Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej
IBPP1/4512-661/15-1/MGO
z 16 maja 2019 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800 z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej po ponownym rozpatrzeniu sprawy w związku z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z 21 czerwca 2016 r. sygn. akt III SA/Gl 232/16 (data wpływu prawomocnego orzeczenia 19 lutego 2019 r.) oraz wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z 15 listopada 2018 r. sygn. akt I FSK 1947/16 stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 6 sierpnia 2015 r. (data wpływu 11 sierpnia 2015 r.) uzupełnionym pismem z 3 listopada 2015 r. (data wpływu 4 listopada 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

 • opodatkowania podatkiem VAT dotacji otrzymanej przez Wnioskodawcę od NCBiR na realizację projektu pt.: „X” – jest prawidłowe,
 • zasadności dokumentowania otrzymanego przez Wnioskodawcę od K. wynagrodzenia fakturami VAT – jest prawidłowe,
 • prawa do odliczenia podatku VAT od towarów i usług nabytych w związku z realizacją ww. projektu – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 sierpnia 2015 r. do tut. organu wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem VAT dotacji otrzymanej przez Wnioskodawcę od NCBiR na realizację projektu pt.: „X”, zasadności dokumentowania otrzymanego przez Wnioskodawcę od K. wynagrodzenia fakturami VAT, prawa do odliczenia podatku VAT od towarów i usług nabytych w związku z realizacją ww. projektu.

Wniosek uzupełniono pismem z 3 listopada 2015 r. (data wpływu 4 listopada 2015 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 23 października 2015 r. nr IBPP1/4512-661/15/LSz.

Dotychczasowy przebieg postępowania.

W dniu 19 listopada 2015 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów wydał interpretację indywidualną znak: IBPP1/4512-661/15/LSz, w której uznał za nieprawidłowe stanowisko Wnioskodawcy w zakresie opodatkowania podatkiem VAT dotacji otrzymanej przez Wnioskodawcę od NCBiR. na realizację projektu pt.: „X” oraz uznał za prawidłowe stanowisko Wnioskodawcy w zakresie zasadności dokumentowania otrzymanego przez Wnioskodawcę od K. wynagrodzenia fakturami VAT, prawa do odliczenia podatku VAT od towarów i usług nabytych w związku z realizacją ww. projektu.

Wnioskodawca na interpretację przepisów prawa podatkowego z 19 listopada 2015 r. znak: IBPP1/4512-661/15/LSz wniósł pismem z 7 grudnia 2015 r. wezwanie do usunięcia naruszenia prawa poprzez uznanie, iż prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że dofinansowanie od Narodowego Centrum Badań i Rozwoju nie stanowi dotacji mającej wpływ na cenę w rozumieniu art. 29a ust. 1 ustawy o VAT.

W odpowiedzi na powyższe wezwanie do usunięcia naruszenia prawa Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów pismem z 7 stycznia 2016 r. znak: IBPP1/4512-1-56/15/LSz stwierdził brak podstaw do zmiany ww. indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w części dotyczącej opodatkowania podatkiem VAT dotacji otrzymanej przez Wnioskodawcę od NCBiR na realizację projektu pt.: „X”.

Wnioskodawca na interpretację przepisów prawa podatkowego z 19 listopada 2015 r. znak: IBPP1/4512-661/15/LSz złożył skargę z 9 lutego 2016 r. (data wpływu 11 lutego 2016 r.), w której wniósł o uchylenie zaskarżonej interpretacji.

Wyrokiem z 21 czerwca 2016 r. sygn. akt III SA/Gl 232/16 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach uchylił zaskarżoną interpretację indywidualną z 19 listopada 2015 r. znak: IBPP1/4512-661/15/LSz.

Od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z 21 czerwca 2016 r. sygn. akt III SA/Gl 232/16 Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów złożył skargę kasacyjną z dnia 22 września 2016 r. do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

Wyrokiem z 15 listopada 2018 r. sygn. akt I FSK 1947/16 Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę kasacyjną Organu.

W myśl art. 153 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r., poz. 1302 z późn. zm.) ocena prawna i wskazania co do dalszego postępowania wyrażone w orzeczeniu sądu wiążą w sprawie organy, których działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania było przedmiotem zaskarżenia, a także sądy, chyba że przepisy prawa uległy zmianie.

Wskutek powyższego, wniosek Strony w zakresie opodatkowania podatkiem VAT dotacji otrzymanej przez Wnioskodawcę od NCBiR na realizację projektu pt.: „X”, zasadności dokumentowania otrzymanego przez Wnioskodawcę od K. wynagrodzenia fakturami VAT oraz prawa do odliczenia podatku VAT od towarów i usług nabytych w związku z realizacją ww. projektu wymaga ponownego rozpatrzenia przez tut. Organ.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Instytut (dalej I, Wnioskodawca) jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT. I. jest instytutem badawczym. Przedmiotem podstawowej działalności I. jest prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych, przystosowanie wyników badań do potrzeb praktyki, komercjalizacja i wdrażanie wyników badań w zakresie przeróbki rud, piro i hydrometalurgii, nowych gatunków materiałów i stopów, metalurgii proszków, gospodarki energetycznej, nowych procesów technologicznych.

I. w ramach działalności statutowej wykonuje czynności:

 • opodatkowane podatkiem VAT (faktury sprzedaży za usługi badawczo-rozwojowe, inżynierskie, analiz chemicznych, innych),
 • zwolnione (czynności pomocnicze w postaci sporadycznych pożyczek dla spółek zależnych, oraz czynsz za jedno zakładowe mieszkanie),
 • niepodlegające opodatkowaniu.

Do czynności niepodlegających opodatkowaniu zalicza się projekty (prace) badawczo-rozwojowe, na realizację których I. otrzymuje dotacje z budżetu państwa oraz środki unijne. Z części projektów, w których zakładana jest komercjalizacja wyników badań, I. odlicza w całości lub strukturą podatek VAT. Dotyczy to zwłaszcza projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych realizowanych w ramach programu operacyjnego innowacyjna gospodarka.

I. rozpoczął realizację projektów w ramach przedsięwzięcia C.

Jest to wspólne przedsięwzięcie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) oraz K. Celem tego przedsięwzięcia jest wsparcie opracowania i wdrożenie nowych innowacyjnych technologii, urządzeń, materiałów i wyrobów dla podniesienia konkurencyjności polskiej branży metali nieżelaznych.

Część merytoryczną - badania - przeprowadzi konsorcjum zawiązane w celu realizacji projektów. Rezultaty badań zostaną wdrożone w K.

Liderem konsorcjów jest I., natomiast konsorcjantami są Wyższe Uczelnie, inne Instytuty Badawcze, a w dwu przypadkach również przedsiębiorstwa.

W celu realizacji projektów NCBR i K. zawarł umowy z I. - Liderem konsorcjum. Lider natomiast zawiera umowy z konsorcjantami.

Na realizację projektu – na pokrycie kosztów kwalifikowanych, wykonawcy (Konsorcjum) otrzymają:

 • dofinansowanie z NCBiR. 50% wartości kosztów kwalifikowanych,
 • wynagrodzenie od K. 50% wartości kosztów kwalifikowanych.

Środki pieniężne zarówno od NCBiR jak i K. będą wpływały na rachunek bankowy Lidera (I). Następnie I. będzie przelewał odpowiednie kwoty dla konsorcjantów. Z dofinansowania od NCBiR. Lider rozliczać się będzie za pomocą wniosków o płatność oraz okresowych raportów. I, będzie sporządzał łączne wnioski i raporty na podstawie jednostkowych otrzymanych od konsorcjantów. Podobnie w rozliczeniach z K., który przekaże wynagrodzenie na podstawie łącznej faktury wystawionej przez I. Konsorcjanci będą przekazywali do I. faktury jednostkowe w oparciu o podpisany protokół odbioru zadania/zadań na kwotę zgodną z kwotą rozliczoną przez NCBiR.

Prawa własności zgodnie z zapisami umów zarówno z NCBiR. jak i K., tj. prawa własności intelektualnej do wyników projektu przysługują wykonawcom z jednej strony, a K. z drugiej strony. Udział procentowy K. wynika z wartości kwoty zapłaconego wynagrodzenia w wartości kosztów kwalifikowanych ogółem projektu. Udział wykonawców w prawach majątkowych do wyników projektu jest proporcjonalny do ich finansowego i twórczego udziału w realizacji projektu.

Udział w autorskich prawach majątkowych do utworów zawartych w projekcie lub w jego wynikach przechodzi na K. z chwilą odbioru danego zadania i w odniesieniu do zawartych w jego wynikach utworów. Zamawiający (K.) i wykonawcy mają prawo do wykonania wspólnych praw do projektu i korzystania z jego poszczególnych wyników we własnym zakresie i na potrzeby swojego przedsiębiorstwa, nie będąc zobowiązanymi do przekazywania drugiej stronie udziału w korzyściach uzyskanych z tego tytułu.

Prawo zarządu wspólnymi prawami do projektu będzie powierzone K., który będzie na bieżąco podejmował wszelkie czynności w zakresie zwykłego zarządu wspólnymi prawami do projektu, jak również konsultował z wykonawcą (tu liderem konsorcjum) zamiar podjęcia i zakres czynności przekraczających zwykły zarząd w odniesieniu do wspólnych praw do projektu.

K. będzie udzielał licencji na korzystanie ze wspólnych praw do projektu po zasięgnięciu opinii wykonawcy, jak również może zezwolić wykonawcy na samodzielne licencjonowanie wspólnych praw do projektu na określonych warunkach. Wykonawca na żądanie K. będzie zobowiązany do współpracy z nim w zakresie podejmowania działań technicznych i handlowych związanych z wykonywaniem wspólnych praw do projektu, w tym w szczególności w zakresie komercjalizacji produktów uzyskiwanych w wyniku wdrożenia i stosowania projektu.

W przypadku uzyskania korzyści z tytułu wykonywania wspólnych praw do projektu w zakresie przekraczającym korzystanie z ich przedmiotu we własnym zakresie i na potrzeby swojego przedsiębiorstwa, w tym ze sprzedaży produktów wytworzonych wg rozwiązań zawartych w wynikach projektu albo z tytułu komercjalizowania innych jego wyników lub udzielenia licencji osobom trzecim na wykonywanie praw do projektu w określonym zakresie, każdej ze stron będzie przysługiwał udział w korzyściach uzyskanych z tego tytułu przez drugą stronę, pomniejszonych o nakłady poniesione na ich uzyskanie, stosownie do udziału danej strony we wspólnych prawach do projektu.

Rozliczenia dotyczące osiąganych korzyści następować będą w ciągu 3 miesięcy po zakończeniu każdego roku kalendarzowego.

W uzupełnieniu Wnioskodawca wskazał, że:

1. Nazwa projektu: „X”.

Numer i data zawarcia umowy - umów z NCBiR oraz K.:

Umowa Nr C. zawarta z NCBiR dnia 10 kwietnia 2015 r.

Umowa o wykonanie i finansowanie realizacji projektu pt.: „X” realizowanego w ramach przedsięwzięcia (Programu) „C” zawarta z K. w dniu 3 września 2015 r.

Okres realizacji projektu: 1 kwietnia 2015 r. – 31 marca 2018 r.

2. Na pytanie tut. Organu „Kto jest partnerem w konsorcjum, w którym jest realizowany projekt będący przedmiotem zapytania Wnioskodawcy?”, Wnioskodawca podał, że:

 • Instytut, będący Liderem konsorcjum oraz pozostałych członków konsorcjum:
 • Politechnika 1 ,
 • Politechnika 2 ,
 • Akademia,
 • Politechnika 3 ,
 • Instytut 1,
 • Uniwersytet,
 • Instytut 2,
 • P.S.A.

3. Na pytanie tut. Organu „Kto jest dla konsorcjum (w skład którego wchodzi Wnioskodawca jako Lider), zleceniodawcą, dla którego konsorcjum ma wykonać projekt będący przedmiotem zapytania w ramach przedsięwzięcia, kto z kim podpisał umowę na wykonanie projektu będącego przedmiotem zapytania?”, Wnioskodawca odpowiedział, że wsparcie finansowe dla Konsorcjum udzielane jest przez NCBiR oraz K. w ramach przedsięwzięcia, które jest Wspólnym Przedsięwzięciem Wsparcia Badań Naukowych i Prac Rozwojowych dla Przemysłu realizowanym przez NCBiR oraz K. na podstawie:

 1. Porozumienia w sprawie realizacji Wspólnego Przedsięwzięcia polegającego na wsparciu badań naukowych i prac rozwojowych.
 2. Umowy w sprawie Wspólnego Przedsięwzięcia polegającego na wsparciu badań naukowych oraz prac rozwojowych dla przemysłu ,
 3. art. 5 pkt 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96 poz. 615, z późn. zm.), zwanej dalej „ ustawą o zasadach finansowania nauki”,
 4. art. 29 pkt 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (zwanej dalej „ Ustawą”),
 5. rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowego trybu realizacji zadań Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. Nr 178, poz. 1200),
 6. rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 października 2010 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. z 2013 r., poz. 1514, z późn. zm.)
 7. Statutu K.

Przyznawanie środków finansowych na wykonanie Projektu nastąpiło w drodze decyzji Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, w porozumieniu z Wiceprezesem K. ds. Rozwoju, wydawanej na podstawie listy rankingowej pozytywnie zaopiniowanych Wniosków.

Środki finansowe są przekazywane na podstawie umowy o wykonanie i finansowanie Projektu zawartej między Liderem a Narodowym Centrum Badań i Rozwoju oraz na podstawie umowy o wykonanie projektu zawartej między Liderem a K.

W ramach umowy zawartej między Liderem a NCBiR Lider otrzymuje dofinansowanie, czyli środki finansowe przyznane Konsorcjum przez NCBiR na realizację projektu.

W ramach umowy zawartej pomiędzy Liderem a K. Konsorcjum otrzymuje wynagrodzenie, czyli środki pieniężne należne Konsorcjum od K., płatne po zrealizowaniu przez Konsorcjum poszczególnych etapów projektu lub całego projektu, jeżeli projekt nie został podzielony na zadania, zgodnie z harmonogramem finansowo-rzeczowym Przedsięwzięcia. Konsorcjum może otrzymać również tzw. wynagrodzenie dodatkowe, czyli wynagrodzenie udzielone Konsorcjum przez K. tytułem sfinansowania/współfinansowania wkładu własnego Konsorcjum. Przyznanie wynagrodzenia dodatkowego leży wyłącznie w gestii K. i nie ma wpływu na wysokość wynagrodzenia.

4. Na pytanie tut. Organu „W oparciu o jaką i z kim zawartą umowę zostanie przyznana dotacja z NCBiR na realizację projektu będącego przedmiotem zapytania?”, Wnioskodawca odpowiedział, że umowa Nr C. zawarta z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju dnia 10 kwietnia 2015 r.

5. Umowa konsorcjum została zawarta w dniu 15 września 2014 r. pomiędzy Instytutem, będącym Liderem konsorcjum składającego się z Lidera konsorcjum oraz pozostałych członków konsorcjum:

 • Politechnika 1,
 • Politechnika 2,
 • Akademia,
 • Politechnika 3 ,
 • Instytut 1,
 • Uniwersytet,
 • Instytut 2,
 • P.S.A.

Przedmiotem umowy jest wspólna realizacja na zasadach konsorcjum i w oparciu o umowy podpisane z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju oraz K. Projektu pt.: „X” w ramach II Konkursu Wspólnego Przedsięwzięcia Wsparcia Badań Naukowych i Prac Rozwojowych (zwanym dalej: Projektem), uzgodnionego między Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (zwanym dalej w skrócie NCBiR), a K. (zwanym dalej w skrócie K.).

Realizacja projektu obejmuje:

 1. Opracowanie nowych prekursorów z udziałem renu metodami chemicznymi, hydrometalurgicznymi i metalurgii proszków.
 2. Opracowanie w warunkach laboratoryjnych lub półtechnicznych warunków procesów wytwarzania powłok i warstw zawierających ren wybranymi metodami PVD, CVD, natryskiwaniem cieplnym oraz przetapianiem laserowym i elektronowym.
 3. Adaptację do warunków przemysłowych wybranych, opracowanych w warunkach laboratoryjnych lub półtechnicznych rozwiązań.
 4. Wykonanie warstw/powłok zawierających ren na wytypowanych elementach użytkowych.
 5. Badanie właściwości i charakterystyka opracowanych prekursorów.
 6. Badanie właściwości fizyko-mechanicznych wytworzonych warstw i powłok.
 7. Badanie właściwości użytkowych wyrobów gotowych z naniesionymi warstwami.
 8. Stworzenie bazy wiedzy obejmującej charakterystyki opracowanych rozwiązań.

Do obowiązków Lidera Konsorcjum należy w szczególności:

 • reprezentowanie Partnerów we wszystkich sprawach związanych z wykonaniem projektu,
 • bieżąca koordynacja, podpisanie i złożenie wniosku w imieniu Konsorcjum do NCBiR o wykonanie i finansowanie projektu,
 • zawarcie na rzecz i w imieniu Partnerów Konsorcjum umów z NCBiR i K. o wykonanie
 • i finansowanie projektu,
 • sporządzanie na podstawie danych od Konsorcjantów i dostarczania do NCBiR i K. raportów, sprawozdań oraz informacji określonych w umowach z NCBR i K., w szczególności umożliwiających monitorowanie stopnia osiągania celów projektu w czasie realizacji projektu i ewaluacji projektu 5 lat po jego zakończeniu,
 • dokonywanie zmian w umowach z NCBiR i K. o wykonanie i finansowanie projektu, po uprzednim uzgodnieniu zmian z Partnerami Konsorcjum,
 • pośredniczenie w przekazywaniu Partnerom Konsorcjum środków finansowych z NCBiR oraz K.,
 • monitorowanie spraw związanych z projektem,
 • koordynowanie realizacji Projektu zgodnie z jego harmonogramem.

Do obowiązków Partnerów należy w szczególności:

 • realizacja Projektu zgodnie z postanowieniami umów z NCBiR i K. o wykonanie i finansowanie Projektu oraz załącznikami do nich, tj. harmonogramem, kosztorysem i opisem Projektu oraz zgodnie z wykazem planowanej do zakupienia lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej, przy dochowaniu należytej staranności oraz przy zastosowaniu najlepszych standardów obowiązujących przy realizacji badań przemysłowych oraz prac rozwojowych w danej dziedzinie/dyscyplinie badań naukowych (best pracitces),
 • realizacja Projektu w sposób zapewniający przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności przepisów ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 roku o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. 2010 r., Nr 96 poz. 616, z późn. zm.), ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r. poz. 1620, t.j.) oraz Regulaminu II Konkursu Przedsięwzięcia ,
 • stosowanie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907, j.t. z późn.zm., dalej: „ustawa PZP”) do udzielania zamówień publicznych w ramach Projektu w przypadku, gdy wymóg stosowania tej ustawy wynika z jej przepisów lub z przepisów odrębnych, z zastrzeżeniem § 7 ust. 4-10 umowy z NCBiR o wykonanie i finansowanie Projektu,
 • wydatkowanie środków Projektu z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, efektywności, jawności i przejrzystości oraz dołożenia wszelkich starań w celu uniknięcia konfliktu interesów, rozumianego jako brak bezstronności i obiektywności,
 • finansowanie realizacji Projektu ze środków własnych do czasu otrzymania dofinansowania z NCBiR lub wynagrodzenia z K.,
 • prowadzenie wyodrębnionej dla tego Projektu ewidencji finansowo-księgowej,
 • dostarczanie Liderowi Konsorcjum materiałów niezbędnych do sporządzenia wniosku i umów o wykonanie i finansowanie Projektu, na podstawie pełnomocnictw udzielonych przez Partnerów Konsorcjum,
 • dostarczanie Liderowi Konsorcjum w określonym przez niego terminie sprawozdań finansowych zawierających informacje na temat celowości i prawidłowości wykorzystania przekazywanych środków oraz sprawozdań merytorycznych (raportów oraz sprawozdań) zawierających informacje dotyczące realizacji należących do Partnerów zadań,
 • udzielanie NCBiR i K. oraz upoważnionym przez Centrum podmiotom informacji dotyczących stanu realizacji Projektu i wydatkowania przyznanych środków finansowych, w tym przedłożenie na żądanie NCBiR i K. pełnej specyfikacji wydatków poniesionych ze środków Projektu,
 • niezwłoczne zgłaszanie K. gotowości do odbioru zadań i projektu, uczestniczenie w odbiorach oraz usuwanie w terminie wszelkich stwierdzonych w toku procedury odbioru wad zadań i projektu,
 • w przypadku kontroli NCBiR, K. lub podmiotu przeprowadzającego obowiązkowy audyt Projektu zgodnie z art. 44 Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. Nr 96, poz. 616, z późn. zm.), udostępnienie na żądanie zespołu kontrolującego wszelkich dokumentów, materiałów i informacji niezbędnych do przeprowadzenia kontroli, terminowego udzielania ustnych i pisemnych wyjaśnień w sprawach objętych kontrolą, złożenie w wyznaczonym terminie dodatkowych pisemnych wyjaśnień dotyczących kwestii związanych z przedmiotem kontroli, niezbędnych do sporządzenia wystąpienia pokontrolnego oraz wykonanie zaleceń pokontrolnych, a także udostępnianie niezbędnych urządzeń technicznych i zapewnienie dostępu do Internetu oraz, w miarę możliwości, oddzielnego pomieszczenia z odpowiednim wyposażeniem,
 • rozpowszechnianie wyników Projektu, m.in. za pośrednictwem konferencji technicznych lub naukowych, czasopism naukowych lub technicznych, przy uwzględnieniu ograniczeń wynikających z objęcia ich tajemnicą przedsiębiorstwa lub prawami wyłącznymi, a także z poszanowaniem zasad wykonywania wspólnych praw do projektu wraz z K., mając na względzie szczególne potrzeby jego przedsiębiorstwa oraz z zastrzeżeniem przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1410 t.j.) i ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, j.t. z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503, j.t., z późn. zm.) i przy uwzględnieniu zapisów umowy o wykonanie i finansowanie realizacji Projektu zawartej między Liderem, a K.
 • umieszczanie (i udokumentowanie tego faktu) na materiałach promocyjnych, informacyjnych, szkoleniowych, edukacyjnych i w publikacjach informacji o dofinansowaniu realizacji Projektu przez NCBiR i K. - „Projekt został sfinansowany ze środków NCBiR i K. przyznanych na podstawie decyzji numer.... w II konkursie Przedsięwzięcia” lub odpowiednika w języku obcym,
 • zamieszczanie na aparaturze naukowo-badawczej zakupionej ze środków Projektu oznaczenia - „Aparatura naukowo-badawczą sfinansowana ze środków NCBiR i K…” lub jej odpowiednika w języku obcym,
 • uczestniczenie w okresie realizacji Projektu i w okresie 5 lat po jego zakończeniu w ankietach, wywiadach oraz udostępnianie informacji przydatnych dla ewaluacji wskazanych przez NCBiR.

Zasady rozliczania z NCBiR:

Dofinansowanie NCBiR przekazywane jest całemu Konsorcjum projektu w formie zaliczek wypłacanych w wysokości określonej w harmonogramie płatności, na rachunek bankowy Lidera.

Lider przekazuje Partnerom środki finansowe stanowiące dofinansowanie, zgodnie z kosztorysem projektu i harmonogramem płatności i otrzymanym dofinansowaniem z NCBiR.

Zasady rozliczania z K.:

Zamawiający – K. dokona zapłaty Wynagrodzenia należnego Wnioskodawcy -Konsorcjum, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury powiększonej o podatek od towarów i usług VAT (jeżeli Wnioskodawca jest płatnikiem podatku od towarów i usług VAT) lub rachunku, oraz zatwierdzonego protokołu odbioru danego Zadania lub Projektu, dokumentującego wykonanie danej części prac realizowanych zgodnie z Harmonogramem realizacji Projektu.

Każdy z Partnerów projektu wystawi Liderowi fakturę po wykonaniu prac objętych poszczególnymi zadaniami i projektem oraz po dokonaniu ich odbioru zgodnie z kosztorysem projektu.

Zamawiający dokonuje zapłaty danej części wynagrodzenia należnego Wnioskodawcy -Konsorcjum, na podstawie:

 • prawidłowo wystawionej faktury powiększonej o podatek od towarów i usług VAT (jeżeli Wnioskodawca jest płatnikiem podatku od towarów i usług VAT) lub rachunku,
 • zatwierdzonego protokołu odbioru danego zadania lub projektu, dokumentującego wykonanie danej części prac realizowanych zgodnie z harmonogramem realizacji projektu,
 • oraz w oparciu o stosownie udokumentowaną i przekazaną do K. przez NCBiR informację o jednoczesnym spełnieniu przez Wykonawcę, na gruncie umowy z NCBiR, warunków do wypłaty, odpowiadającej części Wynagrodzenia podlegającej wypłacie, części dofinansowania, zawierającą jednocześnie informację o wysokości kwoty do wypłaty, która odpowiada kwocie wynagrodzenia w należnej wysokości.

Zamawiający – K. dokonuje zapłaty wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy w terminie określonym w umowie z K. Lider konsorcjum będzie wystawiał faktury lub rachunki opiewające na Wynagrodzenie tytułem wykonania całego przedmiotu umowy, po uprzednim dokonaniu stosownych rozliczeń w stosunkach z członkami konsorcjum po stronie Wykonawcy, uprawniających Lidera konsorcjum do rozporządzania przedmiotem umowy zawartej z K. (w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług VAT) jak właściciel.

Zamawiający - K. będzie dokonywał zapłaty wynagrodzenia powiększonego o należny podatek od towarów i usług (o ile obowiązek jego naliczenia będzie ciążył na Wykonawcy) na rzecz Wykonawcy ze swojego rachunku bankowego na rachunek bankowy Lidera konsorcjum po stronie Wykonawcy. Członkom konsorcjum, w przypadku dokonania przez Zamawiającego – K. zapłaty Wynagrodzenia w powyższy sposób, nie przysługuje wobec Zamawiającego – K.roszczenia o zapłatę Wynagrodzenia.

6. Konsorcjum przystąpiło do II konkursu ogłoszonego przez Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach Porozumienia pomiędzy NCBR a K., dotyczącego Wspólnego Przedsięwzięcia o nazwie C. Konkurs został ogłoszony 18 lipca 2014 r. w czterech obszarach tematycznych.

Inicjatorem przystąpienia do konkursu i w konsekwencji do realizacji projektu był Instytut, który zainicjował utworzenie Konsorcjum w składzie:

 • Instytut, będący Liderem konsorcjum oraz pozostałych członków konsorcjum:
 • Politechnika 1 ,
 • Politechnika 2 ,
 • Akademia,
 • Politechnika 3,
 • Instytut 1,
 • Uniwersytet,
 • Instytut 2,
 • P.S.A.

Taki dobór konsorcjantów uwzględniający kompetencje i kwalifikacje merytoryczne konsorcjantów, specjalizację w określonych dziedzinach nauki, doświadczenie oraz umiejętności zawodowe pozwolił na złożenie wniosku w obszarze III.2 „X”.

7. Na pytanie tut. Organu „Jakie konkretnie czynności, zadania wykonują pozostali członkowie konsorcjum w związku z realizacją projektu będącego przedmiotem zapytania? Co konkretnie jest efektem projektu będącego przedmiotem zapytania (w tym np. prawa, licencje, patenty, rezultaty badań), powstałym u każdego z członków konsorcjum w ramach realizowanych zadań?”, Wnioskodawca odpowiedział, że w ramach projektu zaplanowano do realizacji następujące zadania:

Zadanie nr 1:

Opracowanie innowacyjnych prekursorów z udziałem renu do wybranych procesów wytwarzania powłok metodami: PVD, CVD, technik laserowych i elektronowych oraz natryskiwania cieplnego.

Realizatorzy: Instytut, Politechnika, Politechnika, Uniwersytet.

Zadanie nr 2:

Opracowanie warunków procesów wytwarzania powłok i warstw zawierających ren wybranymi metodami.

Realizatorzy: Instytut, Politechnika, Instytut, Instytut, Politechnika, P.

Zadanie nr 3:

Badania właściwości fizycznych, chemicznych i użytkowych oraz ocena mikrostruktury wytworzonych prekursorów oraz warstw i powłok modyfikowanych renem.

Realizatorzy: Instytut, Politechnika, Politechnika, Akademia, Politechnika, Instytut, Uniwersytet, Instytut.

Zadanie nr 4:

Wytwarzanie powłok i warstw modyfikowanych renem na wybranych elementach maszyn i próby eksploatacyjne.

Realizatorzy: Instytut, Politechnika, Politechnika, Instytut, Instytut, P. S.A.

Zadanie nr 5:

Opracowanie bazy wiedzy obejmującej charakterystyki opracowanych materiałów, ich procesów wytwarzania, własności powłok oraz obszarów zastosowań.

Realizatorzy: Instytut, Politechnika, Politechnika, Akademia, Uniwersytet, Instytut, Instytut, Politechnika.

Planowanym efektem projektu będą rozwiązania dotyczące nowych powłok zawierających ren. Opracowywane powłok wymaga:

 • opracowania nowych, niedostępnych obecnie na rynku materiałów powłokotwórczych w postaci proszków i targetów,
 • opracowania nowych parametrów i warunków technologicznych dla założonych w projekcie metod wytwarzania powłok (natryskiwanie cieplne, laserowe, PVD i CVD).

Opracowane w warunkach laboratoryjnych i półtechnicznych rozwiązania przetestowane zostaną w warunkach przemysłowych. Planowane jest wytworzenie nowych powłok w warunkach przemysłowych na wytypowanych elementach użytkowych. Funkcjonalność tych elementów zostanie zweryfikowana w warunkach rzeczywistych lub symulowanych - odpowiadających rzeczywistym.

W wyniku realizacji projektu powstaną nowe materiały powłokotwórcze i powłoki oraz technologie ich wytwarzania.

Przewiduje się, że w wyniku realizacji projektu powstanie 8-12 rozwiązań podlegających ochronie patentowej. Dotyczyć one będą:

 • nowych materiałów powłokotwórczych i technologii ich wytwarzania,
 • nowych technologii nanoszenia powłok/warstw z udziałem renu.

Biorąc pod uwagę specjalizacje Konsorcjantów ich prace będą obejmowały:

 • Instytut - nowe materiały powłokotwórcze i technologie ich wytwarzania (materiały do procesów natryskiwania cieplnego, laserowego, PVD) oraz technologie wytwarzania warstw opartych o proces natryskiwania plazmowego,
 • Uniwersytet - nowe materiały powłokotwórcze i technologie ich wytwarzania (materiały do procesu CVD),
 • Politechnika - nowe materiały powłokotwórcze i technologie ich wytwarzania (materiały do procesu PVD),
 • Akademia - badania otrzymywanych materiałów i powłok,
 • Instytut - technologia obróbki końcowej warstw powstałych w procesach natryskiwania cieplnego,
 • Politechnika - technologie wytwarzania warstwy w oparciu o procesy CVD, PVD i natryskiwania cieplnego,
 • Politechnika - technologie wytwarzania warstwy w oparciu o procesy CVD,
 • Instytut - technologie wytwarzania warstw oparte o procesy PVD,
 • P.S.A. - technologie wytwarzania warstw w warunkach przemysłowych oparta o proces natryskiwania cieplnego i napawanie laserowe.

Opracowane technologie mogą być licencjonowane.

8. Na pytanie tut. Organu „Do czego został zobowiązany Wnioskodawca jako Lider konsorcjum (do świadczenia jakich usług lub dostawy jakich towarów) w zamian za otrzymane wynagrodzenie od K. oraz dotację od NCBiR?”, Wnioskodawca odpowiedział:

 1. Obowiązki wykonawcy zawarte w Umowie Narodowym Centrum Badań i Rozwoju: Wykonawca zobowiązał się:
  • na mocy udzielonego pełnomocnictwa reprezentować Konsorcjum we wszystkich sprawach związanych z wykonaniem Umowy,
  • przekazywać Centrum Wnioski o płatność oraz raporty z realizacji prac,
  • niezwłocznie informować Centrum, w formie pisemnej, o wszystkich zmianach w Umowie konsorcjum,
  • niezwłocznie informować Centrum o zamiarze dokonania takich zmian prawno-organizacyjnych w statusie swoim oraz Współwykonawcy, które mogą mieć bezpośredni wpływ na realizację Projektu,
  • realizować Projekt zgodnie z Opisem Projektu i Kosztorysem Projektu,
  • wnieść zadeklarowany Wkład własny oraz zapewnić jego wniesienie przez Współwykonawców,
  • zastosować wyniki Projektu w działalności gospodarczej, przy uwzględnieniu zapisów umowy o wykonanie i finansowanie realizacji Projektu zawartej między K. a Wykonawcą,
  • zapewnić ciągłość realizacji Projektu,
  • dokonać podziału lub rozpowszechnienia wyników Projektu na warunkach rynkowych i zgodnie z przepisami dotyczącymi pomocy publicznej oraz Umową konsorcjum, przy uwzględnieniu zapisów umowy o wykonanie i finansowanie realizacji Projektu zawartej między K. a Wykonawcą,
  • udzielać NCBR oraz upoważnionym przez NCBR podmiotom informacji dotyczących stanu realizacji Projektu i wydatkowania przyznanych środków finansowych, a także wyników Projektu oraz ich wykorzystania, w trakcie realizacji Projektu oraz przez okres 5 lat po jego zakończeniu,
  • zapewnić prawidłową realizację Projektu przez wszystkich członków Konsorcjum oraz wykonywanie przez nich wszelkich obowiązków, które są niezbędne do realizacji Umowy.
 2. Obowiązki wykonawcy zawarte w Umowie z K.
  Wykonawca zobowiązał się:
  • realizować Projekt zgodnie z postanowieniami Umowy z K., a także zgodnie z Umową z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, przy dochowaniu należytej staranności oraz przy zastosowaniu najwyższych obowiązujących w branży wykonywania Badań przemysłowych oraz Prac rozwojowych tego rodzaju standardów, oraz zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa. Wykonawca oświadcza, że koszty projektu, określone w Kosztorysie Projektu, zapewniają w całości realizację Projektu.
  • dostarczać K. odpisy wszelkich dokumentów przedkładanych Narodowemu Centrum Badań i Rozwoju w wykonaniu Umowy z Centrum, a dotyczących realizacji Projektu. Ponadto, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu, na każde żądanie, również wersje elektroniczne dokumentów opracowywanych w wykonaniu niniejszej Umowy, w tym w szczególności tworzonych w procesie monitorowania realizacji Projektu oraz jego rozliczania.
  • Na żądanie K. zapewnić zawarcie przez autorów Projektu z K. S.A. umowy o nadzór autorski nad wdrożeniem Projektu, wyników Projektu lub jego poszczególnych wyników, zapewniając przy tym wykonywanie tej umowy przez autorów Projektu.
  • umożliwić K. kontroli realizacji Projektu oraz udostępniania na jego żądanie wszelkich posiadanych danych i informacji dotyczących Projektu oraz umożliwić K. uczestnictwo we wszystkich czynnościach kontroli realizacji Projektu.
  • do przechowywania, w sposób gwarantujący należyte bezpieczeństwo, wszelkich danych związanych z realizacją Projektu, w szczególności dokumentacji technicznej dotyczącej prowadzonych Badań przemysłowych oraz Prac rozwojowych, przez okres co najmniej trwania ochrony rozwiązań zawartych w wynikach Projektu, na które udzielono praw wyłącznych lub utrzymywania wyników Projektu w poufności na zasadzie tajemnicy przedsiębiorstwa, jednak nie krócej niż przez 5 (pięć) lat od dnia zakończenia realizacji Projektu, oraz do udostępniania jej w tym czasie K.
  • poddać się obowiązkom monitoringu i sprawozdawczości, a także procedurze oceny raportów z realizacji Projektu.
  • współpracy z K. oraz Narodowym Centrum Badań i Rozwoju przy realizacji Projektu oraz udzielania na bieżąco wszelkich informacji dotyczących realizowanego Projektu, a także do przedkładania K. na jego żądanie, po zrealizowaniu Projektu, informacji o efektach ekonomicznych i innych korzyściach uzyskiwanych w wyniku stosowania Projektu lub jego poszczególnych wyników, przez czas trwania wspólności praw do Projektu po stronie K. i Wykonawcy.
  • wnieść zadeklarowany Wkład własny na realizację Projektu.
  • niezwłocznie zgłaszać K. gotowość do odbioru Zadania i Projektu, a następnie przedkładać je do odbioru, jak również usuwać w terminie wszelkie stwierdzone w toku procedury odbioru wady Zadania i Projektu.
  • stosować Projekt lub jego poszczególne wyniki w swojej działalności gospodarczej przy poszanowaniu ograniczeń wynikających ze wspólności praw do Projektu z K. oraz z ustalonego przez Strony lub wskazanego przez K. modelu ochrony Projektu oraz jego poszczególnych wyników.
  • Wykonawca może rozpowszechniać wyniki Projektu przy uwzględnieniu ograniczeń wynikających z objęcia ich tajemnicą przedsiębiorstwa lub prawami wyłącznymi, a także z poszanowaniem zasad wykonywania wspólnych praw do Projektu wraz z K., mając na względzie szczególne potrzeby jego przedsiębiorstwa.

Wykonawca jako Lider Konsorcjum jest zobowiązany:

 • na mocy udzielonych pełnomocnictw reprezentować członków konsorcjum po stronie Wykonawcy we wszystkich sprawach związanych z wykonaniem niniejszej Umowy,
 • niezwłocznie informować K. o wszystkich zmianach w umowie konsorcjum,
 • niezwłocznie informować K. o zamiarze dokonania jakichkolwiek zmian prawnoorganizacyjnych w statusie (w tym również w strukturze kapitałowej) swoim oraz pozostałych członków konsorcjum po stronie Wykonawcy,
 • zapewnić ciągłość i terminowość realizacji Projektu.

9. Na pytanie tut. Organu „Jakie konkretnie czynności, zadania wykonuje Wnioskodawca - Lider w związku z realizacją projektu będącego przedmiotem zapytania? Co konkretnie jest efektem projektu będącego przedmiotem zapytania (w tym np. prawa, licencje, patenty, rezultaty badań), powstałym u Wnioskodawcy w ramach realizowanych zadań?” Wnioskodawca odpowiedział, że przedmiotem projektu jest opracowanie metod wytwarzania nowych warstw i powłok z udziałem renu, jego związków lub stopów.

W pierwszym etapie opracowane zostaną prekursory do nanoszenia warstw i powłok metodami natryskiwania cieplnego, laserowego, PVD i CVD. W skali laboratoryjnej wytworzone zostaną warstwy na wybranych podłożach (stopy Ni, Fe i Ti). Warstwy te będą przedmiotem kompleksowych badań, które określą ich właściwości i parametry użytkowe oraz wskażą ich potencjał aplikacyjny.

Efektem drugiego etapu będą warstwy i powłoki zawierające ren wytworzone w warunkach przemysłowych na wytypowanych elementach użytkowych. Funkcjonalność tych elementów zostanie zweryfikowana w warunkach rzeczywistych lub symulowanych - odpowiadających rzeczywistym.

Wybrane opracowywane technologie wytwarzania prekursorów, w szczególności oparte o metalurgię proszków, będą mogły być wdrożone, przy stosunkowo niewielkich kosztach, na linii technologicznej do produkcji renu metalicznego w K.

Kompleksowe rozwiązanie celu postawionego w projekcie wymagało stworzenia szerokiego, wzajemnie uzupełniającego się konsorcjum. W skład konsorcjum wchodzi 5 uczelni wyższych, 3 instytuty badawcze i 1 przedsiębiorstwo. Nieliczne publikacje naukowe dotyczące materiałów na bazie renu wymagają od konsorcjantów nie tylko prac technologicznych, ale wielu prac badawczych, które wykonywane będą głównie przez konsorcjantów reprezentujących uczelnie wyższe i instytuty badawcze. Z drugiej strony projekt na charakter typowo aplikacyjny i wymagane jest ukończenie go na wysokim poziomie gotowości technologicznej. Wymóg ten zapewnią prace badawcze o charakterze technologicznym, które prowadzone będą głównie przez instytuty badawcze oraz uczelnie politechniczne mające duże doświadczenie w opracowywaniu i wdrażaniu rozwiązań w praktyce gospodarczej. Ponadto w pracach technologicznych uczestniczyć będzie, jako członek konsorcjum, firma posiadająca ogromne doświadczenie i nowoczesny park technologiczny, szczególnie w aspekcie technik laserowych i natryskiwania cieplnego.

Projekt, pod względem poziomów gotowości technologicznej, podzielony jest na dwie części. W pierwszej części opracowane zostaną w warunkach laboratoryjnych rozwiązania dotyczące prekursorów i powłok. W drugiej części dokonany zostanie wybór partnerów przemysłowych oraz elementów użytkowych przeznaczonych do weryfikacji opracowanych rozwiązań w warunkach przemysłowych.

Wynikiem projektu będzie opracowanie kompleksowej bazy wiedzy ze względu na badania szerokiego zakresu metod wytwarzania i właściwości zawierających ren materiałów litych oraz warstwowych. Wytworzenie super twardych oraz żarowytrzymałych warstw i powłok będzie miało zastosowanie w przemyśle w dowolnych obszarach, w których elementy maszyn oraz narzędzia narażone są na działanie intensywnego tarcia, dużych sił dynamicznych, środowiska korozyjnego, wysokiej temperatury. Pomyślne zastosowanie może przedłużyć czas pracy takich elementów oraz zapewnić oszczędności i wzrost bezpieczeństwa pracy człowieka.

Zastosowanie różnych metod wytwarzania będzie badane pod kątem wartości ekonomicznej, prostoty i możliwości skalowania do warunków przemysłowych. Niezależnie od zastosowanej metody wytwarzania, właściwości fizyczne i chemiczne otrzymanych materiałów będą badane w celu spełnienia założeń projektu i uwzględnienia docelowych żądanych parametrów. Otrzymane wyniki poszerzą wiedzę na temat związku między metodami wytwarzania a właściwościami materiałów. Co więcej, zostaną opracowane warunki techniczne i technologiczne produkcji warstw zawierających ren, oraz zgodnie z oczekiwaniami będą one już nadające się do zastosowań przemysłowych. Jako, że Polska jest jednym z głównych producentów renu, polska gospodarka niewątpliwie skorzysta na produkcji i sprzedaży innowacyjnych materiałów zawierających ren.

Badania nad nowymi metodami chemicznymi i elektrochemicznymi syntezy prekursorów warstw i powłok zawierających ren przyczynia się do rozwoju nieorganicznych metod preparatyki renianów metali oraz borku renu. Pozwoli to również na optymalizację elektrowydzielania stopów Re-Ni oraz Re-Co zarówno w formie warstw i powłok galwanicznych jak i masywnych osadów katodowych.

Planowanym efektem projektu są rozwiązania dotyczące nowych powłok zawierających ren. Opracowywanie powłok wymaga:

 • opracowania nowych, niedostępnych obecnie na rynku materiałów powłokotwórczych w postaci proszków i targetów,
 • opracowania nowych parametrów i warunków technologicznych dla założonych w projekcie metod wytwarzania powłok (natryskiwanie cieplne, laserowe, PVD i CVD).

Prace Instytutu będą obejmowały opracowanie nowych materiałów powłokotwórczych i technologii ich wytwarzania (materiały do procesów natryskiwania cieplnego, laserowego, PVD) oraz technologii wytwarzania warstw opartych o proces natryskiwania plazmowego.

10. Korzyścią Wnioskodawcy oraz pozostałych konsorcjantów jest uzyskanie środków na realizację projektu, a więc zapewnienie środków zwłaszcza na wynagrodzenia i inne bieżące koszty, a w przyszłości przychód z tytułu sprzedaży licencji. Bezcenne jest zdobycie nowej wiedzy.

11. Na pytanie tut. Organu „Co konkretnie jest końcowym efektem projektu będącego przedmiotem zapytania, jakie towary bądź usługi (w tym np. prawa majątkowe, licencje) powstaną w wyniku realizacji projektu będącego przedmiotem zapytania?”, Wnioskodawca odpowiedział, że w wyniku realizacji projektu powstaną nowe materiały powłokotwórcze i powłoki oraz technologie ich wytwarzania.

Wyniki badań naukowych lub prac rozwojowych prowadzonych w ramach projektu skutkować będą opracowaniem przedmiotów prawa autorskiego, przedmiotów praw własności przemysłowej lub know-how. Na obecnym etapie trudno jest jednoznacznie określić i skwantyfikować, jakie konkretne efekty projektu (czy będzie to utwór naukowy w rozumieniu ustawy o prawie autorskim, wynalazek, wzór użytkowy, wzór przemysłowy czy know-how i w jakich ilościach) zostaną osiągnięte ze względu na specyfikę prowadzenia badań naukowych i związane z tym ryzyko.

12. Otrzymana dotacja przeznaczona jest wyłącznie na pokrycie kosztów związanych z realizacją projektu będącego przedmiotem zapytania. Otrzymane środki, pokryją koszty wynagrodzeń, składek ZUS, zakupy materiałów i usług, aparatury, niezbędnych do realizacji celów merytorycznych projektu. I, za czynności Lidera konsorcjum, nie otrzyma żadnego wynagrodzenia.

13. Dofinansowanie na realizację projektu nie będzie miało bezpośredniego wpływu na ewentualną cenę sprzedawanych towarów lub świadczonych usług. Licencje lub inne wyroby będą wówczas sprzedawane po cenach rynkowych (komercyjnych).

14. Beneficjentem rezultatów projektu są jego wykonawcy - Lider i konsorcjanci oraz K.

W przypadku uzyskania korzyści z tytułu wykonywania wspólnych praw do projektu w zakresie przekraczającym korzystanie z ich przedmiotu we własnym zakresie i na potrzeby swojego przedsiębiorstwa, w tym ze sprzedaży produktów wytworzonych według rozwiązań zawartych w wynikach Projektu albo z tytułu komercjalizowania innych jego wyników lub udzielenia licencji osobom trzecim na wykonywanie praw do Projektu w określonym zakresie, każdej ze Stron przysługuje udział w korzyściach uzyskiwanych z tego tytułu przez drugą Stronę, pomniejszonych o nakłady poniesione na ich uzyskanie, stosownie do udziału danej Strony we wspólnych prawach do Projektu.

15.a. Na pytanie tut. organu „Czy konsorcjanci są zobowiązani do przekazania wyników projektu będącego przedmiotem zapytania innemu podmiotowi (jakiemu?), jeśli tak to w jakim stopniu, w jakim zakresie, w którym momencie i na jakich warunkach finansowych (odpłatnie, nieodpłatnie)? Czy jest to wyłącznie wynikiem umowy zawartej pomiędzy stronami i skutkiem otrzymanej dotacji z NCBiR oraz wynagrodzenia od K. czy też wynika z przepisów prawa - jakich?”, Wnioskodawca odpowiedział, że prawa do wyników projektu będą przysługiwać wyłącznie Konsorcjantom z jednej strony, a K. z drugiej strony - od chwili odbioru danego zadania badawczego, w którym prawa do wyników powstały.

Wysokość udziału K. w prawach do wyników każdorazowo odpowiadać będzie rzeczywistemu udziałowi K. (stanowiącemu sumę wynagrodzenia oraz wynagrodzenia dodatkowego) w wartości kosztów kwalifikowanych projektu, a wysokość udziału Konsorcjantów będzie odpowiadać różnicy między 100% wartości kosztów kwalifikowanych projektu, a wynagrodzeniem i wynagrodzeniem dodatkowym wypłaconym przez K.

Powyższe ustalenia wynikają z umowy zawartej między stronami, postanowień Regulaminu Przedsięwzięcia i ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm) i ustawy prawo własności przemysłowej z dnia 17 września 2013 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 1410).

Konsorcjanci nie są zobowiązani do przekazywania wyników projektu innemu podmiotowi aniżeli K.

b. Na pytanie tut. organu „Czy w momencie przeniesienia praw do wyników projektu będącego przedmiotem zapytania na rzecz innego podmiotu (jakiego?) konsorcjanci mogą dysponować tymi wynikami, jeśli tak to w jakim zakresie i czy mogą np. dokonywać ich sprzedaży?”, Wnioskodawca odpowiedział, że każdy ze współuprawnionych (konsorcjanci i K.) ma prawo do samodzielnego rozwijania wspólnych rozwiązań, przy czym każdemu ze współuprawnionych będzie przysługiwało prawo pierwokupu praw do tak rozwiniętych rozwiązań.

Każdy ze współuprawnionych (konsorcjanci i K.) ma prawo do korzystania z wyników we własnym zakresie i na potrzeby swojego przedsiębiorstwa, nie będąc zobowiązanym do przekazywania pozostałym współuprawnionym udziału w korzyściach uzyskanych z tego tytułu.

Zakres czynności w zakresie zwykłego zarządu wspólnymi prawami do projektu, które konsorcjanci będą mogli podejmować samodzielnie zostanie określony przez K. Licencje na korzystanie ze wspólnych praw do projektu będą udzielane przez K. po zasięgnięciu opinii konsorcjantów w tym zakresie. K. może zezwolić konsorcjantom na samodzielne licencjonowanie wspólnych praw do projektu na określonych warunkach.

c. Na pytanie tut. Organu „Czy Wnioskodawca przekaże komuś prawa własności do wyników prac zrealizowanych w ramach projektu będącego przedmiotem zapytania, jeśli tak to komu, na jakich zasadach i w jakim zakresie oraz na jakich warunkach finansowych (odpłatnie, nieodpłatnie)?”, Wnioskodawca podał, że przekaże część praw własności do wyników prac zrealizowanych w ramach projektu K. z chwilą odbioru zadania badawczego przez K. w ramach wynagrodzenia.

Udział w autorskich prawach majątkowych do wyników obejmuje nieograniczone terytorialnie i czasowo prawo do rozporządzania i korzystania na następujących polach eksploatacji:

(a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania – utrwalanie na jakichkolwiek nośnikach, w tym informatycznych nośnikach danych, i w jakichkolwiek formatach zapisu, sporządzanie i wytwarzanie egzemplarzy dowolną techniką, w tym drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz cyfrową,

(b) wprowadzanie do pamięci komputera,

(c) wprowadzanie oryginału lub egzemplarzy do obrotu utworu, ich najem lub użyczenie,

(d) rozpowszechnianie utworu w jakikolwiek inny sposób niż określony powyżej, w tym poprzez wyświetlanie, wystawianie, odtwarzanie, odczytywanie, nadawanie, reemitowanie, webcasting, simulcasting, jak również poprzez wprowadzanie do sieci informatycznych, teleinformatycznych oraz telekomunikacyjnych i udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym,

(e) korzystanie w celach reklamowych, marketingowych i merchandisingowych,

(f) dokonywanie opracowań, w tym tłumaczeń, przeróbek, skrótów, kompilacji, zestawień i adaptacji utworów, i korzystanie z tak powstałych utworów zależnych na polach eksploatacji określonych powyżej.

Wysokość udziału K. w prawach do wyników każdorazowo odpowiadać będzie rzeczywistemu udziałowi K. (stanowiącemu sumę wynagrodzenia oraz wynagrodzenia dodatkowego) w wartości kosztów kwalifikowanych projektu, a wysokość udziału Konsorcjantów będzie odpowiadać różnicy między 100% wartości kosztów kwalifikowanych projektu, a wynagrodzeniem i wynagrodzeniem dodatkowym wypłaconym przez K.

Wykonawca powierza K. prawo zarządu wspólnymi prawami do wyników projektu.

d. Na pytanie tut. Organu „Kto jest wykonawcą projektu będącego przedmiotem zapytania?”, Wnioskodawca podał, że wykonawcą projektu jest Lider - Instytut i konsorcjanci:

 • Politechnika 1,
 • Politechnika 2,
 • Akademia,
 • Politechnika 3,
 • Instytut 1,
 • Uniwersytet,
 • Instytut 2,
 • P.S.A.

e. Na pytanie tut. Organu „Komu przysługuje prawo własności do towarów bądź usług (w tym np. praw własności intelektualnej, majątkowych, autorskich, licencji) powstałych w wyniku realizacji projektu będącego przedmiotem zapytania? Kto, komu i na jakich zasadach oraz warunkach finansowych (odpłatnie, nieodpłatnie) te prawa własności przekazuje lub udostępni?”, Wnioskodawca odpowiedział, że prawa własności do wyników projektu przysługują Konsorcjantom z jednej strony, a K. z drugiej. Konsorcjanci przekazują udział w prawach K. w ramach wynagrodzenia z chwilą odbioru zadania badawczego.

f. Na pytanie tut. Organu „Jaki jest udział wykonawców w prawach majątkowych do wyników projektu będącego przedmiotem zapytania oraz prawach własności intelektualnej a jaki K., czy prawa uzyskane z projektu będącego przedmiotem zapytania przechodzą także na NCBiR, jeśli tak to w jakim stopniu?”, Wnioskodawca odpowiedział, że wysokość udziału K. w prawach do wyników odpowiadać będzie rzeczywistemu udziałowi K. (stanowiącemu sumę wynagrodzenia oraz wynagrodzenia dodatkowego) w wartości kosztów kwalifikowanych projektu, a wysokość udziału Konsorcjantów będzie odpowiadać różnicy między 100% wartości kosztów kwalifikowanych projektu, a wynagrodzeniem i wynagrodzeniem dodatkowym wypłaconym przez K. Udział Konsorcjantów w przysługujących im prawach majątkowych do wyników projektu jest proporcjonalny do ich udziału (finansowego i twórczego) w realizacji projektu.

Prawa do wyników projektu nie przechodzą na NCBiR.

g. Na pytanie tut. Organu „W jakim celu Wnioskodawca „...będzie przelewał odpowiednie kwoty dla konsorcjantów”, należy szczegółowo opisać czego te środki dotyczą, jakie to są środki (czy stanowią one zapłatę z tytułu wykonania jakichkolwiek czynności (jakich?) przez poszczególnych konsorcjantów na rzecz Wnioskodawcy)?”, Wnioskodawca odpowiedział, że Wnioskodawca, I. będący Liderem Konsorcjum, będzie otrzymywał na swój rachunek bankowy zarówno całą kwotę dotacji od NCBiR-u jak i wynagrodzenia od K., łącznie dla wszystkich Konsorcjantów.

Kwotę dotacji z NCBiR Lider będzie niezwłocznie po otrzymaniu na konto bankowe przelewał Konsorcjantom w części im należnej.

Na podstawie protokołów odbioru zadań, środki otrzymane z K., jako zapłata faktury wystawionej w imieniu całego konsorcjum przez Lidera, Lider przekaże każdemu Konsorcjantowi z osobna w odpowiedniej wysokości. Nie stanowią one zapłaty za żadne czynności, które byłyby ewentualnie wykonywane przez Konsorcjantów na rzecz Lidera-I. I. za działania, do których jest zobowiązany jako Lider konsorcjum, nie otrzymuje żadnego wynagrodzenia.

Wnioskodawca będzie przekazywał konsorcjantom środki na realizację zadań badawczych obejmujących następujący zakres:

Zadanie nr 1: Opracowanie innowacyjnych prekursorów z udziałem renu do wybranych procesów wytwarzania powłok metodami: PVD, CVD, technik laserowych i elektronowych oraz natryskiwania cieplnego.

Zadanie nr 2: Opracowanie warunków procesów wytwarzania powłok i warstw zawierających ren wybranymi metodami.

Zadanie nr 3: Badania właściwości fizycznych, chemicznych i użytkowych oraz ocena mikrostruktury wytworzonych prekursorów oraz warstw i powłok modyfikowanych renem.

Zadanie nr 4: Wytwarzanie powłok i warstw modyfikowanych renem na wybranych elementach maszyn i próby eksploatacyjne.

Zadanie nr 5: Opracowanie bazy wiedzy obejmującej charakterystyki opracowanych materiałów, ich procesów wytwarzania, własności powłok oraz obszarów zastosowań.

Środki te zostaną wykorzystane na pokrycie kosztów kwalifikowanych w następujących kategoriach:

W - Koszty wynagrodzeń,

A - Koszty aparatury naukowo-badawczej i W.,

E - Koszty podwykonawstwa,

Op - Inne koszty operacyjne,

O - Koszty ogólne

zgodnie z Przewodnikiem kwalifikowalności kosztów.

h. Na pytanie tut. Organu „Czy w trakcie realizacji projektu będącego przedmiotem zapytania Wnioskodawca zobowiązany jest do rozliczania się z otrzymanych środków finansowych, jeśli tak to z kim i w jaki sposób je rozlicza?, Wnioskodawca odpowiedział, że rozlicza się z otrzymanego dofinansowania zgodnie z warunkami umowy zawartej pomiędzy Wnioskodawcą a NCBiR. Dofinansowanie przekazywane jest Wykonawcy w formie zaliczek wypłacanych w wysokości określonej w harmonogramie płatności. Wykonawca niezwłocznie przekazuje Konsorcjantom środki finansowe stanowiące dofinansowanie, zgodnie z kosztorysem projektu i harmonogramem płatności. Warunkiem otrzymania kolejnej zaliczki jest wykazanie poniesionych kosztów rozliczających co najmniej 70% wszystkich przekazanych zaliczek. W celu otrzymania kolejnej zaliczki, po spełnieniu warunku, o którym mowa powyżej, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia do NCBiR wniosku o płatność. Otrzymane środki finansowe niewykorzystane w danym roku budżetowym mogą być wykorzystane w kolejnym roku budżetowym realizacji projektu bez konieczności zawarcia aneksu do umowy.

W celu otrzymania refundacji poniesionych kosztów, tj. wynagrodzenia z K., Wykonawca przedstawia sprawozdanie z realizacji zadania wraz z częścią finansową. Odbiór zadania lub projektu, potwierdzony protokołem odbioru zadania lub projektu, dokonany zostanie komisyjnie z udziałem przedstawicieli K. i Wykonawcy.

i. Na pytanie tut. Organu „Czy w przypadku niezrealizowania projektu będącego przedmiotem zapytania (określonych zadań w ramach projektu) Wnioskodawca jest zobowiązany do zwrotu otrzymanych środków pieniężnych jeśli tak to komu?”, Wnioskodawca odpowiedział, że NCBiR może wstrzymać dofinansowanie lub rozwiązać umowę bez zachowania miesięcznego okresu wypowiedzenia, gdy nie zrealizowany zostanie zakres rzeczowy projektu lub zostanie zrealizowany w niepełnym zakresie. W takim przypadku Wnioskodawca jest zobowiązany do zwrotu całości lub części dofinansowania wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych na rachunki bankowe wskazane przez NCBiR.

j. Na pytanie tut. Organu „Jak należy rozumieć stwierdzenie zawarte we wniosku, że „K. i wykonawcy mają prawo do wykonywania wspólnych praw do projektu i korzystania z jego poszczególnych wyników we własnym zakresie i na potrzeby swojego przedsiębiorstwa”, w jakim zakresie strony mają prawa do wykonywania wspólnych praw do projektu będącego przedmiotem zapytania i na czym polega korzystanie z poszczególnych wyników projektu będącego przedmiotem zapytania we własnym zakresie i na potrzeby swojego przedsiębiorstwa?”, Wnioskodawca odpowiedział, że każda ze stron ma prawo do korzystania z przedmiotu wspólnych praw i wykonywania tych praw we własnym zakresie i na potrzeby swojego przedsiębiorstwa. Określenie tego zbiorczego uprawnienia odnosi się do tego samego aspektu z dwóch różnych perspektyw: przedmiotu prawa i samego prawa. Wykonywanie praw polega na korzystaniu z ich przedmiotu i rozporządzaniu nimi (w tym ostatnim zakresie umowa pomiędzy K. a Wnioskodawcą wprowadza umowne ograniczenia między Stronami), a więc korzystanie z przedmiotu praw stanowi formę jego wykonywania. Wykonywanie prawa poprzez korzystanie z jego przedmiotu (jako całości lub poszczególnych części), może odbywać się bez zgody drugiej strony samodzielnie przez współuprawnionego, o ile dotyczy to własnych potrzeb przedsiębiorstwa współuprawnionego i jego własnej działalności (np. działalności wytwórczej prowadzonej samodzielnie).

Korzystanie we własnym zakresie oznacza wprowadzenie wyników badań przemysłowych i prac rozwojowych, albo prac rozwojowych do własnej działalności gospodarczej poprzez rozpoczęcie produkcji lub świadczenia usług na bazie uzyskanych wyników projektu. W przypadku I. oznacza to prowadzenie badań naukowych.

16. Wnioskodawca projektu nie otrzymuje środków finansowych od innych członków konsorcjum.

17. Na pytanie tut. Organu „Do jakich konkretnie czynności i w jaki sposób Wnioskodawca będzie wykorzystywał to co powstanie w wyniku realizacji przez niego projektu będącego przedmiotem zapytania? Czy efekty projektu będącego przedmiotem zapytania zostaną wykorzystane przez Wnioskodawcę do czynności opodatkowanych podatkiem VAT, zwolnionych czy niepodlegających opodatkowaniu?”, Wnioskodawca odpowiedział, że wyniki realizacji projektu będą sprzedawane przez K. w postaci licencji na korzystanie ze wspólnych praw do projektu lub produktów wytworzonych wg rozwiązań zawartych w wynikach projektu, natomiast I. będzie przysługiwał udział w korzyściach z tej sprzedaży, czyli dla I. nastąpi sprzedaż opodatkowana. Tak więc, efekty projektu zostaną wykorzystane do działalności opodatkowanej podatkiem VAT.

18. Na pytanie tut. Organu „Czy nabywane towary i usługi w związku z realizacją ww. projektu będącego przedmiotem zapytania są wykorzystywane przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności opodatkowanych jeśli tak to należy szczegółowo opisać:

 1. co Wnioskodawca nabywa (jakie towary i usługi)”, Wnioskodawca podał, że w projekcie zaplanowano zakup materiałów i usług niezbędnych w procesach technologicznych i badawczych: odczynniki, m.in. gazy laboratoryjne i techniczne (argon, wodór, inne), związki metaliczne, kwasy, sole organiczne i nieorganiczne, rozpuszczalniki, surowce (ren, nadrenian amonu, bor, stopy niklu i inne), drobne wyposażenie laboratoryjne (szkło laboratoryjne, pojemniki z tworzyw sztucznych, inne), usługa wykonania dużego targetu w warunkach przemysłowych wg opracowanej w projekcie technologii.
 2. Na pytanie tut. Organu „do wykonania jakich czynności (opodatkowanych, zwolnionych od podatku lub niepodlegających opodatkowaniu) służą bezpośrednio lub pośrednio nabyte ww. towary i usługi, należy opisać jakiego rodzaju to jest związek i w jaki sposób nabyte towary (usługi) są wykorzystywane w poszczególnych rodzajach sprzedaży”, Wnioskodawca podał, że ponieważ rezultaty projektu będą mogły być komercjalizowane (sprzedaż licencji, nowych produktów), I. stoi na stanowisku, że nabyte towary i usługi niezbędne do realizacji projektu, ostatecznie służą do wykonania czynności opodatkowanych.
 3. Na pytanie tut. Organu „czy Wnioskodawca jest w stanie dokonać bezpośredniej alokacji kwoty podatku naliczonego związanego wyłącznie z czynnościami opodatkowanymi oraz wyłącznie z czynnościami zwolnionymi od podatku (ewentualnie wyłącznie z czynnościami niepodlegającymi opodatkowaniu), tj. nie ma obiektywnej możliwości (ma obiektywną możliwość) przyporządkowania podatku naliczonego wynikającego z dokonanych zakupów do jednej z tych kategorii”, Wnioskodawca odpowiedział, że ma obiektywną możliwość przyporządkowania podatku naliczonego wynikającego z dokonanych zakupów dla każdej kategorii sprzedaży. W I. funkcjonuje system zleceń (dziesięciocyfrowych kodów prac), które odpowiednio rozróżniają sprzedaż opodatkowaną, zwolnioną lub niepodlegającą opodatkowaniu. Dla każdej realizowanej pracy (projekty badawcze, różnego rodzaju usługi komercyjne, produkcja małotonażowa) otwierane jest odrębne zlecenie. Cyfry na miejscu czwartym i piątym zlecenia określają rodzaj projektu, pracy czy usługi, które równocześnie określają czy realizowana praca dotyczy działalności opodatkowanej, zwolnionej, czy niepodlegającej opodatkowaniu. Omawiany projekt otrzymał indywidualny kod pracy o numerze 6…, gdzie cyfra 6 - oznacza działalność podstawową I współfinansowaną ze środków zleceniodawców i dofinansowaną przez NCBiR,

19. Na pytanie tut. Organu „Na czym polega powierzenie prawa zarządu wspólnymi prawami do projektu będącego przedmiotem zapytania K.?”, Wnioskodawca odpowiedział, że zgodnie z art. 9 ust. 5 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (znajdującym odpowiednie zastosowanie do praw pokrewnych) oraz zgodnie z art. 72 ust. 3 i 4 Prawa własności przemysłowej (mając odpowiednie zastosowanie do innych praw własności przemysłowej niż patent), do wspólności praw na dobrach niematerialnych stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego o współwłasności w częściach ułamkowych (art. 195 i nast. kodeksu cywilnego), o ile umowa o wspólności nie stanowi inaczej. Wspólność praw czyni koniecznym określenie zakresu uprawnień współuprawnionych zarówno do korzystania z przedmiotu wspólnych praw, jak i ich wykonywania, w tym zarządzania nimi. Prowadzenie zarządu wspólnymi prawami może mieć źródło ustawowe (art. 200 k.c. wprowadza model współzarządzania wspólnymi prawami przez współuprawnionych), sądowe (art. 203 k.c. daje podstawę do domagania się wyznaczenia zarządcy przez sąd, do którego będą miały zastosowanie art. 611-616 oraz art. 931 i nast. kodeksu cywilnego) albo umowne, jeżeli współuprawnieni, jak w niniejszym przypadku, umownie określą sposób zarządu wspólnymi prawami. Powierzenie zarządu stanowi zatem zawarcie umowy o zarządzanie wspólnymi prawami, jako składnika szerszej umowy o wspólności praw, którą strony postanowiły uwzględnić w ramach umowy pomiędzy K. a Wnioskodawcą.

20. Na pytanie tut. Organu „Na czym polega zwykły zarząd wspólnymi prawami do projektu będącego przedmiotem zapytania wykonywany przez K.?”, Wnioskodawca odpowiedział, że zwykły zarząd (tj. podejmowanie czynności z zakresu zwykłego zarządu) polega na podejmowaniu czynności z zakresu bieżącego zarządzenia wspólnymi prawami. W tym zakresie będą mieścić się bieżące sprawy związane ze zwykłym wykonywaniem praw i korzystaniem z ich przedmiotu, jak również utrzymywaniem ich w niezmienionym stanie w zakresie aktualnego przeznaczenia, jak również czynności zachowawcze, zamierzające do ochrony (przed naruszeniami osób trzecich) i utrzymywania wspólnego prawa (np. uiszczenie stosownych opłat za kolejne okresy ochrony, przy czym w tym zakresie, pomiędzy stronami, dojdzie do stosownych rozliczeń odpowiednio do wartości i ich udziałów we wspólnych prawach).

21. Na pytanie tut. Organu „Czy czynności sprawowania zwykłego zarządu wspólnymi prawami do projektu będącego przedmiotem zapytania wykonywany przez K. jest odpłatny czy nieodpłatny jeśli odpłatny to kto komu i za co płaci?”, Wnioskodawca odpowiedział, że Strony uregulowały umownie, iż sprawowanie zarządu wspólnymi prawami do projektu nie będzie miało charakteru odpłatnego, z tej przyczyny, iż sprawowanie zarządu jest zarówno prawem, jak i obowiązkiem. Umowne powierzenie tego uprawnienia K. jest rozwiązaniem przynoszącym pewne korzyści K., natomiast - co czyni przyjęte umownie rozwiązanie w pełni ekwiwalentnym – powoduje po stronie K. również szereg zobowiązań. Ponieważ, jak się podkreśla w piśmiennictwie (por. P. Kostański [w:] red. P. Kostański, Prawo własności przemysłowej. Komentarz, wyd. 2, art. 72 Nb. 6, str. 477, Warszawa 2014) „Możliwe jest też umowne powierzenie zarządu prawem jednemu z właścicieli, a nawet osobie trzeciej. Umowa o wspólności patentu jest umową nienazwaną, zbliżoną do ugody co umożliwia analogiczne stosowanie art. 917-918 KC”, co wskazuje na konstrukcyjną prawidłowość przyjętego powyżej rozwiązania.

22. Na pytanie tut. Organu „Kiedy i w jakim zakresie K. będzie konsultował z Wnioskodawcą zamiar podjęcia i zakres czynności przekraczających zwykły zarząd w odniesieniu do wspólnych praw do projektu będącego przedmiotem zapytania?”, Wnioskodawca odpowiedział, że K. będzie konsultował z Wnioskodawcą zamiar podjęcia czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu, w okresie poprzedzającym ich podjęcie, w pełnym zakresie takiej zamierzonej czynności, tj. będzie zasięgał stanowiska Wnioskodawcy odnośnie każdego elementu zamierzonej czynności, opisując ją stosownie in casu. Na przykład, w przypadku zamiaru licencjonowania wspólnych praw, o czym poniżej, przedmiotem konsultacji będzie z pewnością osoba licencjobiorcy, wysokość opłaty licencyjnej, zakres przedmiotowy licencji (ograniczona/ nieograniczona; wyłączna/niewyłączna), zakres terytorialny licencji, zakres czasowy licencji, wysokość opłaty licencyjnej, zakres dodatkowych wzajemnych świadczeń licencjobiorcy i licencjodawcy.

23. Na pytanie tut. Organu „Czy K. będzie udzielał licencji na korzystanie ze wspólnych praw do projektu będącego przedmiotem zapytania odpłatnie czy nieodpłatnie?”, Wnioskodawca odpowiedział, że licencjonowanie wspólnych praw jest właśnie jedną z czynności (określoną jako taka przez strony) przekraczającą zakres zwykłego zarządu wspólnymi prawami, i, choć również mieści się ona w zakresie kompetencji K. jako umownego zarządcy wspólnymi prawami, to jej podjęcie wymaga konsultacji z Wnioskodawcą. Ustawowa konstrukcja umowy licencyjnej nie czyni jej odpłatności istotnym postanowieniem umownym, a więc każdorazowo kwestia odpłatności i wysokości opłaty licencyjnej będzie przedmiotem procedury konsultacyjnej. Z czysto biznesowego punktu widzenia, nie jest co do zasady przewidywane nieodpłatne licencjonowanie wspólnych praw, chyba, że tytułem udzielenia takiej nieodpłatnej licencji K. i Wnioskodawca miałyby otrzymać ekwiwalent innego rodzaju.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:


 1. Czy I. (liderowi konsorcjum), który jest czynnym podatnikiem VAT przysługuje prawo do obniżenia podatku VAT należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur zakupu towarów (materiałów, urządzeń, aparatury) i usług wykorzystywanych przy realizacji omawianego projektu, zarówno gdy po zakończeniu realizacji projektu nastąpi wdrożenie i sprzedaż, jak i w przypadku gdy z przyczyn niezależnych od wykonawców w szczególności w przypadku nieosiągnięcia zakładanych rezultatów, sprzedaż ta nie wystąpi?
 2. Czy I, należne od K. wynagrodzenie dla całego konsorcjum ma dokumentować fakturami opiewającymi na wartość poniesionych kosztów + podatek VAT?
 3. Czy środki pieniężne otrzymane przez I. od NCBiR na pokrycie pozostałej części kosztów stanowią dotację mającą wpływ na cenę usługi? (pytanie ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku z 3 listopada 2015 r.).

Zdaniem Wnioskodawcy, czynności wykonywane przy realizacji Projektu podlegają ustawie o podatku od towarów i usług.

Są to czynności związane z następującą działalnością opodatkowaną:

 1. w zamian za przekazanie wyników badań do K. i przeniesienie części udziału w prawach majątkowych do tych wyników, Konsorcjum uzyska od K. zapłatę w postaci wynagrodzenia pieniężnego – czynności te mają charakter odpłatnego świadczenia usług,
 2. przewidywana jest także opodatkowana sprzedaż w postaci opłat licencyjnych oraz sprzedaż w postaci udziału w przychodach ze sprzedaży produktów wytworzonych w wyniku wdrożenia rezultatów projektu.

Zgodnie więc z art. 86 ust. 1 Liderowi, który jest czynnym podatnikiem VAT, przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupów towarów i usług związanych z realizowanym projektem.

W związku z tym, że wynagrodzenie otrzymane od K. dotyczy sprzedaży opodatkowanej, I będzie dla K. wystawiał faktury VAT.

Dofinansowanie od NCBR nie stanowi dotacji mającej wpływ na cenę w rozumieniu art. 29a ust. 1 ustawy o VAT. Kwota dofinansowania pokrywa część kosztów poniesionych przez wykonawców (całe konsorcjum). Koszty pokryte dotacją odzwierciedlają proporcjonalny udział konsorcjantów jako całości w prawach własności do wyników projektu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest:

 • prawidłowe w zakresie opodatkowania podatkiem VAT dotacji otrzymanej przez Wnioskodawcę od NCBiR na realizację projektu pt.: „X”,
 • prawidłowe w zakresie zasadności dokumentowania przez Wnioskodawcę otrzymanego od K. wynagrodzenia fakturami VAT,
 • prawidłowe w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT od towarów i usług nabytych w związku z realizacją ww. projektu.

Na wstępie należy zaznaczyć, że w celu zachowania spójności wypowiedzi, tut. organ udzielił odpowiedzi na pytania zawarte we wniosku w odwrotnej kolejności niż wskazane we wniosku począwszy od pytania nr 4, nr 2 i nr 1.

Jednocześnie należy zaznaczyć, że niniejszą interpretację oparto na przepisach prawa podatkowego obowiązujących w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym we wniosku stanie faktycznym, bowiem niniejsza interpretacja stanowi ponowne rozstrzygnięcie tej samej sprawy w wyniku orzeczenia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z 21 czerwca 2016 r. sygn. akt III SA/Gl 232/16 i Naczelnego Sądu Administracyjnego z 15 listopada 2018 r. znak: I FSK 1947/16.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Pod pojęciem sprzedaży – w myśl art. 2 pkt 22 ustawy o VAT – rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

Zakres tych czynności został zdefiniowany w art. 7 i art. 8 ustawy o VAT.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy o VAT przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Przez towary należy rozumieć rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii (art. 2 pkt 6 ustawy o VAT).

Stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 w tym również:

 1. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;
 2. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;
 3. świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Pod pojęciem usługi (świadczenia) należy rozumieć każde zachowanie, na które składać się może zarówno działanie (uczynienie, wykonanie czegoś na rzecz innej osoby), jak i zaniechanie (nieczynienie bądź też tolerowanie). Przy ocenie charakteru świadczenia jako usługi należy mieć na względzie, że ustawa zalicza do grona usług każde świadczenie, które nie jest dostawą w myśl art. 7 ustawy o VAT.

Zauważyć tutaj należy, iż jak wynika z powołanego przepisu art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT dla uznania, iż dostawa towarów oraz świadczenie usługi podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, bezwzględnym warunkiem jest „odpłatność” za daną czynność.

W drodze wyjątku zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy o VAT, za odpłatne świadczenie usług uznaje się również:

 1. użycie towarów stanowiących część przedsiębiorstwa podatnika do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika, w tym w szczególności do celów osobistych podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych;
 2. nieodpłatne świadczenie usług na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika.

Z tak szeroko sformułowanej definicji wynika, że przez pojęcie świadczenia usług należy rozumieć przede wszystkim określone zachowanie się podatnika na rzecz innego podmiotu, które wynika z dwustronnego stosunku zobowiązaniowego, zakładającego istnienie podmiotu będącego odbiorcą (nabywcą usługi), jak również podmiotu świadczącego usługę. Przy czym, o ile dane zachowanie podatnika mieści się w ustawowej definicji świadczenia usług, to – co do zasady - niezbędnym elementem do uznania tego zachowania za czynność podlegającą opodatkowaniu jest spełnienie przesłanki odpłatności.

Odpłatność oznacza wykonanie czynności (dostawy towarów oraz świadczenia usług) za wynagrodzeniem. W znaczeniu potocznym wynagrodzenie to zapłata za pracę, należność. Natomiast odpłatny to taki, który wymaga zapłacenia, zwrotu kosztów, płatny.

Zatem pod pojęciem odpłatności świadczenia usług rozumieć należy prawo podmiotu sprzedającego towar lub świadczącego usługę do żądania od nabywcy towaru, odbiorcy usługi lub osoby trzeciej zapłaty ceny lub ekwiwalentu (np. w postaci świadczenia wzajemnego).

Należy wskazać, że kwestia odpłatności była wielokrotnie przedmiotem rozstrzygnięć Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

I tak, w wyroku z dnia 15 lipca 1982 r. w sprawie Hong-Kong Trade Development Council, TSUE stwierdził, iż wskazane w sprawie czynności podlegają opodatkowaniu jedynie wtedy, gdy zostały wykonane odpłatnie.

Pojęcie „odpłatności” pojawiło się również w orzeczeniu z dnia 5 lutego 1981 r. C-154/80, które zapadło na tle przepisów I Dyrektywy VAT z dnia 11 kwietnia 1967 r. w sprawie harmonizacji przepisów Państw Członkowskich w zakresie podatków obrotowych (67/227/EWEC). Trybunał wskazał, że termin „zapłata” stanowi integralną część przepisów prawa wspólnotowego, które nie odwołuje się do prawa państw członkowskich dla ustalenia jego znaczenia i zakresu. Stąd też wykładnia tego wyrażenia nie może być pozostawiona dyskrecjonalnemu władztwu każdego państwa członkowskiego. Ponadto Trybunał przypomniał, że świadczenie podlega opodatkowaniu jedynie w wypadku, gdy podstawę opodatkowania stanowi świadczenie wzajemne otrzymane przez świadczącego usługę. Musi również istnieć możliwość wyrażenia w pieniądzu wartości tego świadczenia wzajemnego. W końcu – jak wskazał Trybunał – świadczenie wzajemne musi stanowić pewną wartość subiektywną, gdyż podstawą opodatkowania jest świadczenie wzajemne rzeczywiście otrzymane, nie zaś wartość otrzymana według kryteriów obiektywnych.

Na uwagę zasługuje także orzeczenie w sprawie C-16/93 pomiędzy R. J. Tolsma a Inspecteur der Omzetbelasting Leeuwarden (Holandia), w którym Trybunał zauważył, iż czynność „podlega opodatkowaniu wyłącznie wtedy, gdy istnieje związek prawny między usługodawcą i usługobiorcą, w ramach którego następuje świadczenie wzajemne, przy czym wynagrodzenie otrzymane przez usługodawcę stanowi wartość faktycznie przekazaną w zamian za usługi świadczone na rzecz usługobiorcy”.

W konsekwencji powyższego stwierdzić należy, że opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług będzie podlegało tylko to świadczenie (dostawa lub usługa), w przypadku którego istnieje konsument, tj. odbiorca świadczenia odnoszący z niego choćby potencjalną korzyść. Dopóki nie istnieje podmiot który odnosiłby lub powinien odnosić konkretne korzyści o charakterze majątkowym związanym z danym świadczeniem, dopóty świadczenie to nie będzie czynnością podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Taka konstrukcja definicji świadczenia usług jest wyrazem zasady powszechności opodatkowania podatkiem od towarów i usług transakcji dokonywanych w ramach profesjonalnego obrotu gospodarczego.

W świetle art. 29a ust. 1 ustawy o VAT, podstawą opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 2-5, art. 30a-30c, art. 32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5, jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika.

Z powyższego wynika, że nie ma znaczenia od kogo dostawca towaru lub świadczący usługę otrzymuje zapłatę – czy od nabywcy czy od osoby trzeciej, ważne jest aby było to wynagrodzenie za dane konkretne świadczenie lub za daną konkretną dostawę.

W tym miejscu należy wskazać, że konsorcjum jest organizacją zrzeszającą kilka podmiotów gospodarczych na określony czas, w konkretnym celu. Jakkolwiek ani w prawie cywilnym ani w prawie podatkowym nie występuje legalna definicja konsorcjum, przyjmuje się, że zawarcie umowy konsorcjum możliwe jest na podstawie art. 353¹ ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.), w ramach tzw. swobody umów.

W konsekwencji strony zawierające umowę konsorcjum mogą ją ukształtować w sposób dowolny, byleby jej treść lub cel nie sprzeciwiały się ustawie, zasadom współżycia społecznego oraz właściwości takiego stosunku. Konsorcjum nie jest jednak podmiotem gospodarczym, nie posiada osobowości prawnej ani podmiotowości prawnej, nie musi być rejestrowane, ani mieć odrębnej nazwy czy też siedziby. Podmioty tworzące konsorcjum są, co do zasady, niezależne w swoich dotychczasowych działaniach (czyli w działaniach niezwiązanych z konsorcjum), a w działaniach związanych z konsorcjum realizują wspólne przedsięwzięcie objęte porozumieniem. Zawierając umowę konsorcyjną podmioty mogą określić, kto będzie reprezentował konsorcjum na zewnątrz (może to być także osoba trzecia). Co do zasady, konsorcja nie mają też wspólnego majątku (chociaż mogą mieć wspólne konto rozliczeniowe), a wszelkie formy płatności regulowane są przez firmę lub osobę reprezentującą konsorcjum.

Przechodząc zatem na grunt prawa podatkowego, należy zauważyć, że zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza, zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy, obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Dodać należy, że polski ustawodawca nie skorzystał z możliwości wynikającej z art. 11 Dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L Nr 347, s. 1, ze zm.), zgodnie z którym, po konsultacji z Komitetem ds. VAT, każde państwo członkowskie może uznać za jednego podatnika osoby mające siedzibę na terytorium tego samego państwa członkowskiego, które będąc niezależnymi pod względem prawnym, są ściśle powiązane pod względem finansowym, ekonomicznym i organizacyjnym.

Konsorcjum – w świetle obowiązujących przepisów prawa podatkowego – nie może być zatem uznane za podatnika VAT. Oznacza to, że relacji zachodzących pomiędzy stronami umowy konsorcjum (podatnikami VAT), dla potrzeb podatku od towarów i usług, nie należy oceniać na zasadach wewnętrznych rozliczeń konsorcjum. Powyższego nie zmienia okoliczność, że w przypadku umów konsorcjum dopuszczalne jest zawarcie ustaleń, że rozliczenia gospodarcze i księgowe, w tym dotyczące podpisywania umów i wystawiania faktur za prace wykonane przez uczestników konsorcjum na rzecz podmiotów zamawiających te prace na podstawie zawartego z nimi kontraktu – będzie wystawiał wytypowany przez uczestników konsorcjum podmiot wiodący.

A zatem przedsiębiorcy działający w ramach konsorcjum są odrębnymi podatnikami VAT. Powyższe oznacza, że działając w ramach konsorcjum powinni oni do wzajemnych rozliczeń stosować ogólne reguły wynikające z ustawy o podatku od towarów i usług oraz aktów wykonawczych do niej, w tym także w zakresie wystawiania faktur VAT dokumentujących wykonywane przez nich czynności.

Należy wskazać, że opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania podlegają wszelkie transakcje, których przedmiotem jest dostawa towarów lub świadczenie usług, pod warunkiem, że są one realizowane przez podatników w rozumieniu ustawy i są wykonywane w ramach działalności gospodarczej.

Pojęcie „dostawa towarów” w rozumieniu przepisów ustawy o VAT, obejmuje wszelkie czynności, w ramach których następuje przeniesienie prawa do rozporządzania towarem jak właściciel.

Z kolei każde świadczenie niebędące dostawą towarów polegające na działaniu, zaniechaniu lub tolerowaniu czyjegoś zachowania stanowi co do zasady usługę w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług. Niemniej muszą być przy tym spełnione następujące warunki:

 • w następstwie zobowiązania, w wykonaniu którego usługa jest świadczona, druga strona (wierzyciel/nabywca) jest bezpośrednim beneficjentem świadczenia,
 • świadczonej usłudze odpowiada świadczenie wzajemne ze strony nabywcy (wynagrodzenie).

Należy podkreślić, że oba ww. warunki winny być spełnione łącznie, aby świadczenie podlegało, jako usługa, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Aby dana czynność (usługa) podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT musi istnieć bezpośredni związek o charakterze przyczynowym, pomiędzy świadczoną usługą, a otrzymanym świadczeniem wzajemnym, w ten sposób, że zapłacone kwoty stanowią rzeczywiste wynagrodzenie za wyodrębnioną usługę świadczoną w ramach stosunku prawnego lub dochodzi do wymiany świadczeń wzajemnych. Otrzymana zapłata powinna być konsekwencją wykonania świadczenia. Wynagrodzenie musi być należne za wykonanie tego świadczenia.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca – czynny podatnik VAT prowadzi działalność gospodarczą m.in. w zakresie prowadzenia badań naukowych i prac rozwojowych, przystosowania wyników badań do potrzeb praktyki, komercjalizacji i wdrażania wyników badań w zakresie przeróbki rud, piro i hydrometalurgii, nowych gatunków materiałów i stopów, metalurgii proszków, gospodarki energetycznej, nowych procesów technologicznych.

Wnioskodawca rozpoczął od 1 kwietnia 2015 r. – 31 marca 2018 r. realizację projektu pt. „X” w ramach przedsięwzięcia. Jest to wspólne przedsięwzięcie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) oraz K. Przedmiotem projektu jest opracowanie metod wytwarzania nowych warstw i powłok z udziałem renu, jego związków lub stopów. Celem tego przedsięwzięcia jest wsparcie opracowania i wdrożenie nowych innowacyjnych technologii, urządzeń, materiałów i wyrobów dla podniesienia konkurencyjności polskiej branży metali nieżelaznych.

Część merytoryczną – badania – przeprowadzi konsorcjum zawiązane w celu realizacji projektów. Rezultaty badań zostaną wdrożone w K. Liderem konsorcjum jest Wnioskodawca, natomiast konsorcjantami są Politechnika, Politechnika, Akademia, Politechnika, Instytut, Uniwersytet, Instytut, P. W celu realizacji ww. projektu NCBiR i K. zawarł umowy z Wnioskodawcą – Liderem konsorcjum. Lider natomiast zawiera umowy z konsorcjantami.

Na realizację projektu wykonawcy (konsorcjum) otrzymają:

 • dofinansowanie z NCBR-u 50% wartości kosztów kwalifikowanych,
 • wynagrodzenie od K. 50% wartości kosztów kwalifikowanych.

Dofinansowanie NCBR przekazywane jest całemu Konsorcjum projektu w formie zaliczek wypłacanych w wysokości określonej w harmonogramie płatności, na rachunek bankowy Lidera.

Środki pieniężne zarówno od NCBR jak i K. będą wpływały na rachunek bankowy Lidera (Wnioskodawcy), który następnie będzie przelewał odpowiednie kwoty dla ww. konsorcjantów.

Otrzymana dotacja przeznaczona jest wyłącznie na pokrycie kosztów związanych z realizacją projektu będącego przedmiotem zapytania. Otrzymane środki, pokryją koszty wynagrodzeń, składek ZUS, zakupy materiałów i usług, aparatury, niezbędnych do realizacji celów merytorycznych projektu. I., za czynności Lidera konsorcjum, nie otrzyma żadnego wynagrodzenia. Dofinansowanie na realizację projektu nie będzie miało bezpośredniego wpływu na ewentualną cenę sprzedawanych towarów lub świadczonych usług. Licencje lub inne wyroby będą wówczas sprzedawane po cenach rynkowych (komercyjnych).

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą ustalenia czy środki pieniężne otrzymane od NCBiR na pokrycie pozostałej części kosztów stanowią dotację podlegającą opodatkowaniu.

Dokonując rozstrzygnięcia kwestii opodatkowania środków pieniężnych otrzymanych od NCBiR na pokrycie pozostałej części kosztów jako dotacji podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług należy mieć na uwadze stanowisko Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z 21 czerwca 2016 r. sygn. akt III SA/Gl 232/16 oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego z 15 listopada 2018 r. sygn. akt I FSK 1947/16.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach wskazał, że cyt. „otrzymana przez I. dotacja nie stanowi czynności opodatkowanej i nie wchodzi do podstawy opodatkowania wskazanej w art. 29a ustawy VAT. Należy wskazać, że co do zasady otrzymanie dotacji nie stanowi czynności opodatkowanej podatkiem VAT. Jednakże samo jej otrzymanie w ściśle określonych warunkach może skutkować koniecznością zwiększenia o jej wartość podstawy opodatkowania, jako elementu realnie wpływającego na cenę innej czynności (np. świadczenie usług). Dotacja musi zostać przez podatnika otrzymana (na rachunek bankowy) i musi mieć bezpośredni wpływ na cenę towarów lub usług świadczonych przez podatnika-beneficjenta. Dzięki dotacji usługa ma cenę niższą o konkretną kwotę lub wyrównuje przychody ze sprzedaży usługi do poziomu sprzed obniżki. Jak wynika z opracowania G. Gębka, Dotacje, subwencje i dopłaty – podstawa opodatkowania VAT – ABC nr 263858, LEX OMEGA) dotacja zwiększa podstawę opodatkowania w kwocie netto dotacji. Ten kluczowy element regulacji zawartej w art. 29a ust. 1 ustawy VAT wymaga wnikliwej analizy zapisów umów ich przyznania czy regulaminów. (…) Należy wskazać na ugruntowane już orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego, uznające, że przy ustalaniu na gruncie art. 8 ust. 1 ustawy VAT jako przedmiotu opodatkowania - świadczenia usług o złożonym charakterze, jakie stanowią umowy o współpracy (kooperacyjne lub konsorcjalne), należy uwzględniać podstawowy cel wynikający z takich porozumień gospodarczych, a nie dokonywać wyodrębniania na potrzeby podatkowe w sposób oderwany od ich sensu gospodarczego poszczególnych czynności służących realizacji tego celu, co zaistniało w kontrolowanej sprawie. Przytoczyć należy orzeczenia NSA: z dnia 12 czerwca 2013 r., sygn. akt I FSK 1128/12, z dnia 4 czerwca 2014 r., sygn. akt I FSK 1012/13, z dnia 25 czerwca 2014 r., sygn. akt I FSK 1108/13, z dnia 29 lutego 2012 r., sygn. akt I FSK 526/11, z dnia 23 kwietnia 2008 r., sygn. akt I FSK 1788/07, z dnia 9 października 2008 r., sygn. akt I FSK 291/08, z dnia 6 sierpnia 2014 r., sygn. akt I FSK 1288/13, z dnia 25 czerwca 2014 r., sygn. akt I FSK 1072/13, z 12 sierpnia 2015 r. I FSK 1373/14.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług, przy czym – na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy VAT – przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, a na podstawie art. 8 ust. 1 tej ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w jej art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumieć należy każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów rozumieniu art. 7. Podstawę opodatkowania stanowi wszystko co stanowi zapłatę (art. 29a ustawy VAT i art. 78 i 79 dyrektywy 2006/112/WE). Nie ma wątpliwości, że zapłata ma postać pieniężna lub świadczenia wzajemnego uzyskanego od nabywcy towaru lub usługi. Ustawodawca dopuszcza również otrzymanie zapłaty (całości lub części) od osoby trzeciej, która może mieć postać dotacji, subwencji lub innej dopłaty o podobnym charakterze. Aby jednak wchodziła ona do podstawy opodatkowania musi mieć bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) towarów lub usług dostarczanych przez podatnika. Otrzymanie dotacji nie jest odrębną czynnością opodatkowaną ale podlega opodatkowaniu jako składnik ceny czynności, z którą jest związana i według stawki dla tej czynności właściwej. Innymi słowy dla uznania dotacji za zwiększającą podstawę opodatkowania, koniecznym jest stwierdzenie, że dotacja ta jest dokonywana w celu sfinansowania konkretnej czynności opodatkowanej (podkreślenie Sądu), odpowiada całości lub części wynagrodzenia z tytułu tej czynności czyli jest związana z konkretną, oznaczona dostawą lub usługą (zobacz wyrok ETS C-184/00). Z uzasadnienia wniosku wynika, ze w kontrolowanej sprawie sytuacja taka nie występuje. Usługa jest wykonywana na rzecz K. w ramach umowy o realizacji konkretnego Projektu, którego koszty rozkładają się w proporcji 50% na 50%. K. sam uiszcza zapłatę za 100% należnej zapłaty na podstawie wystawionych faktur przez Lidera Konsorcjum, a konsorcjanci otrzymują w formie dotacji zwrot kosztów własnych jej realizacji, co pozostaje bez wpływu na cenę usługi wykonanej na rzecz K., gdyż ta nie ulega zmianie. Dla rozliczeń z K. nie ma znaczenia czy Konsorcjanci otrzymają dotację, gdyż ta przeznaczona jest wyłącznie na dofinansowanie ich działalności badawczej. Gdyby nie dotacja musieliby pokryć jej koszty z własnych środków.

Należy zgodzić się ze skarżącym, że organ podatkowy wydał interpretację w oderwaniu od przyjętych w zawartej przez partnerów konsorcjum umowie celów i zasad realizacji wspólnego przedsięwzięcia. Ograniczył się do jednego tylko aspektu, a mianowicie do rozliczenia kosztów i przychodów oraz związanego z tym rozliczeniem dokonywanym poprzez noty obciążeniowe i uznaniowe pomiędzy Liderem a konsorcjantami, czyli pomiędzy uczestnikami jednego, wspólnego przedsięwzięcia. W sytuacji, co akcentuje skarżący, że w opisanym stanie faktycznym sprawy wzajemne rozliczenia nie następowały w wykonaniu usług świadczonych przez konsorcjantów na rzecz Lidera, czy też odwrotnie. Dlatego też błędnie organ przyjął, że czynności te będą czynnościami podlegającymi opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, a otrzymana nań dotacja wejdzie do podstawy opodatkowania.”

Sąd drugiej instancji stwierdził m.in., że cyt.: „W pierwszej kolejności Naczelny Sąd Administracyjny w składzie orzekającym w niniejszej sprawie podkreśla, że podziela stanowisko wyrażone w wyrokach NSA z dnia 27 września 2018 r., sygn. akt I FSK 1876/16 oraz z dnia 12 kwietnia 2018 r., sygn. akt I FSK 2056/17, które dotyczyły kwestii opodatkowania środków otrzymanych z dotacji.

Jak słusznie zauważył Sąd pierwszej instancji, w kontrolowanej sprawie z uzasadnienia wniosku wynika, że usługa jest wykonywana na rzecz K. w ramach umowy o realizacji konkretnego Projektu, którego koszty rozkładają się w proporcji 50% na 50%. K. sam uiszcza zapłatę za 100% należnej zapłaty na podstawie wystawionych faktur przez Lidera Konsorcjum, a konsorcjanci otrzymują w formie dotacji zwrot kosztów własnych jej realizacji, co pozostaje bez wpływu na cenę usługi wykonanej na rzecz K., gdyż ta nie ulega zmianie. Dla rozliczeń z K. nie ma znaczenia czy Konsorcjanci otrzymają dotację, gdyż ta przeznaczona jest wyłącznie na dofinansowanie ich działalności badawczej. Gdyby nie dotacja musieliby pokryć jej koszty z własnych środków.

Z przedstawionego przez stronę skarżącą stanu faktycznego wynikało wprost, że K. otrzyma jedynie tyle praw do rezultatów Projektu za ile faktycznie zapłaci, na zasadzie proporcji wypłaconego wynagrodzenia co całkowitego kosztu Projektu, zaś pomiędzy członkami konsorcjum nie ma miejsca jakiekolwiek przenoszenie praw do efektów Projektu.

Naczelny Sąd Administracyjny podziela stanowisko Sądu pierwszej instancji, że organ podatkowy wydał omawianą interpretację w oderwaniu od przyjętych w zawartej przez partnerów konsorcjum umowie celów i zasad realizacji wspólnego przedsięwzięcia ograniczając się do jednego tylko aspektu, tj. rozliczenia kosztów i przychodów oraz związanego z tym rozliczeniem dokonywanym poprzez noty obciążeniowe i uznaniowe pomiędzy Liderem a konsorcjantami, czyli pomiędzy uczestnikami jednego, wspólnego przedsięwzięcia. Tymczasem określony w umowie podział wszystkich wydatków i uzyskanych przychodów dokonywany przez Lidera Konsorcjum nie może zostać uznany za odsprzedaż usług przez jeden podmiot innym podmiotom wchodzącym w skład Konsorcjum, gdy jego partnerzy w ogóle nie korzystają z tak wykonywanych usług, nie są ich usługobiorcami, a wręcz odwrotnie, występują zbiorowo w charakterze usługodawców, których reprezentuje Lider. Zatem błędnie organ przyjął, że czynności te będą czynnościami podlegającymi opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, a otrzymana nań dotacja wejdzie do podstawy opodatkowania. Jak słusznie stwierdził Sąd pierwszej instancji dotacja jest przyznawana konsorcjum świadczącemu usługi na rzecz K. która nie ma wpływu na jej cenę. Nie byłaby ona wyższa w przypadku braku dotacji, gdyż nie łączy się z usługą świadczoną na rzecz K. Pokrywa własne koszty konsorcjantów ponoszone w ramach 50% realizowanego przedsięwzięcia, a K. nie czerpie korzyści z dotacji.”

W rezultacie mając na uwadze orzeczenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego wydane w niniejszej sprawie, stwierdzić należy, że środki pieniężne otrzymane od NCBiR na pokrycie części kosztów nie stanowią dotacji podlegającej opodatkowaniu.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy, że dofinansowanie od NCBR nie stanowi dotacji mającej wpływ na cenę w rozumieniu art. 29a ust. 1 ustawy o VAT jest prawidłowe.

Kolejne wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą dokumentowania fakturami VAT wynagrodzenia otrzymywanego od K. dla całego konsorcjum.

Z opisu sprawy wynika, że wynikiem projektu będzie opracowanie kompleksowej bazy wiedzy ze względu na badania szerokiego zakresu metod wytwarzania i właściwości zawierających ren materiałów litych oraz warstwowych. Wytworzenie super twardych oraz żarowytrzymałych warstw i powłok będzie miało zastosowanie w przemyśle w dowolnych obszarach, w których elementy maszyn oraz narzędzia narażone są na działanie intensywnego tarcia, dużych sił dynamicznych, środowiska korozyjnego, wysokiej temperatury. Pomyślne zastosowanie może przedłużyć czas pracy takich elementów oraz zapewnić oszczędności i wzrost bezpieczeństwa pracy człowieka. Wyniki badań naukowych lub prac rozwojowych prowadzonych w ramach projektu skutkować będą opracowaniem przedmiotów prawa autorskiego, przedmiotów praw własności przemysłowej lub know-how. Na obecnym etapie trudno jest jednoznacznie określić i skwantyfikować, jakie konkretne efekty projektu (czy będzie to utwór naukowy w rozumieniu ustawy o prawie autorskim, wynalazek, wzór użytkowy, wzór przemysłowy czy know-how i w jakich ilościach) zostaną osiągnięte ze względu na specyfikę prowadzenia badań naukowych i związane z tym ryzyko. Prawa własności zgodnie z zapisami umów zarówno z NCBR jak i K, tj. prawa własności intelektualnej do wyników projektu przysługują wykonawcom z jednej strony, a K. z drugiej strony. Udział procentowy K. wynika z wartości kwoty zapłaconego wynagrodzenia w wartości kosztów kwalifikowanych ogółem projektu. Udział wykonawców w prawach majątkowych do wyników projektu jest proporcjonalny do ich finansowego i twórczego udziału w realizacji projektu.

Udział w autorskich prawach majątkowych do utworów zawartych w projekcie lub w jego wynikach przechodzi na K. z chwilą odbioru danego zadania i w odniesieniu do zawartych w jego wynikach utworów. Wysokość udziału K. w prawach do wyników odpowiadać będzie rzeczywistemu udziałowi K. (stanowiącemu sumę wynagrodzenia oraz wynagrodzenia dodatkowego) w wartości kosztów kwalifikowanych projektu, a wysokość udziału konsorcjantów będzie odpowiadać różnicy między 100% wartości kosztów kwalifikowanych projektu, a wynagrodzeniem i wynagrodzeniem dodatkowym wypłaconym przez K. Udział konsorcjantów w przysługujących im prawach majątkowych do wyników projektu jest proporcjonalny do ich udziału (finansowego i twórczego) w realizacji projektu.

Mając na uwadze przywołane przepisy oraz opis sprawy należy stwierdzić, że otrzymane przez Wnioskodawcę od K. wynagrodzenie stanowi zapłatę za konkretne świadczenie. Wynagrodzenie to jest bowiem przyznawane za podejmowanie przez Wnioskodawcę określonych działań, tj. przekazanie K. udziału w autorskich prawach majątkowych do utworów zawartych w projekcie lub w jego wynikach zrealizowanych przez konsorcjum w ramach projektu pt. „X”.

W związku z powyższym w przedmiotowej sprawie zostały spełnione wszystkie przesłanki warunkujące uznanie przekazania przez Wnioskodawcę udziałów w autorskich prawach majątkowych do utworów zawartych w projekcie lub w jego wynikach za odpłatną usługę w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy o VAT podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o VAT, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Jednakże zgodnie z art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Wskazać należy, że przepisy ustawy o podatku od towarów i usług oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy, nie przewidują dla czynności przekazania autorskich praw majątkowych do utworów zawartych w projekcie lub w jego wynikach stawki obniżonej lub zwolnienia od podatku. Zatem przekazanie ww. praw na rzecz K. podlega opodatkowaniu 23% stawką podatku VAT.

Zgodnie z art. 106b ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą sprzedaż, a także dostawę towarów i świadczenie usług, o których mowa w art. 106a pkt 2, dokonywane przez niego na rzecz innego podatnika podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze lub na rzecz osoby prawnej niebędącej podatnikiem.

Na podstawie art. 106b ust. 1 pkt 4 ww. ustawy, podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą otrzymanie przez niego całości lub części zapłaty przed dokonaniem czynności, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyjątkiem przypadku, gdy zapłata dotyczy wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów lub czynności, dla których obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 4.

W myśl art. 106i ust. 1 ww. ustawy, fakturę wystawia się nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę, z zastrzeżeniem ust. 2-8.

Stosownie do art. 106i ust. 2 ww. ustawy, jeżeli przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi otrzymano całość lub część zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4, fakturę wystawia się nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymano całość lub część zapłaty od nabywcy.

Natomiast w myśl art. 106i ust. 7 ww. ustawy, faktury nie mogą być wystawione wcześniej niż 30. dnia przed:

 1. dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi;
 2. otrzymaniem, przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi, całości lub części zapłaty.

Mając na uwadze obowiązujące przepisy prawa podatkowego oraz zasady funkcjonowania Konsorcjum, w tym zasadę odrębności podatników, którzy występują wobec siebie w relacji Lider Konsorcjum – Członek Konsorcjum stwierdzić należy, że uczestnicy konsorcjum uprawnieni są do fakturowania wzajemnych świadczeń oraz wyboru podmiotu, który odpowiedzialny jest za rozliczenia z podmiotem udzielającym dofinansowania przeznaczonego na sfinansowanie kosztów realizacji zadań przez Członków Konsorcjum (K.) – w przedmiotowej sprawie – Lider. Tym samym Wnioskodawca – Lider, świadczący usługę na rzecz K. w zakresie, wynikającym z zawartej umowy konsorcjum, jest zobowiązany do wystawiania faktur dokumentujących wykonywane usługi wobec K.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy, że Wnioskodawca będzie dla K. wystawiał faktury VAT gdyż wynagrodzenie otrzymane od K. dotyczy sprzedaży opodatkowanej, jest prawidłowe.

Odnosząc się z kolei do prawa Wnioskodawcy do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług w związku z realizacją projektu stwierdzić należy, że zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Natomiast zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z powyższych przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem, który umożliwia podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezpośredni związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi, takimi których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest tego, że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz braku przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy o VAT.

W przedmiotowej sprawie stwierdzono, że wykonanie prac wynikających z projektu przez Wnioskodawcę i w efekcie przekazanie udziału praw autorskich na rzecz K. stanowi odpłatne świadczenie usług w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy o VAT podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT.

Z wniosku wynika również, że udziały w prawach do efektów projektu będą przekazane wszystkim konsorcjantom.

Jednocześnie jak wskazał Wnioskodawca wyniki realizacji projektu będą sprzedawane przez K. w postaci licencji na korzystanie ze wspólnych praw do projektu lub produktów wytworzonych wg rozwiązań zawartych w wynikach projektu, natomiast Wnioskodawcy będzie przysługiwał udział w korzyściach z tej sprzedaży, czyli dla Wnioskodawcy nastąpi sprzedaż opodatkowana. Tak więc, efekty projektu zostaną wykorzystane do działalności opodatkowanej podatkiem VAT.

Jednocześnie Wnioskodawca wskazał, że w projekcie zaplanowano zakup materiałów i usług niezbędnych w procesach technologicznych i badawczych: odczynniki, m. in. gazy laboratoryjne i techniczne (argon, wodór, inne), związki metaliczne, kwasy, sole organiczne i nieorganiczne, rozpuszczalniki, surowce (ren, nadrenian amonu, bor, stopy niklu i inne), drobne wyposażenie laboratoryjne (szkło laboratoryjne, pojemniki z tworzyw sztucznych, inne), usługa wykonania dużego targetu w warunkach przemysłowych wg opracowanej w projekcie technologii.

Należy podkreślić, że możliwość odliczenia podatku naliczonego nie stanowi żadnego przywileju dla podatnika, lecz jest podstawowym i fundamentalnym uprawnieniem, wynikającym z samej konstrukcji podatku od wartości dodanej. Z orzecznictwa TSUE wynika, że prawo do odliczenia podatku naliczonego w zasadzie nie może być ograniczone ani pod względem czasu, ani pod względem zakresu przedmiotowego. TSUE zwracał uwagę, iż właśnie zasada odliczenia podatku naliczonego zapewnia uzyskanie neutralności podatku. System odliczeń podatku oznacza całkowite uwolnienie przedsiębiorcy od obciążeń z tytułu VAT zapłaconego lub należnego (do zapłaty) w prowadzonej działalności gospodarczej. Wspólny system podatku od wartości dodanej zapewnia, że jakakolwiek działalność gospodarcza, bez względu na jej cel oraz rezultat, o ile sama jest opodatkowana VAT, jest opodatkowana w sposób całkowicie neutralny. Pozwala to na zachowanie zasady potrącalności, która powinna być na gruncie ustawy o VAT rozumiana możliwie najszerzej. Oznacza to, że zawsze ma ona zastosowanie przy nabyciu towarów i usług dokonanym z zamiarem wykorzystania ich w działalności opodatkowanej.

Ustawa o podatku od towarów i usług ustanawia zasadę tzw. niezwłocznego odliczenia podatku naliczonego. Zasada ta wyraża się tym, że podatnik, aby skorzystać z prawa do odliczenia podatku naliczonego nie musi czekać, aż nabyty towar lub usługa zostaną odsprzedane lub efektywnie wykorzystane na potrzeby działalności opodatkowanej.

Istotna jest intencja nabycia – jeśli dany towar czy usługa ma służyć wykonywaniu czynności opodatkowanych wówczas – po spełnieniu wymienionych w art. 86 ustawy wymogów formalnych – odliczenie jest prawnie dozwolone, oczywiście jeżeli nie wyłączają go inne przepisy ustawy lub aktów wykonawczych. W każdym więc przypadku należy dokonać oceny, czy intencją dokonującego określonej czynności, z którą łączą się skutki podatkowo-prawne było wykonywanie czynności opodatkowanych. Z ogólnie przyjętej definicji „zamiaru” wynika, że jest to projekt, plan czy intencja zrealizowania czegoś. Istotą zamiaru są intencje jakie przyświecają dokonywanym czynnościom, jak i cel, który dany podmiot ma osiągnąć dokonując tych czynności.

W tym miejscu należy zauważyć, że w przypadku realizacji działań gospodarczych, których wyniki są przeznaczone na sprzedaż, nabyte towary i usługi związane z realizacją tych działań należy uznać za służące czynnościom opodatkowanym, nawet w przypadku gdy zakładana sprzedaż, z przyczyn niezależnych od podatnika, nie dojdzie do skutku. W konsekwencji z uwagi na spełnienie podstawowej pozytywnej przesłanki warunkującej prawo do odliczenia podatku naliczonego, jaką jest związek zakupów z wykonywaniem w przyszłości czynności opodatkowanych, Wnioskodawcy przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z realizacją przedmiotowego projektu.

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego, jest prawidłowe.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem zdarzenia przyszłego podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;
 3. z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych (art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej).

Powyższe unormowania należy odczytywać łącznie z przepisami art. 33 ustawy z 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2193), wprowadzającymi regulacje intertemporalne.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w …, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2018 r., poz. 1302 ze zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego.

Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.


doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj