Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej
0114-KDIP2-1.4010.293.2019.1.JF
z 31 lipca 2019 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA


Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r., poz. 900, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 28 czerwca 2019 r. (data wpływu 2 lipca 2019 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych dla Wnioskodawcy w związku z planowanym podziałem przez wydzielenie – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 lipca 2019 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych dla Wnioskodawcy w związku z planowanym podziałem przez wydzielenie.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Sp. z o.o. (dalej: „X. Z. Polska” lub „Spółka Przejmująca” lub „Wnioskodawca”) jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych oraz rezydentem podatkowym w Polsce i podlega w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu.


Wnioskodawca należy do międzynarodowej grupy kapitałowej X. (dalej: „Grupa” lub „X.”), będącej producentem oraz dystrybutorem dóbr konsumpcyjnych. W skład Grupy wchodzi wiele podmiotów z siedzibą w wielu różnych krajach w Europie i na świecie.


Reorganizacja Grupy na świecie - perspektywa globalna

Poniższy opis przedstawia planowaną reorganizację na poziomie Grupy, natomiast opis zdarzenia przyszłego na poziomie Polski znajduje się w kolejnych sekcjach.

18 października 2017 r. Grupa ogłosiła decyzję o strategicznej reorganizacji swojego globalnego biznesu (dalej: „Reorganizacja”), której celem jest stworzenie warunków dla trwałego wzrostu („sustainable outperformance”). W ramach Reorganizacji, Grupa utworzyła dwie wyspecjalizowane i samodzielne globalne jednostki biznesowe („business units”) / segmenty biznesowe, tj. segment / jednostkę, która obejmuje przede wszystkim produkcję i dystrybucję produktów leczniczych, wyrobów medycznych i kosmetyków („H.”), oraz segment / jednostkę, która obejmuje produkcję i dystrybucję artykułów gospodarstwa domowego oraz środków higieny osobistej („Z.”) - tak by możliwe było podejmowanie przez te jednostki samodzielnych decyzji w celu zapewnienia maksymalnego wzrostu i przychodów efektywnie i w krótkim czasie w ramach danego obszaru działalności, poprzez kierownictwo odrębnych dedykowanych globalnych zespołów kierowniczych. Do każdego segmentu przyporządkowano marki produkowanych i dystrybuowanych przez Grupę produktów. Reorganizacja realizowana jest w skali całego świata w ponad 50 krajach.

Decyzja o Reorganizacji o globalnym zasięgu została podjęta na poziomie spółki matki Grupy, tj. B. (dalej: ,,B.”). Decyzja ta jest konsekwencją wieloletniego planu strategicznego Grupy, stanowiącego odpowiedź na zaostrzającą się konkurencję na rynku. B. jest bezpośrednim udziałowcem spółki P. (dalej: „P.”) i jest notowana na Londyńskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.

W ciągu ostatnich 10 lat Grupa odnotowała znaczący wzrost, głównie w wyniku transakcji przejęcia spółek / marek związanych z produkcją/ dystrybucją produktów leczniczych, wyrobów medycznych i kosmetyków. Obok wzrostu i dywersyfikacji portfela Grupy, rezultatem tych transakcji jest powstanie „silosów” w sensie geograficznym, pojawienie się dodatkowych trudności i podejścia do działalności operacyjnej zorientowanego „do wewnątrz”. Dodatkowo należy uwzględnić gwałtowne zmiany, jakie zaszły w otoczeniu Grupy, w tym w obszarze zachowań konsumenckich w odniesieniu do kanałów cyfrowych i e-handlu, pojawienie się bardziej inteligentnych i wyspecjalizowanych firm konkurencyjnych oraz ogólną dynamikę środowiska makroekonomicznego. W tym kontekście Grupa zainicjowała proces reorganizacji, by zapewnić lepsze pozycjonowanie Grupy, jej pracowników i marek, co ma doprowadzić do ożywienia wzrostu i lepszych wyników w skali globalnej.

W czerwcu 2017 roku Grupa przejęła grupę N., będącą właścicielem uznanych na całym świecie marek konsumenckich mlek modyfikowanych dla niemowląt i specjalistycznych produktów żywieniowych, co stanowi naturalne rozszerzenie portfela H. Grupy X. Transakcja ta stworzyła możliwość zapewnienia dalszego wzrostu działalności segmentu H. dzięki utworzeniu jednej dedykowanej jednostki H. skoncentrowanej na zarządzaniu działalnością H., pozwalając na wykorzystanie efektu synergii działalności H. Grupy X. i grupy N.

W ostatnich latach przychody uzyskiwane globalnie z działalności Z. spadły poniżej oczekiwań Grupy, a udział w rynku tych produktów zmniejszył się, po części dlatego, iż marki przypisane do Z. zakorzenione są na rozwiniętych rynkach o niskim wzroście, a częściowo dlatego, że Grupa w ciągu ostatniej dekady nadała strategiczny priorytet markom H.. Ponadto, jednostka Z. nie dostosowała się do rewolucyjnych zmian mających wpływ na konkurencję na rynku, takich jak e-handel oraz pojawienie się mniejszych graczy „digital” na rynku lokalnym bazujących na bezpośredniej relacji z klientem. Nawyki konsumenckie w segmencie artykułów gospodarstwa domowego i środków higieny osobistej uległy zmianie, ale jednostka Z. nie zdołała się do nich dostosować.

Baza klientów, konkurencja, modele wzrostu, strumienie innowacyjne oraz strategie go-to-market (w tym kanały cyfrowe i e-handel) działalności H. i działalności Z. są znacząco odmienne. Istotne różnice między tymi segmentami dotyczą również obszaru produkcji, marketingu, wymogów regulacyjnych i sprzedaży na rzecz konsumentów produktów każdej z tych działalności (Na przykład otoczenie regulacyjne produktów zdrowotnych dla konsumentów, takich jak stosowane w leczeniu choroby lub jako suplementy odżywiania, jest znacząco inne niż otoczenie regulacyjne artykułów gospodarstwa domowego, takich jak środki czyszczące). W związku z tym Grupa jest zdania, że wskazane / preferowane jest prowadzenie każdego z tych obszarów działalności odrębnie i niezależnie od siebie.

W odpowiedzi na powyższe, Grupa utworzyła dwie niezależne, wyspecjalizowane i sprawnie działające globalne jednostki biznesowe, które będą podejmowały samodzielne decyzje w celu zwiększenia innowacyjności i zapewnienia maksymalnego wzrostu dla każdej z nich indywidualnie, przy jednoczesnym zapewnieniu korzyści skali „jednej Grupy X.”, co ma zwiększyć przychody. Oczekuje się, że rozdzielenie tych dwóch segmentów, w tym przypisanej do każdego z nich kadry kierowniczej i zespołu operacyjnego, w połączeniu z raportowaniem bezpośrednio do nadzorujących je globalnych zespołów kierowniczych, również przyczyni się do przyspieszenia procesu wprowadzania innowacji rynkowych i usprawnienia podejmowania decyzji dla każdego segmentu.

Każda z jednostek będzie dysponować „masą krytyczną” na kluczowych rynkach i w konsekwencji platformą do „zdobywania rynku” („win in the market”). H. i Z. nie byłyby jednak dobrze pozycjonowane do „zdobywania rynku”, jeśli musiałyby ze sobą konkurować w obszarze zasobów (np. wspólny personel sprzedaży i wspólne kierownictwo), tak jak to było w dotychczasowej strukturze organizacyjnej. Dzięki rozdzieleniu działalności H. i Z. i dostosowaniu każdego obszaru działalności w skali globalnej, samodzielny zespół kierowniczy każdej z tych jednostek będzie w stanie skoncentrować swoje wysiłki na swym własnym obszarze działalności i wykorzystywać związaną z tym wiedzę i doświadczenie. Każda jednostka będzie w szczególności skupiać się na rozwijaniu własnych umiejętności i personelu (np. poprzez tworzenie dedykowanych globalnych struktur sprzedażowych i dedykowanego kierownictwa globalnego), dzięki czemu nie będzie zmuszona do korzystania z zasobów innego segmentu działającego w odmiennym sektorze.

Jednostki biznesowe H. i Z. działały dotychczas w ramach tego samego podmiotu prawnego w danym kraju, co prowadziło do braku przejrzystości / jasnego wyodrębnienia tych dwóch rodzajów działalności, gdyż były one traktowane łącznie z punktu widzenia sprawozdawczości finansowej. Ponadto, dotychczasowa struktura własnościowa i model operacyjny stanowiły przeszkodę na drodze do bezpośredniej odpowiedzialności za wyniki uzyskiwane w ramach danego segmentu tj. H. i Z. W związku z powyższym, w celu umożliwienia osiągnięcia celu, jakim jest reorganizacja sposobu działania, Grupa realizuje projekt wyodrębnienia jednostek H. i Z. z punktu widzenia struktury własności kapitałowej w skali globalnej, w możliwym zakresie, tak by doprowadzić do wprowadzenia nowej, odrębnej struktury holdingowej, jak i raportowania, dla każdej z tych jednostek do poziomu B.. Oznacza to restrukturyzację struktury własnościowej biznesów pod dwie odrębne spółki holdingowe (posiadane przez X. plc, spółkę córkę B.), tj.:

 • spółkę T. Ltd. („T.”, nowo utworzoną spółkę w Wielkiej Brytanii) będącą docelowo właścicielem globalnej grupy H. i
 • spółkę Q. Ltd. („Q.”, nowo utworzoną spółkę w Wielkiej Brytanii) będącą docelowo właścicielem globalnej grupy Z.


Planowana struktura własnościowa i model operacyjny powinny pozwolić kierownictwu H. i Z. na lepsze zrozumienie i zwiększenie odpowiedzialności za ogólne wyniki każdej z jednostek biznesowych, w tym na zwiększenie przejrzystości w zakresie zyskowności danego segmentu, przepływów pieniężnych, sald kapitału obrotowego netto, aktywów własnych, zarówno z perspektywy lokalnej (krajowej), jak i globalnej. Pozwoli ona również na formalne rozdzielenie zarządczej i statutowej sprawozdawczości finansowej obu jednostek biznesowych, lepsze rozumienie wyników i lepszą ocenę każdej z jednostek biznesowych (np. w zakresie odpowiednich modelów wynagradzania pracowników). Zwiększenie przejrzystości jest ważne również dla skutecznej oceny możliwości rozwoju obu jednostek biznesowych, identyfikacji nieefektywności modelu operacyjnego, właściwego określania wynagrodzeń pracowniczych i poprawienia ogólnych wyników finansowych, za które kierownictwo będzie odpowiedzialne. Oddzielne jednostki biznesowe będą miały wyraźny rozdział sprawozdawczości zarządczej i odpowiedzialności z perspektywy globalnej, zwiększając tym samym koncentrację każdego zespołu kierowniczego na swojej linii biznesowej.

Reorganizacja w Polsce

Dystrybucja produktów Grupy na rynku polskim prowadzona jest przez X. (Poland) S.A. (dalej: „X. Polska” lub „Spółka Dzielona”), która jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych oraz rezydentem podatkowym w Polsce i podlega w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Spółka Dzielona jest jednocześnie zarejestrowanym w Polsce podatnikiem VAT czynnym. W dacie składania wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej akcjonariuszami w X. Polska są Y. B.V. (dalej: „Y.”), która posiada 68,92% akcji, W. B.V. (dalej: „W.”), która posiada 18,60% akcji oraz O. Limited (dalej: „O.”), która posiada 12,48% akcji w spółce X. Polska. Y. oraz W. są rezydentami podatkowymi w Holandii, a O. jest rezydentem podatkowym w Wielkiej Brytanii. Struktura własnościowa X. Polska zostanie w przyszłości uproszczona. Docelowo możliwe jest, że jedynym bezpośrednim akcjonariuszem X. Polska będzie Y. W szczególności planuje się, że O. przeniesie akcje w X. Polska na rzecz Y., co nastąpi jeszcze w 2019 r., przed podziałem przez wydzielenie opisanym poniżej w niniejszym wniosku.

W Polsce siedzibę posiada również A. Sp. z o.o. (dalej: „A.”), której głównym przedmiotem działalności jest produkcja towarów dla spółek powiązanych. Spółka ta produkuje przede wszystkim produkty Z. i dla wewnątrzgrupowych celów organizacyjnych znajduje się w segmencie Z. W marginalnym zakresie spółka ta produkuje towary dla segmentu H. (pod marką E...). Sprzedaż produktów H. stanowiła jedynie 2,6% przychodów za rok 2018 osiąganych przez A.. A. świadczy usługi na rzecz X. Polska w szczególności w zakresie usług finansowych, usług wynajmu powierzchni magazynowej, licencjonowania prawa do użytkowania znaku towarowego S..., a także usługi na rzecz innych spółek z Grupy.

100% udziałów w A. posiada X. Polska.

Jak wskazano powyżej, na poziomie Grupy, do każdego z dwóch segmentów - H. oraz Z., przyporządkowane są odpowiednie marki produktów dystrybuowanych przez Grupę, np. marki..., E... są przykładami marek przyporządkowanych do H., a marki… są przykładami marek przypisanych do Z.


Analogiczne przyporządkowanie zostało zastosowane w X. Polska. Dodatkowo, X. Polska zajmuje się dystrybucją produktów pod marką S..., której znak towarowy jest własnością A..

Obecnie, X. Polska prowadzi działalność gospodarczą w ramach dwóch wyodrębnionych jednostek organizacyjnych:

 • Działu zajmującego się dystrybucją głównie produktów leczniczych, wyrobów medycznych i kosmetyków pod markami H. (dalej: „Dział H.”), oraz
 • Działu zajmującego się dystrybucją artykułów gospodarstwa domowego oraz środków higieny osobistej pod markami Z. (dalej: „Dział Z.”).


Dla celów wewnątrzgrupowej sprawozdawczości zarządczej, budżetów i planów finansowych oraz celów organizacyjnych, działy te już od kilkunastu miesięcy funkcjonują jako odrębne jednostki organizacyjne, co zostanie formalnie potwierdzone uchwałą zarządu.


Zespół zarządzający Działem Z. składa raporty dotyczące działalności do odpowiednich globalnych jednostek Z. w ramach Grupy. Analogicznie wygląda sytuacja w odniesieniu do Działu H., tj. zespół zarządzający Działem H. składa raporty dotyczące działalności tego działu do odpowiednich globalnych jednostek H. w ramach Grupy.

Dział Z. samodzielnie decyduje o sprzedaży, marketingu i dostawach w ramach swoich potrzeb. Proces podejmowania decyzji w tym zakresie jest zależny od akceptacji dedykowanych pracowników Działu Z. w ramach ustalonego budżetu przydzielonego do jego działalności. Analogicznie odbywa się to w zakresie Działu H., tj. dział ten również samodzielnie decyduje o sprzedaży, marketingu i dostawach w ramach swoich potrzeb. Proces podejmowania decyzji w tym zakresie jest zależny od akceptacji dedykowanych pracowników Działu H. w ramach ustalonego budżetu przydzielonego do działalności danego Działu.

W celu realizacji swoich zadań, X. Polska jest w trakcie przypisywania składników materialnych (m.in. komputerów, sprzętu biurowego, samochodów), niematerialnych i odpowiednich zasobów kadrowych do Działu H. i Działu Z. (dalej: „Działy”). Każdy z Działów posiada oddzielnie funkcjonujące zespoły pracowników odpowiedzialnych za sprzedaż, marketing, dostawy, a także osobne zespoły prawne, controllingu, regulacyjne, IT oraz HR. Każdy z Działów posiada również odrębny zespół zarządzający, który jest odpowiedziany za dany Dział. X. Polska jest na etapie rozdzielania zespołów customer service, kontroli należności oraz administracji, które będą funkcjonowały oddzielnie nie później niż od 1 października 2019 r. Planowane jest również wprowadzenie od 1 października 2019 r., procedur i polityk wewnętrznych oddzielnie dla pracowników Działu H. oraz Działu Z. regulujących w szczególności świadczenia dodatkowe przyznawane pracownikom.

W związku z globalną Reorganizacją Grupy opisaną powyżej, na poziomie Polski planowany jest podział spółki X. Polska (dalej: „Podział”) poprzez przeniesienie części jej majątku do X. Z. Polska.


X. Z. Polska została zawiązana przez Y. oraz C. Ltd w dniu 14 lutego 2019 r. i zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 15 kwietnia 2019 r. Przed Podziałem, C. Ltd. dokona sprzedaży udziału w X. Z. Polska na rzecz Y.. W ramach globalnej reorganizacji Grupy, po Podziale planowane jest docelowo przeniesienie udziałów w Spółce Przejmującej (która otrzyma majątek związany z działalnością Z.) do spółki z Grupy z segmentu Z. w ramach uporządkowania struktury prawnej Grupy w dwa odrębne piony: H. oraz Z.

Jak wspomniano wcześniej, przed Podziałem dojdzie do zmian w strukturze własnościowej X. Polska, w wyniku których akcjonariuszami w Spółce Dzielonej na moment Podziału będą Y. i W. (dalej: „Akcjonariusze”).


Podział X. Polska nastąpi stosownie do postanowień art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu Spółek Handlowych (dalej: „K.S.H.”). W ramach Podziału część majątku X. Polska, jako spółki dzielonej, związana z Działem Z., zostanie przeniesiona na istniejącą spółkę, tj. X. Z. Polska, jako spółkę przejmującą, co stanowić będzie podział przez wydzielenie. Oczekiwane jest, że w ramach Podziału Akcjonariusze X. Polska (tj. podmioty, które będą miały akcje w X. Polska na dzień Podziału) otrzymają nowoutworzone udziały w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej, w łącznej wartości odpowiadającej wartości rynkowej części majątku X. Polska, która będzie przeniesiona do Spółki Przejmującej. Innymi słowy, łączna wartość udziałów, które zostaną przyznane Akcjonariuszom X. Polska na skutek Podziału, powinna odpowiadać wartości rynkowej majątku X. Polska związanego z Działem Z. podlegającego przeniesieniu do Spółki Przejmującej. Wartość rynkowa przenoszonego majątku, o której mowa powyżej, zostanie ustalona w oparciu o wycenę dokonaną przez niezależny podmiot na określony dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym zostanie złożony wniosek o ogłoszenie planu podziału w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (planuje się, że powyższy wniosek o ogłoszenie planu podziału zostanie złożony we wrześniu 2019 r., natomiast wycena zostanie dokonana na określony dzień sierpnia 2019 r.).

Na moment składania wniosku, nie są planowane ewentualne dopłaty, o których mowa w art. 529 § 3 i 4 K.S.H., tj. Spółka Przejmująca oraz Akcjonariusze X. Polska (obok nowych udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej) nie otrzymają jakichkolwiek dopłat w gotówce. Nowe udziały w Spółce Przejmującej zostaną przyznane Akcjonariuszom w proporcji odzwierciedlającej ich akcje posiadane w Spółce Dzielonej.

Podział nastąpi na podstawie uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Dzielonej i Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej.

Zgodnie z wymogami art. 536 § 1 K.S.H., zarządy Spółki Przejmującej i Spółki Dzielonej sporządzą pisemne sprawozdanie zawierające: uzasadnienie podziału, jego podstawy prawne i ekonomiczne, stosunek wymiany udziałów wraz z kryteriami ich podziału. W przypadku szczególnych trudności związanych z wyceną udziałów, sprawozdanie będzie wskazywać na te trudności.

Zgodnie z art. 530 § 2 K.S.H., podział następuje w dniu wpisu do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego spółki przejmującej (dzień wydzielenia). W przypadku planowanego Podziału będzie to dzień wpisu do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej (dalej: "Dzień Wydzielenia”). W Dniu Wydzielenia, część majątku Spółki Dzielonej związana z Działem Z., określona w planie podziału sporządzonym zgodnie z przepisami K.S.H., zostanie z mocy prawa przeniesiona z X. Polska na X. Z. Polska.

Oczekuje się, że podział zostanie sfinansowany z kapitału zakładowego i kapitałów własnych X. Polska innych niż kapitał zakładowy, tj. z kapitału zapasowego X. Polska. Kapitał zapasowy znajdujący się obecnie w Spółce Dzielonej składa się głównie z zysku wypracowanego w poprzednich latach.

Podział X. Polska zostanie dokonany poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą części majątku Spółki Dzielonej związanej z Działem Z., w tym w szczególności przypisanych do Działu Z. środków trwałych, umów związanych z prowadzoną działalnością (w tym umów handlowych, umów cywilnoprawnych itp.), udziałów w A., części środków pieniężnych X. Polska alokowanych do Działu Z., należności związanych z prowadzoną działalnością i zobowiązań. W wyniku Podziału dojdzie także do przejścia części zakładu pracy X. Polska związanego z Działem Z. zgodnie z art. 231 Kodeksu pracy, w wyniku którego Spółka Przejmująca stanie się z mocy prawa stroną w stosunkach pracy z pracownikami Spółki Dzielonej, alokowanych do Działu Z.. W X. Polska pozostanie natomiast część majątku Spółki Dzielonej stanowiąca Dział H. wraz z przypisanymi mu składnikami majątku X. Polska związanymi z Działem H., w tym w szczególności środkami trwałymi, umowami związanymi z prowadzoną działalnością (w tym umowami handlowymi, umowami cywilnoprawnymi itp.), częścią środków pieniężnych, pracownikami, należnościami oraz zobowiązaniami związanymi z prowadzoną działalnością.

Obecnie oczekiwane jest, że Dzień Wydzielenia przypadnie na 3 lutego 2020 roku lub później.

Planuje się, że na Dzień Wydzielenia wyodrębnione i przenoszone na rzecz Spółki Przejmującej składniki materialne i niematerialne alokowane do Działu Z. będą składać się w szczególności z następujących elementów:

 1. Personel (w tym pracownicy i współpracownicy) posiadający odpowiednie kompetencje i doświadczenie, przypisany do Działu Z., składający się z zespołów pracowników odpowiedzialnych za sprzedaż, marketing, dostawy, a także zespół prawny, regulacyjny, finansowy, controllingu, IT, customer service, kontroli należności, administracji oraz zespół HR, wraz z prawami, obowiązkami, wierzytelnościami i zobowiązaniami wynikającymi z umów o pracę lub umów cywilnoprawnych (w tym rezerwy na zobowiązania pracownicze dotyczące alokowanego personelu), na podstawie których ww. osoby fizyczne świadczyły pracę lub świadczyły usługi związane z Działem Z. w X. Polska.
 2. Środki trwałe, w tym komputery, sprzęt biurowy, meble i samochody przypisane do Działu Z.
 3. Rachunki bankowe oraz depozytowe dedykowane do Działu Z. wraz ze środkami pieniężnymi alokowanymi do Działu Z.
 4. Prawa i obowiązki wynikające z umów zawartych z klientami X. Polska, które dotyczą Działu Z.

Część umów zawartych przez X. Polska dotyczy wyłącznie Działu H. albo Działu Z. i są one odpowiednio alokowane do Działu H. albo Działu Z.. Umowy dotyczące Działu Z. zostaną przeniesione do Spółki Przejmującej w ramach tzw. sukcesji generalnej zgodnie z art. 531 K.S.H., tj. stroną tych umów w miejsce X. Polska zostanie Spółka Przejmująca bez konieczności uzyskiwania zgód kontrahentów (klientów) X. Polska na przeniesienie praw i obowiązków wynikających z tych umów (jednakże umowy te mogą przewidywać określone obowiązki notyfikacyjne w związku z planowanym Podziałem).

Na dzień składania wniosku, z powodów praktycznych, jest też znaczna ilość umów z klientami (które zazwyczaj negocjowane są na okres jednego roku), która jest wspólna dla obu Działów tj. obejmuje swoim zakresem zarówno sprzedaż produktów pod markami dotyczącymi Działu Z., jak i Działu H.. Umowy te będą renegocjowane, tak aby prawa i obowiązki w zakresie Działu Z. po Podziale dotyczyły X. Z. Polska. W tym celu X. Polska zamierza negocjować z klientami podpisanie trójstronnych aneksów (wiążących X. Polska, X. Z. Polska oraz danego klienta), na podstawie których przedmiot istniejących umów zostanie ograniczony do działalności Działu H. (w tym zakresie umowy będą wiązać X. Polska i klienta po planowanym Podziale) lub Działu Z. (w tym zakresie umowy zostaną przeniesione w wyniku Podziału na Spółkę Przejmującą i będą wiązać po planowanym Podziale Spółkę Przejmującą i klienta), natomiast w zakresie działalności odpowiednio Działu Z. lub Działu H. (w zależności do którego Działu istniejąca umowa zostanie ograniczona) - aneks będzie stanowił zawarcie odrębnej umowy pomiędzy odpowiednio X. Z. Polska lub X. Polska a klientem, która będzie obowiązywać od momentu Podziału. Alternatywnie, w zależności od sytuacji biznesowej i negocjacji z kontrahentami, w odniesieniu do części umów z klientami, które są wspólne dla Działu H. oraz Z., X. Polska planuje również renegocjowanie umów, w wyniku czego zakres obecnie obowiązujących umów zostanie ograniczony wyłącznie do jednego z Działów, tj. H. lub Z., a w odniesieniu do drugiego z Działów, odpowiednio przez X. Polska albo X. Z. Polska, zostanie zawarta odrębna umowa z danym klientem.


 1. Należności i zobowiązania związane z ww. umowami sprzedażowymi, alokowane do Działu Z.

W związku z faktem, że znaczna ilość umów z klientami jest obecnie wspólna dla obu Działów, a wystawiane faktury na tych klientów dotyczą zarówno produktów H., jak i produktów Z., planowane są zmiany w zasadach składania zamówień i związane z tym zmiany w systemie księgowym SAP, które umożliwią automatyczne wyodrębnienie należności dotyczących Działu Z. oraz Działu H. Obecnie na wystawianych fakturach są wyszczególnione pozycje dotyczące poszczególnych towarów / marek i możliwe jest alokowanie należności do odpowiednich Działów, niemniej jednak wymaga to pracochłonnej analizy poszczególnych pozycji na fakturach. Po wprowadzeniu ww. zmian (które są planowane na 1 października 2019 r.) oraz uzyskaniu zgód klientów na otrzymywanie oddzielnych faktur dotyczących obu Działów, faktury będą wystawiane osobno dla obu Działów. W konsekwencji, po uruchomieniu zmian w systemie księgowym należności wynikające z faktur będą księgowane osobno dla obu Działów. W zakresie należności i zobowiązań wynikających z faktur wystawionych przed 1 października 2019 r., lub faktur, w przypadku których klienci nie zgodzili się na składanie odrębnych zamówień na produkty Z. oraz H., alokacja będzie dokonywana na podstawie manualnej weryfikacji poszczególnych pozycji lub zastosowania klucza alokacji (np. przychodowego). Wierzytelności i zobowiązania związane z umowami sprzedażowymi i alokowane do Działu Z. zostaną przeniesione do Spółki Przejmującej.


 1. Wszelkie prawa i obowiązki oraz należności i zobowiązania wynikające z umowy dystrybucyjnej z grupowym dostawcą produktów Z. - X. B.V. Ponieważ umowa ta dotyczy jedynie produktów Z., z umowy tej obecnie korzysta jedynie Dział Z.
 2. Prawa i obowiązki wynikające z umów z dostawcami zewnętrznymi (w tym dotyczące dostawy kontraktów terminowych sprzedaży euro oraz tzw. mediów, usług obsługi magazynów, usług transportowych, doradców zewnętrznych, agencji marketingowych, jak również usług świadczonych przez podmioty z Grupy) w zakresie związanym z prowadzeniem działalności przez Dział Z., w tym zobowiązania Działu Z. w stosunku do swoich kontrahentów (co do zasady, obejmujące zobowiązania finansowe powstałe przed Dniem Wydzielenia). Znaczna część umów zawarta przez X. Polska z dostawcami zewnętrznymi obejmuje oba Działy (w związku z tym, że podmiotem prawnym jest X. Polska, a nie wewnętrzne jednostki organizacyjne). W przypadku kontrahentów, którzy nie zgodzą się przed Podziałem na zawarcie odrębnych umów odpowiednio w zakresie Działu H. i Działu Z. funkcjonujących w ramach jednego podmiotu prawnego (X. Polska), Spółka Przejmująca zawrze odrębne umowy z dostawcami zewnętrznymi.
 3. Decyzje administracyjne, pozwolenia i zezwolenia związane z działalnością Działu Z., w zakresie, w jakim pod względem prawnym będzie możliwe ich przeniesienie do Spółki Przejmującej.

X. Polska posiada pozwolenia na obrót produktami biobójczymi, o których mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r., o produktach biobójczych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2231; dalej: ustawa o produktach biobójczych). Pozwolenia te są wykorzystywane w działalności Działu Z.. W związku z przeniesieniem działalności Działu Z. do X. Z. Polska planowane jest dokonanie przerejestrowania pozwoleń wydanych na rzecz X. Polska na X. Z. Polska w odpowiednim urzędzie (tj. złożenie wniosków o dokonanie zmiany podmiotu odpowiedzialnego zgodnie z ustawą o produktach biobójczych i wydanie przez urząd pozwolenia na obrót na rzecz podmiotu odpowiedzialnego wstępującego w prawa i obowiązki dotychczasowego podmiotu odpowiedzialnego). Alternatywnie, X. Z. Polska wystąpi o nowe pozwolenia na obrót. Sposób postępowania będzie ustalany każdorazowo w odniesieniu do danego pozwolenia, w zależności od możliwości prawnych i biznesowych (w tym kosztów związanych z uzyskaniem pozwolenia i ewentualnymi kosztami obowiązkowego ściągnięcia zapasów z rynku). Dodatkowo, w celu zabezpieczenia możliwości sprzedawania produktów biobójczych przez X. Z. Polska w okresie przejściowym (między Dniem Wydzielenia a dniem wpisania Spółki Przejmującej jako podmiotu odpowiedzialnego i/lub posiadacza ww. pozwoleń i zezwoleń, w sytuacji gdyby postępowania w urzędzie uległy przedłużeniu), planowane jest podpisanie umowy pomiędzy X. Polska i X. Z. Polska dotyczącej korzystania przez X. Z. Polska z pozwoleń lub zezwoleń, których posiadaczem jest X. Polska.

 1. Prawo do korzystania z programu SAP - Spółka Przejmująca będzie korzystała z licencji SAP udzielonej na podstawie ramowej umowy zawartej pomiędzy spółką z Grupy a zewnętrznym dostawcą licencji.
 2. 100% udziałów w A., spółce alokowanej do segmentu Z. w ramach struktur organizacyjnych Grupy.
 3. Umowa zawarta z A. dotycząca usług finansowych, w zakresie w jakim A. świadczy usługi na rzecz Działu Z.

Umowa ta, zawarta przez X. Polska, na dzień składania wniosku dotyczy obu Działów. Prawa i obowiązki (oraz należności / zobowiązania) wynikające z umowy zostaną przeniesione na Spółkę Przejmującą, natomiast Spółka Dzielona rozważa obecnie zawarcie nowej umowy na usługi finansowe z innym podmiotem po Dniu Wydzielenia.


 1. Umowa wynajmu powierzchni magazynów z A. oraz dostawcami zewnętrznymi w zakresie, w jakim dotyczy Z.

Obecnie zarówno X. Polska, jak i X. Z. Polska posiadają zawarte umowy dotyczące wynajmu powierzchni od A.. Umowa zawarta przez X. Polska dotyczy na dzień składania niniejszego wniosku o wydanie interpretacji obu Działów. Umowa zawarta przez X. Z. Polska dotyczy wynajmu powierzchni administracyjnej w budynku magazynu A.. Do ww. umów zostaną sporządzone aneksy, tak by odzwierciedlić zmianę w zakresie zapotrzebowania na powierzchnię magazynową i administracyjną po Podziale, wynikającą z faktu, że X. Z. Polska przejmie Dział Z.

Umowy z dostawcami zewnętrznymi, w zakresie jakim dotyczą działalności Z. zostaną alokowane do Działu Z. i przeniesione na X. Z. Polska.


 1. Zobowiązania i rezerwy związane z bieżącą działalnością Działu Z.

O ile faktycznie będą występowały na Dzień Wydzielenia, rezerwy i zobowiązania bezpośrednio związane z działalnością Działu Z. zostaną przeniesione na Spółkę Przejmującą (w zakresie w jakim obowiązujące przepisy prawne będą pozwalały na przeniesienie poszczególnych pozycji).


 1. Zapasy dotyczące Działu Z.

Spółka Przejmująca będzie miała siedzibę operacyjną w tym samym budynku, w którym mieści się siedziba Spółki Dzielonej. Niemniej jednak, Spółka Przejmująca zawrze oddzielną umowę najmu z właścicielem budynku, która będzie obejmować pomieszczenia zajmowane przez Spółkę Przejmującą oraz części wspólne, z których Spółka Przejmująca będzie korzystać. Umowa najmu zawarta przez X. Polska będzie odpowiednio dostosowana. Spółka Przejmująca oraz Spółka Dzielona nie planują zawierania umowy podnajmu. Przed Dniem Wydzielenia X. Polska przypisze meble odpowiednio do Działu H. i Działu Z., w zależności od tego w której części biura się znajdują (dedykowanej do Działu H. / Działu Z.). W przypadku powierzchni wspólnej wynajmowanej od właściciela budynku (recepcja, kuchnia), podział mebli na powierzchni wspólnej zostanie dokonany kluczem alokacji. W przypadku mebli z powierzchni wspólnej wykorzystywanych przez oba Działy (np. w aneksie kuchennym), dokonane mogą zostać też odpowiednie rozliczenia między Działami, a po Podziale - między spółkami.

Dodatkowo, X. Polska posiada umowę najmu powierzchni biurowej w innej lokalizacji niż biuro wspomniane wyżej, dedykowanej tylko dla zespołu G., który pozostanie w Dziale H. (X. Polska po Podziale). Statutowa siedziba Spółki Dzielonej oraz Spółki Przejmującej znajdują się w N. Obie spółki wynajmują powierzchnię od A., która jest właścicielem nieruchomości (na podstawie odrębnych umów).

Co do zasady, Spółka Przejmująca i Dzielona nie powinny świadczyć wzajemnie na swoją rzecz usług po Podziale. Zarówno Spółka Przejmująca, jak i Spółka Dzielona, będą posiadały swoje własne zespoły odpowiedzialne za sprzedaż, marketing, dostawy, a także zespół prawny, regulacyjny, finansowy, controllingu, IT, customer service, kontroli należności, administracji oraz zespół HR. Jedynie w sytuacji, gdy zatrudnienie odrębnego pracownika nie byłoby uzasadnione z perspektywy biznesowej, dana funkcja wykonywana będzie przez pracownika w ramach jednej spółki, natomiast druga spółka będzie nabywała te usługi od pierwszej spółki. Na Dzień Wydzielenia planuje się, że dotyczyć to będzie jednego wykwalifikowanego pracownika odpowiedzialnego za obsługę programu SAP (EE Turbo Implementation and SAP Improvement Manager), który zaalokowany zostanie do Działu Z.. W związku z jego pracą wykonywaną na rzecz Działu H., po Podziale X. Z. Polska świadczyć będzie usługi na rzecz X. Polska w tym zakresie.

W zależności od zapotrzebowania, X. Polska oraz X. Z. Polska będą również nabywać usługi (np. usługi księgowe, prawne, rozliczeń i inne) od innych podmiotów. Wszelkie takie usługi będą nabywane przez każdą ze spółek we własnym zakresie. Spółki mogą korzystać z tych samych dostawców usług (w tym spółek powiązanych z X. Polska oraz X. Z. Polska).


Jak wskazano w punkcie 7 powyżej, niektóre czynności wymagane do prowadzenia działalności przez Spółkę Przejmującą będą wykonywane na podstawie nowych umów z dostawcami zewnętrznymi zawartych przez Spółkę Przejmującą.


Na Dzień Wydzielenia wyodrębnione i pozostające w Spółce Dzielonej składniki materialne i niematerialne alokowane do Działu H. będą składać się w szczególności z następujących elementów:

 1. Personel (w tym pracownicy i współpracownicy) posiadający odpowiednie kompetencje i doświadczenie, przypisany do Działu H., składający się z zespołów pracowników odpowiedzialnych za sprzedaż, marketing, dostawy, a także zespół prawny, regulacyjny, finansowy, controllingu, IT, customer service, kontroli należności, administracji oraz zespół HR, G. i S... Team wraz z prawami, obowiązkami, wierzytelnościami i zobowiązaniami wynikającymi z umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych (w tym rezerwy na zobowiązania pracownicze dotyczące alokowanego personelu), na podstawie których ww. osoby fizyczne świadczyły pracę lub świadczyły usługi związane z Działem H. w X. Polska.
 2. Środki trwałe, w tym komputery, sprzęt biurowy, meble i samochody przypisane do Działu H.
 3. Rachunki bankowe oraz depozytowe dedykowane do Działu H. wraz ze środkami pieniężnymi przypisanymi do Działu H.
 4. Prawa i obowiązki wynikające z umów zawartych z klientami X. Polska, które dotyczą Działu H.

Część umów zawartych przez X. Polska dotyczy wyłącznie Działu H. albo Działu Z. i są one odpowiednio alokowane do Działu H. albo Działu Z.. Umowy dotyczące Działu H. pozostaną w X. Polska.

Na dzień składania wniosku, z powodów praktycznych, jest też znaczna ilość umów z klientami (które zazwyczaj negocjowane są na okres jednego roku), która jest wspólna dla obu Działów tj. obejmuje swoim zakresem zarówno sprzedaż produktów pod markami dotyczącymi Działu Z., jak i Działu H.. Umowy te będą renegocjowane, tak aby prawa i obowiązki w zakresie Działu H. po Podziale dotyczyły X. Polska. W tym celu X. Polska zamierza negocjować z klientami podpisanie trójstronnych aneksów (wiążących X. Polska, X. Z. Polska oraz danego klienta), na podstawie których przedmiot istniejących umów zostanie ograniczony do działalności Działu H. (w tym zakresie umowy będą wiązać X. Polska i klienta po planowanym Podziale) lub Działu Z. (w tym zakresie umowy zostaną przeniesione w wyniku Podziału na Spółkę Przejmującą i będą wiązać po planowanym Podziale Spółkę Przejmującą i klienta), natomiast w zakresie działalności odpowiednio Działu Z. lub Działu H. (w zależności od tego, do którego Działu istniejąca umowa zostanie ograniczona) - aneks będzie stanowił zawarcie odrębnej umowy pomiędzy odpowiednio X. Z. Polska lub X. Polska a klientem, która będzie obowiązywać od momentu Podziału. Alternatywnie, w zależności od sytuacji biznesowej i negocjacji z kontrahentami, w odniesieniu do części umów z klientami, które są wspólne dla Działu H. oraz Z., X. Polska planuje również renegocjowanie umów, w wyniku czego zakres obecnie obowiązujących umów zostanie ograniczony wyłącznie do jednego z Działów, tj. H. lub Z., a w odniesieniu do drugiego z Działów, odpowiednio przez X. Polska albo X. Z. Polska, zostanie zawarta odrębna umowa z danym klientem.


 1. Należności i zobowiązania związane z umowami sprzedażowymi w zakresie jakim dotyczą Działu H.

W związku z faktem, że znaczna ilość umów z klientami jest obecnie wspólna dla obu Działów, a wystawiane faktury na tych klientów dotyczą zarówno produktów H., jak i produktów Z., planowane są zmiany w zasadach składania zamówień i związane z tym zmiany w systemie księgowym SAP, które umożliwią automatyczne wyodrębnienie należności dotyczących Działu Z. oraz Działu H.. Obecnie na wystawianych fakturach są wyszczególnione pozycje dotyczące poszczególnych towarów / marek i możliwe jest alokowanie należności do odpowiednich Działów, niemniej jednak wymaga to pracochłonnej analizy poszczególnych pozycji na fakturach. Po wprowadzeniu zmian w zasadach składania zamówień i systemie księgowym (które są planowane na 1 października 2019 r.) oraz uzyskaniu zgód klientów na otrzymywanie oddzielnych faktur dotyczących obu Działów, faktury będą wystawiane osobno dla obu Działów. W konsekwencji, po uruchomieniu zmian należności wynikające z faktur będą księgowane osobno dla obu Działów. W zakresie należności i zobowiązań wynikających z faktur wystawionych przed 1 października 2019 lub faktur, w przypadku których klienci nie zgodzili się na składanie odrębnych zamówień na produkty Z. oraz H., alokacja będzie dokonywana na podstawie manualnej weryfikacji poszczególnych pozycji lub zastosowania klucza alokacji (np. przychodowego). Wierzytelności i zobowiązania związane z umowami sprzedażowymi i alokowane do Działu Z. zostaną przeniesione do Spółki Przejmującej. Wierzytelności i zobowiązania związane z umowami sprzedażowymi i alokowane do Działu H. pozostaną w X. Polska.

 1. Wszelkie prawa i obowiązki oraz należności i zobowiązania wynikające z umowy dystrybucyjnej z grupowym dostawcą produktów H. - X. H. Limited. Ponieważ umowa ta dotyczy jedynie produktów H., z umowy tej na dzień dzisiejszy korzysta jedynie Dział H..
 2. Prawa i obowiązki wynikające z umów z dostawcami zewnętrznymi (w tym dotyczące kontraktów terminowych sprzedaży euro oraz dostawy tzw. mediów, usług obsługi magazynów, usług transportowych, doradców zewnętrznych, agencji marketingowych) w zakresie związanym z prowadzeniem działalności przez Dział H., w tym zobowiązania Działu H. w stosunku do swoich kontrahentów (co do zasady, obejmujące zobowiązania finansowe powstałe przed Dniem Wydzielenia). Znaczna część umów zawarta przez X. Polska z dostawcami zewnętrznymi obejmuje oba Działy (w związku z tym, że podmiotem prawnym jest X. Polska, a nie wewnętrzne jednostki organizacyjne). W przypadku kontrahentów, którzy nie zgodzą się przed Podziałem na zawarcie odrębnych umów odpowiednio w zakresie Działu H. i Z., funkcjonujących w ramach jednego podmiotu prawnego (X. Polska), Spółka Przejmująca zawrze odrębne umowy z dostawcami zewnętrznymi, zaś X. Polska dostosuje odpowiednio swoje umowy z kontrahentami.
 3. Decyzje administracyjne, zezwolenia i koncesje związane z działalnością Działu H..
 4. Prawo do korzystania z programu SAP - X. Polska będzie korzystała z licencji SAP udzielonej na podstawie ramowej umowy zawartej pomiędzy spółką z Grupy a zewnętrznym dostawcą licencji.
 5. Umowa zawarta z A. dotycząca usług finansowych, w zakresie w jakim A. świadczy usługi na rzecz Działu H.

Umowa ta, zawarta przez X. Polska, na dzień składania wniosku dotyczy obu Działów. Prawa i obowiązki (oraz należności / zobowiązania) wynikające z umowy zostaną przeniesione na Spółkę Przejmującą, natomiast Spółka Dzielona rozważa zawarcie nowej umowy na usługi finansowe z innym podmiotem po Dniu Wydzielenia.


 1. Umowa wynajmu powierzchni magazynów z A. oraz dostawcami zewnętrznymi w zakresie, w jakim dotyczy H.

Obecnie zarówno X. Polska, jak i X. Z. Polska posiadają zawarte umowy dotyczące wynajmu powierzchni od A.. Umowa zawarta przez X. Polska dotyczy na dzień składania niniejszego wniosku o wydanie interpretacji obu Działów. Umowa zawarta przez X. Z. Polska dotyczy wynajmu powierzchni administracyjnej w budynku magazynu A.. Do ww. umów zostaną sporządzone aneksy, tak by odzwierciedlić zmianę w zakresie zapotrzebowania na powierzchnię magazynową i administracyjną po Podziale wynikającą z faktu, że X. Z. Polska przejmie Dział Z.

Umowy z dostawcami zewnętrznymi, które dotyczą działalności H. zostaną alokowane do Działu H. i pozostaną w X. Polska.


 1. Zobowiązania i rezerwy związane z bieżącą działalnością Działu H..
 2. Tytuły prawne do nieruchomości wykorzystywanych na potrzeby Działu H..
 3. Zapasy dotyczące Działu H.

Wnioskodawca zaznacza, że do Dnia Wydzielenia Spółka Dzielona będzie prowadzić regularną działalność gospodarczą, co oznacza, że w tym okresie będą następowały zmiany w składzie i strukturze aktywów i pasywów. W ogólności, jakiekolwiek nowe aktywa, prawa lub zobowiązania, w tym także wierzytelności, należności i roszczenia wobec osób trzecich, związane z prowadzoną przez Spółkę Dzieloną działalnością Działu Z., jak również wynikające z lub uzyskane w wyniku realizacji praw i zobowiązań przypadających zgodnie z planem podziału Spółce Przejmującej, staną się składnikami majątku przenoszonego na X. Z. Polska. W pozostałym zakresie nowe aktywa, prawa i zobowiązania pozostaną w Spółce Dzielonej.

X. Polska przygotowuje dla celów zarządczych oddzielne rachunki zysków i strat dla obu Działów za okres od stycznia 2018 r. W systemie księgowym przychody i koszty ewidencjonowane są zgodnie z miejscem ich powstawania (w ramach Działów można wyróżnić miejsca powstawania kosztów, dzięki którym możliwe jest przypisanie przychodów i kosztów bezpośrednich do danego Działu). Ponadto, możliwe jest przyporządkowanie kosztów pośrednich do danego Działu (np. kosztów administracyjnych), przy czym niektóre koszty ogólne mogą być przypisane do poszczególnych Działów tylko przy zastosowaniu odpowiednich kluczy alokacji. Oddzielnie dla obu Działów przygotowywane są również budżety i plany finansowe.

Pomimo, iż X. Polska prowadzi jeden wspólny rejestr środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, środki trwałe przypisane do poszczególnych pracowników są alokowane do odpowiedniego Działu. Spółka Dzielona jest w trakcie przypisywania pozostałych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych do poszczególnych Działów. Rozdzielenie wszystkich aktywów nastąpi w 2019 r., tj. przed Dniem Wydzielenia. Wartości niematerialna i prawna związana z wdrożeniem SAP w Spółce Dzielonej pozostanie w Spółce Dzielonej, natomiast po Podziale zostanie podpisana umowa pomiędzy X. Polska a X. Z. Polska na korzystanie z tej wartości niematerialnej i prawnej (funkcjonalności SAP wdrożonych pierwotnie na potrzeby Spółki Dzielonej, z których będzie korzystać też X. Z. Polska).

Jak wskazano powyżej, funkcjonalność systemu księgowego SAP, wdrożonego w X. Polska, nie pozwala obecnie na automatyczne wyodrębnienie i przypisanie do Działów niektórych należności i zobowiązań w celu przygotowania odrębnych bilansów (ze względu na to, że część faktur dokumentuje jednocześnie sprzedaż produktów pod markami H. i Z.). W dacie składania niniejszego wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej, X. Polska może jednak alokować należności i zobowiązania do danych Działów na podstawie manualnej alokacji poszczególnych pozycji lub zastosowania kluczy alokacji (opartych np. o wielkość przychodów Działów), przy czym przygotowanie bilansu na podstawie manualnej alokacji byłoby czasochłonne i utrudnione. Na moment przygotowania planu podziału przyporządkowanie należności do danego Działu zostanie zatem dokonane na podstawie klucza alokacji. Od 1 października 2019 r., (a więc przed Dniem Wydzielenia planowanym na 3 lutego 2020 r.) planowane jest wprowadzenie zmian w sposobie fakturowania oraz składania zamówień, które umożliwią alokację należności i zobowiązań do obu Działów w sposób automatyczny w zakresie faktur wystawianych po dacie wdrożenia nowych zasad (tj. od 1 października 2019 r.). W sytuacji, gdy kontrahenci nie zgodzą się na powyższe zmiany, alokacja należności i zobowiązań dotycząca takiego kontrahenta będzie dokonywana manualnie. Na koniec bieżącego roku finansowego tj. na 31 grudnia 2019 r. (a więc jeszcze przed Dniem Wydzielenia) X. Polska dokona alokacji wszystkich istniejących na 31 grudnia 2019 r., należności i zobowiązań do obu Działów (przy czym w zakresie należności wynikających z faktur sprzedażowych wystawionych przed wprowadzeniem tych zmian lub braku zgody klienta na składanie odrębnych zamówień - manualnie na podstawie analizy faktur).

Kontrahenci X. Polska są informowani o planowanej reorganizacji i zobowiązani do wystawiania zamówień, faktur dotyczących wydatków handlowych, not obciążających oraz innych dokumentów księgowych na konkretny Dział, a połączone zamówienia / faktury co do zasady nie powinny być przyjmowane po terminie 1 października 2019 r. Umożliwi to precyzyjną alokację środków pieniężnych otrzymywanych od 1 października - w zakresie płatności otrzymywanych z zamówień, faktur wystawionych po tej dacie.

Jednocześnie, kwoty wynikające z faktur, not korygujących, faktur dotyczących wydatków handlowych i innych dokumentów księgowych wystawionych do 30 września 2019 r., powinny zostać uiszczone na poprzedni, wspólny dla obu Działów numer rachunku bankowego. Kwoty te, w tym środki pieniężne zgromadzone na depozytach, będą alokowane do poszczególnych Działów przy użyciu klucza alokacji. Kontrakty terminowe (swapy walutowe) na sprzedaż euro również będą podzielone kluczem alokacji.

Planowane jest, że przed Podziałem możliwe będzie wyodrębnienie oraz przypisanie wszystkich należności i zobowiązań do danego Działu. Wobec powyższego, przed Dniem Wydzielenia możliwe będzie sporządzenie odrębnego rachunku zysków i strat oraz odrębnego bilansu dla obu Działów w celu dokonania wyodrębnienia finansowego.

W związku z powyższym, zarówno Dział H., jak i Dział Z., jako wyodrębnione części przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej, będą w stanie samodzielnie planować, inicjować, kontrolować i realizować swoje działania gospodarcze, w tym w szczególności zawierać i realizować umowy z kontrahentami, przy wykorzystaniu alokowanych składników majątkowych oraz przy zaangażowaniu pracowników i kadry zarządzającej.

Po Podziale, X. Polska będzie kontynuować prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie działalności Działu H.. W konsekwencji, po Podziale Spółka Dzielona nie będzie sprzedawać produktów należących do obszaru działalności Z. (produktów pod markami przypisanymi do segmentu Z.) oraz nie będzie uzyskiwała przychodów bądź ponosiła kosztów związanych z działalnością Z.. Działalność w tym zakresie będzie bowiem realizowana wyłącznie przez X. Z. Polska.

Jednocześnie, po Dniu Wydzielenia X. Z. Polska będzie prowadzić działalność gospodarczą w zakresie działalności Z.. W konsekwencji, po Dniu Wydzielenia X. Z. Polska nie będzie sprzedawać produktów należących do obszaru działalności H. oraz nie będzie uzyskiwała przychodów bądź ponosiła kosztów związanych z działalnością H.. Działalność w tym zakresie będzie bowiem realizowana przez X. Polska.

X. Polska świadczy obecnie usługi na rzecz zagranicznych spółek z Grupy (np. S... Team, G.), które dotyczą głównie Działu H., z tytułu których pobiera wynagrodzenie od tych zagranicznych podmiotów. Po Podziale świadczenie usług będzie kontynuowane przez X. Polska. Po Dniu Wydzielenia, z wyjątkiem kwestii związanych z umowami z zewnętrznymi dostawcami niektórych usług (które opisane są powyżej), jak również wskazanych lub wymaganych przez prawo rejestracji (dotyczących nieruchomości, samochodów, produktów biobójczych itp.), nie będzie konieczne podejmowanie dodatkowych działań zmierzających do wyposażenia Spółki Dzielonej czy też Spółki Przejmującej w dodatkowe aktywa, czy też zatrudnianie dodatkowych pracowników. Takie działania mogą wynikać wyłącznie z bieżących potrzeb i rozwoju działalności, niezwiązanych z samym procesem Podziału.

Podział X. Polska przez wydzielenie zostanie przeprowadzony z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych, jego celem nie będzie uniknięcie lub uchylenie się od opodatkowania.


Wnioskodawca wskazuje, że w zakresie konsekwencji Podziału na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych dla Akcjonariuszy i Spółki Dzielonej, w zakresie konsekwencji na gruncie podatku od towarów i usług dla Spółki Dzielonej oraz w zakresie konsekwencji na gruncie podatku od czynności cywilnoprawnych dla Wnioskodawcy zostały złożone odrębne wnioski o wydanie interpretacji indywidualnych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w opisanym powyżej zdarzeniu przyszłym w związku z Podziałem nie powstanie dla Wnioskodawcy przychód (dochód) podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?

Wnioskodawca pragnie zaznaczyć, że przedmiotem pytania nie jest ocena czy planowany podział przez wydzielenie przeprowadzony zostanie z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych.

Zdaniem Wnioskodawcy, w związku z Podziałem po stronie Spółki Przejmującej nie powstanie przychód (dochód) podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Podstawowe kwestie opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych spółki przejmującej lub nowo zawiązanej przy podziale lub podziale przez wydzielenie regulują przepisy art. 7b ust. 1 pkt 1 oraz art. 12 ust. 1 pkt 8c ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 865 z późn. zm. (dalej: ustawa o CIT).

Zgodnie z art. 7b ust. 1 pkt 1 lit. m ustawy o CIT przychodami z zysków kapitałowych są przychody uzyskane w następstwie przekształceń, łączenia lub podziałów podmiotów, w tym przychody osoby prawnej lub spółki, o której mowa w art. 1 ust. 3, przejmującej w następstwie łączenia lub podziału majątek lub część majątku innej osoby prawnej lub spółki.

Stosownie do art. 12 ust. 1 pkt 8c ustawy o CIT, przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4, jest ustalona na dzień łączenia lub podziału wartość majątku spółki przejmowanej lub dzielonej otrzymanego przez spółkę przejmującą lub nowo zawiązaną. Przepis ten należy jednak czytać łącznie z art. 12 ust. 4 pkt 3e oraz pkt 3f ustawy o CIT, zgodnie z którymi do przychodów nie zalicza się:

 • wartości majątku spółki przejmowanej lub dzielonej otrzymanego przez spółkę przejmującą odpowiadającej wartości emisyjnej udziałów (akcji) przydzielonych udziałowcom (akcjonariuszom) spółek łączonych lub spółki dzielonej;
 • wartości majątku spółki przejmowanej lub dzielonej, odpowiadającej procentowemu udziałowi spółki przejmującej w kapitale zakładowym spółki przejmowanej lub dzielonej, określonemu na ostatni dzień poprzedzający dzień łączenia lub podziału, otrzymanego przez spółkę przejmującą posiadającą w kapitale zakładowym spółki przejmowanej lub dzielonej udział w wysokości nie mniejszej niż 10%.


Zgodnie z art. 4 pkt 16a ustawy o CIT, przez wartość emisyjną udziałów należy rozumieć cenę, po jakiej obejmowane są udziały, określoną w statucie lub umowie spółki, a w razie ich braku - w innym dokumencie o podobnym charakterze, nie niższą od wartości rynkowej tych udziałów.

Należy zauważyć, że dla określenia skutków opodatkowania spółki przejmującej kluczowe / zasadnicze znaczenie ma art. 12 ust. 1 pkt 8c ustawy o CIT, a art. 7b ustawy o CIT ma charakter pomocniczy. Celem art. 7b jest bowiem określenie rodzajów przychodów przypisywanych do źródła, jakim są zyski kapitałowe.

Dodatkowo, stosownie do art. 12 ust. 13 ustawy o CIT, przepisów art. 12 ust. 4 pkt 3e i 3f ustawy o CIT nie stosuje się w przypadkach, gdy głównym lub jednym z głównych celów połączenia spółek, podziału spółek, wymiany udziałów lub wniesienia wkładu niepieniężnego jest uniknięcie lub uchylenie się od opodatkowania. Zgodnie natomiast z art. 12 ust. 14 ustawy o CIT, jeżeli połączenie spółek, podział spółek, wymiana udziałów lub wniesienie wkładu niepieniężnego nie zostały przeprowadzone z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych, dla celów ust. 13 domniemywa się, że głównym lub jednym z głównych celów tych czynności jest uniknięcie lub uchylenie się od opodatkowania. Dla uniknięcia wątpliwości, Wnioskodawca zaznacza, że Podział będzie przeprowadzony z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych, a jego celem nie jest uniknięcie lub uchylenie się od opodatkowania.

Stosownie do art. 12 ust. 15 ustawy o CIT, przepisy art. 12 ust. 4 pkt 3e i 3f ustawy o CIT mają zastosowanie wyłącznie do spółek będących podatnikami, o których mowa w:

 1. art. 3 ust. 1, przejmujących majątek innych spółek mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo
 2. art. 3 ust. 1, przejmujących majątek spółek podlegających w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego opodatkowaniu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania, albo
 3. art. 3 ust. 2, podlegających w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego opodatkowaniu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania, przejmujących majątek spółek będących podatnikami, o których mowa w art. 3 ust. 1.

Zgodnie z art. 12 ust. 16 ustawy o CIT przepisy te stosuje się odpowiednio do podmiotów wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy o CIT, tj. w przypadku Rzeczpospolitej Polskiej do spółki akcyjnej i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Analizując przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe oraz biorąc pod uwagę, że:

 • w ramach Podziału Akcjonariusze X. Polska (tj. podmioty, które będą miały akcje w X. Polska na dzień Podziału) otrzymają nowoutworzone udziały w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej w łącznej wartości odpowiadającej wartości rynkowej części majątku X. Polska, która będzie przeniesiona do Spółki Przejmującej. Oznacza to, że wartość majątku Spółki Dzielonej otrzymanego przez Spółkę Przejmującą odpowiadać będzie wartości emisyjnej udziałów przydzielonych Akcjonariuszom Spółki Dzielonej,
 • Spółka Przejmująca oraz Spółka Dzielona są odpowiednio: spółką z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółką akcyjną, będącymi podatnikami, polskimi rezydentami podatkowymi, posiadającymi w Polsce siedzibę i zarząd, oraz
 • przy założeniu, że planowany podział przez wydzielenie zostanie przeprowadzony z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych,

należy uznać, że opisany podział Spółki Dzielonej nie spowoduje powstania przychodu podatkowego dla Spółki Przejmującej.


Jednocześnie, Wnioskodawca pragnie zaznaczyć, że przedmiotem pytania nie jest ocena czy planowany podział przez wydzielenie przeprowadzony zostanie z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych.

Powyższe znajduje potwierdzenie w interpretacjach indywidualnych wydawanych przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, m.in.:

Reasumując, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że w związku z przejęciem przez Wnioskodawcę majątku wydzielonego i przeniesionego w ramach podziału przez wydzielenie Spółki Dzielonej nie powstanie dla Wnioskodawcy przychód (dochód) podlegający opodatkowaniu zgodnie z ustawą o CIT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w zakresie skutków podatkowych dla Wnioskodawcy w związku z planowanym podziałem przez wydzielenie – jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Należy jednocześnie zaznaczyć, że niniejsza interpretacja dotyczy wyłącznie problematyki będącej ściśle przedmiotem zapytań Wnioskodawcy. Treść pytania wyznacza bowiem granice tematyczne wydawanej interpretacji. Tym samym tut. Organ nie odniósł się do określenia daty i wartości rynkowej przenoszonego majątku, o której mowa powyżej.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem zdarzenia przyszłego podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;
 3. z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych (art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej).

Powyższe unormowania należy odczytywać łącznie z przepisami art. 33 ustawy z 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2193), wprowadzającymi regulacje intertemporalne.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego na dzień wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2018 r., poz. 1302, z późn. zm.). Skargę wnosi się w dwóch egzemplarzach (art. 47 § 1 ww. ustawy) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała lub drogą elektroniczną na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 54 § 1a ww. ustawy), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy). W przypadku pism i załączników wnoszonych w formie dokumentu elektronicznego odpisów nie dołącza się (art. 47 § 3 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.


doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj