Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej
0111-KDIB3-2.4012.202.2019.2.MN
z 24 lipca 2019 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r., poz. 900 ze zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku, który wpłynął 5 kwietnia 2019 r. uzupełnionym pismem z 22 czerwca 2019 r. (data wpływu 24 czerwca 2019 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku VAT świadczonych przez Wnioskodawcę usług opisanych we wniosku na podstawie przepisu art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 kwietnia 2019 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i w zakresie zwolnienia od podatku VAT świadczonych przez Wnioskodawcę usług opisanych we wniosku na podstawie przepisu art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy. Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 22 czerwca 2019 r. (data wpływu 24 czerwca 2019 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie Organu z 3 czerwca 2019 r. znak: 0111-KDIB3-2.4012.202.2019.1.MGO.

We wniosku uzupełnionym pismem z 22 czerwca 2019 r., przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca jest osobą fizyczną prowadzącą działalność, jest zarejestrowanym płatnikiem podatku od towarów i usług i prowadzi działalność w zakresie między innymi nauki języków obcych.

Ponadto Wnioskodawca jest nauczycielem zatrudnionym na umowę o pracę na czas nieokreślony.

1. Projekt „Ł.”

jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, działaniem ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, Poddziałanie 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego - konkurs.

Procent finansowania: 90% ze środków unijnych, 10% ze środków Urzędu Miasta.

Przedmiotem projektu było:

 • świadczenie usługi polegającej na prowadzeniu zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z przyrody, matematyki, języka angielskiego w zakresie szkoły podstawowej oraz zajęcia logopedyczne w zakresie szkoły podstawowej oraz zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla klas I-III w ramach projektu „Ł.”;
 • prowadzenie warsztatów dla rodziców w ramach współpracy z rodzicami w procesie indywidualizacji z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w ramach projektu „Ł.”;
 • prowadzenie kursu dla nauczycieli w ramach przygotowania nauczycieli do prowadzenia procesu indywidualizacji w ramach projektu „Ł.”;

Do realizacji projektu Wnioskodawca zatrudnił czynnych zawodowo nauczycieli na umowę zlecenie i również sam powadził zajęcia nauki języka angielskiego.

Nauka prowadzona była w udostępnionych przez szkoły salach lekcyjnych.

Rodzice nie płacili za zajęcia, a płatnikiem wystawianych przez Wnioskodawcę faktur było Miasto i Stowarzyszenie P.

2. Projekt „P.”

jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 w Urzędzie Gminy .

Procent finansowania: 85% ze środków unijnych, 15% ze środków gminy.

Przedmiotem projektu było:

 • zajęcia wspomagające rozwój sprawności manualnej i grafomotorycznej;
 • zajęcia wspomagające rozwój motoryki małej;
 • zajęcia wspomagające rozwój motoryki dużej;
 • zajęcia z gimnastyki korekcyjnej;
 • zajęcia korekcyjno-kompensacyjne;
 • zajęcia wspomagające rozwój umysłowy dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki i nauk przyrodniczych;

zajęcia te były skierowane do dzieci w wieku przedszkolnym.

Do realizacji projektu Wnioskodawca zatrudnił czynnych zawodowo nauczycieli (pracujących w tejże placówce) na umowę zlecenie.

Nauka prowadzona była w udostępnionych przez przedszkole salach przedszkolnych.

Rodzice nie płacili za zajęcia, a płatnikiem wystawianych przez Wnioskodawcę faktur była Gmina.

3. Projekt „D.”

jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2014-2020.

Procent finansowania: 85% ze środków unijnych, 15% ze środków gminy .

Przedmiotem projektu było:

 • zajęcia niwelujące zaburzenia psychoruchowe z elementami arteterapii;
 • zajęcia z zakresu terapii kontaktowej z wykorzystaniem psa (dogoterapia).

Zajęcia te są skierowane do dzieci w wieku przedszkolnym.

Do realizacji projektu Wnioskodawca zatrudnia czynnego zawodowo nauczyciela na umowę zlecenie oraz nauczyciela prowadzącego własną działalność wykonywaną osobiście z zakresu terapii kontaktowej z wykorzystaniem psa (dogoterapia) – z fakturą.

Nauka prowadzona jest w udostępnionych przez oddział przedszkolny przy szkole podstawowej nr 1 salach, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne.

Rodzice nie płacą za zajęcia, a płatnikiem wystawianych przez Wnioskodawcę faktur jest Gmina.

W uzupełnieniu do wniosku wskazano, że odnośnie projektu „Ł.” umowę na realizację projektu Wnioskodawca zawarł z Miastem na następujące świadczenia usług w Szkołach Podstawowych nr 3 i 6 , których odbiorcą byli:

 • odbiorcą usługi polegającej na prowadzeniu zajęć dydaktyczno-wyrównawczych byli uczniowie klas I-III,
 • odbiorcą usługi polegającej na prowadzeniu zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z przyrody byli uczniowie klas IV-V1,
 • odbiorcą usługi polegającej na prowadzeniu zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z matematyki byli uczniowie klas IV-VI,
 • odbiorcą usługi polegającej na prowadzeniu zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z języka angielskiego byli uczniowie klas I-VI

oraz umowę na realizacje projektu Wnioskodawca zawarł z Stowarzyszeniem P. na następujące świadczenia usług, w Szkołach Podstawowych nr 1, 2 i 5 , których odbiorcą byli:

 • odbiorcą usługi polegającej na prowadzeniu zajęć logopedycznych byli uczniowie klas IV-tych oraz uczniowie szkół podstawowych ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
 • odbiorcą usługi polegającej na prowadzeniu zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z i angielskiego byli uczniowie z klasy I oraz uczniowie szkół podstawowych ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi z klas IV-V1;
 • odbiorcą usługi polegającej na prowadzeniu zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z matematyki byli uczniowie z klasy I oraz uczniowie szkół podstawowych ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi z klas IV-VI;
 • odbiorcą usługi polegającej na prowadzeniu zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z przyrody byli uczniowie z klasy I oraz uczniowie szkół podstawowych ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi z klas IV-VI;

Wnioskodawca nie jest jednostką objętą systemem oświaty.

Wnioskodawca nie ma statusu uczelni, jednostki naukowej PAN ani jednostki badawczo-rozwojowej.

Prowadzenie warsztatów dla rodziców w ramach współpracy z rodzicami w procesie indywidualizacji z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - usługi nie stanowią usług kształcenia zawodowego i przekwalifikowania zawodowego;

Prowadzenia kursu dla nauczycieli w ramach przygotowania nauczycieli do prowadzenia procesu indywidualizacji – usługi nie stanowią usług kształcenia zawodowego i przekwalifikowania zawodowego.

Wnioskodawca nie jest podmiotem, który uzyskał akredytację i świadczone usługi nie są objęte akredytacją.

Usługi świadczone przez Wnioskodawcę nie są świadczone w ramach szkolenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego osób tego potrzebujących.

Osoby biorące udział w warsztatach dla rodziców w ramach współpracy z rodzicami w procesie indywidualizacji z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – nie będą wykorzystywać nabytej wiedzy w ramach wykonywanego zawodu, pracy ale zapoznali się z metodami i formami pracy oraz nowymi środkami dydaktycznymi (platformy e-learningowe), które stanowią pomoc w przygotowaniu dziecka do lekcji w szkole, a ponadto poszerzaniu wiedzy i rozwijaniu zainteresowań Dzieci uzdolnione matematycznie chętniej biorą udział w konkursach przedmiotowych co wpływa na jakość ich umiejętności i wiedzy.

Osoby biorące udział w kursie dla nauczycieli w ramach przygotowania nauczycieli do prowadzenia procesu indywidualizacji będą wykorzystywały nabytą wiedzę poprzez wprowadzenie nowo poznanych środków dydaktycznych i metod pracy z nimi w codziennej pracy z uczniami na lekcjach: szkolenie miało na celu pokazanie ciekawych propozycji zajęć matematycznych, z użyciem różnorodnych pomocy. Pobudzenie kreatywnego, abstrakcyjnego myślenia uczniów poprzez logiczne zagadki, użycie matematycznych klocków, plansz

Osoby biorące udział w warsztatach dla rodziców – nauczanie nie pozostaje w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem uczestników szkolenia

Osoby biorące udział w kursie dla nauczycieli - nauczanie pozostaje w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem uczestników szkolenia.

Osoby biorące udział w warsztatach dla rodziców - nauczanie nie mające na celu uzyskanie lub uaktualnienie wiedzy do celów zawodowych.

Osoby biorące udział w kursie dla nauczycieli - nauczanie mające na celu uzyskanie lub uaktualnienie wiedzy do celów zawodowych.

Głównym celem Wnioskodawcy była realizacja unijnego projektu czyli umożliwienie rodzicom oraz nauczycielom zapoznania się z nowoczesnymi metodami i formami pracy, umiejętne wykorzystanie zasobów internetu do pracy z dzieckiem w domu oraz w szkole a udział w warsztatach dla rodziców i w kursie dla nauczycieli był bezpłatny dla uczestników natomiast Wnioskodawca realizował je w ramach Unijnego projektu „Ł.”.

Świadczenie usługi polegającej na prowadzeniu zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z przyrody, matematyki, języka angielskiego w zakresie szkoły podstawowej oraz zajęcia logopedyczne w zakresie szkoły podstawowej oraz zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla klas I-III:

 • nie należą do prywatnego nauczania na poziomie podstawowym świadczonym przez nauczycieli;
 • Wnioskodawca realizuje szkolny program nauczania tj. obejmujący materiał dydaktyczny realizowany przez szkoły;
 • Wnioskodawca świadczy usługi zlecone przez inny podmiot - Miasto U. i Stowarzyszenie P. - w ramach projektu Unijnego „Ł.”, w zakresie przedmiotu umowy i Wnioskodawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy oraz za działania lub zaniechania osób, którym zleca wykonanie części przedmiotu umowy.

Podmiotem otrzymującym dofinansowanie ze środków publicznych w związku z realizacją projektu finansowanego ze środków publicznych są Miasto U. i Stowarzyszenie P.

Miasto U. i Stowarzyszenie P. w związku z realizacją projektu zleca wykonanie zadań Wnioskodawcy.

Zamówienie nie przekroczy kwoty 30.000 Euro tj. kwoty 125 247,00 zł netto na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2254).

Podstawę zawarcia umowy - udzielenia zamówienia stanowi wybór oferty dokonany na podstawie zarządzenia Burmistrza Miasta U. Nr xxx z dnia 14 lutego 2011 r. w sprawie systemu udzielania zamówień, w tym zamówień publicznych dla Miasta U., Urzędu Miasta U. oraz gminnych jednostek organizacyjnych (z późniejszymi zmianami).

W umowie jest określony zakres przedmiotu zlecenia oraz wynagrodzenie za wykonane czynności.

Rzeczywistym środkiem finansowania w co najmniej 70% są środki publiczne.

Występuje ścisły związek między otrzymanymi środkami publicznymi, a realizowanym świadczeniem.

Wnioskodawca posiada dokumentację potwierdzającą, że źródłem finansowania są środki publiczne.

Świadczona przez Wnioskodawcę usługa w ramach realizowanego projektu pn. „Ł.” nie polega na odpłatnym udostępnieniu nauczyciela instytucji edukacyjnej. Wnioskodawca zatrudniał nauczycieli na umowę zlecenie do wykonania czynności związanych z realizacją przedmiotu umowy i również sam prowadził zajęcia z j. angielskiego.

Powyższa usługa nie może być uznana za usługę ściśle związaną z usługą kształcenia zawodowego.

Odnośnie projektu „P.”.

Wnioskodawca zawarł umowę na realizację projektu z Gminą B..

Odbiorcą wymienionych usług były dzieci z Przedszkola Publicznego Nr 1 w G.

Wnioskodawca zawarł umowę na realizację wymienionych usług edukacyjnych z Gminą B.

Wnioskodawca nie jest jednostką objętą systemem oświaty.

Wyżej wymienione usługi nie należą do prywatnego nauczania na poziomie przedszkolnym świadczone przez nauczycieli.

Wnioskodawca realizuje przedszkolny program nauczania tj. obejmujący materiał dydaktyczny realizowany przez przedszkola.

Wnioskodawca świadczy ww. usługi zlecone przez inny podmiot - Gmina B. - w ramach projektu Unijnego „P.”, w zakresie przedmiotu umowy i Wnioskodawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy oraz za działania lub zaniechania osób, którym zleca wykonanie części przedmiotu umowy.

Wnioskodawca nie świadczy ww. usług w przedszkolu osobiście jako nauczyciel w ramach prywatnego nauczania.

Podmiotem otrzymującym dofinansowanie ze środków publicznych w związku z realizacją projektu finansowanego ze środków publicznych jest Gmina B.

W związku z realizacją projektu Gmina B. zleca wykonanie zadań Wnioskodawcy.

W umowie jest określony zakres przedmiotu zlecenia oraz wynagrodzenie za wykonane

czynności.

Rzeczywistym środkiem finansowania w co najmniej 70% są środki publiczne.

Występuje ścisły związek między otrzymanymi środkami publicznymi, a realizowanym świadczeniem.

Odnośnie projektu „D.:

Wnioskodawca zawarł umowę na realizację projektu z Gminą B.

Odbiorcą wymienionych usług były dzieci z Oddziałów Przedszkolnych przy Szkole Podstawowej Nr 1 w B.

Wnioskodawca zawarł umowę na realizację wymienionych usług edukacyjnych z Gminą B.

Wnioskodawca nie jest jednostką objętą systemem oświaty. Wnioskodawca nie będzie świadczył wymienionych usług jako jednostka objęta systemem oświaty.

Wyżej wymienione usługi nie należą do prywatnego nauczania na poziomie przedszkolnym świadczone przez nauczycieli.

Wnioskodawca nie realizuje przedszkolny program nauczania tj. obejmujący materiał dydaktyczny realizowany przez przedszkola.

Wnioskodawca świadczy ww. usługi zlecone przez inny podmiot - Gmina B.- w ramach projektu Unijnego „D.”, w zakresie przedmiotu umowy i Wnioskodawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy oraz za działania lub zaniechania osób, którym zleca wykonanie części przedmiotu umowy.

Wnioskodawca nie świadczy ww. usług w przedszkolu osobiście jako nauczyciel w ramach prywatnego nauczania.

Podmiotem otrzymującym dofinansowanie ze środków publicznych w związku z realizacją projektu finansowanego ze środków publicznych jest Gmina B.

W związku z realizacją projektu Gmina B. zleca wykonanie zadań Wnioskodawcy.

W umowie jest określony zakres przedmiotu zlecenia oraz wynagrodzenie za wykonane

czynności.

Rzeczywistym środkiem finansowania w co najmniej 70% są środki publiczne.

Występuje ścisły związek między otrzymanymi środkami publicznymi, a realizowanym świadczeniem.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania (przedstawione w piśmie z 22 czerwca 2019 r.):

 1. Projekt „Ł.”
  1. Czy usługi polegające na prowadzeniu:
   1. zajęć dydaktyczno-wyrównawczych
   2. zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z przyrody
   3. zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z matematyki
   4. zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z języka angielskiego
   są objęte podatkiem od towarów i usług?

  2. Czy usługi polegające na:
  1. prowadzeniu warsztatów dla rodziców w ramach współpracy z rodzicami w procesie indywidualizacji z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
  2. prowadzeniu kursu dla nauczycieli w ramach przygotowania nauczycieli do prowadzenia procesu indywidualizacji
  są objęte podatkiem od towarów i usług?

 2. Projekt „P.”
  1. Czy usługi polegające na prowadzeniu:
  1. zajęć wspomagające rozwój sprawności manualnej i grafomotorycznej:
  2. zajęć wspomagające rozwój motoryki małej;
  3. zajęć wspomagające rozwój motoryki dużej;
  4. zajęć z gimnastyki korekcyjnej
  5. zajęć korekcyjno-kompensacyjne
  6. zajęć wspomagające rozwój umysłowy dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki i nauk przyrodniczych
  są objęte podatkiem od towarów i usług?

 3. Projekt „D.”
  1. Czy usługi polegające na prowadzeniu:
  1. zajęć niwelujące zaburzenia psychoruchowe z elementami arteterapii
  2. zajęć z zakresu terapii kontaktowej z wykorzystaniem psa (dogoterapia)
  są objęte podatkiem od towarów i usług?


Stanowisko Wnioskodawcy:

Usługi polegające na prowadzeniu zajęć:

 • dydaktyczno-wyrównawczych,
 • dydaktyczno-wyrównawczych z przyrody,
 • dydaktyczno-wyrównawczych z matematyki,
 • dydaktyczno-wyrównawczych z języka angielskiego,
 • wspomagające rozwój sprawności manualnej i grafomotorycznej,
 • wspomagające rozwój motoryki małej,
 • wspomagające rozwój motoryki dużej,
 • z gimnastyki korekcyjnej,
 • korekcyjno-kompensacyjnych,
 • wspomagające rozwój umysłowy dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki i nauk przyrodniczych,
 • zajęć niwelujące zaburzenia psychoruchowe z elementami arteterapii,
 • zajęć z zakresu terapii kontaktowej z wykorzystaniem psa (dogoterapia) oraz
 • prowadzeniu warsztatów dla rodziców w ramach współpracy z rodzicami w procesie indywidualizacji z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i
 • prowadzeniu kursu dla nauczycieli w ramach przygotowania nauczycieli do prowadzenia procesu indywidualizacji

podlegają zwolnieniu z podatku VAT z art. 43 pkt l 26, ponieważ Wnioskodawca świadczy usługi ściśle związane z usługami świadczonymi przez jednostki objęte systemem oświaty w zakresie kształcenia i wychowania czyli realizuje treści zawarte w podstawie programowej szkoły podstawowej oraz przedszkola.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r., poz. 2174, z późn. zm.) dalej zwanej ustawą o VAT lub ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zwanym dalej podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Jak stanowi art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (…).

Na podstawie art. 8 ust. 1 ww. ustawy o VAT, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (…).

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Pod pojęciem działalności gospodarczej, na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy, rozumie się wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Stawka podatku – na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług – wynosi 23%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Przy czym, na mocy art. 146aa ust. 1 pkt 1 ww. ustawy o VAT, w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do końca roku następującego po roku, dla którego wartość relacji, o której mowa w art. 38a pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, jest nie większa niż 43% oraz wartość, o której mowa w art. 112aa ust. 5 tej ustawy, jest nie mniejsza niż – 6% stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Jednakże zarówno w ustawie, jak i w przepisach wykonawczych do ustawy, ustawodawca przewidział stawki obniżone lub zwolnienie od podatku.

Zastosowanie obniżonej stawki podatku lub zwolnienia od podatku, jako odstępstwo od zasady powszechności i równości opodatkowania, możliwe jest jedynie w przypadku wykonywania czynności ściśle określonych w ustawie oraz w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie jej upoważnienia.

Zakres i zasady zwolnienia od podatku od towarów i usług dostawy towarów lub świadczenia usług zostały określone między innymi w art. 43 ustawy o VAT.

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku usługi świadczone przez:

 1. jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, w zakresie kształcenia i wychowania,
 2. uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz jednostki badawczo–rozwojowe, w zakresie kształcenia na poziomie wyższym

-oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane.

Na mocy art. 43 ust. 1 pkt 28 ustawy o VAT zwalnia się od podatku usługi nauczania języków obcych oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, inne niż wymienione w pkt 26, pkt 27 i pkt 29.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, inne niż wymienione w pkt 26:

 1. prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach, lub
 2. świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o systemie oświaty – wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją, lub
 3. finansowane w całości ze środków publicznych

oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane.

Jak stanowi ust. 17 tego artykułu, zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 18, 18a, 22–24, 26, 28, 29, 31, 32 i 33 lit. a, nie mają zastosowania do dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle związanych z usługami podstawowymi, jeżeli:

 1. nie są one niezbędne do wykonania usługi podstawowej, zwolnionej zgodnie z ust. 1 pkt 18, 18a, 22–24, 26, 28, 29, 31, 32 i 33 lit. a lub
 2. ich głównym celem jest osiągnięcie dodatkowego dochodu przez podatnika, przez konkurencyjne wykonywanie tych czynności w stosunku do podatników niekorzystających z takiego zwolnienia.

Zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 18a, 23, 26, 28, 29 i 33 lit. a, mają zastosowanie do dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle związanych z usługami podstawowymi, dokonywanych przez podmioty świadczące usługi podstawowe (art. 43 ust. 17a ustawy).

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca świadczy usługi na prowadzeniu zajęć:

 • dydaktyczno-wyrównawczych,
 • dydaktyczno-wyrównawczych z przyrody,
 • dydaktyczno-wyrównawczych z matematyki,
 • dydaktyczno-wyrównawczych z języka angielskiego,
 • wspomagające rozwój sprawności manualnej i grafomotorycznej,
 • wspomagające rozwój motoryki małej,
 • wspomagające rozwój motoryki dużej,
 • z gimnastyki korekcyjnej,
 • korekcyjno-kompensacyjnych,
 • wspomagające rozwój umysłowy dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki i nauk przyrodniczych,
 • zajęć niwelujące zaburzenia psychoruchowe z elementami arteterapii,
 • zajęć z zakresu terapii kontaktowej z wykorzystaniem psa (dogoterapia) oraz
 • prowadzeniu warsztatów dla rodziców w ramach współpracy z rodzicami w procesie indywidualizacji z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i
 • prowadzeniu kursu dla nauczycieli w ramach przygotowania nauczycieli do prowadzenia procesu indywidualizacji.

Wnioskodawca nie jest jednostką objętą systemem oświaty. Wnioskodawca nie ma statusu uczelni, jednostki naukowej PAN ani jednostki badawczo-rozwojowej.

Prowadzenie warsztatów dla rodziców w ramach współpracy z rodzicami w procesie indywidualizacji z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - usługi nie stanowią usług kształcenia zawodowego i przekwalifikowania zawodowego;

Prowadzenia kursu dla nauczycieli w ramach przygotowania nauczycieli do prowadzenia procesu indywidualizacji – usługi nie stanowią usług kształcenia zawodowego i przekwalifikowania zawodowego;

Wnioskodawca nie jest podmiotem, który uzyskał akredytację i świadczone usługi nie są objęte akredytacją.

Usługi świadczone przez Wnioskodawcę nie są świadczone w ramach szkolenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego osób tego potrzebujących.

Odnośnie projektu „Ł.” umowę na realizację projektu Wnioskodawca zawarł z Miastem U. na następujące świadczenia usług w Szkołach Podstawowych nr 3 i 6 w U., których odbiorcą byli:

 • odbiorcą usługi polegającej na prowadzeniu zajęć dydaktyczno-wyrównawczych byli uczniowie klas I-III,
 • odbiorcą usługi polegającej na prowadzeniu zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z przyrody byli uczniowie klas IV-V1,
 • odbiorcą usługi polegającej na prowadzeniu zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z matematyki byli uczniowie klas IV-VI,
 • odbiorcą usługi polegającej na prowadzeniu zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z języka angielskiego byli uczniowie klas I-VI

oraz umowę na realizację projektu Wnioskodawca zawarł z Stowarzyszeniem P. na następujące świadczenia usług, w Szkołach Podstawowych nr 1, 2 i 5 w U., których odbiorcą byli:

 • odbiorcą usługi polegającej na prowadzeniu zajęć logopedycznych byli uczniowie klas IV-tych oraz uczniowie szkół podstawowych ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
 • odbiorcą usługi polegającej na prowadzeniu zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z i angielskiego byli uczniowie z klasy I oraz uczniowie szkół podstawowych ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi z klas IV-V1;
 • odbiorcą usługi polegającej na prowadzeniu zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z matematyki byli uczniowie z klasy I oraz uczniowie szkół podstawowych ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi z klas IV-VI;
 • odbiorcą usługi polegającej na prowadzeniu zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z przyrody byli uczniowie z klasy I oraz uczniowie szkół podstawowych ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi z klas IV-VI.

Do realizacji projektu Wnioskodawca zatrudnił czynnych zawodowo nauczycieli na umowę zlecenie i również sam powadził zajęcia nauki języka angielskiego.

Odnośnie projektu „Ł.” umowę na realizację projektu zawarł z Miastem U. oraz ze Stowarzyszeniem P.”. W umowie jest określony zakres przedmiotu zlecenia oraz wynagrodzenie za wykonane czynności. Rzeczywistym środkiem finansowania w co najmniej 70% są środki publiczne.

Świadczenie usługi polegającej na prowadzeniu zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z przyrody, matematyki, języka angielskiego w zakresie szkoły podstawowej oraz zajęcia logopedyczne w zakresie szkoły podstawowej oraz zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla klas I-III nie należą do prywatnego nauczania na poziomie podstawowym świadczonym przez nauczycieli. Wnioskodawca świadczy usługi zlecone przez inny podmiot - Miasto U. i Stowarzyszenie P.

Usługi realizowane w ramach projektu „P”. nie należą do prywatnego nauczania na poziomie przedszkolnym świadczone przez nauczycieli. W związku z realizacją projektu Gmina B. zleca wykonanie zadań Wnioskodawcy.

Usługi realizowane w ramach projektu „D.” nie należą do prywatnego nauczania na poziomie przedszkolnym świadczone przez nauczycieli.

Należy zauważyć, że warunkiem zwolnienia od podatku usług w zakresie kształcenia w oparciu o art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a) ustawy, jest spełnienie przesłanki o charakterze podmiotowym odnoszącej się do usługodawcy, który musi być jednostką objętą systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty. Natomiast ze zwolnienia wskazanego w art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. b) ustawy mogą korzystać uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz jednostki badawczo-rozwojowe, o ile świadczone przez te podmioty usługi są usługami kształcenia na poziomie wyższym.

Z opisu sprawy jednoznacznie wynika, że Wnioskodawca nie jest jednostką objętą systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty. Wnioskodawca nie jest również uczelnią, jednostką naukową Polskiej Akademii Nauk lub jednostką badawczo-rozwojową, a świadczenie usług, o których mowa we wniosku nie odbywa się w zakresie kształcenia na poziomie wyższym.

Analizując przedstawione we wniosku okoliczności sprawy w kontekście powołanych przepisów prawa podatkowego stwierdzić należy, iż Wnioskodawca nie będzie mógł korzystać ze zwolnienia określonego w art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy o VAT, gdyż nie jest jednostką objętą systemem oświaty, jak również nie jest uczelnią ani innym podmiotem wymienionym w ww. artykule, zatem zwolnienie określone w tym przepisie nie może być zastosowane.

Wnioskodawca twierdzi, iż świadcząc wszystkie opisane we wniosku usługi będzie korzystał ze zwolnienia od podatku na podstawie przepisu art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy o VAT, ponieważ usługi te są ściśle związane z usługami świadczonymi przez jednostki objęte systemem oświaty w zakresie kształcenia i wychowania czyli realizuje treści zawarte w podstawie programowej szkoły podstawowej oraz przedszkola.

Tymczasem pod pojęciem usług „ściśle związanych z usługami zwolnionymi na podstawie przepisu art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy o VAT” należy rozumieć usługi pomocnicze względem stanowiącej świadczenie główne usługi świadczonej przez jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w zakresie kształcenia i wychowania, co oznacza, że usługi nie stanowią celu samego w sobie, lecz środek służący jak najlepszemu skorzystaniu ze świadczenia głównego. „Usługi ściśle związane” są to osobne od usługi podstawowej, „usługi dodatkowe”, których świadczenie logicznie wpisuje się w ramy świadczenia głównego.

Sam fakt, iż usługi świadczone przez Wnioskodawcę realizują treści zawarte w podstawie programowej szkoły podstawowej oraz przedszkola nie oznacza, że usługi te są ściśle związane z usługami świadczonymi przez jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w zakresie kształcenia i wychowania.

Ponadto, jak wynika z treści art. 43 ust. 17a cyt. ustawy, aby usługi dodatkowe – „ściśle związane” z usługami, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy o podatku od towarów i usług mogły korzystać ze zwolnienia z tego podatku, muszą być świadczone przez podmiot, który wykonuje również usługę podstawową, korzystającą ze zwolnienia z podatku od towarów i usług.

W okolicznościach niniejszej sprawy, Wnioskodawca świadczący, będące przedmiotem wątpliwości Wnioskodawcy usługi, nie świadczy usług zwolnionych wskazanych w ww. przepisach (tj. art. 43 ust. 1 pkt 26), a więc świadczonych przez niego usług w ramach realizowanych projektów nie można rozpatrywać w kontekście usług „ściśle związanych” z ww. usługami.

Zatem, stanowisko Wnioskodawcy w myśl którego opisane we wniosku usługi podlegają zwolnieniu z podatku VAT z art. 43 ust. 1 pkt 26, ponieważ Wnioskodawca świadczy usługi ściśle związane z usługami świadczonymi przez jednostki objęte systemem oświaty w zakresie kształcenia i wychowania, czyli realizuje treści zawarte w podstawie programowej szkoły podstawowej oraz przedszkola, jest nieprawidłowe.

W tym miejscu należy jednak zauważyć, że z opisu sprawy wynika, że w ramach projektu „Ł.” Wnioskodawca będzie sam prowadził zajęcia nauki angielskiego. Zatem, Wnioskodawca świadcząc opisane we wniosku usługi polegające na prowadzeniu zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z języka angielskiego będzie korzystał ze zwolnienia od podatku od towarów i usług z uwagi na treść art. 43 ust. 1 pkt 28 ustawy o VAT.

Dodatkowo w opisie sprawy wskazano, że w ramach projektu „Ł.” Wnioskodawca będzie świadczył usługi polegające na prowadzeniu kursu dla nauczycieli w ramach przygotowania nauczycieli do prowadzenia procesu indywidualizacji.

Należy zauważyć, że przepis art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o VAT, przewiduje zwolnienie dla usług kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego finansowanych w całości ze środków publicznych. Dla zastosowania przedmiotowego zwolnienia istotne jest zatem uznanie danej usługi za usługę kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania, a następnie spełnienie dodatkowych warunków wynikających z niniejszego przepisu, tj. finansowanie danego szkolenia w całości ze środków publicznych.

Należy zaznaczyć, że w dniu 1 lipca 2011 r. weszły w życie przepisy rozporządzenia Rady (UE) Nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r. ustanawiającego środki wykonawcze do Dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 77/1). Rozporządzenie to wiąże wszystkie państwa członkowskie i jest stosowane bezpośrednio.

Definicja zawarta w art. 44 tego rozporządzenia określa, iż usługi w zakresie kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania świadczone na warunkach określonych w art. 132 ust. 1 lit. i) Dyrektywy 2006/112/WE obejmują nauczanie pozostające w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem, jak również nauczanie mające na celu uzyskanie lub uaktualnienie wiedzy do celów zawodowych. Czas trwania kursu w zakresie kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania nie ma w tym przypadku znaczenia.

W wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie C-461/08 wyrażony został pogląd, iż pojęcia używane do opisania zwolnień wymienionych w art. 13 Dyrektywy 77/388/EWG powinny być interpretowane w sposób ścisły, ponieważ stanowią one odstępstwo od ogólnej zasady, zgodnie z którą podatkiem VAT objęta jest każda dostawa towarów i każda usługa świadczona odpłatnie przez podatnika. Również w wyroku z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie C-287/00 Trybunał w swym orzeczeniu wskazał, jak należy interpretować zwolnienia przedmiotowe w VAT uregulowane w Dyrektywie 77/388/EWG. W wyroku tym podkreślono, że pojęcia używane do doprecyzowania zakresu zwolnienia powinny być interpretowane ściśle m.in. dlatego, że zwolnienia stanowią wyjątek od zasady powszechności opodatkowania i choćby z tych przyczyn muszą być interpretowane jednolicie.

Mając na uwadze powyższe, dokonując wykładni ww. art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy, przez pryzmat definicji usługi kształcenia zawodowego i przekwalifikowania, określonej w art. 44 ww. rozporządzenia należy mieć na uwadze dosłowne brzmienie tych przepisów.

Zgodnie ze Słownikiem języka polskiego PWN (dostępnym w Internecie), użyte w art. 44 rozporządzenia słowo „bezpośredni” oznacza „dotyczący kogoś lub czegoś wprost”, słowo „branża” oznacza „gałąź produkcji lub handlu obejmująca towary lub usługi jednego rodzaju”, natomiast słowo „zawód” oznacza „wyuczone zajęcie wykonywane w celach zarobkowych”.

Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, że przez kształcenie zawodowe lub przekwalifikowanie zawodowe, o których mowa w ww. przepisach, obejmujące nauczanie pozostające w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem, należy rozumieć takie kształcenie, w wyniku którego dana osoba podnosi swoje kwalifikacje, a bezpośrednio po jej ukończeniu jest w stanie podjąć pracę zarobkową, lub wykonywać określony zawód.

Zauważyć należy – opierając się na powołanych regulacjach prawa unijnego – że definicja usług kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego kładzie nacisk na „bezpośredni” związek nauczania z daną branżą lub zawodem, co narzuca stosowanie specyficznego programu nauczania dla skonkretyzowanego odbiorcy. Usługi w zakresie kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania obejmują nauczanie mające na celu uzyskanie lub uaktualnienie wiedzy do celów zawodowych.

Wprawdzie Wnioskodawca wskazał, że prowadzenia kursu dla nauczycieli w ramach przygotowania nauczycieli do prowadzenia procesu indywidualizacji nie stanowi usług kształcenia zawodowego i przekwalifikowania zawodowego, jednak z opisu sprawy wynika, że oby biorące udział w kursie dla nauczycieli będą wykorzystywały nabytą wiedzę przez wprowadzenie nowo poznanych środków dydaktycznych i metod pracy z nimi w codziennej pracy z uczniami na lekcjach, szkolenie miało na celu pokazanie ciekawych propozycji zajęć matematycznych, z użyciem różnorodnych pomocy, pobudzenie kreatywnego, abstrakcyjnego myślenia uczniów poprzez logiczne zagadki, użycie matematycznych klocków, plansz. Nauczanie w ramach kursu dla nauczycieli w ramach przygotowania nauczycieli do prowadzenia procesu indywidualizacji pozostaje w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem uczestników szkolenia oraz ma na celu uzyskanie lub uaktualnienie wiedzy do celów zawodowych przez uczestników szkolenia.

Przedstawione okoliczności wskazują, że zostanie spełniona pierwsza z przesłanek wynikająca wprost z przepisu art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy o VAT. Natomiast w celu dokonania oceny, czy usługi prowadzenia kursu dla nauczycieli w ramach przygotowania nauczycieli do prowadzenia procesu indywidualizacji, które planuje zorganizować Wnioskodawca będą korzystały ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na mocy art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy, konieczne jest stwierdzenie, czy jest spełniona kolejna z przesłanek wskazanych w ww. przepisie, tj. czy usługi te będą finansowane w całości ze środków publicznych.

Na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 869), środkami publicznymi są:

 1. dochody publiczne;
 2. środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA);
  2a. środki, o których mowa w art. 3b ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2017 r., poz. 1376 i 1475);
 3. środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, inne niż wymienione w pkt 2;
 4. przychody budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych pochodzące:
  1. ze sprzedaży papierów wartościowych,
  2. z prywatyzacji majątku Skarbu Państwa oraz majątku jednostek samorządu terytorialnego,
  3. ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych,
  4. otrzymanych pożyczek i kredytów,
  5. z innych operacji finansowych;
 5. przychody jednostek sektora finansów publicznych pochodzące z prowadzonej przez nie działalności oraz pochodzące z innych źródeł.

Natomiast stosownie do art. 9 ww. ustawy o finansach publicznych, sektor finansów publicznych tworzą:

 1. organy władzy publicznej, w tym organy administracji rządowej, organy kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sądy i trybunały;
 2. jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki;
  2a. związki metropolitalne;
 3. jednostki budżetowe;
 4. samorządowe zakłady budżetowe;
 5. agencje wykonawcze;
 6. instytucje gospodarki budżetowej;
 7. państwowe fundusze celowe;
 8. Zakład Ubezpieczeń Społecznych i zarządzane przez niego fundusze oraz Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i fundusze zarządzane przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego;
 9. Narodowy Fundusz Zdrowia;
 10. samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej;
 11. uczelnie publiczne;
 12. Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne;
 13. państwowe i samorządowe instytucje kultury;
 14. inne państwowe lub samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, instytutów badawczych, banków i spółek prawa handlowego.

Z art. 4 ust. 1 ww. ustawy o finansach publicznych wynika, iż przepisy ustawy stosuje się do:

 1. jednostek sektora finansów publicznych;
 2. innych podmiotów w zakresie, w jakim wykorzystują środki publiczne lub dysponują tymi środkami.

Zatem, ustawa o finansach publicznych wymienia wprost co należy uznać za środki publiczne. Przepisy zaliczają do środków publicznych dochody publiczne, środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz wskazane przychody budżetu państwa, budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz przychody jednostek sektora finansów publicznych pochodzące z różnych źródeł. Środkami publicznymi są również środki pochodzące z funduszy strukturalnych.

Z treści wniosku jednoznacznie wynika, że kurs dla nauczycieli jest w 100% finansowany ze środków publicznych – Wnioskodawca wskazuje, że procent finansowania wygląda następująco: 90% ze środków unijnych, 10% ze środków Urzędu Miasta. Wnioskodawca posiada również dokumentację potwierdzającą, że źródłem finansowania są środki publiczne.

Zatem, należy stwierdzić, że Wnioskodawca świadcząc usługi polegające na prowadzeniu kursu dla nauczycieli w ramach przygotowania nauczycieli do prowadzenia procesu indywidualizacji, będzie korzystał ze zwolnienia z podatku VAT, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług.

Podsumowując, należy stwierdzić, że świadczone samodzielnie przez Wnioskodawcę usługi polegające na prowadzeniu zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z języka angielskiego, korzystają ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 28 ustawy, świadczone usługi polegające na prowadzeniu kursu dla nauczycieli w ramach przygotowania nauczycieli do prowadzenia procesu indywidualizacji, korzystają ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy. Natomiast żadne z opisanych we wniosku usług nie mogą korzystać ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy jest nieprawidłowe.

Ponadto w przedmiotowej sprawie należy zwrócić uwagę, że analiza załączników dołączonych do wniosku nie mieści się w ramach określonych w art. 14b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, zgodnie z którym minister właściwy do spraw finansów publicznych, na pisemny wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną). W związku z powyższym tut. organ nie jest uprawniony do oceny prawnej załączników dołączonych przez Wnioskodawcę. Zaznaczyć należy, że zgodnie z art. 14b § 3 Ordynacji podatkowej wyczerpujący opis stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego) winien wynikać z wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej, a nie z załączonych do niego dokumentów, w związku z czym nie były one przedmiotem merytorycznej analizy.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem zdarzenia przyszłego podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy wydana interpretacja traci swą aktualność.

Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;
 3. z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych (art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej).

Powyższe unormowania należy odczytywać łącznie z przepisami art. 33 ustawy z 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2193), wprowadzającymi regulacje intertemporalne.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2018 r., poz. 1302, z późn. zm.). Skargę wnosi się w dwóch egzemplarzach (art. 47 § 1 ww. ustawy) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała lub drogą elektroniczną na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 54 § 1a ww. ustawy), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy). W przypadku pism i załączników wnoszonych w formie dokumentu elektronicznego odpisów nie dołącza się (art. 47 § 3 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.


doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj