Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej
0114-KDIP3-2.4011.308.2019.1.AK1
z 25 lipca 2019 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA


Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r., poz. 900 z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 20 maja 2019 r. (data wpływu 3 czerwca 2019 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych związanych z wypłatą przez Spółkę Kompensaty na rzecz Klientów przystępujących do Oferty oraz ciążących na Spółce obowiązkach płatnika - jest nieprawidłowe.


UZASADNIENIE


W dniu 3 czerwca 2019 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych związanych z wypłatą Kompensaty przez Spółkę na rzecz Klientów przystępujących do Oferty oraz ciążących na Spółce obowiązkach płatnika.


We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny oraz zdarzenie przyszłe.


Bank S.A. („Bank” lub „Wnioskodawca”) posiada siedzibę na terytorium Polski i prowadzi działalność bankową zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. 2018 poz. 2187). Bank podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania.

Od 2019 roku Bank konsekwentnie wdraża strategię specjalistycznego banku korporacyjnego obsługującego największe firmy z wybranych sektorów gospodarki. W związku z tym, Bank planuje stopniowo ograniczyć świadczenie usług na rzecz klientów indywidualnych. W tym celu Bank przygotował i wdrożył program mający na celu zachęcenie klientów detalicznych do zamknięcia rachunków bieżących oraz innych produktów (w tym kredytów, kart, produktów ubezpieczeniowych). Zasady programu zostały szczegółowo opisane w „Regulaminie Oferty specjalnej dla Klientów Indywidualnych w Bank SA.” („Oferta”).

Okres obowiązywania Oferty rozpoczął się 30 listopada 2018 r. i potrwa do 30 czerwca 2019 r. (przy czym Bank zastrzegł sobie prawo do przedłużenia wskazanego terminu). Dla poszczególnych grup klientów indywidualnych terminy wypełnienia warunków i przesłania dokumentów do Banku będą określone w pismach indywidualnie zaadresowanych do tych klientów.

Oferta skierowana jest do wszystkich Osób uprawnionych, będących osobami fizycznymi, posiadających w Banku otwarty przynajmniej jeden z poniższych produktów bankowych lub ubezpieczeniowych według stanu na dzień 30 listopada 2018 r.:

 1. rachunek osobisty prowadzony w PLN,
 2. rachunek avista prowadzony w dowolnej walucie (EUR, USD, GBP, NOK, CHF),
 3. rachunek oszczędnościowy w PLN,
 4. kartę debetową,
 5. kartę kredytową,
 6. grupowe ubezpieczenie ŻYCIE / PRACA.

Przez Osobę uprawnioną, zgodnie z regulacjami Oferty, należy rozumieć osobę fizyczną posiadającą w Banku produkt(y) bankowe lub produkt(y) ubezpieczeniowe, która indywidualnie lub w imieniu współposiadaczy tych produktów, spełni warunki określone w Ofercie oraz indywidualnym piśmie.


Skorzystanie z Oferty przez klienta wymaga spełnienia łącznie następujących przesłanek:

 • złożenia do Banku dyspozycji zamknięcia wszystkich posiadanych przez klienta produktów bankowych oraz ubezpieczeniowych (jeśli klient takie posiada),
 • dokonania całkowitej spłaty zadłużenia na produktach kredytowych z wyłączeniem produktów hipotecznych (jeśli klient takie posiada), w terminie określonym w indywidualnym piśmie.


Klienci indywidualni, którzy zdecydują się na skorzystanie z Oferty, przy założeniu, że zostaną spełnione łącznie wszystkie przesłanki wskazane w Ofercie, będą uprawnieni do otrzymania od Banku jednorazowej kompensaty w wysokości 300 złotych brutto („Kompensata”) - Bank nie wyklucza, iż kwota ta może być w indywidulnych przypadkach modyfikowana.

Wypłata Kompensaty nastąpi na wskazany przez Osobę uprawnioną rachunek bankowy. Bank dokona wypłaty świadczenia pieniężnego w formie bezgotówkowej, w terminie najpóźniej do dnia zamknięcia produktów bankowych klienta wskazanego w indywidualnym piśmie.

Wnioskodawca pragnie wskazać, że w ramach Oferty wypłata Kompensaty przysługuje tylko Osobie uprawnionej składającej dyspozycję w imieniu własnym bądź w imieniu wszystkich współposiadaczy produktów bankowych oraz ubezpieczeniowych, co oznacza, że w ramach umów objętych współwłasnością, kwota Kompensaty będzie wypłacona tylko jeden raz.


Jednocześnie, w odniesieniu do określonej grupy klientów Banku, którzy obecnie posiadają ubezpieczenie nieruchomości (produkt X), warunki wypłaty Kompensaty będą przedmiotem określonych modyfikacji. W przypadku spełnienia przesłanek skorzystania z Oferty przez klienta, który:

 • jednocześnie zrezygnuje z grupowego ubezpieczenia nieruchomości przed zakończeniem okresu ochrony ubezpieczeniowej, otrzyma dodatkowo 200 zł brutto oraz 20% zniżki na zawarcie indywidualnej polisy ubezpieczenia nieruchomości w X.
 • zdecyduje się na kontynuację grupowego ubezpieczenia nieruchomości do końca trwania 3-letniego okresu ubezpieczenia, otrzyma 20% zniżki na zawarcie indywidualnej polisy ubezpieczenia nieruchomości w X.


Powyższa oferta dotycząca zarówno wcześniejszej rezygnacji z grupowego ubezpieczenia nieruchomości, jak i kontynuacji 3-letniego terminu grupowego ubezpieczenia nieruchomości, łączy się z ofertą rezygnacji ze wszystkich produktów bankowych. Informacja o ww. ofercie będzie każdorazowo zawarta w indywidualnym piśmie kierowanym do wszystkich klientów, którzy korzystają z ubezpieczenia nieruchomości. Wnioskodawca nie zakłada modyfikacji treści opublikowanego Regulaminu w tym zakresie.

Bank chciałby także zaznaczyć, iż zapytanie Banku dotyczy jedynie sytuacji, gdzie wszelkie generalne modyfikacje Oferty (np. przypadek wskazany powyżej dotyczący ubezpieczenia nieruchomości) lub przypadki indywidualnej modyfikacji warunków Oferty, skutkujących zmianą wysokości Kompensaty - gdzie kwota Kompensaty liczona jest jako suma wszystkich powiązanych wypłat na rzecz danego klienta - nie przekroczy kwoty 2000 zł, tj. progu wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT.


W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.


Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym w przedstawionym stanie faktycznym oraz zdarzeniu przyszłym dokonanie wypłaty Kompensaty w ramach Oferty na rzecz Osoby uprawnionej oraz wypłaty dodatkowych świadczeń na rzecz klientów posiadających ubezpieczenie nieruchomości, nie będzie skutkowało obowiązkiem sporządzenia informacji, o której mowa w art. 42a ust. 1 ustawy o PIT przez Wnioskodawcę?


Zdaniem Wnioskodawcy, w przedstawionym stanie faktycznym oraz zdarzeniu przyszłym, dokonanie wypłaty Kompensaty w ramach Oferty na rzecz Osoby uprawnionej oraz wypłaty dodatkowych świadczeń na rzecz klientów posiadających ubezpieczenie nieruchomości, nie będzie skutkowało obowiązkiem sporządzenia informacji, o której mowa w art. 42a ust. 1 ustawy o PIT przez Wnioskodawcę.


Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy w zakresie pytania

Zgodnie z art. 42a ust. 1 ustawy o PIT, osoby prawne, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o PIT, z wyjątkiem dochodów (przychodów) wymienionych w art. 21, art. 52, art. 52a i art. 52c ustawy o PIT oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku, od których nie są obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego, są obowiązane sporządzić informację według ustalonego wzoru o wysokości przychodów i przesłać ją podatnikowi oraz właściwemu urzędowi skarbowemu (tj. informację PIT-8C).


Mając na względzie dyspozycję art. 42a ust. 1 ustawy o PIT należy zatem przyjąć, że osoba prawna nie jest zobowiązana do sporządzenia oraz przesłania podatnikowi i urzędowi skarbowemu informacji PIT-8C przy założeniu, ze zostaną łącznie spełnione następujące warunki:

 1. płatnik dokonuje wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o PIT,
 2. dokonywana płatność stanowi dochód (przychód) wymieniony w art. 21, art. 52, art. 52a i art. 52c ustawy o PIT lub dochód, od którego, na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy PIT, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.


Tym samym, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlegają wszelkie dochody osiągane przez podatnika, za wyjątkiem tych dochodów, które zostały enumeratywnie wymienione w ustawie jako zwolnione z podatku, bądź od których zaniechano poboru podatku.


W art. 10 ust. 1 ustawy o PIT wskazano wszystkie rodzaje źródeł przychodów, w tym w ustępie 9 kategorię „inne źródła” przychodów.


Zgodnie z dyspozycją art. 20 ust. 1 ustawy o PIT za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o PIT, uważa się w szczególności nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i art. 17 ustawy o PIT.

Ponadto zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT, wolna od podatku dochodowego jest m.in. wartość nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług, jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 2000 zł. Powyższe zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności.


Pojęcie „sprzedaży premiowej” nie zostało zdefiniowane przez ustawodawcę zarówno w ustawie o PIT, jak i w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. 2018 poz. 1025) („KC”) jako jedna ze szczególnych form sprzedaży.


Wobec braku definicji legalnej pojęcia „sprzedaży premiowej”, Wnioskodawca uznaje za zasadne odwołanie się do wykładni językowej powyższego wyrażenia. W tym kontekście należy zauważyć, że składa się ono z dwóch pojęć wymagających odrębnego zdefiniowania, tj. pojęcia „sprzedaż” oraz „premiowa”.

Pojęcie umowy sprzedaży definiuje oraz reguluje KC. Zgodnie z dyspozycją art. 535 KC i następnych, przez umowę sprzedaży należy rozumieć czynność polegającą na zobowiązaniu się przez sprzedawcę do przeniesienia na kupującego własności rzeczy i wydania mu rzeczy, a kupujący zobowiązuje się zapłacić sprzedawcy cenę.

W doktrynie umowa sprzedaży definiowana jest jako umowa dwustronnie zobowiązująca, gdzie świadczenie jednej ze stron jest odpowiednikiem świadczenia drugiej umawiającej się strony. Świadczenia stron mają charakter ekwiwalentny w znaczeniu subiektywnym (por. Kidyba Andrzej (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Tom III. Zobowiązania - część szczególna, wyd. II). W tym miejscu, na podkreślenie zasługuje określenie subiektywnego charakteru ekwiwalentności świadczeń stron, rozumianego jako racjonalną ocenę użyteczności świadczenia otrzymywanego w zamian za świadczenie drugiej strony. Ponadto strony umowy sprzedaży uprawnione są do modyfikowania treści czynności prawnej w granicach zasady swobody kontraktowania, o ile treść lub cel dodatkowych postanowień umownych nie będzie sprzeciwiać się naturze umowy sprzedaży, ustawie lub zasadom współżycia społecznego. Do takich postanowień umownych, zdaniem Wnioskodawcy można zakwalifikować zobowiązanie strony umowy do spełnienia dodatkowego świadczenia w postaci np. świadczenia pieniężnego (nagrody) w zamian za wykonanie określonej czynności.

W odniesieniu do pojęcia „premii”, jak zostało wskazane w interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 2 marca 2018 r. (sygn. 0114-KDIP3-2.4011.393.2017.2.AK1): „Za premią uznać należy nagrodę za coś, dodatkowe wynagrodzenie za wykonanie czegoś - internetowy Słownik języka polskiego. Innymi słowy, pojęcie to służy dla określenia świadczenia, które otrzymuje ktoś, kto zachował się w sposób określony przez przyznającego premię. Przymiotnik premiowy należy zatem rozumieć jako odnoszący się do powyżej zdefiniowanej premii”.


Podsumowując powyższe, sprzedaż premiowa charakteryzuje się następującymi cechami:

 1. uzależnieniem przekazania przez sprzedającego nagrody od faktu zakupu przez osobę otrzymującą premię promocyjnego towaru lub usługi, lub też zakupu ich za określoną kwotę,
 2. zobowiązaniem się sprzedającego do przekazania premii nabywającemu towar lub usługę, po spełnieniu uprzednio ustalonych warunków,
 3. nastawieniem sprzedawcy na realizację z góry określonego rezultatu, poprzez zaoferowanie dodatkowego świadczenia (nagrody/premii).

Przenosząc powyższe na stan faktyczny i zdarzenie przyszłe przedstawione w niniejszym wniosku, Wnioskodawca pragnie zaznaczyć, że:

 1. Bank uzależnia przekazanie nagrody (Kompensaty) na rzecz klientów od spełnienia przez nich świadczenia na rzecz Banku, które polega na dokonaniu określonych czynności wskazanych w Ofercie.
 2. Bank jest zobowiązany do przekazania nagrody (Kompensaty) na rzecz klientów po spełnieniu warunków uprzednio ustalonych w Ofercie (tj. złożenia do Banku dyspozycji zamknięcia wszystkich posiadanych przez klienta produktów bankowych oraz ubezpieczeniowych oraz dokonania całkowitej spłaty zadłużenia na produktach kredytowych z wyłączeniem produktów hipotecznych, w terminie określonym w indywidualnym piśmie).
 3. Bank jest nastawiony na realizację z góry określonego rezultatu, którym jest stopniowe ograniczanie świadczenia usług na rzecz klientów indywidualnych i wdrażanie strategii specjalistycznego banku korporacyjnego, poprzez zaoferowanie klientom dodatkowego świadczenia (Kompensaty) w zamian za skorzystanie z Oferty.

W ocenie Wnioskodawcy, program realizowany przez Bank w postaci Oferty spełnia zatem warunki uznania go za sprzedaż premiową.


Tym samym, odnosząc się bezpośrednio do skutków podatkowych w zakresie obowiązku sporządzenia PIT - 8C na rzecz Osób uprawnionych, które zdecydują się na skorzystanie z Oferty dotyczącej sprzedaży premiowej, zdaniem Wnioskodawcy:

 • przewidziana w Ofercie Kompensata mieści się w dyspozycji art. 20 ust. 1 ustawy o PIT, tj. stanowi wypłatę nagrody lub innego nieodpłatnego świadczenia nienależącego do przychodów określonych w art. 12-14 i art. 17 ustawy o PIT,
 • przewidziana w Ofercie Kompensata stanowi dla Osoby uprawnionej dochód (przychód) wymieniony w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT, tj. nagrodę związaną ze sprzedażą premiową usługi, której jednorazowa wartość nie przekracza kwoty 2000 zł.; jak wskazano w opisie stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego, wysokość Kompensaty przyznanej Osobie uprawnionej w ramach Oferty wynosi 300 zł brutto (z możliwością indywidualnej modyfikacji oferty nieprzekraczającej co do zasady kwoty 2000 zł); dodatkowe, kwota nagrody wypłacana jest jednorazowo także w przypadku, gdy Oferta dotyczy wielu produktów będących w posiadaniu tej samej Osoby uprawnionej lub w przypadku, gdy dany produkt Banku znajduje się w posiadaniu więcej niż jednego Klienta indywidualnego,
 • Oferta przygotowana przez Bank może zostać uznana na gruncie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT za sprzedaż premiową; mając na względzie przywołane przez Wnioskodawcę regulacje prawne oraz prezentowane poglądy doktryny, jak również przedstawioną powyżej argumentację, zdaniem Wnioskodawcy należy uznać, iż strony zawarły umowę sprzedaży premiowej, w ramach której zobowiązały się odpowiednio do spełnienia na swoją rzecz świadczeń wzajemnych; skorzystanie z proponowanej Oferty będzie skutkować powstaniem pomiędzy Bankiem oraz Osobą uprawnioną stosunku prawnego dwustronnie zobowiązującego, mającego charakter odpłatny, jak również uzyskaniem przez strony umowy uprawnienia do żądania spełnienia przez stronę przeciwną świadczenia określonego w treści tej umowy; w omawianym przypadku świadczeniem Banku będzie wypłata należności pieniężnej - Kompensaty (ceny) na rzecz Osoby uprawnionej, która w zamian będzie zobowiązana do odpłatnej realizacji świadczenia wzajemnego określonego w Ofercie, tj. do złożenia do Banku dyspozycji zamknięcia wszystkich posiadanych produktów bankowych oraz ubezpieczeniowych (jeśli takowe posiada) oraz dokonania całkowitej spłaty zadłużenia na produktach kredytowych z wyłączeniem produktów hipotecznych (jeśli takowe posiada), w terminie i na zasadach określonych w indywidualnym piśmie; przyjęcie przez Osobę uprawnioną Oferty będzie skutkować powstaniem po Jej stronie obowiązku realizacji przyrzeczonego świadczenia oraz uprawnienia do żądania wydania w zamian za spełnione świadczenie Kompensaty (ceny); tym samym, zdaniem Wnioskodawcy dokonywana czynność prawna, na gruncie zaprezentowanej powyżej argumentacji spełnia wymagane przesłanki sprzedaży premiowej,
 • celem przeprowadzenia sprzedaży premiowej jest realizacja określonego w Ofercie rezultatu polegającego na ograniczeniu świadczenia przez Bank usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej,
 • Kompensata nie będzie wypłacana na rzecz Osób uprawnionych w związku z prowadzoną przez nie pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiącą przychód z tej działalności.


Mając na względzie powyższe, zdaniem Wnioskodawcy należy stwierdzić, że w przypadku przekazywania przez Bank nagród w postaci Kompensaty na rzecz Osób uprawnionych, tj. osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, program organizowany przez Wnioskodawcę i opisany w Ofercie spełnia warunki uznania go za sprzedaż premiową w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT.

W ocenie Wnioskodawcy, powyższą argumentację i wskazaną tezę należy również bezpośrednio odnieść do dodatkowych świadczeń wypłacanych na rzecz klientów posiadających ubezpieczenie nieruchomości (analogicznie jak w sytuacji opisanej wyżej, wartość jednorazowych świadczeń co do zasady nie przekroczy kwoty 2000 zł). Należy zauważyć, że ich charakter jest w istocie tożsamy z charakterem Kompensaty i stanowi niejako jej dodatkowy komponent w określonych sytuacjach - warunki ich przyznania będą określone w indywidualnym piśmie, co - zdaniem Wnioskodawcy - nie powinno mieć znaczenia dla oceny obowiązków Wnioskodawcy, tj. braku obowiązku sporządzania informacji PIT-8C w tym zakresie.

Konsekwentnie, zgodnie z dyspozycją art. 42a ust. 1 ustawy o PIT, Bank nie będzie zobowiązany do sporządzania informacji PIT-8C na rzecz Osób uprawnionych, którzy zdecydują się skorzystać z Oferty i w związku z tym otrzymają Kompensatę oraz klientów posiadających ubezpieczenie nieruchomości, którzy oprócz Kompensaty, będą otrzymywali dodatkowe świadczenia określone w skierowanych do nich indywidualnych pismach.


W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.


Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1509, z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2018 r. – przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 25b i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Na podstawie art. 11 ust. 1 cytowanej ustawy w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2019 r. przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9, 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, pkt 11, art. 19, art. 25b, art. 30ca, art. 30da i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.


W świetle powyższego, za przychody należy uznać każdą formę przysporzenia majątkowego, zarówno formę pieniężną jak i niepieniężną, w tym nieodpłatne świadczenia otrzymane przez podatnika.


Dla celów podatkowych uznaje się natomiast, że nieodpłatne świadczenie obejmuje działanie lub zaniechanie na rzecz innej osoby oraz wszystkie zjawiska gospodarcze i zdarzenia prawne, których następstwem jest uzyskanie korzyści kosztem innego podmiotu, lub te wszystkie zdarzenia prawne i zdarzenia gospodarcze w działalności osób prawnych, których skutkiem jest nieodpłatne, to jest niezwiązane z kosztami lub inną formą ekwiwalentu, przysporzenie majątku innej osobie, mające konkretny wymiar finansowy.


W art. 10 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych określono katalog źródeł przychodów, wyszczególniając m.in. inne źródła (pkt 9).


Stosownie do art. 20 ust. 1 ww. ustawy – za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, świadczenia otrzymane z tytułu umowy o pomocy przy zbiorach, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i art. 17.

Zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych od dochodów (przychodów) pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, uzyskanych w państwie członkowskich Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w wysokości 10% wygranej lub nagrody.

Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 4b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych od dochodów (przychodów) pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu świadczeń otrzymanych od banków, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych lub instytucji finansowych w rozumieniu odrębnych przepisów, w związku z promocjami oferowanymi przez te podmioty - w wysokości 19% świadczenia.


Z powyższego wynika, że ww. przepis dotyczy wszelkich działań mających charakter promocyjny, których nie dotyczą inne przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.


Stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolna od podatku dochodowego jest wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług - jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 2000 zł; zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności.

W myśl art. 41 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2018 r. płatnicy, o których mowa w ust. 1 (tj. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej) są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4-5a, 13-16 oraz art. 30a ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 4d, 5 oraz 10.

Zgodnie z art. 41 ust. 4 ww. ustawy w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2019 r., płatnicy, o których mowa w ust. 1 (tj. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej), są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4-5a, 13-16 oraz art. 30a ust. 1 pkt 1-11 oraz 11b-12, z zastrzeżeniem ust. 4d, 5, 10, 12 i 21.

Natomiast w myśl art. 41 ust. 7 pkt 1 ww. ustawy, jeżeli przedmiotem wygranych (nagród), o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 – nie są pieniądze, podatnik jest obowiązany wpłacić płatnikowi kwotę zaliczki lub należnego zryczałtowanego podatku przed udostępnieniem wygranej (nagrody) lub świadczenia.

Na podstawie art. 42 ust. 1 ww. ustawy, płatnicy, o których mowa w art. 41, przekazują kwoty pobranych zaliczek na podatek oraz kwoty zryczałtowanego podatku w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki (podatek) – na rachunek urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika wykonuje swoje zadania, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby. Jednakże w przypadku gdy podatek został pobrany zgodnie z art. 30a ust. 2a, płatnicy, o których mowa w art. 41 ust. 10, przekazują kwotę tego podatku na rachunek urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania.

Zgodnie z art. 42a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązujący do 31 grudnia 2018 r., osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, z wyjątkiem dochodów (przychodów) wymienionych w art. 21, art. 52, art. 52a i art. 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku, od których nie są obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego, są obowiązane sporządzić informację według ustalonego wzoru o wysokości przychodów i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego, z zastrzeżeniem art. 45ba ust. 4, przesłać ją podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika wykonuje swoje zadania, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania.

Stosownie do treści art. 42a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2019 r., osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, z wyjątkiem dochodów (przychodów) wymienionych w art. 21, art. 52, art. 52a i art. 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku, od których nie są obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego, są obowiązane sporządzić informację według ustalonego wzoru o wysokości przychodów i przesłać ją podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika wykonuje swoje zadania, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania.

Wątpliwość Wnioskodawcy budzi kwestia, czy w przedstawionym stanie faktycznym oraz zdarzeniu przyszłym dokonanie wypłaty Kompensaty w ramach Oferty na rzecz Osoby uprawnionej oraz wypłaty dodatkowych świadczeń na rzecz klientów posiadających ubezpieczenie nieruchomości, nie będzie skutkowało obowiązkiem sporządzenia informacji, o której mowa w art. 42a ust. 1 ustawy o PIT przez Wnioskodawcę.


Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawierają definicji pojęcia „sprzedaż premiowa”.


Podstawowe znaczenie we wszystkich dziedzinach prawa ma wykładnia językowa. Wykładnia językowa jest nie tylko punktem wyjścia wykładni prawa, ale także zakreśla jej granice, co pozwala na sformułowanie reguły, że każda interpretacja powinna w zasadzie pozostawać w ramach możliwego znaczenia słownikowego danego wyrażenia. Pojęcie „sprzedaży premiowej” nie występuje w żadnym akcie normatywnym.


Z definicji słownikowej internetowego wielkiego słownika języka polskiego (http://www.wsjp.pl) wynika, że sprzedaż to „oddawanie towarów lub usług za określoną sumę pieniędzy.”


Ponadto, umowa sprzedaży została zdefiniowana i uregulowana w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r., poz. 1145, z późn. zm.). Zgodnie z art. 535 § 1 Kodeksu cywilnego, przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę.

Sprzedaż jest zatem umową dwustronnie zobowiązującą, a skutkiem jej zawarcia jest zobowiązanie się sprzedawcy do przeniesienia własności rzeczy lub prawa na kupującego oraz zobowiązanie się kupującego do zapłacenia sprzedawcy umówionej ceny. Świadczenie jednej strony jest więc odpowiednikiem świadczenia drugiej strony. W takim ujęciu umowa sprzedaży ma charakter umowy wzajemnej. Świadczenia stron mają charakter ekwiwalentny, jednakże w znaczeniu subiektywnym. Z istoty swej umowa ma charakter odpłatny. Odpowiednikiem świadczenia sprzedawcy jest umówiona cena, a więc ustalona przez strony i wyrażona w pieniądzu wartość rzeczy lub prawa.

Termin „premia”, „premiowa” również nie został zdefiniowany w przepisach podatkowych ani też cywilnoprawnych. Z uwagi na powyższe koniecznym jest dokonanie wykładni językowej przedmiotowego pojęcia. Zgodnie z internetowym słownikiem języka polskiego, premia to: „dodatek do pensji przyznawany pracownikowi zależnie od osiągniętych wyników pracy”; „nagroda za coś, często mająca zachęcić do czegoś osobę nagradzaną” (https://sjp.pwn.pl). Innymi słowy, pojęcie to służy dla określenia świadczenia, które otrzymuje ktoś, kto zachował się w sposób określony przez przyznającego premię. Przymiotnik „premiowy” należy zatem rozumieć jako odnoszący się do powyżej zdefiniowanej premii.

Należy także zwrócić uwagę na przepis art. 353 § 1 ustawy Kodeks cywilny, który stanowi, że zobowiązanie polega na tym, że wierzyciel może żądać od dłużnika świadczenia, a dłużnik powinien świadczenie spełnić. Natomiast zgodnie z § 2 art. 353 Kodeksu cywilnego, świadczenie może polegać na działaniu albo na zaniechaniu. Zatem, strony umowy sprzedaży mogą wzbogacić treść łączącego je stosunku w granicach swobody kontraktowania, tzn. mogą wprowadzić do niego określone postanowienia, których treść lub cel nie sprzeciwiają się właściwości (naturze) sprzedaży, ustawie lub zasadom współżycia społecznego. Do tego rodzaju postanowień należy zobowiązanie sprzedawcy do spełnienia dodatkowego świadczenia (nagrody) w przypadku określonego zakupu. Postanowienia takie stanowią elementy dodatkowe, zastrzeżone w treści umowy przez strony.

Mając na uwadze powyższe stwierdzić należy, że „sprzedaż premiowa” jest umową sprzedaży, zawartą między sprzedawcą, a kupującym, połączoną jednak z przyznaniem przez sprzedającego premii kupującemu. Na skutek zawarcia tej umowy po stronie sprzedawcy powstaje obowiązek przeniesienia na kupującego własności rzeczy i wydania mu rzeczy, jak również wydania (przekazania) kupującemu premii, w związku z dokonanym przez niego zakupem, której wartość nie jest objęta ceną kupowanego towaru. Otrzymanie premii jest gwarantowane, albowiem przyznawane jest przez sprzedawcę kupującemu w zamian za to, że ten dokonał zakupu określonego towaru, na warunkach wskazanych przez sprzedającego (np. w określonej ilości, o określonej wartości, czy też określonego rodzaju towarów). Po stronie kupującego powstaje obowiązek zapłaty ceny sprzedaży oraz uprawnienie do otrzymania premii. Z nagrodą związaną ze sprzedażą premiową mamy do czynienia wówczas, gdy dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży, czyli przeniesienia własności rzeczy.

Zatem strony umowy sprzedaży mogą wzbogacić treść łączącego je stosunku w granicach swobody kontraktowania, tzn. mogą wprowadzić do niego określone postanowienia, których treść lub cel nie sprzeciwiają się właściwości (naturze) sprzedaży, ustawie lub zasadom współżycia społecznego. Do tego rodzaju postanowień należy zobowiązanie sprzedawcy do spełnienia dodatkowego świadczenia (nagrody) w przypadku zakupu przez kupującego określonego towaru. Postanowienia takie stanowią elementy dodatkowe, zastrzeżone w treści umowy przez strony.


Zatem stwierdzić należy, że z nagrodą związaną ze sprzedażą premiową mamy do czynienia wówczas, gdy dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży, czyli przeniesienia własności rzeczy.


Opisane w stanie faktycznym/zdarzeniu przyszłym zamierzenia dotyczące przekazania nagrody (Kompensaty) na rzecz klientów uzależnione są od spełnienia przez nich świadczenia na rzecz Banku, które polega na dokonaniu określonych czynności wskazanych w Ofercie. Jak bowiem wskazano we wniosku Bank jest zobowiązany do przekazania nagrody (Kompensaty) na rzecz klientów po spełnieniu warunków uprzednio ustalonych w Ofercie (tj. złożenia do Banku dyspozycji zamknięcia wszystkich posiadanych przez klienta produktów bankowych oraz ubezpieczeniowych oraz dokonania całkowitej spłaty zadłużenia na produktach kredytowych z wyłączeniem produktów hipotecznych, w terminie określonym w indywidualnym piśmie).

A zatem, jak wskazał Wnioskodawca wypłata Kompensaty na rzecz klientów możliwa będzie po spełnieniu warunków uprzednio ustalonych w Ofercie, tj. złożenia do Banku dyspozycji zamknięcia wszystkich posiadanych przez klienta produktów bankowych oraz ubezpieczeniowych oraz dokonania całkowitej spłaty zadłużenia na produktach kredytowych z wyłączeniem produktów hipotecznych, w terminie określonym w indywidualnym piśmie.

Celem wprowadzenia przez Wnioskodawcę omawianego programu jest stopniowe ograniczanie świadczenia usług na rzecz klientów indywidualnych i wdrażanie strategii specjalistycznego banku korporacyjnego, poprzez zaoferowanie klientom dodatkowego świadczenia (Kompensaty) w zamian za skorzystanie z Oferty.

Zatem oferowanie Kompensaty wobec wybranych klientów stanowić będzie rodzaj promocji oferowanej przez Spółkę, która ma być dodatkową zachętą do złożenia do Banku dyspozycji zamknięcia wszystkich posiadanych przez klienta produktów bankowych oraz ubezpieczeniowych oraz dokonania całkowitej spłaty zadłużenia na produktach kredytowych z wyłączeniem produktów hipotecznych, w terminie określonym w indywidualnym piśmie. Po spełnieniu warunków określonych przez Spółkę wybrany uczestnik będzie mógł bowiem otrzymać od Spółki nagrodę w postaci Kompensaty.

Z powyższego wynika, że przyznana Kompensata nie będzie stanowić nagrody związanej ze sprzedażą premiową, ale będzie stanowić promocję w postaci dodatkowej zachęty do złożenia do Banku dyspozycji zamknięcia wszystkich posiadanych przez klienta produktów bankowych oraz ubezpieczeniowych oraz dokonania całkowitej spłaty zadłużenia na produktach kredytowych z wyłączeniem produktów hipotecznych.


Zasadnym jest więc uznanie wypłaty, tj. opisanej w stanie faktycznym/zdarzeniu przyszłym Kompensaty, jako świadczenia opodatkowanego zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 4b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.


Zgodnie z treścią art. 30b ust. 1 pkt 4b ww. ustawy od dochodów (przychodów) z tytułu świadczeń otrzymanych od banków, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych lub instytucji finansowych w rozumieniu odrębnych przepisów, w związku z promocjami oferowanymi przez te podmioty, pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy - w wysokości 19% świadczenia.

W przypadku art. 30 ust. 1 pkt 4b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych kryterium różnicowania jest wydzielenie z ogółu podmiotów organizujących promocje tych, które zajmują się szeroko pojętą działalnością finansową (banków, spółdzielczych kas oszczędnościowo kredytowych, instytucji finansowych w rozumieniu odrębnych przepisów) i opodatkowanie świadczeń dokonywanych przez te podmioty 19% zryczałtowanym podatkiem dochodowym.

Opodatkowaniu podlegają wszelkie świadczenia otrzymywane przez klientów instytucji, które zostały wymienione w art. 30 ust. 1 pkt 4b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, o ile świadczenia te pozostają w związku z promocjami organizowanymi przez te podmioty.

W przedmiotowej sprawie opodatkowanie 19% zryczałtowanym podatkiem dochodowym wypłaty w postaci Kompensaty, przez Wnioskodawcę niektórym usługobiorcom – wynika z istnienia istotnych cech (i stosownych unormowań ustawowych w tym zakresie) różnicujących sytuację podatkową tej kategorii usługobiorców w porównaniu z inną kategorią podmiotów. Przy tym, w niniejszej sprawie przepis art. 30 ust. 1 pkt 4b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych niewątpliwie jest przepisem szczególnym, tj. przepisem o większym stopniu szczegółowości niż art. 30 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy. W swej dyspozycji odwołuje się bowiem zarówno do kryteriów przedmiotowych (tj. świadczeń otrzymanych w związku z promocjami), jak i podmiotowych (tj. otrzymania tych świadczeń od określonych podmiotów oraz w związku z promocjami organizowanymi przez te podmioty).

W wyniku powyższego, w takiej sytuacji, na Spółce, jako płatniku ciążyć będzie obowiązek wynikający z art. 41 ust. 4 ww. ustawy, zgodnie z którym Spółka jest obowiązana pobrać zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 19% świadczenia, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 4b ustawy, w odniesieniu do przyznanych klientom indywidualnych świadczeń w postaci Kompensaty. Ponadto stosownie do art. 42 ust. 1a ww. ustawy, Spółka zobowiązana jest do sporządzenia deklaracji rocznej PIT-8AR.


Zatem stanowisko Wnioskodawcy jest nieprawidłowe.


Końcowo, odnosząc się do powołanej przez Wnioskodawcę interpretacji indywidualnej wskazać należy, że dotyczy innego stanu faktycznego niż ten przedstawiony w niniejszym wniosku, a mianowicie dotyczy m.in.: „(…) Wnioskodawca wskazuje, iż - oprócz Loterii Promocyjnych oraz Konkursów - przeprowadza oraz organizuje samodzielnie albo zleca organizowanie i przeprowadzenie Agencji Marketingowej albo partnerowi handlowemu („Partner Handlowy”) akcji promocyjnych stanowiących Sprzedaż Premiową (przy czym w dalszej części Wniosku, ilekroć mowa o „Agencji Marketingowej” oznacza to również „Partnera Handlowego”, gdy ten organizuje / przeprowadza daną akcję). Cechą charakterystyczną akcji promocyjnych stanowiących Sprzedaż Premiową jest zawarcie przez uczestnika umowy sprzedaży produktów Wnioskodawcy, które jest połączone z przyznaniem premii kupującemu, np. w ramach danej akcji promocyjnej polegającej na dodaniu Nagrody (np. książki) do zakupu dwóch produktów Wnioskodawcy będących w ofercie danego sklepu.(…)”


Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia oraz dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.


Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.


Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;
 3. z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych (art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej).


Powyższe unormowania należy odczytywać łącznie z przepisami art. 33 ustawy z 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2193), wprowadzającymi regulacje intertemporalne.


Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4 0/0, 00-013 Warszawa za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2018 r., poz. 1302, z późn. zm.).

Skargę wnosi się w dwóch egzemplarzach (art. 47 § 1 ww. ustawy) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała lub drogą elektroniczną na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 54 § 1a ww. ustawy), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy). W przypadku pism i załączników wnoszonych w formie dokumentu elektronicznego odpisów nie dołącza się (art. 47 § 3 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.


doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj