Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej
0114-KDIP2-1.4010.191.2019.2.JF
z 1 lipca 2019 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA


Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 oraz art. 14r ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku wspólnym z dnia 7 maja 2019 r. (data wpływu 8 maja 2019 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie:

 • ustalenia, czy opisany we wniosku dział T. stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - jest prawidłowe,
 • skutków podatkowych wniesienia działu T. do Nowej Spółki w ramach wkładu niepieniężnego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 maja 2019 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy opisany we wniosku dział T. stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz skutków podatkowych wniesienia działu T. do Nowej Spółki w ramach wkładu niepieniężnego.

We wniosku złożonym przez:

 • Zainteresowanego będącego stroną postępowania:
  Spółka S.A.;
 • Zainteresowanego niebędącego stroną postępowania:
  Sp. z o.o.;

przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka prowadzi działalność gospodarczą w formie spółki akcyjnej i jest podatnikiem, o którym mowa w art. 3 ust. 1 Ustawy o CIT, podlegającym nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce. Spółka jest również czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.

Akcje Spółki notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych.

Grupa kapitałowa, do której przynależy Spółka działa w branży medialnej, reklamowej oraz e- commerce.

Spółka we własnym zakresie prowadzi działalność gospodarczą dwojakiego rodzaju:

 1. z jednej strony działalność związaną z rolą, pełnioną przez Spółkę w grupie kapitałowej, do której należy - jako spółka nadrzędna, zarządza spółkami z grupy, zbywa i nabywa nowe spółki, starając się dywersyfikować zakresy prowadzonych w grupie działalności w branżach: medialnej, reklamowej oraz e-commerce, czy w inny sposób inwestuje w dane działalności lub pozyskuje inwestorów, dbając o rozwój grupy i stałe zwiększanie zysków grupy. Działalność ta obejmuje także czynności związane z obecnością Spółki na GPW. Główne przychody z tej części działalności pochodzą z dywidend i odsetek od pożyczek („Działalność Holdingowa”);
 2. z drugiej strony Spółka prowadzi działalność telewizyjną. Spółka jest nadawcą społecznościowej telewizji muzycznej, na którą składają się trzy kanały muzyczne. Stacje te tworzą interaktywną platformę telewizyjną, która dystrybuuje treści video poprzez telewizję, telefonię komórkową, platformy IPTV, Internet oraz dedykowaną aplikację, dającą widzom m.in. bezpośredni wpływ na kontent programowy oraz możliwość bezpośredniego wystąpienia w telewizji muzycznej. Dodatkowo Spółka świadczy usługi dystrybucyjne i consultingowe, dedykowane nadawcom kanałów tematycznych obecnym na polskim rynku telewizyjnym. Główne przychody z tej części działalności pochodzą z reklamy i lokowania produktu („Działalność Telewizyjna”).

Należy wskazać, że obie prowadzone przez Spółkę działalności są od siebie niezależne.

Działalność Telewizyjna została w Spółce dnia 1 grudnia 2015 r. formalnie wyodrębniona w strukturze Spółki na podstawie uchwały zarządu Spółki („Uchwała”), zatwierdzonej przez Radę Nadzorczą Spółki jako odrębny dział („T.”), obejmujący całokształt działalności związanej z nadawaniem 3 muzycznych kanałów tematycznych oraz sprzedażą czasu reklamowego na tych kanałach jak również dystrybucją treści video poprzez telewizję, telefonię komórkową, platformy IPTV, Internet, social media oraz autorskie rozwiązania typu second screen.

Wyodrębnienie to spełniało definicję zorganizowanej części przedsiębiorstwa, co potwierdzone zostało otrzymanymi przez Spółkę interpretacjami indywidualnymi (interpretacja indywidualna z dnia 29 stycznia 2016 r. wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie sygn. IPPP3/4512-8/16-2/WH oraz interpretacja indywidualna z dnia 9 marca 2016 r. wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie sygn. IPPB5/4510-3/16-3/AK).

Spółka pragnie wskazać, że w związku ze zmianą planów nie dokonała reorganizacji, o której mowa we wskazanych interpretacjach.

Niezależna działalność Działalności Holdingowej i Działalności Telewizyjnej, od dnia podjęcia rzeczonej Uchwały jest w Spółce kontynuowana, przy czym lista składników materialnych i niematerialnych alokowanych do T. na przestrzeni lat zmieniała się i jest przez Spółkę okresowo aktualizowana.

Zgodnie ze stanem na dzień 1 stycznia 2019 dział T. (i aktualnym obecnie), który zarządzany jest przez jedną ustanowioną do tego celu osobę - Kierownika T., będącego jednocześnie Członkiem Zarządu Spółki, składa się m.in. z następujących składników materialnych i niematerialnych:

 1. środki trwałe:
  • serwery emisyjne i sprzęt nadawczy,
  • komputery stacjonarne i przenośne,
  • monitory komputerowe,
  • drukarki,
  • stacje graficzne,
  • telewizory,
  • kamery telewizyjne,
  • elementy scenografii,
  • wyposażenie biurowe oraz wyposażenie studia,
  • samochód osobowy,
 2. wartości niematerialne i prawne:
  • nakłady na utworzenie stacji,
  • autorski system emisyjny,
  • aplikacje interaktywne wyświetlające treści na ekranie służące do interakcji z widzami, inne aplikacje,
  • znaki towarowe emitowanych kanałów telewizyjnych, w tym takie na które zostały udzielone prawa ochronne,
  • filmy animowane, programy telewizyjne, wideogramy,
  • licencje na oprogramowania komputerowe i systemu emisyjnego,
  • prawa do stron internetowych oraz profili w mediach społecznościowych (tzw. fanpage),
  • koncesje umożliwiające prowadzenie Działalności Telewizyjnej,
 3. umowy (oraz związane z nimi rozrachunki):
  • umowy brokerskie dotyczące sprzedaży czasu reklamowego,
  • umowy dystrybucyjne kanałów w sieciach kablowych i na platformach cyfrowych,
  • umowy z platformami internetowymi i telewizjami kablowymi dotyczące treści VOD,
  • umowy na transmisje satelitarne kanałów,
  • umowa dotycząca produkcji programów telewizyjnych na zlecenie Spółki,
  • umowy o wzajemne świadczenie usług reklamowych,
  • umowy dotyczące badania oglądalności,
  • umowy z organizacjami zbiorowego zarządzania prawami autorskimi (ZAiKS, PISF, ZAPA i inne),
  • alokacja odpowiedniej części praw i obowiązków wynikających z umowy najmu lokalu, w którym siedzibę ma Spółka i w którym prowadzona jest Działalność Telewizyjna;
  • Umowy o współpracy dotyczące obsługi marketingowej, PR, IT i development, konsultacji muzycznych, kreacji graficznej;
  • Umowy ramowe prezenterów telewizyjnych;
  • Umowy ubezpieczenia środków trwałych;
  • Cztery umowy o pracę (technik studyjny, montażysta, dyrektor administracyjny, finance manager) oraz umowy o współpracy, dotyczące Działalności Telewizyjnej.
 4. należności i zobowiązania związane z działalnością Działu;
 5. część środków pieniężnych;
 6. dedykowany rachunek bankowy.


Dla celów rachunkowości zarządczej, w ewidencji księgowej Spółki wyodrębnione są konta analityczne umożliwiające ewidencję przychodów i kosztów oraz aktywów i pasywów (w tym zobowiązań) odrębnie dla T. W konsekwencji, możliwe jest oddzielne prezentowanie przychodów i kosztów oraz aktywów i pasywów T. od pozostałych przychodów i kosztów oraz aktywów i pasywów Spółki. Koszty wspólne dla T. oraz Spółki przypisywane są T. według klucza alokacji ustalonego każdorazowo decyzją Zarządu Spółki (o ile nie można ich przypisać bezpośrednio do T.) - dotyczy to głównie części kosztów związanych z najmem powierzchni biurowej zajętej przez Spółkę wraz z T.

Dział T. samodzielnie realizuje swoje zadania gospodarcze, tj. poprzez ten dział prowadzona jest cała Działalność Telewizyjna Spółki. T. posiada własne źródła przychodów (pochodzące głównie z reklamy i lokowania produktu) i byłaby w stanie samodzielnie się utrzymać.

Obecnie Spółka planuje dokonać zbycia części prowadzonej przez siebie działalności - tj. Działalności Telewizyjnej do zewnętrznego inwestora lub ewentualnie pozyskać zewnętrznego inwestora dla prowadzonej przez T. Działalności Telewizyjnej.

Ponadto Spółka otrzymuje zapytania od akcjonariuszy o możliwość rozdzielenia obu prowadzonych działalności, w tym klarownej prezentacji wszelkich wyników finansowych i raportów na temat obu tych działalności odrębnie.

Chcąc sprostać oczekiwaniom akcjonariuszy, a także w celu maksymalnego ułatwienia powyższego procesu pozyskania zewnętrznego inwestora, Spółka planuje w pierwszej kolejności przenieść w drodze wkładu niepieniężnego (aportu) Działalność Telewizyjną, skupioną w ramach T. do odrębnej, zależnej od siebie spółki kapitałowej, w zamian za udziały tej spółki. W Spółce mają pozostać funkcje właścicielskie, zarządcze oraz wszelkie obowiązki związane z notowaniem Spółki na giełdzie papierów wartościowych, a także dział księgowo kadrowy Spółki, z kolei Działalność Telewizyjna będzie kontynuowana w ramach nowej spółki.

W powyższym celu Spółka w dniu 11.04.2019 r. nabyła 100% udziałów spółki Y. Sp. z o.o. (nabyta spółka nie prowadziła wcześniej żadnej działalności gospodarczej) („Nowa Spółka”). Kolejnego dnia Spółka dokonała zmiany umowy tej spółki m.in. poprzez zmianę jej nazwy na F. Sp. z o.o. Dokonała także zmiany jej Zarządu. Na Prezesa Zarządu Nowej Spółki powołany został Kierownik T.

W ramach aportu T. przeniesione zostaną na Nową Spółkę wszystkie wskazane powyżej składniki majątkowe i niemajątkowe alokowane (wraz z pracownikami oraz należnościami i zobowiązaniami) do T., jednak za wyjątkiem tych składników, na których przeniesienie nie pozwala prawo (tu koncesje, związane z działalnością telewizyjną).

W związku z powyższym należy wskazać, że aport zostanie dokonany natychmiast po uzyskaniu przez Nową Spółkę wymaganych prawem odpowiednich koncesji właściwego organu, zezwalających na prowadzenie działalności telewizyjnej. Dzięki temu zapewniona zostanie ciągłość w zakresie możliwość nadawania kanałów telewizyjnych przez Spółkę (do momentu aportu) oraz Nową Spółkę (od chwili aportu).

Ponadto należy wskazać, że po dokonaniu aportu spółki wystąpią do kontrahentów z umów handlowych, przenaszanych w ramach T. na Nową Spółkę, o zgody na przeniesienie wynikających z tych umów zobowiązań - może więc zdarzyć się sytuacja, że któryś z kontrahentów nie wyrazi na powyższe zgody, co będzie skutkować brakiem pełnego przeniesienia danej umowy - przy czym zdaniem Spółki, nawet gdyby taka sytuacja miała miejsce, nie powinna ona wpłynąć na możliwość kontynuowania Działalności Telewizyjnej przez Nową Spółkę.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:

 1. Czy opisany we wniosku dział T. stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o CIT oraz art. 2 pkt 27e ustawy o VAT?
 2. W przypadku, gdy odpowiedź na pytanie nr 1 jest twierdząca, czy wniesienie T. do Nowej Spółki w ramach wkładu niepieniężnego nie spowoduje powstania po stronie Spółki jakichkolwiek skutków w podatku dochodowym od osób prawnych?
 3. W przypadku, gdy odpowiedź na pytanie nr 1 jest twierdząca, czy wniesienie T. do Nowej Spółki w ramach wkładu niepieniężnego nie spowoduje powstania po stronie Spółki jakichkolwiek skutków w podatku od towarów i usług?
 4. Czy planowane dokonanie przez Spółkę wkładu niepieniężnego w postaci T. na kapitał zakładowy Nowej Spółki będzie podlegało opodatkowaniem PCC po stronie Nowej Spółki?

Niniejsza interpretacja stanowi odpowiedź na pytania oznaczone numerami 1 i 2, tj. w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych. W zakresie pytań numer 1 i 3 dotyczącego podatku od towarów i usług, oraz w zakresie pytania numer 4 dotyczącego podatku od czynności cywilnoprawnych, zostaną wydane odrębne rozstrzygnięcia.

Zdaniem Wnioskodawców:

Ad. pytania numer 1

Zdaniem Wnioskodawcy T. stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o CIT oraz art. 2 pkt 27e ustawy o VAT.

Zgodnie z definicją zawartą w art. 4a pkt 4 ustawy o CIT, zorganizowana część przedsiębiorstwa oznacza na gruncie ww. ustawy oznacza organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Również art. 2 pkt 27e Ustawy o VAT, definiuje zorganizowaną część przedsiębiorstwa w identyczny sposób, jak przytoczony wyżej przepis art. 4a pkt 4 Ustawy o CIT.

Z uwagi na tożsamość definicji na gruncie obu ustaw, poniżej przedstawiona argumentacja Spółki potwierdzająca, że wyodrębniony w strukturze Spółki i opisany w zdarzeniu przyszłym dział T. stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa znajduje zastosowanie zarówno na gruncie ustawy o CIT jak i ustawy o VAT.

Z utrwalonej praktyki organów podatkowych oraz orzecznictwa sądów administracyjnych wynika, że zorganizowana część przedsiębiorstwa (dalej również: „ZCP”) powstaje, pod warunkiem spełnienia poniższych przesłanek:

 1. istnieje zespół składników materialnych i niematerialnych, obejmujący także zobowiązania;
 2. zespół ten jest organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie;
 3. składniki te przeznaczone są do realizacji określonych zadań gospodarczych;
 4. zespół tych składników mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące określone zadania gospodarcze.

Powyższe potwierdził Dyrektor KIS m.in. w wydanej przez siebie indywidualnej interpretacji podatkowej z dnia 25 kwietnia 2019 r. (sygn. 0112-KDIL1-1.4012.58.2019.4.MJ) oraz w wydanej przez siebie indywidualnej interpretacji podatkowej z dnia 19 kwietnia 2019 r. (sygn. 0111-KDIB3-2.4012.70.2019.2.MGO), w której wskazał: „Zorganizowana część przedsiębiorstwa, musi stanowić całość pod względem organizacyjnymi i funkcjonalnym, co oznacza, że najistotniejsze dla przedmiotowego zagadnienia jest ustalenie, czy przenoszony majątek stanowi na tyle zorganizowany kompleks praw, obowiązków i rzeczy, że zdolny jest do realizacji zadań gospodarczych przypisywanych przedsiębiorstwu.

Podstawowym wymogiem dla uznania, że transakcja dotyczy zorganizowanej części przedsiębiorstwa jest to, aby stanowiła ona zespół składników materialnych niematerialnych (w tym zobowiązań). Kolejnym warunkiem jest wydzielenie tego zespołu w istniejącym przedsiębiorstwie, które winno zachodzić na trzech płaszczyznach: organizacyjnej, finansowej i funkcjonalnej (przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych).

Wyodrębnienie organizacyjne oznacza, że zorganizowana część przedsiębiorstwa ma swoje miejsce w strukturze organizacyjnej podatnika jako dział, wydział, oddział, itp. Przy czym w doktrynie zwraca się uwagę, że organizacyjne wyodrębnienie powinno być dokonane na bazie statutu, regulaminu lub innego aktu o podobnym charakterze. Organizacyjny aspekt wyodrębnienia oznacza, że składniki tworzące „część przedsiębiorstwa” powinny posiadać cechę zorganizowania. Cecha ta powinna występować w „istniejącym przedsiębiorstwie”, a więc w ramach prowadzonej działalności i dotyczyć określonego zespołu składników tworzących część tego przedsiębiorstwa.


Wyodrębnienie finansowe nie oznacza samodzielności finansowej, ale sytuację, w której przez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa.


Ponadto wymagane jest, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa mogła stanowić potencjalne, niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze, których realizacji służy w istniejącym przedsiębiorstwie. Oznacza to, że przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa można rozumieć wyłącznie tę część przedsiębiorstwa, która jest przede wszystkim wyodrębniona organizacyjnie, ale także posiada wewnętrzną samodzielność finansową.

Natomiast wyodrębnienie funkcjonalne należy rozumieć jako przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych. Zorganizowana część przedsiębiorstwa musi stanowić funkcjonalnie odrębną całość - obejmować elementy niezbędne do samodzielnego prowadzenia działań gospodarczych, którym służy w strukturze przedsiębiorstwa. Aby zatem część mienia przedsiębiorstwa mogła być uznana za jego zorganizowaną część, musi ona - obiektywnie oceniając - posiadać potencjalną zdolność do funkcjonowania jako samodzielny podmiot gospodarczy. Składniki majątkowe materialne i niematerialne wchodzące w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa muszą zatem umożliwić nabywcy podjęcie działalności gospodarczej w ramach odrębnego przedsiębiorstwa.”

Dodatkowo w indywidualnej interpretacji wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 21 lipca 2015 r. (sygn. IPPP1/4512-598/15-2/KR) możemy przeczytać: „Elementami zespołu składników materialnych i niematerialnych, stanowiących zorganizowaną część przedsiębiorstwa, powinny być w szczególności aktywa trwałe, obrotowe, a także czynnik ludzki, czyli kadra pracownicza.”

O wyodrębnieniu finansowym mówił także Dyrektor KIS w indywidualnej interpretacji z dnia 14 maja 2018 r. (sygn. 0112-KDIL2-3.4012.122.2018.2.ZD), wskazując: „wyodrębnienie finansowe nie oznacza samodzielności finansowej, ale sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa.” Zgodnie z praktyką organów podatkowych, odpowiednia ewidencja zdarzeń gospodarczych oznacza m.in. opracowywanie odrębnych planów finansowych i budżetów dla ZCP, wyodrębnienie kont księgowych właściwych wyłącznie do ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych dotyczących ZCP w zakładowym planie kont (por. m.in. interpretację Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 12 czerwca 2015 r., sygn. IPPP3/4512-233/15-2/IG). Wskazuje się również na celowość posiadania przez ZCP rachunku bankowego obsługującego działalność prowadzoną przez ZCP (tak m.in. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji z dnia 16 lipca 2015 r., sygn. IBPB-1-2/4510-98/15/BKD).


Dodać przy tym należy, że outsourcowanie niektórych usług uzupełniających, związanych z działaniem przedsiębiorstwa do zewnętrznego zleceniobiorcy nie powoduje utraty statusu ZCP.


Zaznaczył to NSA w swoim wyroku z dnia 4 października 2011 r. (sygn.: I FSK 1589/10), w którym wskazał, że: „dla bytu zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e u.p.t.u. konieczny jest organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania, co oznacza, że zespół ten nie musi obejmować działów obsługujących przedsiębiorstwo pod względem niematerialnym, w zakresie obsługi kadrowej, informatycznej i finansowej, które nie są niezbędne do realizacji, przez zespół tak wyodrębnionych składników majątkowych, jego określonych zadań gospodarczych.” I dalej: „Praktyka gospodarcza pokazuje, że wiele przedsiębiorstw realizujących zadania gospodarcze, dla których zostały powołane, korzysta w powyższych spornych zakresach z usług outsourcingowych, co nie wyklucza uznawania ich za przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 K.c.”

Powyższe NSA potwierdził również w kolejnym wyroku z dnia 23 marca 2012 r. (sygn. II FSK 1643/10): „zawarta w art. 4a pkt 4 u.p.d.o.p. definicja nie wymaga, aby zespół składników, o którym w niej mowa, obejmował wszelkie elementy obsługi funkcjonowania przedsiębiorstwa, gdyż zawęża ona pojęcie zorganizowanej części przedsiębiorstwa do składników materialnych i niematerialnych pozwalających na realizację określonych zadań gospodarczych, jako niezależne przedsiębiorstwo. Brak w przedsiębiorstwie wewnętrznych działów obsługujących jego zadania kadrowe, informatyczne i finansowe nie pozbawia tegoż przedsiębiorstwa możliwości realizacji określonych zadań gospodarczych. (...) istotą przedsiębiorstwa, jako zorganizowanego zespołu składników niematerialnych i materialnych, jest prowadzenie działalności gospodarczej poprzez realizację określonych zadań gospodarczych. Mogą być one wykonywane bez wewnętrznych działów obsługi kadrowej, informatycznej i finansowej przedsiębiorstwa, które to zadania, jak trafnie podniósł sąd I instancji, mogą być przedmiotem obsługi dokonywanej przez firmy zewnętrzne (outsourcing).”.

Podkreślić również należy, że w zakresie związanych z ZCP zobowiązań nie jest konieczne aby wszystkie zobowiązania zostały przypisane do ZCP, co potwierdza NSA w swoim wyroku z dnia 27 marca 2013 r. (sygn. II FSK 1896/11): „w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa nie muszą wchodzić wszelkie zobowiązania przedsiębiorstwa. Z definicji zorganizowanej części przedsiębiorstwa wynika bowiem jedynie, że zespół składników materialnych i niematerialnych musi być na tyle zorganizowany i kompletny, aby mógł funkcjonować jako samodzielne przedsiębiorstwo, prowadzące określony rodzaj działalności gospodarczej. Z tych względów nie ma podstaw do uznania, że co do zasady utraci on tę samodzielność poprzez wyłączenie ze składników majątkowych niektórych zobowiązań (...).”

Zgodnie z powyższym, w sytuacji gdy z powodu np. ograniczeń prawnych lub braku zgody kontrahentów, niektóre ze zobowiązań, które nie są kluczowe dla prowadzenia danej działalności nie zostaną przypisane do ZCP, nie spowoduje to utraty przez ZCP tego statusu.


Tak również zaznaczył Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 14 listopada 2014 r. (sygn. IBPBI/2/423-1006/14/KP) w której wskazał: „nie można przesądzić, czy wszystkie takie zobowiązania oraz kontrakty zostaną przeniesione wraz z aportem. Niemniej jednak, z uwagi na okoliczności przedstawione w opisie zdarzenia przyszłego, takie sytuacje nie będą miały wpływu na możliwość kontynuacji przez K S.A. działalności jubilerskiej, (...), a przesłanka istnienia zespołu składników materialnych i niematerialnych będzie w dacie aportu spełniona”.

Nie pozbawia też ZCP jego statusu nie przeniesienie w jego ramach koncesji lub zezwoleń, z powodu ich prawnej nieprzenaszalności, co potwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 7 grudnia 2012 r. (sygn. IPPP1/443-911/12-2/EK), w której uznał za prawidłowe stanowisko wnioskodawcy, zgodnie z którym: „(...) na podstawie art. 12 ust. 1 Ustawy o CIT (a w szczególności przepisów art. 12 ust. 1 pkt 7), wniesienie wkładu niepieniężnego w postaci Jednostki Biznesowej Elektrociepłowni do Spółki Zależnej nie będzie skutkowało powstaniem po stronie Spółki przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych. W ocenie Spółki, do powstania ww. przychodu podatkowego na gruncie art. 12 ust. 1 pkt 7 Ustawy o CIT nie dojdzie również w sytuacji, gdy: w ramach aportu nie zostaną na rzecz Spółki Zależnej przeniesione posiadane przez Spółkę koncesje na wytwarzania i obrót energią (z uwagi na ich nieprzenoszalność prawną)”. Podobnie wypowiedział się Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 19 sierpnia 2011 r. (sygn. IPPB5/423-506/11-2/DG), w której wskazał, że: „fakt niemożności, wynikającej z przepisów prawa, przeniesienia na nabywcę zezwoleń na obrót alkoholem nie stanowi samodzielnej przesłanki do pozbawienia zespołu składników majątkowych miana przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części. Brak przeniesienia koncesji czy w tym przypadku zezwoleń na obrót alkoholem, które z mocy prawa nie mogą być przedmiotem obrotu, w przypadku gdy spełnione byłyby pozostałe warunki wynikające z art. 4a pkt 4 ustawy podatkowej oraz art. 551 Kodeksu cywilnego nie stanowi samodzielnej podstawy prawnej do potwierdzenia prawidłowości stanowiska prezentowanego przez Spółkę.”

Z powyższym zgodził się także Dyrektor KIS w wydanej przez siebie interpretacji indywidualnej z dnia 29 maja 2018 r. (sygn. 0111-KDIB3-2.4012.159.2018.7.MD), w której potwierdził, że w sytuacji w której: „na Nabywcę nie przejdą licencje, pozwolenia czy koncesje, względem których przepisy prawa powszechnie obowiązującego lub treść udzielonych licencji/pozwoleń/koncesji wyłączają możliwość przeniesienia wynikających z nich praw lub obowiązków na inny podmiot” mamy nadal do czynienia ze zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa.

Zdaniem Spółki, wszystkie analizowane powyżej przesłanki istnienia ZCP będą w przedmiotowym zdarzeniu przyszłym spełnione w odniesieniu do zespołu składników majątkowych i niemajątkowych przypisanych do T., który ma zostać w ramach aportu przeniesiony do Nowej Spółki, jako że:

 1. dział T. działa w oparciu o zorganizowany zespół składników materialnych i niematerialnych (m.in. środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, aktywa obrotowe, umowy gospodarcze, wierzytelności i zobowiązania), co wynika z przedstawionego w niniejszym wniosku opisu zdarzenia przyszłego. Dodać należy, że nie stanowi przeszkody w uznaniu T. za ZCP ewentualny brak możliwości przypisania do niego niektórych zobowiązań (np. z powodu przeszkód prawnych lub braku zgód kontrahentów), które nie pozbawiają możliwości prowadzenia działalności przez T., a także koncesji, które są nieprzenaszalne z mocy prawa, a o których pozyskanie wystąpi Nowa Spółka i będzie nimi dysponować na dzień dokonania aportu;
 2. został wyodrębniony organizacyjnie w strukturze przedsiębiorstwa Spółki i mógłby samodzielnie funkcjonować na rynku realizując we własnym zakresie czynności w zakresie prowadzonej działalności telewizyjnej. Jest w stanie samodzielnie planować, kontrolować i realizować założone działania gospodarcze przy wykorzystaniu alokowanych składników majątkowych oraz przy zaangażowaniu przypisanych mu pracowników/współpracowników, z wykorzystaniem usług outsourcowanych do zleceniobiorców zewnętrznych i pod nadzorem kierownika T.;
 3. jest wyodrębniony finansowo - możliwe jest w każdym czasie ustalenie przychodów i kosztów, należności i zobowiązań oraz aktywów i pasywów T.; T. dysponuje także osobnym rachunkiem bankowym.

Mając na uwadze powyższe, T. dysponuje składnikami majątkowymi i niemajątkowymi pozwalającymi na w pełni samodzielne prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie Działalności Telewizyjnej. Po wniesieniu Działu T. do Nowej Spółki Działalność Telewizyjna będzie kontynuowana i nie wpłynie to na ciągłość prowadzonej działalności gospodarczej.

Reasumując, w opinii Spółki zespół składników majątkowych przydzielonych do T. stanowi i będzie stanowił (w momencie aportu) ZCP w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o CIT oraz w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy o VAT.

Ad. pytania numer 2

Zdaniem Wnioskodawcy wniesienie T. do Nowej Spółki w ramach wkładu niepieniężnego nie spowoduje powstania po stronie Spółki jakichkolwiek skutków w podatku dochodowym od osób prawnych.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o CIT przychodem jest wartość wkładu określona w statucie lub umowie spółki, a w razie ich braku wartość wkładu określona w innym dokumencie o podobnym charakterze - w przypadku wniesienia do spółki albo spółdzielni wkładu niepieniężnego; jeżeli jednak wartość ta jest niższa od wartości rynkowej tego wkładu albo wartość wkładu nie została określona w statucie, umowie albo innym dokumencie o podobnym charakterze, przychodem jest wartość rynkowa takiego wkładu określona na dzień przeniesienia własności przedmiotu wkładu niepieniężnego; przepis art. 14 ust. 2 stosuje się odpowiednio.


Z kolei zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 25 lit. b) ustawy o CIT do przychodów nie zalicza się wartości, o której mowa w art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o CIT, jeśli przedmiotem wkładu niepieniężnego spółki albo spółdzielni jest przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część.


Przy czym zgodnie z art. 12 ust. 13 ustawy o CIT przepisu art. 12 ust. 4 pkt 25 lit. b nie stosuje się w przypadkach, gdy głównym lub jednym z głównych celów połączenia spółek, podziału spółek, wymiany udziałów lub wniesienia wkładu niepieniężnego jest uniknięcie lub uchylenie się od opodatkowania.

Jak zostało to przez Wnioskodawcę wykazane w ramach przedstawionego stanowiska do pytania 1, zespół składników materialnych i niematerialnych tworzący T., który będzie stanowił przedmiot planowanego aportu stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o CIT.

Ponadto celem dokonania aportu jest cel biznesowy i ekonomiczny. Spółka pragnie zbyć prowadzoną przez T. Działalność Telewizyjną lub ewentualnie pozyskać zewnętrznego inwestora dla prowadzonej przez T. Działalności Telewizyjnej.

Spółka pragnie również sprostać oczekiwaniom akcjonariuszy, którzy oczekują rozdzielenia obu prowadzonych działalności i odrębnej prezentacji raportów oraz wyników finansowych. Staje się to o tyle istotne i pełne podstaw, że Działalność Holdingowa Spółki bardzo szybko się powiększa, Spółka postanowiła na rozwój poprzez akwizycję nowych biznesów, a dzięki temu dywersyfikację źródeł przychodów. Tym samym Działalność Holdingowa przestała być działalnością poboczną dla Działalności Telewizyjnej (jak to było na początku działalności Spółki), a stała się równie rozwiniętą działalnością, jak Działalność Telewizyjna, tym bardziej uzasadniając rozdzielenie obu działalności do odrębnych podmiotów.

Dodatkowo, zarówno zbycie Działalności Telewizyjnej jak i ewentualne pozyskanie inwestora będzie łatwiejsze, w sytuacji, w której działalność ta będzie prowadzona w odrębnym od Spółki podmiocie. W chwili obecnej, pomimo wewnętrznego wyodrębnienia w strukturze Spółki T. i możliwości ustalenia odrębnie jej wyniku finansowego, czy ustalenia jej składników majątkowych i niemajątkowych - pod kątem prawnym Spółka wraz z T. wciąż stanowią „jedność” - podejmowane decyzje, zaciągane zobowiązania, bez względu na to, której z części działalności w rzeczywistości dotyczą, wciąż mają wpływ na Spółkę jako całość. Dopiero wyodrębnienie tych działalności da pełny obraz na temat sytuacji prawnej, finansowej i podatkowej każdej działalności z osobna - co niesie ze sobą dużą wartość dodaną, przy planowanym pozyskaniu inwestora czy planowanym zbyciu. Ponadto Spółka uzyska znaczną elastyczność w kontekście opcji pozyskania inwestora zewnętrznego, jako że w chwili obecnej, w związku z jej notowaniem na giełdzie papierów wartościowych, możliwości te są znacznie ograniczone i obwarowane wieloma dodatkowymi obowiązkami. Spółka przewiduje, że potencjalny zewnętrzny inwestor, jeżeli nie zechce kupić udziałów Nowej Spółki, może przystąpić do Nowej Spółki poprzez objęcie w niej udziałów za wkład pieniężny - tak by mieć jako współwłaściciel wpływ na decyzje podejmowane w Nowej Spółce, w związku z jej dalszym rozwojem, dzięki pochodzącym od niego środkom, co byłoby niemożliwe w obecnej sytuacji faktycznej i prawnej.

Tym samym, mając na uwadze to, że T. stanowi ZCP w rozumieniu art. 4a pkt 4 Ustawy o CIT, a planowany aport nie jest dokonywany w celu osiągnięcia korzyści podatkowej, to dokonanie przez Spółkę aportu T. do Nowej Spółki nie będzie prowadzić do powstania przychodu po stronie Spółki.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w zakresie:

 • ustalenia, czy opisany we wniosku dział T. stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - jest prawidłowe,
 • skutków podatkowych wniesienia działu T. do Nowej Spółki w ramach wkładu niepieniężnego - jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 865; dalej: „updop”), przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, jest w szczególności wartość wkładu określona w statucie lub umowie spółki, a w razie ich braku wartość wkładu określona w innym dokumencie o podobnym charakterze; jeżeli jednak wartość ta jest niższa od wartości rynkowej tego wkładu albo wartość wkładu nie została określona w statucie, umowie albo innym dokumencie o podobnym charakterze, przychodem jest wartość rynkowa takiego wkładu określona na dzień przeniesienia własności przedmiotu wkładu niepieniężnego; przepis art. 14 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

Ustawodawca przewidział jednak wyjątki dla rozpoznania przychodu podatkowego z tytułu wniesienia wkładu niepieniężnego.

I tak, zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 25 updop, do przychodów nie zalicza się wartości, o której mowa w ust. 1 pkt 7, jeżeli przedmiotem wkładu niepieniężnego do:

 1. spółki kapitałowej jest komercjalizowana własność intelektualna wniesiona przez podmiot komercjalizujący,
 2. spółki albo spółdzielni jest przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część.

Przy czym, w art. 12 ust. 13 updop zawarto zastrzeżenie, że m.in. przepisu art. 12 ust. 4 pkt 25 ww. ustawy nie stosuje się w przypadkach, gdy głównym lub jednym z głównych celów połączenia spółek, podziału spółek, wymiany udziałów lub wniesienia wkładu niepieniężnego jest uniknięcie lub uchylenie się od opodatkowania.

Zgodnie natomiast z art. 12 ust. 14 updop, jeżeli połączenie spółek, podział spółek, wymiana udziałów lub wniesienie wkładu niepieniężnego nie zostały przeprowadzone z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych, dla celów ust. 13 domniemywa się, że głównym lub jednym z głównych celów tych czynności jest uniknięcie lub uchylenie się od opodatkowania.

W myśl natomiast art. 12 ust. 15 ww. ustawy, przepisy ust. 4 pkt 3e, 3f, 12 i pkt 25 lit. b mają zastosowanie wyłącznie do spółek będących podatnikami, o których mowa w:

 1. art. 3 ust. 1, przejmujących majątek innych spółek mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo
 2. art. 3 ust. 1, przejmujących majątek spółek podlegających w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego opodatkowaniu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania, albo
 3. art. 3 ust. 2, podlegających w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego opodatkowaniu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania, przejmujących majątek spółek będących podatnikami, o których mowa w art. 3 ust. 1.

Stosownie do art. 12 ust. 16 ww. ustawy, przepisy ust. 4 pkt 3e, 3f, 12 i pkt 25 lit. b oraz ust. 4d stosuje się odpowiednio do podmiotów wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy.


W załączniku nr 3 do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych jako podmioty, do których mają zastosowanie ww. przepisy, wymieniono spółki utworzone według prawa polskiego, określane jako: „spółka akcyjna”, „spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”.


Ponadto zgodnie z art. 4a pkt 4 ww. ustawy, ilekroć w ustawie jest mowa o zorganizowanej części przedsiębiorstwa – oznacza to organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

W rozumieniu powyższej regulacji prawnej, aby określony zespół składników majątkowych mógł zostać zakwalifikowany jako zorganizowana część przedsiębiorstwa, spełniać powinien następujące warunki:

 • musi istnieć zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań,
 • zespół ten powinien być organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie,
 • składniki przedsiębiorstwa przeznaczone są do realizacji określonych zadań gospodarczych,
 • zespół składników mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo realizujące wskazane zadania.


Zatem nie wystarczy zorganizowanie jakiejkolwiek masy majątkowej, ale musi ona odznaczać się odrębnością organizacyjną i finansową, z możliwością samodzielnego funkcjonowania w razie zaistnienia takiej potrzeby w obrocie gospodarczym.

Podstawowym wymogiem jest więc to, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa stanowiła zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań).

Kolejnym warunkiem jest wydzielenie tego zespołu w istniejącym przedsiębiorstwie. Wydzielenie to ma zachodzić na trzech płaszczyznach: organizacyjnej, finansowej i funkcjonalnej (przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych).

Elementami zespołu składników materialnych i niematerialnych, stanowiących zorganizowaną część przedsiębiorstwa, powinny być w szczególności aktywa trwałe, obrotowe, a także czynnik ludzki, czyli kadra pracownicza.

Wyodrębnienie organizacyjne oznacza, że zorganizowana część przedsiębiorstwa ma swoje miejsce w strukturze organizacyjnej podatnika jako dział, wydział, oddział itp. Przy czym, w doktrynie zwraca się uwagę, że organizacyjne wyodrębnienie powinno być dokonane na bazie statutu, regulaminu lub innego aktu o podobnym charakterze. Zatem, samo nazwanie jednostki wewnętrznej określonym mianem nie zapewnia wyodrębnienia organizacyjnego, jeżeli nie podąża za tym autonomia decyzyjna, wyposażenie majątkowe i zarządzanie zespołem pracowniczym.

Ważne jest przypisanie jednostce uprawnień skutkujących samodzielnym prowadzeniem działalności „widocznym z zewnątrz”. Oznacza to, że wyodrębnienie musi wynikać z określonych decyzji statutowych (zarządczych itp.), które formalnie nadają jednostce wewnętrznej uprawnienia uzasadniające jej wydzielenie organizacyjne.

Wyodrębnienie finansowe najpełniej realizowane jest w przypadku zakładu lub oddziału osoby prawnej. Wyodrębnienie finansowe nie oznacza samodzielności finansowej, ale sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Natomiast wyodrębnienie funkcjonalne należy rozumieć jako przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych. Zorganizowana część przedsiębiorstwa musi stanowić funkcjonalnie odrębną całość – obejmować elementy niezbędne do samodzielnego prowadzenia działań gospodarczych, którym służy w strukturze przedsiębiorstwa.

Ponadto, wymagane jest, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa mogła stanowić potencjalne niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze, których realizacji służy w istniejącym przedsiębiorstwie. Tę ostatnią przesłankę rozumie się zazwyczaj jako potencjalną zdolność (zorganizowanej części przedsiębiorstwa) do niezależnego działania gospodarczego jako samodzielnego podmiotu gospodarczego i to jeszcze w ramach istniejącego przedsiębiorstwa. Winno ono mieć również zdolność zaistnienia jako niezależne przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 551 i 552 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 865).

Zorganizowaną część przedsiębiorstwa tworzą więc składniki, będące we wzajemnych relacjach, takich by można było mówić o nich jako o zespole, a nie o zbiorze przypadkowych elementów, których jedyną cechą wspólną jest własność jednego podmiotu gospodarczego.


Brak zaistnienia którejkolwiek z omawianych powyżej przesłanek wyklucza uznanie zespołu składników majątkowych przedsiębiorstwa za jego zorganizowaną część w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.


Oznacza to, że zorganizowana część przedsiębiorstwa nie jest sumą poszczególnych składników, przy pomocy których będzie można prowadzić odrębny zakład, lecz zorganizowanym zespołem tych składników, przy czym punktem odniesienia jest tutaj rola, jaką składniki majątkowe odgrywają w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa (na ile stanowią w nim wyodrębnioną organizacyjnie i funkcjonalnie całość).

Przesłanki takiego wyodrębnienia są spełnione w sytuacji organizacyjnego wyodrębnienia w wewnętrznej strukturze przedsiębiorstwa oraz ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych w sposób pozwalający na przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań związanych z tą częścią przedsiębiorstwa.


Z treści wniosku wynika, że Spółka prowadzi działalność gospodarczą w formie spółki akcyjnej i jest podatnikiem, o którym mowa w art. 3 ust. 1 Ustawy o CIT, podlegającym nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce. Spółka jest również czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Spółka we własnym zakresie prowadzi działalność gospodarczą dwojakiego rodzaju:

 1. z jednej strony działalność związaną z rolą, pełnioną przez Spółkę w grupie kapitałowej, do której należy - jako spółka nadrzędna, zarządza spółkami z grupy, zbywa i nabywa nowe spółki, starając się dywersyfikować zakresy prowadzonych w grupie działalności w branżach: medialnej, reklamowej oraz e-commerce, czy w inny sposób inwestuje w dane działalności lub pozyskuje inwestorów, dbając o rozwój grupy i stałe zwiększanie zysków grupy. Działalność ta obejmuje także czynności związane z obecnością Spółki na GPW. Główne przychody z tej części działalności pochodzą z dywidend i odsetek od pożyczek („Działalność Holdingowa”);
 2. z drugiej strony Spółka prowadzi działalność telewizyjną. Spółka jest nadawcą społecznościowej telewizji muzycznej, na którą składają się trzy kanały muzyczne. Stacje te tworzą interaktywną platformę telewizyjną, która dystrybuuje treści video poprzez telewizję, telefonię komórkową, platformy IPTV, Internet oraz dedykowaną aplikację, dającą widzom m.in. bezpośredni wpływ na kontent programowy oraz możliwość bezpośredniego wystąpienia w telewizji muzycznej. Dodatkowo Spółka świadczy usługi dystrybucyjne i consultingowe, dedykowane nadawcom kanałów tematycznych obecnym na polskim rynku telewizyjnym. Główne przychody z tej części działalności pochodzą z reklamy i lokowania produktu („Działalność Telewizyjna”).

Należy wskazać, że obie prowadzone przez Spółkę działalności są od siebie niezależne.


Działalność Telewizyjna została w Spółce dnia 1 grudnia 2015 r. formalnie wyodrębniona w strukturze Spółki na podstawie uchwały zarządu Spółki („Uchwała”), zatwierdzonej przez Radę Nadzorczą Spółki jako odrębny dział („T.”), obejmujący całokształt działalności związanej z nadawaniem 3 muzycznych kanałów tematycznych oraz sprzedażą czasu reklamowego na tych kanałach jak również dystrybucją treści video poprzez telewizję, telefonię komórkową, platformy IPTV, Internet, social media oraz autorskie rozwiązania typu second screen.

Niezależna działalność Działalności Holdingowej i Działalności Telewizyjnej, od dnia podjęcia rzeczonej Uchwały jest w Spółce kontynuowana, przy czym lista składników materialnych i niematerialnych alokowanych do T. na przestrzeni lat zmieniała się i jest przez Spółkę okresowo aktualizowana.

Zgodnie ze stanem na dzień 1 stycznia 2019 dział T. (i aktualnym obecnie), który zarządzany jest przez jedną ustanowioną do tego celu osobę - Kierownika T., będącego jednocześnie Członkiem Zarządu Spółki, składa się m.in. z następujących składników materialnych i niematerialnych:

 1. środki trwałe: serwery emisyjne i sprzęt nadawczy, komputery stacjonarne i przenośne, monitory komputerowe, drukarki, stacje graficzne, telewizory, kamery telewizyjne, elementy scenografii, wyposażenie biurowe oraz wyposażenie studia, samochód osobowy,
 2. wartości niematerialne i prawne: nakłady na utworzenie stacji, autorski system emisyjny, aplikacje interaktywne wyświetlające treści na ekranie służące do interakcji z widzami, inne aplikacje, znaki towarowe emitowanych kanałów telewizyjnych, w tym takie na które zostały udzielone prawa ochronne, filmy animowane, programy telewizyjne, wideogramy, licencje na oprogramowania komputerowe i systemu emisyjnego, prawa do stron internetowych oraz profili w mediach społecznościowych (tzw. fanpage), koncesje umożliwiające prowadzenie Działalności Telewizyjnej,
 3. umowy (oraz związane z nimi rozrachunki): umowy brokerskie dotyczące sprzedaży czasu reklamowego, umowy dystrybucyjne kanałów w sieciach kablowych i na platformach cyfrowych, umowy z platformami internetowymi i telewizjami kablowymi dotyczące treści VOD, umowy na transmisje satelitarne kanałów, umowa dotycząca produkcji programów telewizyjnych na zlecenie Spółki, umowy o wzajemne świadczenie usług reklamowych, umowy dotyczące badania oglądalności, umowy z organizacjami zbiorowego zarządzania prawami autorskimi (ZAiKS, PISF, ZAPA i inne), alokacja odpowiedniej części praw i obowiązków wynikających z umowy najmu lokalu, w którym siedzibę ma Spółka i w którym prowadzona jest Działalność Telewizyjna; Umowy o współpracy dotyczące obsługi marketingowej, PR, IT i development, konsultacji muzycznych, kreacji graficznej; Umowy ramowe prezenterów telewizyjnych; Umowy ubezpieczenia środków trwałych; Cztery umowy o pracę (technik studyjny, montażysta, dyrektor administracyjny, finance manager) oraz umowy o współpracy, dotyczące Działalności Telewizyjnej;
 4. należności i zobowiązania związane z działalnością Działu;
 5. część środków pieniężnych
 6. dedykowany rachunek bankowy.

Dla celów rachunkowości zarządczej, w ewidencji księgowej Spółki wyodrębnione są konta analityczne umożliwiające ewidencję przychodów i kosztów oraz aktywów i pasywów (w tym zobowiązań) odrębnie dla T. W konsekwencji, możliwe jest oddzielne prezentowanie przychodów i kosztów oraz aktywów i pasywów T. od pozostałych przychodów i kosztów oraz aktywów i pasywów Spółki. Koszty wspólne dla T. oraz Spółki przypisywane są T. według klucza alokacji ustalonego każdorazowo decyzją Zarządu Spółki (o ile nie można ich przypisać bezpośrednio do T.) - dotyczy to głównie części kosztów związanych z najmem powierzchni biurowej zajętej przez Spółkę wraz z T.


Dział T. samodzielnie realizuje swoje zadania gospodarcze, tj. poprzez ten dział prowadzona jest cała Działalność Telewizyjna Spółki. T. posiada własne źródła przychodów (pochodzące głównie z reklamy i lokowania produktu) i byłaby w stanie samodzielnie się utrzymać.


Obecnie Spółka planuje dokonać zbycia części prowadzonej przez siebie działalności - tj. Działalności Telewizyjnej do zewnętrznego inwestora lub ewentualnie pozyskać zewnętrznego inwestora dla prowadzonej przez T. Działalności Telewizyjnej. Ponadto Spółka otrzymuje zapytania od akcjonariuszy o możliwość rozdzielenia obu prowadzonych działalności, w tym klarownej prezentacji wszelkich wyników finansowych i raportów na temat obu tych działalności odrębnie.

Chcąc sprostać oczekiwaniom akcjonariuszy, a także w celu maksymalnego ułatwienia powyższego procesu pozyskania zewnętrznego inwestora, Spółka planuje w pierwszej kolejności przenieść w drodze wkładu niepieniężnego (aportu) Działalność Telewizyjną, skupioną w ramach T. do odrębnej, zależnej od siebie spółki kapitałowej, w zamian za udziały tej spółki. W Spółce mają pozostać funkcje właścicielskie, zarządcze oraz wszelkie obowiązki związane z notowaniem Spółki na giełdzie papierów wartościowych, a także dział księgowo kadrowy Spółki, z kolei Działalność Telewizyjna będzie kontynuowana w ramach nowej spółki.

W powyższym celu Spółka w dniu 11.04.2019 r. nabyła 100% udziałów spółki Y. Sp. z o.o. (nabyta spółka nie prowadziła wcześniej żadnej działalności gospodarczej) („Nowa Spółka”). Kolejnego dnia Spółka dokonała zmiany umowy tej spółki m.in. poprzez zmianę jej nazwy na F. Sp. z o.o. Dokonała także zmiany jej Zarządu. Na Prezesa Zarządu Nowej Spółki powołany został Kierownik T.

W ramach aportu T. przeniesione zostaną na Nową Spółkę wszystkie wskazane powyżej składniki majątkowe i niemajątkowe alokowane (wraz z pracownikami oraz należnościami i zobowiązaniami) do T., jednak za wyjątkiem tych składników, na których przeniesienie nie pozwala prawo (tu koncesje, związane z działalnością telewizyjną).

W związku z powyższym należy wskazać, że aport zostanie dokonany natychmiast po uzyskaniu przez Nową Spółkę wymaganych prawem odpowiednich koncesji właściwego organu, zezwalających na prowadzenie działalności telewizyjnej. Dzięki temu zapewniona zostanie ciągłość w zakresie możliwość nadawania kanałów telewizyjnych przez Spółkę (do momentu aportu) oraz Nową Spółkę (od chwili aportu).

Ponadto należy wskazać, że po dokonaniu aportu spółki wystąpią do kontrahentów z umów handlowych, przenaszanych w ramach T. na Nową Spółkę, o zgody na przeniesienie wynikających z tych umów zobowiązań - może więc zdarzyć się sytuacja, że któryś z kontrahentów nie wyrazi na powyższe zgody, co będzie skutkować brakiem pełnego przeniesienia danej umowy - przy czym zdaniem Spółki, nawet gdyby taka sytuacja miała miejsce, nie powinna ona wpłynąć na możliwość kontynuowania Działalności Telewizyjnej przez Nową Spółkę.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą ustalenia, czy T. będzie stanowić zorganizowaną części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 updop a tym samym czy wniesienie T. do Nowej Spółki w ramach wkładu niepieniężnego będzie podlegać wyłączeniu z opodatkowania na podstawie art. 12 ust. 4 pkt 25 lit. b updop.

Mając na względzie przywołane przepisy prawa podatkowego oraz przedstawiony opis zdarzenia przyszłego stwierdzić należy, że T. wnoszony aportem do spółki kapitałowej stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa, a tym samym wniesienie do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wkładu niepieniężnego w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa, na podstawie art. 12 ust. 4 pkt 25 lit. b updop, nie powoduje powstania przychodu do opodatkowania po stronie Wnioskodawcy.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytań oznaczonych numerami 1 i 2 w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych należy uznać za prawidłowe.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;
 3. z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych (art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej).

Powyższe unormowania należy odczytywać łącznie z przepisami art. 33 ustawy z 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2193), wprowadzającymi regulacje intertemporalne.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Zainteresowanych i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Zainteresowanemu będącemu stroną postępowania (art. 14r § 2 Ordynacji podatkowej) przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2018 r., poz. 1302, z późn. zm.). Skargę wnosi się w dwóch egzemplarzach (art. 47 § 1 ww. ustawy) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała lub drogą elektroniczną na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 54 § 1a ww. ustawy), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy). W przypadku pism i załączników wnoszonych w formie dokumentu elektronicznego odpisów nie dołącza się (art. 47 § 3 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.


doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj