Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej
0114-KDIP2-1.4010.104.2019.1.JS
z 29 kwietnia 2019 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA


Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 4 marca 2019 r. (data wpływu 8 marca 2019 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy wydatki pracownicze (z wyjątkiem Premii 1 i Premii 2) i składki stanowią koszty kwalifikowane w rozumieniu art. 18d updop, podlegające odliczeniu od podstawy opodatkowania w ramach Ulgi w takiej części, w jakiej czas przeznaczony na realizację działalności badawczo-rozwojowej pozostaje w ogólnym czasie pracy Pracownika w danym miesiącu, natomiast Premia 1 oraz Premia 2 i Składki z tytułu tych należności stanowią w całości koszty kwalifikowane w rozumieniu art. 18d cyt. ustawy, podlegające odliczeniu od podstawy opodatkowania Spółki w ramach Ulgi - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE


W dniu 8 marca 2019 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ulgi badawczo-rozwojowej.


We wniosku przedstawiono następujące stany faktyczny.


Sp. z o.o. (dalej: Spółka lub Wnioskodawca) jest spółką z siedzibą w Polsce i podlega w Polsce obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania (nieograniczony obowiązek podatkowy).


Główny przedmiot działalności Spółki


Przedmiotem działalności Spółki jest produkcja farb, lakierów, podkładów, systemów mieszalniczych, utwardzaczy, rozcieńczalników, barwników oraz innych tworzyw wykorzystywanych w szczególności w branży samochodowej (dalej „Produkty”). Spółka dostarcza kompletne rozwiązania dla samochodowych napraw lakierniczych. Produkty Spółki sprzedawane są za pośrednictwem dystrybutorów i przedstawicieli do sklepów i warsztatów lakierniczych w ponad 50 krajach. Spółka, poprzez podmiot powiązany dystrybuuje swoje produkty także na rynku amerykańskim.


Przedmiot przeważającej działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności został sklasyfikowany w grupowaniu 20.30.Z - Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających.


W zakresie produkcji lakierów Spółka dąży do uzyskiwania receptur, które pozwalają uzyskać kolor jak najbardziej zbliżony do koloru zastosowanego przez producenta samochodu. Bardzo istotne dla finalnego odbiorcy jest dopasowanie zakupionego lakieru do oryginału. W związku z tym Spółka wraz z Produktami dostarcza swoim klientom rozwiązania pozwalające na precyzyjny dobór koloru lakieru do danego samochodu. Rozwiązania te obejmują tzw. color boxy - zestawy wzorników kolorów przedstawione na małych papierowych fiszkach, a także dużo bardziej zaawansowane urządzenie do pomiaru koloru - spektrofotometr. Spektrofotometry sprzedawane są klientom Spółki wraz oprogramowaniem i dostępem do dedykowanego programu komputerowego, opracowywanego przez Spółkę (program recepturowy).

Spektrofotometr to bardzo precyzyjny przyrząd, który mierzy kolor za pomocą odbicia wiązki światła od mierzonego elementu. Wiązka światła odbija się pod wieloma różnymi kątami, dzięki czemu możliwe jest bardzo dokładne określenie parametrów koloru, które następnie zamieniane są na wartości matematyczne. Spektrofotometr umożliwia odnalezienie najbliższego możliwego koloru w bazie danych programu recepturowego. Znaleziona receptura następnie zostaje jeszcze dobarwiona przy pomocy specjalnych algorytmów, tak żeby jeszcze lepiej pasowała do mierzonego elementu.

Spektrofotometr stanowi istotną wartość dodaną do Produktów i znacznie zwiększa ich atrakcyjność. Dzięki niemu klient może samodzielnie zidentyfikować kolor naprawianego samochodu i wyszukać najbardziej do niego zbliżoną recepturę w bazie udostępnionej przez Spółkę (program recepturowy). Dzięki temu urządzeniu nie jest wymagana od użytkownika systemu mieszania dodatkowa wiedza fachowa. Spektrofotometry nabywane są przez Spółkę od podmiotów zewnętrznych wraz z licencją na wykorzystywane w nich oprogramowanie.

Spółka stale podejmuje działania prowadzące do umacniania jej pozycji rynkowej oraz umożliwiające ekspansję na nowe rynki. Spółka systematycznie prowadzi działania mające na celu zapewnienie swoim klientom produktów o wysokiej jakości, przy uwzględnieniu zmieniających się warunków rynkowych oraz preferencji konsumentów. Działania te polegają m. in. na systematycznym wprowadzaniu innowacji produktowych (działalność badawczo- rozwojowa).


Działalność badawczo-rozwojowa


Kierunek prac badawczo-rozwojowych prowadzonych przez Spółkę wyznacza zmieniająca się sytuacja na rynku farb i lakierów do przemysłu samochodowego, w tym działania konkurencji, oczekiwania klientów, zmiany w prawodawstwie, a także dążenie do utrzymania najwyższej jakości Produktów. Spółka nieustannie monitoruje rynek oraz dostępność nowych rozwiązań w zakresie projektowania i wytwarzania farb i lakierów.


Rezultatem prac badawczo-rozwojowych prowadzonych przez Spółkę może być:

 • stworzenie i wprowadzenie do sprzedaży lakierów o nowych kolorach, lepiej dostosowanych do nowych kolorów wprowadzanych co roku przez producentów samochodów (tworzenie nowych kolorów),
 • stworzenie i wprowadzenie do sprzedaży nowych Produktów (tworzenie nowych receptur),
 • optymalizacja receptur Produktów obecnych w ofercie, mająca na celu uzyskanie lepszych parametrów Produktów (w tym w zakresie bezpieczeństwa dla środowiska lub obniżenie kosztów ich wytworzenia),
 • rozwój nowatorskiego oprogramowania Spółki umożliwiającego korzystanie ze spektrofotometru poprzez wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań zwiększających jego funkcjonalność i wartości użytkowe.


Działalność badawczo-rozwojowa Spółki prowadzona jest w ramach wyodrębnionych w strukturze Spółki jednostek, tj.:

 1. Laboratorium kolorystycznego (…),
 2. Laboratorium badawczo - rozwojowego (…),
 3. Laboratorium produkcyjnego,
 4. Działu IT (…),

(dalej łącznie: Jednostki).


Przykładami prac badawczo-rozwojowych prowadzonych i/lub planowanych w ramach Jednostek są:

 1. w Laboratorium kolorystycznym:
  • tworzenie nowych receptur kolorystycznych lakierów w celu uzyskania koloru jak najbardziej zbliżonego do nowego koloru zastosowanego przez producenta (na świecie istnieje ok. 500 marek samochodów, które rocznie generują ok. 2.000 nowych kolorów); co roku Laboratorium kolorystyczne Spółki tworzy receptury dla około 3.000 nowych kolorów;
  • modyfikacja (ulepszanie) istniejących receptur kolorystycznych lakierów w celu uzyskania koloru jak najbardziej zbliżonego do koloru zastosowanego przez producenta,
  • testowanie nowych wersji programów recepturowych,
  • testowanie receptur w chmurze (cloud),
  • sprawdzanie poprawności działania spektrofotometru,
  • testowanie poprawności dobarwiania receptur przez spektrofotometr.
 2. w Laboratorium badawczo-rozwojowym:
  • opracowywanie receptur na nowe Produkty wynikające z zapotrzebowania klientów lub obserwacji rynku (uzupełnianie oferty produktowej); przykładowo w ostatnim czasie Spółka wdrożyła do produkcji podkład wypełniający w technologii Mokro na Moro; ponadto w ostatnim czasie trwały również prace nad specjalnym dodatkiem DTM, który w połączeniu z systemem akrylowym można aplikować bezpośrednio na niegruntowane powierzchnie metalowe,
  • opracowywanie nowych receptur Produktów dostosowanych do wymogów prawnych dotyczących zawartości substancji lotnych obowiązujących na rynkach w Polsce i w innych krajach; przykładem może być podkład epoksydowy opracowany na potrzeby rynku amerykańskiego gdzie obowiązują restrykcyjne przepisy dotyczące zawartości lotnych związków organicznych,
  • modyfikacja receptur w celu redukcji uwalniania się szkodliwych substancji do otoczenia (redukcja zawartości lotnych związków); przykładowo w ostatnim czasie Spółka opracowała nowy system akrylowy - LV CRYL, którego zawartość lotnych związków organicznych jest na poziomie poniżej 420g/l,
  • modyfikacja receptur w celu uzyskania lepszych parametrów użytkowych Produktów (np. wzmocnienie odporności i trwałości powłoki); przykładem może być zwiększenie ilości izocyjanianów w utwardzaczu, celem zwiększenia odporności powłoki w ekstremalnych warunkach atmosferycznych gdzie występuje wysoka temperatura i duża wilgotność,
  • poszukiwanie i wprowadzanie zamienników surowców stosowanych dotychczas do wytwarzania Produktów w celu uzyskania lepszych parametrów Produktów,
  • poszukiwanie i wprowadzanie zamienników surowców stosowanych dotychczas do wytwarzania Produktów w celu obniżenia kosztu ich wytworzenia,
  • poszukiwanie i wprowadzanie zamienników surowców stosowanych dotychczas do wytwarzania Produktów, które w przyszłości nie będą dostępne na rynku z uwagi na zaostrzające się regulacje prawne dotyczące bezpieczeństwa substancji chemicznych,
 3. w Laboratorium produkcyjnym:
  • nadzór technologiczny nad produkcją pierwszej (próbnej) partii nowych Produktów,
  • badania partii próbnych i produkcyjnych Produktów, w celu określenia, czy wytworzone Produkty są zgodne z opracowanymi recepturami i odpowiadają przyjętym założeniom,
 4. w Dziale IT: prace nad rozwojem oprogramowania umożliwiającego korzystanie ze spektrofotometru w celu zwiększenia jego funkcjonalności i wartości użytkowych, m.in. poprzez:
  • umożliwienie łączenia się spektrofotometru z „chmurą” („spektrofotometr plus cloud”) bez konieczności instalowania oprogramowania na komputerze i łączenia się z bazą receptur za jego pośrednictwem,
  • umożliwienie wyszukiwania receptury przy użyciu smartfona na podstawie komend głosowych,
  • stworzenie ratingu receptur „w chmurze” umożliwiającego klientom pozostawienie własnej oceny danej receptury pod kątem dopasowania do oryginału oraz zweryfikowanie ocen pozostawionych przez innych klientów,
  • stworzenie możliwości złożenia reklamacji bezpośrednio z poziomu programu recepturowego bez konieczności poszukiwania kontaktu z osobą odpowiedzialną,
  • umożliwienie łączenia się „w chmurze” z urządzeniem pobierającym i mieszającym składniki danej receptury,
  • ciągłe ulepszanie programów recepturowych tak, aby były jeszcze prostsze, bardziej czytelne i bardziej przyjazne w obsłudze,
  • stworzenie aplikacji z programami recepturowymi dedykowanej na aplikacje mobilne (iOS, Android).

Należy zaznaczyć, że prace badawczo-rozwojowe nie zawsze prowadzą do osiągnięcia zakładanych rezultatów, np. prace nad nowymi Produktami nie zawsze skutkują wprowadzeniem nowych Produktów do oferty Spółki (właściwości nowego Produktu mogą nie być zadowalające, wprowadzenie Produktu do sprzedaży może okazać się nieopłacalne), a prace optymalizacyjne w zakresie receptur istniejących Produktów nie zawsze skutkują uzyskaniem lepszych parametrów Produktów.


Wnioskodawca zaznacza, że przedmiotem niniejszego wniosku nie jest rozstrzygnięcie w zakresie tego czy opisana powyżej działalność badawczo-rozwojowa Spółki spełnia definicję działalności badawczo-rozwojowej, o której mowa w art. 4a pkt 26 ustawy o CIT.


W dniu 4 lutego 2019 r. Spółka otrzymała bowiem interpretację indywidualną potwierdzającą, że opisana powyżej działalność badawczo-rozwojowa Spółki spełnia definicję działalności badawczo-rozwojowej, o której mowa w art. 4a pkt 26 ustawy o CIT, zarówno na gruncie przepisów obowiązujących do 30 września 2018 r., jak i przepisów obowiązujących od 1 października 2018 r., i tym samym Spółka jest uprawniona do skorzystania z tzw. ulgi badawczo-rozwojowej, o której mowa w art. 18d ustawy o CIT.

W związku z powyższym Spółka wnosi o przyjęcie na potrzeby niniejszego wniosku za element opisu stanu faktycznego okoliczności, że opisana powyżej działalność badawczo-rozwojowa Spółki spełnia definicję działalności badawczo-rozwojowej, o której mowa w art. 4a pkt 26 ustawy o CIT.


Wydatki związane z działalnością badawczo-rozwojową


W ramach prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej Spółka ponosi szereg wydatków związanych z tą działalnością i funkcjonowaniem Jednostek. Tymi wydatkami są między innymi wynagrodzenia osób realizujących prace badawczo-rozwojowe, zatrudnionych na podstawie umów o pracę (dalej „Pracownicy”) oraz inne świadczenia realizowane na rzecz Pracowników, będące przychodami ze stosunku pracy (dalej: „Wydatki Pracownicze”), a także sfinansowane przez Spółkę z tego tytułu składki na ubezpieczenia społeczne określone w ustawie z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (dalej „Składki”).

W ramach Jednostek Spółka zatrudnia na podstawie umów o pracę Pracowników, w których zakres obowiązków wchodzi czynne uczestniczenie w opisanych powyżej pracach badawczo- rozwojowych realizowanych przez Spółkę. Wśród pracowników można wymienić: kierowników ww. Jednostek oraz ich pracowników (w tym: specjaliści ds. receptur, programiści, specjaliści ds. badań i rozwoju).

W laboratorium kolorystycznym (...) wyodrębnione są następujące stanowiska: młodszy specjalista ds. receptur-kolorysta, specjalista ds. receptur-kolorysta, starszy specjalista ds. receptur-kolorysta, pomocnik laboratorium kolorystycznego, kierownik laboratorium kolorystycznego oraz działu szkoleń.

W laboratorium badawczo-rozwojowym (...) wyodrębnione są następujące stanowiska: młodszy specjalista ds. badań i rozwoju, specjalista ds. badań i rozwoju, starszy specjalista ds. badań i rozwoju, zastępca kierownika laboratorium, kierownik laboratorium, technik lakiernictwa.

W umowach o pracę nie zawarto postanowień o tym, że Pracownicy są zatrudnieni w celu wykonywania działalności badawczo-rozwojowej. Uczestnictwo w tych pracach jest jednak objęte zakresem ich obowiązków określonym w opisie danego stanowiska (każdy z Pracowników ma opis stanowiska pracy zgodny z nazewnictwem zawartym w umowie o pracę) i Pracownicy faktyczne wykonują określone czynności w zakresie działalności badawczo-rozwojowej.

Pracownicy nie poświęcają całości czasu pracy wyłącznie na czynności dające się zakwalifikować jako praca badawczo-rozwojowa. W ramach obowiązków pracowniczych Pracownicy mogą wykonywać również inne czynności, niezwiązane bezpośrednio z działalnością badawczo-rozwojową. Spółka prowadzi ewidencję czasu pracy Pracowników zaangażowanych w działalność badawczo-rozwojową, z której wynika, jaka część czasu pracy Pracowników poświęcona była na wykonywanie obowiązków związanych z uczestniczeniem w pracach badawczo-rozwojowych. Na tej podstawie Spółka dokonuje wyodrębnienia wynagrodzenia Pracownika przypadającego na wykonywanie czynności związanych z działalnością badawczo-rozwojową.


W związku z zatrudnieniem Pracowników, Spółka ponosi następujące Wydatki Pracownicze:

 1. wynagrodzenie zasadnicze oraz dodatki za pracę w godzinach nadliczbowych,
 2. wynagrodzenie za czas choroby,
 3. wynagrodzenie urlopowe,
 4. wynagrodzenie za czas opieki nad dzieckiem, o którym mowa w art. 188 Kodeksu pracy,
 5. zasiłek opiekuńczy,
 6. zasiłek chorobowy,
 7. nagrody,
 8. premie uznaniowe,
 9. premie regulaminowe dla Pracowników świadczących pracę w Laboratorium kolorystycznym (dalej „Premia 1”) oraz w Laboratorium badawczo - rozwojowym (dalej: „Premia 2”),
 10. dodatek z okazji świąt wypłacany ze środków obrotowych Spółki,
 11. diety i inne należności za czas podróży służbowej,
 12. wydatki związane z zapewnieniem Pracownikom innych świadczeń o charakterze niepieniężnym (ubezpieczenie na życie, pakiety startowe w zawodach sportowych, nagrody dla dzieci pracowników wygrane w konkursach świątecznych, karnety sportowe, bony i karty podarunkowe).Zasady przyznawania Premii 1 i Premii 2 określone są w aneksach do zakładowego regulaminu wynagradzania pracowników Spółki.


Wysokość Premii 1 zależy od ilości stworzonych receptur w Laboratorium kolorystycznym w danym miesiącu. Wysokość Premii 1 oblicza się mnożąc ilość stworzonych receptur przez stawkę określoną w aneksie do regulaminu wynagradzania. Ogólną kwotę premii dzieli kierownik Laboratorium kolorystycznego między Pracowników w zależności od zaangażowania i obecności. Wysokość Premii 1 dla poszczególnych Pracowników uzależniona jest od:

 • obecności (Premia 1 ulega obniżeniu za każdy dzień choroby, opieki lub macierzyństwa, urlopu wypoczynkowego),
 • należytego i rzetelnego wywiązywania się z powierzonych obowiązków pracowniczych,
 • zaangażowania w wypełnianie obowiązków służbowych.


Pracownik może być pozbawiony prawa do Premii 1 lub jej części w przypadku naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych, w tym w szczególności:

 • zawinionego niewykonania lub przyczynienia się do niewykonywania w terminie obowiązków wymienionych w zakresie obowiązków,
 • uzasadnionych skarg i zażaleń na działalność zawodową Pracownika,
 • zakłócenia porządku i spokoju w miejscu pracy, nieprzestrzegania regulaminu pracy i ustalonego porządku pracy w zakładzie pracy,
 • opuszczenia pracy bez usprawiedliwienia.


Wysokość Premii 2 zależy od marży uzyskanej ze sprzedaży Produktów w miesiącu poprzedzającym miesiąc wypłaty. Wysokość Premii 2 jest ustalana indywidualnie dla każdego Pracownika w umowie/porozumieniu zmieniającym. Wysokość Premii 2 dla poszczególnych Pracowników uzależniona jest od:

 • obecności (Premia 2 ulega obniżeniu za każdy dzień choroby, opieki lub macierzyństwa);
 • należytego i rzetelnego wywiązywania się z powierzonych obowiązków pracowniczych,
 • zaangażowania w wypełnianie obowiązków służbowych.


Pracownik może być pozbawiony prawa do Premii 2 w przypadku:

 • zawinionego niewykonania lub przyczynienia się do niewykonywania w terminie obowiązków służbowych,
 • uzasadnionych skarg i zażaleń na działalność zawodową Pracownika,
 • zakłócenia porządku i spokoju w miejscu pracy,
 • nieprzestrzegania regulaminu pracy i ustalonego porządku pracy w firmie,
 • opuszczenia pracy bez usprawiedliwienia.


Wymienione wyżej świadczenia (z opisanym wyżej zastrzeżeniem co do Premii 1 i Premii 2) wypłacane są także za czas urlopów oraz innych usprawiedliwionych nieobecności, za które zgodnie z przepisami prawa pracy Pracownikowi przysługuje wynagrodzenie.


Wszystkie opisane powyżej Wydatki Pracownicze stanowią po stronie Pracowników przychody ze stosunku pracy, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. podatku dochodowym od osób fizycznych, z tym że niektóre z nich mogą w całości lub w części podlegać zwolnieniu z opodatkowania.

Niezależnie od powyższego, Spółka ponosi również koszty związane z opłacaniem Składek, których podstawą wymiaru są przychody podatkowe Pracowników (za wyjątkiem tych przychodów, w przypadku których regulacje z zakresu ubezpieczeń społecznych przewidują zwolnienie z oskładkowania).


Zarówno wydatki Pracownicze, jak i składki, są zaliczane przez Spółkę do kosztów uzyskania przychodów.


Wydatki poniesione w związku z działalnością badawczo-rozwojową nie zostały Spółce zwrócone w jakiekolwiek formie, w szczególności nie zostały sfinansowane dotacją.


Wszystkie opisane wyżej Wydatki Spółka zalicza do kosztów uzyskania przychodu.


W prowadzonej ewidencji rachunkowej Spółka wyodrębni koszty związane z działalnością badawczo-rozwojową. W tym celu w ewidencji księgowej zostanie utworzone konto pozabilansowe, w którym będą ujmowane te koszty.


Spółka nie posiada statusu centrum badawczo-rozwojowego.


Spółka nie prowadzi działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej.


Spółka zamierza skorzystać z ulgi na działalność badawczo-rozwojową (uregulowanej w art. 18d ustawy o CIT) w rozliczeniu za 2018 r. i za lata kolejne.


W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:


Czy opisane we wniosku wydatki pracownicze (z wyjątkiem Premii 1 i Premii 2) i składki stanowią koszty kwalifikowane w rozumieniu art. 18d ustawy o CIT podlegające odliczeniu od podstawy opodatkowania Spółki w ramach Ulgi w takiej części, w jakiej czas przeznaczony na realizację działalności badawczo-rozwojowej pozostaje w ogólnym czasie pracy Pracownika w danym miesiącu, natomiast Premia 1 oraz Premia 2 i Składki z tytułu tych należności stanowią w całości koszty kwalifikowane w rozumieniu art. 18d ustawy o CIT podlegające odliczeniu od podstawy opodatkowania Spółki w ramach Ulgi?


Zdaniem Wnioskodawcy, opisane we wniosku wydatki pracownicze (z wyjątkiem Premii 1 i Premii 2) i składki stanowią koszty kwalifikowane w rozumieniu art. 18d ustawy o CIT podlegające odliczeniu od podstawy opodatkowania Spółki w ramach Ulgi w takiej części, w jakiej czas przeznaczony na realizację działalności badawczo-rozwojowej pozostaje w ogólnym czasie pracy Pracownika w danym miesiącu, natomiast Premia 1 oraz Premia 2 i Składki z tytułu tych należności stanowią w całości koszty kwalifikowane w rozumieniu art. 18d ustawy o CIT podlegające odliczeniu od podstawy opodatkowania Spółki w ramach Ulgi.

Zgodnie z art. 18d ust. 2 pkt 1 ustawy o CIT za koszty kwalifikowane uznaje się poniesione w danym miesiącu należności z tytułów, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, oraz sfinansowane przez płatnika składki z tytułu tych należności określone w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w takiej części, w jakiej czas przeznaczony na realizację działalności badawczo-rozwojowej pozostaje w ogólnym czasie pracy pracownika w danym miesiącu.

Powołany przepis art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej „ustawa o PIT”) odnosi się do przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy osiąganych przez osoby fizyczne.

Zalicza się do nich wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Natomiast składkami na ubezpieczenia społeczne, należnymi z wymienionych tytułów i finansowanymi (w części lub w całości) przez płatnika, są składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe oraz wypadkowe. Odliczenie w ramach ulgi na działalność badawczo-rozwojową nie obejmuje natomiast składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

W ocenie Spółki, za koszty kwalifikowane uznaje się nie tylko wynagrodzenia zasadnicze Pracowników zatrudnionych w celu realizacji prac badawczo-rozwojowych, ale również wszelkie inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy, które stanowią przychody Pracowników na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy o PIT.

W ocenie Spółki, dla możliwości zaliczenia wydatków pracowniczych i składek do kosztów kwalifikowanych bez znaczenia jest fakt, że w umowach o pracę nie zawarto postanowień o tym, że Pracownicy są zatrudnieni w celu wykonywania działalności badawczo - rozwojowej. Wystarczające w tym zakresie jest, że Pracownicy faktyczne wykonują określone czynności w zakresie działalności badawczo-rozwojowej.

Ponadto, jak wskazano w opisie stanu faktycznego Spółka prowadzi ewidencję czasu pracy Pracowników zaangażowanych w działalność badawczo-rozwojową, z której wynika, jaka część czasu pracy Pracowników poświęcona była na wykonywanie obowiązków związanych z uczestniczeniem w pracach badawczo-rozwojowych. Na tej podstawie Spółka jest w stanie wyodrębnić wynagrodzenie Pracownika przypadające na wykonywanie czynności związanych z działalnością badawczo-rozwojową.


Stanowisko Wnioskodawcy potwierdzają:

 • interpretacja zmieniająca Szefa KAS z 19 września 2017 r. nr DPP7.8221.47.2017. MNX,
 • interpretacja Dyrektora KIS z 10 sierpnia 2018 r. nr 0111-KDIB1- 3.4010.303.2018.1.MST.


Tak więc, w ocenie Spółki, opisane we wniosku Wydatki pracownicze (z wyjątkiem Premii 1 i Premii 2) i Składki stanowią koszty kwalifikowane w rozumieniu art. 18d ustawy o CIT podlegające odliczeniu od podstawy opodatkowania Spółki w ramach Ulgi w takiej części, w jakiej czas przeznaczony na realizację działalności badawczo-rozwojowej pozostaje w ogólnym czasie pracy Pracownika w danym miesiącu.


W odniesieniu natomiast do Premii 1 i Premii 2 oraz składek z tytułu tych należności Spółka stoi na stanowisku, że mogą być one w całości zaliczone do kosztów kwalifikowanych i odliczone od podstawy opodatkowania Spółki w ramach Ulgi.


Zgodnie bowiem z art. 18d ust. 2 pkt 1 ustawy o CIT, z kosztów kwalifikowanych należy wyłączyć tę część kosztów, która nie dotyczy działalności badawczo-rozwojowej. W ocenie Spółki Premia 1 i Premia 2 dotyczą wyłącznie działalności badawczo-rozwojowej, tj. ich otrzymanie przez Pracownika zależy od efektów działań wchodzących w zakres działalności badawczo-rozwojowej. W ocenie Spółki, brak jest więc podstawy do wyłączenia ich części z kosztów kwalifikowanych podlegających odliczeniu w ramach Ulgi. Należy bowiem zauważyć, że w przypadku przyjęcia, że Spółka powinna wyłączyć część Premii 1 i Premii 2 z kosztów kwalifikowanych, to z art. 18d ust. 2 pkt 1 ustawy o CIT, nie wynika jaki należałoby przyjąć stosunek czasu przeznaczonego na realizację działalności badawczo-rozwojowej w ogólnym czasie pracy pracownika w danym miesiącu.


Możliwość odliczania w ramach Ulgi premii dotyczących wyłącznie działalności badawczo- rozwojowej została potwierdzona m.in. przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z 11.02.019 r. nr 0111-KDIB1-3.4010.534.2018.2.BM.


W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego w zakresie ustalenia, czy wydatki pracownicze (z wyjątkiem Premii 1 i Premii 2) i składki stanowią koszty kwalifikowane w rozumieniu art. 18d updop, podlegające odliczeniu od podstawy opodatkowania w ramach Ulgi w takiej części, w jakiej czas przeznaczony na realizację działalności badawczo-rozwojowej pozostaje w ogólnym czasie pracy Pracownika w danym miesiącu, natomiast Premia 1 oraz Premia 2 i Składki z tytułu tych należności stanowią w całości koszty kwalifikowane w rozumieniu art. 18d updop, podlegające odliczeniu od podstawy opodatkowania Spółki w ramach Ulgi – uznaje się za prawidłowe.


Zgodnie z brzmieniem art. 4a pkt 26 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1036, z późn. zm., dalej: „updop”), przez działalność badawczo-rozwojową należy rozumieć działalność twórczą obejmującą badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowaną w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań.


W myśl art. 4a pkt 27 updop w brzmieniu obowiązującym do 31 września 2018 r., ilekroć w ustawie jest mowa o badaniach naukowych, oznacza to:

 1. badania podstawowe - oryginalne prace badawcze, eksperymentalne lub teoretyczne podejmowane przede wszystkim w celu zdobywania nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie zastosowanie komercyjne,
 2. badania stosowane - prace badawcze podejmowane w celu zdobycia nowej wiedzy, zorientowane przede wszystkim na zastosowanie w praktyce,
 3. badania przemysłowe - badania mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności w celu opracowywania nowych produktów, procesów i usług lub wprowadzania znaczących ulepszeń do istniejących produktów, procesów i usług; badania te uwzględniają tworzenie elementów składowych systemów złożonych, budowę prototypów w środowisku laboratoryjnym lub w środowisku symulującym istniejące systemy, szczególnie do oceny przydatności danych rodzajów technologii, a także budowę niezbędnych w tych badaniach linii pilotażowych, w tym do uzyskania dowodu w przypadku technologii generycznych.

Stosownie do treści art. 4a pkt 28 updop w brzmieniu obowiązującym do 31 września 2018 r., ilekroć w ustawie jest mowa o pracach rozwojowych - oznacza to nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności z dziedziny nauki, technologii i działalności gospodarczej oraz innej wiedzy i umiejętności do planowania produkcji oraz tworzenia i projektowania nowych, zmienionych lub ulepszonych produktów, procesów i usług, z wyłączeniem prac obejmujących rutynowe i okresowe zmiany wprowadzane do produktów, linii produkcyjnych, procesów wytwórczych, istniejących usług oraz innych operacji w toku, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń, w szczególności:

 1. opracowywanie prototypów i projektów pilotażowych oraz demonstracje, testowanie i walidację nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług w otoczeniu stanowiącym model warunków rzeczywistego funkcjonowania, których głównym celem jest dalsze udoskonalenie techniczne produktów, procesów lub usług, których ostateczny kształt nie został określony,
 2. opracowywanie prototypów i projektów pilotażowych, które można wykorzystać do celów komercyjnych, w przypadku gdy prototyp lub projekt pilotażowy stanowi produkt końcowy gotowy do wykorzystania komercyjnego, a jego produkcja wyłącznie do celów demonstracyjnych i walidacyjnych jest zbyt kosztowna

Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018r. poz. 1669, dalej: „Ustawa wprowadzająca”) znowelizowała definicję badań naukowych oraz prac rozwojowych zawartą w updop. Zgodnie z treścią Ustawy wprowadzającej, nowelizacja powyższych pojęć weszła w życie z dniem 1 października 2018 r.

Należy zaznaczyć, iż przepisy Ustawy wprowadzającej zawierają przepisy intertemporalne jedynie w zakresie nowelizacji art. 18d ust. 4 updop. Natomiast nie zawiera ona przepisów przejściowych w zakresie stosowania definicji „badań naukowych” oraz „prac rozwojowych”.


W myśl art. 4a pkt 27 updop, w brzmieniu obowiązującym od 1 października 2018 r. , ilekroć w ustawie jest mowa o badaniach naukowych, oznacza to:

 1. badania podstawowe w rozumieniu art. 4 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
 2. badania aplikacyjne w rozumieniu art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

W myśl art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, badania naukowe są działalnością obejmującą:

 1. badania podstawowe rozumiane jako prace empiryczne lub teoretyczne mające przede wszystkim na celu zdobywanie nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie zastosowanie komercyjne;
 2. badania aplikacyjne rozumiane jako prace mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności, nastawione na opracowywanie nowych produktów, procesów lub usług lub wprowadzanie do nich znaczących ulepszeń.

Stosownie do treści art. 4a pkt 28 updop, w brzmieniu obowiązującym od 1 października 2018 r. ilekroć w ustawie jest mowa o pracach rozwojowych - oznacza to prace rozwojowe w rozumieniu art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

W myśl art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, prace rozwojowe są działalnością obejmującą nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności, w tym w zakresie narzędzi informatycznych lub oprogramowania, do planowania produkcji oraz projektowania i tworzenia zmienionych, ulepszonych lub nowych produktów, procesów lub usług, z wyłączeniem działalności obejmującej rutynowe i okresowe zmiany wprowadzane do nich, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń.

Zgodnie z art. 18d ust. 1 updop, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2018 r. podatnik uzyskujący przychody inne niż przychody z zysków kapitałowych odlicza od podstawy opodatkowania, ustalonej zgodnie z art. 18, koszty uzyskania przychodów poniesione na działalność badawczo-rozwojową, zwane dalej „kosztami kwalifikowanymi”. Kwota odliczenia nie może w roku podatkowym przekraczać kwoty dochodu uzyskanego przez podatnika z przychodów innych niż przychody z zysków kapitałowych.

W myśl art. 18d ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2018 r. za koszty kwalifikowane uznaje się m.in.: poniesione w danym miesiącu należności z tytułów, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, oraz sfinansowane przez płatnika składki z tytułu tych należności określone w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w takiej części, w jakiej czas przeznaczony na realizację działalności badawczo-rozwojowej pozostaje w ogólnym czasie pracy pracownika w danym miesiącu.


W myśl art. 9 ust. 1b updop, podatnicy prowadzący działalność badawczo-rozwojową, którzy zamierzają skorzystać z odliczenia, o którym mowa w art. 18d, są obowiązani w ewidencji, o której mowa w ust. 1, wyodrębnić koszty działalności badawczo-rozwojowej.


Przepisy podatkowe dają możliwość uznania za koszty kwalifikowane m.in. należności z tytułu wynagrodzeń pracownika, który realizuje wskazany cel, tj. wykonuje prace badawczo-rozwojowe. Istotne jest, aby pracownik faktycznie wykonywał zadania będące realizacją prac badawczo-rozwojowych. Tylko wówczas wynagrodzenie takiego pracownika oraz koszty świadczeń poniesionych na jego rzecz będą mogły stanowić dla Wnioskodawcy koszt kwalifikowany w całości.

Zatem, w przypadku, gdy pracownik w ramach świadczonej pracy wykonuje obowiązki nie tylko związane z działalnością badawczo-rozwojową, zasadnym jest wyodrębnienie (wyłączenie z ulgi badawczo-rozwojowej) tej części wynagrodzenia oraz świadczeń wypłaconych pracownikom zajmującym się działalnością badawczo-rozwojową, a także składek od tych przychodów, określonych w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, która nie jest związana z realizacją działalności B+R.

Odnosząc się do kosztów pracowniczych, należy podkreślić, że w przypadku, gdy pracownik nie wykonuje czynności w ramach prac B+R, będąc na zwolnieniu lekarskim, czy na urlopie, a w ramach należności ze stosunku pracy otrzymywał m.in.: wynagrodzenie za czas urlopu oraz inne usprawiedliwione nieobecności, itp. - zasadnym jest wyodrębnienie (wyłączenie z ulgi badawczo-rozwojowej) tej części wynagrodzenia oraz świadczeń wypłaconych pracownikom zajmującym się działalnością badawczo-rozwojową, a także składek od tych należności, określonych w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, które nie są związane z realizacją działalności B+R.

Powyższe wynika z faktu, że choć ww. wynagrodzenia stanowią należności, o których mowa w art. 12 ust. 1 updof, to jeśli będą obejmowały okres, w którym pracownicy nie wykonywali faktycznie czynności związanych z realizacją działalności badawczo-rozwojowej, będąc np.: na urlopie, zwolnieniu lekarskim itp. nie mogą podlegać odliczeniu, jako koszt kwalifikowany w ramach ulgi, o której mowa w treści art. 18d ust. 2 pkt 1 w zw. z art. 18d ust. 1 updp. Nieobecność pracownika oznacza, że nie wykonywał on wówczas faktycznie określonych czynności w zakresie działalności badawczo-rozwojowej.

Zatem, w sytuacji, gdy w danym miesiącu pracownik otrzyma wyłącznie wynagrodzenie za czas, w którym nie będzie faktycznie realizował działalności badawczo-rozwojowej, wówczas ww. wynagrodzenie wraz ze sfinansowanymi przez płatnika składkami od ww. przychodu, określonymi w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, nie będzie stanowiło kosztów kwalifikowanych, o których mowa w art. 18d ust. 2 pkt 1 updop.

Należy jednak podkreślić, że ustawodawca nie narzucił przedsiębiorcom formy takiego podziału/wyodrębnienia. Wybór sposobu udokumentowania tych wydatków pozostawiony został podatnikom, którzy prowadzą działalność badawczo-rozwojową. Dlatego wskazane jest, aby dla celów dowodowych, ewidencja czasu pracy, poświęconego przez pracowników na działalność badawczo-rozwojową, była prowadzona przez podatnika korzystającego z ulgi.

Dodatkowo wskazać należy, że w komunikacie Ministerstwa Finansów z dnia 18 maja 2017 r. o Uldze B+R zostało wyraźnie wskazane, że „(…) prowadzenie tego rodzaju ewidencji przewidziane jest wprost w propozycji legislacyjnej przedstawionej w «projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego działalności innowacyjnej». Ustawodawca proponuje tam, aby wynagrodzenia i składki stanowiły koszty kwalifikowane (stanowiące bazę do wyliczenia ulgi B+R) – w takiej części, w jakiej czas przeznaczony na realizację działalności badawczo-rozwojowej pozostaje w ogólnym czasie pracownika (...)”.


Koszty kwalifikowane podlegają odliczeniu, jeżeli nie zostały podatnikowi zwrócone w jakiejkolwiek formie lub nie zostały odliczone od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym (art. 18d ust. 5 updop).


Natomiast zgodnie z treścią art. 18d ust. 6 updop (w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2018 r.), podatnikowi, który w roku podatkowym prowadził działalność na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, prawo do odliczenia przysługuje jedynie w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych, które nie są przez podatnika uwzględniane w kalkulacji dochodu zwolnionego z podatku na podstawie zezwolenia.

Stosownie do art. 18d ust. 6 updop (w brzmieniu obowiązującym od 01.01.2019 r.), podatnikowi, który w roku podatkowym korzysta ze zwolnień podatkowych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 lub 34a, prawo do odliczenia przysługuje jedynie w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych, które nie są przez podatnika uwzględniane w kalkulacji dochodu zwolnionego z podatku na podstawie tych przepisów.


Jak stanowi art. 18d ust. 7 updop w brzmieniu obowiązującym do 29 kwietnia 2018 r., kwota kosztów kwalifikowanych nie może przekroczyć:

 1. w przypadku gdy podatnik, o którym mowa w ust. 3a, jest mikroprzedsiębiorcą, małym lub średnim przedsiębiorcą, w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej – 150% kosztów, o których mowa w ust. 2-3a;
 2. w przypadku pozostałych podatników, o których mowa w ust. 3a – 150% kosztów, o których mowa w ust. 2 pkt 1-4a i ust. 2a-3a, oraz 100% kosztów, o których mowa w ust. 2 pkt 5;
 3. w przypadku pozostałych podatników – 100% kosztów, o których mowa w ust. 2-3.

Jak stanowi art. 18d ust. 7 updop w brzmieniu obowiązującym od 30 kwietnia 2018 r., który został zmieniony na podstawie art. 27 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej (Dz. U. 2018, poz. 650), kwota kosztów kwalifikowanych nie może przekroczyć:

 1. w przypadku gdy podatnik, o którym mowa w ust. 3a, jest mikroprzedsiębiorcą, małym lub średnim przedsiębiorcą, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców – 150% kosztów, o których mowa w ust. 2-3a;
 2. w przypadku pozostałych podatników, o których mowa w ust. 3a – 150% kosztów, o których mowa w ust. 2 pkt 1-4a i ust. 2a-3a, oraz 100% kosztów, o których mowa w ust. 2 pkt 5;
 3. w przypadku pozostałych podatników – 100% kosztów, o których mowa w ust. 2-3.

Odliczenia dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono koszty kwalifikowane. W przypadku gdy podatnik poniósł za rok podatkowy stratę albo wielkość dochodu podatnika jest niższa od kwoty przysługujących mu odliczeń, odliczenia – odpowiednio w całej kwocie lub w pozostałej części – dokonuje się w zeznaniach za kolejno następujące po sobie sześć lat podatkowych następujących bezpośrednio po roku, w którym podatnik skorzystał lub miał prawo skorzystać z odliczenia (art. 18d ust. 8 updop).

Zgodnie z art. 18e updop, podatnicy korzystający z odliczenia, o którym mowa w art. 18d, oraz podatnicy, którym przysługuje kwota określona w art. 18da, są obowiązani wykazać w zeznaniu poniesione koszty kwalifikowane podlegające odliczeniu lub stanowiące podstawę do wyliczenia przysługującej podatnikowi kwoty.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że: „(…) W ramach prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej Spółka ponosi szereg wydatków związanych z tą działalnością i funkcjonowaniem Jednostek. Tymi wydatkami są między innymi wynagrodzenia osób realizujących prace badawczo-rozwojowe, zatrudnionych na podstawie umów o pracę (…) oraz inne świadczenia realizowane na rzecz Pracowników, będące przychodami ze stosunku pracy (…), a także sfinansowane przez Spółkę z tego tytułu składki na ubezpieczenia społeczne określone w ustawie z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (…).

Pracownicy nie poświęcają całości czasu pracy wyłącznie na czynności dające się zakwalifikować jako praca badawczo-rozwojowa. W ramach obowiązków pracowniczych Pracownicy mogą wykonywać również inne czynności, niezwiązane bezpośrednio z działalnością badawczo-rozwojową. Spółka prowadzi ewidencję czasu pracy Pracowników zaangażowanych w działalność badawczo-rozwojową, z której wynika, jaka część czasu pracy Pracowników poświęcona była na wykonywanie obowiązków związanych z uczestniczeniem w pracach badawczo-rozwojowych. Na tej podstawie Spółka dokonuje wyodrębnienia wynagrodzenia Pracownika przypadającego na wykonywanie czynności związanych z działalnością badawczo-rozwojową.


W związku z zatrudnieniem Pracowników, Spółka ponosi następujące Wydatki Pracownicze:

 1. wynagrodzenie zasadnicze oraz dodatki za pracę w godzinach nadliczbowych,
 2. wynagrodzenie za czas choroby,
 3. wynagrodzenie urlopowe,
 4. wynagrodzenie za czas opieki nad dzieckiem, o którym mowa w art. 188 Kodeksu pracy,
 5. zasiłek opiekuńczy,
 6. zasiłek chorobowy,
 7. nagrody,
 8. premie uznaniowe,
 9. premie regulaminowe dla Pracowników świadczących pracę w Laboratorium kolorystycznym (dalej „Premia 1”) oraz w Laboratorium badawczo - rozwojowym (dalej: „Premia 2”),
 10. dodatek z okazji świąt wypłacany ze środków obrotowych Spółki,
 11. diety i inne należności za czas podróży służbowej,
 12. wydatki związane z zapewnieniem Pracownikom innych świadczeń o charakterze niepieniężnym (ubezpieczenie na życie, pakiety startowe w zawodach sportowych, nagrody dla dzieci pracowników wygrane w konkursach świątecznych, karnety sportowe, bony i karty podarunkowe).


(…) Wysokość Premii 1 dla poszczególnych Pracowników uzależniona jest od: obecności (Premia 1 ulega obniżeniu za każdy dzień choroby, opieki lub macierzyństwa, urlopu wypoczynkowego) (…).


(…) Wysokość Premii 2 dla poszczególnych Pracowników uzależniona jest od obecności (Premia 2 ulega obniżeniu za każdy dzień choroby, opieki lub macierzyństwa) (…).


Wymienione wyżej świadczenia (z opisanym wyżej zastrzeżeniem co do Premii 1 i Premii 2) wypłacane są także za czas urlopów oraz innych usprawiedliwionych nieobecności, za które zgodnie z przepisami prawa pracy Pracownikowi przysługuje wynagrodzenie (…).”


Biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny i przywołane przepisy prawa podatkowego, stwierdzić należy, że w myśl art. 18d ust. 2 pkt 1 updop, kosztami kwalifikowanymi są poniesione w danym miesiącu należności z tytułów, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, oraz sfinansowane przez płatnika składki z tytułu tych należności określone w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w takiej części, w jakiej czas przeznaczony na realizację działalności badawczo-rozwojowej pozostaje w ogólnym czasie pracy pracownika w danym miesiącu.

Należy podkreślić, że również diety i inne należności za czas podróży służbowej pracownika, o ile stanowią należności z tytułów, o których mowa w art. 12 ust. 1 updof, stanowią koszty kwalifikowane odliczane w ramach ulgi badawczo-rozwojowej, w sytuacji, gdy podróże te dotyczą działalności badawczo-rozwojowej.

Podkreślić należy, że z uwagi na fakt, że pracownicy nie poświęcają całości czasu pracy wyłącznie na czynności dające się zakwalifikować jako praca badawczo-rozwojowa, to Spółka zasadnie dokonuje wyodrębnienia wynagrodzenia Pracowników (dotyczące m.in. Premii) przypadającego na wykonywanie czynności związanych z działalnością B+R, co jednoznacznie wynika z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego: „(…)W ramach obowiązków pracowniczych Pracownicy mogą wykonywać również inne czynności, niezwiązane bezpośrednio z działalnością badawczo-rozwojową. Spółka prowadzi ewidencję czasu pracy Pracowników zaangażowanych w działalność badawczo-rozwojową, z której wynika, jaka część czasu pracy Pracowników poświęcona była na wykonywanie obowiązków związanych z uczestniczeniem w pracach badawczo-rozwojowych. Na tej podstawie Spółka dokonuje wyodrębnienia wynagrodzenia Pracownika przypadającego na wykonywanie czynności związanych z działalnością badawczo-rozwojową.(…)”

Ponadto, zaakcentować w tym miejscu należy, że w przypadku wypłaty należności z tytułu Premii 1 i Premii 2, które to wynagrodzenie będzie stanowiło po stronie Pracowników przychód, o którym mowa w treści art. 12 ust. 1 updof, a obejmowało czas, w którym pracownik faktycznie nie realizował/nie realizuje działalności B+R, będąc np. na urlopie, przebywając na zasiłku chorobowym bądź opiekuńczym, itp., to wówczas ww. wynagrodzenie wraz ze sfinansowanymi przez płatnika składkami od ww. przychodu, określonymi w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, nie stanowi/nie będzie stanowiło w tej części kosztów kwalifikowanych, o których mowa w art. 18d ust. 2 pkt 1 updop.

Wnioskodawca może więc uznać za koszt kwalifikowany (podlegający odliczeniu od podstawy opodatkowania Spółki w ramach ulgi badawczo-rozwojowej, w myśl art. 18d ust. 2 pkt 1 w zw. z art. 18d ust. 1 updop) poniesione przez Spółkę wydatki pracownicze (z wyjątkiem Premii 1 i Premii 2), stanowiące po stronie Pracowników przychód, o którym mowa w treści art. 12 ust. 1 updof oraz składki z tytułu tych należności, wyłącznie w takiej części, w jakiej czas przeznaczony na realizację działalności badawczo-rozwojowej pozostaje w ogólnym czasie pracy Pracownika w danym miesiącu.

Natomiast, skoro wysokości Premii 1 oraz Premii 2 ulega obniżeniu za każdy dzień choroby, opieki lub macierzyństwa, to należności wypłacanie w ramach ww. Premii a stanowiące po stronie Pracowników przychód, o którym mowa w treści art. 12 ust. 1 updof oraz składki z tytułu tych należności, stanowią w całości koszty kwalifikowane, podlegające odliczeniu od podstawy opodatkowania Spółki w ramach ulgi badawczo-rozwojowej, w myśl art. 18d ust. 2 pkt 1 w zw. z art. 18d ust. 1 updop

W świetle powyższego, stanowisko Wnioskodawcy, przyjmujące, że: „(…) wydatki pracownicze (z wyjątkiem Premii 1 i Premii 2) i składki stanowią koszty kwalifikowane w rozumieniu art. 18d ustawy o CIT podlegające odliczeniu od podstawy opodatkowania Spółki w ramach Ulgi w takiej części, w jakiej czas przeznaczony na realizację działalności badawczo-rozwojowej pozostaje w ogólnym czasie pracy Pracownika w danym miesiącu, natomiast Premia 1 oraz Premia 2 i Składki z tytułu tych należności stanowią w całości koszty kwalifikowane w rozumieniu art. 18d ustawy o CIT podlegające odliczeniu od podstawy opodatkowania Spółki w ramach Ulgi (…)’ należało więc uznać za prawidłowe.

Należy jednocześnie zaznaczyć, że niniejsza interpretacja dotyczy wyłącznie problematyki będącej ściśle przedmiotem zapytań Wnioskodawcy. Treść pytania wyznacza bowiem granice tematyczne wydawanej interpretacji. Zatem, przedmiotem niniejszej interpretacji, nie była ocena stanowiska Wnioskodawcy, czy prace prowadzone przez Wnioskodawcę spełniają definicję prac badawczo-rozwojowych, podlegających odliczeniu. Kwestia ta została przyjęta jako element stanu faktycznego.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.


W odniesieniu do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji, należy stwierdzić, że zostały wydane w indywidualnej sprawie i nie są wiążące dla organu wydającego przedmiotową interpretację.


Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;
 3. z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych (art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej).


Powyższe unormowania należy odczytywać łącznie z przepisami art. 33 ustawy z 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2193), wprowadzającymi regulacje intertemporalne.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia przedstawionego w stanie faktycznym.


Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2018 r., poz. 1302, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.


doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj