniósł, ponosi oraz będzie ponosić szereg różnego rodzajów kosztów (dalej jako „Koszty B+R”).(…)


(…) Wnioskodawca nie prowadzi i nie będzie prowadzić działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia.(…)


(…) W ocenie Wnioskodawcy realizowane prace były/są/będą zdarzeniem unikalnym/innowacyjnym, ponieważ są związane z tworzeniem i projektowaniem nowych, zmienionych lub ulepszonych produktów poprzez nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności z dziedziny nauki, technologii i działalności gospodarczej oraz innej wiedzy i umiejętności (…).


(…) Prace badawczo-rozwojowe prowadzone przez L. obejmowały/obejmują/będą obejmować pilotaż/wersję testową/wersję przedprodukcyjną.(…)


(…) wskazane w pkt 1, 2, 3 wniosku fazy tworzenia gry nie dotyczą rutynowych zmian bądź usuwania błędów w gotowym produkcie, wprowadzonym na rynek dla odbiorców, lecz stanowią proces tworzenia nowego produktu w oparciu o specyficzną wiedzę.(…)


(…) Wnioskodawca w przeszłości nie prowadził prac stanowiących działalność badawczo-rozwojową, innych niż aktualne prowadzone na projektem stworzenia gry video, natomiast w przyszłości zamierza prowadzić tego typu działalność nad kolejnymi projektami developerskimi, tak więc prace będące przedmiotem zapytania nie będą jedynym, incydentalnym działaniem Spółki.(…)”

Natomiast w treści własnego stanowiska w sprawie, Wnioskodawca wskazuje, że:


(…) W opinii Wnioskodawcy realizowane przez niego Prace B+R stanowią badania prace rozwojowe, o których mowa powyżej, ponieważ wykorzystują dostępną wiedzę do tworzenia i projektowania nowych, zmienionych lub ulepszonych produktów jakimi są niewątpliwie gry video (z wyłączeniem prac obejmujących rutynowe i okresowe zmiany), w szczególności opracowania jej wersji pilotażowych, umożliwiającym demonstrację, testowanie, walidację, w rezultacie stających się produktem końcowym gotowym do wykorzystania komercyjnego.


Prace rozwojowe polegają/będą polegać na tworzeniu nowych lub zmienionych/ulepszonych produktów, w tym przykładowo:

 • opracowaniu wstępnych elementów składowych technologii i gotowego produktu oraz opracowaniu wszystkich modeli, które potwierdzą założenia technologii,
 • kreację elementów graficznych, modeli postaci,
 • tworzenie elementów programistycznych, w tym systemów zarządzania animacjami,
 • interakcjami gracz-środowisko gry, system walki, obsługi progresji, interfejsu użytkownika (…) jak i podstawowych elementów obsługi technicznej projektu, specyficznych dla wybranych platform, jak i silnika (…) użytego do kreacji gry,
 • tworzenie leveli – przebiegu rozgrywki na poszczególnych poziomach,
 • tworzenie animacji i filmów, muzyki, efektów specjalnych.


Produkcja gry obejmuje/będzie obejmować opracowanie prototypu danej funkcjonalności w warunkach odizolowania od pozostałych narzędzi/modułów/struktury platformy cyfrowej dystrybucji, jak również opracowanie prototypu, który funkcjonuje w powiązaniu z w/w produktami. W praktyce produkcja składa się z wielu podprojektów/zadań/problemów realizowanych równolegle lub cyklicznie, składających się w całości na daną funkcjonalność. Produkcja będzie kończyć się w momencie wprowadzenia finalnych usprawnień technologicznych pozwalających na stabilne i zoptymalizowane wykorzystanie danego rozwiązania w praktyce.


Jednocześnie realizowane przez Wnioskodawcę Prace B+R mają charakter twórczy, mają na celu zwiększanie zasobów wiedzy oraz wykorzystywanie zasobów wiedzy do produkcji gry video, cel jest ściśle zdefiniowany przed ich rozpoczęciem (stworzenie nowej, zmienionej lub ulepszonej funkcjonalności), są one prowadzone w sposób systematyczny według określonych harmonogramów przez specjalnie wybrane osoby posiadające odpowiednie kompetencje i wykształcenie.(…)”


Odnosząc się do powyższego, należy w tym miejscu podkreślić, że w celu skorzystania z ulgi na działalność badawczo-rozwojową należy przeprowadzić analizę nakierowaną na:

 1. zidentyfikowanie przejawów działalności gospodarczej, które mogą zostać uznane za działalność badawczo-rozwojową (tj. tych aktywności podatnika, które spełniają definicję wskazane w art. 4a pkt 26-28 ustawy o CIT);
 2. określenie kosztów działalności badawczo-rozwojowej (poprzez zidentyfikowanie kosztów spełniających definicję „kosztów kwalifikowanych” o jakich mowa w art. 18d ustawy o CIT);
 3. zidentyfikowanie dokumentacji uzasadniającej prawo do skorzystania z ulgi oraz wypełnienie obowiązków formalnych (przede wszystkim w celu realizacji obowiązku wskazanego w art. 9 ust. 1b ustawy o CIT).

Ustawodawca wprowadził definicję działalności badawczo-rozwojowej w art. 4a pkt 26 updop, zgodnie z którą (jak już wyżej wskazano) przez działalność badawczo-rozwojową, należy rozumieć działalność twórczą obejmującą badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowaną w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań.


Z ustawowej definicji wynika zatem, że taka działalność musi mieć charakter twórczy. Posłużenie się tym sformułowaniem wskazuje, że działalność badawczo-rozwojowa to taka aktywność, która nastawiona jest na tworzenie nowych i oryginalnych rozwiązań, często o charakterze unikatowym, które nie mają odtwórczego charakteru. Po drugie, z art. 4a pkt 26 updop wynika, że działalność badawczo-rozwojowa musi być podejmowana w systematyczny sposób, czyli bieżące prowadzenie prac badawczo-rozwojowych podjętych w przyszłości, jak i rozpoczęcie działań badawczo-rozwojowych przy jednoczesnym założeniu, że podatnik w przyszłości będzie dalej podejmował i realizował prace tego rodzaju. Przesłankę tę należy zatem rozumieć jako zakaz obejmowania ulgą incydentalnych działań podatnika. Po trzecie, taka działalność musi mieć określony cel, tj. powinna być nakierowana na zwiększenie zasobów wiedzy oraz ich wykorzystanie do tworzenia nowych zastosowań.

Kluczowe, jest zawarte w definicji działalności badawczo-rozwojowej rozróżnienie, które wskazuje, że taka działalność obejmuje dwa rodzaje aktywności – badania naukowe i prace rozwojowe zdefiniowane w art. 4a pkt 27-28 updop, tj. w stanie do 31 września 2018 r.: (i) badania podstawowe i badania aplikacyjne zdefiniowane w art. 4 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz (ii) prace rozwojowe, o których mowa w art. 4 ust. 3 ustawy prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, tj. w stanie obowiązującym od 1 października 2018 r.

Należy zwrócić uwagę na podkreślone wyłączenie w art. 4a pkt 28 updop (w stanie prawnym do 31.09.2018 r.) oraz zawarte w art. 4 ust. 3 ustawy prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2019 r., mogące odnosić się do wielu przejawów aktywności podatnika. Zastrzeżenie zostało wprowadzone w celu wyeliminowania z zakresu ulgi na działalność badawczo-rozwojową tych przejawów aktywności podatnika, które pomimo ulepszenia istniejących procesów lub usług z uwagi na swoją cykliczność (okresowość) oraz brak innowacyjnego charakteru (rutynowość) nie mogą stanowić prac rozwojowych.

W tym miejscu wskazać należy, że w ramach prac rozwojowych następuje połączenie wyników prac badawczych z wiedzą techniczną w celu wprowadzenia do produkcji nowego lub zmodernizowanego wyrobu, nowej technologii czy nowego systemu organizacji. Innymi słowy, prowadzone systematyczne prace opierają się na istniejącej wiedzy, uzyskanej w wyniku działalności badawczej oraz/lub doświadczeń praktycznych i mają na celu wytworzenie nowych materiałów, produktów lub urządzeń, inicjowanie nowych i znaczące udoskonalenie już istniejących procesów, systemów i usług. Podmioty gospodarcze zajmujące się działalnością badawczo-rozwojową realizują ją obok swojej działalności podstawowej (np. przedsiębiorstwa przemysłowe dysponujące własnym zapleczem badawczo-rozwojowym, laboratoria, zakłady i ośrodki badawczo-rozwojowe, działy badawczo-technologiczne, biura konstrukcyjne i technologiczne, zakłady rozwoju technik, biura studiów i projektów itp.).

Prace rozwojowe mogą obejmować nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności, w tym w zakresie narzędzi informatycznych lub oprogramowania, do planowania produkcji oraz projektowania i tworzenia zmienionych, ulepszonych lub nowych produktów, procesów lub usług. Prace rozwojowe nie obejmują rutynowych i okresowych zmian wprowadzanych do istniejących produktów, linii produkcyjnych, procesów wytwórczych, usług nawet jeśli takie zmiany mają charakter ulepszeń.


Biorąc pod uwagę powyższe oraz przedstawione zdarzenie przyszłe, należy stwierdzić, że w ocenie tut. Organu, planowane przez Spółkę działania spełniają przesłanki do uznania ich za działalność badawczo-rozwojową w rozumieniu przepisów art. 4a pkt 26-28 updop.


Ponadto prawidłowo Wnioskodawca wyłącza z ulgi B+R stworzenie i udostępnienie poprawek do gry służące usunięciu błędów znalezionych już po premierze oraz dodanie obsługi dodatkowego sprzętu (np. nowych kart graficznych), gdyż czynności te nie mają na celu nabywania, łączenia, kształtowania czy wykorzystywania dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności z dziedziny nauki, technologii i działalności gospodarczej do tworzenia i projektowania nowych, zmienionych lub ulepszonych produktów, procesów i usług, lecz są dokonywane w celu umożliwienia prawidłowego korzystania z produktów.


Ponadto, w ramach produkcji gry do prac badawczo-rozwojowych Wnioskodawca prawidłowo nie zalicza działań promocyjno-reklamowych, w tym przygotowywania materiałów promocyjnych.


W świetle powyższego, stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania oznaczonego we wniosku Nr 1, należało więc uznać – za prawidłowe.


Ad. 2


Z opisu zdarzenia przyszłego wynika, że „Wnioskodawca w ramach prowadzonych Prac B+R poniósł, ponosi oraz będzie ponosić szereg różnego rodzajów kosztów (dalej jako „Koszty B+R”). Produkcja gry realizowana przez Wnioskodawcę w ramach podejmowanych prac badawczo-rozwojowych wykonywana jest przez pracowników zatrudnionych na umowy o pracę lub współpracowników realizujących dane prace na podstawie umów o dzieło, umów zlecenia lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Przykładowe koszty Prac badawczo-rozwojowych, jakie są lub mogą być ponoszone przez Wnioskodawcę w odniesieniu do osób zatrudnionych na umowę o pracę to m.in.:

 • koszty wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w celu realizacji Prac B+R,
 • koszty składek z tytułu tych należności określone w ustawie z dnia 13 października 1998 r. i o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 963 z późn. zm. dalej: „Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych”) – w części finansowanej przez Wnioskodawcę jako płatnika składek,
 • szkolenia pracowników zatrudnionych w celu realizacji Prac B+R, związane z prowadzeniem tych prac,
 • koszty dodatkowego ubezpieczenia medycznego pracowników zatrudnionych w celu realizacji Prac B+R,
 • podróże służbowe pracowników w celu realizacji Prac B+R.


W odniesieniu do osób realizujących Prace badawczo-rozwojowe na podstawie umów o dzieło, umów zlecenia oraz w ramach prowadzonej działalności gospodarczej Wnioskodawca ponosi lub będzie ponosić następujące Koszty B+R:

 • koszty wynagrodzenia wraz z kosztami składek z tytułu tych należności określone w Ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych współpracowników realizujących prace na podstawie umów zlecenia,
 • koszty wynagrodzenia współpracowników realizujących prace na podstawie umów o dzieło,
 • koszty wynagrodzenia współpracowników działających w ramach prowadzonej działalności gospodarczej,
 • podrożę współpracowników w celu realizacji działalności badawczo-rozwojowej.


(…) zarówno pracownicy, jak i współpracownicy, którzy realizują Prace B+R mogą również wykonywać inne czynności niż związane z Pracami B+R.


W związku z tym Wnioskodawca spośród wszystkich pracowników i współpracowników, typuje tych, którzy zajmują się bezpośrednio pracami nad tworzeniem gry wideo. Dla tych osób Spółka prowadzi ewidencję pracy w zależności od formy zatrudnienia/współpracy.(…)


Prowadzona ewidencja umożliwia określenie w skali miesiąca, jaką część pracy dana osoba poświęciła na Prace B+R, a jaka część stanowiła inne czynności, niezwiązane z pracami rozwojowymi.(…)


Wnioskodawca posiada dane wskazujące jaka część wydatków ponoszonych w odniesieniu do pracowników i współpracowników stanowi Koszty B+R.(…)


Koszty pracownicze związane z pozostałymi osobami zatrudnionymi/współpracującymi, nie wykonującymi czynności związanych bezpośrednio z produkcją gry, nie stanowią kwalifikowanych Kosztów B+R, m.in. koszty zatrudnienia członka zarządu, informatyka, doradcy.


Wnioskodawca w ramach Prac B+R ponosi także Koszty B+R związane z odpisami amortyzacyjnymi od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, m.in:

 • amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych (specjalistyczne oprogramowanie) wykorzystywanych w ramach Prac B+R,
 • amortyzacja sprzętu komputerowego i elektronicznego – serwery i szafy serwerowe, zestawy komputerowe, urządzenia multimedialne, macierze dyskowe, zasilacze, switche, kart graficzne, dyski itp., wykorzystywane przez pracowników i współpracowników realizujących Prace B+R,
 • amortyzacja narzędzi i wyposażenia biurowego – mebli, biurek, foteli, krzeseł, itp., wykorzystywanych przez pracowników i współpracowników realizujących Prace B+R.


Dodatkowo, Wnioskodawca do Kosztów B+R zalicza również wydatki na zakup oraz utrzymanie licencji i oprogramowania, a także akcesoriów komputerowych, produktów audiowizualnych, a także wyposażenia biura w części wykorzystywanej przez pracowników/współpracowników realizujących prace rozwojowe.


Podobnie jak przy zasobach kadrowych, zaangażowanie maszyn, urządzeń, licencji i oprogramowania nie zawsze dotyczy tylko działalności B+R, gdyż mogą one być czasowo wykorzystywane do innych czynności np. o charakterze administracyjnym lub promocyjnym. W konsekwencji Wnioskodawca dokona rozdziału kosztów, w oparciu o klucz podziału wg zaangażowania w prace B+R (i tylko w tej części uznaje je za Koszty B+R) oraz na pozostałe koszty.


(…)Wnioskodawca(…):

 • nie prowadzi i nie będzie prowadzić działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia,
 • koszty kwalifikowane nie zostały zwrócone L. w jakiejkolwiek formie (np. dotacji).


(…) Ponoszone przez Spółkę wydatki, które mogą stanowić koszty kwalifikowane w ramach ulgi B+R będą przez Wnioskodawcę zaliczane do kosztów uzyskania przychodów danego roku.


Ponoszone przez Spółkę wydatki Spółka planuje odpisać od podstawy opodatkowania na podstawie art. 18d ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w zeznaniach za poszczególne lata podatkowe, w których te wydatki poniesiono.(…)


Koszty prowadzenia prac B+R Wnioskodawca ponosi/będzie ponosić ze środków własnych, które nie zostaną odliczone od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym.


W odniesieniu do pracowników zaangażowanych w Prace B+R:

 • Wnioskodawca poniósł, ponosi i będzie ponosić koszty zatrudnienia pracowników zatrudnionych na umowę o prace obejmujące:
  • wynagrodzenia zasadnicze,
  • wynagrodzenia za godziny nadliczbowe,
  • różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona,
  • diety i inne należności za czas podróży służbowej,
  • świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.
 • wydatki ponoszone na wynagrodzenia z tytułu umów o pracę oraz składki ZUS poniesione z tytułu tych wynagrodzeń dotyczą pracowników Wnioskodawcy realizujących Prace B+R i stanowią po ich stronie należności ze stosunku pracy, o których mowa w art. 12 ust. 1 updof.
 • Wnioskodawca będzie ponosił wydatki związane z delegacjami pracowników (diety i inne należności za czas podróży służbowej) mającymi bezpośredni związek z realizowanymi Pracami B+R i stanowiącymi po stronie pracowników należności ze stosunku pracy, o których mowa w art. 12 ust. 1 updof.
 • Wnioskodawca koszty kwalifikowane będzie odliczał w części, w jakiej pracownicy faktycznie realizowali zadania w ramach Prac B+R.(…)
 • w skład należności dotyczących pracowników wchodzą/będą wchodzić również np. wynagrodzenia chorobowe, za czas urlopu, za czas opieki nad dzieckiem itp. W przypadku pracowników, którzy zajmują się bezpośrednio pracami nad tworzeniem gry wideo (Prace B+R), Wnioskodawca zamierza dokonywać odliczenia tych należności w ramach ulgi B+R.

W odniesieniu do współpracowników zaangażowanych w Prace B+R Spółki:

 • Prace realizowane przez współpracowników zaangażowanych w Prace B+R dotyczyły, dotyczą i dotyczyć będą wyłącznie prac w zakresie projektowania i tworzenia zmienionych, ulepszonych lub nowych produktów, procesów lub usług, które będą miały charakter unikalny, bądź innowacyjny.(…)
 • Koszty kwalifikowane dot. współpracowników, Wnioskodawca zamierza odliczać jedynie w części, w jakiej współpracownicy realizowali zadania w ramach prac B+R.
 • Wynagrodzenie współpracowników nie obejmuje ich nieobecności, tj. czasu kiedy nie wykonują oni Prac B+R.
 • Spółka ponosi koszty delegacji współpracowników, mających bezpośredni związek z realizowanymi Pracami B+R. Diety i należności za czas podróży służbowej stanowią po stronie współpracowników należności ze źródła określonego w treści art. 13 pkt 8a updof.
 • wymienione w treści niniejszego wniosku „koszty podróży współpracowników”, stanowią po stronie współpracowników należności ze źródła określonego w treści art. 13 pkt 8a updof.
 • Wydatki ponoszone na wynagrodzenia współpracowników oraz składki ZUS poniesione z tytułu tych wynagrodzeń dotyczą współpracowników Wnioskodawcy realizujących Prace B+R i stanowią po stronie współpracowników należności ze źródła określonego w treści art. 13 pkt 8a updof.


Narzędzia i wyposażenie biurowe stanowią środki trwałe podlegające amortyzacji zgodnie z art. 16a ustawy o CIT; narzędzia i wyposażenie mogą stanowić także niskocenne środki trwałe lub też materiały i surowce wykorzystywane w Pracach B+R bezpośrednio, w całości lub w części, jaka wynika z prowadzonej ewidencji wykorzystania zasobów na cele B+R;

Akcesoria komputerowe i produkty audiowizualne mogą stanowić środki trwałe podlegające amortyzacji zgodnie z art. 16a ustawy o CIT, ale również mogą to być niskocenne środki trwałe lub też materiały i surowce wykorzystywane w Pracach B+R bezpośrednio, w całości lub w części, jaka wynika z prowadzonej ewidencji wykorzystania zasobów na cele B+R;

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne były/są /będą wykorzystywane bądź wyłącznie do działalności B+R bądź w części (ustalonej na podstawie prowadzonej ewidencji wykorzystania zasobów na cele B+R).”


Zatem, w rozpatrywanej sprawie, stwierdzić należy, że wydatki poniesione przez Spółkę na wynagrodzenia i koszty składek z tytułu tych należności określonych w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, na rzecz pracowników zaangażowanych w realizację Prac B+R, które stanowią należności tych pracowników, o których mowa w art. 12 ust. 1 updof, tj.:

 • wynagrodzenia zasadnicze,
 • wynagrodzenia za godziny nadliczbowe,
 • różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona,
 • diety i inne należności za czas podróży służbowej,
 • świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych,
 • szkolenia pracowników zatrudnionych w celu realizacji Prac B+R, związane z prowadzeniem tych prac,
 • koszty dodatkowego ubezpieczenia medycznego pracowników zatrudnionych w celu realizacji Prac B+R,
 • koszty składek z tytułu tych należności określone w ustawie z dnia 13 października 1998 r. i o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 963 z późn. zm. dalej: „Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych”) – w części finansowanej przez Wnioskodawcę jako płatnika składek.


Spółka może uznać za koszty kwalifikowane, zgodnie z dyspozycją wskazaną w treści art. 18d ust 2 pkt 1 updop, podlegające odliczeniu od podstawy opodatkowania, w ramach przysługującego limitu – jednakże wyłącznie w takiej części, w jakiej czas przeznaczony na realizację działalności badawczo-rozwojowej pozostaje w ogólnym czasie pracy pracownika w danym miesiącu (tj. w części dotyczącej prac/zadań faktycznie realizowanych przez pracowników w ramach prac B+R),


Jednakże, podkreślić w tym miejscu należy, że jeżeli któryś z ww. składników, zostanie wypłacony za okres, w którym pracownicy faktycznie nie uczestniczyli/nie uczestniczą w ramach prac wchodzących w zakres działalności B+R, to zasadnym jest wyodrębnienie tej części lub całości wynagrodzenia oraz składek na ubezpieczenie społeczne od tego wynagrodzenia z ulgi badawczo-rozwojowej.


W świetle powyższego, stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania oznaczonego we wniosku Nr 2 – w tej części – należało więc uznać za prawidłowe.


Odliczeniu w ramach ulgi badawczo-rozwojowej, w myśl art. 18d ust. 1 w zw. z art. 18d ust. 2 pkt 1 updop, w rozpatrywanej sprawie, nie będą podlegać kwoty wynagrodzeń oraz składek od tych należności, określonych w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, proporcjonalnie przypisanych do dni nieobecności pracownika, tj.:

 • wynagrodzenie chorobowe,
 • wynagrodzenie za czas urlopu,
 • wynagrodzenie za dni wolne na opiekę nad dzieckiem itp.,

– gdyż pracownicy nie realizują wówczas faktycznie zadań w ramach pracach B+R.


W świetle powyższego, stanowisko Wnioskodawcy, w zakresie pytania oznaczonego we wniosku Nr 2 w części dotyczącej wynagrodzenia chorobowego, wynagrodzenia za czas urlopu, wynagrodzenia za dni wolne na opiekę nad dzieckiem – należy uznać za nieprawidłowe.


Odnosząc się do wydatków ponoszonych przez Wnioskodawcę na wynagrodzenia (w tym koszty podróży współpracowników) oraz składki współpracowników współpracujących z Wnioskodawcą zaangażowanych w realizacje prac B+R na podstawie umowy zlecenia, o dzieło oraz w ramach prowadzonej działalności gospodarczej:

 • które będą dla nich stanowić należności z tytułów, o których mowa w art. 13 pkt 8a updof, oraz
 • biorąc pod uwagę fakt, że wynagrodzenie z ww. tytułu nie obejmuje nieobecności (kiedy faktycznie nie realizują oni prac B+R),

stwierdzić należy, że poniesione w danym miesiącu należności z tytułów, o których mowa w art. 13 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, oraz sfinansowane przez płatnika składki z tytułu tych należności określone w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w takiej części, w jakiej czas przeznaczony na wykonanie usługi w zakresie działalności badawczo-rozwojowej pozostaje w całości czasu przeznaczonego na wykonanie usługi na podstawie umowy zlecenia, umowy o dzieło lub w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w danym miesiącu, tj. faktycznie uczestniczy/wykonuje usługi w pracach badawczo-rozwojowych, stosownie do treści art. 18d ust. 2 pkt 1a updop, stanowią u Wnioskodawcy koszty kwalifikowane, podlegające odliczeniu od podstawy opodatkowania, w ramach przysługującego limitu.


W tym miejscu podkreślenia wymaga, że organ w przedmiotowym zakresie przyjął za Wnioskodawcą, w odniesieniu do współpracowników zaangażowanych w prace B+R Spółki, że:

 • wymienione w treści niniejszego wniosku „koszty podróży współpracowników”, stanowią po stronie współpracowników należności ze źródła określonego w treści art. 13 pkt 8a updof.
 • Wydatki ponoszone na wynagrodzenia współpracowników oraz składki ZUS poniesione z tytułu tych wynagrodzeń dotyczą współpracowników Wnioskodawcy realizujących Prace B+R i stanowią po stronie współpracowników należności ze źródła określonego w treści art. 13 pkt 8a updof.


W świetle powyższego, stanowisko Wnioskodawcy w zakresie oznaczonego we wniosku Nr 2 – tej części – należało więc uznać za prawidłowe.


Z opisu zdarzenia przyszłego wynika, że „(…) narzędzia i wyposażenie biurowe stanowią środki trwałe podlegające amortyzacji zgodnie z art. 16a ustawy o CIT; narzędzia i wyposażenie mogą stanowić także niskocenne środki trwałe lub też materiały i surowce wykorzystywane w Pracach B+R bezpośrednio, w całości lub w części, jaka wynika z prowadzonej ewidencji wykorzystania zasobów na cele B+R; akcesoria komputerowe i produkty audiowizualne mogą stanowić środki trwałe podlegające amortyzacji zgodnie z art. 16a ustawy o CIT, ale również mogą to być niskocenne środki trwałe lub też materiały i surowce wykorzystywane w Pracach B+R bezpośrednio, w całości lub w części, jaka wynika z prowadzonej ewidencji wykorzystania zasobów na cele B+R; środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne były/są/będą wykorzystywane bądź wyłącznie do działalności B+R bądź w części (ustalonej na podstawie prowadzonej ewidencji wykorzystania zasobów na cele B+R.”


Odnosząc się do kosztów ponoszonych przez Wnioskodawcę na nabycie materiałów i surowców bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością B+R wykorzystywanych bezpośrednio w ww. działalności (przyjmując za Wnioskodawcą, że składniki te stanowią: „materiał” i „surowiec” a do czego kwalifikacji tut. Organ nie jest uprawniony) wykorzystywanych w ramach prac badawczo-rozwojowych, stwierdzić należy, że stosownie do treści art. 18d ust. 2 pkt 2 updop, wydatki te stanowią u Wnioskodawcy koszty kwalifikowane, w ramach przysługującego limitu.


Wyjaśnić jednakże należy, że koszty nabycia ww. materiałów i surowców, w całości, stanowią koszt kwalifikowany, w myśl ww. przepisu, jeżeli składniki te są rzeczywiście wykorzystywane jedynie do działalności badawczo-rozwojowej.


Natomiast w sytuacji, gdy ww. składniki będą częściowo wykorzystywane do działalności badawczo-rozwojowej a częściowo do bieżącej działalności – co znajduje odzwierciedlenie w rozpatrywanej sprawie – to w takim przypadku koszty nabycia ww. materiałów i surowców będą stanowić koszty kwalifikowane, tylko w takiej części, w jakiej ww. materiały i surowce będą służyć prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej.


W świetle powyższego, stanowisko Wnioskodawcy w zakresie oznaczonego we wniosku Nr 2 – w tej części – należało więc uznać za prawidłowe.


Wnioskodawca zamierza uznać również, za koszt kwalifikowany odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych oraz nabycie niskocennych środków trwałych.


Z brzmienia art. 18d ust. 3 updop wynika, że za koszty kwalifikowane uznaje się dokonywane w danym roku podatkowym, zaliczane do kosztów uzyskania przychodów, odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wykorzystywanych w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej, z wyłączeniem samochodów osobowych oraz budowli, budynków i lokali będących odrębną własnością (…).


Choć ustawodawca nie użył w treści art. 18d ust. 3 updop sformułowania „wyłącznie”, to jednoznacznie wskazał, że za ww. koszty kwalifikowane podatnicy mogą uznać dokonywane w danym roku podatkowym, zaliczane do kosztów uzyskania przychodów, odpisy amortyzacyjne od środków trwałych, jak i wartości niematerialnych i prawnych, jeżeli są one wykorzystywane w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej.


Wyjaśnić zatem należy, że powyższe sformułowanie oznacza, że odpisy amortyzacyjne od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, w całości, stanowią koszt kwalifikowany, w myśl ww. przepisu, jeżeli składniki te są rzeczywiście wykorzystywane jedynie do działalności badawczo-rozwojowej.


Natomiast w sytuacji, gdy ww. składniki będą częściowo wykorzystywane do działalności badawczo-rozwojowej a częściowo do bieżącej działalności – co znajduje odzwierciedlenie w rozpatrywanej sprawie – to w takim przypadku koszty odpisów amortyzacyjnych będą stanowić koszty kwalifikowane, tylko w takiej części, w jakiej środki trwałe będą służyć prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej.


Powyższe odnosi się także do niskocennych środków trwałych.


Zatem, z uwagi na fakt, że Wnioskodawca środki trwałe, wartości niematerialne i prawne oraz niskocenne środki trwałe wykorzystuje bądź zamierza wykorzystywać do działalności B+R oraz do działalności operacyjnej Spółka będzie uprawniona do uznania za koszt kwalifikowany w myśl 18d ust. 3 updop odpisy amortyzacyjne/koszty nabycia, w części, w jakiej rzeczywiście składniki te będą wykorzystywane jedynie do działalności B+R.


W świetle powyższego stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania oznaczonego nr 2 w tej części należy uznać za prawidłowe.


Ad. 3


Zgodnie z treścią art. 24d ust. 1 podatek od osiągniętego przez podatnika kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej wynosi 5% podstawy opodatkowania.


Kwalifikowane prawa własności intelektualnej zawarte są w zamkniętym katalogu opisanym w art. 24d ust. 2. Zgodnie z treścią tego przepisu kwalifikowanymi prawami własności intelektualnej są:

 1. patent,
 2. prawo ochronne na wzór użytkowy,
 3. prawo z rejestracji wzoru przemysłowego,
 4. prawo z rejestracji topografii układu scalonego,
 5. dodatkowe prawo ochronne dla patentu na produkt leczniczy lub produkt ochrony roślin,
 6. prawo z rejestracji produktu leczniczego i produktu leczniczego weterynaryjnego dopuszczonych do obrotu,
 7. wyłączne prawo, o którym mowa w ustawie z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin (Dz. U. z 2018 r. poz. 432),
 8. autorskie prawo do programu komputerowego

– podlegające ochronie prawnej na podstawie przepisów odrębnych ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, oraz innych umów międzynarodowych, których stroną jest Unia Europejska, których przedmiot ochrony został wytworzony, rozwinięty lub ulepszony przez podatnika w ramach prowadzonej przez niego działalności badawczo-rozwojowej.

Zgodnie z art. 24d ust. 3, podstawę opodatkowania stanowi suma kwalifikowanych dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej osiągniętych w roku podatkowym.


Sposób obliczenia wysokości kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej zawarty jest w art. 24d ust. 4. Zgodnie z treścią tego przepisu, wysokość kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej ustala się jako iloczyn dochodu z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej osiągniętego w roku podatkowym i wskaźnika obliczonego według wzoru:


(a+b)*1,3

a+b+c+d


w którym poszczególne litery oznaczają koszty faktycznie poniesione przez podatnika na:


a – prowadzoną bezpośrednio przez podatnika działalność badawczo-rozwojową związaną z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej,

b – nabycie wyników prac badawczo-rozwojowych związanych z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej, innych niż wymienione w lit. d, od podmiotu niepowiązanego w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 3,

c – nabycie wyników prac badawczo-rozwojowych związanych z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej, innych niż wymienione w lit. d, od podmiotu powiązanego w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4,

d – nabycie przez podatnika kwalifikowanego prawa własności intelektualnej.


Art. 24d ust. 5 stawi, że do kosztów, o których mowa w ust. 4, nie zalicza się kosztów, które nie są bezpośrednio związane z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej, w szczególności odsetek, opłat finansowych oraz kosztów związanych z nieruchomościami.

Zgodnie z treścią art. 24d ust. 7, dochodem (stratą) z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej jest osiągnięty przez podatnika w roku podatkowym dochód (strata):

 1. z opłat lub należności wynikających z umowy licencyjnej, która dotyczy kwalifikowanego prawa własności intelektualnej;
 2. ze sprzedaży kwalifikowanego prawa własności intelektualnej;
 3. z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej uwzględnionego w cenie sprzedaży produktu lub usługi;
 4. z odszkodowania za naruszenie praw wynikających z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, jeżeli zostało uzyskane w postępowaniu spornym, w tym postępowaniu sądowym albo arbitrażu.

Obowiązki podatników podlegających opodatkowaniu na podstawie art. 24d zostały określone w art. 24e updop. Art. 24e ust. 1 stanowi, że podatnicy podlegający opodatkowaniu na podstawie art. 24d są obowiązani:

 1. wyodrębnić każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej w prowadzonej ewidencji rachunkowej;
 2. prowadzić ewidencję rachunkową w sposób zapewniający ustalenie przychodów, kosztów uzyskania przychodów i dochodu (straty), przypadających na każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej;
 3. wyodrębnić koszty, o których mowa w art. 24d ust. 4, przypadające na każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej, w sposób zapewniający określenie kwalifikowanego dochodu;
 4. dokonywać zapisów w prowadzonej ewidencji rachunkowej w sposób zapewniający ustalenie łącznego dochodu z tych kwalifikowanych praw własności intelektualnej – w przypadku gdy podatnik wykorzystuje więcej niż jedno kwalifikowane prawo własności intelektualnej, a w prowadzonej ewidencji rachunkowej nie jest możliwe spełnienie warunków, o których mowa w pkt 2 i 3;
 5. dokonywać zapisów w prowadzonej ewidencji rachunkowej w sposób zapewniający ustalenie dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej w odniesieniu do tego produktu lub tej usługi albo do tych produktów lub tych usług – w przypadku gdy podatnik wykorzystuje jedno kwalifikowane prawo własności intelektualnej lub większą liczbę tych praw w produkcie lub usłudze albo w produktach lub usługach, a w prowadzonej ewidencji rachunkowej nie jest możliwe spełnienie warunków, o których mowa w pkt 2-4.

Zgodnie z art. 24e ust. 2, w przypadku gdy na podstawie ewidencji rachunkowej nie jest możliwe ustalenie dochodu (straty) z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, podatnik jest obowiązany do zapłaty podatku zgodnie z art. 19.


W tym miejscu warto przytoczyć fragment uzasadnienia do ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Druk nr 2860), z którego wynika cel wprowadzenia art. 24d updop. Z uzasadnienia wynika, że:

Proponowane w projekcie ustawy rozwiązanie polega na preferencyjnym opodatkowaniu 5% stawką podatkową dochodów uzyskiwanych przez podatnika z praw własności intelektualnej, których podatnik jest właścicielem, współwłaścicielem, użytkownikiem lub posiada prawa do korzystania z nich na podstawie umowy licencyjnej i, które są chronione na podstawie obowiązującego prawa krajowego lub międzynarodowego przez m.in. patent, dodatkowe prawo ochronne na wzór użytkowy czy prawo z rejestracji wzoru przemysłowego, zwane dalej „kwalifikowanymi prawami własności intelektualnej”.


Projekt przewiduje również możliwość skorzystania z ulgi Innovation Box w sytuacji, gdy podatnik dokona zakupu kwalifikowanych praw własności intelektualnej, o których mowa powyżej, pod warunkiem, iż następnie poniesie on koszty związane z rozwojem lub ulepszeniem nabytego prawa.


Dochodem kwalifikującym się do ulgi Innovation Box jest dochód uzyskany z tytułu należności/opłat licencyjnych lub innych należności związanych z wykorzystywaniem kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, dochód ze sprzedaży kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, jak również, co istotne, dochód z tego aktywa uwzględniony w cenie sprzedaży lub usługi określany na zasadzie ceny rynkowej.


Warunkiem koniecznym dla skorzystania z projektowanej preferencji jest wymóg prowadzenia przez podatnika działalności badawczo-rozwojowej bezpośrednio związanej z wytworzeniem, komercjalizacją, rozwojem lub ulepszeniem kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, co stanowi wyraz realizacji zasady nexus. Poziom dochodu z IP kwalifikowanego do zastosowania preferencyjnej stawki opodatkowania będzie wyliczany przy zastosowania formuły (wzoru) wynikającej z raportu nr 5 BEPS. Projekt przewiduje również możliwość zlecenia wykonania prac badawczo-rozwojowych innym podmiotom, zarówno niepowiązanym jak i powiązanym.

Podatnik, który będzie chciał skorzystać z projektowanej preferencji będzie zobowiązany prowadzić szczegółową ewidencję rachunkową w sposób umożliwiający obliczenie podstawy opodatkowania, w tym powiązanie ponoszonych kosztów prac badawczo-rozwojowych z osiąganymi dochodami z praw IP powstałymi w wyniku przeprowadzenia tych prac.

Należy podkreślić, że stosowanie tej ulgi (niższej stawki podatku do kwalifikowanych dochodów) będzie prawem, a nie obowiązkiem podatnika. Jest to o tyle istotne, gdyż z korzystaniem z ulgi wiążą się, bądź co bądź, dodatkowe obowiązki po stronie podatników, w szczególności wspomniany wyżej obowiązek prowadzenia ewidencji pozwalającej na monitorowanie i śledzenia efektów prac B+R.

Podatnik będzie miał możliwość stosowania przedmiotowej ulgi przez cały okres trwania ochrony prawnej kwalifikowanych praw własności intelektualnej. W przypadku tych aktywów, które podlegają procedurze zgłoszenia/rejestracji, podatnik będzie mógł skorzystać z preferencji podatkowej od momentu zgłoszenia lub złożenia wniosku o rejestrację (obowiązek zwrotu kwoty ulgi w przypadku wycofania wniosku, odmowy udzielenia prawa lub odrzucenia wniosku o rejestrację).


Z opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca prowadzi działalność badawczo-rozwojową bezpośrednio związaną z wytworzeniem, rozwojem i ulepszeniem kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, jakim jest prawo do programu komputerowego, a także, że Wnioskodawca zapewni odpowiednią ewidencję rachunkową w sposób umożliwiający obliczenie podstawy opodatkowania, w tym powiązanie ponoszonych kosztów prac badawczo-rozwojowych z osiąganymi dochodami z praw własności intelektualnej powstałymi w wyniku przeprowadzenia tych prac.


Autorskie prawo do programu komputerowego (gry video) wyprodukowanego przez Spółkę będzie podlegało ochronie na podstawie art. 74 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1191 z późn. zm.)


Z uwagi na treść wyżej powołanych przepisów, uzasadnienia do ich wprowadzenia, a także z uwagi na opis zdarzenia przyszłego, stwierdzić należy, że stanowisko Wnioskodawcy w zakresie możliwości skorzystania przez Wnioskodawcę z przewidzianej w art. 24d ust. 1 updop preferencyjnej 5-procentowej stawki opodatkowania, jest prawidłowe.


Ponadto, zastrzec w tym miejscu należy, że tut. Organ odnosząc się do wynagrodzeń przysługujących współpracownikom (wynikających z umów zlecenia, o dzieło oraz w ramach prowadzonej działalności gospodarczej) przyjął za Wnioskodawcą , że należności wynikające z ww. tytułów stanowią po stronie współpracowników źródło określone w treści art. 13 pkt 8a updof.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.


Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;
 3. z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych (art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej).


Powyższe unormowania należy odczytywać łącznie z przepisami art. 33 ustawy z 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2193), wprowadzającymi regulacje intertemporalne.

Interpretacja zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.


Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2018 r., poz. 1302, z późn. zm.). Skargę wnosi się w dwóch egzemplarzach (art. 47 § 1 ww. ustawy) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała lub drogą elektroniczną na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 54 § 1a ww. ustawy), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy). W przypadku pism i załączników wnoszonych w formie dokumentu elektronicznego odpisów nie dołącza się (art. 47 § 3 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.


doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj