Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej
0112-KDIL3-3.4011.115.2019.2.MM
z 29 maja 2019 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1, art. 14r ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r., poz. 900) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku wspólnym z dnia 26 marca 2019 r. (data wpływu 29 marca 2019 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie:

 • kwalifikacji Wynagrodzenia należnego na podstawie Umowy o Świadczenie Usług do właściwego źródła przychodów i możliwości jego opodatkowania 19% podatkiem liniowym – jest prawidłowe,
 • obowiązków płatnika z tytułu wypłaty Wynagrodzenia należnego na podstawie Umowy o Świadczenie Usług – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 marca 2019 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek wspólny o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie kwalifikacji Wynagrodzenia należnego na podstawie Umowy o Świadczenie Usług do właściwego źródła przychodów i możliwości jego opodatkowania 19% podatkiem liniowym oraz obowiązków płatnika z tytułu wypłaty Wynagrodzenia należnego na podstawie Umowy o Świadczenie Usług.

We wniosku złożonym przez:

 • Zainteresowanego będącego stroną postępowania: (…)
 • Zainteresowanego niebędącego stroną postępowania: (…)

przedstawiono następujące stany faktyczne oraz zdarzenia przyszłe.

 1. Wnioskodawca jest osobą fizyczną, podlegającą w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu (dalej: OF, Wnioskodawca).
 2. OF pełni funkcję Członka Zarządu spółki będącej podmiotem zainteresowanym w wydaniu niniejszej interpretacji, polskiego rezydenta podatkowego (dalej: Spółka), od 2 listopada 2015 r. Funkcję Członka Zarządu Spółki OF sprawuje z mocy powołania i nie posiada oraz nigdy nie posiadał zawartej ze Spółką umowy o pracę.
 3. OF z tytułu pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki przysługuje określone uchwałą Rady Nadzorczej Spółki wynagrodzenie oraz świadczenia dodatkowe na zasadach wynikających z obowiązującej polityki Spółki w tym zakresie.
 4. W ramach funkcji Członka Zarządu Spółki OF jest obowiązany i uprawniony do prowadzenia, wraz z pozostałymi członkami Zarządu Spółki, spraw Spółki oraz jej reprezentowania. Podejmowane przez Członka Zarządu czynności mają charakter zarządczy.
 5. Z obowiązków Członka Zarządu OF rozlicza Spółka, mogąc dochodzić od OF odpowiedzialności na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 6. Ponadto OF prowadzi działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (dalej: CEIDG) z 03.12.2011 r. (przeniesienie wpisu z ewidencji gminnej, działalność prowadzona jest od 01.10.2003 r.). W ramach tej działalności OF świadczył i będzie świadczyć na rzecz Spółki usługi doradczo-konsultacyjne, na podstawie umowy o świadczenie usług. Obowiązującą umowę o świadczenie usług doradczo-konsultacyjnych OF zawarł ze Spółką ze skutkiem od 01.01.2018 r. (dalej: Umowa o Świadczenie Usług).
 7. Na podstawie Umowy o Świadczenie Usług OF świadczy na rzecz Spółki usługi o charakterze doradczym i konsultacyjnym. W skład świadczonych usług, na podstawie Umowy o Świadczenie Usług, wchodzi w szczególności:
  1. doradztwo w procesie opracowania i uaktualniania strategii oraz modelu biznesowego funkcjonowania Spółki w zakresie e-commerce;
  2. monitorowanie poziomu sprzedaży Spółki w zakresie e-commerce realizowanej poprzez witryny internetowe oraz rekomendowanie rozwiązań dotyczących zwiększenia jej efektywności;
  3. konsultacje w zakresie kampanii marketingowych i sprzedażowych e-commerce prowadzonych z wykorzystaniem witryn internetowych;
  4. rekomendacje dotyczące procesu realizacji zamówień składanych przez konsumentów za pośrednictwem witryn internetowych;
  5. doradztwo dotyczące relacji z konsumentami, w tym w zakresie procesów obsługi klienta, reklamacyjnych, przetwarzania danych osobowych, badania satysfakcji klienta (dalej łącznie jako: Usługi).
 8. Usługi nabywane od OF Spółka wykorzystuje i będzie wykorzystywać wyłącznie do czynności podlegających opodatkowaniu VAT.
 9. Usługi nie wchodzą w zakres obowiązków Członka Zarządu Spółki. W szczególności OF w ramach świadczonych Usług nie ma i nie będzie mieć prawa do podejmowania decyzji ani zawierania umów wiążących dla Spółki. Zatem nie ma i nie będzie mieć prawa do wyrażania oświadczeń woli w imieniu i na rzecz Spółki.
 10. Wobec powyższego, w celu uniknięcia wszelkich wątpliwości, Strony postanowiły w Umowie o Świadczenie Usług, że Usługi mają charakter wyłącznie doradczo-konsultacyjny, w ramach ich wykonywania OF nie ma prawa wykonywania czynności o charakterze menadżerskim lub zarządczym, w tym w szczególności nie ma prawa do podejmowania decyzji ani zawierania umów wiążących dla Spółki.
 11. Umowa o Świadczenie Usług zobowiązuje OF do świadczenia Usług z najwyższą starannością przy wykorzystaniu przez OF całej wiedzy i doświadczenia. Umowa o Świadczenie Usług obliguje również OF do zachowania poufności.
 12. Przy wykonywaniu Umowy OF jest uprawniony do korzystania z pomocy swoich pracowników lub współpracowników. W ramach wykonywania działalności gospodarczej OF nie zatrudnia/nie kontraktuje na dzień złożenia niniejszego wniosku żadnych pracowników/współpracowników, ale może ich zatrudnić/kontraktować w przyszłości i korzystać z ich pracy/usług przy świadczeniu Usług.
 13. Zgodnie z Umową o Świadczenie Usług OF świadczy Usługi w czasie i miejscu przez siebie ustalonym, chyba że konieczność wykonania danej Usługi w określonym miejscu będzie wynikała z jej charakteru. Na dzień złożenia niniejszego wniosku OF świadczy Usługi w siedzibie swojej działalności gospodarczej, oraz korzysta z płatnej obsługi biurowej oferowanej przez Spółkę (dwa faktyczne miejsca prowadzenia działalności gospodarczej). Usługi, zgodnie z Umową o Świadczenie Usług, mogą być również świadczone w innym miejscu.
 14. OF jest zobowiązany poświęcić na świadczenie Usług taki czas, jaki jest niezbędny dla poprawnego wykonania Umowy o Świadczenie Usług. Przerwy w wykonywaniu Usług są ustalane przez OF i Spółkę z uwzględnieniem jego obowiązków wynikających z Umowy oraz interesów Spółki.
 15. Na podstawie obowiązujących przepisów prawa (Kodeksu cywilnego) OF ponosi odpowiedzialność wobec Spółki oraz osób trzecich za rezultat czynności wykonywanych na podstawie Umowy o Świadczenie Usług. Zgodnie z Umową o Świadczenie Usług OF ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich w przypadku, gdy zgłaszają one wymagane roszczenia wobec Spółki związane z realizacją Umowy o Świadczenie Usług, a roszczenia te powstają z przyczyn leżących po stronie OF. W przypadku natomiast, gdy ww. roszczenia powstają z przyczyn leżących po stronie Spółki, to Spółka jest podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym w zakresie realizacji Umowy o Świadczenie Usług. OF ponosi ponadto odpowiedzialność względem Spółki za jakość wykonywanych przez jego pracowników lub współpracowników Usług.
 16. Z tytułu świadczonych Usług OF przysługuje wynagrodzenie godzinowe za każdą godzinę poświęconą na faktyczne świadczenie Usług (przez OF lub podmioty trzecie, którymi się posługuje), w danym okresie rozliczeniowym (tj. w danym miesiącu kalendarzowym) – średnio godzin miesięcznie. W przypadku przekroczenia przez OF w danym miesiącu kalendarzowym limitu 168 godzin na świadczenie na rzecz Spółki lub jej podmiotów zależnych Usług, wynagrodzenie za dodatkowe godziny jest należne do wysokości limitu dodatkowych godzin poświęconych na świadczenie Usług w danym miesiącu kalendarzowym określonych w uprzednim pisemnym zleceniu Spółki. W przypadku wykorzystania limitu 168 godzin w danym miesiącu kalendarzowym, OF jest zobowiązany do niezwłocznego pisemnego poinformowania o tym Spółki. W przypadku braku pisemnego zlecenia Spółki, o którym mowa powyżej, wynagrodzenie za godziny przewyższające limit nie będzie należne. W związku z powyższym na wysokość wynagrodzenia mają wpływ zarówno OF (poprzez ilość godzin poświęconych na świadczenie Usług), jak i Spółka (poprzez ew. akceptację dodatkowych godzin).
 17. Za czas niewykonywania obowiązków umownych w ramach Umowy o Świadczenie Usług z powodu choroby bądź innej nagłej i nieprzewidzianej przyczyny OF nie przysługuje żadne wynagrodzenie.
 18. Według uznania Spółki OF może zostać przyznane również dodatkowe jednorazowe wynagrodzenie do wysokości 50% wynagrodzenia otrzymanego od Spółki w uprzednim roku kalendarzowym przez OF, pomniejszonego o roczną sumę kwoty refaktur, pomniejszonego o roczną sumę kwot, którymi Spółka obciąża OF z tytułu świadczonych na rzecz OF usług (np. opieka medyczna). Ponadto Spółce przysługuje prawo zamawiania wykonania przez OF dodatkowych Usług, za które OF będzie przysługiwało dodatkowe wynagrodzenie w wysokości uzgodnionej pomiędzy OF a Spółką. W takim przypadku Spółka określi w pisemnym zleceniu szczegółowy zakres dodatkowych usług zamawianych przez Spółkę oraz kwotę wynagrodzenia, a także termin i inne szczegółowe warunki wykonania usług dodatkowych. Zatem to Spółka decyduje o konieczności ich zamawiania i uzgadnia z OF wysokość wynagrodzenia z tego tytułu. Wynagrodzenie jest powiększane o należny podatek VAT (wynagrodzenie podstawowe i wynagrodzenie dodatkowe, o których mowa powyżej, będą dalej łącznie zwane jako: Wynagrodzenie główne).
 19. Z perspektywy Spółki, jako usługodawcy, kwota Wynagrodzenia głównego powinna być jak najbardziej precyzyjna – stąd ww. miesięczny limit godzin. Jeżeli Spółka zaś będzie potrzebować dodatkowych godzin OF, może wyrazić na nie zgodę na wniosek OF, a ponadto sama zamówić dodatkowe usługi od OF. Jeżeli Spółka uzna, że dodatkowe godziny nie są potrzebne lub wynikają z nienależytej efektywności OF, może odmówić ich uznania, w oparciu o postanowienia Umowy o Świadczenie Usług. Ten połączony mechanizm limitu godzin i godzin dodatkowych (w tym niezbędnych do prawidłowego świadczenia Usług) zapewnia stabilność, a z drugiej strony elastyczność rozliczeń.
 20. W uzupełnieniu do Wynagrodzenia głównego OF jest/będzie przyznawane długoterminowe wynagrodzenie motywacyjne, uzależnione od wzrostu wartości Spółki w okresie 4 bądź 5 lat świadczenia Usług mierzonej z uwzględnieniem wzrostu EBITDA w stosunku do EBITDA w roku 2015 oraz wartości długu netto (zwane dalej: Wynagrodzeniem LTI). Wynagrodzenie LTI będzie obliczane na zasadach określonych w grupie, do której należy Spółka. Wynagrodzenie LTI będzie należne, na podstawie umowy odrębnej od Umowy o Świadczenie Usług, zawartej za uprzednią zgodą Rady Nadzorczej Spółki. Wysokość Wynagrodzenia LTI będzie wynosić do 1% przyrostu wartości Spółki.
 21. W razie uchybienia przez Spółkę terminowi płatności Wynagrodzenia głównego lub Wynagrodzenia LTI (dalej łącznie jako: Wynagrodzenie), OF jest (i będzie) uprawniony do dochodzenia odsetek ustawowych.
 22. Wszelkie prawa majątkowe, w tym autorskie prawa majątkowe do utworów powstałych w ramach świadczonych przez OF Usług, przechodzą na Spółkę z chwilą ich utrwalenia w jakiejkolwiek formie, w szczególności na jakimkolwiek nośniku. W Umowie o Świadczenie Usług zostało ustalone, że 40% Wynagrodzenia głównego odpowiada wynagrodzeniu z tytułu przejścia praw do utworów (praw autorskich).
 23. Spółka jest zobowiązana do zwrotu OF uzgodnionych przez strony kosztów podróży niezbędnych do wykonywania Usług.
 24. Wynagrodzenie oraz zwrot kosztów podróży płatne są na podstawie faktury wystawianej przez OF na Spółkę. Do faktury powinno być dołączone zestawienie Usług wykonanych w danym miesiącu wraz z podaniem dokładnej liczby godzin poświęconych na świadczenie tych Usług (w przypadku wynagrodzenia podstawowego, tj. obliczonego w oparciu o liczbę godzin poświęconych na świadczenie Usług).
 25. Zgodnie z Umową o Świadczenie Usług Spółka może zamawiać Usługi również na rachunek swoich podmiotów zależnych, tj. podmiotów, w których Spółka posiada lub posiadać będzie udziały. Wówczas Spółka będzie regulować Wynagrodzenie główne z tego tytułu na rzecz OF, a rozliczenie między Spółką a podmiotami zależnymi będzie przedmiotem ich odrębnych ustaleń.
 26. OF w ramach obowiązywania Umowy o świadczenie Usług ma prawo do korzystania z opieki medycznej w specjalistycznym ośrodku służby zdrowia, posiadania i korzystania z telefonu komórkowego Spółki, sprzętu informatycznego oraz obsługi biurowej oferowanej przez Spółkę w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania Usług przez OF. W ramach ww. obsługi biurowej OF korzysta/będzie korzystać z pomieszczeń biurowych, obsługi administracyjnej tych pomieszczeń, urządzeń technicznych, komputera, samochodu Spółki oraz karty płatniczej Spółki. Należy również zaznaczyć, że OF świadczy również Usługi w siedzibie swojej działalności gospodarczej i korzysta wówczas z własnej infrastruktury biurowej i sprzętu informatycznego. W zamian za usługi wykonywane przez Spółkę na rzecz OF, w tym dotyczące opieki medycznej, Spółka obciąża na bieżąco OF (za każdy okres rozliczeniowy) kwotą ustaloną w Umowie o świadczenie Usług (powiększoną o należny podatek VAT).
 27. Umowa o świadczenie Usług została zawarta na czas nieoznaczony i może zostać rozwiązana z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia (poza przypadkami rozwiązania ze skutkiem natychmiastowym, wskazanymi w Umowie o Świadczenie Usług).
 28. Wnioskodawca złożył prawidłowo oświadczenie o wyborze opodatkowania 19% liniowym podatkiem dochodowym zgodnie z art. 9a ust. 2 updof.
 29. Zarówno Wnioskodawca, jak i Spółka, są zarejestrowani jako czynni podatnicy podatku VAT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania dotyczące podatku dochodowego od osób fizycznych.

 1. Czy Wynagrodzenie należne OF na podstawie Umowy o Świadczenie Usług należy kwalifikować jako przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu updof i czy w związku z tym OF ma prawo do opodatkowania dochodu z tej działalności 19% liniowym podatkiem dochodowym od osób fizycznych (dalej: pdof), o którym mowa w art. 30c ust. 1 updof?
 2. Czy prawidłowe jest stanowisko, że Spółka nie jest zobowiązana jako płatnik do poboru pdof od Wynagrodzenia wypłacanego OF na podstawie Umowy o Świadczenie Usług?

Stanowisko Zainteresowanych w zakresie pytania nr 1.

 1. Zdaniem Wnioskodawcy Wynagrodzenie należne OF na podstawie Umowy o Świadczenie Usług należy kwalifikować jako przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu updof i w związku z tym OF ma prawo do opodatkowania dochodu z tej działalności 19% liniowym pdof, o którym mowa w art. 30c ust. 1 updof.
 2. Definicja działalności gospodarczej oraz pozarolniczej działalności gospodarczej jest określona w art. 5a pkt 6 updof. Przepis ten stanowi, że za pozarolniczą działalność gospodarczą uznaje się m.in. usługową działalność zarobkową prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych źródeł przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9 updof. Przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej stanowią źródło przychodów odrębne od m.in. przychodów ze stosunku pracy lub działalności wykonywanej osobiście.
 3. Jednakże, zgodnie z art. 5b updof, czynności nie zostaną uznane za wykonane w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej, jeżeli będą łącznie spełnione następujące warunki:
  1. odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat czynności oraz ich wykonywanie ponosi zlecający wykonanie czynności (z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych),
  2. czynności są wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez zlecającego te czynności,
  3. wykonujący czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością.
 4. Powyższe oznacza, że przychody, aby były kwalifikowane jako osiągnięte ze źródła, jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza, nie mogą być zaliczone m.in. do przychodów ze stosunku pracy (art. 10 ust. 1 pkt 1 updof) oraz przychodów z działalności wykonywanej osobiście (art. 10 ust. 1 pkt 2 updof), a ponadto czynności wykonywane w ramach danego stosunku prawnego nie mogą spełnić łącznie wszystkich warunków, o których mowa w art. 5b updof.
 5. Uprawnienie do skorzystania ze stawki liniowej updof uwarunkowane jest także przez art. 9a ust. 1-3 updof. Zgodnie z tymi przepisami podatnik zyskuje uprawnienie do opodatkowania swojego dochodu z działalności gospodarczej stawką liniową, gdy uzyskuje przychody z prowadzenia działalności gospodarczej, pod warunkiem, że w odpowiednim terminie zawiadomi właściwy organ podatkowy o wyborze stawki 19% oraz prowadzona przez niego działalność nie będzie odpowiadać czynnościom wykonywanym na rzecz pracodawcy w danym roku podatkowym.

Spełnienie warunków określonych w definicji pozarolniczej działalności gospodarczej

 1. Usługi na podstawie Umowy o Świadczenie Usług są wykonywane przez OF w ramach jego zarejestrowanej działalności gospodarczej, która ma charakter zarobkowy, tj. jest ukierunkowana na osiągnięcie zysku. OF wykonuje działalność gospodarczą we własnym imieniu, w sposób:
  1. zorganizowany – Usługi świadczone przez OF ujęte zostały w ramy umowne. OF wykonuje Usługi w czasie i miejscu przez siebie ustalonym. Co więcej, zgodnie treścią Umowy o Świadczenie Usług, OF przy świadczeniu Usług może korzystać z pomocy swoich pracowników i współpracowników. Oznacza to, że OF jest odpowiedzialny za zorganizowanie swojego doradztwa.
  2. ciągły – Umowa o Świadczenie Usług została zawarta na czas nieoznaczony, a rozliczenie Usług następuje w miesięcznych okresach rozliczeniowych.
  W związku z powyższym, zdaniem Wnioskodawcy, kryteria wskazane w art. 5a pkt 6 updof są w jego przypadku spełnione.
 2. Czynności wykonywane przez OF na podstawie Umowy o Świadczenie Usług nie powinny zostać zakwalifikowane jako stosunek pracy na podstawie Kodeksu Pracy. Wynika to w szczególności z:
  • braku elementu podporządkowania OF (bezpośredniej kontroli wykonywania Usług przez OF na podstawie Umowy o Świadczenie Usług), który jest warunkiem niezbędnym do uznania danego stosunku prawnego za stosunek pracy;
  • swobody w wyborze miejsca świadczenia Usług (Umowa o Świadczenie Usług nie reguluje w ogóle miejsca wykonywania Usług, wobec czego może nim być siedziba OF lub inne miejsce ustalone przez Spółkę czy OF). Stosunek pracy charakteryzuje się zaś tym, że miejsce pracy ustala pracodawca;
  • swobody w ustaleniu czasu poświęconego na świadczenie Usług (OF zobowiązany jest do świadczenia Usług na rzecz Spółki w nienormowanych godzinach (średnio do limitu 168 godzin w miesiącu kalendarzowym, ale limit ten został wprowadzony jedynie na potrzeby określenia Wynagrodzenia głównego) – to jest w takim czasie, jaki jest uznany za niezbędny dla poprawnego wykonania Umowy. Stosunek pracy charakteryzuje się zaś tym, że pracownik wykonuje pracę w ściśle określonych ramach czasowych;
  • braku wynagrodzenia za czas niewykonywania obowiązków umownych w ramach Umowy o Świadczenie Usług z powodu choroby bądź innej nagłej i nieprzewidzianej przyczyny leżącej po stronie OF. Stosunek pracy charakteryzuje się zaś tym, że pracownikowi przysługuje co do zasady wynagrodzenie (zasiłek) za brak możliwości świadczenia pracy z powodu choroby lub innych podobnych przyczyn;
  • braku zastosowania przepisów ograniczających odpowiedzialność za wyrządzoną przez OF Spółce szkodę (w zakresie realizacji Umowy o Świadczenie Usług, OF odpowiada bowiem względem Spółki zgodnie z zasadami odpowiedzialności określonymi w obowiązujących przepisach Kodeksu cywilnego, tj. co do zasady na zasadzie ryzyka. Odpowiedzialności OF względem Spółki za jego działania/przyczyny leżące po jego stronie nie ogranicza przy tym postanowienie, że Spółka jest odpowiedzialna za szkody wyrządzone osobom trzecim, w przypadku gdy powstały one z przyczyny leżącej po stronie Spółki). Stosunek pracy charakteryzuje się zaś tym, że odpowiedzialność pracownika jest uregulowana przepisami szczególnymi i co do zasady istotnie ograniczona;
  • wprowadzeniu w Umowie o Świadczenie Usług co do zasady nieodpowiadających stosunkowi pracy postanowień umownych (m.in. w zakresie prawa zamówienia przez Spółkę wykonania przez OF dodatkowych usług za dodatkowym wynagrodzeniem oraz możliwości świadczenia Usług przy pomocy pracowników lub współpracowników OF);
  • braku zastrzeżenia w Umowie o Świadczenie Usług stosowania przepisów Kodeksu Pracy.
 3. Świadczenie Usług nie stanowi również działalności wykonywanej osobiście, z której przychody są wymienione w art. 13 updof. Za przychody z działalności wykonywanej osobiście uznaje się m.in.:
  1. przychody uzyskiwane z tytułu wykonywania usług na podstawie umowy zlecenia albo umowy o dzieło, jeżeli są uzyskiwane wyłącznie od osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą lub od osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, jeżeli nie są uzyskiwane na podstawie umów zawieranych w ramach działalności gospodarczej albo nie stanowią przychodów z umów o zarządzanie lub kontraktów menedżerskich (art. 13 pkt 8 updof);
  2. przychody otrzymywane przez osoby należące do składów zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych (art. 13 pkt 7 updof);
  3. przychody z umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze (z wyjątkiem przychodów określonych w art. 13 pkt 7 updof), nawet jeżeli umowy są zawierane w ramach działalności gospodarczej (art. 13 ust. 9 updof).
 4. Umowa o Świadczenie Usług nie stanowi umowy o dzieło lub zlecenia (do Umowy o Świadczenie Usług stosuje się jednak odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego dotyczącego umowy zlecenia). Ponadto Umowa o Świadczenie Usług jest wykonywana w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej prowadzonej przez OF. W związku z powyższym przychody ze świadczenia Usług nie stanowią przychodów, o których mowa w art. 13 pkt 8 updof.
 5. Przychody z tytułu świadczenia Usług nie powinny również zostać zakwalifikowane jako przychody z tytułu czynności członków zarządu (na podstawie art. 13 pkt 7 updof) lub kontrakt o zarządzanie/umowy menedżerskie (art. 13 pkt 9 updof). Przedmiotem Umowy o Świadczenie Usług są bowiem usługi konsultacyjne. Usługi mają charakter wyłącznie doradczy/konsultacyjny, w ramach ich wykonywania OF nie ma prawa wykonywania czynności o charakterze menadżerskim lub zarządczym, w tym w szczególności nie ma prawa do podejmowania decyzji ani zawierania umów wiążących dla Spółki. Ponadto za czynności zarządcze OF, jako Członek Zarządu, otrzymuje odrębne wynagrodzenie.

Brak spełnienia kryteriów z art. 5b updof

 1. Na podstawie art. 5b updof czynności wykonywane przez OF na podstawie Umowy o Świadczenie Usług nie są uznane za pozarolniczą działalność gospodarczą w rozumieniu updof, jeżeli łącznie spełnione są poniższe warunki:
  1. odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat czynności oraz ich wykonywanie ponosiłaby wyłącznie Spółka oraz
  2. usługi OF wykonywane byłyby pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez Spółkę oraz
  3. OF nie ponosiłby ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością.
  Ad i) Na podstawie obowiązujących przepisów prawa (Kodeksu cywilnego) OF ponosi odpowiedzialność wobec Spółki oraz osób trzecich (w przypadku, gdy roszczenia powstają z przyczyn leżących po stronie OF) za rezultat czynności wykonywanych na podstawie Umowy o Świadczenie Usług.
  Zatem pierwsza przesłanka nie jest spełniona, ponieważ odpowiedzialność za rezultat i wykonanie czynności nie ciąży wyłącznie na Spółce.
  Ad ii) Umowa o Świadczenie Usług nie jest wykonywana pod kierownictwem Spółki. Nie ma w niej również postanowień o podległości służbowej OF wobec Spółki. Usługi są świadczone przez OF w czasie i miejscu przez niego ustalonym. Tym samym miejscem wykonywania czynności w ramach Umowy o Świadczenie Usług może być siedziba Spółki, OF czy inne miejsce. Odnosząc się z kolei do czasu świadczenia Usług, Umowa o Świadczenie Usług wskazuje jedynie, że OF jest zobowiązany pozostać w gotowości do świadczenia Usług objętych Umową o Świadczenie Usług i na wezwanie Spółki poświęcić świadczeniu Usług na rzecz Spółki taki czas, jaki będzie niezbędny dla poprawnego wykonania umowy o świadczenie Usług. W Umowie o Świadczenie Usług brak jest innych postanowień co do określonych godzin, w których Usługi mają być wykonywane lub też nakładu godzin, który OF ma spędzić na świadczeniu Usług (z zastrzeżeniem, że w przypadku przekroczenia przez OF w danym miesiącu kalendarzowym limitu 168 godzin na świadczenie na rzecz Spółki lub jej podmiotów zależnych Usług, OF zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym Spółki na piśmie). W związku z powyższym stwierdzić należy, że druga przesłanka również nie jest spełniona.
  Ad iii) W zakresie realizacji Umowy o Świadczenie Usług OF odpowiada względem Spółki zgodnie z zasadami odpowiedzialności określonymi w obowiązujących przepisach Kodeksu cywilnego (art. 471 k.c. i n.), tj. co do zasady na zasadzie ryzyka. OF ponosi ryzyko gospodarcze związane z prowadzoną działalnością gospodarczą. Świadczy o tym m.in. odpowiedzialność OF wobec Spółki za odpowiednie wykonanie Umowy o Świadczenie Usług, ryzyko związane ze ściągnięciem należności z tytułu Wynagrodzenia, możliwość wypowiedzenia Umowy o Świadczenie Usług przez Spółkę, ryzyko związane z zatrudnianiem pracowników oraz angażowaniem współpracowników/podwykonawców, w tym odpowiedzialność za ich czynności jak za własne.

 2. Nie jest zatem spełniona żadna z przesłanek z art. 5b ust. 1 updof, których łączne wypełnienie dyskwalifikuje czynności wykonywane na podstawie Umowy jako czynności wykonywane w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu updof.

Spełnienie kryteriów z art. 9a updof

 1. Stosownie do zapisu art. 9a ust. 1 updof dochody osiągnięte przez podatników ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, są opodatkowane na zasadach określonych w art. 27, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, chyba że podatnicy złożą właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego pisemny wniosek lub oświadczenie o zastosowanie form opodatkowania określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym.
 2. Zgodnie z art. 9a ust. 2 updof podatnicy mogą wybrać sposób opodatkowania dochodów pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c. W tym przypadku obowiązani są do złożenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego do dnia 20 stycznia roku podatkowego (od 01.01.2019 r. termin uległ wydłużeniu do 20 dnia miesiąca następującego po dniu uzyskania pierwszego przychodu w danym roku podatkowym) pisemnego oświadczenia o wyborze tego sposobu opodatkowania, a jeżeli podatnik rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej w trakcie roku, oświadczenie może złożyć na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej. OF złożył prawidłowo oświadczenie o wyborze opodatkowania 19% liniowym podatkiem dochodowym dochodów z prowadzonej przez niego działalności gospodarczej.
 3. Z kolei w myśl art. 9a ust. 3 updof, jeżeli podatnik, który wybrał sposób opodatkowania, o którym mowa w ust. 2, uzyska z działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie lub tytułu prawa do udziału w zysku spółki niemającej osobowości prawnej, przychody ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadających czynnościom, które podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy, podatnik ten traci w roku podatkowym prawo do opodatkowania w sposób określony w art. 30c i jest obowiązany do wpłacenia zaliczek od dochodu osiągniętego od początku roku, obliczonych przy zastosowaniu skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1 oraz odsetek za zwłokę od zaległości z tytułu tych zaliczek.
 4. W ocenie OF literalna wykładnia art. 9a ust. 3 updof wskazuje, że wyłączenie stosowania 19% stawki liniowej do opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej w bieżącym roku podatkowym będzie miało zastosowanie tylko w sytuacji, gdy OF wykonuje takie same czynności na podstawie Umowy o Świadczenie Usług, które wykonał lub wykonuje w roku bieżącym na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy (o którym mowa w art. 9a ust. 3 updof). Wyżej wymienione wyłączenie nie będzie miało zastosowania w przypadku OF, ponieważ jak zostało opisane w stanie faktycznym/opisie zdarzenia przyszłego, OF nie ma i nigdy nie miał zawartej ze Spółką umowy o pracę.
 5. Prawidłowość powyższej kwalifikacji podatkowej potwierdzają interpretacje Ministra Finansów i Dyrektora KIS, którzy przychylają się do stanowiska wnioskodawców, że mają oni prawo do zastosowania 19% liniowej stawki pdof, jeżeli świadczą usługi w ramach działalności gospodarczej oraz usługi te nie stanowią działalności wykonywanej osobiście w rozumieniu updof. W stanach faktycznych przedstawianych we wnioskach o interpretację podatnicy często podkreślają, że oprócz usług doradczych pełnią funkcję członka zarządu albo zawierają kontrakt menedżerski, na podstawie którego wykonują czynności zarządcze. Przykładowe interpretacje zaprezentowane są poniżej:

Stanowisko Zainteresowanych w zakresie pytania nr 2.

 1. Zdaniem Wnioskodawcy prawidłowe jest stanowisko, że Spółka nie jest zobowiązana jako płatnik do poboru pdof od Wynagrodzenia wypłacanego OF na podstawie Umowy o Świadczenie Usług.
 2. Co do zasady obowiązkowi podatkowemu podlega podatnik. W ściśle określonych przypadkach zobowiązanym do poboru podatku jest płatnik. Jeden z takich przypadków został uregulowany w art. 31 updof, w którym wskazano, że m.in. osoby prawne są obowiązane jako płatnicy obliczać i pobierać w ciągu roku zaliczki na pdof od osób, które uzyskują od tych zakładów przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez zakłady pracy, a w spółdzielniach pracy – wypłaty z tytułu udziału w nadwyżce bilansowej.
 3. Jak zostało opisane w stanie faktycznym/opisie zdarzenia przyszłego, OF nie ma i nigdy nie miał zawartej ze Spółką umowy o pracę. Ponadto, jak wskazano w pkt g uzasadnienia do pytania Nr 1, nie istnieją przesłanki pozwalające uznać, że między Spółką a OF zachodzi stosunek pracy. Nie występują również inne tytuły wskazane w art. 31 updof, zatem Spółka nie jest zobowiązana na podstawie art. 31 updof jako płatnik do poboru pdof od Wynagrodzenia należnego OF na podstawie Umowy o Świadczenie Usług.
 4. Inny przypadek obligujący płatnika do poboru pdof został uregulowany w art. 41 ust. 1 updof. W świetle tego przepisu m.in. osoba prawna zobowiązana jako płatnik pobierać zaliczki na pdof, stosując do dokonywanego świadczenia, pomniejszonego o miesięczne koszty uzyskania przychodów oraz o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki, najniższą stawkę podatkową. Tytułami zobowiązującymi płatnika do pobrania zaliczki na pdof na podstawie ww. przepisu jest wypłacenie przez niego świadczeń, o których mowa w art. 13 pkt 2 i 4-9 (a więc świadczeń stanowiących dla podatnika przychód z działalności wykonywanej osobiście) oraz art. 18 updof (przychody z praw majątkowych).
 5. Jak wskazano w pkt h-j uzasadnienia do pytania Nr 1, świadczenie Usług nie stanowi działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 13 updof. W szczególności Umowa o Świadczenie Usług nie stanowi umowy o dzieło lub zlecenia oraz jest wykonywana w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej prowadzonej przez OF (art. 13 ust. 8 updof). Przychody z tytułu świadczenia Usług nie powinny również zostać zakwalifikowane jako przychody z tytułu czynności członków zarządu (na podstawie art. 13 pkt 7 updof) lub kontrakt o zarządzanie/umowy menedżerskie (art. 13 pkt 9 updof). Świadczenie Usług nie jest objęte także hipotezą pozostałych punktów z art. 13 updof, a Wynagrodzenie nie stanowi przychodu z praw majątkowych (przeniesienie praw autorskich na Spółkę jest pobocznym elementem świadczenia Usług, a nie ich istotą i z tego tytułu nie przysługuje OF osobne wynagrodzenie). W związku z tym Spółka nie jest zobowiązana na podstawie art. 41 ust. 1 updof jako płatnik do poboru pdof od Wynagrodzenia należnego OF na podstawie Umowy o Świadczenie Usług.
 6. W analizowanym stanie faktycznym/zdarzeniu przyszłym nie mają zastosowania również inne przepisy, które nakazywałyby Spółce pobranie jako płatnik pdof od Wynagrodzenia należnego OF na podstawie Umowy o Świadczenie Usług.
 7. Podsumowując, Spółka nie jest zobowiązana do potrącenia i odprowadzenia zaliczek na pdof z tytułu Wynagrodzenia wypłacanego OF na podstawie Umowy o Świadczenie Usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionych stanów faktycznych oraz zdarzeń przyszłych w zakresie:

 • kwalifikacji Wynagrodzenia należnego na podstawie Umowy o Świadczenie Usług do właściwego źródła przychodów i możliwości jego opodatkowania 19% podatkiem liniowym – jest prawidłowe,
 • obowiązków płatnika z tytułu wypłaty Wynagrodzenia należnego na podstawie Umowy o Świadczenie Usług – jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1509, z późn. zm.): opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie do treści 10 ust. 1 pkt 2 i 3 ww. ustawy: źródłami przychodów są:

 • działalność wykowywana osobiście (pkt 2),
 • pozarolnicza działalność gospodarcza (pkt 3).

W myśl art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych: ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej – oznacza to działalność zarobkową:

 1. wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
 2. polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
 3. polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

– prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Ponadto w myśl art. 5b ust. 1 ww. ustawy: za pozarolniczą działalność gospodarczą nie uznaje się czynności, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

 1. odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat tych czynności oraz ich wykonywanie, z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych, ponosi zlecający wykonanie tych czynności;
 2. są one wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonych przez zlecającego te czynności;
 3. wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością.

Jak wynika z treści art. 5b ust. 1 powoływanej ustawy, niespełnienie któregokolwiek z warunków wymienionych w tym przepisie oznacza, że wykonywane czynności mogą być klasyfikowane na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jako pozarolnicza działalność gospodarcza.

W kontekście działalności gospodarczej należy także zacytować art. 14 ust. 1 omawianej ustawy, zgodnie z którym: za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Stosownie do art. 13 pkt 7 i pkt 9 tej ustawy: za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, uważa się:

 • pkt 7 – przychody otrzymywane przez osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych,
 • pkt 9 – przychody uzyskane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, w tym przychody z tego rodzaju umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej – z wyjątkiem przychodów, o których mowa w pkt 7.

Należy zauważyć, że wyodrębnienie w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych w katalogu przychodów z działalności wykonywanej osobiście przychodów z umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze – przy jednoczesnym zdefiniowaniu na użytek tej ustawy pojęcia pozarolniczej działalności gospodarczej – nie pozostawia wątpliwości, że źródłem tych przychodów nie jest pozarolnicza działalność gospodarcza, lecz zawsze działalność wykonywana osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Tym samym przychody uzyskane z tytułu tego rodzaju umów stanowią przychody z działalności wykonywanej osobiście, nawet jeżeli umowy te zawierane są w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej. Czynności zarządcze dotyczą określonej osoby, tym samym mogą być dokonywane bezpośrednio przez tę osobę. Jednocześnie, z uwagi na fakt, że w przypadku zawarcia umowy powierzającej zarząd przedsiębiorstwem występuje duża dowolność nazewnictwa, przepis art. 13 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dotyczy nie tylko przychodów uzyskanych na podstawie umów o zarządzanie, kontraktu menedżerskiego, lecz wszelkich umów o podobnym charakterze, z których wynika, że podatnikowi, w drodze umowy cywilnoprawnej, zostało zlecone sprawowanie zarządu przedsiębiorstwem, spółką czy instytucją.

Istotą kontraktu menedżerskiego, czy umów o zarządzanie przedsiębiorstwem lub umów o podobnym charakterze, zawieranych między przedsiębiorcą zlecającym zarząd a samodzielnym podmiotem – zarządcą jest zarządzanie przez ten ostatni podmiot tymże (cudzym) przedsiębiorstwem, na rzecz i w interesie przedsiębiorcy, na jego rachunek i ryzyko.

W tym miejscu należy również wskazać, że przychody członka zarządu spółki w przypadku zawarcia umowy o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktu menedżerskiego lub umowy o podobnym charakterze stanowią przychody zaliczone do źródła określonego w art. 13 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (stanowi o tym „wyłączenie” określone w art. 13 pkt 9 ustawy).

Z przedstawionego we wniosku opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca pełni z mocy powołania funkcję Członka Zarządu Spółki Akcyjnej od 2 listopada 2015 r. Wnioskodawcy z tytułu pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki przysługuje określone uchwałą Rady Nadzorczej Spółki wynagrodzenie oraz świadczenia dodatkowe na zasadach wynikających z obowiązującej polityki Spółki w tym zakresie. W ramach funkcji Członka Zarządu Spółki Wnioskodawca jest obowiązany i uprawniony do prowadzenia, wraz z pozostałymi członkami Zarządu Spółki, spraw Spółki oraz jej reprezentowania. Podejmowane przez Członka Zarządu czynności mają charakter zarządczy. Wnioskodawca nie ma i nigdy nie miał zawartej ze Spółką umowy o pracę. Ponadto Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą od 01.10.2003 r. na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. W ramach tej działalności Wnioskodawca świadczył i będzie świadczyć na rzecz Spółki usługi doradczo-konsultacyjne na podstawie umowy o świadczenie usług. Obowiązującą umowę o świadczenie usług doradczo-konsultacyjnych Wnioskodawca zawarł ze Spółką ze skutkiem od 01.01.2018 r. (dalej: Umowa o Świadczenie Usług). W skład usług wykonywanych na podstawie Umowy o Świadczenie Usług wchodzi w szczególności: doradztwo w procesie opracowania i uaktualniania strategii oraz modelu biznesowego funkcjonowania Spółki w zakresie e-commerce; monitorowanie poziomu sprzedaży Spółki w zakresie e-commerce realizowanej przez witryny internetowe oraz rekomendowanie rozwiązań dotyczących zwiększenia jej efektywności; konsultacje w zakresie kampanii marketingowych i sprzedażowych e-commerce prowadzonych z wykorzystaniem witryn internetowych; rekomendacje dotyczące procesu realizacji zamówień składanych przez konsumentów za pośrednictwem witryn internetowych; doradztwo dotyczące relacji z konsumentami, w tym w zakresie procesów obsługi klienta, reklamacyjnych, przetwarzania danych osobowych, badania satysfakcji klienta (dalej łącznie jako: Usługi). Ww. Usługi nie wchodzą w zakres obowiązków Członka Zarządu Spółki. W szczególności Wnioskodawca w ramach świadczonych Usług nie ma i nie będzie mieć prawa do podejmowania decyzji ani zawierania umów wiążących dla Spółki. Zatem nie ma i nie będzie mieć prawa do wyrażania oświadczeń woli w imieniu i na rzecz Spółki. Strony w Umowie o Świadczenie Usług postanowiły, że Usługi mają charakter wyłącznie doradczo-konsultacyjny i w ramach ich wykonywania Wnioskodawca nie ma prawa wykonywania czynności o charakterze menadżerskim lub zarządczym, w tym w szczególności nie ma prawa do podejmowania decyzji ani zawierania umów wiążących dla Spółki. Zgodnie z Umową o Świadczenie Usług OF świadczy Usługi w czasie i miejscu przez siebie ustalonym, chyba że konieczność wykonania danej Usługi w określonym miejscu będzie wynikała z jej charakteru. Na podstawie obowiązujących przepisów prawa (Kodeksu cywilnego) Wnioskodawca ponosi odpowiedzialność wobec Spółki oraz osób trzecich za rezultat czynności wykonywanych na podstawie Umowy o Świadczenie Usług. Zgodnie z Umową o Świadczenie Usług Wnioskodawca ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich w przypadku, gdy zgłaszają one wymagane roszczenia wobec Spółki związane z realizacją Umowy o Świadczenie Usług, a roszczenia te powstają z przyczyn leżących po stronie Wnioskodawcy. W przypadku natomiast, gdy ww. roszczenia powstają z przyczyn leżących po stronie Spółki, to Spółka jest podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym w zakresie realizacji Umowy o Świadczenie Usług. Z tytułu świadczonych Usług Wnioskodawcy przysługuje wynagrodzenie godzinowe za każdą godzinę poświęconą na faktyczne świadczenie Usług (przez Wnioskodawcę lub podmioty trzecie, którymi się posługuje), w danym okresie rozliczeniowym (tj. w danym miesiącu kalendarzowym).

Mając zatem na uwadze informacje przestawione we wniosku oraz przytoczone powyżej przepisy prawa, należy stwierdzić, że Umowa o Świadczenie Usług, którą Wnioskodawca zawarł ze Spółką, dotyczy usług o charakterze doradczym i konsultacyjnym. Natomiast nie obejmuje ona czynności dotyczących zarządzania Spółką lub czynności o podobnym charakterze. Charakter wykonywanych czynności wskazuje także, że nie zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 5b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dlatego też przychody uzyskiwane przez Wnioskodawcę ze świadczenia tych usług można uznać za przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, a więc przychody ze źródła przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 tej ustawy.

Tym samym Wnioskodawca, świadcząc w ramach prowadzonej działalności gospodarczej na rzecz Spółki usługi na podstawie Umowy o Świadczenie Usług, której zakres wskazany został w opisie sprawy niniejszego wniosku, jest uprawniony do kwalifikowania przychodu uzyskanego z tego tytułu jako mającego źródło w pozarolniczej działalności gospodarczej, zgodnie z przepisami art. 5b ust. 1 w zw. z art. 10 ust. 1 pkt 3 oraz art. 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W złożonym wniosku Wnioskodawca wskazał, że prawidłowo złożył oświadczenie o wyborze opodatkowania dochodów z prowadzonej przez niego działalności gospodarczej 19% podatkiem liniowym zgodnie z art. 9a ust. 2 powoływanej ustawy. Organ zauważa, że wskazany przepis ulegał zmianom.

I tak, zgodnie z art. 9a ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2019 r.: podatnicy mogą wybrać sposób opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c. W tym przypadku są obowiązani do złożenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego pisemnego oświadczenia o wyborze tego sposobu opodatkowania do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym został osiągnięty pierwszy przychód z tego tytułu w roku podatkowym, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód został osiągnięty w grudniu tego roku podatkowego.

Przy czym zgodnie z art. 9a ust. 2c ww. ustawy: oświadczenie oraz zawiadomienie, o których mowa w ust. 2-2b, podatnicy mogą złożyć na podstawie przepisów ustawy o CEIDG.

Przepis art. 9a ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (we wcześniejszym brzmieniu) dopuszczał też możliwość złożenia oświadczenia o wyborze opodatkowania 19% podatkiem liniowym na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej.

Zgodnie z art. 30c ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych: podatek dochodowy od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej uzyskanych przez podatników, o których mowa w art. 9a ust. 2 lub 7, z zastrzeżeniem art. 29 i art. 30, wynosi 19% podstawy obliczenia podatku.

Reasumując – wynagrodzenie należne Wnioskodawcy na podstawie Umowy o Świadczenie Usług należy kwalifikować jako przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i Wnioskodawca ma prawo do opodatkowania dochodu z tej działalności 19% liniowym podatkiem dochodowym od osób fizycznych, o którym mowa w art. 30c ust. 1 tej ustawy.

Przechodząc do obowiązków płatnika, należy wskazać, że w myśl art. 44 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych: podatnicy osiągający dochody z działalności gospodarczej, o której mowa w art. 14, są obowiązani bez wezwania wpłacać w ciągu roku podatkowego zaliczki na podatek dochodowy według zasad określonych w ust. 3, z zastrzeżeniem ust. 3f-3h.

W związku z powyższym w przypadku, gdy uzyskiwany przychód stanowi przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 oraz art. 14, na podmiocie dokonującym wypłaty wynagrodzenia nie spoczywają obowiązki obliczenia, poboru i wpłaty na konto urzędu skarbowego zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Wobec powyższego w związku z zakwalifikowaniem przychodu z Umowy o Świadczenie Usług o charakterze doradczym i konsultacyjnym zawartej ze Spółką przez Wnioskodawcę w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej do źródła pozarolnicza działalność gospodarcza, określonego w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, Spółka nie jest zobowiązana do pełnienia funkcji płatnika i pobierania zaliczek na poczet podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu wypłaty wynagrodzenia na podstawie ww. Umowy.

Reasumując – Spółka nie jest zobowiązana jako płatnik do poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od Wynagrodzenia wypłacanego Wnioskodawcy na podstawie Umowy o Świadczenie Usług.

Odnosząc się do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji Organ informuje, że zostały one wydane w indywidualnych sprawach i nie mają zastosowania ani konsekwencji wiążących w odniesieniu do żadnego innego zaistniałego stanu faktycznego czy też zdarzenia przyszłego.

Końcowo Organ wskazuje, że wniosek w części dot. podatku od towarów i usług podlega odrębnemu rozstrzygnięciu.

Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;
 3. z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych (art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej).

Powyższe unormowania należy odczytywać łącznie z przepisami art. 33 ustawy z 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2193, z późn. zm.), wprowadzającymi regulacje intertemporalne.

Interpretacja dotyczy:

 • zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia;
 • zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Zainteresowanemu będącemu stroną postępowania (art. 14r § 2 Ordynacji podatkowej) przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2018 r., poz. 1302, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.


doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj