Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej
0113-KDIPT2-3.4011.228.2019.1.SJ
z 7 czerwca 2019 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r., poz. 900) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni przedstawione we wniosku z dnia 29 marca 2019 r. (data wpływu 8 kwietnia 2019 r.), uzupełnionym pismem z dnia 29 maja 2019 r. (data wpływu 6 czerwca 2019 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych uczestnictwa w programie motywacyjnym organizowanym przez spółkę z siedzibą we Francji – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 kwietnia 2019 r. wpłynął do tutejszego Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych uczestnictwa w programie motywacyjnym organizowanym przez spółkę z siedzibą we Francji.

Pismem z dnia 29 maja 2019 r. (data wpływu 6 czerwca 2019 r.) Wnioskodawczyni uzupełniła przedmiotowy wniosek.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawczyni jest osobą fizyczną, podlegającą w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, pracownikiem X S.A. Oddział w A („Oddział”). Oddział jest jednym z oddziałów spółki X S.A. („Spółka”).

X jest spółką kapitałową z siedzibą w P, podlegającą w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. X należy do międzynarodowej grupy kapitałowej, na której czele stoi Y S.A. („Y”) – spółka akcyjna z siedzibą we Francji (państwo jej rezydencji podatkowej), której akcje są notowane na giełdzie papierów wartościowych w ….. Y jest spółką akcyjną, będącą jednostką dominującą w odniesieniu do Spółki w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy o rachunkowości.

Y organizuje program motywacyjny („Program”). Do uczestniczenia w tym Programie, obejmującym Grupę Y, uprawnieni są pracownicy Y oraz jej spółek zależnych. Uczestnikami Programu będą także pracownicy Spółki oraz pracownicy zatrudnieni w Oddziale Spółki, którzy spełnią kryteria udziału w Programie, w tym Wnioskodawczyni.

Program zostanie utworzony na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Y. W ramach Programu uczestnicy będą uprawnieni do objęcia akcji Y („Akcje”). Akcje, które zostaną przyznane w ramach Programu, będą istniejącymi akcjami Y (akcje własne).

Uprawnienie Wnioskodawczyni do udziału w Programie będzie wynikało z uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Y, która jest organizatorem i administratorem Programu. Y wykonuje wszystkie kluczowe zadania związane z przeprowadzeniem Programu, w szczególności:

 1. jest odpowiedzialna za określenie warunków Programu i kryteriów uczestnictwa. Spółka nie bierze udziału w tym procesie,
 2. Pracownicy Spółki i jej Oddziału nie są uprawnieni do udziału w Programie i otrzymania nagrody na podstawie umów o pracę, regulaminu wynagradzania, jak również innych regulaminów obowiązujących w Spółce i jej Oddziale, a dotyczących zasad wynagradzania,
 3. podstawowym celem Programu jest zmotywowanie pracowników uczestniczących w Programie do zwiększenia wydajności oraz efektywności pracy, a w konsekwencji do osiągania przez Grupę Y jak najwyższych dochodów przy jednoczesnym braku ingerencji w obowiązujące zasady wynagradzania za pracę. Uczestnictwo w Programie ani Akcje przyznawane w Programie nie są natomiast ekwiwalentem za pracę faktycznie wykonaną przez Wnioskodawczynię dla Spółki ani jej Oddziału,
 4. X ma za zadanie jedynie dokonać technicznych czynności, które umożliwią komunikację pomiędzy Y i Wnioskodawczynią związanych m.in. z przesłaniem lub udostępnieniem dokumentów i danych oraz zebraniem i przekazaniem Y środków finansowych, które są inwestowane w Programie.

Akcje Y będą subskrybowane za pośrednictwem i będą przechowywane w imieniu Wnioskodawczyni przez specjalny wehikuł inwestycyjny (dalej: „FCPE”).

FCPE jest powszechnie wykorzystywany we Francji dla celów przechowywania akcji posiadanych przez pracowników – inwestorów. FCPE wyda uczestnikom jednostki uczestnictwa, których wartość będzie odzwierciedleniem wartości Akcji. Wartość jednostek uczestnictwa w FCPE zasadniczo będzie ulegała zmianom odpowiadającym zmianom kursu akcji Y.

FCPE został utworzony we Francji, według prawa francuskiego i zgodnie z obowiązującym we Francji prawem nie jest traktowany jako osoba prawna, ani spółka osobowa. Według wiedzy Wnioskodawczyni, FCPE nie jest funduszem kapitałowym w rozumieniu art. 5a pkt 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: Ustawa o PIT). FCPE nie jest również funduszem w rozumieniu Dyrektywy 2009/65/EC z dnia 13 lipca 2009 r.

Zgodnie z prawem francuskim, Wnioskodawczyni posiadająca jednostki FCPE, jest właścicielem akcji Y. Jednocześnie FCPE nie jest – z formalnego punktu widzenia – stroną jakichkolwiek czynności prawnych. Stroną umów zawieranych przez FCPE są bowiem uczestnicy Programu posiadający jednostki FCPE, w tym Wnioskodawczyni. Oznacza to, że akcje Y nie są własnością FCPE. Z prawnego i podatkowego punktu widzenia FCPE jest podmiotem transparentnym.

Według wiedzy Wnioskodawczyni, francuskie regulacje zasadniczo nie dopuszczają zbywalności jednostek uczestnictwa w FCPE. Jednostki uczestnictwa FCPE mogą być jedynie umorzone w określonych okolicznościach.

Jednostki uczestnictwa FCPE stanowią inne prawa majątkowe, o których mowa w art. 24 ust. 11b Ustawy o PIT, w brzmieniu ustawy obowiązującym od dnia 1 stycznia 2018 r., tj. takie prawa, w wyniku których uczestnik Programu nabywa i posiada Akcje.

Formuła Programu będzie oparta o tzw. mechanizm lewarowania. Mechanizm lewarowania polega na zaangażowaniu w ramach Programu banku, który współfinansuje inwestycję w Programie oraz gwarantuje uczestnikom minimalny zwrot z inwestycji.

Inwestycja w Programie obejmie zatem następujące etapy:

 1. cena subskrypcyjna Akcji zostanie ustalona w oparciu o średnią giełdowego kursu Akcji Y z okresu 20 dni sesyjnych poprzedzających wydanie decyzji („Cena Referencyjna”) po pomniejszeniu o dyskonto („Dyskonto”) od tak ustalonej wartości Akcji („Cena Subskrypcyjna”),
 2. Wnioskodawczyni pokryje ze środków własnych 10% Ceny Subskrypcyjnej Akcji („Wkład Osobisty”),
 3. Jednocześnie, … zawrze z bankiem umowę …., zgodnie z którą bank zapłaci pozostałą część Ceny Subskrypcyjnej Akcji niepokrytą Wkładem Osobistym, tj. 90% Ceny Subskrypcyjnej Akcji („Wkład Uzupełniający”),
 4. po otrzymaniu powyższych wpłat, FCPE nabędzie Akcje Y w imieniu uczestników. W konsekwencji uczestnicy nie będą zobowiązani do pokrycia Wkładu Uzupełniającego, który to zostanie pokryty przez bank na podstawie umowy ….. Uczestnicy nigdy nie będą korzystali wprost z Wkładu Uzupełniającego,
 5. za kwotę równą wartości Wkładu Osobistego, uczestnik otrzyma jednostkę uczestnictwa w …, której wartość będzie obliczana z uwzględnieniem: (I) wartości Wkładu Osobistego uczestnika oraz (II) Wkładu Uzupełniającego. Wnioskodawczyni nigdy nie będzie natomiast przysługiwał Wkład Uzupełniający. Wkład Uzupełniający zostanie jedynie wzięty pod uwagę w ramach algorytmu przy obliczeniu ew. zysku Wnioskodawczyni z inwestycji, w przypadku wzrostu wartości Akcji w okresie blokady.

Inwestycja w ramach Programu będzie objęta 5-letnim okresem blokady, w ciągu której Wnioskodawczyni co do zasady (za wyjątkiem kilku ściśle określonych w prawie francuskim przypadków wcześniejszego umorzenia), nie będzie mogła dokonać umorzenia posiadanych jednostek uczestnictwa w FCPE.

Zgodnie z ww. umową SWAP zawartą przez bank z FCPE:

 1. Bank zapewnia finansowanie Wkładu Uzupełniającego oraz gwarantuje Wnioskodawczyni zwrot z inwestycji w wysokości nie niższej niż wartość Wkładu Osobistego. W zamian za tę gwarancję Bankowi należne są: (I) kwota Dyskonta, która efektywnie obniża wartość finansowania wpływając na wysokość Wkładu Uzupełniającego, (II) kwoty wszelkich dywidend wypłacanych w trakcie trwania Programu,
 2. w czasie subskrypcji bank zapłaci do FCPE Wkład Uzupełniający w wysokości 90% Ceny Subskrypcyjnej Akcji w celu nabycia przez FCPE Akcji. Wkład Uzupełniający będzie równy Cenie Referencyjnej pomniejszonej o Dyskonto i Wkład Osobisty uczestników. Bank jest zatem beneficjentem Dyskonta, ponieważ:
  • w momencie subskrypcji Akcji – bank finansuje Wkład Uzupełniający równy Cenie Referencyjnej pomniejszonej o Dyskonto i Wkład Osobisty Wnioskodawczyni i to bank korzysta z całej kwoty Dyskonta,
  • zgodnie z algorytmem ustalania wynagrodzenia z tytułu zakończenia inwestycji w Programie – Dyskonto, z którego skorzystał bank nigdy nie zostaje uwzględnione w kalkulacji wynagrodzenia należnego Wnioskodawczyni, tj. nie powoduje zwiększenia lub zmniejszenia tego wynagrodzenia. Oznacza to, że Wnioskodawczyni nie korzysta z Dyskonta w momencie subskrypcji ani w trakcie trwania Programu ani przy jego zakończeniu,
 3. w przypadku, gdy w okresie blokady Y wypłaci dywidendy, FCPE automatycznie przekaże je bankowi na podstawie zawartej umowy SWAP. W konsekwencji, kwoty dywidend nie będą wypłacane Wnioskodawczyni lub inwestowane na Jej rzecz, np. w dodatkowe akcje Y. Nie dojdzie w tym przypadku także ani do przyznania dodatkowych jednostek FCPE Wnioskodawczyni lub ich ułamków, ani do zwiększenia wartości dotychczas przyznanych jednostek,
 4. Bank gwarantuje, że po zakończeniu okresu blokady, Wnioskodawczyni otrzyma minimalny zwrot z inwestycji w wysokości nie niższej niż wartość Wkładu Osobistego (gwarantowane minimum).

Pomimo sfinansowania przez bank Wkładu Uzupełniającego uczestnikom (w tym Wnioskodawczyni) nigdy ten wkład nie będzie przysługiwał uczestnikom, ani w momencie Subskrypcji, ani w trakcie Programu, ani po zakończeniu okresu blokady. W momencie zakończenia Programu Wnioskodawczyni, jak i inni uczestnicy będą bowiem uprawnieni jedynie do otrzymania zwrotu z inwestycji w postaci Wkładu Osobistego (co jest gwarantowane), jak również do uzyskania ew. części zysku z inwestycji w przypadku wzrostu Wartości Akcji. W celu obliczenia wysokości tego zysku wzięta pod uwagę zostanie całość inwestycji (tj. Wkład Osobisty i Wkład Uzupełniający).

Reasumując, z perspektywy Wnioskodawczyni, zainwestuje Ona w Akcje Y Wkład Osobisty. Umowa SWAP zawarta między FCPE i bankiem gwarantuje Jej zwrot tego Wkładu Osobistego po okresie blokady. Wnioskodawczyni nie będą przysługiwały Dyskonto i dywidendy – są one należne bankowi za zawarcie umowy SWAP. Wnioskodawczyni nigdy nie uzyska też Wkładu Uzupełniającego lub Akcji o odpowiadającej mu wartości. Wkład ten zostanie jedynie użyty dla obliczenia ew. zysku Wnioskodawczyni przy wzroście kursu Akcji podczas okresu blokady. Na potrzeby obliczenia tego zysku hipotetycznie zostanie przyjęte, że Wnioskodawczyni przysługuje również zysk od wartości Akcji sfinansowanych z Wkładu Uzupełniającego. Część z tego zysku przypadnie Wnioskodawczyni.

Spółka nie będzie ponosiła kosztu Dyskonta, dywidend ani Wkładu Uzupełniającego. Y będzie ponosiła w całości ekonomiczny ciężar Dyskonta. Dyskonto będzie w całości finansowane przez Y. Y nie będzie obciążało tymi kosztami Spółki. Y będzie ponosiła również w całości ekonomiczny ciężar dywidend wypłacanych i automatycznie przekazywanych przez FCPE do banku. Y nie będzie również obciążała Spółki tymi kosztami. Ciężar ekonomiczny Wkładu Uzupełniającego będzie ponoszony przez bank. Bank nie będzie tym kosztem obciążał Spółki.

W momencie zakończenia okresu blokady Wnioskodawczyni będzie mogła umorzyć jednostki uczestnictwa w FCPE za wynagrodzeniem ustalonym na podstawie algorytmu określonego w Programie, jednakże nie niższym niż wartość Wkładu Osobistego. Alternatywnie Wnioskodawczyni będzie mogła kontynuować posiadanie Akcji Y poprzez FCPE. Wnioskodawczyni będzie samodzielnie decydowała o dacie i sposobie zakończenia swojej Inwestycji i Spółka i jej Oddział nie będzie w tym zakresie podejmowała żadnych decyzji.

Umorzenie jednostek uczestnictwa FCPE będzie miało formę odpłatną i będzie wiązało się ze sprzedażą Akcji. Na skutek umorzenia Wnioskodawczyni otrzyma środki pieniężne. W wyniku umorzenia jednostek uczestnictwa FCPE Wnioskodawczyni będzie mogła ewentualnie otrzymać Akcje Y, jeśli dokona takiego wyboru.

W przypadku umorzenia jednostek FCPE w zamian za Akcje dojdzie do zmiany sposobu posiadania akcji przez Wnioskodawczynię – z posiadania poprzez FCPE na posiadanie bezpośrednie przez Wnioskodawczynię.

Wyjście z inwestycji w Programie może więc nastąpić na dwa sposoby:

 1. dojdzie do umorzenia jednostek FCPE w zamian za Akcje i późniejszego zbycia tych Akcji, albo
 2. obie czynności zadzieją się jednocześnie – FCPE zbędzie Akcje przechowywane dla Wnioskodawczyni i wyda Jej środki z tego tytułu umarzając jednostki FCPE.

Środki pieniężne lub Akcje Y będą technicznie przekazywane pracownikom przez FCPE, który dokona umorzenia jednostek FCPE. Może się zdarzyć, że Spółka lub jej Oddział będzie na polecenie Y faktycznie pośredniczyć w wydawaniu uczestnikom środków pieniężnych, które uzyskają oni w wyniku umorzenia jednostek uczestnictwa FCPE. W takim przypadku Spółka lub jej Oddział będzie działać jedynie jako wręczyciel pośredniczący w przekazaniu świadczeń.

Jeżeli Wnioskodawczyni po wygaśnięciu okresu blokady dokona umorzenia jednostek uczestnictwa FCPE w zamian za Akcje, w dalszej kolejności będzie uprawniona do zbycia tych Akcji. W takim przypadku Wnioskodawczyni będzie samodzielnie decydowała o dacie i sposobie zbycia Akcji i Spółka i jej Oddział nie będą w tym zakresie podejmowały żadnych decyzji.

Reasumując, Wnioskodawczyni wskazuje, że Program Motywacyjny stanowi system wynagradzania, o którym mowa w art. 24 ust. 11b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Jednocześnie, uprawnienie Wnioskodawczyni do udziału w Programie będzie wynikało z uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Y, która jest organizatorem i administratorem Programu. Y wykonuje wszystkie kluczowe zadania związane z przeprowadzeniem Programu, w szczególności jest odpowiedzialna za określenie warunków Programu i kryteriów uczestnictwa. Spółka nie bierze udziału w tym procesie. Pracownicy Spółki i jej Oddziałów nie są uprawnieni do udziału w Programie i otrzymania świadczeń na podstawie umów o pracę, regulaminu wynagradzania, jak również innych regulaminów obowiązujących w Spółce lub Oddziałach, a dotyczących zasad wynagradzania. Program z prawnego i ekonomicznego punktu widzenia nie stanowi elementu wynagrodzenia pracowników, w tym Wnioskodawczyni.

Z uwagi na wagę sprawy będącej przedmiotem wniosku, Wnioskodawczyni zwraca się z uprzejmą prośbą o pilne rozpatrzenie Jej wniosku i w miarę możliwości Organu o wydanie interpretacji w terminie szybszym niż 3 miesiące od złożenia wniosku.

Jednocześnie, Wnioskodawczyni zwraca uwagę, że Program, jak również niniejszy wniosek nie są złożone w celu obejścia prawa podatkowego lub unikania jakiegokolwiek opodatkowania. Program jest elementem polityki korporacyjnej Y pozwalającej pracownikom spółek z wielu państw na świecie na objęcie Akcji i partycypowanie w rozwoju Grupy Y. Program jest oparty o realnie istniejące i notowane Akcje Y, nie zaś o instrumenty finansowe zależne od wskaźników finansowych osiąganych przez Y. W Programie jest również wykorzystywany powszechnie stosowany przez spółki francuskie wehikuł FCPE. Jest on oparty o wieloletnią legislację i praktykę we Francji. Nad przebiegiem Programu czuwają zarówno organy Y, instytucje finansowe angażowane przez FCPE, jak również francuski nadzór finansowy.

Program nie tylko z prawnego (co zostanie wykazane poniżej), ale i ekonomicznego punktu widzenia nie stanowi elementu wynagrodzenia pracowników, w tym Wnioskodawczyni. Oznacza to, że niezależnie od tego, czy Wnioskodawczyni uczestniczy w Programie czy nie, Jej zarobki z umowy o pracę pozostają na tym samym poziomie. Wnioskodawczyni nie zostaje zatem przyznany żaden instrument finansowy zastępujący część Jej wynagrodzenia, lecz jedynie dodatkowa możliwość uczestniczenia w Programie. W tym zakresie Program nie tylko nie powoduje możliwości uniknięcia jakiegokolwiek opodatkowania, lecz wręcz przeciwnie pozwala na powstanie dodatkowego przychodu do opodatkowania w Polsce po stronie Wnioskodawczyni.

W związku z powyższym, w ocenie Wnioskodawczyni, ani Program, ani wniosek nie wpisują się w schemat opisany w Informacji Szefa KAS o stosowaniu przepisów dotyczących przeciwdziałania unikaniu opodatkowania w kontekście tzw. Programów Motywacyjnych z dnia 1 sierpnia 2017 r. Program natomiast, co zostaje wykazane poniżej, wpisuje się w regulację wynikającą z przepisów art. 24 ust. 11-12a Ustawy o PIT. Z uwagi na niedawną nowelizację tych przepisów Wnioskodawczyni jest zainteresowana ich interpretacją.

Pismem z dnia 29 maja 2019 r. Wnioskodawczyni wskazała, że Program Motywacyjny stanowi system wynagradzania, o którym mowa w art. 24 ust. 11b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Jednocześnie, uprawnienie uczestników do udziału w Programie będzie wynikało z uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Y, która jest organizatorem i administratorem Programu. Y wykonuje wszystkie kluczowe zadania związane z przeprowadzeniem Programu, w szczególności jest odpowiedzialna za określenie warunków Programu i kryteriów uczestnictwa. Spółka ani jej Oddział nie biorą udziału w tym procesie. Pracownicy Spółki i jej Oddziału nie są uprawnieni do udziału w Programie i otrzymania świadczeń na podstawie umów o pracę, regulaminu wynagradzania, jak również innych regulaminów obowiązujących w Spółce lub jej Oddziale, a dotyczących zasad wynagradzania.

Program z prawnego i ekonomicznego punktu widzenia nie stanowi elementu wynagrodzenia pracowników. Niezależnie od tego, czy pracownik uczestniczy w Programie czy nie, jego zarobki z umowy o pracę pozostają na tym samym poziomie. Pracownikom nie zostaje zatem przyznany żaden instrument finansowy zastępujący część jego wynagrodzenia, lecz jedynie dodatkowa możliwość uczestniczenia w Programie. W tym zakresie Program nie tylko nie powoduje możliwości uniknięcia jakiegokolwiek opodatkowania, lecz wręcz przeciwnie pozwala na powstanie dodatkowego przychodu do opodatkowania w Polsce po stronie pracowników.

Program motywacyjny nie przewiduje podpisywania umów uczestnictwa, jednakże pracownicy Spółki lub jej Oddziału, w tym Wnioskodawczyni, będą podpisywali formularze subskrypcyjne (rezerwacyjne) na Akcje Organizatora – Y. Subskrypcja stanie się wiążąca dla Y i pracownika dokonującego subskrypcji ostatniego dnia okresu odwołania/subskrypcji.

Pracownicy, w tym Wnioskodawczyni, świadczą/będą świadczyć pracę na rzecz Spółki lub jej Oddziału na podstawie umowy o pracę.

Wnioskodawca podkreśla jednakże, że pracownicy Spółki lub jej Oddziału nie są uprawnieni do udziału w Programie i otrzymania świadczeń na podstawie umów o pracę, regulaminu wynagradzania, jak również innych regulaminów obowiązujących w Spółce lub jej Oddziale, a dotyczących zasad wynagradzania.

Niezależnie od powyższych odpowiedzi, Wnioskodawczyni chciałaby również w pewnym zakresie rozwinąć opis zdarzenia przyszłego opisanego we wniosku. Wnioskodawczyni wskazuje, że ekonomiczny ciężar Dyskonta udzielonego pracownikom Spółki i jej Oddziału przez Y, może zostać poniesiony przez Spółkę. W takim wypadku Spółka może zostać w przyszłości obciążona kosztem Dyskonta poniesionym pierwotnie przez Y.

Spółka ani jej Oddział nie będą natomiast ponosiły kosztu dywidend, ani Wkładu Uzupełniającego. Y będzie ponosił w całości ekonomiczny ciężar dywidend wypłacanych i automatycznie przekazywanych przez FCPE do banku. Y nie będzie obciążał Spółki ani Oddziału tymi kosztami. Ciężar ekonomiczny Wkładu Uzupełniającego będzie ponoszony przez bank. Bank nie będzie tym kosztem obciążał Spółki ani Oddziału.

Powyższe okoliczności nie wpływają na treść zadanych pytań w ramach wniosku.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:

 1. Czy wartość Dyskonta i Wkładu Uzupełniającego nie powinna stanowić w momencie nabycia Akcji przychodu dla Wnioskodawczyni?
 2. Czy opodatkowanie przychodu z tytułu uczestnictwa Wnioskodawczyni w Programie, jako programie motywacyjnym, o którym mowa w art. 24 ust. 11 i 11b Ustawy o PIT, będzie odroczone do ostatecznego zbycia Akcji przez Wnioskodawczynię – w przypadku wcześniejszego umorzenia jednostek FCPE w zamian za Akcje?
 3. Czy w przypadku umorzenia jednostek FCPE w zamian za Akcje, przychód z tytułu późniejszego zbycia tych Akcji będzie podlegać opodatkowaniu według stawki 19% przewidzianej w art. 30b ust. 1 Ustawy o PIT?
 4. Czy opodatkowanie przychodu z tytułu uczestnictwa Wnioskodawczyni w Programie, jako programie motywacyjnym, o którym mowa w art. 24 ust. 11 i 11b Ustawy o PIT, będzie odroczone do momentu zbycia Akcji przechowywanych przez FCPE dla Wnioskodawczyni i wydania Jej środków pieniężnych z umorzenia jednostek uczestnictwa FCPE – w przypadku ich umorzenia za wynagrodzeniem pieniężnym?
 5. Czy w przypadku zbycia Akcji przechowywanych przez FCPE dla Wnioskodawczyni i wydania Jej środków pieniężnych z umorzenia jednostek uczestnictwa FCPE, przychód z tego tytułu będzie podlegać opodatkowaniu według stawki 19% przewidzianej w art. 30b ust. 1 Ustawy o PIT?
 6. Czy wartość dywidendy przekazanej przez FCPE do banku będzie stanowić dla Wnioskodawczyni przychód podlegający opodatkowaniu według stawki 19% przewidzianej w art. 30a ust. 1 Ustawy o PIT?

Zdaniem Wnioskodawczyni,

Ad. 1

Wartość Dyskonta i Wkładu Uzupełniającego nie powinna stanowić w momencie nabycia Akcji przychodu dla Wnioskodawczyni.

W przypadku Programu bank zapewnia finansowanie Wkładu Uzupełniającego oraz gwarantuje Wnioskodawczyni zwrot z inwestycji w wysokości nie niższej niż wartość Wkładu Osobistego m.in. w zamian za kwotę Dyskonta, która efektywnie obniża wartość finansowania wpływając na wysokość Wkładu Uzupełniającego.

W związku z przyjętą formułą Programu i wykorzystaniem mechanizmu lewarowania Wnioskodawczyni nigdy nie otrzymuje Dyskonta, ponieważ beneficjentem Dyskonta jest bank.

Bank jest beneficjentem Dyskonta, ponieważ:

 1. w momencie subskrypcji Akcji – bank finansuje Wkład Uzupełniający równy Cenie Referencyjnej, pomniejszonej o Dyskonto i Wkład Osobisty Wnioskodawczyni i to bank korzysta z całej kwoty Dyskonta,
 2. zgodnie z algorytmem ustalania wynagrodzenia z tytułu zakończenia inwestycji w Programie – Dyskonto, z którego skorzystał bank nigdy nie zostaje uwzględnione w kalkulacji wynagrodzenia należnego Wnioskodawczyni, tj. nie powoduje zwiększenia lub zmniejszenia tego wynagrodzenia.

Oznacza to, że Wnioskodawczyni nie korzysta z Dyskonta w momencie subskrypcji ani w trakcie trwania Programu, ani przy jego zakończeniu.

W konsekwencji, wartość Dyskonta nie stanowi dla Wnioskodawczyni przychodu podlegającego opodatkowaniu. Wnioskodawczyni nigdy nie otrzyma bowiem definitywnego przysporzenia w postaci wartości Dyskonta. Z przysporzenia tego korzysta bank, zgadzając się w umowie SWAP na zagwarantowanie Wnioskodawczyni minimalnego zwrotu z inwestycji w postaci wysokości Wkładu Osobistego.

Jednocześnie Wnioskodawczyni nigdy nie otrzyma przysporzenia w wysokości Wkładu Uzupełniającego. Pomimo sfinansowania przez bank Wkładu Uzupełniającego uczestnikom (w tym Wnioskodawczyni), nigdy ten wkład nie będzie im przysługiwał, ani w momencie Subskrypcji, ani w trakcie Programu, ani po zakończeniu okresu blokady.

W momencie zakończenia Programu Wnioskodawczyni, jak i inni uczestnicy będą bowiem uprawnieni jedynie do otrzymania zwrotu z inwestycji w postaci Wkładu Osobistego (co jest gwarantowane), jak również do uzyskania ew. części zysku z inwestycji w przypadku wzrostu wartości Akcji. W celu obliczenia wysokości tego zysku wzięta pod uwagę zostanie całość inwestycji (tj. Wkład Osobisty i Wkład Uzupełniający). Kolejno część z tego zysku będzie przypadała Wnioskodawczyni.

Wnioskodawczyni nigdy nie uzyska też Wkładu Uzupełniającego lub Akcji o odpowiadającej mu wartości. Wkład ten zostanie jedynie użyty dla obliczenia ew. zysku Wnioskodawczyni przy wzroście kursu Akcji podczas okresu blokady.

Na potrzeby obliczenia tego zysku hipotetycznie zostanie przyjęte, że Wnioskodawczyni przysługuje również zysk od wartości Akcji sfinansowanych z Wkładu Uzupełniającego. Część z tego zysku przypadnie Wnioskodawczyni.

Co za tym idzie, Wkład Uzupełniający nie stanowi również definitywnego przysporzenia Wnioskodawczyni, które mogłoby stanowić przychód opodatkowany podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Jedynie część zysku z inwestycji (w przypadku wzrostu kursu Akcji) przypadająca od Wkładu Uzupełniającego będzie stanowić przychód Wnioskodawczyni w momencie wyjścia z inwestycji.

Opodatkowanie nabycia Akcji z Dyskontem i za Wkład Uzupełniający oznaczałoby, że opodatkowaniu podlega nieuzyskany jeszcze faktycznie dochód, którego faktyczne uzyskanie nie jest nigdy dla Wnioskodawczyni możliwe.

Przyjęcie takiej tezy mogłoby więc powodować, że Wnioskodawczyni rozpoznałaby dochód do opodatkowania, którego by faktycznie nie uzyskała.

Takie stanowisko zostało potwierdzone w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego (dalej: „NSA”), przykładowo:

 1. w wyroku z dnia 5 października 2011 r., sygn. akt II FSK 517/10, NSA wskazał, że: „(...) sama okoliczność nabycia akcji, nawet nieodpłatnie bądź po preferencyjnej cenie, nie generuje dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych”;
 2. w wyroku z dnia 21 lipca 2017 r., sygn. akt II FSK 1716/15, NSA stwierdził, że: „Moment uzyskania dochodu z akcji nie jest tożsamy z momentem ich nabycia, bez względu na formę tego nabycia (w tym przypadku w wyniku nieodpłatnego przekazania akcji w ramach programu motywacyjnego). (...) W momencie zaś otrzymania akcji na preferencyjnych warunkach przysporzenie, jakie z tego tytułu uzyskuje dana osoba, niezależnie od źródła i przyczyny uzyskania tego przysporzenia, jest jedynie potencjalne. Uznanie, że przychód powstaje w momencie nieodpłatnego nabycia akcji w ramach programu motywacyjnego oraz że dochodem z tej czynności jest wartość rynkowa akcji prowadziłoby do opodatkowania wartości wyrażonej w pieniądzu, której podatnik w momencie uzyskania akcji nie osiągnął. Otrzymanie akcji nie daje żadnych korzyści, ponieważ akcje są takim składnikiem majątku, który przychód może dać dopiero w momencie ich zbycia w drodze sprzedaży lub zamiany ewentualnie innych czynności. Zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego, dopiero zbycie akcji pozwala ustalić, jaki dochód podatnik osiągnął przez to, że nabył akcje w drodze programu motywacyjnego, a następnie zbył te akcje. Nabycie akcji samo przez się nie daje żadnego przychodu. W praktyce wygląda to tak, że w chwili nabycia akcji podatnik nie wie, jaki uzyska przychód, bowiem okaże się to dopiero w przyszłości”;

Identyczne stanowisko zaprezentował NSA w wyroku z dnia 14 listopada 2017 r., sygn. akt II FSK 2729/15.

W ocenie Wnioskodawczyni, należy zwrócić uwagę, że orzeczenia te dotyczą programów motywacyjnych, gdzie uczestnicy korzystali ostatecznie (przy zbyciu akcji) z wysokości dyskonta i wkładu uzupełniającego. Sądy uznawały, że ich opodatkowanie w momencie subskrypcji akcji nie jest możliwe z uwagi na hipotetyczność tych kwot na moment subskrypcji (wartość akcji w momencie zbycia może bowiem spaść w stosunku do subskrypcji). W niniejszej sytuacji Wnioskodawczyni zaś nigdy nie skorzysta z Dyskonta i Wkładu Uzupełniającego. Z Dyskonta korzysta bowiem bank, a Wkład Uzupełniający nie jest należny Wnioskodawczyni – jedynie część zysku z tego wkładu może być Jej należna przy wyjściu z inwestycji. Tym bardziej tezy z tych orzeczeń mają zastosowanie do sytuacji Wnioskodawczyni, gdzie nie tylko hipotetycznie, ale i faktycznie nie skorzysta Ona z Dyskonta i Wkładu Uzupełniającego.

Jednocześnie, zdaniem Wnioskodawczyni, nawet przyjmując, że hipotetycznie Dyskonto i Wkład Uzupełniający stanowią Jej przysporzenie w momencie subskrypcji Akcji, nie dojdzie do opodatkowania tego hipotetycznego przysporzenia podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Stosownie bowiem do art. 24 ust. 11 Ustawy o PIT, jeżeli w wyniku realizacji programu motywacyjnego utworzonego przez spółkę akcyjną będącą jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy o rachunkowości w stosunku do spółki, od której podatnik uzyskuje świadczenia oraz inne należności z tytułów określonych w art. 12 lub art. 13 podatnik faktycznie obejmuje lub nabywa akcje spółki w stosunku do niej dominującej, przychód z tego tytułu powstaje w momencie odpłatnego zbycia tych akcji. Dochodem z odpłatnego zbycia akcji, o których mowa w ww. art. 24 ust. 11 Ustawy o PIT, jest różnica między przychodem uzyskanym z odpłatnego zbycia akcji a kosztami uzyskania przychodu określonymi na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 38.

Jednocześnie zgodnie z art. 24 ust. 11b Ustawy o PIT, przez program motywacyjny, o którym mowa w ww. ust. 11, rozumie się system wynagradzania utworzony na podstawie uchwały walnego zgromadzenia przez m.in. spółkę akcyjną będącą jednostka dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy o rachunkowości w stosunku do spółki, od której osoby uprawnione do otrzymania świadczeń w ramach tego systemu wynagradzania uzyskują świadczenia lub inne należności z tytułów określonych w art. 12 lub art. 13, w wyniku którego osoby uprawnione do otrzymania świadczeń w ramach tego systemu wynagradzania bezpośrednio lub w wyniku realizacji praw z pochodnych instrumentów finansowych lub realizacji praw z papierów wartościowych, o których mowa w art. 3 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, lub realizacji innych praw majątkowych, nabywają prawo do faktycznego objęcia lub nabycia akcji spółki akcyjnej będącej jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy o rachunkowości w stosunku do spółki, od której osoby uprawnione do otrzymania świadczeń w ramach tego systemu wynagradzania uzyskują świadczenia lub inne należności z tytułów określonych w art. 12 lub art. 13.

Powyższe przepisy mają zastosowanie do dochodu uzyskanego przez osoby uprawnione z tytułu objęcia lub nabycia akcji spółek akcyjnych, których siedziba lub zarząd znajduje się na terytorium państwa, z którym Rzeczpospolita Polska zawarła umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania.

W analizowanej sytuacji Wnioskodawczyni jest uprawniona do udziału w Programie organizowanym przez Y:

 1. w ramach Programu Wnioskodawczyni może nabyć Akcje,
 2. dodatkowo, inwestycja Wnioskodawczyni uzupełniana jest przez Wkład Uzupełniający,
 3. cena Subskrypcyjna Akcji jest ustalana jako Cena Referencyjna pomniejszona o Dyskonto. Beneficjentem Dyskonta jest natomiast bank, który finansuje Wkład Uzupełniający,
 4. Program jest organizowany na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Y i na tej samej podstawie Wnioskodawczyni może nabyć Akcje,
 5. Y jest spółką akcyjną będącą jednostką dominującą w odniesieniu do Spółki (w której Oddziale zatrudniona jest Wnioskodawczyni) – w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37) ustawy o rachunkowości,
 6. Y jest rezydentem we Francji, z którą Polska zawarła umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania,
 7. powyższe zasady odnoszące się do Spółki znajdą odpowiednie zastosowanie do Oddziału, w którym zatrudniona jest Wnioskodawczyni.

Oddział bowiem nie jest samodzielnym podmiotem w obrocie gospodarczym i zarówno pod względem prawnym, jak i organizacyjnym jest częścią Spółki, w tym dla celów Programu.

Zestawiając powyższe przepisy z opisem zdarzenia przyszłego należy wskazać, że zdaniem Wnioskodawczyni, wartość Dyskonta i Wkładu Uzupełniającego nie generują dla Niej przychodu opodatkowanego podatkiem dochodowym od osób fizycznych w momencie nabycia Akcji, przechowywanych za pośrednictwem FCPE.

Dochodzi w tym zakresie bowiem do spełnienia się wszystkich przesłanek wskazanych w przepisie art. 24 ust. 11-12a Ustawy o PIT:

 1. uczestnikom zostają przyznane Akcje spółki akcyjnej Y będącej jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy o rachunkowości w stosunku do Spółki (w której Oddziale zatrudniona jest Wnioskodawczyni), od której uczestnicy uzyskują świadczenia oraz inne należności z tytułów określonych w art. 12 Ustawy o PIT – vide art. 24 ust. 11 ustawy o PIT,
 2. uczestnicy faktycznie obejmują Akcje Y w ramach Programu utworzonego na podstawie uchwały walnego zgromadzenia Y przy wykorzystaniu dedykowanego w tym zakresie FCPE, co mieści się w hipotezie normy wynikającej z przepisu art. 24 ust. 11b Ustawy o PIT,
 3. Y jest francuskim rezydentem podatkowym, zaś Polska zawarła z Francją umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania – por. art. 24 ust. 12a Ustawy o PIT.

Zdaniem Wnioskodawczyni, powyższe przesłanki są spełnione niezależnie od tego, że Akcje są przechowywane przez Wnioskodawczynię poprzez FCPE. Zgodnie bowiem z prawem francuskim, Wnioskodawczyni posiadająca jednostki FCPE jest właścicielem akcji Y. Jednocześnie FCPE nie jest – z formalnego punktu widzenia – stroną jakichkolwiek czynności prawnych. Stroną umów zawieranych przez FCPE są bowiem uczestnicy Programu posiadający jednostki FCPE, w tym Wnioskodawczyni. Oznacza to, że akcje Y nie są własnością FCPE.

Przechowywanie Akcji poprzez FCPE stanowi jedynie techniczny sposób realizacji Programu, który nie wpływa jednak na to, że Program spełnia warunki przewidziane w przepisach art. 24 ust. 11-12a Ustawy o PIT. Dodatkowo, zauważyć należy, że stosownie do przepisu art. 24 ust. 11b Ustawy o PIT, spełnienie przesłanek programu motywacyjnego możliwe jest nie tylko w przypadku bezpośredniego nabycia akcji, ale równocześnie ich nabycia za pośrednictwem innych praw w tym praw majątkowych. Ewidentnie więc celem ustawodawcy było, aby zgodnie z przepisami obowiązującymi od początku 2018 r., odroczenie opodatkowania akcji nabytych w ramach programów motywacyjnych było możliwe zarówno w przypadku bezpośredniego jak i pośredniego posiadania tych akcji.

Stanowisko Wnioskodawczyni potwierdzają interpretacje organów podatkowych odnoszące się do nabycia akcji przechowywanych w ramach FCPE, przykładowo:

 1. interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 23 listopada 2016 r., nr 1061-IPTPB2.4511.623.2016.2.Aku, gdzie Dyrektor stwierdził, że: „preferencyjne (z dyskontem) nabycie akcji oraz otrzymanie przez Wnioskodawczynię akcji bezpłatnych w ramach programu akcjonariatu pracowniczego należy uznać za przychód niepodlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w momencie objęcia (nabycia) tych akcji. Natomiast konwersja akcji z funduszu tymczasowego do funduszu finalnego jak i wypłata dywidendy, która będzie przekazywana w Okresie Blokady na rzecz FCPE, nie spowoduje powstania obowiązku podatkowego u Wnioskodawczyni”;
 2. interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 26 października 2015 r., nr IPPB2/4511-796/15-2/MK, gdzie Dyrektor stwierdził, że: „Tym samym preferencyjne nabycie akcji przez Wnioskodawcę w ramach programu akcjonariatu pracowniczego należy wprawdzie uznać za przychód, ale niepodlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w momencie objęcia (nabycia) tych akcji. Tak więc dochód powstały w momencie realizacji prawa do preferencyjnego otrzymania akcji, w wysokości nadwyżki pomiędzy wartością rynkową objętych (nabytych) akcji a wydatkami poniesionymi na ich objęcie (nabycie), nie podlega opodatkowaniu w dacie objęcia (nabycia) akcji”;
 3. interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 5 listopada 2015 r., nr IPPB2/4511-849/15-2/MK1, gdzie Dyrektor stwierdził, że: „Jednakże ponieważ zostały spełnione kryteria określone w art. 24 ust. 11 w związku z art. 24 ust. 12a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, warunkujące odroczenie momentu opodatkowania przychodu z tytułu objęcia (nabycia) akcji do momentu odpłatnego zbycia tychże akcji, to przychód uzyskany przez Wnioskodawcę w związku z preferencyjnym nabyciem akcji (w wysokości wartości rynkowej tych akcji pomniejszonej o rzeczywisty wydatek poniesiony przez Wnioskodawcę na ich nabycie) nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w momencie nabycia akcji Spółki francuskiej”.

Co istotne, interpretacje te zostały wydane w ramach poprzedniego stanu prawnego (obowiązującego do końca 2017 r.), kiedy przepisy odwoływały się jedynie do bezpośredniego posiadania akcji w ramach programów motywacyjnych. Tym bardziej więc stanowisko Wnioskodawczyni jest zasadne na bazie obecnie obowiązujących przepisów odwołujących się do bezpośredniego i pośredniego nabycia akcji.

Stanowisko Wnioskodawczyni potwierdza również w tym zakresie interpretacja indywidualna z dnia 23 października 2018 r., nr 0114-KDIP3-2.4011.398.2018.2.MG wydana już dla obecnego stanu prawnego.

Ad. 2

Zdaniem Wnioskodawczyni, opodatkowanie przychodu z tytułu Jej uczestnictwa w Programie, jako programie motywacyjnym, o którym mowa w art. 24 ust. 11 i 11b Ustawy o PIT, będzie odroczone do ostatecznego zbycia Akcji, w przypadku wcześniejszego umorzenia jednostek FCPE w zamian za Akcje.

Stosownie do wskazanych powyżej przepisów art. 24 ust. 11-12a Ustawy o PIT, w odniesieniu do opodatkowania akcji nabytych w ramach programów motywacyjnych przychód powstaje w momencie odpłatnego zbycia akcji. Jednoznacznie więc celem tych przepisów jest odroczenie opodatkowania do ostatecznego zbycia akcji i brak opodatkowania wszelkich momentów pośrednich następujących w toku programu motywacyjnego.

W przypadku analizowanego Programu, inwestycja jest objęta 5-letnim okresem blokady, w ciągu której uczestnicy co do zasady (za wyjątkiem kilku ściśle określonych w prawie francuskim przypadków wcześniejszego umorzenia), nie mogą dokonać umorzenia posiadanych jednostek uczestnictwa w FCPE.

W momencie wygaśnięcia okresu blokady Wnioskodawczyni będzie mogła umorzyć jednostki uczestnictwa w FCPE. W wyniku umorzenia jednostek uczestnictwa FCPE, Wnioskodawczyni będzie mogła otrzymać Akcje, jeśli dokona takiego wyboru. W takiej sytuacji Wnioskodawczyni uzyska środki finansowe z inwestycji w ramach Programu dopiero w przypadku późniejszego zbycia Akcji. W momencie umorzenia jednostek FCPE dojdzie jedynie do zmiany sposobu posiadania Akcji przez Wnioskodawczynię – z posiadania za pośrednictwem FCPE na bezpośrednie posiadanie Akcji.

Zestawienie ww. przepisów z opisem zdarzenia przyszłego jednoznacznie przekonuje, że w przypadku, gdy dojdzie do umorzenia jednostek FCPE w zamian za Akcje, umorzenie to nie będzie prowadziło do powstania przychodu Wnioskodawczyni. Przychód ten powstanie, zgodnie z przepisem art. 24 ust. 11 Ustawy o PIT, dopiero w momencie późniejszej sprzedaży Akcji.

Wcześniejsze umorzenie jednostek jest zaś elementem Programu, który nie będzie prowadził do powstania przychodu opodatkowanego PIT. Umorzenie to, nie będzie prowadziło do powstania wymiernego pod względem finansowym przysporzenia majątkowego – dojdzie w tym zakresie jedynie do zmiany sposobu posiadania Akcji przez Wnioskodawczynię.

Reasumując, opodatkowanie przychodu z tytułu uczestnictwa Wnioskodawczyni w Programie, jako programie motywacyjnym, o którym mowa w art. 24 ust. 11 i 11b Ustawy o PIT, będzie odroczone do momentu ostatecznego zbycia Akcji przez Nią, w przypadku wcześniejszego umorzenia jednostek uczestnictwa FCPE za Akcje.

Stanowisko Wnioskodawczyni w tym zakresie potwierdza również interpretacja indywidualna z dnia 23 października 2018 r., nr 0114-KDIP3-2.4011.398.2018.2.WG, wydana dla obecnego stanu prawnego.

Ad. 3

Zdaniem Wnioskodawczyni, w przypadku umorzenia jednostek FCPE w zamian za Akcje przychód z tytułu późniejszego zbycia tych Akcji będzie podlegać opodatkowaniu według stawki 19% przewidzianej w art. 30b ust. 1 Ustawy o PIT.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a) Ustawy o PIT, za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się przychody z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych.

Jednocześnie, zgodnie z art. 30b ust. 1 Ustawy o PIT, od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych, w tym z realizacji praw wynikających z tych instrumentów, z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego dochodu.

Jak wskazano w uzasadnieniu stanowiska Wnioskodawczyni dotyczącym pytania nr 2, możliwe jest, że po wygaśnięciu okresu blokady będzie Ona dokonywała umorzenia jednostek uczestnictwa FCPE w zamian za Akcje, co w dalszej kolejności będzie uprawniało Ją do zbycia tych Akcji. Akcje te stanowią papiery wartościowe, których zbycie jest opodatkowane w ramach źródła, jakimi są kapitały pieniężne.

W konsekwencji, w ocenie Wnioskodawczyni, w przypadku umorzenia jednostek FCPE w zamian za Akcje, przychód z tytułu późniejszego zbycia tych Akcji będzie opodatkowany według stawki 19%, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 6 lit a) w zw. z art. 30b ust. 1 Ustawy o PIT.

Stanowisko Wnioskodawczyni w tym zakresie potwierdza również interpretacja indywidualna z dnia 23 października 2018 r., nr 0114-KDIP3-2.4011.398.2018.2.MG, wydana dla obecnego stanu prawnego.

Ad. 4

Zdaniem Wnioskodawczyni, w przypadku umorzenia jednostek FCPE za wynagrodzeniem pieniężnym, opodatkowanie przychodu z tytułu Jej uczestnictwa w Programie, jako programie motywacyjnym, o którym mowa w art. 24 ust. 11 i 11 b Ustawy o PIT, będzie odroczone do momentu zbycia Akcji przechowywanych przez FCPE dla Wnioskodawczyni i wydania Jej środków pieniężnych z umorzenia jednostek uczestnictwa FCPE.

Jak Wnioskodawczyni wykazała w uzasadnieniu swojego stanowiska w zakresie pytania nr 1 i 2, Jej zdaniem nie dochodzi do opodatkowania wartości Dyskonta i Wkładu Uzupełniającego w momencie nabycia Akcji, zaś opodatkowanie przychodu z tytułu uczestnictwa Wnioskodawczyni w Programie, jako programie motywacyjnym, o którym mowa w art. 24 ust. 11 i 11b Ustawy o PIT, będzie odroczone do ostatecznego zbycia Akcji – w przypadku wcześniejszego umorzenia jednostek FCPE w zamian za Akcje. Program bowiem spełnia wszystkie przesłanki programu motywacyjnego, określone w przepisach art. 24 ust. 11-12a Ustawy o PIT.

Jak jednocześnie wskazano w opisie zdarzenia przyszłego, Akcje Y są subskrybowane za pośrednictwem i przechowywane w imieniu Wnioskodawczyni przez specjalny wehikuł inwestycyjny jakim jest FCPE. Zgodnie z prawem francuskim, uczestnicy programu posiadający jednostki FCPE, są właścicielami akcji Y. FCPE nie jest z formalnego punktu stroną jakichkolwiek czynności prawnych. Stroną umów zawieranych przez FCPE są uczestnicy Programu posiadający jednostki FCPE. Oznacza to, że akcje Y nie są własnością FCPE. Rola FCPE sprowadza się jedynie do swego rodzaju przechowywania akcji Y i administrowania nimi w imieniu Wnioskodawczyni.

Ponadto, według wiedzy Wnioskodawczyni, francuskie regulacje zasadniczo nie dopuszczają zbywalności jednostek uczestnictwa FCPE. Jednostki uczestnictwa FCPE mogą być jedynie umorzone w określonych okolicznościach. Wskazać należy, że jednostki uczestnictwa FCPE stanowią swego rodzaju potwierdzenie posiadania przez uczestników Programu akcji Y. Biorąc pod uwagę, że faktycznym właścicielem akcji Y są uczestnicy Programu, a rola FCPE sprowadza się jedynie do ich przechowywania i administrowania nimi, w wyniku umorzenia jednostek uczestnictwa FCPE dojdzie do odpłatnego zbycia Akcji przez Wnioskodawczynię. W wyniku umorzenia jednostek uczestnictwa FCPE, dojdzie w tym samym momencie do zaistnienia obu czynności, do których odnosi się Wnioskodawczyni w ramach uzasadnienia do pytania nr 2. FCPE zbędzie Akcje przechowywane dla Wnioskodawczyni i wyda Jej środki pieniężne z tego tytułu, umarzając jednostki FCPE.

W momencie zbycia Akcji i wydania Wnioskodawczyni środków pieniężnych po umorzeniu jednostek FCPE dojdzie do zakończenia inwestycji Wnioskodawczyni i osiągnięcia przychodu, o którym mowa w przepisie art. 24 ust. 11 Ustawy o PIT.

Dojdzie w tym zakresie bowiem do spełnienia się wszystkich przesłanek wskazanych w przepisach art. 24 ust. 11-12a Ustawy o PIT:

 1. uczestnikom zostały przyznane Akcje spółki akcyjnej Y będącej jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy o rachunkowości w stosunku do Spółki (w której Oddziale zatrudniona jest Wnioskodawczyni), od której uczestnicy uzyskują świadczenia oraz inne należności z tytułów określonych w art. 12 Ustawy o PIT – vide art. 24 ust. 11 Ustawy o PIT;
 2. uczestnicy faktycznie objęli Akcje Y w ramach Programu utworzonego na podstawie uchwały walnego zgromadzenia Y przy wykorzystaniu dedykowanego w tym zakresie FCPE, co mieści się w hipotezie normy wynikającej z przepisu art. 24 ust. 11b Ustawy o PIT;
 3. Y jest francuskim rezydentem podatkowym, zaś Polska zawarła z Francją umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania – por. art. 24 ust. 12a Ustawy o PIT.

Co za tym idzie, wartość Dyskonta i Wkładu Uzupełniającego nie stanowi przychodu dla Wnioskodawczyni w momencie nabycia Akcji. W przypadku umorzenia jednostek FCPE za wynagrodzeniem pieniężnym, opodatkowanie przychodu z tytułu uczestnictwa Wnioskodawczyni w Programie, jako programie motywacyjnym, o którym mowa w art. 24 ust. 11 i 11b Ustawy o PIT, będzie odroczone do momentu zbycia Akcji przechowywanych przez FCPE dla Wnioskodawczyni i wydania Jej środków pieniężnych z umorzenia jednostek uczestnictwa FCPE.

Stanowisko Wnioskodawczyni w tym zakresie potwierdza również interpretacja indywidualna z dnia 23 października 2018 r., nr 0114-KDIP3-2.4011.398.2018.2.MG, wydana dla obecnego stanu prawnego.

Dodatkowo i niezależnie od art. 24 ust. 11 Ustawy o PIT, z chwilą uzyskania Akcji z Dyskontem i za Wkład Uzupełniający, wartość przysporzenia majątkowego, którą osiąga Wnioskodawczyni nie jest pewna, gdyż zależy ona od wartości akcji Y w przyszłości oraz od momentu ich zbycia. Cechą Akcji jest to, że generują one dochód nie w momencie ich nabycia, lecz w przyszłości – Wnioskodawczyni uzyska dochód z akcji w przyszłości z chwilą zbycia Akcji.

Opodatkowanie nabycia Akcji z Dyskontem i za Wkład Uzupełniający oznaczałoby, że opodatkowaniu podlega nieuzyskany jeszcze faktycznie dochód, którego faktyczne uzyskanie nie jest możliwe (przyjęcie takiej tezy mogłoby więc powodować, że Wnioskodawczyni rozpoznałaby dochód do opodatkowania, którego faktycznie nigdy nie uzyska).

W szczególności, w związku z przyjętą formułą Programu, Wnioskodawczyni nie korzysta z Dyskonta ani z Wkładu Uzupełniającego. Efektywnie z Dyskonta korzysta bowiem bank, który finansuje Wkład Uzupełniający równy Cenie Referencyjnej pomniejszonej o Dyskonto i Wkład Osobisty. W konsekwencji, wartość Dyskonta w ogóle nie powinna stanowić dla Wnioskodawczyni przychodu podlegającego opodatkowaniu. Podobnie, Wkład Uzupełniający nie stanowi również definitywnego przysporzenia Wnioskodawczyni, które mogłoby stanowić przychód opodatkowany podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Jedynie część zysku z inwestycji (w przypadku wzrostu kursu Akcji) przypadająca od Wkładu Uzupełniającego będzie stanowić przychód Wnioskodawczyni w momencie wyjścia z inwestycji.

Ad. 5

Zdaniem Wnioskodawczyni, w przypadku zbycia Akcji przechowywanych przez FCPE dla Niej i wydania Jej środków pieniężnych z umorzenia jednostek uczestnictwa FCPE, przychód z tego tytułu będzie podlegać opodatkowaniu według stawki 19% przewidzianej w art. 30b ust. 1 Ustawy o PIT.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 6 lit a) Ustawy o PIT, za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się przychody z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych.

Jednocześnie, zgodnie z art. 30b ust. 1 Ustawy o PIT, od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych, w tym z realizacji praw wynikających z tych instrumentów, z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego dochodu.

Jak wskazano w uzasadnieniu stanowiska Wnioskodawczyni dotyczącym pytania nr 4, umorzenie jednostek FCPE będzie sprowadzało się do odpłatnego zbycia Akcji przechowywanych dla Niej przez FCPE. W wyniku umorzenia jednostek uczestnictwa FCPE, dojdzie w tym samym momencie do zaistnienia dwóch czynności, FCPE zbędzie Akcje przechowywane dla Wnioskodawczyni i wyda środki pieniężne z tego tytułu Wnioskodawczyni, umarzając jednostki FCPE.

Kluczową okolicznością w tym zakresie będzie natomiast zbycie Akcji, z którego Wnioskodawczyni uzyska przychód. Jednostki FCPE są bowiem jedynie sposobem przechowywania tych Akcji dla Wnioskodawczyni. Wnioskodawczyni w momencie umorzenia jednostek FCPE uzyska natomiast przychód ze zbycia Akcji, analogicznie jak w przypadku umorzenia jednostek FCPE w zamian za Akcje i późniejszego zbycia tych Akcji (oba te zdarzenia nie nastąpią natomiast w odstępie czasu, lecz równocześnie). Z uwagi na tożsamość obu sposobów wyjścia z inwestycji w Programie zasadna jest ich analogiczna klasyfikacja na gruncie podatkowym. Potwierdza ją również brzmienie przepisów art. 24 ust. 11-11b Ustawy o PIT, które dopuszczają pośrednie posiadanie Akcji przez Wnioskodawczynię i odnoszą się do odroczenia opodatkowania do momentu zbycia Akcji.

W konsekwencji, wszystkie powyższe okoliczności przemawiają za tym, że w ocenie Wnioskodawczyni, w przypadku zbycia Akcji przechowywanych przez FCPE dla Wnioskodawczyni i wydania Jej środków pieniężnych z umorzenia jednostek uczestnictwa FCPE, przychód z tego tytułu będzie podlegać opodatkowaniu według stawki 19% zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a) w związku z art. 30b ust. 1 Ustawy o PIT.

Stanowisko Wnioskodawczyni w tym zakresie potwierdza również interpretacja indywidualna z dnia 23 października 2018 r., nr 0114-KDIP3-2.4011.398.2018.2.MG, wydana dla obecnego stanu prawnego.

Ad. 6

W ocenie Wnioskodawczyni, wartość dywidendy otrzymanej przez FCPE i następnie przekazanej do banku nie będzie stanowić dla Niej przychodu podlegającego opodatkowaniu według stawki 19% przewidzianej w art. 30a ust. 1 Ustawy o PIT.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 Ustawy o PIT, za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się dywidendy i inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych faktycznie uzyskane z tego udziału.

Jednocześnie, zgodnie z art. 30a ust. 1 Ustawy o PIT, od uzyskanych dochodów (przychodów) pobiera się 19% zryczałtowany podatek dochodowy z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach prawnych.

Jak wskazano w opisie zdarzenia przyszłego, inwestycja w ramach Programu jest objęta 5-letnim okresem blokady, w ciągu której uczestnicy (Wnioskodawczyni) co do zasady (za wyjątkiem kilku ściśle określonych w prawie francuskim przypadków wcześniejszego umorzenia), nie mogą dokonać umorzenia posiadanych jednostek uczestnictwa w FCPE. W przypadku, gdy w okresie blokady Y wypłaci dywidendy, FCPE przekaże je bankowi na podstawie zawartej umowy SWAP.

W konsekwencji, kwota dywidend nie będzie wypłacona Wnioskodawczyni ani inwestowana na rzecz Wnioskodawczyni, np. w dodatkowe Akcje Y. Nie dojdzie w tym przypadku także do przyznania dodatkowych jednostek FCPE uczestnikom ani ich ułamków, ani do zwiększenia wartości przyznanych jednostek.

W ocenie Wnioskodawczyni, kwota dywidend byłaby przychodem tylko wtedy, gdyby była faktycznie otrzymana przez Wnioskodawczynię. Opodatkowaniu może podlegać jedynie dywidenda faktycznie otrzymana przez podatnika. Nie stanowi natomiast u podatnika przychodu dywidenda uzyskana przez zupełnie inny podmiot, w tym przypadku bank.

Wnioskodawczyni nie otrzyma dywidendy ani nie będzie uprawniona do rozporządzania lub jakiegokolwiek dysponowania kwotami dywidend wypłacanych przez Y. W związku z wypłatą dywidend przez Y do banku w trakcie Programu nie dojdzie zatem do powstania żadnego przysporzenia majątkowego po stronie Wnioskodawczyni.

Podsumowując, wszystkie powyższe okoliczności, zdaniem Wnioskodawczyni, przemawiają za tym, że wartość dywidendy przekazanej przez FCPE do banku nie będzie stanowić dla Niej przychodu podlegającego opodatkowaniu według stawki 19%, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 30a ust. 1 Ustawy o PIT.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawczyni wskazała, że w zakresie własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej zdarzenia przyszłego zauważa, że ww. niewielka zmiana w opisie zdarzenia przyszłego, dotycząca podmiotu ponoszącego ostateczny ciężar ekonomiczny Dyskonta, nie będzie miała znaczenia dla kwestii powstania przychodu. Wartość Dyskonta nadal nie będzie stanowić w momencie nabycia Akcji przychodu dla Wnioskodawcy. Stanowisko Wnioskodawcy zachowuje pełną aktualność w tym zakresie.

Jak wskazano we wniosku:

 • nawet jeśli ostateczny ciężar ekonomiczny Dyskonta zostanie poniesiony przez Spółkę, to i tak beneficjentem Dyskonta pozostanie bank, a nie pracownicy.
 • uczestnicy nie korzystają z Dyskonta w momencie subskrypcji ani w trakcie trwania Programu, ani przy jego zakończeniu.
 • zostaną również spełnione wszystkie przesłanki wskazane w przepisie art. 24 ust. 11-12a ustawy o PIT. Wartość Dyskonta nic będzie stanowiła przychodu uczestników w momencie objęcia Akcji.

Ponadto, Dyskonto, z którego korzysta bank, nie jest związane z pracą wykonywaną na rzecz Spółki lub jej Oddziału, w szczególności nie stanowi ono ekwiwalentu za pracę dla Spółki lub jej Oddziału. Pracownicy Spółki lub jej Oddziału nie są uprawnieni do udziału w Programie i otrzymania świadczeń na podstawie umów o pracę, regulaminu wynagradzania, jak również innych regulaminów obowiązujących w Spółce lub jej Oddziale, a dotyczących zasad wynagradzania.

Biorąc pod uwagę powyższe argumenty, niezależnie od podmiotu ponoszącego ekonomiczny ciężar Dyskonta, nie będzie ono stanowiło w momencie nabycia Akcji przychodu dla Wnioskodawczyni.

W pozostałym zakresie opis zdarzenia przyszłego, zadane pytania i własne stanowisko w sprawie oceny prawnej przedstawione we wniosku nie ulegają zmianie. Wszystkie użyte w piśmie skróty są analogiczne do przedstawionych we wniosku.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1509, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie do treści art. 11 ust. 1 ww. ustawy, przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9, 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, pkt 11, art. 19, art. 25b, art. 30ca, art. 30da i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Za przychody należy zatem uznać każdą formę przysporzenia majątkowego, zarówno formę pieniężną, jak i niepieniężną, w tym nieodpłatne świadczenia otrzymane przez podatnika.

Dla celów podatkowych nieodpłatne świadczenie obejmuje każde działanie lub zaniechanie na rzecz innej osoby oraz wszystkie zjawiska gospodarcze i zdarzenia prawne, których następstwem jest uzyskanie korzyści kosztem innego podmiotu, lub te wszystkie zdarzenia prawne i zdarzenia gospodarcze w działalności osób, których skutkiem jest nieodpłatne − to jest nie związane z kosztami lub inną formą ekwiwalentu − przysporzenie majątku innej osobie, mające konkretny wymiar finansowy.

Jednocześnie, stosownie do art. 11 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wartość pieniężną świadczeń w naturze, z zastrzeżeniem ust. 2c oraz art. 12 ust. 2-2c, określa się na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca ich uzyskania.

Na podstawie art. 11 ust. 2a ww. ustawy, wartość pieniężną innych nieodpłatnych świadczeń ustala się:

 1. jeżeli przedmiotem świadczenia są usługi wchodzące w zakres działalności gospodarczej dokonującego świadczenia − według cen stosowanych wobec innych odbiorców;
 2. jeżeli przedmiotem świadczeń są usługi zakupione − według cen zakupu;
 3. jeżeli przedmiotem świadczeń jest udostępnienie lokalu lub budynku − według równowartości czynszu, jaki przysługiwałby w razie zawarcia umowy najmu tego lokalu lub budynku;
 4. w pozostałych przypadkach − na podstawie cen rynkowych stosowanych przy świadczeniu usług lub udostępnianiu rzeczy lub praw tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca udostępnienia.

Jeżeli świadczenia są częściowo odpłatne, przychodem podatnika jest różnica pomiędzy wartością tych świadczeń, ustaloną według zasad określonych w ust. 2 lub 2a, a odpłatnością ponoszoną przez podatnika (art. 11 ust. 2b powoływanej ustawy).

Z treści wniosku wynika, że Wnioskodawczyni będąc pracownikiem polskiej spółki kapitałowej (dalej: Spółka) należącej do międzynarodowej grupy kapitałowej, na której czele stoi spółka akcyjna z siedzibą we Francji (dalej: spółka francuska), będzie uczestniczyła w programie motywacyjnym (dalej: Program) organizowanym i administrowanym przez spółkę francuską. Program będzie systemem wynagradzania, o którym mowa w art. 24 ust. 11-12a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zostanie on utworzony na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki francuskiej. Spółka francuska jest spółką akcyjną będącą jednostką dominującą, w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy o rachunkowości, w odniesieniu do Spółki. Wnioskodawczyni będzie uprawniona do nabycia akcji spółki francuskiej. Uczestnictwo w Programie ani akcje spółki francuskiej przyznawane w Programie nie są ekwiwalentem za pracę wykonywaną przez Wnioskodawczynię na rzecz Spółki. Podstawowym celem Programu jest zmotywowanie pracowników uczestniczących w Programie do zwiększenia wydajności oraz efektywności pracy. Spółka ma za zadanie jedynie dokonać technicznych czynności, które umożliwią komunikację między spółką francuską i Wnioskodawczynią. Jak wskazano we wniosku, akcje będą subskrybowane za pośrednictwem i przechowywane w imieniu Wnioskodawczyni przez specjalny wehikuł inwestycyjny (FCPE). FCPE jest powszechnie wykorzystywany we Francji dla celów przechowywania akcji posiadanych przez pracowników − inwestorów. FCPE wyda Wnioskodawczyni jednostki uczestnictwa, których wartość będzie odzwierciedleniem wartości akcji. FCPE został utworzony we Francji według prawa francuskiego i nie jest on traktowany jako osoba prawna ani spółka osobowa. Według wiedzy Wnioskodawczyni, FCPE nie jest funduszem kapitałowym w rozumieniu art. 5a pkt 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. FCPE nie jest również funduszem w rozumieniu Dyrektywy 2009/65/EC z dnia 13 lipca 2009 r. Zgodnie z prawem francuskim, Wnioskodawczyni posiadająca jednostki FCPE jest właścicielem akcji spółki francuskiej. Jednocześnie FCPE nie jest stroną jakichkolwiek czynności prawnych. Stroną umów zawieranych przez FCPE są uczestnicy Programu posiadający jednostki FCPE. Francuskie regulacje zasadniczo nie dopuszczają zbywalności jednostek uczestnictwa w FCPE. Jednostki uczestnictwa FCPE mogą być jedynie umorzone w określonych okolicznościach. Następnie Wnioskodawczyni wskazała, że jednostki uczestnictwa FCPE stanowią inne prawa majątkowe, o których mowa w art. 24 ust. 11b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Z wniosku wynika również, że formuła Programu będzie bazowała na tzw. mechanizmie lewarowania, który polega na zaangażowaniu w ramach Programu banku, który współfinansuje inwestycję w Programie oraz gwarantuje uczestnikom minimalny zwrot z inwestycji. Inwestycja w Programie będzie polegała na tym, że cena subskrypcyjna akcji zostanie ustalona decyzją Prezesa i Dyrektora Zarządzającego spółką francuską na podstawie średniej ceny akcji spółki francuskiej z okresu 20 dni roboczych poprzedzających wydanie decyzji (dalej: Cena Referencyjna) po pomniejszeniu o dyskonto (dalej: Dyskonto) od tak ustalonej wartości akcji (dalej: Cena Subskrypcyjna). Wnioskodawczyni pokryje ze środków własnych 10% Ceny Subskrypcyjnej akcji (dalej: Wkład Osobisty). Jednocześnie FCPE zawrze z bankiem umowę SWAP, zgodnie z którą bank zapłaci pozostałą część Ceny Subskrypcyjnej akcji nie pokrytą Wkładem Osobistym, tj. 90% Ceny Subskrypcyjnej akcji (dalej: Wkład Uzupełniający). Po otrzymaniu powyższych wpłat FCPE nabędzie akcje od spółki francuskiej w imieniu Wnioskodawczyni. W konsekwencji, Wnioskodawczyni nie będzie zobowiązana do pokrycia Wkładu Uzupełniającego, który to zostanie pokryty przez bank na podstawie umowy SWAP. Za kwotę równą wartości Wkładu Osobistego Wnioskodawczyni otrzyma zatem jednostkę uczestnictwa w FCPE, której wartość będzie obliczana z uwzględnieniem wartości Jej Wkładu Osobistego oraz Wkładu Uzupełniającego. Natomiast zgodnie z ww. umową SWAP, bank zapewnia finansowanie Wkładu Uzupełniającego oraz gwarantuje Wnioskodawczyni zwrot z inwestycji w wysokości nie niższej niż wartość Wkładu Osobistego w zamian za: kwotę Dyskonta, kwoty wszelkich dywidend wypłacanych w trakcie trwania Programu oraz częściowy udział w zysku z inwestycji w Programie osiągniętym przez uczestników. Bank jest głównym beneficjentem Dyskonta, ponieważ finansuje Wkład Uzupełniający równy Cenie Referencyjnej pomniejszonej o Dyskonto i Wkład Osobisty Wnioskodawczyni, w związku z czym efektywnie korzysta z całej kwoty Dyskonta oraz − zgodnie z algorytmem ustalania wynagrodzenia z tytułu zakończenia inwestycji w Programie − Dyskonto, z którego skorzystał bank, nigdy nie zostaje uwzględnione w kalkulacji wynagrodzenia należnego Wnioskodawczyni, tj. nie powoduje zwiększenia lub zmniejszenia tego wynagrodzenia. Jednocześnie podczas trwania Programu FCPE przekaże bankowi kwoty wszelkich ewentualnych dywidend wpłaconych do FCPE od spółki francuskiej. Dywidendy nie będą zatem wypłacane Wnioskodawczyni lub inwestowane na Jej rzecz, np. w dodatkowe akcje spółki francuskiej. Z opisu sprawy wynika również, że inwestycja w ramach Programu jest objęta 5-letnim okresem blokady, w ciągu której Wnioskodawczyni, co do zasady (za wyjątkiem kilku ściśle określonych przypadków wcześniejszego umorzenia), nie będzie mogła dokonać umorzenia posiadanych jednostek uczestnictwa w FCPE. W przypadku, gdy w okresie blokady spółka francuska wypłaci dywidendy, FCPE automatycznie przekaże je bankowi na podstawie zawartej umowy SWAP. W momencie zakończenia okresu blokady Wnioskodawczyni będzie mogła umorzyć jednostki uczestnictwa w FCPE za wynagrodzeniem ustalonym na podstawie algorytmu określonego w Programie, jednak nie niższym niż wartość Wkładu Osobistego. Alternatywnie Wnioskodawczyni będzie mogła kontynuować posiadanie akcji przez FCPE. Wnioskodawczyni będzie samodzielnie decydowała o dacie i sposobie zakończenia swojej inwestycji. Umorzenie jednostek uczestnictwa FCPE będzie miało formę odpłatną i będzie się wiązało ze sprzedażą akcji. Na skutek umorzenia Wnioskodawczyni otrzyma środki pieniężne. W wyniku umorzenia jednostek uczestnictwa FCPE Wnioskodawczyni będzie mogła ewentualnie otrzymać akcje, jeśli dokona takiego wyboru. W przypadku umorzenia jednostek FCPE w zamian za akcje dojdzie do zmiany sposobu posiadania akcji przez Wnioskodawczynię – z posiadania przez FCPE na posiadanie bezpośrednie przez Nią. Wyjście z inwestycji w Programie może zatem nastąpić na dwa sposoby, tj. dojdzie do umorzenia jednostek FCPE w zamian za akcje i późniejszego zbycia tych akcji, albo obie czynności zadzieją się jednocześnie – FCPE zbędzie akcje przechowywane dla Wnioskodawczyni i wyda Jej środki z tego tytułu, umarzając jednostki FCPE. Środki pieniężne lub akcje będą technicznie przekazywane pracownikom przez fundusz FCPE, który dokonana umorzenia jednostek FCPE. Może się zdarzyć, że Spółka będzie na polecenie spółki francuskiej faktycznie pośredniczyć w wydawaniu uczestnikom środków pieniężnych, które uzyskają oni w wyniku umorzenia jednostek uczestnictwa FCPE. W takim przypadku Spółka będzie działać jedynie jako wręczyciel pośredniczący w przekazaniu świadczeń.

Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli w wyniku realizacji programu motywacyjnego utworzonego przez:

 1. spółkę akcyjną, od której podatnik uzyskuje świadczenia lub inne należności z tytułów określonych w art. 12 lub art. 13,
 2. spółkę akcyjną będącą jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy o rachunkowości w stosunku do spółki, od której podatnik uzyskuje świadczenia oraz inne należności z tytułów określonych w art. 12 lub art. 13

podatnik faktycznie obejmuje lub nabywa akcje tej spółki lub akcje spółki w stosunku do niej dominującej, przychód z tego tytułu powstaje w momencie odpłatnego zbycia tych akcji.

Jak stanowi art. 24 ust. 11a ww. ustawy, dochodem z odpłatnego zbycia akcji, o których mowa w ust. 11, jest różnica między przychodem uzyskanym z odpłatnego zbycia akcji a kosztami uzyskania przychodu określonymi na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 38.

W myśl art. 24 ust. 11b ww. ustawy, przez program motywacyjny, o którym mowa w ust. 11, rozumie się system wynagradzania utworzony na podstawie uchwały walnego zgromadzenia przez:

 1. spółkę akcyjną, dla osób uzyskujących od niej świadczenia lub inne należności z tytułów określonych w art. 12 lub art. 13, albo
 2. spółkę akcyjną będącą jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy o rachunkowości w stosunku do spółki, od której osoby uprawnione do otrzymania świadczeń w ramach tego systemu wynagradzania uzyskują świadczenia lub inne należności z tytułów określonych w art. 12 lub art. 13

− w wyniku którego osoby uprawnione do otrzymania świadczeń w ramach tego systemu wynagradzania bezpośrednio lub w wyniku realizacji praw z pochodnych instrumentów finansowych lub realizacji praw z papierów wartościowych, o których mowa w art. 3 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, lub realizacji innych praw majątkowych, nabywają prawo do faktycznego objęcia lub nabycia akcji spółki określonej w pkt 1 lub 2.

Natomiast art. 24 ust. 12a ww. ustawy stanowi, że przepisy ust. 11-11b mają zastosowanie do dochodu uzyskanego przez osoby uprawnione z tytułu objęcia lub nabycia akcji spółek akcyjnych, których siedziba lub zarząd znajdują się na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa należącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub państwa, z którym Rzeczpospolita Polska zawarła umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Z regulacji tych jednoznacznie wynika, że z programem motywacyjnym w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych mamy do czynienia w przypadku, gdy:

 1. jest to system wynagradzania utworzony na podstawie uchwały walnego zgromadzenia przez spółkę akcyjną lub spółkę akcyjną, będącą jednostką dominującą w stosunku do spółki,
 2. podatnik uzyskuje świadczenie lub inne należności z tytułów określonych w art. 12 (stosunek pracy) lub art. 13 (działalność wykonywana osobiście),
 3. w wyniku tego programu motywacyjnego podatnik uprawniony do otrzymania świadczeń w ramach tego systemu wynagradzania bezpośrednio lub w wyniku realizacji praw z pochodnych instrumentów finansowych lub realizacji praw z papierów wartościowych, o których mowa w art. 3 pkt 1 lit. b ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, lub realizacji innych praw majątkowych, nabywa prawo do faktycznego objęcia/nabycia akcji spółki akcyjnej lub jej spółki dominującej,
 4. podatnik faktycznie obejmuje lub nabywa akcje tych spółek,
 5. siedziba lub zarząd spółki akcyjnej, której akcje nabywa podatnik, znajduje się na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa należącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub państwa, z którym Rzeczpospolita Polska zawarła umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania.

W przypadku takich programów motywacyjnych przychód po stronie podatnika powstaje dopiero w momencie zbycia wskazanych akcji i jest on zaliczany do przychodów ze źródła, jakim są kapitały pieniężne.

Mając na uwadze powyższe uregulowania prawne wynikające z treści zacytowanego art. 24 ust. 11 w zw. z art. 24 ust. 11a, ust. 11b i ust. 12a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, należy stwierdzić, że program motywacyjny, w którym będzie uczestniczyła Wnioskodawczyni, spełnia definicję programu motywacyjnego. W niniejszej sprawie:

 1. program, w którym będzie uczestniczyła Wnioskodawczyni, będzie stanowił system wynagradzania utworzony na podstawie uchwały walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki francuskiej, która jest międzynarodową spółką akcyjną;
 2. spółka francuska, której akcje będzie nabywała Wnioskodawczyni, jest spółką akcyjną będącą jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy o rachunkowości w stosunku do Spółki, której Wnioskodawczyni jest pracownikiem;
 3. Wnioskodawczyni uzyskuje od Spółki świadczenia lub inne należności z tytułu określonego w art. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych;
 4. Wnioskodawczyni w ramach Programu uzyska prawo objęcia akcji spółki francuskiej przez FCPE, którego jednostki uczestnictwa stanowią inne prawa majątkowe wskazane w art. 24 ust. 11b cytowanej ustawy podatkowej;
 5. siedziba spółki francuskiej znajduje się na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

Powyższe powoduje, że opodatkowanie Wnioskodawczyni nastąpi tylko w momencie zbycia przez Nią akcji spółki francuskiej.

Wnioskodawczyni wskazała, że do zbycia akcji w ramach Programu może dojść w dwojaki sposób, tj.:

 • dojdzie do umorzenia jednostek FCPE w zamian za akcje i późniejszego zbycia tych akcji albo
 • obie czynności zadzieją się jednocześnie – FCPE zbędzie akcje przechowywane dla Wnioskodawczyni i wyda Jej środki z tego tytułu, umarzając jednostki FCPE.

Zatem w każdym przypadku zbycia akcji spółki francuskiej po stronie Wnioskodawczyni powstanie przychód, który będzie podlegał opodatkowaniu jako przychód z kapitałów pieniężnych, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W myśl art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a ww. ustawy, za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się przychody z odpłatnego zbycia udziałów (akcji), udziałów w spółdzielni oraz papierów wartościowych.

Stosownie do art. 17 ust. 1ab pkt 1 powoływanej ustawy, przychód określony w ust. 1 pkt 6 z odpłatnego zbycia udziałów (akcji), udziałów w spółdzielni oraz papierów wartościowych powstaje w momencie przeniesienia na nabywcę własności udziałów (akcji), udziałów w spółdzielni oraz papierów wartościowych.

Zgodnie z art. 30b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych, w tym z realizacji praw wynikających z tych instrumentów, z odpłatnego zbycia udziałów (akcji), z odpłatnego zbycia udziałów w spółdzielni oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) albo wkładów w spółdzielni w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego dochodu.

Stosownie do art. 30b ust. 3 ww. ustawy, przepisy ust. 1 i 1a stosuje się z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. Jednakże zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania albo niezapłacenie podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania dla celów podatkowych miejsca zamieszkania podatnika uzyskanym od niego certyfikatem rezydencji.

W myśl art. 30b ust. 5 ww. ustawy, dochodów, o których mowa w ust. 1, nie łączy się z dochodami opodatkowanymi na zasadach określonych w art. 27 oraz art. 30c.

Zgodnie natomiast z art. 45 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym zeznanie, według ustalonego wzoru, o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, w terminie od dnia 15 lutego do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. Zeznania złożone przed początkiem terminu uznaje się za złożone w dniu 15 lutego roku następującego po roku podatkowym.

W terminie określonym w ust. 1 podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym odrębne zeznania, według ustalonych wzorów, o wysokości osiągniętego w roku podatkowym dochodu (poniesionej straty) z kapitałów opodatkowanych na zasadach określonych w art. 30b (art. 45 ust. 1a pkt 1 ww. ustawy).

Przed upływem terminu określonego na złożenie zeznania podatnicy są obowiązani wpłacić należny podatek dochodowy wynikający z zeznania, o którym mowa w ust. 1a pkt 1 (art. 45 ust. 4 pkt 2 ww. ustawy).

Podsumowując, ze względu na spełnienie w niniejszej sprawie przesłanek wynikających z art. 24 ust. 11 w zw. z art. 24 ust. 11a i nast. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, opodatkowanie po stronie Wnioskodawczyni wystąpi tylko i wyłącznie w przypadku zbycia akcji spółki francuskiej. Dochód ten jest zaliczany do źródła kapitały pieniężne i podlega opodatkowaniu w dacie zbycia akcji spółki francuskiej. Dochód będzie podlegał opodatkowaniu według zasad przewidzianych w art. 30b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. według 19% stawki.

Natomiast w odniesieniu do pytania nr 6 Organ wskazuje, co następuje.

Jak wynika z opisu sprawy, w przypadku, gdy w okresie blokady wynoszącej 5 lat spółka francuska wypłaci dywidendy, FCPE automatycznie przekaże je bankowi na podstawie zawartej umowy SWAP. W konsekwencji kwoty dywidend nie będą wypłacane Wnioskodawczyni lub inwestowane na Jej rzecz, np. w dodatkowe akcje spółki francuskiej. Nie dojdzie w tym przypadku także do przyznania Wnioskodawczyni dodatkowych jednostek FCPE lub ich ułamków, ani do zwiększenia wartości dotychczas przyznanych jednostek. Wnioskodawczyni nie jest i nie będzie uprawniona do otrzymania dywidend w trakcie trwania Programu. Wnioskodawczyni nie ma i nie będzie miała także roszczenia o ich wypłatę.

Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się dywidendy i inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych faktycznie uzyskane z tego udziału.

Należy zauważyć, że dywidenda to przypadająca na poszczególny udział czy akcje w spółce kapitałowej część zysku spółki kapitałowej. Dywidenda jest zatem prawem udziałowca/akcjonariusza do części zysku spółki kapitałowej. Innymi słowy prawo do dywidendy przysługuje każdorazowemu właścicielowi udziałów/akcji.

Jednak należy mieć na uwadze, że zgodnie z postanowieniami art. 17 ust. 1 pkt 4 oraz art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, kwota dywidend jest przychodem podlegającym opodatkowaniu tylko wtedy, gdy jest faktycznie postawiona do dyspozycji podatnika. Opodatkowaniu może podlegać jedynie dochód faktycznie otrzymany, a nie dochód potencjalny. W związku z tym, że Wnioskodawczyni nie jest i nie będzie uprawniona do otrzymania dywidendy w trakcie trwania Programu oraz nie ma i nie będzie miała roszczenia o ich wypłatę, wartość dywidendy przekazanej przez FCPE do banku nie będzie stanowić dla Niej przychodu podlegającego opodatkowaniu według stawki 19%, przewidzianej w art. 30a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Reasumując:

 • wartość Dyskonta i Wkładu Uzupełniającego nie będzie stanowić w momencie nabycia akcji przychodu dla Wnioskodawczyni;
 • w przypadku wcześniejszego umorzenia jednostek FCPE w zamian za Akcje opodatkowanie przychodu z tytułu uczestnictwa Wnioskodawczyni w Programie, jako programie motywacyjnym, o którym mowa w art. 24 ust. 11 i 11b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, będzie odroczone do ostatecznego zbycia Akcji przez Wnioskodawczynię;
 • w przypadku umorzenia jednostek FCPE w zamian za Akcje przychód z tytułu późniejszego zbycia tych Akcji będzie podlegać opodatkowaniu według stawki 19% przewidzianej w art. 30b ust. 1 ww. ustawy;
 • w przypadku umorzenia jednostek FCPE za wynagrodzeniem pieniężnym opodatkowanie przychodu z tytułu uczestnictwa Wnioskodawczyni w Programie, jako programie motywacyjnym, o którym mowa w art. 24 ust. 11 i 11b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, będzie odroczone do momentu zbycia akcji przechowywanych przez FCPE dla Wnioskodawczyni i wydania Jej środków pieniężnych z umorzenia jednostek uczestnictwa FCPE;
 • w przypadku zbycia Akcji przechowywanych przez FCPE dla Wnioskodawczyni i wydania Jej środków pieniężnych z umorzenia jednostek uczestnictwa FCPE przychód z tego tytułu będzie podlegać opodatkowaniu według stawki 19% przewidzianej w art. 30b ust. 1 ww. ustawy;
 • wartość dywidendy przekazanej przez FCPE do banku nie będzie stanowić dla Wnioskodawczyni przychodu podlegającego opodatkowaniu według stawki 19% przewidzianej w art. 30a ust. 1 powoływanej ustawy.

W związku z powyższym, stanowisko Wnioskodawczyni należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji indywidualnej.

Zgodnie z art. 14na § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r., poz. 900), przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;
 3. z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych (art. 14na § 2 ustawy Ordynacja podatkowa).

Powyższe unormowania należy odczytywać łącznie z przepisami art. 33 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2193, z późn. zm.), wprowadzającymi regulacje intertemporalne.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2018 r., poz. 1302, z późn. zm.). Skargę wnosi się w dwóch egzemplarzach (art. 47 § 1 ww. ustawy) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała lub drogą elektroniczną na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 54 § 1a ww. ustawy), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy). W przypadku pism i załączników wnoszonych w formie dokumentu elektronicznego odpisów nie dołącza się (art. 47 § 3 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.


doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj