Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej
0111-KDIB1-3.4010.183.2019.1.PC
z 25 czerwca 2019 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a i art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 900), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 27 marca 2019 r. (data wpływu 29 kwietnia 2019 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy Spółka ma możliwości zakwalifikowania poniesionych kosztów związanych z działaniami B+R, które zostały zlecone Wykonawcy do katalogu kosztów kwalifikowanych zawartych w art. 18 ustawy o CIT - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 kwietnia 2019 r. wpłynął do tut. Organu wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy Spółka ma możliwości zakwalifikowania poniesionych kosztów związanych z działaniami B+R, które zostały zlecone Wykonawcy do katalogu kosztów kwalifikowanych zawartych w art. 18 ustawy o CIT.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Spółka prowadzi działalność w obszarze wytarzania zaawansowanych rozwiązań informatycznych w zakresie wizji komputerowej i uczenia maszynowego (machine learning), a także oprogramowania lotnego. Znaczna część realizowanych przez Spółkę projektów dotyczy działań w ramach badań i rozwoju (B+R). Przykładem projektu realizowanego w ramach działalności B+R jest HyperCam - Innowacyjny system hiperspektralny do obserwacji Ziemi o podwyższonej rozdzielczości spektralnej umożliwiający automatyczne przetwarzanie i selekcjonowanie danych satelitarnych na orbicie w oparciu o nowe algorytmy segmentacji i klasyfikacji obrazów satelitarnych wykorzystujące głębokie sieci konwolucyjne.

Spółka zleciła część prac w projekcie firmie zewnętrznej, które polegały na:

 1. Opracowaniu architektury jednostki obliczeniowej.
  Jednostka obliczeniowa przeznaczona dla satelity o rozmiarze 6U, rozmiar nie większy niż 1U, waga poniżej 2 kg, zapotrzebowanie na energie mniejsze niż 45W.
 2. Opracowaniu i wykonaniu prototypu węzła jednostki obliczeniowej.
  Liczba rdzeni CUDA: co najmniej 256, wydajność GPU co najmniej 400 GFLOPS (FP32), zużycie energii nie więcej niż 10W, pamięć RAM co najmniej 4 GB, pamięć flash co najmniej 16 GB.
 3. Przygotowaniu systemu operacyjnego dla węzła jednostki obliczeniowej.
  Opracowanie bootloadera dla trybu safe modę oraz przygotowanie dedykowanego systemu Linux wraz z systemem plików dostosowanym do potrzeb misji.
 4. Stworzeniu aplikacji sterującej pracą węzła jednostki obliczeniowej.
  Przygotowanie procedur komunikacji, zarządzania energią, zarządzanie pamięcią RAM i flash, integracja z oprogramowaniem stworzonym przez zamawiającego.
 5. Opracowaniu i wykonaniu prototypu wysokowydajnej jednostki obliczeniowej wyposażonej w technologię CUDA.
  Jednostka zbudowana z min. 4 węzłów obliczeniowych oraz jednostki zarządzającej, sumaryczna wydajność GPU więcej niż 1600 GFLOPS (FP32), zużycie energii przy pełnej wydajności nie większe niż 45W, monitonng przeciążeń na magistrali zasilającej, przygotowana do instalacji na uzgodnionej platformie satelitarnej.
 6. Stworzeniu oprogramowania dla systemu nadzoru i zarządzania węzłami obliczeniowymi.
  Opracowanie bootloadera dla trybu safe modę, monitoring stanu jednostek obliczeniowych, wykrywania i zarządzanie anomaliami w pracy jednostek oraz błędami, zarządzania kolejką zadań dla jednostek obliczeniowych, zarzadzania przestrzenią dyskową jednostek, wymianą danych pomiędzy jednostkami, komunikacji z pozostałymi podsystemami satelity.
 7. Testowaniu i integracji jednostki obliczeniowej z podsystemami satelity.
  Testy funkcjonalne jednostki obliczeniowej podłączonej do pozostałych podsystemów satelity.
 8. Opracowaniu architektury jednostki do pomiarów wizyjnych w zakresie światła widzialnego i bliskiej podczerwieni.
  Jednostka o rozmiarze 2x2x1 U, waga mniejsza niż 5 kg i zapotrzebowanie na energie mniejsze niż 25W.
 9. Opracowaniu i wykonaniu prototypu jednostki do pomiarów wizyjnych pracującej w zakresie światła widzialnego.
  Zakres pracy przetwornika: 450nm - 650nm, rozdzielczość 2048x2048 pikseli lub większa, rozdzielczość przestrzenna lepsza niż 10m na piksel dla orbity 600km SSO dynamika przetwornika co najmniej 60 dB, SNR co najmniej 40dB, wyzwalanie globalne (jednoczesne dla wszystkich linii), co najmniej 10 ramek na sekundę, szum ciemnego przetwornika nie więcej niż 10e-.
 10. Opracowaniu i wykonaniu prototypu jednostki do pomiarów wizyjnych pracującego w szerokim zakresie długości fali.
  Zakres pracy przetwornika 470nm - 900nm, liczba analizowanych pasm nie mniejsza niż 150, rozdzielczość przestrzenna nie więcej niż 30m na piksel dla orbity 600km SSO.
 11. Opracowaniu i wykonaniu prototypu modułu sterującego dla jednostki pomiarów wizyjnych.
  Synchronizacja pracy przetworników pomiarowych, interfejs z przetworników zrealizowany w oparciu o układ programowalny, pamięć masowa o pojemności co najmniej 1 TB na surowe dane z przetworników, interfejs komunikacyjny do komunikacji z jednostką obliczeniową o przepustowości co najmniej 100 Mbit/s (preferowany interfejs SpaceWire), monitoring przeciążeń magistrali zasilającej, przygotowanie do instalacji na uzgodnionej platformie satelitarnej.
 12. Opracowaniu i wykonaniu oprogramowania sterującego pracą jednostki do pomiarów wizyjnych.
  Bootloader dla trybu safe modę, sterowanie pomiarami realizowanymi przez jednostki pomiarów wizyjnych, buforowanie pomiarów i zarządzanie pomiarami historycznymi, kalibracja toru pomiarowego, współpraca z systemem pozycjonowania satelity (ACS), transmisja danych do jednostki obliczeniowej, wykrywanie i zarządzanie błędami.
 13. Integracji z podsystemem komunikacyjnym satelity.
  Testy protokołów komunikacyjnych, testy dostępu i transmisji danych, testy zarządzania danymi w podsystemach obliczeniowym i pomiarów wizyjnych, testy aktualizacji oprogramowania, testy trybu safe modę.
 14. Dostarczeniu jednostek obliczeniowej i pomiarów wizyjnych w wersji lotnej.
  Wersja gotowa do integracji i pozostałymi podsystemami satelity w wersji lotnej.
 15. Testach i kalibracji teleskopu.
  Kalibracja sensorów pomiarowych, korekcja błędów ogniskowania, testy funkcjonalne.
 16. Testach oprogramowania jednostek obliczeniowej i pomiarów wizyjnych.
  Testy funkcjonalne jednostek obliczeniowej i pomiarów wizyjnych, testy w komorze klimatycznej i/lub próżniowej w zakresie temperatur zgodnych z temperaturami przewidywanymi na zakładanej orbicie, testy wibracyjne i radiacyjne.Wykonawcą wymienionych powyżej zadań jest FP. Sp. z o.o. Zgodnie z oświadczeniem Wykonawcy przedmiot umowy spełnia warunki wymagane dla usług w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych, o których mowa w art. 4 pkt 3 lit. e ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19. poz. 117 z późno zm.). Przedmiotem umowy jest wykonanie prac badawczo-rozwojowych opisanych szczegółowo w punktach 1-16.

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usług zgodnie z aktualnym stanem wiedzy oraz przy wykorzystaniu nowoczesnych, dostępnych Wykonawcy środków technicznych.

Ponadto, Wykonawca zobowiązuje się do przeniesienia na rzecz Spółki przysługujących mu majątkowych praw autorskich lub udziału w tych prawach do wszelkich utworów powstałych w trakcie realizacji niniejszej umowy, takich, jak w szczególności: badania, analizy, schematy, modele, raporty, zdjęcia, informacje. notatki dokumenty, analizy i ich wyniki.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Spółka ma możliwości zakwalifikowania poniesionych kosztów związanych z działaniami B+R, które zostały zlecone Wykonawcy do katalogu kosztów kwalifikowanych zawartych w art. 18 ustawy o CIT?

Zdaniem Wnioskodawcy, koszty poniesione w ramach usług podwykonastwa powinny zostać zakwalifikowane do kosztów umożliwiających zastosowanie dodatkowej ulgi w ramach B+R. Zgodnie z art. 18d ust. 2 pkt 4 i 4a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, kosztami kwalifikowanymi są również wydatki z tytułu odpłatnego korzystania z aparatury naukowo-badawczej wykorzystywanej wyłącznie w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej oraz wydatki z tytułu usług wykorzystania takiej aparatury.

Zdaniem Spółki, w opisanej sytuacji ma zastosowanie druga część cytowanego przepisu stanowiąca o wydatkach z tytułu usług wykorzystania takiej aparatury. Zlecone Wykonawcy prace badawczo-rozwojowe wykonywane są za pomocą dostępnych Wykonawcy środków technicznych. Zatem zdaniem Spółki, wydatki te powinny zostać uznane jako koszty kwalifikowane wymienione w art. 18d ust. 2 pkt 4 i 4a ww. ustawy i tym samym powinny uprawniać do ich wykazania w deklaracji CIT BR.

Spółka zwraca się z prośbą o ocenę poprawności przyjętego stanowiska oraz o ewentualne wskazanie pozycji kosztów kwalifikowanych, w ramach których powinny zostać wykazane opisane w ramach stanu faktycznego koszty. Nie ulega bowiem wątpliwości, że poniesione przez Spółkę koszty są związane z prowadzoną działalnością B+R.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 18d ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 865, dalej: „uCIT”), podatnik uzyskujący przychody inne niż przychody z zysków kapitałowych odlicza od podstawy opodatkowania, ustalonej zgodnie z art. 18, koszty uzyskania przychodów poniesione na działalność badawczo-rozwojową, zwane dalej „kosztami kwalifikowanymi”. Kwota odliczenia nie może w roku podatkowym przekraczać kwoty dochodu uzyskanego przez podatnika z przychodów innych niż przychody z zysków kapitałowych.

Natomiast, zgodnie z art. 18d ust. 2 uCIT, za koszty kwalifikowane uznaje się:

1) poniesione w danym miesiącu należności z tytułów, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, oraz sfinansowane przez płatnika składki z tytułu tych należności określone w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w takiej części, w jakiej czas przeznaczony na realizację działalności badawczo-rozwojowej pozostaje w ogólnym czasie pracy pracownika w danym miesiącu;

1a) poniesione w danym miesiącu należności z tytułów, o których mowa w art. 13 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, oraz sfinansowane przez płatnika składki z tytułu tych należności określone w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w takiej części, w jakiej czas przeznaczony na wykonanie usługi w zakresie działalności badawczo-rozwojowej pozostaje w całości czasu przeznaczonego na wykonanie usługi na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło w danym miesiącu;

2) nabycie materiałów i surowców bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością badawczo-rozwojową;

2a) nabycie niebędącego środkami trwałymi sprzętu specjalistycznego wykorzystywanego bezpośrednio w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej, w szczególności naczyń i przyborów laboratoryjnych oraz urządzeń pomiarowych;

3) ekspertyzy, opinie, usługi doradcze i usługi równorzędne, świadczone lub wykonywane na podstawie umowy przez podmiot, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, a także nabycie od takiego podmiotu wyników prowadzonych przez niego badań naukowych, na potrzeby działalności badawczo-rozwojowej;

4) odpłatne korzystanie z aparatury naukowo-badawczej wykorzystywanej wyłącznie w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej, jeżeli to korzystanie nie wynika z umowy zawartej z podmiotem powiązanym z podatnikiem w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4;

4a) nabycie usługi wykorzystania aparatury naukowo-badawczej wyłącznie na potrzeby prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej, jeżeli zakup usługi nie wynika z umowy zawartej z podmiotem powiązanym z podatnikiem w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4;

5) koszty uzyskania i utrzymania patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego, poniesione na:

 1. przygotowanie dokumentacji zgłoszeniowej i dokonanie zgłoszenia do Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej lub odpowiedniego zagranicznego organu, łącznie z kosztami wymaganych tłumaczeń na język obcy,
 2. prowadzenie postępowania przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej lub odpowiedni zagraniczny organ, poniesione od momentu zgłoszenia do tych organów, w szczególności opłaty urzędowe i koszty zastępstwa prawnego i procesowego,
 3. odparcie zarzutów niespełnienia warunków wymaganych do uzyskania patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy lub prawa z rejestracji wzoru przemysłowego zarówno w postępowaniu zgłoszeniowym, jak i po jego zakończeniu, w szczególności koszty zastępstwa prawnego i procesowego, zarówno w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej, jak i w odpowiednim zagranicznym organie,
 4. opłaty okresowe, opłaty za odnowienie, tłumaczenia oraz dokonywanie innych czynności koniecznych dla nadania lub utrzymania ważności patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy oraz prawa z rejestracji wzoru przemysłowego, w szczególności koszty walidacji patentu europejskiego.

W myśl art. 18d ust. 2a uCIT, w przypadku wartości niematerialnych i prawnych w postaci kosztów prac rozwojowych, o których mowa w art. 16b ust. 2 pkt 3, za koszty kwalifikowane uznaje się dokonywane od tej wartości niematerialnej i prawnej odpisy amortyzacyjne w proporcji, w jakiej w jej wartości początkowej pozostają koszty wymienione w ust. 2 pkt 1-4a lub ust. 3a pkt 2.

Za koszty kwalifikowane uznaje się także dokonywane w danym roku podatkowym, zaliczane do kosztów uzyskania przychodów, odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wykorzystywanych w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej, z wyłączeniem samochodów osobowych oraz budowli, budynków i lokali będących odrębną własnością (art. 18d ust. 3 uCIT).

Zgodnie z art. 18d ust. 4 uCIT, koszty kwalifikowane ponoszone w ramach badań podstawowych podlegają odliczeniu wyłącznie pod warunkiem, że badania te są prowadzone na podstawie umowy lub porozumienia z podmiotem, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Koszty kwalifikowane podlegają odliczeniu, jeżeli nie zostały podatnikowi zwrócone w jakiejkolwiek formie lub nie zostały odliczone od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym (art. 18d ust. 5 uCIT).

Natomiast, zgodnie z treścią art. 18d ust. 6 uCIT, podatnikowi, który w roku podatkowym korzysta ze zwolnień podatkowych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 lub 34a, prawo do odliczenia przysługuje jedynie w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych, które nie są przez podatnika uwzględniane w kalkulacji dochodu zwolnionego z podatku na podstawie tych przepisów.

Stosownie do treści art. 18d ust. 7 uCIT, kwota kosztów kwalifikowanych nie może przekroczyć:

 1. w przypadku gdy podatnik, o którym mowa w ust. 3a, jest mikroprzedsiębiorcą, małym lub średnim przedsiębiorcą, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców – 150% kosztów, o których mowa w ust. 2-3a;
 2. w przypadku pozostałych podatników, o których mowa w ust. 3a – 150% kosztów, o których mowa w ust. 2 pkt 1-4a i ust. 2a-3a, oraz 100% kosztów, o których mowa w ust. 2 pkt 5;
 3. w przypadku pozostałych podatników – 100% kosztów, o których mowa w ust. 2-3.

Natomiast, w myśl art. 18d ust. 8 uCIT, odliczenia dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono koszty kwalifikowane. W przypadku, gdy podatnik poniósł za rok podatkowy stratę albo wielkość dochodu podatnika jest niższa od kwoty przysługujących mu odliczeń, odliczenia - odpowiednio w całej kwocie lub w pozostałej części - dokonuje się w zeznaniach za kolejno następujące po sobie sześć lat podatkowych następujących bezpośrednio po roku, w którym podatnik skorzystał lub miał prawo skorzystać z odliczenia.

W myśl art. 9 ust. 1b uCIT, podatnicy prowadzący działalność badawczo-rozwojową, którzy zamierzają skorzystać z odliczenia, o którym mowa w art. 18d, są obowiązani w ewidencji, o której mowa w ust. 1, wyodrębnić koszty działalności badawczo-rozwojowej.

Mając na uwadze powołane powyżej przepisy należy stwierdzić, że aby podatnikowi podatku dochodowego od osób prawnych przysługiwało prawo odliczenia w zeznaniu podatkowym kosztów kwalifikowanych poniesionych w danym roku podatkowym powinny być łącznie spełnione następujące warunki:

 1. podatnik poniósł koszty na działalność badawczo-rozwojową,
 2. koszty na działalność badawczo-rozwojową stanowiły dla podatnika koszty uzyskania przychodów w rozumieniu uCIT,
 3. koszty na działalność badawczo-rozwojową mieszczą się w zamkniętym katalogu kosztów kwalifikowanych określonym przepisami art. 18d ust. 2 - 3 uCIT,
 4. ww. koszty uzyskania przychodów stanowiły koszty kwalifikowane w rozumieniu uCIT, przy czym, jeżeli koszty kwalifikowane zostały poniesione w ramach badań podstawowych, badania te były prowadzone na podstawie umowy lub porozumienia z jednostką naukową w rozumieniu odrębnych przepisów,
 5. jeżeli w roku podatkowym prowadził działalność na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia/decyzji, prawo do odliczenia przysługuje jedynie w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych, które nie są przez podatnika uwzględniane w kalkulacji dochodu zwolnionego z podatku na podstawie zezwolenia,
 6. w ewidencji, o której mowa w art. 9 ust. 1b uCIT, podatnik wyodrębnił koszty działalności badawczo-rozwojowej,
 7. podatnik wykazał w zeznaniu podatkowym koszty kwalifikowane podlegające odliczeniu,
 8. kwota odliczonych kosztów kwalifikowanych nie przekroczyła limitów określonych w uCIT,
 9. koszty kwalifikowane nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie lub nie zostały odliczone od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym.

Przedmiotem wątpliwości Wnioskodawcy jest kwestia, czy Spółka ma możliwości zakwalifikowania poniesionych kosztów związanych z działaniami B+R, które zostały zlecone Wykonawcy do katalogu kosztów kwalifikowanych zawartych w art. 18 uCIT.

Należy zauważyć, że zgodnie z art. 18d ust. 2 pkt 4 uCIT, za koszty kwalifikowane uznaje się odpłatne korzystanie z aparatury naukowo-badawczej wykorzystywanej wyłącznie w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej, jeżeli to korzystanie nie wynika z umowy zawartej z podmiotem powiązanym z podatnikiem w rozumieniu art. 11a ust. 1 i 4.

Natomiast, w myśl art. 18d ust. 2 pkt 4a uCIT, za koszty kwalifikowane uznaje się nabycie usługi wykorzystania aparatury naukowo-badawczej wyłącznie na potrzeby prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej, jeżeli zakup usługi nie wynika z umowy zawartej z podmiotem powiązanym z podatnikiem w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4.

W tym miejscu wskazać należy, że uCIT nie definiuje co należy rozumieć pod pojęciem aparatury badawczo-rozwojowej.

W świetle wyjaśnień Głównego Urzędu Statystycznego, aparatura naukowo-badawcza, to zestawy urządzeń badawczych, pomiarowych lub laboratoryjnych o małym stopniu uniwersalności i wysokich parametrach technicznych (zazwyczaj wyższych o kilka rzędów dokładności pomiaru w stosunku do typowej aparatury stosowanej dla celów produkcyjnych lub eksploatacyjnych). Do aparatury naukowo-badawczej nie zalicza się sprzętu komputerowego i innych urządzeń nie wykorzystywanych bezpośrednio do realizacji prac B+R.

Z wniosku wynika, że Wnioskodawca zlecił wykonanie części prac opisanych w projekcie w pkt 1-16 firmie zewnętrznej. Wykonawca zobowiązał się do przeniesienia na rzecz Spółki przysługujących mu majątkowych praw autorskich lub udziału w tych prawach do wszelkich utworów powstałych w trakcie realizacji niniejszej umowy, takich, jak w szczególności: badania, analizy, schematy, modele, raporty, zdjęcia, informacje, notatki dokumenty, analizy i ich wyniki.

Zdaniem tut. organu, kosztów kwalifikowanych nie będą stanowiły po stronie Wnioskodawcy wydatki poniesione na usługi podwykonawstwa. Przepisy art. 18d ust. 2 pkt 4 i 4a uCIT, dotyczą odpłatnego korzystania z aparatury naukowo-badawczej lub nabycia usług wykorzystania aparatury naukowo-badawczej, zatem zlecenie wykonania prac firmie zewnętrznej, choćby związanych z pracami badawczo-rozwojowymi, nie spełniają tego warunku.

Usługi te nie mieszczą się w pojęciu „odpłatne korzystanie z aparatury naukowo-badawczej wykorzystywanej wyłącznie w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej” lub „nabycia usług wykorzystania aparatury naukowo-badawczej”.

W uzasadnieniu do projektu ustawy z dnia 9 listopada 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego działalności innowacyjnej (Dz.U. z 2017 r. poz. 2201) wynika, że „propozycja (wpr. art. 18d ust. 2 pkt 4a) zakłada umożliwienie odliczania kosztu zakupu usług wykorzystania aparatury naukowo-badawczej. Jak wskazano w toku konsultacji publicznych projektu ustawy, aby przedsiębiorca mógł z takiej aparatury skorzystać, musi wcześniej przeszkolić swojego pracownika, co jest czasochłonne, a jednocześnie wiedza ta może zostać wykorzystana jednorazowo. Przedsiębiorca z reguły potrzebuje w procesie realizacji projektu szybkiego zbadania właściwości swojego produktu. W odpowiedzi na taką sytuację, proponuje się uzupełnienie przepisu ustawy”.

W tym miejscu ponownie wskazać należy, że aby można było dany wydatek związany z prowadzoną działalnością badawczo-rozwojową zaliczyć do wydatków kwalifikowanych, musi on znajdować się w zamkniętym katalogu zawartym w art. 18d ust. 2-3 uCIT.

W cytowanych powyżej przepisach art. 18d ust. 2-3 uCIT, brak jest przepisów pozwalających na zaliczenie do kosztów kwalifikowanych opisanych we wniosku wydatków z tyt. usług podwykonawstwa.

Zatem, w związku z tym, że kosztów usług zewnętrznych nie można zaliczyć do wydatków kwalifikowanych, nie podlegają i nie będą podlegały one odliczeniu od podstawy opodatkowania u Wnioskodawcy, zgodnie z art. 18d ust. 1 uCIT.

Reasumując, stanowisko Wnioskodawcy w zakresie ustalenia, czy Spółka ma możliwości zakwalifikowania poniesionych kosztów związanych z działaniami B+R, które zostały zlecone Wykonawcy do katalogu kosztów kwalifikowanych zawartych w art. 18 uCIT, należy uznać za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;
 3. z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych (art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej).

Powyższe unormowania należy odczytywać łącznie z przepisami art. 33 ustawy z 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2193), wprowadzającymi regulacje intertemporalne.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2018 r., poz. 1302, z późn. zm.). Skargę wnosi się w dwóch egzemplarzach (art. 47 § 1 ww. ustawy) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała lub drogą elektroniczną na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 54 § 1a ww. ustawy), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy). W przypadku pism i załączników wnoszonych w formie dokumentu elektronicznego odpisów nie dołącza się (art. 47 § 3 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.


doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj