Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej
0113-KDIPT2-3.4011.250.2019.3.ID
z 10 lipca 2019 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r., poz. 900, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 4 kwietnia 2019 r. (data wpływu 15 kwietnia 2019 r.), uzupełnionym pismami z dnia 10 czerwca 2019 r. (data wpływu 17 czerwca 2019 r. i 3 lipca 2019 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika w związku z organizowaniem konkursów – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 kwietnia 2019 r. wpłynął do tutejszego Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika w związku z organizowaniem konkursów.

Wniosek nie spełniał wymogów określonych w art. 14b § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r., poz. 900), w związku z powyższym pismem z dnia 29 maja 2019 r., nr 0113-KDIPT2-3.4011.250.2019.1.ID, Organ podatkowy na podstawie art. 13 § 2a, art. 169 § 1 i § 2 w zw. z art. 14h ustawy Ordynacja podatkowa, wezwał Wnioskodawcę do usunięcia braków wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie wysłano w dniu 29 maja 2019 r. (skutecznie doręczono w dniu 3 czerwca 2019 r.), zaś w dniu 17 czerwca 2019 r. wpłynęło uzupełnienie wniosku (nadane w dniu 10 czerwca 2019 r.).

W związku z tym, że ww. uzupełnienie wniosku nie zostało podpisane przez wszystkie osoby reprezentujące Wnioskodawcę, pismem z dnia 17 czerwca 2019 r., nr 0113-KDIPT2 -3.4011.250.2019.2.ID, Organ podatkowy wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia braku formalnego wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej.

Ponowne wezwanie do uzupełnienia ww. wniosku wysłano w dniu 17 czerwca 2019 r. (data doręczenia 21 czerwca 2019 r.). Wnioskodawca przesłał podpisane uzupełnienie ww. wniosku (data wpływu 3 lipca 2019 r.), nadane w dniu 27 czerwca 2019 r.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca jest Bankiem realizującym w ramach prowadzonej działalności czynności bankowe określone w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo Bankowe (Dz. U. z 1997 r., nr 140 poz. 939, z późn. zm.). Wnioskodawca podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce.

W celu zwiększenia sprzedaży oferowanych produktów poprzez aktywizację sprzedawców Wnioskodawca organizuje różnego rodzaju konkursy sprzedażowe.

Poszczególne konkursy kierowane są do jednej z dwóch grup uczestników:

 1. Pracowników Wnioskodawcy (dalej: pracownicy) – zatrudnionych na podstawie umowy o pracę z Wnioskodawcą lub
 2. Pracowników partnerów Wnioskodawcy (dalej: pracownicy partnerów) – zatrudnionych na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenia/umowy o dzieło zawartej z partnerem Wnioskodawcy, tj. podmiotem współpracującym z Bankiem na zasadzie umowy partnerskiej.

Wnioskodawca co do zasady organizuje konkursy skierowane do jednej z ww. grup, tj. wyłącznie do pracowników Banku lub wyłączenie do pracowników partnerów, z tym, że Bank nie wyklucza możliwości organizacji konkursów sprzedażowych skierowanych do obu grup uczestników jednocześnie, (tj. zarówno do pracowników, jak i do pracowników partnerów). W ocenie Banku, powyższa kwestia pozostaje bez znaczenia z punktu widzenia określenia skutków podatkowych, które powinny być ocenione z punktu widzenia osób, do których kierowany jest konkurs.

Organizowane przez Bank konkursy dla sprzedawców poza wygenerowaniem odpowiednich wolumenów sprzedaży mają także przyczyniać się do wzrostu satysfakcji i zadowolenia z wykonywanej pracy przez pracowników Banku oraz pracowników partnerów, a także zwiększyć ich lojalność względem Banku. Poza tym, konkurencja między pracownikami związana z chęcią osiągnięcia najlepszego wyniku wpływa pozytywnie na efektywność ich pracy oraz zwiększa wydajność działań wykonywanych w ramach obowiązków służbowych.

Szczegóły organizowanych przez Wnioskodawcę konkursów sprzedażowych są każdorazowo określane w odrębnych regulaminach. Regulamin każdego konkursu zawiera informacje takie jak: nazwa akcji i organizatora, określenie, kto może być uczestnikiem, określenie zadania konkursowego, wyszczególnienie przewidywanych nagród, zasady wyboru zwycięzców. Ponadto wskazuje osoby odpowiedzialne za prawidłowy, zgodny z regulaminem przebieg akcji. Regulamin określa także przewidywaną liczbę zwycięzców, a także wskazuje na sposób wydania nagród laureatom.

Inicjowane przez Wnioskodawcę konkursy polegają na podjęciu rywalizacji i wykonaniu określonego zadania konkursowego. Uczestnicy poprzez podjęcie współzawodnictwa z innymi pracownikami/pracownikami partnerów walczą o uzyskanie najlepszego wyniku w zakresie sprzedaży produktów Banku w danym okresie. Zadanie konkursowe może zakładać osiągnięcie najwyższego wolumenu sprzedaży produktów lub sprzedaż produktów danego rodzaju. Konkursy organizowane przez Bank mogą również dotyczyć uzyskania przez uczestników konkursu najwyższej oceny w zakresie jakości pracy, w szczególności od tzw. „tajemniczych klientów”, czyli klientów badających jakość obsługi klienta, jak również wyników różnych testów rozwiązywanych przez poszczególnych sprzedawców. Logika działania konkursów może zakładać, że na podstawie ustalonych w regulaminie konkursu zasad uczestnikom przyznawane są punkty za realizację określonych zadań, w tym za sprzedaż poszczególnych produktów wchodzących w skład oferty Banku. Następnie tworzona jest lista rankingowa, na podstawie której wyłaniani są zwycięzcy, którzy osiągnęli najwyższy wynik. W przypadku jeśli w wyniku takiego wyboru zwycięzców okaże się, że liczba laureatów przekracza ilość określonych w konkursie nagród, o wyborze zwycięzcy spośród kilku uczestników, którzy uzyskali ten sam wynik decydują warunki dodatkowe, (np. który z nich najszybciej wykonał zdanie konkursowe lub który osiągnął najwyższy wolumen sprzedaży uznanego przez Organizatora jako „istotnego” produktu Banku). O tym, jaki element decyduje o rozstrzygnięciu w przypadku zbieżnych wyników decyduje każdorazowo regulamin.

Nagrody przekazywane laureatom mogą przybierać formę rzeczową lub pieniężną. Organizator przewiduje przyznanie dodatkowych środków na pokrycie należności publicznoprawnych. Pula nagród jest każdorazowo określana przez Organizatora w regulaminie konkursu, przy czym możliwe jest, że przyznanych zostanie kilka lub kilkanaście nagród. Niemniej jednak, liczba nagród w konkursie jest każdorazowo ograniczona, tj. konkursy organizowane przez Bank nie przewidują możliwości przyznania nagrody każdemu jednemu uczestnikowi, w tym każdemu pod warunkiem przekroczenia określonego progu sprzedażowego, tj. że liczba nagród uzależniona jest od ilości uczestników spełniających progi przyznania nagród. Regulamin określa każdorazowo stałą liczbę nagród, jaką Bank zamierza przyznać oraz wskazanie dodatkowego warunku, (np. czas, sprzedaż istotnego produktu, inny), który będzie decydować o wyłonieniu laureatów w przypadku zbieżności osiągniętych wyników oraz przekroczeniu limitu nagród.

Bank dodaje, że organizowane przez niego akcje nie są grami losowymi, zakładami wzajemnymi ani innymi grami wyszczególnionymi w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r., nr 201, poz. 1540, z późn. zm.).

W piśmie z dnia 10 czerwca 2019 r., stanowiącym uzupełnienie wniosku, Wnioskodawca wnosi, tak jak to miało miejsce we wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego o wydanie rozstrzygnięcia w odniesieniu do dwóch stanów faktycznych, tj. kiedy nagrody wydawane są osobom pozostającym z Bankiem w stosunku pracy oraz osobom, z którymi Banku taki stosunek nie łączy. Liczbę stanów faktycznych określa zakres ustawowy tj. czy pytania dotyczą jednego aktu prawnego oraz liczba zadanych pytań.

Abstrahując od użytego w pytaniu 1 skrótu myślowego, tj. zamienne traktowanie przez Wnioskodawcę pojęć stosunek pracy = stosunek służbowy, w ocenie Banku nie ma podstaw do rozróżniania skutków związanych z wydawaniem nagród pracownikom organizatora konkursu, czyli Banku, w zależności od tego czy w konkursie mogli wziąć udział tylko i wyłącznie pracownicy Banku czy również osoby niezwiązane z nim stosunkiem pracy. W przypadku jeśli nagroda wydawana jest aktywnemu pracownikowi, tj. jednym z warunków otrzymania nagrody w przypadku pracowników jest to, aby pozostał on w stosunku pracy na dzień wydania nagrody, a warunek ten musi być spełniony jeśli beneficjentem nagrody ma być osoba pozostająca z Bankiem w stosunku pracy, to przychód w postaci nagrody powinien być traktowany jako związany ze stosunkiem pracy, podlegający opodatkowaniu na tych samych zasadach co wynagrodzenie ze stosunku pracy, niezależnie od faktu, czy konkurs kierowany był wyłącznie do pracowników Banku czy również do osób niepozostających z Bankiem w stosunku pracy.

Stąd w ocenie Wnioskodawcy, w stanie faktycznym wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego pozostają do oceny dwa stany faktyczne, tj. czy nagrody wydawane pracownikom Banku stanowią przychód ze stosunku pracy w rozumieniu art. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a nagrody wydawane osobom, których nie łączy z Bankiem stosunek pracy stanowią przychód z innych źródeł w rozumieniu art. 20 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podlegający opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wnioskodawca potwierdza, że z pracownikami Banku łączy go stosunek pracy, tj. stosunek zawarty na podstawie umowy o pracę. Wnioskodawca wskazuje, że użyte przez Bank we wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego pojęcie stosunku służbowego należy rozumieć jako zamiennik pojęcia stosunku pracy, tj. pojęcia tożsame w rozumieniu powszechnym, niezależnie od ich prawnie odmiennej definicji.

W ocenie Wnioskodawcy, pytanie nr 1 wymienione we wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego spełnia stawiane mu wymagania. Abstrahując od posłużenia się pojęciem stosunku służbowego, które niezależnie od jego definicji legalnej, powszechnie używane jest zmiennie dla stosunku pracy, Bank zapytał czy wartość nagród przyznanych pracownikom Banku w związku z wygraną w konkursie sprzedażowym stanowi dla nich przychód ze stosunku służbowego, o którym mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W ocenie Wnioskodawcy, pytanie zadane jest precyzyjnie, tj. Bank wskazał na zdarzenie jakim jest wydanie nagród oraz wnosi o potwierdzenie, czy przychód z tytułu wydania nagród pracownikom Banku powinien być traktowany jako przychód ze stosunku pracy w rozumieniu konkretnej normy prawnej, czyli art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

 1. Czy wartość nagród przyznawanych pracownikom Banku w związku z wygraną w konkursie sprzedażowym stanowi dla nich przychód ze stosunku służbowego, o którym mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 2. Czy wartość nagród przyznawanych pracownikom partnerów Banku w związku z wygraną w konkursie sprzedażowym stanowi dla nich przychód z innych źródeł i na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podlega opodatkowaniu 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym?

Zdaniem Wnioskodawcy,

Stanowisko w zakresie pytania nr 1:

Zdaniem Banku, wartość nagród otrzymywanych przez pracowników Banku w związku z wygraną w konkursie sprzedażowym stanowi dla nich przychód ze stosunku pracy i podlega opodatkowaniu stawkami podatku przewidzianymi w skali, o której mowa w art. 27 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Stanowisko w zakresie pytania nr 2:

Zdaniem Banku, wartość nagród otrzymanych przez pracowników partnerów Banku w związku z wygraną w konkursie sprzedażowym stanowi dla nich przychód z innych źródeł i na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podlega opodatkowaniu 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym.

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 1 oraz 2:

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz dochodów, od których na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.; dalej: Ordynacja podatkowa) zaniechano poboru podatku.

Art. 10 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zawiera katalog źródeł przychodów. Stosownie do pkt 1 ww. przepisu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, źródłami przychodów są: stosunek służbowy, stosunek pracy, w tym spółdzielczy stosunek pracy, członkostwo w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną, praca nakładcza, emerytura lub renta. Do źródeł przychodów zalicza się także przychody z innych źródeł, o czym stanowi art. 12 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Stosownie do art. 12 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wartość pieniężną świadczeń w naturze przysługujących pracownikom na podstawie odrębnych przepisów ustala się według przeciętnych cen stosowanych wobec innych odbiorców – jeżeli przedmiotem świadczenia są rzeczy lub usługi wchodzące w zakres działalności pracodawcy. Ustęp 3 przytoczonego wcześniej artykułu wskazuje, że wartość pieniężną innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych ustala się według zasad określonych w art. 11 ust. 2-2b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Jednocześnie art. 12 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi, że za pracownika w rozumieniu ustawy uważa się osobę pozostającą w stosunku służbowym, stosunku pracy, stosunku pracy nakładczej lub spółdzielczym stosunku pracy.

Art. 21 ust. 1 pkt 6a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zwalnia z podatku dochodowego wygrane w grach liczbowych, loteriach pieniężnych, grze …., zakładach wzajemnych, loteriach promocyjnych, loteriach audiotekstowych i loteriach fantowych, jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych nie przekracza 2 280 zł oraz grach na automatach, grach w karty, grach w kości, grach cylindrycznych, grach bingo pieniężne i grach bingo fantowe – urządzanych i prowadzonych przez uprawniony podmiot na podstawie przepisów o grach hazardowych obowiązujących w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Z kolei według art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolna od podatku dochodowego jest wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług – jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 2 000 zł. Jednocześnie ustawodawca wskazuje, że zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności.

W związku z brakiem w przepisach prawa podatkowego ustawowej definicji pojęcia „konkursu”, czy też „konkursu sprzedażowego”, zdaniem Wnioskodawcy, przy interpretacji tego pojęcia należy posłużyć się wykładnią językową.

Internetowy Wielki Słownik Języka Polskiego wskazuje, że przez „konkurs” rozumieć należy „przedsięwzięcie artystyczne, rozrywkowe, sportowe, edukacyjne lub biznesowe, którego uczestnicy rywalizują o pierwszeństwo wyróżniane nagrodami”.

Zaś jak podaje internetowy Słownik Języka Polskiego PWN „konkurs” to:

 1. impreza, przedsięwzięcie dające możność wyboru najlepszych wykonawców, autorów danych prac itp.;
 2. postępowanie mające na celu wybranie najlepszego kandydata na jakieś stanowisko.

Zgodnie z tezą zawartą w wyroku wydanym przez Naczelny Sąd Administracyjny z dnia 17 października 2017 r., sygn. akt II FSK 2540/15, konkurs to tego rodzaju przedsięwzięcie, które daje możliwość wyboru osoby, bądź osób najlepszych w danej dziedzinie, według kryteriów ustanawianych przez jego organizatora. W wyroku tym czytamy, że w pojęciu konkursu, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, istotnym elementem jest pierwiastek rywalizacji, współzawodnictwa pomiędzy uczestnikami, co oznacza, że aby dana akcja promocyjna mogła zostać uznana za konkurs musi zawierać element rywalizacji pomiędzy uczestnikami, gdyż tylko w ramach niej można wyłonić najlepszych z uczestników.

Z kolei, jak wskazuje internetowy Słownik Języka Polskiego PWN, poprzez „nagrodę” rozumieć należy:

 1. dyplom, odznaczenie, pieniądze lub wartościowy przedmiot będące formą uznania lub wyróżnienia za osiągnięcia, zwycięstwo w konkursie, w zawodach itp.;
 2. wynagrodzenie za poniesione straty lub cierpienia.

Według internetowego Słownika Języka Polskiego PWN „sprzedaż” to „odstępowanie czegoś przez sprzedawcę na własność kupującemu za określoną sumę”.

Zaś w zakresie „premii” ten sam słownik wskazuje, że należy przez nią rozumieć:

 1. dodatek do pensji przyznawany pracownikowi zależnie od osiągniętych wyników pracy;
 2. nagroda za coś, często mająca zachęcić do czegoś osobę nagradzaną;
 3. bezpłatny dodatek dla prenumeratorów jakiegoś pisma, wydawnictwa itp.;
 4. w zawodach kolarskich: miejsce na trasie wyścigu, gdzie pierwsi przejeżdżający kolarze mogą zdobyć dodatkowe punkty; też: tak zdobyte punkty.

W polskim prawodawstwie doszukać można się jedynie definicji „umowy sprzedaży”. Art. 535 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r., nr 16, poz. 93, z późn. zm.) wskazuje, że przez tę umowę sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę.

Wykładnia językowa opisanych wyżej pojęć pozwala na stwierdzenie, że organizowane przez Wnioskodawcę przedsięwzięcia i wydawane w związku z tymi akcjami dobra, wypełniają przesłanki definicji konkursu w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Sam fakt, że zadanie konkursowe może być związane ze sprzedażą, tj. zadaniem konkursowym jest wygenerowanie jak największego wolumenu sprzedaży, nie może oznaczać, że akcja taka nie jest konkursem. O tym, czy daną akcję będzie można uznać za konkurs czy też nie, decyduje czy nosi ona cechy charakterystyczne dla konkursu, a nie zaś to, jak zostało zdefiniowane zadanie konkursowe, tj. jakie zachowanie zgodnie z intencją organizatora będzie nagradzane. W przeciwnym razie doszłoby do wypaczenia instytucji konkursu, gdyż za konkurs mogłyby być uznane tylko akcje nie sprzedażowe, tj. gdzie rywalizacja pomiędzy uczestnikami dotyczy zachowania związanego z wygenerowaniem największych wolumenów sprzedaży, co w żaden sposób nie wynika z przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż tak jak Wnioskodawca wskazał, nie zawiera ona definicji konkursu, ani tym bardziej z definicji słownikowej pojęcia konkursu, która nie różnicuje konkursu z uwagi na jego przedmiot. Skoro istotnym warunkiem rozróżniającym czy mamy do czynienia z konkursem, czy też nie, jest spełnienie przez daną akcję cech charakterystycznych konkursu, to w ocenie Banku, o tym czy dana akcja będzie uznana za konkurs, czy też nie będzie decydował charakter konkursu, tj. nie to czy ma charakter sprzedażowy, czy artystyczny, ale fakt, czy spełnione są istotne cechy konkursu takie jak: istnienie regulaminu konkursu, ograniczenie liczby zwycięzców (nagrody nie mogą zostać przekazane wszystkim uczestnikom), wyłonienie zwycięzców na drodze wzajemnej rywalizacji, z występującym elementem współzawodnictwa pomiędzy uczestnikami w celu osiągnięcia najlepszego rezultatu (w powszechnym rozumieniu konkurs to postępowanie mające na celu wyłonienie zwycięzcy lub zwycięzców spośród grupy najlepszych uczestników spełniających określone kryteria), wskazanie osób odpowiedzialnych za prawidłowy, zgodny z regulaminem przebieg akcji (komisja konkursowa, jury), wydanie nagród zwycięzcy/zwycięzcom.

Potwierdzeniem tezy, że inicjatywy, o których mowa we wniosku Banku stanowią konkursy i jako takie powinny być traktowane dla celów zastosowania regulacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest ugruntowane stanowisko sądów administracyjnych i organów podatkowych wydających wyroki/interpretacje indywidualne w zakresie tego, jakie cechy musi mieć dane wydarzenie, by mogło być uznane za konkurs. Dla przykładu, Bank wskazuje na wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 27 stycznia 2016 r., sygn. akt II SA/Wa 523/15, w którym czytamy, że „głównym celem konkursu jest wyłonienie osób najlepszych w danej dziedzinie. Oznacza to, że aby dane przedsięwzięcie odpowiadało istocie konkursu, powinien w nim wystąpić element rywalizacji, współzawodnictwo uczestników. Konkurs jest więc przedsięwzięciem, podczas którego uczestnicy rywalizują między sobą, co w efekcie prowadzi do wyłonienia najlepszego z nich w danej dziedzinie. Współzawodnictwo odbywa się według określonych wcześniej kryteriów, których spełnienie ocenia specjalna komisja wskazująca zwycięzcę (zwycięzców). Nagrody otrzymują najlepsi uczestnicy. Nie budzi wątpliwości, że dane przedsięwzięcie może być uznane za konkurs, jeżeli posiada stosowny regulamin. Regulamin taki powinien jasno określać nazwę, organizatora i uczestników konkursu, nagrody oraz zasady wyboru zwycięzców, ograniczenie liczby zwycięzców (nagrody nie mogą zostać przekazane wszystkim uczestnikom akcji), wskazanie osób odpowiedzialnych za prawidłowy, zgodny z regulaminem, przebieg akcji (komisja konkursowa, jury), zasady wydawania nagród zwycięzcy (zwycięzcom)”.

Z kolei wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 15 grudnia 2015 r., sygn. akt II FSK 2615/13 wskazuje, że „definicja pojęcia „konkurs” zawiera kilka elementów. W pierwszej kolejności powinno nastąpić ogłoszenie konkursu wraz ze stosownym regulaminem, po czym uczestnicy konkursu powinni podjąć stosowne działania, które z samej natury konkursu winny zawierać w sobie element rywalizacji. Zakończeniem konkursu, który jest wynikiem współzawodnictwa uczestników konkursu, jest ogłoszenie wyników i nierzadko rozdanie nagród. Nie ulega też wątpliwości w ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego, że wynik konkursu ma ścisły związek z efektem bezpośredniego współzawodnictwa uczestników konkursu i ich rywalizacji”.

Organizowane przez Wnioskodawcę akcje spełniają wszystkie podane powyżej kryteria. A zatem, w ocenie Banku, powinny być uznane za konkurs dla celów regulacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Analogiczne tezy wynikają także z analizy interpretacji indywidualnych, w których wypowiadano się na temat rozumienia pojęcia „konkurs”. Dla przykładu Wnioskodawca wskazuje na:

 • interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 6 sierpnia 2018 r., sygn. 0113-KDIPT2-3.4011.250.2018.GG: „Mając na uwadze przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe należy stwierdzić, że przedsięwzięcie, które będzie skierowane jednocześnie przynajmniej do dwóch grup osób wymienionych we wniosku, w którym liczba nagród jest ograniczona lub będzie skierowane tylko i wyłącznie do jednej grupy osób – pracowników Spółki, w którym liczba nagród jest ograniczona, wystąpią elementy niezbędne do uznania go za konkurs, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy. Uczestnicy ww. konkursów będą bowiem pomiędzy sobą rywalizować w celu osiągnięcia najlepszych wyników sprzedażowych, a konkursy będą prowadziły do wyłonienia laureatów, na podstawie określonych wcześniej kryteriów w regulaminach konkursu.”;
 • interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 14 czerwca 2018 r., sygn. 0112-KDIL3-1.4011.232.2018.1.AMN: „Z definicji tych wynika, że jakieś przedsięwzięcie można określić mianem konkursu jeśli istnieje w nim element współzawodnictwa w celu osiągnięcia najlepszego rezultatu. W powszechnym rozumieniu konkurs to postępowanie mające na celu wyłonienie zwycięzcy bądź kilku zwycięzców spośród grupy najlepszych uczestników spełniających określone kryteria. Również ważnym jak element współzawodnictwa jest strona formalna całego przedsięwzięcia. Konieczne jest bowiem sporządzenie regulaminu konkursu, w którym określona zostanie nazwa konkursu, organizator, uczestnicy konkursu, nagrody oraz sposób wyłonienia zwycięzców.”;
 • interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 18 stycznia 2017 r., sygn. 0461-ITPB1.4511.1034.2016.1.DP: „Naczelny Sąd Administracyjny zauważył, że [...] zasadniczo definicja pojęcia „konkurs” zawiera kilka elementów. W pierwszej kolejności powinno nastąpić ogłoszenie konkursu wraz ze stosownym regulaminem, po czym uczestnicy konkursu powinni podjąć stosowne działania, które z samej natury konkursu, winny zawierać w sobie element rywalizacji. Zakończeniem konkursu, który jest wynikiem współzawodnictwa uczestników konkursu, jest ogłoszenie wyników i nierzadko rozdanie nagród. Nie ulega też wątpliwości w ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego, że wynik konkursu ma ścisły związek z efektem bezpośredniego współzawodnictwa uczestników konkursu i ich rywalizacji. [...] W definicji tej jako kluczowy, statuujący definicję „konkursu” pojawia się element „rywalizacji”. Bez „rywalizacji” bowiem nie możemy dookreślić pojęcia „konkurs”.

W świetle powyższego, w ocenie Banku, inicjatywy organizowane przez Bank na rzecz własnych pracowników, jak i na rzecz pracowników partnerów Banku, opisane we wniosku stanowią konkursy, a tym samym, zastosowanie do nich powinny mieć zasady rozliczeń przewidziane dla konkursów na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Mając na uwadze powyższe oraz odnosząc się stricte do pytania nr 1, w opinii Wnioskodawcy, w przypadku nagród w konkursach przyznawanych pracownikom Banku, przychód z tego tytułu będzie stanowić przychód ze stosunku służbowego, o którym mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W związku z tym, Bank jako płatnik na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przekaże laureatom oraz urzędom skarbowym właściwym według miejsca zamieszkania zwycięzców w określonym w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych terminie informacje PIT-11 (informacja o przychodach z innych źródeł oraz o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy).

Potwierdzeniem stanowiska Banku w zakresie zaliczenia wartości nagród przekazanych pracownikom Wnioskodawcy w ramach przyznania nagrody w konkursie do przychodów ze stosunku pracy są interpretacje indywidualne wydane przez organy podatkowe w sprawach dotyczących zapytań o zbliżonym stanie faktycznym. Dla przykładu Wnioskodawca wskazuje na:

 • interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 6 sierpnia 2018 r., sygn. 0113-KDIPT2-3.4011.250.2018.GG: „reasumując, w sytuacji, gdy ww. konkurs będzie skierowany tylko i wyłącznie do pracowników Wnioskodawcy, nagroda (wartość wygranej) w konkursie będzie stanowić dla zwycięzców przychód ze stosunku pracy, o którym mowa w art. 12 ust. 1 ustawy, a Wnioskodawca – jako płatnik będzie miał obowiązek obliczyć, pobrać i wpłacić zaliczkę na podatek dochodowy na zasadach określonych w ww. art. 31 ustawy oraz uwzględnić kwotę pobranej zaliczki na podatek w rocznej deklaracji PIT-4R oraz sporządzić i przesłać imienne informacje PIT-11.”;
 • interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 4 września 2017 r., sygn. 0114-KDIP3-2.4011.128.2017.2.AK. Wskazano w niej, że w sytuacji gdy planowane przedsięwzięcie jest kierowane wyłącznie do pracowników Wnioskodawcy, który przyznaje i wydaje nagrody, a także ponosi ciężar ekonomiczny organizacji przedsięwzięcia i nagród, to nagroda stanowi dla laureatów przychód ze stosunku pracy, o którym mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.;
 • interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 21 stycznia 2013 r., sygn. ILPB2/415-945/12-4/AJ: „w sytuacji natomiast, gdy konkurs zorganizowany przez Wnioskodawcę będzie skierowany tylko i wyłącznie dla pracowników Wnioskodawcy, to powyższe przepisy powinny być interpretowane w następujący sposób: w przypadku, jeśli konkurs (a dokładniej zadania jakie są do wykonania w ramach tego konkursu), wiążą się w bezpośredni sposób z wykonywaną przez pracowników pracą (np. w konkursie nagradzane są postawy pracowników propagowane przez Wnioskodawcę w wykonywanej pracy), wówczas nagrody uzyskane przez laureatów tego przedsięwzięcia, będą podlegały opodatkowaniu na zasadach przewidzianych dla wszystkich świadczeń związanych ze stosunkiem pracy, w konsekwencji czego Wnioskodawca zobowiązany będzie do rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych, zgodnie z art. 31 i nast. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych”.

Mając na uwadze argumentację przedstawioną przez Bank, w zakresie uznania za konkursy, inicjatywny opisane we wniosku oraz odnosząc się stricte do pytania nr 2, Bank uważa, że zastosowanie znajdzie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przewidujący, że od dochodów z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, uzyskanych w państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% wygranej lub nagrody.

Za taką konstatacją przemawia następująca argumentacja. Jak wskazuje art. 10 ust 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jednym ze źródeł przychodów są przychody z innych źródeł.

Za przychody z innych źródeł, według art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dopłaty, nagrody i inne nieopłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i art. 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zwalnia z podatku dochodowego wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług – jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 2 000 zł. Jednocześnie ustawodawca wskazuje, że zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności.

Zaś jak wskazuje art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od dochodów z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, uzyskanych w państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% wygranej lub nagrody.

Zdaniem Banku, w przypadku organizowanych przez Wnioskodawcę konkursów dla pracowników partnerów nie znajduje zastosowania zwolnienie z podatku dochodowego wynikające z treści art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z przytoczoną normą prawną, nie uiszcza się podatku dochodowego od osób fizycznych w przypadku sprzedaży premiowych i konkursów, o ile konkursy te były organizowane i emitowane (ogłaszane) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) i/lub gdy wartość wygranych lub nagród nie przekracza 2 000 zł. Konkursy sprzedażowe skierowane do pracowników partnerów nie są zaś ogłaszane przy użyciu środków masowego przekazu nie spełniając tym samym warunku pozwalającego zastosować zwolnienie.

W związku z brakiem możliwości zastosowania zwolnienia z poboru podatku dochodowego oraz mając na uwadze fakt, że w przypadku nagród wypłacanych/wydawanych pracownikom partnerów Wnioskodawcy świadczenie nie jest przekazywane pracownikowi przez pracodawcę, z którym wiąże go stosunek służbowy, Bank uważa, że od przychodów związanych z otrzymaniem nagród w konkursach sprzedażowych dla pracowników partnerów należy pobrać 10% zryczałtowany podatek dochodowy, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W związku z wydawaniem nagród w konkursach, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, Bank jako płatnik, stosownie do zapisów art. 38 ust. 1a (winno być art. 42a ust. 1a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przekaże urzędowi skarbowemu właściwemu według miejsca zamieszkania płatnika w określonym w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych terminie deklaracje PIT-8AR (deklaracja roczna o zryczałtowanym podatku dochodowym). Dodatkowo, Bank zwraca uwagę że, w niniejszym przypadku nie znajdzie zastosowania art. 30 ust. 4b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowiący, że z tytułu świadczeń otrzymanych od banków, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych lub instytucji finansowych w rozumieniu odrębnych przepisów, w związku z promocjami oferowanymi przez te podmioty pobiera się podatek w wysokości 19% świadczenia. Za taką konstatacją przemawia fakt, że w przepisie tym mowa jest o nagrodach wydawanych co fakt przez instytucje finansowe, ale w ramach promocji organizowanych przez te instytucje. Bank zwraca uwagę, że założeniem promocji jest zwiększenie popytu na dobra i usługi, a tym samym, musi być ona skierowana do klientów Banku, a nie do pracowników Banku lub pracowników partnerów Banku, i motywować ich do zakupu produktów i usług Banku. W związku z czym, przepis ten nie będzie miał zastosowania do opodatkowania nagród w konkursach opisanych w niniejszym wniosku Banku.

Stanowisko Banku w zakresie zastosowania 10% stawki zryczałtowanego podatku dochodowego nagród wydanych laureatom będącym pracownikami kontrahenta w organizowanych przez Bank konkursach sprzedażowych znajduje potwierdzenie w interpretacjach indywidualnych.

Dla przykładu Wnioskodawca wskazuje na interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 28 marca 2017 r., sygn. 1462-IPPB2.4511.60.2017.2.MK. Wnioskodawca w przytoczonej interpretacji jest dystrybutorem zegarków organizującym konkursy motywacyjne skierowane do sprzedawców punktów sprzedaży, którzy są zatrudnieni u właścicieli tych punktów. Organizowane konkursy mają nagrodzić uczestników, którzy sprzedali największą liczbę zegarków dystrybuowanych przez Wnioskodawcę. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał, że „po stronie osób fizycznych uczestniczących w konkursie z tytułu otrzymanych w ramach konkursu nagród, powstanie przychód z innych źródeł, od którego płatnik będzie zobowiązany pobrać 10% zryczałtowany podatek dochodowym, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy”.

Poza tym, Bank wskazuje na wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 27 stycznia 2016 r., sygn. akt III SA/Wa 523/15. W uzasadnieniu czytamy: „Sąd stwierdza zatem, iż nagrody wydawane w ramach organizowanej przez Skarżącą akcji promocyjnej o charakterze konkursu, zawierającej elementy motywacyjne, adresowanej do określonej grupy osób, tj. przedsiębiorców handlujących towarami zleceniodawcy konkursu, podlegają opodatkowaniu zryczałtowanym 10% podatkiem dochodowym na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Innymi słowy, skoro Skarżąca organizuje akcję promocyjną spełniającą wymogi przypisane konkursowi, to wygrane otrzymane przez laureatów tej akcji stanowią przychód laureatów z tytułu udziału w konkursie, niezależnie od tego, jakie są pozostałe źródła ich przychodów”.

Powyższe stanowisko podzielił Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi w orzeczeniu z dnia 23 marca 2016 r., sygn. akt I SA/Łd 85/16, w którym stwierdził, że: „przychód z tytułu nagród, uzyskanych przez zwycięzców konkursu, tj. przez kontrahentów Spółki, będzie podlegał opodatkowaniu 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym, w oparciu o przepis art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o pdf”.

W uzupełnieniu wniosku dotyczącego własnego stanowiska Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego, Bank wskazuje, że Jego intencją było nie powielanie części wspólnej Uzasadnia w odpowiedzi na oba pytania. Tym samym, we wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego Bank przedstawił część wspólną uzasadnienia w zakresie zdefiniowania pojęcia konkursu, co zostało oznaczone we wniosku jako „Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 1 oraz nr 2”, a następnie odniósł się do specyficznych zasad dotyczących opodatkowania każdej z opisanych w pytaniach nr 1 oraz 2 sytuacji. Stąd w dalszej części wniosku pojawiają się odniesienia do stricte pytania nr 1 oraz pytania nr 2.

W zakresie żądania uzupełnienia własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego, Bank doprecyzowuje swoje stanowisko w poniższy sposób:

Nowe stanowisko w zakresie pytania nr 1:

Zdaniem Banku, wartość nagród otrzymywanych przez pracowników Banku w związku z wygraną w konkursie sprzedażowym stanowi dla nich przychód ze stosunku pracy w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za przychody m.in. ze stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Bank zwraca uwagę, że katalog zawarty w art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi katalog otwarty, gdyż ustawodawca posłużył się nim słowem „w szczególności”, w którym wskazał, że przychód ze stosunku pracy stanowią m.in. nagrody, które w ocenie Banku z tym stosunkiem pracy są związane. Inna niż powyższa interpretacja byłaby nieuprawniona.

Skoro ustawodawca określił katalog źródeł przychodów jakim jest m.in. stosunek pracy, to należy uznać, iż aby dane świadczenie podlegało zaliczeniu do tego źródła przychodów, musi być z tym źródłem powiązane. Tym samym, w ocenie Banku w przypadku gdy beneficjentem nagrody w konkursie organizowanym przez Bank – pracodawcę jest jego pracownik i jednym z warunków aby tę nagrodę otrzymał było pozostawanie na dzień wydania nagrody w stosunku pracy (bycie pracownikiem Banku) to wartość wydanej przez Bank nagrody powinna być uznana za stanowiącą przychód ze stosunku pracy w rozumieniu art. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Powyższe stanowisko Banku znajduje potwierdzenie w interpretacjach indywidualnych wydanych przez organy podatkowe w sprawach dotyczących podobnych stanów faktycznych. Dla przykładu, Bank ponownie wskazuje na:

 • interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 6 sierpnia 2018 r., sygn. akt 0113-KDIPT2-3.4011.250.2018.GG: „reasumując, w sytuacji, gdy ww. konkurs będzie skierowany tylko i wyłącznie do pracowników Wnioskodawcy, nagroda (wartość wygranej) w konkursie będzie stanowić dla zwycięzców przychód ze stosunku pracy, o którym mowa w art. 12 ust. 1 ustawy, a Wnioskodawca – jako płatnik będzie miał obowiązek obliczyć, pobrać i wpłacić zaliczkę na podatek dochodowy na zasadach określonych w ww. art. 31 ustawy oraz uwzględnić kwotę pobranej zaliczki na podatek w rocznej deklaracji PIT-4R oraz sporządzić i przesłać imienne informacje PIT-11.”;
 • interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 4 września 2017 r., sygn. akt 0114-KDIP3-2.4011.128.2017.2.AK. Wskazano w niej, że w sytuacji gdy planowane przedsięwzięcie jest kierowane wyłącznie do pracowników Wnioskodawcy, który przyznaje i wydaje nagrody, a także ponosi ciężar ekonomiczny organizacji przedsięwzięcia i nagród, to nagroda stanowi dla laureatów przychód ze stosunku pracy, o którym mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych”;
 • interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 21 stycznia 2013 r., sygn. akt ILPB2/415-945/12-4/AJ: „w sytuacji natomiast, gdy konkurs zorganizowany przez Wnioskodawcę będzie skierowany tylko i wyłącznie dla pracowników Wnioskodawcy, to powyższe przepisy powinny być interpretowane w następujący sposób: w przypadku, jeśli konkurs (a dokładniej zadania jakie są do wykonania w ramach tego konkursu), wiążą się w bezpośredni sposób z wykonywaną przez pracowników pracą (np. w konkursie nagradzane są postawy pracowników propagowane przez Wnioskodawcę w wykonywanej pracy), wówczas nagrody uzyskane przez laureatów tego przedsięwzięcia, będą podlegały opodatkowaniu na zasadach przewidzianych dla wszystkich świadczeń związanych ze stosunkiem pracy, w konsekwencji czego Wnioskodawca zobowiązany będzie do rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych, zgodnie z art. 31 i nast. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych”.

Mając na uwadze argumentację przedstawioną przez Bank we wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie uznania, że inicjatywy organizowane przez Bank opisane w ww. wniosku stanowią konkursy dla celów przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz mając na uwadze wyżej doprecyzowane stanowisko Banku w zakresie pytania nr 1 wraz z jego oceną prawną, Bank uważa, że nagrody wydawane pracownikom Banku w związku z konkursami sprzedażowymi organizowanymi przez Bank należy zaliczyć do przychodów ze stosunku pracy w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W zakresie pytania nr 2, Bank nie zmienia przedstawionego we wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego własnego stanowiska w sprawie wraz z jego oceną prawną.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r., poz. 900, z późn. zm.), płatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, obowiązana na podstawie przepisów prawa podatkowego do obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu.

Z uwagi na powyższe na płatniku ciążą trzy podstawowe obowiązki podatkowe, tj.:

 1. obliczenie,
 2. pobranie,
 3. wpłacenie

– podatku, zaliczki lub raty.

Z kolei płatnik, który nie wykonał obowiązków określonych w art. 8 ustawy Ordynacja podatkowa, odpowiada za podatek niepobrany lub podatek pobrany a niewpłacony, o czym stanowi art. 30 § 1 ww. ustawy.

Zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania wyrażoną w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1509, z późn. zm.) – opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 10 ust. 1 ww. ustawy, źródłami przychodów są m.in.:

 • stosunek służbowy, stosunek pracy, w tym spółdzielczy stosunek pracy, członkostwo w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną, praca nakładcza, emerytura lub renta (pkt 1);
 • przychody z innych źródeł (pkt 9).

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ww. ustawy, przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9, 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, pkt 11, art. 19, art. 25b, art. 30ca, art. 30da i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

W myśl przepisu art. 11 ust. 2a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wartość pieniężną innych nieodpłatnych świadczeń ustala się:

 1. jeżeli przedmiotem świadczenia są usługi wchodzące w zakres działalności gospodarczej dokonującego świadczenia – według cen stosowanych wobec innych odbiorców;
 2. jeżeli przedmiotem świadczeń są usługi zakupione – według cen zakupu;
 3. jeżeli przedmiotem świadczeń jest udostępnienie lokalu lub budynku – według równowartości czynszu, jaki przysługiwałby w razie zawarcia umowy najmu tego lokalu lub budynku;
 4. w pozostałych przypadkach – na podstawie cen rynkowych stosowanych przy świadczeniu usług lub udostępnianiu rzeczy lub praw tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca udostępnienia.

Stosownie do art. 12 ust. 1 ww. ustawy, za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Przychodami ze stosunku pracy są zatem otrzymane lub postawione do dyspozycji pracownika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne, a także wartość otrzymanych świadczeń w naturze (bądź ich ekwiwalenty) oraz innych nieodpłatnych świadczeń bez względu na źródło ich finansowania.

Zgodnie z art. 12 ust. 3 ww. ustawy, wartość pieniężną innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych ustala się według zasad określonych w art. 11 ust. 2-2b. Stosownie do art. 20 ust. 1 ww. ustawy, za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, świadczenia otrzymane z tytułu umowy o pomocy przy zbiorach, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i art. 17.

Przedstawiony katalog jest katalogiem otwartym, o czym świadczy użycie sformułowania „w szczególności”. Oznacza to, że o przychodzie podatkowym z innych źródeł będziemy mówić w każdym przypadku, kiedy u podatnika wystąpią realne korzyści majątkowe. Istota bowiem przychodu podatkowego polega właśnie na tym, że ma on charakter trwałego przysporzenia w majątku podatnika.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68 ww. ustawy, wolna od podatku dochodowego jest wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług – jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 2 000 zł; zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności.

Stosownie do brzmienia art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od dochodów (przychodów) pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego – w wysokości 10% wygranej lub nagrody.

W myśl art. 31 ww. ustawy, osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, zwane dalej „zakładami pracy”, są obowiązane jako płatnicy obliczać i pobierać w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy od osób, które uzyskują od tych zakładów przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez zakłady pracy, a w spółdzielniach pracy – wypłaty z tytułu udziału w nadwyżce bilansowej.

Stosownie do treści art. 39 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, płatnicy, o których mowa w art. 31, art. 33 i art. 35, są obowiązani przesłać podatnikowi i urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika wykonuje swoje zadania, a w przypadku podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania, imienne informacje sporządzone według ustalonego wzoru. Informację, o której mowa w zdaniu pierwszym, sporządza się również w przypadku dokonywania wypłaty świadczeń określonych w art. 21 ust. 1 pkt 46 i 74. W informacji tej wykazuje się również dochody zwolnione od podatku na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych umów międzynarodowych.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ww. ustawy, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują świadczeń z tytułu działalności, o której mowa w art. 13 pkt 2 i 4-9 oraz art. 18, osobom określonym w art. 3 ust. 1, są obowiązane jako płatnicy pobierać, z zastrzeżeniem ust. 4, zaliczki na podatek dochodowy, stosując do dokonywanego świadczenia, pomniejszonego o miesięczne koszty uzyskania przychodów w wysokości określonej w art. 22 ust. 9 oraz o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b, najniższą stawkę podatkową określoną w skali, o której mowa w art. 27 ust. 1. Z treści art. 41 ust. 4 ww. ustawy, wynika, że płatnicy, o których mowa w ust. 1, są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4-5a, 13-16 oraz art. 30a ust. 1 pkt 1-11 oraz 11b-12, z zastrzeżeniem ust. 4d, 5, 10, 12 i 21.

Natomiast w myśl art. 41 ust. 7 pkt 1 ww. ustawy, jeżeli przedmiotem wygranych (nagród), o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 – nie są pieniądze, podatnik jest obowiązany wpłacić płatnikowi kwotę zaliczki lub należnego zryczałtowanego podatku przed udostępnieniem wygranej (nagrody) lub świadczenia.

Na podstawie art. 42 ust. 1 ww. ustawy, płatnicy, o których mowa w art. 41, przekazują kwoty pobranych zaliczek na podatek oraz kwoty zryczałtowanego podatku w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki (podatek) – na rachunek urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika wykonuje swoje zadania, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca zamieszkania płatnika wykonuje swoje zadania, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby lub miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby. Jednakże w przypadku gdy podatek został pobrany zgodnie z art. 30a ust. 2a, płatnicy, o których mowa w art. 41 ust. 10, przekazują kwotę tego podatku na rachunek urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania.

W terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym płatnicy, o których mowa w art. 41, są obowiązani przesłać do urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika wykonuje swoje zadania, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby, roczne deklaracje, według ustalonego wzoru. Jednakże roczne deklaracje dotyczące podatku pobranego zgodnie z art. 30a ust. 2a płatnicy, o których mowa w art. 41 ust. 10, przesyłają do urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania. Przepis art. 38 ust. 1b stosuje się odpowiednio (art. 42 ust. 1a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca jest Bankiem realizującym w ramach prowadzonej działalności czynności bankowe określone w ustawie Prawo Bankowe. Wnioskodawca podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce. W celu zwiększenia sprzedaży oferowanych produktów poprzez aktywizację sprzedawców Wnioskodawca organizuje różnego rodzaju konkursy sprzedażowe.

Poszczególne konkursy kierowane są do jednej z dwóch grup uczestników:

 1. Pracowników Wnioskodawcy (dalej: pracownicy) – zatrudnionych na podstawie umowy o pracę z Wnioskodawcą lub
 2. Pracowników partnerów Wnioskodawcy (dalej: pracownicy partnerów) – zatrudnionych na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenia/umowy o dzieło zawartej z partnerem Wnioskodawcy, tj. podmiotem współpracującym z Bankiem na zasadzie umowy partnerskiej.

Wnioskodawca co do zasady organizuje konkursy skierowane do jednej z ww. grup, tj. wyłącznie do pracowników Banku lub wyłączenie do pracowników partnerów, z tym, że Bank nie wyklucza możliwości organizacji konkursów sprzedażowych skierowanych do obu grup uczestników jednocześnie, (tj. zarówno do pracowników, jak i do pracowników partnerów). W ocenie Banku, powyższa kwestia pozostaje bez znaczenia z punktu widzenia określenia skutków podatkowych, które powinny być ocenione z punktu widzenia osób, do których kierowany jest konkurs. Organizowane przez Bank konkursy dla sprzedawców poza wygenerowaniem odpowiednich wolumenów sprzedaży mają także przyczyniać się do wzrostu satysfakcji i zadowolenia z wykonywanej pracy przez pracowników Banku oraz pracowników partnerów, a także zwiększyć ich lojalność względem Banku. Poza tym, konkurencja między pracownikami związana z chęcią osiągnięcia najlepszego wyniku wpływa pozytywnie na efektywność ich pracy oraz zwiększa wydajność działań wykonywanych w ramach obowiązków służbowych. Szczegóły organizowanych przez Wnioskodawcę konkursów sprzedażowych są każdorazowo określane w odrębnych regulaminach. Nagrody przekazywane laureatom mogą przybierać formę rzeczową lub pieniężną. Organizator przewiduje przyznanie dodatkowych środków na pokrycie należności publicznoprawnych. Pula nagród jest każdorazowo określana przez Organizatora w regulaminie konkursu, przy czym możliwe jest, że przyznanych zostanie kilka lub kilkanaście nagród. Niemniej jednak, liczba nagród w konkursie jest każdorazowo ograniczona, tj. konkursy organizowane przez Bank nie przewidują możliwości przyznania nagrody każdemu jednemu uczestnikowi, w tym każdemu pod warunkiem przekroczenia określonego progu sprzedażowego, tj. że liczba nagród uzależniona jest od ilości uczestników spełniających progi przyznania nagród. Bank dodaje, że organizowane przez Niego akcje nie są grami losowymi, zakładami wzajemnymi ani innymi grami wyszczególnionymi w ustawie o grach hazardowych.

Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie definiują pojęcia „konkurs”, również w obowiązującym systemie prawnym brak jest legalnej definicji tego pojęcia, wobec czego w celu określenia ich znaczenia uzasadnione jest zastosowanie wykładni językowej. Według definicji zawartej w Słowniku Języka Polskiego (pod red. M. Szymczaka, PWN, Warszawa 2002 r.), konkurs to „impreza, przedsięwzięcie o charakterze artystycznym, rozrywkowym, sportowym, mające określony program i dające możliwość wyboru przez eliminację najlepszych wykonawców, autorów danych prac itp. zwykle wyróżnionych nagrodami”. Natomiast definicja zawarta w Uniwersalnym Słowniku Języka Polskiego (pod red. S. Dubisza, PWN Warszawa 2003 r.) określa konkurs jako „przedsięwzięcie najczęściej o charakterze artystycznym, rozrywkowym, sportowym, dające możliwość wyboru najlepszych wykonawców, autorów danych prac, itp. zwykle wyróżnianych nagrodami”. Według Słownika Wyrazów Obcych (wyd. Europa), konkurs to „impreza, która ma na celu wyłonienie przez specjalistyczne jury osoby lub grupy najlepszej w danej dziedzinie, np. artystycznej, naukowej, przebiegającą często wieloetapowo; najczęściej wygrana lub zajęcie jednego z wyższych miejsc w konkursie jest związane z określoną w warunkach wstępnych nagrodą pieniężną, rzeczową lub przyznaniem prawa do realizacji czegoś”. Natomiast z Domowego Popularnego Słownika Języka Polskiego (pod red. B. Dunaja, wyd. Cykada) wynika, że konkurs to „zorganizowana impreza o określonym regulaminie, której celem jest wyłonienie w drodze eliminacji kogoś lub czegoś najlepszego w danej dziedzinie, zwykle połączona z przyznaniem nagród”.

Z definicji tych wynika, że jakieś przedsięwzięcie można określić mianem konkursu jeśli istnieje w nim element współzawodnictwa w celu osiągnięcia najlepszego rezultatu. W powszechnym rozumieniu konkurs to postępowanie mające na celu wyłonienie zwycięzcy bądź kilku zwycięzców spośród grupy najlepszych uczestników spełniających określone kryteria. Również ważnym jak element współzawodnictwa jest strona formalna całego przedsięwzięcia. Konieczne jest bowiem sporządzenie regulaminu konkursu, w którym określona zostanie nazwa konkursu, organizator, uczestnicy konkursu, nagrody oraz sposób wyłonienia zwycięzców.

Mając na względzie przedstawiony we wniosku opis stanu faktycznego należy uznać, że w akcjach organizowanych przez Wnioskodawcę występują elementy konkursu. Jednakże konkursy organizowane przez Wnioskodawcę nie mogą być zaliczone do konkursów, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż nie zostaną one zorganizowane przez instytucję zaliczaną do środków masowego przekazu, lecz Wnioskodawcę. Ponadto nie będą to konkursy z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu. Tym samym, do nagród uzyskanych w konkursach organizowanych przez Wnioskodawcę nie będzie miało zastosowanie zwolnienie od podatku dochodowego wymienione w art. 21 ust. 1 pkt 68 ww. ustawy, niezależnie od ich wysokości.

W odniesieniu do konkursów organizowanych dla pracowników Banku wartość nagród przyznanych Jego pracownikom będzie stanowić dla nich przychód ze stosunku pracy, o którym mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W konsekwencji na Wnioskodawcy będą ciążyły obowiązki płatnika, o których mowa w art. 31 ww. ustawy, a także wynikający z art. 39 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych obowiązek wystawienia informacji o przychodach z innych źródeł oraz o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11).

Z kolei, jeśli konkurs jest kierowany do pracowników partnerów Wnioskodawcy (grupa 2), czyli osób fizycznych, z którymi Wnioskodawcy nie łączy żaden stosunek prawny, wygrana dla wszystkich tych uczestników konkursu będzie stanowić przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ww. ustawy. W konsekwencji przychód z tytułu uzyskanych przez tych uczestników Konkursu nagród będzie podlegał opodatkowaniu 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym, w oparciu o przepis art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wnioskodawca jako płatnik obowiązany będzie do odprowadzenia podatku na konto właściwego urzędu skarbowego i sporządzenia deklaracji PIT-8AR, ujmując w niej kwotę zryczałtowanego podatku dochodowego.

Wobec tego stanowisko Wnioskodawcy, w odniesieniu do pytania nr 2, należało uznać za prawidłowe.

Końcowo wyjaśnić jedynie należy, że przedstawiając własne stanowisko w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego w zakresie pytania oznaczonego we wniosku nr 2, Wnioskodawca zamiast art. 42 ust. 1a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych mylnie wskazał, że art. 38 ust. 1a ww. ustawy dotyczy deklaracji rocznej o zryczałtowanym podatku dochodowym (PIT-8AR). Mając na uwadze ogólnie zaprezentowane stanowisko Wnioskodawcy dotyczące podatku dochodowego od osób fizycznych, tutejszy Organ uznał, że jest to oczywista omyłka pisarska.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Zgodnie z art. 14na § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r., poz. 900, z późn. zm.), przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;
 3. z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych (art. 14na § 2 ustawy Ordynacja podatkowa). Powyższe unormowania należy odczytywać łącznie z przepisami art. 33 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2193, z późn. zm.), wprowadzającymi regulacje intertemporalne.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego …. za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2018 r., poz. 1302, z późn. zm.). Skargę wnosi się w dwóch egzemplarzach (art. 47 § 1 ww. ustawy) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała lub drogą elektroniczną na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 54 § 1a ww. ustawy), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy). W przypadku pism i załączników wnoszonych w formie dokumentu elektronicznego odpisów nie dołącza się (art. 47 § 3 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.


doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj