Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej
0115-KDIT1-1.4012.235.2019.1.DM
z 21 maja 2019 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA


Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800 ze zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy – przedstawione we wniosku z dnia 5 kwietnia 2019 r. (data wpływu 10 kwietnia 2019 r.), uzupełnionym w dniu 7 maja 2019 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących świadczenia przez komplementariusza usług zarządzania Spółką – jest prawidłowe.


UZASADNIENIE


W dniu 10 kwietnia 2019 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek uzupełniony w dniu 7 maja 2019 r. o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących świadczenia przez komplementariusza usług zarządzania Spółką.


We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe.


Wnioskodawca jest spółką osobową prawa handlowego nieposiadającą osobowości prawnej, prowadzącą działalność w formie prawnej spółki komandytowo-akcyjnej.


Przedmiot działalności gospodarczej Spółki stanowi zgodnie ze statutem:


46.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju,

47.7 Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,

47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach,

47.78.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach tj. produktów innych niż żywnościowe, gdzie indziej niesklasyfikowaną,

47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,

53.20.Z Pozostała działalność pocztowa i kurierska,

61.90.Z Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji,

64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne,

64.20.Z Działalność holdingów finansowych,

64.91.Z Leasing finansowy,

64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów,

64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,

66.11.Z Zarządzanie rynkami finansowymi,

66.12.Z Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych,

66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,

66.21.Z Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat,

66.22.Z Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych,

66.29.Z Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne.


Wspólnikiem Spółki pełniącym rolę jej komplementariusza, tj. wspólnika ponoszącego nieograniczoną odpowiedzialność za zobowiązania spółki, jest spółka T Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: Komplementariusz).

Na mocy przepisów Ustawy z dnia 15 września 2000 r., Kodeks spółek handlowych (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 1577 ze zm., dalej: KSH) komplementariusz w spółce komandytowo-akcyjnej ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw Spółki oraz jest wspólnikiem reprezentującym Spółkę na zewnątrz – art. 137 § 1, art. 140 § 1 i art. 141 KSH.

Zgodnie z § 6 statutu Spółki, z uwagi na fakt, że Komplementariuszowi zostało przyznane wynagrodzenie za sprawowanie zarządu, wyłączone zostało zastosowanie do Komplementariusza przepisu art. 147 § 2 KSH. Prawo Komplementariusza do pobierania wynagrodzenia z tytułu podejmowania czynności o których mowa w art. 137 § 1 i art. 140 KSH, tj. prowadzenia spraw spółki oraz reprezentowania jej na zewnątrz, wynika z treści uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, która to uchwała określa jednocześnie wysokość zryczałtowanego wynagrodzenia przysługującego Komplementariuszowi z tego tytułu.

Ponadto, Spółka zawarła z Komplementariuszem umowę, o świadczenie usług zarządczych, obejmujących stałe prowadzenie spraw Spółki, zarządzanie jej strukturami i majątkiem oraz reprezentowanie Spółki na zewnątrz, tj. w zakresie czynności określonych w art. art. 137 § 1 i art. 140 KSH.


Obowiązki Komplementariusza określone we wskazanej umowie o świadczenie usług zarządczych obejmują w szczególności:


 • prowadzenie bieżących spraw Spółki, w tym kierowanie i nadzorowanie pracy wszystkich działów Wnioskodawcy, realizowanie zadań i celów określonych przez Radę Nadzorczą oraz i Walne Zgromadzenie akcjonariuszy;
 • reprezentowanie Spółki na zewnątrz, w tym poprzez wyznaczone do tego osoby, udzielanie i cofanie pełnomocnictw;
 • zaciąganie zobowiązań i rozporządzanie prawami w imieniu Spółki i na jej rachunek, z uwzględnieniem przepisów kodeksu spółek handlowych, postanowień Statutu, uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, założeń strategicznych oraz innych wytycznych formułowanych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w ustalonych formach;
 • racjonalne gospodarowanie majątkiem i środkami pieniężnymi Spółki;
 • udzielanie w imieniu Spółki gwarancji, poręczeń i wystawianie weksli;
 • zgłaszanie Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy i Radzie Nadzorczej Spółki wniosków i propozycji rozwiązań, które mogą mieć wpływ na właściwy rozwój przedsiębiorstwa;
 • prowadzenie polityki inwestycyjnej Spółki oraz opracowanie, przygotowanie i realizowanie rocznych i wieloletnich planów Spółki komandytowo-akcyjnej;
 • organizacja Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy Spółki;
 • opracowywanie regulaminu Zarządu, regulaminu wynagrodzenia, regulaminu pracy i regulaminu świadczeń socjalnych;
 • wykonywanie w imieniu i na rachunek Spółki innych czynności, do których wykonywania Spółka komandytowo-akcyjna zobowiązana jest z mocy prawa, w szczególności ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o krajowym rejestrze handlowym, ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości;
 • sporządzanie pism urzędowych innych dokumentów kierowanych przez Spółkę,


tj. odpowiadają co do istoty obowiązkom komplementariusza w zakresie prowadzenia spraw spółki oraz reprezentowania jej na zewnątrz wynikającym z przepisów art. 137 § 1 i art. 140 KSH.


Umowa określa szczegółowo zasady realizacji przedmiotu umowy, tj. stałego prowadzenia spraw Spółki, zarządzania jej strukturami i majątkiem oraz reprezentowania Spółki, obowiązki stron związane z zachowaniem poufności, zasady ponoszenia odpowiedzialności za wykonywanie Umowy, jak również okres obowiązywania i zasady rozwiązania Umowy i inne postanowienia formalne i porządkowe.


Umowa o świadczenie usług zarządczych przewiduje, że z tytułu realizacji przedmiotu umowy, Komplementariuszowi przysługuje:


 • wynagrodzenie miesięczne ryczałtowe, określone uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki (opisaną wcześniej), podjętą przez Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie przepisów KSH i statutu Spółki;
 • roczne wynagrodzenie w wysokości stanowiącej iloczyn określonego wskaźnika % oraz kwoty wypracowanego przez Spółkę zysku ze sprzedaży wykazanego w rachunku zysku i strat w każdym roku obrotowym.


Ponadto Komplementariuszowi przysługuje od Spółki prawo do uzyskania zwrotu niektórych kosztów poniesionych przy wykonywaniu czynności określonych w Umowie, w szczególności opinii, wycen, analiz, interpretacji itp. na podstawie odrębnej faktury VAT.

Spółka oraz Komplementariusz są podmiotami krajowymi, pomiędzy którymi w trakcie roku podatkowego 2018 występowały powiązania, o których mowa w art. 11 ust. 1 i nast. ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu obowiązującym w roku 2018 oraz pomiędzy którymi występują obecnie powiązania, o których mowa w art. 11a ust. 1 pkt 4 tej samej ustawy w brzmieniu obowiązującym w roku podatkowym 2019.

Spółka oraz Komplementariusz są czynnymi podatnikami zarejestrowanymi dla potrzeb podatku od towarów i usług.

Kwota należnego Komplementariuszowi wynagrodzenia za zarządzanie wykazywana jest w wystawianych przez tego Komplementariusza fakturach VAT, jako sprzedaż podlegająca opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług wg stawki podstawowej VAT, tj. 23%, z kwotą podatku należnego i jest płatna przez Spółkę na rzecz Komplementariusza w pełnej kwocie zafakturowanej należności, obejmującej podatek od towarów i usług, w terminach określonych w treści otrzymanej faktury. Powyższe dotyczy zarówno wynagrodzenia ryczałtowego, w wysokości określonej uchwałą Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, jak i wynagrodzenia dodatkowego, wynikającego z postanowień Umowy o świadczenie usług zarządczych zawartej przez Spółkę z Komplementariuszem.

W uzupełnieniu wniosku wskazano, że Spółka oraz Komplementariusz są czynnymi podatnikami zarejestrowanymi dla potrzeb podatku od towarów i usług.

Spółka prowadząc działalność gospodarczą w zakresie przedmiotów działalności określonych w jej statucie (wskazanych wyżej we wniosku), świadczy zarówno usługi podlegające zwolnieniu od podatku od towarów i usług – usługi pośrednictwa finansowego, w szczególności usługi o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 38 Ustawy VAT, jak i dokonuje czynności dostawy towarów i świadczenia usług, które podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług z zastosowaniem podstawowej stawki VAT. W związku z powyższym, w odniesieniu do wydatków na nabycie towarów i usług, w odniesieniu do których nie jest możliwe wyodrębnienie całości lub części kwot podatku naliczonego związanych z czynnościami, w stosunku do których Spółce przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, do których to usług zaliczają się nabywane od Komplementariusza usługi związane z prowadzeniem spraw Spółki oraz reprezentowaniem jej na zewnątrz, Spółka dokonuje odliczenia kwot podatku naliczonego z zastosowaniem proporcji odliczenia, określonej stosownie do art. 90 ust. 1-3 nast. Ustawy VAT.


W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.


Czy Spółce przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę naliczonego podatku od towarów i usług wynikającego z faktur dotyczących świadczenia przez Komplementariusza usług zarządzania Spółką?


Zdaniem Wnioskodawcy, w opisanym stanie faktycznym w zakresie w jakim nabywane od Komplementariusza usługi związane z prowadzeniem spraw Spółki oraz reprezentowaniem jej na zewnątrz są związane z działalnością gospodarczą Spółki, której wykonywanie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia naliczonego podatku od towarów i usług wynikającego z faktur dotyczących wynagrodzenia wypłacanego przez Spółkę na rzecz Komplementariusza za prowadzenie spraw Spółki oraz reprezentowanie jej na zewnątrz określonego w uchwale Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki oraz w Umowie.

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy.

W myśl art. 5 ust. 1 pkt 1 Ustawy VAT opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Na mocy art. 8 ust. 1 Ustawy VAT przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

Stosownie do treści art. 86 ust. 1 Ustawy VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W art. 86 ust. 2 Ustawy VAT, ustawodawca określił, iż kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikająca z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów lub usług, przy czym stosownie do art. 88 ust. 3a pkt 2 Ustawy VAT nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Odnosząc się do treści przytoczonych powyżej przepisów stwierdzić należy, że podatnik może dokonać odliczenia kwoty podatku naliczonego od należnego, gdy odliczenie jest dokonywane przez podatnika VAT oraz w przypadku, gdy towary i usługi, w związku ze świadczeniem których podatek VAT został naliczony, są związane z czynnościami podlegającymi opodatkowaniu.


Wnioskodawca wskazał, że zgodnie z ugruntowana linią orzeczniczą sądów administracyjnych, w tym Naczelnego Sądu Administracyjnego, odpłatne wykonywanie przez komplementariusza spółki komandytowej lub spółki komandytowo-akcyjnej czynności w zakresie prowadzenia spraw Spółki oraz reprezentowanie jej na zewnątrz, stanowi świadczenie usług podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług:


 • w Wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 6 marca 2015 r., Sygn. I FSK 170/14 stwierdzono: „jeżeli komplementariusz na podstawie umowy spółki otrzymuje wynagrodzenie za prowadzenie spraw spółki komandytowej lub komandytowo-akcyjnej, a zatem obie strony umowy łączy stosunek nie tylko wynikający z przepisów k.s.h. lecz także z treści umowy, to istnieje ścisły związek pomiędzy wykonywanymi przez spółkę usługami, a otrzymywanym przez komplementariusza wynagrodzeniem. Czynności polegające na prowadzeniu spraw spółki komandytowej lub komandytowo-akcyjnej przez jej komplementariusza będącego spółką kapitałową, wykonywane za wynagrodzeniem, są usługami w rozumieniu art. 8 u.p.t.u., wykonywanymi przez podatnika prowadzącego samodzielnie działalność gospodarczą, a w konsekwencji podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług”;
 • w Wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 3 czerwca 2014 r., Sygn. I FSK 876/13, potwierdzono, iż „kwota, którą komplementariusz pobiera za prowadzenie spraw spółki komandytowo-akcyjnej i jej reprezentowanie, jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług. Czynności polegające na prowadzeniu spraw i reprezentowaniu spółki komandytowo-akcyjnej przez jej komplementariusza będącego spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, wykonywane za wynagrodzeniem, są usługami w rozumieniu art. 8 VATU, wykonywanymi przez podatnika prowadzącego samodzielnie działalność gospodarczą, a w konsekwencji podlegają opodatkowaniu tym podatkiem”;
 • w Interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 2 lipca 2015 r., sygn. IPPP1/4512-619/15-2/BS, stwierdzono: „(...) czynności polegające na prowadzeniu spraw spółki komandytowej przez jej Komplementariusza, wykonywane za wynagrodzeniem, będą usługami w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy, świadczonymi przez podatnika prowadzącego samodzielnie działalność gospodarczą i będą podlegały opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z zastosowaniem stawki podatku w wysokości 23%. Skoro zatem w niniejszej sprawie czynność prowadzenia spraw i reprezentacji Spółki wykonywane przez Komplementariusza, za które przysługuje wynagrodzenie stanowi czynność opodatkowaną podatkiem od towarów i usług, a ponadto wydatek ten jest związany z działalnością gospodarczą opodatkowaną, którą prowadzi Wnioskodawca (Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku VAT) to Wnioskodawcy, na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy, przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturach potwierdzających nabycie ww. usług”;
 • w Interpretacji indywidulanej Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 10 kwietnia 2014 r., sygn. ITPP1/443-69/14/DM, organ w uzasadnieniu podkreślił że: „(...) czynności polegające na prowadzeniu spraw spółki komandytowej przez jej komplementariusza (spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością), stanowią usługi w rozumieniu art. 8 ustawy o podatku od towarów i usług, wykonywane przez podatnika prowadzącego samodzielnie działalność gospodarczą, a w konsekwencji podlegają opodatkowaniu tym podatkiem. Zatem w opisanym stanie faktycznym i zdarzeniu przyszłym, wynagrodzenie wypłacane komplementariuszowi spółki komandytowej na podstawie stosownej uchwały wspólników, stanowi/będzie stanowić wynagrodzenie za świadczenie usług, podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na zasadach ogólnych. Uwzględniając powyższe wskazać należy, że na zasadach określonych w ustawie o podatku od towarów i usług, Spółce przysługuje/przysługiwać będzie prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z otrzymanych od komplementariusza faktur, w zakresie w jakim nabycia związane są/będą ze sprzedażą opodatkowaną, pod warunkiem, że nie wystąpią inne ograniczenia zawarte w art. 88 ustawy o podatku od towarów i usług”.


Dokonując analizy powyższych orzeczeń Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz interpretacji indywidualnych Dyrektorów Izb Skarbowych, należy stwierdzić, że wykonywanie przez Komplementariusza czynności polegających na prowadzeniu spraw Spółki oraz reprezentowaniu jej na zewnątrz, za wynagrodzeniem przyznanym Komplementariuszowi na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy lub Umowy, stanowi odpłatne świadczenie usług na gruncie art. 8 ust. 1 Ustawy VAT, podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

W konsekwencji Wnioskodawcy, w zakresie w jakim nabywane od Komplementariusza usługi związane z prowadzeniem spraw Spółki oraz reprezentowaniem jej na zewnątrz są związane z działalnością gospodarczą Spółki, której wykonywanie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, Wnioskodawcy, stosownie do art. 86 ust. 1 Ustawy VAT przysługuje prawo do odliczenia naliczonego podatku od towarów i usług wynikającego z faktur dotyczących wynagrodzenia wypłacanego przez Spółkę na rzecz Komplementariusza za prowadzenie spraw Spółki oraz reprezentowanie jej na zewnątrz określonego w uchwale Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki oraz w Umowie.

W uzupełnieniu wniosku wskazano, że zdaniem Wnioskodawcy w opisanym stanie faktycznym w zakresie w jakim nabywane od Komplementariusza usługi związane z prowadzeniem spraw Spółki oraz reprezentowaniem jej na zewnątrz są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT, Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia naliczonego podatku od towarów i usług wynikającego z faktur dotyczących wynagrodzenia wypłacanego przez Spółkę na rzecz Komplementariusza za prowadzenie spraw Spółki oraz reprezentowanie jej na zewnątrz określonego w uchwale Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki oraz w Umowie, na zasadach i w wysokości określonej stosownie do przepisów art. 86 ust. 1 i nast. Ustawy VAT, z uwzględnieniem proporcji odliczenia określonej zgodnie z art. 90 ust. 1-3 i nast. Ustawy VAT.


W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.


Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Końcowo należy zauważyć, że wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania). Inne kwestie przedstawione we wniosku, dotyczące zwolnienia bądź opodatkowania stawką podstawową świadczonych czynności, które nie zostały objęte pytaniem nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Wskazać należy, że niniejsza interpretacja została wydana na podstawie przedstawionego we wniosku opisu sprawy, co oznacza, że w przypadku, gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź celno-skarbowej zostanie określony odmienny stan faktyczny, to interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.


Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:


 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;
 3. z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.


Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych (art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej).

Powyższe unormowania należy odczytywać łącznie z przepisami art. 33 ustawy z 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2193), wprowadzającymi regulacje intertemporalne.


Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia, a w przypadku zdarzenia przyszłego – stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona interpretacja traci swoją aktualność.


Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2018 r., poz. 1302, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.


Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.


doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj