Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej
0112-KDIL3-3.4011.102.2019.2.AM
z 15 maja 2019 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 21 lutego 2019 r. (data wpływu 19 marca 2019 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych uczestnictwa w programie motywacyjnym organizowanym przez spółkę z siedzibą we Francji – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 marca 2019 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek – uzupełniony 24 kwietnia 2019 r. – o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych uczestnictwa w programie motywacyjnym organizowanym przez spółkę z siedzibą we Francji.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny oraz następujące zdarzenie przyszłe.

1.

Wnioskodawca jest osobą fizyczną, podlegającą w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, pracownikiem X sp. z o.o. („Spółka” lub „X PL”).

X PL jest spółką kapitałową z siedzibą w …, podlegającą w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. X PL należy do międzynarodowej grupy kapitałowej, na której czele stoi X FR”) – europejska spółka akcyjna z siedzibą we Francji (państwo jej rezydencji podatkowej), której akcje są notowane na giełdzie papierów wartościowych w (…). X FR jest europejską spółką akcyjną (europejska odmiana spółki akcyjnej) będącą jednostką dominującą w odniesieniu do Spółki w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy o rachunkowości.

2.

X FR organizuje program motywacyjny („Program”). Do uczestniczenia w tym Programie, obejmującym Grupę X, uprawnieni są pracownicy X FR oraz jej spółek zależnych. Uczestnikami Programu będą także pracownicy Spółki, którzy spełnią kryteria udziału w Programie, w tym Wnioskodawca.

Program zostanie utworzony na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy X FR. W ramach Programu uczestnicy będą uprawnieni do objęcia akcji X FR („Akcje”). Akcje, które zostaną przyznane w ramach Programu, będą akcjami nowej emisji, wyemitowanymi w ramach podwyższenia kapitału zakładowego X FR.

3.

Uprawnienie Wnioskodawcy do udziału w Programie będzie wynikało z uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy X FR, która jest organizatorem i administratorem Programu. X FR wykonuje wszystkie kluczowe zadania związane z przeprowadzeniem Programu, w szczególności:

 1. X FR jest odpowiedzialna za określenie warunków Programu i kryteriów uczestnictwa. Spółka nie bierze udziału w tym procesie.
 2. Pracownicy Spółki nie są uprawnieni do udziału w Programie i otrzymania nagrody na podstawie umów o pracę, regulaminu wynagradzania, jak również innych regulaminów obowiązujących w Spółce, a dotyczących zasad wynagradzania.
 3. Podstawowym celem Programu jest zmotywowanie pracowników uczestniczących w Programie do zwiększenia wydajności oraz efektywności pracy, a w konsekwencji do osiągania przez Grupę X jak najwyższych dochodów przy jednoczesnym braku ingerencji w obowiązujące zasady wynagradzania za pracę. Uczestnictwo w Programie ani Akcje przyznawane w Programie nie są natomiast ekwiwalentem za pracę faktycznie wykonaną przez Wnioskodawcę dla Spółki.
 4. X PL ma za zadanie jedynie dokonać technicznych czynności, które umożliwią komunikację pomiędzy X FR i Wnioskodawcą, związanych m.in. z przesłaniem lub udostępnieniem dokumentów i danych oraz zebraniem i przekazaniem X FR środków finansowych, które są inwestowane w Programie.

4.

Akcje X FR będą subskrybowane za pośrednictwem i będą przechowywane w imieniu Wnioskodawcy przez specjalny wehikuł inwestycyjny (francuski: Fonds Communs de Placement d’Entreprise; dalej: „FCPE”).

FCPE jest powszechnie wykorzystywany we Francji dla celów przechowywania akcji posiadanych przez pracowników − inwestorów. FCPE wyda uczestnikom jednostki uczestnictwa, których wartość będzie odzwierciedlaniem wartości Akcji. Wartość jednostek uczestnictwa w FCPE zasadniczo będzie ulegała zmianom odpowiadającym zmianom kursu akcji Spółki.

FCPE został utworzony we Francji, według prawa francuskiego i zgodnie z obowiązującym we Francji prawem, nie jest traktowany jako osoba prawna ani spółka osobowa. Według wiedzy Wnioskodawcy FCPE nie jest funduszem kapitałowym w rozumieniu art. 5a pkt 14 Ustawy PIT. FCPE nie jest również funduszem w rozumieniu Dyrektywy 2009/65/EC z 13 lipca 2009 r.

Zgodnie z prawem francuskim Wnioskodawca posiadający jednostki FCPE jest właścicielem akcji X FR. Jednocześnie FCPE nie jest – z formalnego punktu widzenia – stroną jakichkolwiek czynności prawnych. Stroną umów zawieranych przez FCPE są bowiem uczestnicy Programu posiadający jednostki FCPE, w tym Wnioskodawca. Oznacza to, że akcje X FR nie są własnością FCPE. Z prawnego i podatkowego punktu widzenia FCPE jest podmiotem transparentnym.

Według wiedzy Wnioskodawcy francuskie regulacje zasadniczo nie dopuszczają zbywalności jednostek uczestnictwa w FCPE. Jednostki uczestnictwa FCPE mogą być jedynie umorzone w określonych okolicznościach.

Jednostki uczestnictwa FCPE stanowią inne prawa majątkowe, o których mowa w art. 24 ust. 11b Ustawy o PIT, w brzmieniu ustawy obowiązującym od 1 stycznia 2018 r., tj. takie prawa, w wyniku których uczestnik Programu nabywa i posiada Akcje.


5.

Formuła Programu będzie oparta o tzw. mechanizm lewarowania. Mechanizm lewarowania polega na zaangażowaniu w ramach Programu banku, który współfinansuje inwestycję w Programie oraz gwarantuje uczestnikom minimalny zwrot z inwestycji. Inwestycja w Programie obejmie zatem następujące etapy:

 1. Cena subskrypcyjna Akcji zostanie ustalona decyzją Prezesa i Dyrektora Zarządzającego X FR w oparciu o średnią cenę Akcji X FR z okresu 20 dni roboczych poprzedzających wydanie decyzji („Cena Referencyjna”) po pomniejszeniu o dyskonto („Dyskonto”) od tak ustalonej wartości Akcji („Cena Subskrypcyjna”).
 2. Wnioskodawca pokryje ze środków własnych 10% Ceny Subskrypcyjnej Akcji („Wkład Osobisty”).
 3. Jednocześnie FCPE zawrze z bankiem umowę SWAP, zgodnie z którą bank zapłaci pozostałą część Ceny Subskrypcyjnej Akcji nie pokrytą Wkładem Osobistym, tj. 90% Ceny Subskrypcyjnej Akcji („Wkład Uzupełniający”).
 4. Po otrzymaniu powyższych wpłat FCPE nabędzie Akcje od X FR w imieniu uczestników. W konsekwencji uczestnicy nie będą zobowiązani do pokrycia Wkładu Uzupełniającego, który to zostanie pokryty przez bank na podstawie umowy SWAP.
 5. Za kwotę równą wartości Wkładu Osobistego uczestnik otrzyma jednostkę uczestnictwa w FCPE, której wartość będzie obliczana z uwzględnieniem: (i) wartości Wkładu Osobistego uczestnika oraz (ii) Wkładu Uzupełniającego.

6.

Zgodnie z ww. umową SWAP:

 1. Bank zapewnia finansowanie Wkładu Uzupełniającego oraz gwarantuje Wnioskodawcy zwrot z inwestycji w wysokości nie niższej niż wartość Wkładu Osobistego w zamian za (i) kwotę Dyskonta, która efektywnie obniża wartość finansowania, wpływając na wysokość Wkładu Uzupełniającego, (ii) kwoty wszelkich dywidend wypłacanych w trakcie trwania Programu oraz (iii) częściowy udział w zysku z inwestycji w Programie osiągniętym przez uczestników.
 2. W czasie subskrypcji bank zapłaci do FCPE Wkład Uzupełniający w wysokości 90% Ceny Subskrypcyjnej Akcji w celu nabycia przez FCPE Akcji w imieniu uczestników. Wkład Uzupełniający będzie równy Cenie Referencyjnej pomniejszonej o Dyskonto i Wkład Osobisty uczestników.
  Bank jest zatem głównym beneficjentem Dyskonta, ponieważ (i) bank finansuje Wkład Uzupełniający równy Cenie Referencyjnej pomniejszonej o Dyskonto i Wkład Osobisty Wnioskodawcy, w związku z tym efektywnie bank korzysta z kwoty całej kwoty Dyskonta oraz (ii) zgodnie z algorytmem ustalania wynagrodzenia z tytułu zakończenia inwestycji w Programie Dyskonto, z którego skorzystał bank, nigdy nie zostaje uwzględnione w kalkulacji wynagrodzenia należnego Wnioskodawcy, tj. nie powoduje zwiększenia lub zmniejszenia tego wynagrodzenia. Co za tym idzie, z perspektywy Wnioskodawcy Dyskonto ma znaczenie jedynie w zakresie, w jakim wpływa ono na ustalenie kwoty jego Wkładu Osobistego, który stanowi 10% Ceny Subskrypcyjnej. W pozostałym zakresie Wnioskodawca w ogóle nie korzysta z Dyskonta.
 3. Podczas trwania Programu FCPE przekaże bankowi kwoty wszelkich ewentualnych dywidend wpłaconych do FCPE od X FR. Dywidendy nie będą zatem wypłacane Wnioskodawcy lub inwestowane na jego rzecz np. w dodatkowe akcje X FR.
 4. Bank gwarantuje, że po zakończeniu okresu blokady Wnioskodawca otrzyma minimalny zwrot z inwestycji w wysokości nie niższej niż wartość Wkładu Osobistego (gwarantowane minimum). Jednocześnie w przypadku, gdy Wnioskodawca osiągnie zysk z inwestycji w Programie, bankowi będzie przysługiwał częściowy udział w tym zysku obliczony na podstawie algorytmu określonego w Programie.

7.

Inwestycja w ramach Programu będzie objęta 5-letnim okresem blokady, w ciągu której Wnioskodawca co do zasady (za wyjątkiem kilku ściśle określonych w prawie francuskim przypadków wcześniejszego umorzenia) nie będzie mógł dokonać umorzenia posiadanych jednostek uczestnictwa w FCPE.

W przypadku, gdy w okresie blokady X FR wypłaci dywidendy, FCPE automatycznie przekaże je bankowi na podstawie zawartej umowy SWAP. W konsekwencji kwoty dywidend nie będą wypłacane Wnioskodawcy lub inwestowane na jego rzecz np. w dodatkowe akcje X FR. Nie dojdzie w tym przypadku także ani do przyznania dodatkowych jednostek FCPE Wnioskodawcy lub ich ułamków, ani do zwiększenia wartości dotychczas przyznanych jednostek.

8.

Spółka nie będzie ponosiła kosztu Dyskonta, dywidend ani Wkładu Uzupełniającego.

X FR będzie ponosiła w całości ekonomiczny ciężar Dyskonta. Dyskonto będzie w całości finansowane przez X FR. X FR nie będzie obciążało tymi kosztami Spółki. X FR będzie ponosiła również w całości ekonomiczny ciężar dywidend wypłacanych i automatycznie przekazywanych przez FCPE do banku. X FR nie będzie również obciążała Spółki tymi kosztami.

Ciężar ekonomiczny Wkładu Uzupełniającego będzie ponoszony przez bank. Bank nie będzie tym kosztem obciążał Spółki.

9.

W momencie zakończenia okresu blokady Wnioskodawca będzie mógł umorzyć jednostki uczestnictwa w FCPE za wynagrodzeniem ustalonym na podstawie algorytmu określonego w Programie, jednakże nie niższym niż wartość Wkładu Osobistego. Alternatywnie Wnioskodawca będzie mógł kontynuować posiadanie Akcji X FR poprzez FCPE. Wnioskodawca będzie samodzielnie decydował o dacie i sposobie zakończenia swojej inwestycji i Spółka nie będzie w tym zakresie podejmowała żadnych decyzji.

Umorzenie jednostek uczestnictwa FCPE będzie miało formę odpłatną i będzie się wiązało ze sprzedażą Akcji. Na skutek umorzenia Wnioskodawca otrzyma środki pieniężne. W wyniku umorzenia jednostek uczestnictwa FCPE Wnioskodawca będzie mógł ewentualnie otrzymać Akcje X FR, jeśli dokona takiego wyboru. W przypadku umorzenia jednostek FCPE w zamian za Akcje dojdzie do zmiany sposobu posiadania akcji przez Wnioskodawcę – z posiadania poprzez FCPE na posiadanie bezpośrednie przez Wnioskodawcę.

Wyjście z inwestycji w Programie może więc nastąpić na dwa sposoby:

 1. dojdzie do umorzenia jednostek FCPE w zamian za Akcje i późniejszego zbycia tych Akcji,
  albo
 2. obie czynności zadzieją się jednocześnie – FCPE zbędzie Akcje przechowywane dla Wnioskodawcy i wyda środki z tego tytułu Wnioskodawcy, umarzając jednostki FCPE.

Środki pieniężne lub Akcje X FR będą technicznie przekazywane pracownikom przez fundusz FCPE, który dokonana umorzenia jednostek FCPE. Może się zdarzyć, że X PL będzie na polecenie X FR faktycznie pośredniczyć w wydawaniu uczestnikom środków pieniężnych, które uzyskają oni w wyniku umorzenia jednostek uczestnictwa FCPE. W takim przypadku Spółka będzie działać jedynie jako wręczyciel pośredniczący w przekazaniu świadczeń.

10.

Wnioskodawca po wygaśnięciu okresu blokady dokona umorzenia jednostek uczestnictwa FCPE w zamian za Akcje, w dalszej kolejności będzie uprawniony do zbycia tych Akcji. W takim przypadku Wnioskodawca będzie samodzielnie decydował o dacie i sposobie zbycia Akcji i Spółka nie będzie w tym zakresie podejmowała żadnych decyzji.

11.

Z uwagi na wagę sprawy będącej przedmiotem niniejszego wniosku, Wnioskodawca zwraca się z uprzejmą prośbą o pilne rozpatrzenie jego wniosku i w miarę możliwości Organu o wydanie interpretacji w terminie szybszym niż 3 miesiące od złożenia wniosku.

Jednocześnie Wnioskodawca zwraca uwagę, że Program, jak również niniejszy wniosek, nie są złożone w celu obejścia prawa podatkowego lub unikania jakiegokolwiek opodatkowania. Program jest elementem polityki korporacyjnej X FR pozwalającej pracownikom spółek z wielu państw na świecie na objęcie Akcji i partycypowanie w rozwoju Grupy X.

Program jest oparty o realnie emitowane i notowane Akcje X FR, nie zaś o instrumenty finansowe zależne od wskaźników finansowych osiąganych przez X FR. W Programie jest również wykorzystywany powszechnie stosowany przez spółki francuskie wehikuł FCPE. Jest on oparty o wieloletnią legislację i praktykę we Francji. Nad przebiegiem Programu czuwają zarówno organy X FR, instytucje finansowe angażowane przez FCPE, jak również francuski nadzór finansowy.

Program nie tylko z prawnego (co zostanie wykazane poniżej), ale i ekonomicznego punktu widzenia nie stanowi elementu wynagrodzenia pracowników, w tym Wnioskodawcy. Oznacza to, że niezależnie od tego, czy Wnioskodawca uczestniczy w Programie czy nie, jego zarobki z umowy o pracę pozostają na tym samym poziomie. Wnioskodawcy nie zostaje zatem przyznany żaden instrument finansowy zastępujący część jego wynagrodzenia, lecz jedynie dodatkowa możliwość uczestniczenia w Programie. W tym zakresie Program nie tylko nie powoduje możliwości uniknięcia jakiegokolwiek opodatkowania, lecz wręcz przeciwnie − pozwala na powstanie dodatkowego przychodu do opodatkowania w Polsce po stronie Wnioskodawcy.

W związku z powyższym ani Program, ani niniejszy wniosek nie wpisują się w schemat opisany w Informacji Szefa KAS o stosowaniu przepisów dotyczących przeciwdziałania unikaniu opodatkowania w kontekście tzw. Programów Motywacyjnych z 1 sierpnia 2017 r. Program natomiast, co zostaje wykazane poniżej, wpisuje się w regulację wynikającą z przepisów art. 24 ust. 11-12a ustawy o PIT. Z uwagi na niedawną nowelizację tych przepisów Spółka jest zainteresowana ich interpretacją względem opisanego Programu motywacyjnego będącego systemem wynagradzania, o którym mowa w art. 24 ust. 11-12a ustawy o PIT.

Organ wskazuje, że opis sprawy wynika z wniosku i jego uzupełnienia.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.

 1. Czy wartość Dyskonta i Wkładu Uzupełniającego nie powinna stanowić w momencie nabycia Akcji przychodu dla Wnioskodawcy?
 2. Czy opodatkowanie przychodu z tytułu uczestnictwa Wnioskodawcy w Programie, jako programie motywacyjnym, o którym mowa w art. 24 ust. 11 i 11b ustawy o PIT, będzie odroczone do ostatecznego zbycia Akcji przez Wnioskodawcę – w przypadku wcześniejszego umorzenia jednostek FCPE w zamian za Akcje?
 3. Czy w przypadku umorzenia jednostek FCPE w zamian za Akcje przychód z tytułu późniejszego zbycia tych Akcji będzie podlegać opodatkowaniu według stawki 19% przewidzianej w art. 30b ust. 1 ustawy o PIT?
 4. Czy opodatkowanie przychodu z tytułu uczestnictwa Wnioskodawcy w Programie, jako programie motywacyjnym, o którym mowa w art. 24 ust. 11 i 11b ustawy o PIT, będzie odroczone do momentu zbycia Akcji przechowywanych przez FCPE dla Wnioskodawcy i wydania mu środków pieniężnych z umorzenia jednostek uczestnictwa FCPE – w przypadku ich umorzenia za wynagrodzeniem pieniężnym?
 5. Czy w przypadku zbycia Akcji przechowywanych przez FCPE dla Wnioskodawcy i wydania mu środków pieniężnych z umorzenia jednostek uczestnictwa FCPE przychód z tego tytułu będzie podlegać opodatkowaniu według stawki 19% przewidzianej w art. 30b ust. 1 ustawy o PIT?
 6. Czy wartość dywidendy przekazanej przez FCPE do banku będzie stanowić dla Wnioskodawcy przychód podlegający opodatkowaniu według stawki 19% przewidzianej w art. 30a ust. 1 ustawy o PIT?

Stanowisko Wnioskodawcy w odniesieniu do pytania nr 1.

Zdaniem Wnioskodawcy wartość Dyskonta i Wkładu Uzupełniającego nie powinna stanowić w momencie nabycia Akcji przychodu dla Wnioskodawcy.

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy:

1.

Stosownie do art. 24 ust. 11 ustawy o PIT, jeżeli w wyniku realizacji programu motywacyjnego utworzonego przez spółkę akcyjną będącą jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy o rachunkowości w stosunku do spółki, od której podatnik uzyskuje świadczenia oraz inne należności z tytułów określonych w art. 12 lub art. 13 podatnik faktycznie obejmuje lub nabywa akcje spółki w stosunku do niej dominującej, przychód z tego tytułu powstaje w momencie odpłatnego zbycia tych akcji. Dochodem z odpłatnego zbycia akcji, o których mowa w ww. art. 24 ust. 11 ustawy o PIT, jest różnica między przychodem uzyskanym z odpłatnego zbycia akcji a kosztami uzyskania przychodu określonymi na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 38.

Jednocześnie zgodnie z art. 24 ust. 11b ustawy o PIT przez program motywacyjny, o którym mowa w ww. ust. 11, rozumie się system wynagradzania utworzony na podstawie uchwały walnego zgromadzenia przez m.in. spółkę akcyjną będącą jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy o rachunkowości w stosunku do spółki, od której osoby uprawnione do otrzymania świadczeń w ramach tego systemu wynagradzania uzyskują świadczenia lub inne należności z tytułów określonych w art. 12 lub art. 13, w wyniku którego osoby uprawnione do otrzymania świadczeń w ramach tego systemu wynagradzania bezpośrednio lub w wyniku realizacji praw z pochodnych instrumentów finansowych lub realizacji praw z papierów wartościowych, o których mowa w art. 3 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, lub realizacji innych praw majątkowych, nabywają prawo do faktycznego objęcia lub nabycia akcji spółki akcyjnej będącej jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy o rachunkowości w stosunku do spółki, od której osoby uprawnione do otrzymania świadczeń w ramach tego systemu wynagradzania uzyskują świadczenia lub inne należności z tytułów określonych w art. 12 lub art. 13.

Powyższe przepisy mają zastosowanie do dochodu uzyskanego przez osoby uprawnione z tytułu objęcia lub nabycia akcji spółek akcyjnych, których siedziba lub zarząd znajduje się na terytorium państwa, z którym Rzeczpospolita Polska zawarła umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania.

2.

W analizowanej sytuacji Wnioskodawca jest uprawniony do udziału w Programie organizowanym przez X FR:

 1. W ramach Programu Wnioskodawca może nabyć Akcje.
 2. Dodatkowo inwestycja Wnioskodawcy uzupełniana jest przez Wkład Uzupełniający.
 3. Cena Subskrypcyjna Akcji jest ustalana jako Cena Referencyjna pomniejszona o Dyskonto. Wnioskodawca korzysta jednak z Dyskonta w małym zakresie. Głównym beneficjentem Dyskonta jest natomiast bank, który finansuje Wkład Uzupełniający.
 4. Program jest organizowany na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy X FR i na tej samej podstawie Wnioskodawca może nabyć Akcje.
 5. X FR jest europejską spółką akcyjną (europejska odmiana spółki akcyjnej) będącą jednostką dominującą w odniesieniu do Spółki (pracodawcy Wnioskodawcy) – w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy o rachunkowości.
 6. X FR jest rezydentem we Francji, z którą Polska zawarła umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania.

3.

Zestawiając powyższe przepisy z opisem stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego, należy wskazać, że zdaniem Wnioskodawcy wartość Dyskonta i Wkładu Uzupełniającego nie generują dla Wnioskodawcy przychodu opodatkowanego podatkiem dochodowym od osób fizycznych w momencie nabycia Akcji przechowywanych za pośrednictwem FCPE.

Dochodzi w tym zakresie bowiem do spełnienia się wszystkich przesłanek wskazanych w przepisie art. 24 ust. 11-12a ustawy o PIT:

 1. Uczestnikom zostają przyznane Akcje europejskiej spółki akcyjnej X FR będącej jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy o rachunkowości w stosunku do Spółki, od której uczestnicy uzyskują świadczenia oraz inne należności z tytułów określonych w art. 12 ustawy o PIT – vide art. 24 ust. 11 ustawy o PIT.
 2. Uczestnicy faktycznie obejmują Akcje X FR w ramach Programu utworzonego na podstawie uchwały walnego zgromadzenia X FR przy wykorzystaniu dedykowanego w tym zakresie FCPE, co mieści się w hipotezie normy wynikającej z przepisu art. 24 ust. 11b ustawy o PIT.
 3. X FR jest francuskim rezydentem podatkowym, zaś Polska zawarła z Francją umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania – por. art. 24 ust. 12a ustawy o PIT.

4.

Powyższe przesłanki są spełnione niezależnie od tego, że Akcje są przechowywane przez Wnioskodawcę poprzez FCPE. Zgodnie bowiem z prawem francuskim Wnioskodawca posiadający jednostki FCPE jest właścicielem akcji X FR. Jednocześnie FCPE nie jest – z formalnego punktu widzenia – stroną jakichkolwiek czynności prawnych. Stroną umów zawieranych przez FCPE są bowiem uczestnicy Programu posiadający jednostki FCPE, w tym Wnioskodawca. Oznacza to, że akcje X FR nie są własnością FCPE.

Przechowywanie Akcji poprzez FCPE stanowi jedynie techniczny sposób realizacji Programu, który nie wpływa jednak na to, że Program spełnia warunki przewidziane w przepisach art. 24 ust. 11-12a ustawy o PIT. Dodatkowo zauważyć należy, że stosownie do przepisu art. 24 ust. 11b ustawy o PIT spełnienie przesłanek programu motywacyjnego możliwe jest nie tylko w przypadku bezpośredniego nabycia akcji, ale równocześnie ich nabycia za pośrednictwem innych praw, w tym praw majątkowych. Ewidentnie więc celem ustawodawcy było, aby zgodnie z przepisami obowiązującymi od początku 2018 r. odroczenie opodatkowania akcji nabytych w ramach programów motywacyjnych było możliwe zarówno w przypadku bezpośredniego, jak i pośredniego posiadania tych akcji.

Stanowisko Wnioskodawcy potwierdzają interpretacje organów podatkowych odnoszące się do nabycia akcji przechowywanych w ramach FCPE, przykładowo:

 1. Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 23 listopada 2016 r., nr 1061-IPTPB2.4511.623.2016.2.Aku, gdzie Dyrektor stwierdził, że: „preferencyjne (z dyskontem) nabycie akcji oraz otrzymanie przez Wnioskodawczynię akcji bezpłatnych w ramach programu akcjonariatu pracowniczego należy uznać za przychód niepodlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w momencie objęcia (nabycia) tych akcji. Natomiast konwersja akcji z funduszu tymczasowego do funduszu finalnego jak i wypłata dywidendy, która będzie przekazywana w Okresie Blokady na rzecz FCPE, nie spowoduje powstania obowiązku podatkowego u Wnioskodawczyni”;
 2. Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 26 października 2015 r., nr IPPB2/4511-796/15-2/MK, gdzie Dyrektor stwierdził, że: „Tym samym preferencyjne nabycie akcji przez Wnioskodawcę w ramach programu akcjonariatu pracowniczego należy wprawdzie uznać za przychód, ale niepodlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w momencie objęcia (nabycia) tych akcji. Tak więc dochód powstały w momencie realizacji prawa do preferencyjnego otrzymania akcji, w wysokości nadwyżki pomiędzy wartością rynkową objętych (nabytych) akcji a wydatkami poniesionymi na ich objęcie (nabycie), nie podlega opodatkowaniu w dacie objęcia (nabycia) akcji”;
 3. Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 5 listopada 2015 r., nr IPPB2/4511-849/15-2/MK1, gdzie Dyrektor stwierdził, że: „Jednakże ponieważ zostały spełnione kryteria określone w art. 24 ust. 11 w związku z art. 24 ust. 12a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, warunkujące odroczenie momentu opodatkowania przychodu z tytułu objęcia (nabycia) akcji do momentu odpłatnego zbycia tychże akcji, to przychód uzyskany przez Wnioskodawcę w związku z preferencyjnym nabyciem akcji (w wysokości wartości rynkowej tych akcji pomniejszonej o rzeczywisty wydatek poniesiony przez Wnioskodawcę na ich nabycie) nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w momencie nabycia akcji Spółki francuskiej”;

Co istotne interpretacje te zostały wydane w ramach poprzedniego stanu prawnego (obowiązującego do końca 2017 r.), kiedy przepisy odwoływały się jedynie do bezpośredniego posiadania akcji w ramach programów motywacyjnych. Tym bardziej więc stanowisko Wnioskodawcy jest zasadne na bazie obecnie obowiązujących przepisów odwołujących do bezpośredniego i pośredniego nabycia akcji.

5.

Niezależnie od przepisów art. 24 ust. 11-12a ustawy o PIT z chwilą uzyskania Akcji z Dyskontem i za Wkład Uzupełniający wartość przysporzenia majątkowego, którą osiąga Wnioskodawca, nie jest pewna, gdyż zależy ona od wartości akcji X FR w przyszłości oraz od momentu ich zbycia. Cechą Akcji jest, że generują one dochód nie w momencie ich otrzymania, lecz w przyszłości – Wnioskodawca uzyska dochód z Akcji w przyszłości z chwilą ich zbycia. Co więcej w okresie blokady Akcje są niezbywalne przez Wnioskodawcę.

Opodatkowanie nabycia Akcji z Dyskontem i za Wkład Uzupełniający oznaczałoby, że opodatkowaniu podlega nie uzyskany jeszcze faktycznie dochód, którego faktyczne uzyskanie nie jest pewne (przyjęcie takiej tezy mogłoby więc powodować, że Wnioskodawca rozpoznałby dochód do opodatkowania, którego by faktycznie nie uzyskał).

Takie stanowisko zostało potwierdzone w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego (dalej: „NSA”), przykładowo:

 1. w wyroku z dnia 5 października 2011 r. sygn. akt II FSK 517/10 NSA wskazał, że: „(…) sama okoliczność nabycia akcji, nawet nieodpłatnie bądź po preferencyjnej cenie, nie generuje dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych”;

 2. w wyroku z dnia 21 lipca 2017 r., sygn. akt II FSK 1716/15 NSA stwierdził, że: „Moment uzyskania dochodu z akcji nie jest tożsamy z momentem ich nabycia, bez względu na formę tego nabycia (w tym przypadku w wyniku nieodpłatnego przekazania akcji w ramach programu motywacyjnego). (…) W momencie zaś otrzymania akcji na preferencyjnych warunkach przysporzenie, jakie z tego tytułu uzyskuje dana osoba, niezależnie od źródła i przyczyny uzyskania tego przysporzenia, jest jedynie potencjalne. Uznanie, że przychód powstaje w momencie nieodpłatnego nabycia akcji w ramach programu motywacyjnego oraz że dochodem z tej czynności jest wartość rynkowa akcji prowadziłoby do opodatkowania wartości wyrażonej w pieniądzu, której podatnik w momencie uzyskania akcji nie osiągnął. Otrzymanie akcji nie daje żadnych korzyści, ponieważ akcje są takim składnikiem majątku, który przychód może dać dopiero w momencie ich zbycia w drodze sprzedaży lub zamiany ewentualnie innych czynności. Zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego, dopiero zbycie akcji pozwala ustalić, jaki dochód podatnik osiągnął przez to, że nabył akcje w drodze programu motywacyjnego, a następnie zbył te akcje. Nabycie akcji samo przez się nie daje żadnego przychodu. W praktyce wygląda to tak, że w chwili nabycia akcji podatnik nie wie, jaki uzyska przychód, bowiem okaże się to dopiero w przyszłości”;

Identyczne stanowisko zaprezentował NSA w wyroku z dnia 14 listopada 2017 r., sygn. akt II FSK 2729/15.

6.

Jednocześnie należy wskazać, że w przypadku Programu bank zapewnia finansowanie Wkładu Uzupełniającego oraz gwarantuje Wnioskodawcy zwrot z inwestycji w wysokości nie niższej niż wartość Wkładu Osobistego m.in. w zamian za kwotę Dyskonta, która efektywnie obniża wartość finansowania, wpływając na wysokość Wkładu Uzupełniającego.

W związku z przyjętą formułą Programu i wykorzystaniem mechanizmu lewarowania Wnioskodawca w zasadzie nie korzysta z Dyskonta, ponieważ głównym beneficjentem Dyskonta jest bank. Wnioskodawca, przystępując do Programu, dobrowolnie rezygnuje z korzystania z Dyskonta i zgadza się, aby to bank je wykorzystał. Ponadto zgodnie z algorytmem ustalania wynagrodzenia z tytułu zakończenia inwestycji w Programie Dyskonto, z którego skorzystał bank, nigdy nie zostaje uwzględnione w kalkulacji wynagrodzenia należnego Wnioskodawcy.

Co za tym idzie, z perspektywy Wnioskodawcy Dyskonto ma znaczenie jedynie w zakresie, w jakim wpływa ono na ustalenie kwoty jego Wkładu Osobistego, który stanowi 10% Ceny Subskrypcyjnej. W pozostałym zakresie Wnioskodawca w ogóle nie korzysta z Dyskonta. Efektywnie z Dyskonta korzysta bowiem bank, który finansuje Wkład Uzupełniający równy Cenie Referencyjnej pomniejszonej o Dyskonto i Wkład Osobisty. W konsekwencji wartość Dyskonta w ogóle nie powinna stanowić dla Wnioskodawcy przychodu podlegającego opodatkowaniu.

Stanowisko Wnioskodawcy w odniesieniu do pytania nr 2.

Zdaniem Wnioskodawcy opodatkowanie przychodu z tytułu uczestnictwa Wnioskodawcy w Programie, jako programie motywacyjnym, o którym mowa w art. 24 ust. 11 i 11b ustawy o PIT, będzie odroczone do ostatecznego zbycia Akcji, w przypadku wcześniejszego umorzenia jednostek FCPE w zamian za Akcje.

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy:

1.

Stosownie do wskazanych powyżej przepisów art. 24 ust. 11-12a ustawy o PIT w odniesieniu do opodatkowania akcji nabytych w ramach programów motywacyjnych przychód powstaje w momencie odpłatnego zbycia akcji. Jednoznacznie więc celem tych przepisów jest odroczenie opodatkowania do ostatecznego zbycia akcji i brak opodatkowania wszelkich momentów pośrednich następujących w toku programu motywacyjnego.

2.

W przypadku analizowanego Programu inwestycja jest objęta 5-letnim okresem blokady, w ciągu której uczestnicy, co do zasady (za wyjątkiem kilku ściśle określonych w prawie francuskim przypadków wcześniejszego umorzenia), nie mogą dokonać umorzenia posiadanych jednostek uczestnictwa w FCPE.

W momencie wygaśnięcia okresu blokady Wnioskodawca będzie mógł umorzyć jednostki uczestnictwa w FCPE. W wyniku umorzenia jednostek uczestnictwa FCPE Wnioskodawca będzie mógł otrzymać Akcje, jeśli dokona takiego wyboru. W takiej sytuacji Wnioskodawca uzyska środki finansowe z inwestycji w ramach Programu dopiero w przypadku późniejszego zbycia Akcji. W momencie umorzenia jednostek FCPE dojdzie jedynie do zmiany sposobu posiadania Akcji przez Wnioskodawcę – z posiadania za pośrednictwem FCPE na bezpośrednie posiadanie Akcji.

3.

Zestawienie ww. przepisów z opisem stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego jednoznacznie przekonuje, że w przypadku, gdy dojdzie do umorzenia jednostek FCPE w zamian za Akcje, umorzenie to nie będzie prowadziło do powstania przychodu Wnioskodawcy. Przychód ten powstanie zgodnie z przepisem art. 24 ust. 11 ustawy o PIT dopiero w momencie późniejszej sprzedaży Akcji.

Wcześniejsze umorzenie jednostek jest zaś elementem Programu, który nie będzie prowadził do powstania przychodu opodatkowanego PIT. Umorzenie to nie będzie prowadziło do powstania wymiernego pod względem finansowym przysporzenia majątkowego – dojdzie w tym zakresie jedynie do zmiany sposobu posiadania Akcji przez Wnioskodawcę.

4.

Reasumując, opodatkowanie przychodu z tytułu uczestnictwa Wnioskodawcy w Programie, jako programie motywacyjnym, o którym mowa w art. 24 ust. 11 i 11b ustawy o PIT, będzie odroczone do momentu ostatecznego zbycia Akcji przez Wnioskodawcę, w przypadku wcześniejszego umorzenia jednostek uczestnictwa FCPE za Akcje.

Stanowisko Wnioskodawcy w odniesieniu do pytania nr 3.

Zdaniem Wnioskodawcy w przypadku umorzenia jednostek FCPE w zamian za Akcje przychód z tytułu późniejszego zbycia tych Akcji będzie podlegać opodatkowaniu według stawki 19% przewidzianej w art. 30b ust. 1 ustawy o PIT.

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy:

1.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a Ustawy o PIT za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się przychody z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych.

2.

Jednocześnie zgodnie z art. 30b ust. 1 Ustawy o PIT od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych, w tym z realizacji praw wynikających z tych instrumentów, z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego dochodu.

3.

Jak wskazano w uzasadnieniu stanowiska Wnioskodawcy dotyczącym pytania nr 2, możliwe jest, że po wygaśnięciu okresu blokady Wnioskodawca będzie dokonywał umorzenia jednostek uczestnictwa FCPE w zamian za Akcje, co w dalszej kolejności będzie uprawniało go do zbycia tych Akcji. Akcje te stanowią papiery wartościowe, których zbycie jest opodatkowane w ramach źródła, jakim są kapitały pieniężne.

4.

W konsekwencji, w ocenie Wnioskodawcy, w przypadku umorzenia jednostek FCPE w zamian za Akcje przychód z tytułu późniejszego zbycia tych Akcji będzie opodatkowany według stawki 19% PIT, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 6 lit a w zw. z art. 30b ust. 1 Ustawy o PIT.

Stanowisko Wnioskodawcy w odniesieniu do pytania nr 4.

Zdaniem Wnioskodawcy w przypadku umorzenia jednostek FCPE za wynagrodzeniem pieniężnym opodatkowanie przychodu z tytułu uczestnictwa Wnioskodawcy w Programie, jako programie motywacyjnym, o którym mowa w art. 24 ust. 11 i 11b ustawy o PIT, będzie odroczone do momentu zbycia Akcji przechowywanych przez FCPE dla Wnioskodawcy i wydania mu środków pieniężnych z umorzenia jednostek uczestnictwa FCPE.

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy:

1.

Jak Wnioskodawca wykazał w uzasadnieniu swojego stanowiska w zakresie pytania nr 1 i 2, jego zdaniem nie dochodzi do opodatkowania wartości Dyskonta i Wkładu Uzupełniającego w momencie nabycia Akcji, zaś opodatkowanie przychodu z tytułu uczestnictwa Wnioskodawcy w Programie, jako programie motywacyjnym, o którym mowa w art. 24 ust. 11 i 11b ustawy o PIT, będzie odroczone do ostatecznego zbycia Akcji – w przypadku wcześniejszego umorzenia jednostek FCPE w zamian za Akcje.

Program bowiem spełnia wszystkie przesłanki programu motywacyjnego określone w przepisach art. 24 ust. 11-12a ustawy o PIT.

2.

Jak jednocześnie wskazano w opisie stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego, Akcje X FR są subskrybowane za pośrednictwem i przechowywane w imieniu Wnioskodawcy przez specjalny wehikuł inwestycyjny, jakim jest FCPE. Zgodnie z prawem francuskim uczestnicy programu posiadający jednostki FCPE są właścicielami akcji X FR. FCPE nie jest z formalnego punktu stroną jakichkolwiek czynności prawnych. Stroną umów zawieranych przez FCPE są uczestnicy Programu posiadający jednostki FCPE. Oznacza to, że akcje X FR nie są własnością FCPE. Rola FCPE sprowadza się jedynie do swego rodzaju przechowywania akcji X FR i administrowania nimi w imieniu Wnioskodawcy.

Ponadto według wiedzy Wnioskodawcy francuskie regulacje zasadniczo nie dopuszczają zbywalności jednostek uczestnictwa FCPE. Jednostki uczestnictwa FCPE mogą być jedynie umorzone w określonych okolicznościach. Wskazać należy, że jednostki uczestnictwa FCPE stanowią swego rodzaju potwierdzenie posiadania przez uczestników Programu akcji X FR.

Biorąc pod uwagę, że faktycznym właścicielem akcji X FR są uczestnicy Programu, a rola FCPE sprowadza się jedynie do ich przechowywania i administrowania nimi, w wyniku umorzenia jednostek uczestnictwa FCPE dojdzie do odpłatnego zbycia Akcji przez Wnioskodawcę. W wyniku umorzenia jednostek uczestnictwa FCPE dojdzie w tym samym momencie do zaistnienia obu czynności, do których odnosi się Wnioskodawca w ramach uzasadnienia do pytania nr 2. FCPE zbędzie Akcje przechowywane dla Wnioskodawcy i wyda środki pieniężne z tego tytułu Wnioskodawcy, umarzając jednostki FCPE.

W momencie więc zbycia Akcji i wydania Wnioskodawcy środków pieniężnych po umorzeniu jednostek FCPE dojdzie do zakończenia inwestycji Wnioskodawcy i osiągnięcia przychodu, o którym mowa w przepisie art. 24 ust. 11 ustawy o PIT.

3.

Dojdzie w tym zakresie bowiem do spełnienia się wszystkich przesłanek wskazanych w przepisach art. 24 ust. 11-12a ustawy o PIT:

 1. Uczestnikom zostały przyznane Akcje europejskiej spółki akcyjnej X FR będącej jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy o rachunkowości w stosunku do Spółki, od której uczestnicy uzyskują świadczenia oraz inne należności z tytułów określonych w art. 12 ustawy o PIT – vide art. 24 ust. 11 ustawy o PIT.
 2. Uczestnicy faktycznie objęli Akcje X FR w ramach Programu utworzonego na podstawie uchwały walnego zgromadzenia X FR przy wykorzystaniu dedykowanego w tym zakresie FCPE, co mieści się w hipotezie normy wynikającej z przepisu art. 24 ust. 11b ustawy o PIT.
 3. X FR jest francuskim rezydentem podatkowym, zaś Polska zawarła z Francją umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania – por. art. 24 ust. 12a ustawy o PIT.

Co za tym idzie, wartość Dyskonta i Wkładu Uzupełniającego nie stanowi przychodu dla Wnioskodawcy w momencie nabycia Akcji. W przypadku umorzenia jednostek FCPE za wynagrodzeniem pieniężnym opodatkowanie przychodu z tytułu uczestnictwa Wnioskodawcy w Programie, jako programie motywacyjnym, o którym mowa w art. 24 ust. 11 i 11b ustawy o PIT, będzie odroczone do momentu zbycia Akcji przechowywanych przez FCPE dla Wnioskodawcy i wydania mu środków pieniężnych z umorzenia jednostek uczestnictwa FCPE.

4.

Dodatkowo i niezależnie od art. 24 ust. 11 Ustawy o PIT z chwilą uzyskania Akcji z Dyskontem i za Wkład Uzupełniający wartość przysporzenia majątkowego, którą osiąga Wnioskodawca, nie jest pewna, gdyż zależy ona od wartości akcji X FR w przyszłości oraz od momentu ich zbycia. Cechą Akcji jest, że generują one dochód nie w momencie ich nabycia, lecz w przyszłości – Wnioskodawca uzyska dochód z akcji w przyszłości z chwilą zbycia Akcji.

Opodatkowanie nabycia Akcji z Dyskontem i za Wkład Uzupełniający oznaczałoby, że opodatkowaniu podlega nie uzyskany jeszcze faktycznie dochód, którego faktyczne uzyskanie nie jest pewne (przyjęcie takiej tezy mogłoby więc powodować, że Wnioskodawca rozpoznałby dochód do opodatkowania, którego by faktycznie nie uzyskał). Stanowisko Wnioskodawcy w tym zakresie potwierdzają orzeczenia sądowe wymienione w uzasadnieniu do pytania nr 1.

Jednocześnie w związku z przyjętą formułą Programu z perspektywy Wnioskodawcy Dyskonto ma znaczenie jedynie w zakresie, w jakim wpływa ono na ustalenie kwoty jego Wkładu Osobistego, który stanowi 10% Ceny Subskrypcyjnej. W pozostałym zakresie Wnioskodawca w ogóle nie korzysta z Dyskonta. Efektywnie z Dyskonta korzysta bowiem bank, który finansuje Wkładu Uzupełniający równy Cenie Referencyjnej pomniejszonej o Dyskonto i Wkład Osobisty. W konsekwencji wartość Dyskonta w ogóle nie powinna stanowić dla Wnioskodawcy przychodu podlegającego opodatkowaniu.

Stanowisko Wnioskodawcy w odniesieniu do pytania nr 5.

Zdaniem Wnioskodawcy w przypadku zbycia Akcji przechowywanych przez FCPE dla Wnioskodawcy i wydania mu środków pieniężnych z umorzenia jednostek uczestnictwa FCPE przychód z tego tytułu będzie podlegać opodatkowaniu według stawki 19% przewidzianej w art. 30b ust. 1 ustawy o PIT.

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy:

1.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a Ustawy o PIT za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się przychody z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych.

Jednocześnie zgodnie z art. 30b ust. 1 Ustawy o PIT od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych, w tym z realizacji praw wynikających z tych instrumentów, z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego dochodu.

2.

Jak wskazano w uzasadnieniu stanowiska Wnioskodawcy dotyczącym pytania nr 4, umorzenie jednostek FCPE będzie sprowadzało się do odpłatnego zbycia Akcji przechowywanych dla Wnioskodawcy przez FCPE. W wyniku umorzenia jednostek uczestnictwa FCPE dojdzie w tym samym momencie do zaistnienia dwóch czynności. FCPE zbędzie Akcje przechowywane dla Wnioskodawcy i wyda środki pieniężne z tego tytułu Wnioskodawcy, umarzając jednostki FCPE.

Kluczową okolicznością w tym zakresie będzie natomiast zbycie Akcji, z którego Wnioskodawca uzyska przychód. Jednostki FCPE są bowiem jedynie sposobem przechowywania tych Akcji dla Wnioskodawcy. Wnioskodawca w momencie umorzenia jednostek FCPE uzyska natomiast przychód ze zbycia Akcji analogicznie, jak w przypadku umorzenia jednostek FCPE w zamian za Akcje i późniejszego zbycia tych Akcji (oba te zdarzenia nie nastąpią natomiast w odstępie czasu, lecz równocześnie). Z uwagi na tożsamość obu sposobów wyjścia z inwestycji w Programie zasadne jest ich analogiczna klasyfikacja na gruncie podatkowym. Potwierdza ją również brzmienie przepisów art. 24 ust. 11-11b ustawy o PIT, które dopuszczają pośrednie posiadanie Akcji przez Wnioskodawcę i odnoszą się do odroczenia opodatkowania do momentu zbycia Akcji.

3.

W konsekwencji wszystkie powyższe okoliczności przemawiają za tym, że w ocenie Wnioskodawcy w przypadku zbycia Akcji przechowywanych przez FCPE dla Wnioskodawcy i wydania mu środków pieniężnych z umorzenia jednostek uczestnictwa FCPE przychód z tego tytułu będzie podlegać opodatkowaniu według stawki 19% zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a w związku z art. 30b ust. 1 Ustawy o PIT.

Stanowisko Wnioskodawcy w odniesieniu do pytania nr 6.

W ocenie Wnioskodawcy wartość dywidendy otrzymanej przez FCPE i następnie przekazanej do banku nie będzie stanowić dla Wnioskodawcy przychodu podlegającego opodatkowaniu według stawki 19% przewidzianej w art. 30a ust. 1 ustawy o PIT.

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy:

1.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 Ustawy o PIT za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się dywidendy i inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych faktycznie uzyskane z tego udziału.

Jednocześnie zgodnie z art. 30a ust. 1 ustawy o PIT od uzyskanych dochodów (przychodów) pobiera się 19% zryczałtowany podatek dochodowy z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach prawnych.

2.

Jak wskazano w opisie zdarzenia przyszłego, inwestycja w ramach Programu jest objęta 5-letnim okresem blokady, w ciągu której uczestnicy (Wnioskodawca) co do zasady (za wyjątkiem kilku ściśle określonych w prawie francuskim przypadków wcześniejszego umorzenia) nie mogą dokonać umorzenia posiadanych jednostek uczestnictwa w FCPE.

W przypadku, gdy w okresie blokady X FR wypłaci dywidendy, FCPE przekaże je bankowi na podstawie zawartej umowy SWAP. W konsekwencji kwota dywidend nie będzie wypłacona Wnioskodawcy ani inwestowana na rzecz Wnioskodawcy np. w dodatkowe Akcje X FR. Nie dojdzie w tym przypadku także do przyznania dodatkowych jednostek FCPE uczestnikom ani ich ułamków, ani do zwiększenia wartości przyznanych jednostek.

3.

W ocenie Wnioskodawcy kwota dywidend byłaby przychodem tylko wtedy, gdyby była faktycznie otrzymana przez Wnioskodawcę. Opodatkowaniu może podlegać jedynie dywidenda faktycznie otrzymana przez podatnika. Nie stanowi natomiast u podatnika przychodu dywidenda uzyskana przez zupełnie inny podmiot, w tym przypadku bank.

Wnioskodawca nie otrzyma dywidendy ani nie będzie uprawniony do rozporządzania lub jakiegokolwiek dysponowania kwotami dywidend wypłacanych przez X FR. Na podstawie umowy SWAP bank bowiem zapewnia finansowanie Wkładu Uzupełniającego oraz gwarantuje Wnioskodawcy zwrot z inwestycji w wysokości nie niższej niż wartość Wkładu Osobistego m.in. w zamian za kwoty wszelkich dywidend wypłacanych w trakcie trwania Programu.

W konsekwencji kwoty wszelkich dywidend wypłacanych przez X FR w czasie trwania Programu będą przekazywane przez FCPE do banku. Wnioskodawca natomiast nigdy nie otrzyma kwot tych dywidend. W związku z wypłatą dywidend przez X FR w trakcie Programu nie dojdzie zatem do powstania żadnego przysporzenia majątkowego po stronie Wnioskodawcy.

4.

Podsumowując, wszystkie powyższe okoliczności przemawiają za tym, że wartość dywidendy przekazanej przez FCPE do banku nie będzie stanowić dla Wnioskodawcy przychodu podlegającego opodatkowaniu według stawki 19% zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 30a ust. 1 ustawy o PIT przewidzianej w art. 30a ust. 1 ustawy o PIT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1509, z późn. zm.): opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie do treści art. 11 ust. 1 ww. ustawy: przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9, 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, pkt 11, art. 19, art. 25b, art. 30ca, art. 30da i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Za przychody należy zatem uznać każdą formę przysporzenia majątkowego, zarówno formę pieniężną, jak i niepieniężną, w tym nieodpłatne świadczenia otrzymane przez podatnika.

Dla celów podatkowych nieodpłatne świadczenie obejmuje każde działanie lub zaniechanie na rzecz innej osoby oraz wszystkie zjawiska gospodarcze i zdarzenia prawne, których następstwem jest uzyskanie korzyści kosztem innego podmiotu, lub te wszystkie zdarzenia prawne i zdarzenia gospodarcze w działalności osób, których skutkiem jest nieodpłatne − to jest nie związane z kosztami lub inną formą ekwiwalentu − przysporzenie majątku innej osobie, mające konkretny wymiar finansowy.

Jednocześnie stosownie do art. 11 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych: wartość pieniężną świadczeń w naturze, z zastrzeżeniem ust. 2c oraz art. 12 ust. 2-2c, określa się na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca ich uzyskania.

Na podstawie art. 11 ust. 2a ww. ustawy: wartość pieniężną innych nieodpłatnych świadczeń ustala się:

 1. jeżeli przedmiotem świadczenia są usługi wchodzące w zakres działalności gospodarczej dokonującego świadczenia − według cen stosowanych wobec innych odbiorców;
 2. jeżeli przedmiotem świadczeń są usługi zakupione − według cen zakupu;
 3. jeżeli przedmiotem świadczeń jest udostępnienie lokalu lub budynku − według równowartości czynszu, jaki przysługiwałby w razie zawarcia umowy najmu tego lokalu lub budynku;
 4. w pozostałych przypadkach − na podstawie cen rynkowych stosowanych przy świadczeniu usług lub udostępnianiu rzeczy lub praw tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca udostępnienia.

Jeżeli świadczenia są częściowo odpłatne, przychodem podatnika jest różnica pomiędzy wartością tych świadczeń, ustaloną według zasad określonych w ust. 2 lub 2a, a odpłatnością ponoszoną przez podatnika (art. 11 ust. 2b powoływanej ustawy).

Z treści wniosku i jego uzupełnienia wynika, że Wnioskodawca, będąc pracownikiem polskiej spółki kapitałowej (dalej: Spółka) należącej do międzynarodowej grupy kapitałowej, na której czele stoi europejska spółka akcyjna z siedzibą we Francji (dalej: spółka francuska), będzie uczestniczył w programie motywacyjnym (dalej: Program) organizowanym i administrowanym przez spółkę francuską. Program będzie systemem wynagradzania, o którym mowa w art. 24 ust. 11-12a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zostanie on utworzony na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki francuskiej. Spółka francuska jest spółką akcyjną będącą jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy o rachunkowości w odniesieniu do Spółki. Wnioskodawca będzie uprawniony do nabycia akcji spółki francuskiej notowanych na giełdzie papierów wartościowych w (…). Uczestnictwo w Programie ani akcje spółki francuskiej przyznawane w Programie nie są ekwiwalentem za pracę wykonywaną przez Wnioskodawcę na rzecz Spółki. Podstawowym celem Programu jest zmotywowanie pracowników uczestniczących w Programie do zwiększenia wydajności oraz efektywności pracy. Spółka ma za zadanie jedynie dokonać technicznych czynności, które umożliwią komunikację między spółką francuską i Wnioskodawcą. Jak wskazano we wniosku, akcje będą subskrybowane za pośrednictwem i przechowywane w imieniu Wnioskodawcy przez specjalny wehikuł inwestycyjny (FCPE). FCPE jest powszechnie wykorzystywany we Francji dla celów przechowywania akcji posiadanych przez pracowników − inwestorów. FCPE wyda Wnioskodawcy jednostki uczestnictwa, których wartość będzie odzwierciedleniem wartości akcji. FCPE został utworzony we Francji według prawa francuskiego i nie jest on traktowany jako osoba prawna ani spółka osobowa. Według wiedzy Wnioskodawcy FCPE nie jest funduszem kapitałowym w rozumieniu art. 5a pkt 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. FCPE nie jest również funduszem w rozumieniu Dyrektywy 2009/65/EC z 13 lipca 2009 r. Zgodnie z prawem francuskim Wnioskodawca posiadający jednostki FCPE jest właścicielem akcji spółki francuskiej. Jednocześnie FCPE nie jest stroną jakichkolwiek czynności prawnych. Stroną umów zawieranych przez FCPE są uczestnicy Programu posiadający jednostki FCPE. Francuskie regulacje zasadniczo nie dopuszczają zbywalności jednostek uczestnictwa w FCPE. Jednostki uczestnictwa FCPE mogą być jedynie umorzone w określonych okolicznościach. Następnie Wnioskodawca wskazał, że jednostki uczestnictwa FCPE stanowią inne prawa majątkowe, o których mowa w art. 24 ust. 11b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Z wniosku wynika również, że formuła Programu będzie bazowała na tzw. mechanizmie lewarowania, który polega na zaangażowaniu w ramach Programu banku, który współfinansuje inwestycję w Programie oraz gwarantuje uczestnikom minimalny zwrot z inwestycji. Inwestycja w Programie będzie polegała na tym, że cena subskrypcyjna akcji zostanie ustalona decyzją Prezesa i Dyrektora Zarządzającego spółką francuską na podstawie średniej ceny akcji spółki francuskiej z okresu 20 dni roboczych poprzedzających wydanie decyzji (dalej: Cena Referencyjna) po pomniejszeniu o dyskonto (dalej: Dyskonto) od tak ustalonej wartości akcji (dalej: Cena Subskrypcyjna). Wnioskodawca pokryje ze środków własnych 10% Ceny Subskrypcyjnej akcji (dalej: Wkład Osobisty). Jednocześnie FCPE zawrze z bankiem umowę SWAP, zgodnie z którą bank zapłaci pozostałą część Ceny Subskrypcyjnej akcji nie pokrytą Wkładem Osobistym, tj. 90% Ceny Subskrypcyjnej akcji (dalej: Wkład Uzupełniający). Po otrzymaniu powyższych wpłat FCPE nabędzie akcje od spółki francuskiej w imieniu Wnioskodawcy. W konsekwencji Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do pokrycia Wkładu Uzupełniającego, który to zostanie pokryty przez bank na podstawie umowy SWAP. Za kwotę równą wartości Wkładu Osobistego Wnioskodawca otrzyma zatem jednostkę uczestnictwa w FCPE, której wartość będzie obliczana z uwzględnieniem wartości jego Wkładu Osobistego oraz Wkładu Uzupełniającego. Natomiast zgodnie z ww. umową SWAP bank zapewnia finansowanie Wkładu Uzupełniającego oraz gwarantuje Wnioskodawcy zwrot z inwestycji w wysokości nie niższej niż wartość Wkładu Osobistego w zamian za: kwotę Dyskonta, kwoty wszelkich dywidend wypłacanych w trakcie trwania Programu oraz częściowy udział w zysku z inwestycji w Programie osiągniętym przez uczestników. Bank jest głównym beneficjentem Dyskonta, ponieważ finansuje Wkład Uzupełniający równy Cenie Referencyjnej pomniejszonej o Dyskonto i Wkład Osobisty Wnioskodawcy, w związku z czym efektywnie korzysta z całej kwoty Dyskonta oraz − zgodnie z algorytmem ustalania wynagrodzenia z tytułu zakończenia inwestycji w Programie − Dyskonto, z którego skorzystał bank, nigdy nie zostaje uwzględnione w kalkulacji wynagrodzenia należnego Wnioskodawcy, tj. nie powoduje zwiększenia lub zmniejszenia tego wynagrodzenia. Jednocześnie podczas trwania Programu FCPE przekaże bankowi kwoty wszelkich ewentualnych dywidend wpłaconych do FCPE od spółki francuskiej. Dywidendy nie będą zatem wypłacane Wnioskodawcy lub inwestowane na jego rzecz np. w dodatkowe akcje spółki francuskiej. Z opisu sprawy wynika również, że inwestycja w ramach Programu jest objęta 5 letnim okresem blokady, w ciągu której Wnioskodawca co do zasady (za wyjątkiem kilku ściśle określonych przypadków wcześniejszego umorzenia), nie będzie mógł dokonać umorzenia posiadanych jednostek uczestnictwa w FCPE. W przypadku, gdy w okresie blokady spółka francuska wypłaci dywidendy, FCPE automatycznie przekaże je bankowi na podstawie zawartej umowy SWAP. W momencie zakończenia okresu blokady Wnioskodawca będzie mógł umorzyć jednostki uczestnictwa w FCPE za wynagrodzeniem ustalonym na podstawie algorytmu określonego w Programie, jednak nie niższym niż wartość Wkładu Osobistego. Alternatywnie Wnioskodawca będzie mógł kontynuować posiadanie akcji przez FCPE. Wnioskodawca będzie samodzielnie decydował o dacie i sposobie zakończenia swojej inwestycji. Umorzenie jednostek uczestnictwa FCPE będzie miało formę odpłatną i będzie się wiązało ze sprzedażą akcji. Na skutek umorzenia Wnioskodawca otrzyma środki pieniężne. W wyniku umorzenia jednostek uczestnictwa FCPE Wnioskodawca będzie mógł ewentualnie otrzymać akcje, jeśli dokona takiego wyboru. W przypadku umorzenia jednostek FCPE w zamian za akcje dojdzie do zmiany sposobu posiadania akcji przez Wnioskodawcę – z posiadania przez FCPE na posiadanie bezpośrednie przez Wnioskodawcę. Wyjście z inwestycji w Programie może zatem nastąpić na dwa sposoby, tj. dojdzie do umorzenia jednostek FCPE w zamian za akcje i późniejszego zbycia tych akcji, albo obie czynności zadzieją się jednocześnie – FCPE zbędzie akcje przechowywane dla Wnioskodawcy i wyda środki z tego tytułu Wnioskodawcy, umarzając jednostki FCPE. Środki pieniężne lub akcje będą technicznie przekazywane pracownikom przez fundusz FCPE, który dokonana umorzenia jednostek FCPE. Może się zdarzyć, że Spółka będzie na polecenie spółki francuskiej faktycznie pośredniczyć w wydawaniu uczestnikom środków pieniężnych, które uzyskają oni w wyniku umorzenia jednostek uczestnictwa FCPE. W takim przypadku Spółka będzie działać jedynie jako wręczyciel pośredniczący w przekazaniu świadczeń.

Zgodnie z treścią art. 24 ust. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych: jeżeli w wyniku realizacji programu motywacyjnego utworzonego przez:

 1. spółkę akcyjną, od której podatnik uzyskuje świadczenia lub inne należności z tytułów określonych w art. 12 lub art. 13,
 2. spółkę akcyjną będącą jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy o rachunkowości w stosunku do spółki, od której podatnik uzyskuje świadczenia oraz inne należności z tytułów określonych w art. 12 lub art. 13

podatnik faktycznie obejmuje lub nabywa akcje tej spółki lub akcje spółki w stosunku do niej dominującej, przychód z tego tytułu powstaje w momencie odpłatnego zbycia tych akcji.

Jak stanowi art. 24 ust. 11a ww. ustawy: dochodem z odpłatnego zbycia akcji, o których mowa w ust. 11, jest różnica między przychodem uzyskanym z odpłatnego zbycia akcji a kosztami uzyskania przychodu określonymi na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 38.

W myśl art. 24 ust. 11b ww. ustawy: przez program motywacyjny, o którym mowa w ust. 11, rozumie się system wynagradzania utworzony na podstawie uchwały walnego zgromadzenia przez:

 1. spółkę akcyjną, dla osób uzyskujących od niej świadczenia lub inne należności z tytułów określonych w art. 12 lub art. 13, albo
 2. spółkę akcyjną będącą jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy o rachunkowości w stosunku do spółki, od której osoby uprawnione do otrzymania świadczeń w ramach tego systemu wynagradzania uzyskują świadczenia lub inne należności z tytułów określonych w art. 12 lub art. 13

− w wyniku którego osoby uprawnione do otrzymania świadczeń w ramach tego systemu wynagradzania bezpośrednio lub w wyniku realizacji praw z pochodnych instrumentów finansowych lub realizacji praw z papierów wartościowych, o których mowa w art. 3 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, lub realizacji innych praw majątkowych, nabywają prawo do faktycznego objęcia lub nabycia akcji spółki określonej w pkt 1 lub 2.

Natomiast ust. 12a art. 24 ww. ustawy stanowi, że: przepisy ust. 11-11b mają zastosowanie do dochodu uzyskanego przez osoby uprawnione z tytułu objęcia lub nabycia akcji spółek akcyjnych, których siedziba lub zarząd znajdują się na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa należącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub państwa, z którym Rzeczpospolita Polska zawarła umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Z regulacji tych jednoznacznie wynika, że z programem motywacyjnym w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych mamy do czynienia w przypadku, gdy:

 1. jest to system wynagradzania utworzony na podstawie uchwały walnego zgromadzenia przez spółkę akcyjną lub spółkę akcyjną, będącą jednostką dominującą w stosunku do spółki,
 2. podatnik uzyskuje świadczenie lub inne należności z tytułów określonych w art. 12 (stosunek pracy) lub art. 13 (działalność wykonywana osobiście),
 3. w wyniku tego programu motywacyjnego podatnik uprawniony do otrzymania świadczeń w ramach tego systemu wynagradzania bezpośrednio lub w wyniku realizacji praw z pochodnych instrumentów finansowych lub realizacji praw z papierów wartościowych, o których mowa w art. 3 pkt 1 lit. b ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, lub realizacji innych praw majątkowych, nabywa prawo do faktycznego objęcia/nabycia akcji spółki akcyjnej lub jej spółki dominującej,
 4. podatnik faktycznie obejmuje lub nabywa akcje tych spółek,
 5. siedziba lub zarząd spółki akcyjnej, której akcje nabywa podatnik, znajduje się na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa należącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub państwa, z którym Rzeczpospolita Polska zawarła umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania

W przypadku takich programów motywacyjnych przychód po stronie podatnika powstaje dopiero w momencie zbycia wskazanych akcji i jest on zaliczany do przychodów ze źródła, jakim są kapitały pieniężne.

Mając na uwadze powyższe uregulowania prawne wynikające z treści zacytowanego art. 24 ust. 11 w zw. z art. 24 ust. 11a, ust. 11b i ust. 12a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, należy stwierdzić, że program motywacyjny, w którym będzie uczestniczył Wnioskodawca, spełnia definicję programu motywacyjnego. W niniejszej sprawie:

 1. Program, w którym będzie uczestniczył Wnioskodawca, będzie stanowił system wynagradzania utworzony na podstawie uchwały walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki francuskiej, która jest europejską spółką akcyjną;
 2. spółka francuska, której akcje będzie nabywał Wnioskodawca, jest spółką akcyjną będącą jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy o rachunkowości w stosunku do Spółki, której Wnioskodawca jest pracownikiem;
 3. Wnioskodawca uzyskuje od Spółki świadczenia lub inne należności z tytułu określonego w art. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych;
 4. Wnioskodawca w ramach Programu uzyska prawo objęcia akcji spółki francuskiej przez FCPE, którego jednostki uczestnictwa stanowią inne prawa majątkowe wskazane w art. 24 ust. 11b cytowanej ustawy podatkowej;
 5. siedziba spółki francuskiej znajduje się na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

Powyższe powoduje, że w niniejszej sprawie opodatkowanie Wnioskodawcy nastąpi tylko w momencie zbycia przez niego akcji spółki francuskiej.

Wnioskodawca wskazał, że do zbycia akcji w ramach Programu może dojść w dwojaki sposób, tj.:

 • dojdzie do umorzenia jednostek FCPE w zamian za akcje i późniejszego zbycia tych akcji albo
 • obie czynności zadzieją się jednocześnie – FCPE zbędzie akcje przechowywane dla Wnioskodawcy i wyda środki z tego tytułu Wnioskodawcy, umarzając jednostki FCPE.

Zatem w każdym przypadku zbycia akcji spółki francuskiej po stronie Wnioskodawcy powstanie przychód, który będzie podlegał opodatkowaniu jako przychód z kapitałów pieniężnych, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W myśl art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a ww. ustawy: za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się przychody z odpłatnego zbycia udziałów (akcji), udziałów w spółdzielni oraz papierów wartościowych.

Stosownie do art. 17 ust. 1ab pkt 1 powoływanej ustawy: przychód określony w ust. 1 pkt 6 z odpłatnego zbycia udziałów (akcji), udziałów w spółdzielni oraz papierów wartościowych powstaje w momencie przeniesienia na nabywcę własności udziałów (akcji), udziałów w spółdzielni oraz papierów wartościowych.

Zgodnie z art. 30b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych: od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych, w tym z realizacji praw wynikających z tych instrumentów, z odpłatnego zbycia udziałów (akcji), z odpłatnego zbycia udziałów w spółdzielni oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) albo wkładów w spółdzielni w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego dochodu.

Stosownie do art. 30b ust. 3 ww. ustawy: przepisy ust. 1 i 1a stosuje się z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. Jednakże zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania albo niezapłacenie podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania dla celów podatkowych miejsca zamieszkania podatnika uzyskanym od niego certyfikatem rezydencji.

Na podstawie ust. 5 art. 30b ww. ustawy: dochodów, o których mowa w ust. 1, nie łączy się z dochodami opodatkowanymi na zasadach określonych w art. 27 oraz art. 30c.

Podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym zeznanie, według ustalonego wzoru, o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, w terminie od dnia 15 lutego do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. Zeznania złożone przed początkiem terminu uznaje się za złożone w dniu 15 lutego roku następującego po roku podatkowym (art. 45 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

W terminie określonym w ust. 1 podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym odrębne zeznania, według ustalonych wzorów, o wysokości osiągniętego w roku podatkowym dochodu (poniesionej straty) z kapitałów opodatkowanych na zasadach określonych w art. 30b (art. 45 ust. 1a pkt 1 ww. ustawy).

Przed upływem terminu określonego na złożenie zeznania podatnicy są obowiązani wpłacić należny podatek dochodowy wynikający z zeznania, o którym mowa w ust. 1a pkt 1 (art. 45 ust. 4 pkt 2 ww. ustawy).

Podsumowując − ze względu na spełnienie w niniejszej sprawie przesłanek wynikających z art. 24 ust. 11 w zw. z art. 24 ust. 11a i nast. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, opodatkowanie po stronie Wnioskodawcy wystąpi tylko i wyłącznie w przypadku zbycia akcji spółki francuskiej. Dochód ten jest zaliczany do źródła kapitały pieniężne i podlega opodatkowaniu w dacie zbycia akcji spółki francuskiej. Dochód będzie podlegał opodatkowaniu według zasad przewidzianych w art. 30b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. według 19% stawki.

Natomiast w odniesieniu do pytania nr 6 Organ wskazuje, co następuje.

Jak wynika ze opisu sprawy, w przypadku, gdy w okresie blokady wynoszącej 5 lat spółka francuska wypłaci dywidendy, FCPE automatycznie przekaże je bankowi na podstawie zawartej umowy SWAP. W konsekwencji kwoty dywidend nie będą wypłacane Wnioskodawcy lub inwestowane na jego rzecz np. w dodatkowe akcje spółki francuskiej. Nie dojdzie w tym przypadku także do przyznania dodatkowych jednostek FCPE Wnioskodawcy lub ich ułamków ani do zwiększenia wartości dotychczas przyznanych jednostek. Wnioskodawca nie jest i nie będzie uprawniony do otrzymania dywidend w trakcie trwania Programu. Wnioskodawca nie ma i nie będzie miał także roszczenia o ich wypłatę.

Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych: za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się dywidendy i inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych faktycznie uzyskane z tego udziału.

Należy zauważyć, że dywidenda to przypadająca na poszczególny udział czy akcje w spółce kapitałowej część zysku spółki kapitałowej. Dywidenda jest zatem prawem udziałowca/akcjonariusza do części zysku spółki kapitałowej. Innymi słowy prawo do dywidendy przysługuje każdorazowemu właścicielowi udziałów/akcji.

Jednak należy mieć na uwadze, że zgodnie z postanowieniami art. 17 ust. 1 pkt 4 oraz art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych kwota dywidend jest przychodem podlegającym opodatkowaniu tylko wtedy, gdy jest faktycznie postawiona do dyspozycji podatnika. Opodatkowaniu może podlegać jedynie dochód faktycznie otrzymany, a nie dochód potencjalny. W związku z tym, że Wnioskodawca nie jest i nie będzie uprawniony do otrzymania dywidendy w trakcie trwania Programu oraz nie ma i nie będzie miał roszczenia o ich wypłatę, wartość dywidendy przekazanej przez FCPE do banku nie będzie stanowić dla Wnioskodawcy przychodu podlegającego opodatkowaniu według stawki 19% przewidzianej w art. 30a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Reasumując:

 • wartość Dyskonta i Wkładu Uzupełniającego nie będzie stanowić w momencie nabycia akcji przychodu dla Wnioskodawcy;
 • w przypadku wcześniejszego umorzenia jednostek FCPE w zamian za akcje opodatkowanie przychodu z tytułu uczestnictwa Wnioskodawcy w Programie, jako programie motywacyjnym, o którym mowa w art. 24 ust. 11 i 11b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, będzie odroczone do ostatecznego zbycia akcji przez Wnioskodawcę;
 • w przypadku umorzenia jednostek FCPE w zamian za akcje przychód z tytułu późniejszego zbycia tych akcji będzie podlegać opodatkowaniu według stawki 19% przewidzianej w art. 30b ust. 1 ww. ustawy;
 • w przypadku umorzenia jednostek FCPE za wynagrodzeniem pieniężnym opodatkowanie przychodu z tytułu uczestnictwa Wnioskodawcy w Programie, jako programie motywacyjnym, o którym mowa w art. 24 ust. 11 i 11b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, będzie odroczone do momentu zbycia akcji przechowywanych przez FCPE dla Wnioskodawcy i wydania mu środków pieniężnych z umorzenia jednostek uczestnictwa FCPE;
 • w przypadku zbycia akcji przechowywanych przez FCPE dla Wnioskodawcy i wydania mu środków pieniężnych z umorzenia jednostek uczestnictwa FCPE przychód z tego tytułu będzie podlegać opodatkowaniu według stawki 19% przewidzianej w art. 30b ust. 1 ww. ustawy;
 • wartość dywidendy przekazanej przez FCPE do banku nie będzie stanowić dla Wnioskodawcy przychodu podlegającego opodatkowaniu według stawki 19% przewidzianej w art. 30a ust. 1 powoływanej ustawy.

Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;
 3. z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych (art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej).

Powyższe unormowania należy odczytywać łącznie z przepisami art. 33 ustawy z 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2193), wprowadzającymi regulacje intertemporalne.

Interpretacja dotyczy:

 • zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia oraz
 • zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

W odniesieniu do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji indywidualnych należy stwierdzić, że zostały one wydane w indywidualnych sprawach i nie mają zastosowania ani konsekwencji wiążących w odniesieniu do żadnego innego zaistniałego stanu faktycznego czy też zdarzenia przyszłego.

Jednocześnie należy wskazać, że powołane w treści wniosku orzeczenia sądów administracyjnych nie mogą wpłynąć na ocenę prawidłowości niniejszej kwestii. Nie negując tych orzeczeń, jako cennego źródła w zakresie wskazywania kierunków wykładni norm prawa podatkowego, należy stwierdzić, że – zdaniem Organu – tezy badanych rozstrzygnięć nie mają zastosowania w niniejszym postępowaniu.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2018 r., poz. 1302, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.


doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj